345/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
ZÁKON
z 11. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z. a zákona č. 376/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 64 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
ďalšie údaje potrebné podľa osobitného predpisu30a) na vyžiadanie výpisu z registra trestov
1.
fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra alebo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
2.
fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
„30a)
§ 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 64 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť
1.
fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra alebo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,30b)
2.
fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,30b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30b znie:
„30b)
Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 81 sa dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
žiada o vydanie výpisu z registra trestov na účely overenia splnenia podmienky bezúhonnosti osôb podľa § 63.“.
4.
V § 104 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Podľa kritéria uvedeného v prílohe č. 2 písm. A časti II bode 2.5 sa hodnotia podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 33 až 40 a § 57; na účely vyhodnotenia plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 19, 21, 23b, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 31, 32, § 41 až 47, § 52 až 56 a § 58 až 60 sa bodové hodnotenie indikátora pri tomto kritériu považuje za splnené úplne.
(4)
Podľa kritéria uvedeného v prílohe č. 2 písm. A časti III bode 3.4 sa hodnotia podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 19, 21, 23b, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 31 až 41, § 52 až 55 a § 57; na účely vyhodnotenia plnenia podmienok kvality poskytovanej sociálnej služby uvedenej v § 42 až 47, § 56 a § 58 až 60 sa bodové hodnotenie indikátora pri tomto kritériu považuje za splnené úplne.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
5.
V § 104 ods. 7 celom texte sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
6.
V § 110a ods. 2 a 3, § 110d, § 110l ods. 6 a § 110t sa slovo „2015“ nahrádza slovom „2017“.
7.
Za § 110w sa vkladá § 110x, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠110x
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015
(1)
Ustanovenie § 110a ods. 3 neplatí od 15. decembra 2015 pre osoby, ktoré podali žiadosť o zápis do registra po 14. decembri 2015 podľa zákona účinného od 15. decembra 2015; to sa nevzťahuje na poskytovateľa sociálnej služby, ktorý po 14. decembri 2015 postupuje podľa § 110w. Ustanovenie § 110k sa od 15. decembra 2015 neuplatňuje.
(2)
Povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 je poskytovateľ sociálnej služby, ktorý poskytoval sociálnu službu podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 a ktorý po 14. decembri 2015 postupuje podľa § 110w, povinný splniť do 31. decembra 2017; ak ide o poskytovateľa sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročnou pobytovou sociálnou službou, povinnosť dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov sa posudzuje podľa prílohy č. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2013.
(3)
Konanie vo veci zápisu do registra poskytovateľa sociálnej služby postupujúceho podľa § 110w začaté pred 15. decembrom 2015 podľa zákona účinného do 14. decembra 2015, ktoré nebolo skončené do 14. decembra 2015, sa dokončí podľa zákona účinného od 15. decembra 2015.“.
8.
V prílohe č. 2 písm. A časti I bode 1.1 prvom stĺpci „Indikátory“ indikátor, pri ktorom je uvedené bodové hodnotenie 2, znie:
„Poskytovateľ sociálnej služby má čiastočne písomne vypracované postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a zabezpečuje ich dodržiavanie v súlade s prirodzenou ľudskou dôstojnosťou a princípmi nediskriminácie v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje ochranu pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním. Poskytovateľ sociálnej služby vytvára podmienky na uplatňovanie základných ľudských práv a slobôd podľa medzinárodných dohovorov, Ústavy Slovenskej republiky a tohto zákona.“.
9.
V prílohe č. 2 písm. A časti III bod 3.4 znie:
„3.4 Kritérium: Systém supervízie u poskytovateľa sociálnej služby 4 12
Štandard: Poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 19, 21, 23b, § 24a až 24d, § 25 až 29, § 31 až 41, § 52 až 55 a § 57 má vypracovaný systém supervízie poskytovania sociálnej služby, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Supervízia je pravidelne poskytovaná na úrovni supervízie organizácie alebo riadiacej supervízie pre manažment a pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou.
Indikátory:
Poskytovateľ sociálnej služby má písomne vypracovaný komplexný plán supervízie, ktorý aktívne realizuje a pravidelne hodnotí. Poskytovateľ sociálnej služby aktívne vytvára podmienky na realizovanie pravidelnej supervízie na všetkých úrovniach: supervízie organizácie, riadiacej supervízie pre manažment a supervízie pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje pravidelnú externú supervíziu organizácie alebo riadiacu supervíziu pre manažment minimálne raz ročne a externú supervíziu alebo internú supervíziu pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou minimálne raz ročne. 3
Poskytovateľ sociálnej služby má vypracovaný plán supervízie, ktorý realizuje a hodnotí. Poskytovateľ sociálnej služby len čiastočne vytvára podmienky na realizovanie pravidelnej supervízie. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje externú riadiacu supervíziu pre manažment. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečuje minimálne raz ročne supervíziu pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou. 2
Poskytovateľ sociálnej služby nemá vypracovaný plán supervízie. Poskytovateľ sociálnej služby nevytvára podmienky na realizovanie pravidelnej supervízie. Poskytovateľ sociálnej služby nezabezpečuje pravidelnú externú riadiacu supervíziu pre manažment. Poskytovateľ sociálnej služby nezabezpečuje minimálne raz ročne supervíziu pre zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby priameho kontaktu s prijímateľom sociálnej služby skupinovou formou alebo individuálnou formou. 0“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.