344/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

344
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 12. novembra 2015,
ktorým sa mení ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z., ústavného zákona č. 566/2005 Z. z. a ústavného zákona č. 181/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V čl. 1 odsek 6 znie:
„(6)
Ozbrojené sily tvoria
a)
v stave bezpečnosti profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy,
b)
v čase vojny a vojnového stavu profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy, vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby a registrovaní občania povolaní na výkon mimoriadnej služby, ktorí sú na základe odvodného konania odvedení,
c)
v čase výnimočného stavu a núdzového stavu profesionálni vojaci, vojaci v zálohe povolaní na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, vojaci dobrovoľnej vojenskej prípravy a vojaci v zálohe povolaní na výkon mimoriadnej služby.“.
2.
V čl. 2 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,“.
3.
V čl. 3 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,“.
4.
V čl. 4 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,“.
5.
V čl. 5 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy,“.
6.
V čl. 9 odsek 6 znie:
„(6)
Predsedom bezpečnostnej rady kraja je prednosta okresného úradu v sídle kraja. Ďalšími členmi bezpečnostnej rady kraja sú zástupca ozbrojených síl určený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, zástupca Policajného zboru, zástupca Hasičského a záchranného zboru a predseda vyššieho územného celku.“.
7.
V čl. 10 odsek 6 znie:
„(6)
Predsedom bezpečnostnej rady okresu je prednosta okresného úradu. Ďalšími členmi bezpečnostnej rady okresu sú zástupca ozbrojených síl určený Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, zástupca Policajného zboru a zástupca Hasičského a záchranného zboru.“.
8.
V celom texte ústavného zákona sa slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare, slová „obvodný úrad“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare a slová „bezpečnostná rada obvodu“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „bezpečnostná rada okresu“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 2. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.