343/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2022 do 30.06.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

343
ZÁKON
z 18. novembra 2015
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, pri ktorej plnení sa musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia alebo pri ktorej je nevyhnutná ochrana základných bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,1) ak ochranu týchto bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky nie je možné zabezpečiť menej rušivými opatreniami,
b)
rozhodcovské konanie a zmierovacie konanie,
c)
nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania,
d)
výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v odseku 16,
e)
uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu,
f)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo podľa pravidiel medzinárodnej organizácie,
g)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktorú poskytuje nezisková organizácia alebo združenie, zodpovedajúca kódom Spoločného slovníka obstarávania2) (ďalej len „slovník obstarávania“) 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 okrem služby prepravy pacientov vozidlami súžiacimi na prepravu pacientov,
h)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom sú finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,3) služby Národnej banky Slovenska,4) služby Európskej centrálnej banky5) alebo inej centrálnej banky5) a operácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu,
i)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo využívanie verejnej elektronickej komunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných elektronických komunikačných služieb,6)
j)
civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací čas alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie programu alebo iného komunikátu, ktorá sa zadáva vysielateľovi programovej služby, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľovi obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov,
k)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielateľ programovej služby, poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľ obdobnej služby na poskytovanie zvukových záznamov, nadobúda, vyvíja, produkuje alebo koprodukuje program, alebo iný komunikát, určený pre vysielanie alebo poskytovanie prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo prostredníctvom obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov,
l)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je úplne financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel ustanovených touto medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou; ak ide o civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ktorá je z väčšej časti financovaná medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, zmluvné strany sa dohodnú na postupe jej zadávania,
m)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo civilnú koncesiu, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi alebo ich nižšími územnými celkami alebo správnymi celkami a týka sa dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytovania služieb určených na spoločné uskutočnenie alebo na využívanie projektu účastníkmi tejto zmluvy, a uzatvorenie tejto medzinárodnej zmluvy bolo oznámené Európskej komisii,
n)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je
1.
právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní, súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,
2.
právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka, sa stane predmetom konania podľa prvého bodu,
3.
osvedčovanie listín notárom alebo oprávnenou osobou,
4.
poskytovanie právnych služieb osobou ustanovenou súdom,
5.
poskytovanie iných právnych služieb spojených s výkonom úradnej moci,
o)
civilnú zákazku na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva vyplývajúceho zo zákona alebo z uverejneného rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a koncesiu na služby zadávanú verejnému obstarávateľovi alebo združeniu verejných obstarávateľov na základe výlučného práva,
p)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je úver alebo pôžička bez ohľadu na to, či súvisí s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,
q)
civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorej predmetom je služba týkajúca sa politickej kampane zodpovedajúca kódom slovníka obstarávania 79341400-0, 92111230-3 a 92111240-6 a ktorú zadáva politická strana v súvislosti s volebnou kampaňou,
r)
civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné právo alebo výlučné právo predávať alebo prenajímať tento tovar a iná osoba môže ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých podmienok ako obstarávateľ, okrem takejto zákazky, ak ju zadáva centrálna obstarávacia organizácia,
s)
civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní centrálnou obstarávacou organizáciou, vrátane podporných činností vo verejnom obstarávaní, ak sú poskytované súčasne s centralizovanými činnosťami vo verejnom obstarávaní,
t)
civilnú zákazku, ktorej predmetom je služba verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach alebo špeciálnych dráhach,7)
u)
zákazku alebo súťaž návrhov určenú na iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9, okrem zákazky zadávanej verejným obstarávateľom,
v)
civilnú zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu určenú na vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9 v treťom štáte, ak sa pri vykonávaní týchto činností nevyužívajú siete alebo geografické územie v rámci Európskej únie,
w)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti na účely spravodajských činností vykonávaných spravodajskými službami8) a na zákazku, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru spravodajskej povahy,9)
x)
zákazku, súťaž návrhov alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy vzťahujúcej sa na rozmiestnenie vojsk, ktorá sa týka aktivít na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo tretieho štátu,
y)
zákazku alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v treťom štáte, ktorá sa zadáva v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Európskej únie, ak operačné potreby vyžadujú, aby bola zadaná uchádzačovi nachádzajúcemu sa v oblasti operácie,
z)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitných pravidiel na základe medzinárodnej zmluvy uzavretej medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími štátmi, ktorej účastníkom je Slovenská republika,
aa)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú v rámci programu spolupráce vychádzajúceho z výskumu a vývoja, ktorý spoločne vykonávajú najmenej dva členské štáty pri vývoji nového výrobku a prípadne v neskorších etapách všetkých alebo niektorých fáz životného cyklu výrobku; pri uzatváraní takého programu spolupráce len medzi členskými štátmi, ktorého účastníkom je aj Slovenská republika, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zastupujúci Slovenskú republiku oznámi Európskej komisii podiel nákladov na výskum a vývoj vzhľadom na celkové náklady programu spolupráce, dohodu o zdieľaní nákladov na výskum a vývoj a predpokladaný podiel na prípadných nákupoch,
ab)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou orgánu verejnej moci iného členského štátu alebo orgánu verejnej moci tretieho štátu,
ac)
zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom sú finančné služby okrem poisťovacích služieb,
ad)
koncesiu na služby zadávanú na základe výlučného práva, ktoré bolo udelené v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a právne záväznými aktmi Európskej únie ustanovujúcimi spoločné pravidlá prístupu na trh a ktoré sa týkajú činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9; ak Zmluva o fungovaní Európskej únie alebo právne záväzné akty Európskej únie neustanovujú povinnosť transparentnosti špecifickú pre dané odvetvie, uverejní sa oznámenie o výsledku koncesie,
ae)
koncesiu na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu10) a na koncesiu na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave podľa osobitného predpisu,11)
af)
koncesiu na služby, ktorá sa týka lotérií zodpovedajúca kódu slovníka obstarávania 92351100-7, zadanú na základe výlučného práva publikovaného v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“),
ag)
koncesiu, ktorá sa zadáva na činnosť podľa § 9 ods. 4,
ah)
koncesiu, ak je spojená s činnosťou podľa § 9 ods. 4 a ktorej predmetom je aj niektorá z činností podľa § 9 ods. 5,
ai)
koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, ak sa pri jej zadávaní postupuje podľa osobitného postupu alebo pravidiel medzinárodnej organizácie nakupujúcej pre jej potreby.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku zadávanú verejným obstarávateľom vykonávajúcim činnosť podľa § 9 ods. 8 na účely vykonávania
a)
služby s pridanou hodnotou súvisiacej s elektronickými prostriedkami a realizovanej výlučne elektronicky, vrátane zabezpečeného prenosu zakódovaných dokumentov, služby správy adresárov a prenosu doporučenej elektronickej pošty,
b)
finančných služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 66100000-1 až 66720000-3 a finančných služieb uvedených v odseku 2 písm. h), ktoré zahŕňajú najmä poštové bezhotovostné prevody a prevody s použitím poštových poukazov,
c)
filatelistických služieb,
d)
logistických služieb spojených s fyzickým doručovaním poštových zásielok alebo ich uložením s inými činnosťami, ktoré nemajú charakter poštových služieb.
(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
a)
verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,
b)
viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.
(5)
Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti zadávanú verejným obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa tieto požiadavky:
a)
verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami,
b)
viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom a
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.
(6)
Verejný obstarávateľ sa považuje za osobu vykonávajúcu kontrolu nad právnickou osobou obdobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami podľa odseku 4 písm. a) a odseku 5 písm. a), ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Kontrolu podľa prvej vety môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ.
(7)
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom, zadá túto zákazku alebo koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom, ak v právnickej osobe, ktorej sa zadáva táto zákazka alebo koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.
(8)
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorú verejný obstarávateľ zadáva právnickej osobe, nad ktorou nevykonáva kontrolu podľa odseku 4, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
verejný obstarávateľ vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi kontrolu nad touto právnickou osobou, ktorá je obdobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami,
b)
viac ako 80% činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi a
c)
v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu okrem nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu.
(9)
O spoločnú kontrolu podľa odseku 8 písm. a) ide, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov; jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov,
b)
zúčastnení verejní obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a
c)
kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov.
(10)
Tento zákon sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu, ak je zmluva alebo koncesná zmluva uzavretá výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi a ak sú splnené tieto podmienky:
a)
touto zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verejnom záujme, ktoré musia poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov,
b)
vykonávanie spolupráce sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu a
c)
zúčastnení verejní obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20% činností, ktorých sa spolupráca týka.
(11)
Na určenie percentuálneho podielu činností podľa odseku 4 písm. b), odseku 5 písm. b), odseku 8 písm. b) a odseku 10 písm. c) sa berie do úvahy priemerný celkový obrat alebo iný vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, najmä náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe alebo verejnému obstarávateľovi, ak ide o tovary, stavebné práce a služby za posledné tri roky predchádzajúce zadaniu zákazky alebo koncesie. Ak ukazovatele podľa prvej vety v závislosti od vzniku, začatia prevádzkovania činnosti alebo reorganizácie činnosti nie sú dostupné, možno ich preukázať najmä prostredníctvom podnikateľského plánu.
(12)
Na účely podľa odseku 4 písm. c), odseku 7 a odseku 8 písm. c) sa za nekontrolnú a neblokujúcu formu súkromnej kapitálovej účasti považuje taká forma súkromnej kapitálovej účasti, ktorá žiadnym spôsobom neobmedzuje úroveň kontroly nad právnickou osobou podľa odseku 6 alebo spoločnej kontroly nad právnickou osobou podľa odseku 9 a ktorá osobe s touto formou účasti nezakladá právo na podiel na zisku právnickej osoby alebo na iný obdobný typ plnenia.
(13)
Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je
a)
činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania, odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu12) a vypracovanie odborného posudku k strategickému dokumentu alebo odborného posudku k navrhovanej činnosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie odborne spôsobilou osobou podľa osobitného predpisu,13)
b)
nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierkových predmetov,
c)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí alebo ktoré sú určené na rozvojovú spoluprácu, medzinárodnú humanitárnu pomoc, logistickú podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, logistickú podporu zahraničných ozbrojených síl prítomných na území Slovenskej republiky alebo poskytnutie pomoci pri reakcii v rámci mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany,
d)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom
1.
Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované zamestnávaním odsúdených a obvinených, alebo
2.
stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania,
e)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby na zabezpečenie úhrady výdavkov na deti a mladých dospelých v profesionálnych rodinách a zabezpečenie potrieb detí a mladých dospelých z vyčleneného rozpočtu na stravovanie a hospodárenie v samostatných skupinách detského domova podľa osobitného predpisu,14)
f)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu scénických a kostýmových výprav, dodanie notového materiálu, kúpa hudobných nástrojov, náhradných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a oprava a údržba hudobných nástrojov,
g)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je múzeum alebo galéria podľa osobitného predpisu,15) dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu expozície alebo výstavy pre verejného obstarávateľa, ktorým je múzeum alebo galéria podľa osobitného predpisu,15) a dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác na účely reštaurovania zbierkových predmetov,16)
h)
vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo, dielo výtvarného umenia, dielo úžitkového umenia alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa osobitného predpisu,17)
i)
tvorba, výroba, oprava alebo údržba ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby,18) dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu ľudových umeleckých výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby a výkup výrobkov, ktoré sú výsledkom ľudovej umeleckej výroby verejným obstarávateľom, ktorý je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,19)
j)
poskytnutie služby, ktorou je poštová služba z rozsahu univerzálnej služby podľa osobitného predpisu,20)
k)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, ktorých výsledkom je dodávka a inštalácia malého zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie pre rodinné a bytové domy na účely bývania; ak ide o výrobu elektriny je malým zariadením zariadenie s výkonom do 10 kW,21) ak ide o výrobu tepla je malým zariadením zariadenie pokrývajúce potrebu energie pre budovu užívanú fyzickou osobou alebo fyzickými osobami na bývanie,
l)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby súvisiacej so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo v medzinárodnom zoskupení,
m)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je stredná odborná škola alebo odborné učilište, ak má s dodávateľom uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní podľa osobitného predpisu22) a dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
n)
poradenská činnosť alebo konzultačná činnosť fyzickej osoby pre prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky,
o)
ochraňovanie štátnych hmotných rezerv zverených Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ochraňovateľovi,
p)
poskytnutie služby v oblasti informačných technológií, ktorú verejný obstarávateľ v rámci vytvárania a rozvoja informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu,23) vytvoril zo služieb získaných verejným obstarávaním a
1.
pri jej získaní nebolo použité priame rokovacie konanie,
2.
poskytuje ju verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) alebo právnickej osobe podľa § 7 ods. 2, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), alebo v ktorej tento verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, a títo verejní obstarávatelia používajú takýto informačný systém verejnej správy23) na výkon činností podľa osobitného predpisu,24)
3.
ak je výsledkom služby dielo, súhlas na jeho použitie je udelený v neobmedzenom vecnom rozsahu a
4.
s poskytnutím služby podľa druhého bodu verejný obstarávateľ počítal už pri verejnom obstaraní tejto služby,
q)
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom verejný obstarávateľ, ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje službu,
r)
dodanie liekov uvedených v aktuálnom zozname kategorizovaných liekov na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre potreby Horskej záchrannej služby a Hasičského a záchranného zboru,
s)
služba v ťažbovej činnosti alebo pestovateľskej činnosti spojená s hospodárením v lesoch podľa osobitného predpisu,25)
t)
poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ podľa § 7,
u)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného obstarávateľa,
1.
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
2.
ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
3.
ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby,25d)
v)
letecká preprava osôb poskytovaná priamo leteckým dopravcom25e) v rámci pravidelných leteckých dopravných služieb,
w)
dodanie živých zvierat,
x)
dodanie krmív určených pre zvieratá v zoologických záhradách, alebo v chovných a rehabilitačných staniciach,25ea) a na zabezpečovanie starostlivosti o nájdené hendikepované chránené živočíchy,25eb)
y)
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby pre zákazky určené výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a ide o verejného obstarávateľa začleneného do sektora výskumu a vývoja podľa osobitného predpisu,25f)
z)
príprava a zabezpečenie medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo člena vlády Slovenskej republiky,
aa)
kosenie trávnych porastov, mulčovanie, odstraňovanie náletových drevín, odstraňovanie inváznych a nepôvodných druhov alebo pasenie a s tým bezprostredne súvisiace činnosti, ak ide o služby poskytované na účely starostlivosti o chránené územie.25g)
(14)
Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je
a)
uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa,
1.
ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b)
2.
ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
3.
ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných miest, ak najmenej 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby,25d)
b)
tvorba a vydanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov25a) alebo nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov,25a) ktorú zadáva škola.
(15)
Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
(16)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zákazku, koncesiu alebo použiť súťaž návrhov podľa odsekov 2 až 14 s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona.
(17)
Tento zákon sa vzťahuje na obstarávanie výskumných a vývojových služieb zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, z ktorých prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na využitie pri plnení vlastných úloh a odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.
(2)
Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú informácie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponúk, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
(3)
Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti sú najmä oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, súťažné podmienky, informatívny dokument, koncesná dokumentácia a iná sprievodná dokumentácia.
(4)
Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní je najmä
a)
poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky, uzavretí rámcovej dohody, zadávaní koncesie alebo pri použití súťaže návrhov,
b)
poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní,
c)
príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
(5)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu,
b)
záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní,
c)
uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,
d)
koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona,
e)
subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie,
f)
stavbou výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu,
g)
rámcovou dohodou písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a ak je to možné, aj predpokladaného množstva predmetu zákazky,
h)
písomnou formou akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácií prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami,
i)
elektronickými prostriedkami elektronické nástroje a elektronické zariadenia na spracovanie údajov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami,
j)
žiadosťou o účasť
1.
písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide o verejnú súťaž, obchodnú verejnú súťaž alebo postup zadávania podlimitnej zákazky postupom podľa § 112 až 116,
2.
písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg,
3.
predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie (ďalej len „jednotný európsky dokument“), ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg,
k)
životným cyklom všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia,
l)
výskumom a vývojom všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu zariadení demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom prostredí alebo v reprezentatívnom prostredí,
m)
inováciou zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú marketingovú metódu alebo novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe, organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajších vzťahov,
n)
značkou akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky na udelenie značky,26)
o)
bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré
1.
sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň
2.
sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu,
p)
sociálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu26a) plnenia predmetu zákazky, najmä k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, dôstojným, spravodlivým a uspokojivým pracovným podmienkam nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti ich zabezpečenia, začleneniu znevýhodnených, ohrozených alebo vylúčených osôb a skupín osôb do spoločenských vzťahov a zjednodušeniu ich prístupu na trh práce, zvýšeniu dostupnosti a použiteľnosti tovarov, služieb a stavebných prác pre zdravotne postihnuté osoby, etickému a spravodlivému obchodovaniu, zabezpečeniu rastu ekonomiky založenej na vedomostiach a inováciách, udržateľnosti zdrojov a sociálnej a územnej súdržnosti, k zvyšovaniu zodpovednosti dodávateľov vo vzťahu k záujmom spoločnosti, najmä integrovaním sociálne prospešných aktivít do činnosti dodávateľa a spoluprácou s jeho činnosťou dotknutými subjektmi alebo zmierňovaniu dôsledkov ekonomického a sociálneho zaostávania najmenej rozvinutých okresov,
q)
environmentálnym hľadiskom taký aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý znižuje negatívne vplyvy alebo predchádza negatívnym vplyvom obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb na životné prostredie počas akejkoľvek fázy ich životného cyklu, prispieva k ochrane životného prostredia, podporuje adaptáciu na zmenu klímy alebo podporuje trvalo udržateľný rozvoj, najmä prostredníctvom
1.
znižovania znečistenia ovzdušia, vody a pôdy,
2.
znižovania emisií skleníkových plynov,
3.
ochrany lesov,
4.
predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov,
5.
zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov,
6.
využívania obnoviteľných zdrojov alebo
7.
efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov.
(6)
Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
(7)
Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru.
§ 3
Zákazka
(1)
Zákazka na účely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
(2)
Zákazka na dodanie tovaru na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.
(3)
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je
a)
uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 slovníka obstarávania,
b)
uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo
c)
uskutočnenie stavby akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, ktoré určil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv na druh stavby alebo projekt stavby.
(4)
Zákazka na poskytnutie služby na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3.
(5)
Civilná zákazka na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti podľa odseku 6.
(6)
Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej predmetom je
a)
dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov,
b)
dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov,
c)
uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou vybavenia podľa písmena a) alebo písmena b) pre akúkoľvek fázu jeho životného cyklu,
d)
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb na osobitné vojenské účely alebo
e)
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú citlivý charakter.
(7)
Vojenské vybavenie na účely tohto zákona je vybavenie osobitne navrhnuté alebo prispôsobené na vojenské účely a určené na použitie ako zbraň, munícia alebo vojenský materiál.
(8)
Citlivé vybavenie, stavebné práce citlivého charakteru a služba citlivého charakteru na účely tohto zákona je vybavenie, stavebné práce a služba na účely bezpečnosti, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou,27) vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť.
§ 4
Koncesia
(1)
Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, je buď právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.
(2)
Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť, je buď právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným plnením.
(3)
Zadaním koncesie prechádza prevádzkové riziko na koncesionára pri využívaní stavby alebo poskytovaní služby, ktoré zahŕňa riziko na strane dopytu alebo ponuky. Prevádzkové riziko prechádza na koncesionára, ak za bežných prevádzkových podmienok nemá zaručenú návratnosť vynaložených investícií alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní stavby alebo poskytovaní služby, ktorá je predmetom koncesie. Časť rizika preneseného na koncesionára musí zahŕňať reálne vystavenie voči výkyvom trhu tak, aby akákoľvek potenciálna strata vzniknutá koncesionárovi nebola iba nominálna alebo zanedbateľná.
(4)
Civilná koncesia na účely tohto zákona je koncesia, ktorá nie je koncesiou v oblasti obrany a bezpečnosti.
(5)
Koncesia v oblasti obrany a bezpečnosti na účely tohto zákona je koncesia, ktorá sa týka činností v oblasti obrany a bezpečnosti uvedených v § 3 ods. 6.
(6)
Koncesná lehota je lehota určená v koncesnej zmluve, počas ktorej má koncesionár právo užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brať úžitky z predmetu koncesnej zmluvy. Koncesná lehota začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo po jej uvedení do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti podľa koncesnej zmluvy, ak už koncesionár mal alebo mohol mať výnosy z prevádzkovania stavby alebo z poskytovania služby. Koncesná lehota sa končí uplynutím posledného dňa mesiaca určenej lehoty. Koncesnú lehotu nemožno určiť na neurčitý čas.
(7)
Dĺžka koncesnej lehoty závisí od predmetu koncesnej zmluvy, výšky peňažného plnenia za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť alebo za službu, ktorá sa má poskytovať, a odhadovaného primeraného výnosu koncesionára vyplývajúceho z práva užívať predmet koncesnej zmluvy alebo brať úžitky z predmetu koncesnej zmluvy počas koncesnej lehoty.
(8)
Ak ide o koncesie, pri ktorých koncesná lehota je viac ako päť rokov, nesmie maximálna koncesná lehota prekročiť dobu, v súvislosti s ktorou by koncesionár mohol odôvodnene očakávať, že sa mu počas nej vrátia investície vynaložené na uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb spolu s výnosom z investovaného kapitálu, a to pri zohľadnení investícií potrebných na dosiahnutie osobitných cieľov určených v koncesnej zmluve. Investície zohľadnené na účely tohto výpočtu zahŕňajú počiatočné investície, ako aj investície vynaložené počas trvania koncesnej zmluvy.
§ 5
Finančné limity
(1)
Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(2)
Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).
(3)
Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)
100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a),
b)
180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e),
c)
400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,
d)
300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(4)
Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je
a)
zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok,
b)
zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
(5)
Podlimitná zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a)
300 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákazku na poskytnutie služby,
b)
800 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(6)
Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
(7)
Nadlimitná koncesia je koncesia, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(8)
Podlimitná koncesia je koncesia zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 7.
§ 6
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty
(1)
Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením, prípravnou trhovou konzultáciou, použitím systému sledovania vývoja cien podľa § 13 ods. 2 písm. d) alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky.
(2)
Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ zahrnú aj
a)
hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť,
b)
všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky,
c)
ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len „účastník“),
d)
predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác.
(3)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pozostáva zo samostatných prevádzkových jednotiek, do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa celková predpokladaná hodnota zákaziek týchto prevádzkových jednotiek. Predpokladanú hodnotu zákazky možno určiť na úrovni samostatnej prevádzkovej jednotky, ak táto prevádzková jednotka nezávisle uskutočňuje verejné obstarávanie.
(4)
Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota zákazky nie je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 1 000 000 eur, alebo ak ide o tú časť služby, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20% celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
(5)
Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť dodávky tovaru, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 eur, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20% celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
(6)
Ak ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia, základom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru je
a)
celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 12 mesiacov,
b)
celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas dlhší ako 12 mesiacov,
c)
48-násobok mesačnej platby, ak ide o zmluvu, ktorej lehota platnosti nie je pevne určená alebo sa nedá určiť.
(7)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby, ktorá sa pravidelne opakuje, alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná hodnota zákazky sa určí z
a)
celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, alebo
b)
celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov.
(8)
Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa zahrnie, ak ide o
a)
poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien,
b)
bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a ostatné formy odmien,
c)
súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom.
(9)
Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá neudáva celkovú cenu, ak ide o
a)
zmluvu uzavretú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy,
b)
zmluvu uzavretú na určitý čas dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby.
(10)
Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému sa určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody alebo počas trvania dynamického nákupného systému.
(11)
Ak ide o inovatívne partnerstvo, predpokladaná hodnota sa určí ako najvyššia predpokladaná hodnota výskumných a vývojových činností predpokladaných počas všetkých etáp plánovaného partnerstva, vrátane predpokladanej hodnoty tovaru, stavebných prác alebo služby, ktoré majú byť vyvinuté a obstarané na konci plánovaného partnerstva.
(12)
Predpokladaná hodnota koncesie na účely tohto zákona je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom predpokladaný celkový obrat bez dane z pridanej hodnoty, ktorý má dosiahnuť koncesionár počas trvania koncesnej zmluvy v súvislosti s protiplnením za stavebné práce a služby tvoriace predmet koncesie, vrátane hodnoty tovaru poskytnutého verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorý s týmito stavebnými prácami alebo službami súvisí a vzťahuje sa k času, keď sa oznámenie o koncesii posiela na uverejnenie alebo k času začatia zadávania koncesie, ak sa uverejnenie takéhoto oznámenia nevyžaduje.
(13)
Ak je hodnota koncesie v čase zadania o 20% vyššia ako jej predpokladaná hodnota, na účely finančného limitu podľa § 5 ods. 7 je rozhodujúca hodnota koncesie v čase jej zadania.
(14)
Predpokladaná hodnota koncesie sa určí použitím objektívnej metódy určenej v koncesnej dokumentácii. Do predpokladanej hodnoty koncesie sa zahŕňajú najmä:
a)
všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia koncesnej zmluvy,
b)
poplatky a pokuty od užívateľov stavby alebo služby, okrem príjmov vybraných v mene verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
platby alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme poskytnuté verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo iným orgánom verejnej moci koncesionárovi vrátane kompenzácie za dodržiavanie povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme a príspevkov na verejné investície,
d)
granty alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme od tretích strán za plnenie koncesnej zmluvy,
e)
príjmy z predaja aktív, ktoré sú súčasťou koncesie,
f)
hodnota tovaru a služieb, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne koncesionárovi, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb,
g)
akékoľvek odmeny alebo platby záujemcom alebo uchádzačom.
(15)
Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí, z ktorých každá bude predmetom samostatnej koncesnej zmluvy, predpokladaná hodnota sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí. Ak súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí nie je nižší ako finančný limit podľa § 5 ods. 7, použije sa postup zadávania nadlimitnej koncesie na každú samostatnú časť.
(16)
Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty, ak by výsledkom tohto postupu bolo
a)
zníženie predpokladanej hodnoty pod finančné limity podľa tohto zákona,
b)
vyhnutie sa zverejneniu oznámenia alebo výzvy podľa tohto zákona, alebo
c)
vyhnutie sa podaniu námietok podľa § 170 ods. 7.
(17)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii buď predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí podmienky účasti v spojení s predpokladanou hodnotou alebo ak vyžaduje zábezpeku, uvedie predpokladanú hodnotu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii.
(18)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu.
§ 7
Verejný obstarávateľ
(1)
Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je
a)
Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
b)
obec,
c)
vyšší územný celok,
d)
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
e)
združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v písmenách a) až d).
(2)
Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a
a)
je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d),
b)
je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo
c)
verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
§ 8
(1)
Osoba, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, je povinná postupovať ako verejný obstarávateľ, ak jej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku na
a)
uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 alebo
b)
poskytnutie služieb, ktoré sú spojené so zákazkou podľa písmena a) a ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby ustanovený pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e).
(2)
Obstarávateľ je povinný postupovať ako verejný obstarávateľ, ak mu verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku podľa odseku 1 a táto zákazka nesúvisí s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9.
§ 9
Obstarávateľ
(1)
Obstarávateľ na účely tohto zákona je
a)
právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9; rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, že verejný obstarávateľ priamo alebo nepriamo
1.
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
2.
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
3.
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu,
b)
právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na základe osobitných práv alebo výlučných práv.
(2)
Osobitným právom alebo výlučným právom sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu alebo z rozhodnutia správneho orgánu, ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na jednu osobu alebo viac osôb a ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje možnosť vykonávať činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9 inými osobami. Osobitným právom alebo výlučným právom nie je právo udelené transparentným postupom založeným na objektívnych kritériách podľa tohto zákona alebo podľa právnych predpisov uvedených v prílohe č. 2.
(3)
Činnosťou v odvetví energetiky a tepelnej energetiky na účely tohto zákona je
a)
v elektroenergetike
1.
prevádzkovanie prenosovej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribučnej sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo zabezpečovanie prístupu do takýchto sústav alebo
2.
výroba elektriny na účely poskytovania služieb verejnosti,
b)
v plynárenstve
1.
prevádzkovanie ťažobnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti, prevádzkovanie prepravnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo prevádzkovanie distribučnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo zabezpečovanie prístupu do takýchto sietí,
2.
prevádzkovanie zásobníkov na účely zabezpečenia ťažobnej činnosti, zabezpečenia činnosti prevádzkovateľov prepravnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo distribučnej siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti alebo
3.
výroba plynu na účely poskytovania služieb verejnosti,
c)
v tepelnej energetike
1.
prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo poskytovanie prístupu do takéhoto rozvodu alebo
2.
výroba tepla na účely poskytovania služieb verejnosti.
(4)
Činnosťou v odvetví vôd na účely tohto zákona je
a)
prevádzkovanie verejných vodovodov určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, dodávkou, dopravou a distribúciou pitnej vody,
b)
zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákazky alebo pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona, ak vykonávajú činnosti podľa odseku 4 a súčasne vykonávajú činnosti spojené s
a)
vodnými stavbami, zavlažovaním pôdy alebo odvodňovaním pôdy za predpokladu, že objem vody určenej na dodávku pitnej vody predstavuje viac ako 20% celkového objemu vody získanej v súvislosti s týmito stavbami, zavlažovaním alebo odvodňovaním pôdy,
b)
čistením, odvedením odpadovej vody alebo likvidáciou odpadovej vody.
(6)
Činnosť v odvetví dopravy na účely tohto zákona je poskytovanie prístupu do siete alebo prevádzkovanie siete dopravných služieb verejnosti v oblasti železničnej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej dopravy, trolejbusovej dopravy, pravidelnej verejnej autobusovej dopravy alebo lanovej dopravy.
(7)
Ak ide o dopravné služby, sieť dopravných služieb sa považuje za existujúcu, ak poskytovaná dopravná služba spĺňa prevádzkové podmienky určené príslušným orgánom,30) ako sú pravidelné linky, kapacita alebo cestovné poriadky.
(8)
Činnosť v odvetví poštových služieb na účely tohto zákona je poskytovanie poštových služieb31) alebo služieb iných ako poštové služby, ak túto službu poskytuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý poskytuje aj poštové služby a za predpokladu, že v súvislosti s poštovými službami nie sú splnené podmienky podľa § 184. Službami inými ako poštové služby na účely tohto zákona sú
a)
služby riadenia poštovej služby; služby predchádzajúce odoslaniu alebo nasledujúce po odoslaní poštovej zásielky,32) vrátane služieb riadenia podateľní,
b)
služby zásielok iných ako poštové zásielky, najmä reklamné neadresované zásielky.
(9)
Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosti súvisiace s využívaním geograficky vymedzeného územia na účely
a)
ťažby ropy a zemného plynu,
b)
prieskumu ložísk uhlia alebo ostatných tuhých palív alebo ťažby uhlia alebo ostatných tuhých palív,
c)
prevádzkovania verejných letísk, námorných prístavov, vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení pre leteckých dopravcov, dopravcov v námornej doprave alebo vo vnútrozemskej plavbe.
(10)
Za činnosť podľa odseku 3, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje výroba
a)
elektriny,
1.
ak sa elektrina vyrába na účely vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie elektriny do sústavy určenej na poskytovanie služieb verejnosti závisí len od vlastnej spotreby a nepresiahne 30% priemernej celkovej výroby elektriny za posledné tri roky,
b)
plynu,
1.
ak výroba plynu je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie plynu do siete určenej na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len na ekonomické využitie tejto výroby a nepresiahne 20% priemerného obratu za posledné tri roky,
c)
tepla,
1.
ak výroba tepla je nevyhnutným výsledkom vykonávania iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9, a
2.
dodanie tepla do verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti je zamerané len na ekonomické využitie tejto výroby a nepresiahne 20% priemerného obratu za posledné tri roky.
(11)
Za činnosť podľa odseku 4, ak túto činnosť nevykonáva verejný obstarávateľ, sa nepovažuje zásobovanie verejných vodovodov pitnou vodou, ak
a)
výroba pitnej vody sa využíva na vykonávanie iných činností, ako sú činnosti uvedené v odsekoch 3 až 9,
b)
zásobovanie verejných vodovodov závisí iba od vlastnej spotreby a nepresiahne 30% priemernej celkovej výroby pitnej vody za posledné tri roky.
§ 10
Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
(3)
Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov32a) a ktoré sú zároveň v súlade s pravidlami verejného obstarávania.
(4)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť záujemcovi, uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak má tento záujemca, uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požiadať záujemcu alebo uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí postupovať podľa prvej a druhej vety, ak ide o záujemcu, uchádzača, skupinu dodávateľov, subdodávateľa alebo inú osobu so sídlom v treťom štáte, alebo o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením. Zoznam tretích štátov vedie a aktualizuje úrad v súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a je sprístupnený na webovom sídle úradu.
(5)
Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3 až 9, postupuje pri zadávaní nadlimitnej zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov zadávania nadlimitných zákaziek ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9, postupuje pri zadávaní nadlimitnej koncesie súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel zadávania nadlimitnej koncesie ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) a obstarávateľ sú v kalendárnom roku, v ktorom začali alebo realizovali najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, povinní najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko alebo environmentálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) je povinný použiť environmentálne hľadisko najmenej v 6 % verejných obstarávaní podľa prvej vety a sociálne hľadisko najmenej v 6 % verejných obstarávaní podľa prvej vety. Na osoby podľa § 8 sa povinnosť podľa prvej vety nevzťahuje. Na účely splnenia uvedených povinností sa
a)
do rozsahu verejných obstarávaní so sociálnym hľadiskom alebo environmentálnym hľadiskom započíta aj
1.
verejné obstarávanie realizované formou vyhradenej zákazky,
2.
zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak zmena spočíva v predĺžení ich trvania alebo zvýšení hodnoty a pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva boli uzavreté ako výsledok verejného obstarávania s použitím sociálneho hľadiska alebo environmentálneho hľadiska,
b)
musí verejné obstarávanie s použitím sociálneho hľadiska alebo environmentálneho hľadiska zrealizovať,
c)
verejné obstarávanie, ktoré bolo začaté v jednom a dokončené v inom kalendárnom roku, započítava len do jedného z týchto rokov.
(8)
Počet verejných obstarávaní, v ktorých je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť sociálne hľadisko alebo environmentálne hľadisko podľa odseku 7, sa matematicky zaokrúhľuje na celé číslo.
(9)
Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú formu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10)
Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 10 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú zákazku podľa prvej vety uvedú najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
d)
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom,
e)
označenie výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorej bola zmluva uzavretá.
(11)
Povinnosť podľa odseku 10 sa nevzťahuje na
a)
zákazku, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2,
b)
zákazku alebo súťaž návrhov podľa § 1 ods. 2 písm. u),
c)
zmluvu podľa § 1 ods. 2 písm. e),
d)
zmluvu, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa osobitného predpisu.32c)
§ 11
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s
a)
uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,34)
b)
uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu33) majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora,34)
c)
uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je
1.
prezident Slovenskej republiky,
2.
člen vlády,
3.
vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4.
vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5.
sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6.
generálny prokurátor Slovenskej republiky, špeciálny prokurátor alebo prokurátor,
7.
verejný ochranca práv,
8.
predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9.
štátny tajomník,
10.
generálny tajomník služobného úradu,
11.
prednosta okresného úradu,
12.
primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13.
predseda vyššieho územného celku,
d)
uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu,33) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,33) majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c).
(2)
Zákaz podľa odseku 1 písm. a) a b) sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb, a na zmluvu, rámcovú dohodu a koncesnú zmluvu uzatváranú na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia v čase núdzového stavu34a) alebo mimoriadnej situácie,34b) ak sú zároveň splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania z dôvodu mimoriadnej udalosti, alebo z naliehavého dôvodu spôsobeného krízou; ak ide o zákazku s nízkou hodnotou, splnenie podmienok pre použitie priameho rokovacieho konania sa nevyžaduje.
§ 12
Evidencia referencií
(1)
Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov.
(2)
Referenciou na účely tohto zákona je elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby. Referencia obsahuje
a)
meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
b)
názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
označenie verejného obstarávania,
d)
číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
e)
stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
f)
množstvo, objem alebo rozsah plnenia,
g)
miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
h)
hodnotenie plnenia, najmä hodnotenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy a či celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé,
i)
informáciu, či došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia povinnosti dodávateľa,
j)
ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za dôležité,
k)
dátum vyhotovenia referencie.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť referenciu do
a)
30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku,
b)
10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak
1.
ide o zákazku s nízkou hodnotou,
2.
ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, alebo
3.
ide o opakované plnenia a ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a).
(4)
Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára.
(5)
Povinnosť podľa odseku 3 plnia verejný obstarávateľ a obstarávateľ v elektronickej podobe a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality evidencie referencií. Úrad zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu potrebnom na plnenie povinností verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa odseku 3. Zápis referencie do údajov vedených v evidencii referencií zabezpečí úrad.
(6)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť podľa odseku 3, dodávateľ je oprávnený podať verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi písomnú žiadosť o vyhotovenie referencie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhotoví referenciu do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhotoví referenciu v lehote podľa druhej vety, dodávateľ je oprávnený do 30 dní odo dňa uplynutia tejto lehoty podať návrh na vyhotovenie referencie úradu, ku ktorému priloží dôkazy o tom, že podmienky na vyhotovenie referencie boli splnené. Po predložení návrhu na vyhotovenie referencie a dôkazov si úrad vyžiada stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Ak úrad dospeje k záveru, že podmienky na vyhotovenie referencie ustanovené podľa odseku 3 boli splnené, vyhotoví referenciu namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní.
(7)
Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene skutočností podľa odseku 2 vo vzťahu k už zapísanej referencii, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykonajú zmenu v referencii; na zmenu v referencii sa použijú ustanovenia odsekov 4 a 5 primerane.
(8)
Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa o úpravu referencie, ak nezodpovedá skutočnému stavu, a to do troch mesiacov odo dňa zápisu referencie do evidencie referencií; na úpravu referencie sa použijú ustanovenia odsekov 4 a 5 primerane a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ju vykonajú do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení postupovať podľa prvej vety aj z vlastnej iniciatívy.
(9)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovie žiadosti dodávateľa podľa odseku 8, je dodávateľ oprávnený podať úradu návrh na úpravu referencie, ku ktorému priloží dôkazy o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby, a to do
a)
30 dní odo dňa zápisu opravenej referencie do evidencie referencií, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovel žiadosti dodávateľa v plnom rozsahu, alebo
b)
30 dní odo dňa uplynutia lehoty na úpravu referencie verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom podľa odseku 8, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neupravil referenciu v lehote podľa odseku 8.
(10)
Po predložení návrhu a dôkazov podľa odseku 9 si úrad vyžiada stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Ak úrad dospeje k záveru, že sú dôvody na úpravu referencie, náležite upraví referenciu namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní.
Elektronická platforma
§ 13
(1)
Elektronická platforma je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).
(2)
Úrad vlády zabezpečuje, aby elektronická platforma obsahovala funkcie, potrebné na postup verejného obstarávateľa, obstarávateľa, záujemcu alebo uchádzača, úradu vlády a úradu podľa tohto zákona a aby spĺňala najmä tieto podmienky:
a)
bola verejne prístupná prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle úradu vlády,
b)
na účely zobrazenia ponúk bola vnútorne členená na časti, obsahujúce ponuku tovarov, stavebných prác alebo služieb a v rámci jednotlivých častí členené podľa druhov tovarov, stavebných prác a služieb alebo ich kombinácií, v súlade s klasifikáciou podľa hlavného slovníka obstarávania, pričom každá z týchto častí sa člení na časť, obsahujúcu zverejnené ponuky a na časť, obsahujúcu zadané zákazky verejných obstarávateľov,
c)
bolo možné pri každom verejnom obstarávateľovi a obstarávateľovi automatizovaným spôsobom evidovať a vyhodnocovať celkové objemy zákaziek v členení podľa písmena b),
d)
obsahovala systém sledovania vývoja cien, ktorým, na základe údajov z informačných systémov verejnej správy, z iných informačných systémov v správe alebo prevádzke orgánu verejnej moci, ako aj z elektronických prostriedkov, prostredníctvom ktorého sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, v rozsahu údajov o zákazkách na zadanie ktorých bol tento prostriedok použitý, sa sprístupňujú údaje o cenách verejne obstaraných alebo inak dodaných tovarov, uskutočnených stavebných prácach a poskytnutých službách, tieto údaje boli aktualizované najmenej vo štvrťročných intervaloch a bezodplatne sprístupnené v členení podľa klasifikácie hlavného slovníka obstarávania najmenej na úrovni skupiny, aj spôsobom umožňujúcim ich automatizované spracovanie,
e)
každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi bolo umožnené zúčastniť sa verejného obstarávania prostredníctvom elektronickej platformy,
f)
bolo možné získavať informácie z elektronickej platformy aj v štruktúrovanej podobe; na tento účel je na elektronickej platforme sprístupnené potrebné programové rozhranie,
g)
na účely prístupu na elektronickú platformu a do osobného profilu záujemcu bola vyžadovaná úspešná autentifikácia, spočívajúca v zadaní platných identifikačných údajov a autentifikačných údajov záujemcu,
h)
bola zabezpečená možnosť registrovaným uchádzačom alebo záujemcom zvoliť si možnosť zasielania informácií o udalostiach na elektronickej platforme, a to v rozsahu, v akom si sami zvolia prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy,
i)
bola bezodplatne uchovávaná a verejne prístupná evidencia o všetkých zmluvách, ktoré uchádzač uzatvoril s verejným obstarávateľom a obstarávateľom prostredníctvom elektronickej platformy, s identifikáciou predmetu plnenia, ceny a dátumu uzatvorenia,
j)
bolo možné automatické zverejnenie zmlúv uzatvorených s verejným obstarávateľom a obstarávateľom, najmä zmlúv, ktoré sa povinne zverejňujú podľa osobitného predpisu,35)
k)
boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti,
l)
bolo každému umožnené zaslať úradu vlády upozornenie v prípadoch zneužitia elektronickej platformy, jej využívania v rozpore so zákonom alebo podozrenia z takejto činnosti,
m)
obsahovala osobitnú funkciu, prístupnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi, prostredníctvom ktorej sa z údajov zo zverejnenej ponuky na elektronickej platforme alebo informácií od verejného obstarávateľa a obstarávateľa automatizovaným spôsobom vytvoria oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady,
n)
umožňovalo vytvorenie referencie podľa § 12 a zabezpečilo jej zaslanie na uverejnenie v Evidencii referencií prostredníctvom príslušného programového rozhrania,
o)
bola zabezpečená dostupnosť Vestníka verejného obstarávania (ďalej len „vestník“), profilu verejného obstarávateľa a obstarávateľa, zoznamu a registra podľa § 147 písm. f), elektronických dokumentov podľa § 147 písm. k), ako aj iných nástrojov a databáz, ktoré vedie alebo spravuje úrad a ktoré sú potrebné na verejné obstarávanie s využitím elektronickej platformy, ako aj zabezpečené funkcionality, potrebné na plnenie zverejňovacích a iných povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa a hospodárskeho subjektu vo vzťahu k nim; na tento účel poskytne úrad správcovi elektronickej platformy potrebnú súčinnosť.
(3)
Elektronické odpisy a výstupy podľa osobitného predpisu36) sa z elektronickej platformy nevydávajú.
(4)
Elektronická platforma, vrátane informácií na nej zverejnených, je verejne prístupná aj osobám, ktoré nie sú registrované na elektronickej platforme podľa tohto zákona; ustanovenie tohto zákona, vyžadujúce registráciu na vykonanie úkonu na elektronickej platforme, tým nie je dotknuté.
(5)
Úrad vlády je pri vytváraní jednotlivých častí elektronickej platformy, ktoré slúžia na zobrazenie ponuky vo verejnom obstarávaní, oprávnený spolupracovať s tretími osobami, pričom ak tak urobí, musí vopred a aspoň po dobu 15 pracovných dní zverejniť výzvu na takúto spoluprácu a musí k spolupráci prizvať osoby, ktoré o to prejavia záujem tak, aby nedošlo k zvýhodneniu alebo znevýhodneniu záujemcov.
(6)
Úrad vlády môže sprístupniť elektronickú platformu, na účely obchodovania s tovarom, stavebnými prácami alebo službami aj pre prípady, keď neexistuje povinnosť postupovať podľa tohto zákona s využitím elektronickej platformy; na podmienky obchodovania sa použijú podmienky zadávania zákazky na elektronickej platforme podľa tohto zákona.
(7)
Úrad vlády vypracúva, mení a zverejňuje na elektronickej platforme obchodné podmienky elektronickej platformy, podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom37) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou38) a pripája k nim časovú pečiatku.
(8)
Obchodné podmienky elektronickej platformy upravujú, tieto oblasti vzťahov:
a)
podmienky používania elektronickej platformy, z hľadiska
1.
bezpečnosti,
2.
ochrany osobných údajov a iných údajov,
3.
postupu registrácie na elektronickej platforme a podrobností o spôsobe preukazovania splnenia podmienok registrácie,
4.
postupu zverejňovania alebo predkladania ponuky,
5.
rozsahu denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže elektronickú platformu používať na verejné obstarávanie a
6.
komunikácie medzi uchádzačmi alebo záujemcami a verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b)
okrem náležitostí musí zmluva, uzatvorená medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom obsahovať aj
1.
moment a spôsob vzniku zmluvy,
2.
komunikáciu zmluvných strán,
3.
možnosti skončenia zmluvy,
4.
sankcie za neplnenie zmluvných podmienok,
5.
rozhodné právo a spôsob riešenia sporov zo zmluvy,
6.
moment nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa osobitného predpisu.35)
(9)
Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových prostriedkov elektronickej platformy sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme.
(10)
Rozsah denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu elektronickú platformu používať na verejné obstarávanie postupom podľa § 109 až 111, nesmie zahŕňať štátne sviatky a dni pracovného pokoja, ani čas pred 08.00 hodinou a po 18.00 hodine.
(11)
Obchodné podmienky elektronickej platformy sú pre registrovaných uchádzačov a záujemcov záväzné a ak ide o postup podľa § 109 až 111, sú v časti podľa odseku 8 písm. b) súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom.
(12)
Zmena obchodných podmienok elektronickej platformy, nemá vplyv na už zverejnené ponuky alebo zadané zákazky.
(13)
Správca informačného systému verejnej správy, orgán verejnej moci, ktorý spravuje alebo prevádzkuje iný informačný systém, a prevádzkovateľ elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, v rozsahu údajov o zákazkách, na ktorých zadanie bol tento prostriedok použitý, sú povinní bezodplatne poskytnúť úradu vlády na účely zabezpečenia činnosti podľa odseku 2 písm. d) údaje o cenách verejne obstaraných alebo inak dodaných tovarov, uskutočnených stavebných prác a poskytnutých služieb, ktoré evidujú; údaje sa poskytujú len za podmienky, že ich poskytnutím nedôjde k ohrozeniu utajovanej skutočnosti, ohrozeniu plnenia konkrétnej úlohy podľa osobitných predpisov35a) vrátane odhalenia jej zdrojov, prostriedkov, či totožnosti zapojených osôb alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce.
(14)
Údaje podľa odseku 13 sa poskytujú spôsobom, ktorý umožňuje ich automatizované spracovanie. Úrad vlády a správca informačného systému verejnej správy, prevádzkovateľ informačného systému alebo elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, môžu na účely odseku 13 dohodou upraviť konkrétne podmienky technického zabezpečenia poskytovania údajov, štruktúru a rozsah údajov a metaúdajov vrátane metodiky zostavenia údajov a ostatné podrobnosti o spôsobe plnenia povinnosti poskytovať údaje. Dohoda podľa druhej vety sa na žiadosť správcu informačného systému verejnej správy, prevádzkovateľa informačného systému alebo elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, uzatvára vždy, ak poskytovanie údajov spôsobom podľa prvej vety nie je možné alebo ak je poskytovanie údajov podľa odseku 13 spojené s objektívnymi neprimeranými ťažkosťami.
§ 14
(1)
Registráciu na elektronickej platforme je možné vykonať bezodplatne prostredníctvom funkcie elektronickej platformy, na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152.
(2)
Na účely identifikácie a autentifikácie osoby pri používaní elektronickej platformy je možné použiť
a)
občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom,
b)
doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, alebo
c)
identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá úrad vlády.
(3)
Úrad vlády vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne každému, kto má registráciu na elektronickej platforme a nemá platné doklady podľa odseku 2 písm. a); to platí aj ak osoba požiada o vydanie nových údajov po strate, zničení, odcudzení alebo v prípade nebezpečenstva zneužitia pôvodných údajov. Identifikačné údaje a autentifikačné údaje musia byť bezvýznamové.
(4)
Identifikačné údaje a autentifikačné údaje doručuje úrad vlády do vlastných rúk alebo elektronickým spôsobom tak, aby boli údaje chránené pred vyzradením inej osobe, než ktorej boli vydané.
(5)
Úrad vlády zruší registráciu na elektronickej platforme, ak dôjde k vyčiarknutiu osoby zo zoznamu hospodárskych subjektov; po zrušení registrácie sa osobný profil vyznačí ako neaktívny.
(6)
Úrad vlády zriadi každému registrovanému záujemcovi alebo uchádzačovi na elektronickej platforme jeho osobný profil, ktorý obsahuje
a)
údaje podľa § 155 písm. a) až e) a kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
b)
údaje o osobnom postavení v rozsahu podľa § 32 ods. 2,
c)
ďalšie údaje, ak ich záujemca uvedie, najmä klasifikáciu tovarov, stavebných prác alebo služieb, v ktorých zverejnil alebo má záujem zverejniť ponuku.
(7)
Údaje podľa § 155 písm. a) až e) a údaje podľa odseku 6 písm. b) v osobnom profile vedie a aktualizuje úrad vlády. Na účely podľa prvej vety je orgán verejnej moci, ktorý údaje podľa prvej vety vedie v registri alebo evidencii, povinný ich bezodplatne a bezodkladne poskytnúť úradu vlády, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak sú údaje podľa prvej vety predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti, orgán verejnej moci je povinný ich poskytnúť, len ak je udelený súhlas osoby, ktorá je takýto súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa na poskytnutie týchto údajov súhlas nevyžaduje.
(8)
Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na elektronickej platforme, úrad vlády zabezpečí uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo služieb, v ktorej bola ponuka zverejnená, v údajoch podľa odseku 6 písm. c).
§ 15
Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní
(1)
Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní na účely tohto zákona je nepretržite vykonávaná činnosť zameraná na
a)
nadobúdanie tovarov alebo služieb určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
b)
zadávanie zákaziek alebo uzatváranie rámcových dohôd určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
(2)
Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je
a)
verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov,
b)
obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom obstarávaní pre obstarávateľov,
c)
európsky orgán verejnej moci, ktorý
1.
nadobúda tovary alebo služby v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo
2.
zadáva zákazky alebo uzatvára rámcové dohody v oblasti obrany a bezpečnosti určené pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
(3)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže
a)
nadobúdať tovary alebo služby od centrálnej obstarávacej organizácie,
b)
nadobúdať tovary, služby alebo stavebné práce na základe zákaziek zadaných centrálnou obstarávacou organizáciou,
c)
zadávať zákazky na základe dynamického nákupného systému prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou alebo
d)
zadávať zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou.
(4)
Centrálna obstarávacia organizácia je zodpovedná za centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zodpovední za časť verejného obstarávania, ktorú vykonávajú sami, ide najmä o
a)
zadanie zákazky v rámci dynamického nákupného systému, ktorý prevádzkuje centrálna obstarávacia organizácia,
b)
vykonanie opätovného otvorenia súťaže na základe rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna obstarávacia organizácia,
c)
postup podľa § 83 ods. 4 alebo ods. 5 písm. a) na základe rámcovej dohody, ktorú uzavrela centrálna obstarávacia organizácia.
(5)
Centrálna obstarávacia organizácia vykonáva všetky postupy verejného obstarávania prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie podľa § 20.
(6)
Centrálna obstarávacia organizácia splní povinnosť identifikácie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov podľa tohto zákona, pre ktorých vykonáva centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní, podporné činnosti vo verejnom obstarávaní alebo ktorí zadávajú zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou, ak identifikuje najmenej uvedením druhu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a oblasti, najmenej na úrovni kraja, v ktorej bude plnená zmluva alebo rámcová dohoda.
(7)
Úrad vlády zabezpečuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní, ak ide o civilnú zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby pre verejných obstarávateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktoré ustanoví vláda nariadením.
(8)
Tovary, stavebné práce a služby ustanovené nariadením vlády podľa odseku 7 je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) povinný obstarávať s využitím centrálnej obstarávacej organizácie podľa odseku 7, ak nie je v písomnej dohode medzi centrálnou obstarávacou organizáciou podľa odseku 7 a verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) dohodnuté inak. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) nie je povinný postupovať podľa prvej vety, ak by tým bolo ohrozené plnenie úloh a povinností podľa osobitného predpisu.8)
§ 16
Príležitostné spoločné obstarávanie
(1)
Viacerí verejní obstarávatelia môžu na základe písomnej dohody uskutočniť verejné obstarávanie spoločne. Rovnako môžu uskutočniť verejné obstarávanie spoločne aj viacerí obstarávatelia.
(2)
Ak sa verejné obstarávanie uskutoční spoločne v mene a na účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, títo sú spoločne a nerozdielne zodpovední za plnenie svojich povinností. To platí aj vtedy, ak jeden verejný obstarávateľ alebo jeden obstarávateľ riadi verejné obstarávanie, pričom koná na účet všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.
(3)
Ak sa verejné obstarávanie neuskutoční v mene a na účet zúčastnených verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, títo sú spoločne a nerozdielne zodpovední len za tie časti, ktoré uskutočnili spoločne. Každý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je samostatne zodpovedný za plnenie svojich povinností týkajúcich sa tých častí, ktoré vykonáva vo svojom mene a na svoj účet.
§ 17
Cezhraničné obstarávanie
(1)
Cezhraničné obstarávanie sa uskutočňuje prostredníctvom
a)
centralizovanej činnosti vo verejnom obstarávaní podľa § 15 ods. 1 písm. b) poskytovaných centrálnou obstarávacou organizáciou z členského štátu,
b)
spolupráce verejných obstarávateľov z rôznych členských štátov alebo obstarávateľov z rôznych členských štátov alebo
c)
spoločného subjektu, ktorý zriadili verejní obstarávatelia z rôznych členských štátov alebo obstarávatelia z rôznych členských štátov podľa osobitného predpisu.39)
(2)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže zadávať zákazky na základe dynamického nákupného systému prevádzkovaného centrálnou obstarávacou organizáciou z iného členského štátu alebo zadávať zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou z iného členského štátu. V týchto prípadoch sa verejné obstarávanie uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom sa centrálna obstarávacia organizácia nachádza.
(3)
Verejný obstarávateľ spoločne s verejnými obstarávateľmi z iných členských štátov alebo obstarávateľ spoločne s obstarávateľmi z iných členských štátov môže na základe písomnej dohody zadať zákazku, uzavrieť rámcovú dohodu, prevádzkovať dynamický nákupný systém, zadávať zákazky na základe rámcovej dohody alebo na základe dynamického nákupného systému. Písomná dohoda okrem prípadu, ak to upravuje medzinárodná zmluva uzavretá medzi zúčastnenými členskými štátmi, musí obsahovať
a)
určenie zodpovednosti zmluvných strán a príslušných právnych predpisov, ktoré sa na tento účel uplatnia,
b)
vnútornú organizáciu verejného obstarávania, popis jeho riadenia, rozdelenie obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb vrátane uzavierania zmluvy alebo rámcovej dohody.
(4)
Zodpovednosť zmluvných strán a príslušné právne predpisy podľa odseku 3 písm. a) verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch.
(5)
Ak ide o verejné obstarávanie podľa odseku 1 písm. c) verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia sa rozhodnutím príslušného orgánu spoločného subjektu dohodnú na určení právnych predpisov, podľa ktorých budú postupovať vo verejnom obstarávaní. Môže ísť o právne predpisy členského štátu, v ktorom
a)
má spoločný subjekt svoje sídlo alebo
b)
spoločný subjekt vykonáva svoje činnosti.
(6)
Dohoda uvedená v odseku 5 môže byť uzavretá na dobu neurčitú, ak sa tak ustanoví v zakladateľskom akte spoločného subjektu alebo sa môže uzavrieť na dobu určitú, na určité druhy zákaziek alebo na určité verejné obstarávania.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu využiť cezhraničné obstarávanie podľa odsekov 1 až 6, ak uplatňované právne predpisy sú v súlade s právne záväznými aktmi Európskej únie.
§ 18
Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania
(1)
Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
a)
pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
b)
ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára
1.
nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a
2.
spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
c)
potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
d)
ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom alebo pôvodného koncesionára novým koncesionárom na základe
1.
uplatnenia podmienky podľa písmena a),
2.
skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa alebo pôvodného koncesionára v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa tohto zákona alebo
3.
skutočnosti, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa alebo hlavného koncesionára voči jeho subdodávateľom podľa § 41 alebo
e)
nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
(2)
Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa najmä
a)
mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,
b)
dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
c)
mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva neupravovala alebo
d)
nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom alebo pôvodný koncesionár novým koncesionárom inak, ako podľa odseku 1 písm. d).
(3)
Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako
a)
15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
b)
10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo
c)
10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.
(4)
Zmenou podľa odseku 3 sa nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
(5)
Ak ide o verejného obstarávateľa, zmenou podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c), nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakované zmeny zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa tohto zákona.
(6)
Ak zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva upravuje indexáciu ceny podľa odseku 1 písm. a), na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5, sa za referenčnú hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak koncesná zmluva neupravuje indexáciu ceny, na účely výpočtu hodnoty zmeny podľa odsekov 3 a 5 sa zohľadní priemerná miera inflácie dosiahnutá v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdená Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(7)
Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy musí byť písomná.
(8)
Ak ide o zmenu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ a nový koncesionár, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ alebo pôvodný koncesionár.
§ 19
Odstúpenie od zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy
(1)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od
a)
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa alebo koncesionára pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a),
b)
zmluvy alebo rámcovej dohody, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie,40) o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)
c)
koncesnej zmluvy, ak Slovenská republika porušila povinnosť vyplývajúcu z právne záväzného aktu Európskej únie40) z dôvodu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ porušil povinnosť vyplývajúcu z tohto právne záväzného aktu, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,41)
d)
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, príslušný orgán na ochranu hospodárskej súťaže iného členského štátu alebo Európska komisia uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov alebo koncesionárovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž,39a) ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní alebo v súvislosti s akýmkoľvek verejným obstarávaním, pričom táto sankcia nebola znížená na základe príslušného programu zhovievavosti39b) alebo na základe príslušného konania o urovnaní,39c)
e)
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, na účely výberu záujemcov vo verejnom obstarávaní, na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky alebo na účely zloženia zábezpeky poskytol informáciu alebo doklad, ktorý je nepravdivý alebo pozmenený tak, že nezodpovedá skutočnosti a má vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky, výber záujemcov alebo na zabezpečenie viazanosti ponúk zábezpekou,
f)
zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ak vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo ich uzavretiu úrad v rozhodnutí podľa § 175 ods. 1 písm. c) zistí porušenie tohto zákona, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.
(2)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. Ak sa po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa osobitného predpisu33) osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody.
(4)
Týmto ustanovením nie je dotknuté právo verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody, koncesnej zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.42)
§ 20
Komunikácia
(1)
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku postupom podľa § 112 až 116, zverejnia podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania a identifikujú elektronický prostriedok, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.
(3)
Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutočňuje spôsobom určeným funkcionalitou elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje. Zainteresované strany musia mať k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technickej povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých podmienok, určených vopred verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
(4)
Elektronický prostriedok zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby, pričom na účely identifikácie a autentifikácie musia verejný obstarávateľ a obstarávateľ vždy umožniť aj použitie nástrojov podľa § 14 ods. 2 písm. a).
(5)
Identifikácia v elektronickom prostriedku je proces používania osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu.
(6)
Autentifikácia v elektronickom prostriedku je elektronický proces, ktorý umožňuje potvrdiť elektronickú identifikáciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(7)
Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné, ak
a)
by si osobitná povaha verejného obstarávania vyžadovala špeciálne nástroje, zariadenia alebo formáty súborov, ktoré nie sú všeobecne dostupné alebo ktoré nie sú podporované všeobecne dostupnými počítačovými programami,
b)
počítačové programy podporujúce formáty súborov vhodné na vypracovanie ponuky používajú také formáty súborov, pri ktorých nemožno používať iné počítačové programy s otvoreným zdrojovým kódom, všeobecne dostupné počítačové programy alebo sa na tieto počítačové programy vzťahujú také licenčné podmienky, ktoré znemožňujú ich prevzatie alebo použitie na diaľku,
c)
je potrebné špeciálne kancelárske zariadenie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemá bežne k dispozícii alebo
d)
sa vyžaduje predloženie vzorky, fyzického modelu alebo modelu v pomernej veľkosti, ktorý nemožno predložiť elektronickými prostriedkami.
(8)
Ak ide o situáciu podľa odseku 7, komunikáciu možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov.
(9)
Použitie elektronických prostriedkov podľa odseku 1 nie je povinné ani vtedy, ak použitie iných prostriedkov komunikácie je nevyhnutné z dôvodu narušenia bezpečnosti elektronických prostriedkov komunikácie alebo z dôvodu ochrany osobitne citlivej povahy informácií, ktoré si vyžadujú takú vysokú úroveň ochrany, že ju nemožno náležite zabezpečiť použitím elektronických nástrojov a zariadení, ktoré sú bežne dostupné hospodárskym subjektom alebo im môžu byť tieto informácie sprístupnené alternatívnymi prostriedkami prístupu podľa odseku 10.
(10)
Komunikácia sa môže uskutočniť prostredníctvom nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne dostupné, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
a)
poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup k alternatívnym nástrojom a zariadeniam elektronickými prostriedkami od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, v ktorej uvedie internetovú adresu, na ktorej sú alternatívne nástroje a zariadenia dostupné,
b)
zabezpečí, aby hospodársky subjekt, ktorý nemá prístup k príslušným nástrojom a zariadeniam, alebo nemá možnosť získať ich v príslušných lehotách a ktorý za chýbajúci prístup nie je zodpovedný, mohol mať prístup k procesu verejného obstarávania prostredníctvom využitia dočasného prístupového prostriedku dostupného bezodplatne online, alebo
c)
podporuje alternatívne kanály elektronického predkladania ponúk alebo návrhov.
(11)
Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, najmä elektronický prenos a prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť, musia prostredníctvom technických prostriedkov a vhodných postupov zabezpečovať, aby
a)
bolo možné určiť presný čas a dátum prijatia ponuky, návrhu a žiadosti o účasť,
b)
bolo možné primerane zabezpečiť, že pred uplynutím určenej lehoty nikto nebude mať prístup k informáciám prenášaným v súlade s týmito požiadavkami,
c)
výlučne oprávnené osoby mohli určiť alebo zmeniť termín na sprístupnenie doručených informácií,
d)
bol prístup ku všetkým odovzdaným informáciám alebo k časti odovzdaných informácií možný výlučne pre oprávnené osoby,
e)
bol prístup výlučne pre oprávnené osoby k odovzdaným informáciám možný až po vopred určenom termíne,
f)
informácie doručené a sprístupnené v súlade s týmito požiadavkami boli prístupné výlučne osobám, ktoré sú oprávnené sa s nimi oboznamovať,
g)
bolo možné primerane zabezpečiť, ak sa poruší zákaz prístupu alebo podmienky prístupu podľa písmen b) až f), presné zistenie tohto porušenia alebo pokusu o toto porušenie,
h)
bolo možné doručovať v elektronickej podobe žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 3 písm. a) a námietky podľa § 170 ods. 9 písm. a) prvého bodu.
(12)
Okrem požiadaviek podľa odseku 11 sa pre nástroje a zariadenia na elektronický prenos a elektronické prijímanie ponúk, návrhov a žiadostí o účasť uplatňujú tieto pravidlá:
a)
informácie, ktoré sa týkajú špecifikácií elektronického predkladania ponúk a žiadostí o účasť vrátane kódovania, šifrovania a časového označovania, musia byť dostupné zainteresovaným stranám,
b)
verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti úroveň bezpečnosti, ktorá je potrebná pre elektronické prostriedky komunikácie v rôznych fázach konkrétneho postupu verejného obstarávania a ktorá musí byť primeraná súvisiacemu riziku.
(13)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vzhľadom na úroveň možného rizika podľa odseku 12 písm. b) vyžaduje použitie elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte alebo použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný poskytovateľom certifikačných služieb, ktorý je uvedený v zozname podľa osobitného predpisu;43) zároveň musia byť splnené tieto podmienky:
a)
elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte alebo kvalifikovaný elektronický podpis musí mať formát podľa osobitného predpisu44) a
b)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí disponovať technickými prostriedkami na spracovanie formátu elektronického podpisu podľa písmena a).
(14)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje iný formát elektronického podpisu, ako je uvedený v odseku 13 písm. a), elektronický podpis alebo nosič elektronického dokumentu obsahuje zároveň informácie o možnostiach overenia tohto elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte. Informácie o možnostiach overenia elektronického podpisu založeného na kvalifikovanom certifikáte umožňujú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi overiť elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte online, bezodplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným materinským jazykom, ako slovenským.
(15)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní oznámiť úradu informácie o poskytovateľovi služieb overenia podľa odseku 14.
(16)
Ak je ponuka podpísaná elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb uvedený v zozname podľa osobitného predpisu,43) verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú uplatňovať ďalšie požiadavky na elektronický podpis, ktoré zabraňujú použitiu elektronických podpisov uchádzačmi.
(17)
Ak ide o dokumenty použité v súvislosti s postupom verejného obstarávania, ktoré podpísal príslušný orgán členského štátu alebo iný vydávajúci subjekt, môže príslušný vydávajúci orgán alebo subjekt určiť požadovaný formát elektronických podpisov v súlade s požiadavkami podľa osobitného predpisu,45) pričom sa zavedú nevyhnutné opatrenia umožňujúce technicky spracovať požadované formáty zahrnutím informácií požadovaných na účely spracovania podpisu do dotknutého dokumentu. Dokumenty podľa prvej vety obsahujú v elektronickom podpise alebo na nosiči elektronických dokumentov informácie o existujúcich možnostiach overenia, ktoré umožnia overenie prijatého elektronického podpisu online, bezodplatne a spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre osoby s iným materinským jazykom, ako slovenským.
(18)
Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke, návrhu a žiadosti o účasť. Obsah ponúk, návrhov a žiadostí o účasť možno sprístupniť a preskúmavať až po uplynutí lehoty určenej na ich predloženie.
(19)
Prevádzkovateľ elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje, je povinný na žiadosť úradu, Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu, orgánu činného v trestnom konaní, riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu,74a) sprostredkovateľského orgánu podľa osobitného predpisu45a) alebo osoby vykonávajúcej vládny audit podľa osobitného predpisu45b) sprístupniť informácie alebo dokumenty týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré sa v ním prevádzkovanom elektronickom prostriedku nachádzajú, a to bezodkladne po doručení žiadosti, spôsobom a v rozsahu uvedenom v žiadosti; ak ide o sprístupnenie pre Protimonopolný úrad Slovenskej republiky alebo orgán činný v trestnom konaní, prevádzkovateľ elektronického prostriedku zabezpečí, aby o tejto skutočnosti neboli v elektronickom prostriedku iným subjektom dostupné žiadne informácie, ak pristupujúci orgán nerozhodne inak. V žiadosti podľa prvej vety je orgán povinný identifikovať zákonné ustanovenie, na ktorého základe o prístup žiada. Sprístupnenie podľa prvej vety oznamuje dotknutému verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 výlučne orgán, ktorému bolo takéto sprístupnenie poskytnuté, a to do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo jeho konanie týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené, alebo do desiatich pracovných dní od inej skutočnosti, ktorou bolo konanie daného orgánu týkajúce sa dotknutého verejného obstarávania ukončené, ak nebol daný dôvod na začatie správneho konania. Prevádzkovateľ elektronického prostriedku zabezpečí, aby elektronický prostriedok viedol automatizovaný záznam o každom sprístupnení informácií alebo dokumentov najmenej v tomto rozsahu:
a)
dátum doručenia žiadosti,
b)
názov žiadateľa,
c)
meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej za, alebo v mene žiadateľa,
d)
meno, priezvisko a funkcia osoby, ktorej sa informácie alebo dokumenty sprístupňujú,
e)
dátum a čas sprístupnenia informácií alebo dokumentov,
f)
dátum a čas ukončenia sprístupnenia informácií a dokumentov.
(20)
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
(21)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o nadlimitnej koncesii, v informácii o zadávaní podlimitnej koncesie, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o zadávanie podlimitnej zákazky a v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, umožniť predloženie ponuky alebo návrhu aj v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku; ustanovenie odseku 20 druhej vety sa nepoužije. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ umožní predloženie ponuky v inom jazyku podľa predchádzajúcej vety, musí vždy umožniť predloženie ponuky aj v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní na účely výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním podľa tohto zákona zabezpečiť úradný preklad tej časti dokumentácie, ktorá je vyhotovená v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku.
§ 21
Určenie lehôt
(1)
Na účely tohto zákona sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
(2)
Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliadajú na zložitosť predmetu zákazky alebo koncesie a čas potrebný na vypracovanie ponúk; tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ponúk a na predloženie žiadostí o účasť podľa tohto zákona.
(3)
Ak sa na vypracovanie ponuky vyžaduje obhliadka miesta dodania predmetu zákazky alebo koncesie, alebo preskúmanie rozsiahlej dokumentácie na určenom mieste, verejný obstarávateľ a obstarávateľ primerane predĺžia minimálnu lehotu na predkladanie ponúk ustanovenú týmto zákonom tak, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponúk.
(4)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak
a)
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 a § 113 ods. 7 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo
b)
v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.
(5)
Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasti alebo lehotu na predkladanie návrhov.
§ 22
Dôvernosť informácií
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
(2)
Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
(3)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a ani ustanovenia ukladajúce prevádzkovateľovi elektronického prostriedku, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sprístupniť dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.46)
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu hospodárskym subjektom uložiť povinnosti zamerané na ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupňujú počas priebehu verejného obstarávania.
§ 23
Konflikt záujmov
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
(2)
Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.
(3)
Zainteresovanou osobou je najmä
a)
zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo
b)
osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.
(4)
Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov.
§ 24
Dokumentácia
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania. Ak trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy presiahne desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uchovávajú kompletnú dokumentáciu do uplynutia troch rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody. Dokumentáciu vyhotovovanú v jednotlivých fázach verejného obstarávania, ktorá nie je súčasťou elektronickej komunikácie podľa § 20, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu viesť aj prostredníctvom elektronického prostriedku, ktorého prostredníctvom sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní uskutočňuje.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú písomnú správu o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom zriadení dynamického nákupného systému.
(3)
Správa obsahuje najmä
a)
identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, koncesie, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému,
b)
použitý postup zadávania zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov,
c)
dátum uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov v európskom vestníku a vo vestníku a čísla týchto oznámení, dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku a číslo tejto výzvy, ak ide o podlimitnú zákazku,
d)
identifikáciu vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikáciu záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov,
e)
identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia,
f)
odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
g)
identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi,
h)
odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2,
i)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k),
j)
odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2,
k)
dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému,
l)
odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie,
m)
zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia,
n)
opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania.
(4)
Obstarávateľ je povinný uchovávať písomné odôvodnenie zadania zákazky, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie predložia správu podľa odseku 3 alebo kompletnú dokumentáciu Európskej komisii, úradu, Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, súdom a orgánom činným v trestnom konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom, ak tak ustanovuje zákon.
(6)
Úrad je oprávnený kedykoľvek vyzvať verejného obstarávateľa, obstarávateľa a osobu podľa § 8 na predloženie kópie kompletnej dokumentácie. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 sú povinní predložiť úradu kópiu kompletnej dokumentácie v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia výzvy úradu. Na žiadosť verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 môže úrad predĺžiť lehotu podľa druhej vety, ak sú na to objektívne dôvody. Predložením kópie dokumentácie úradu, ak ide o elektronickú komunikáciu, sa rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu.
(7)
Verejní obstarávatelia a obstarávatelia pri uplatňovaní pravidiel podľa tohto zákona spolupracujú a vymieňajú si potrebné informácie a podklady, ktoré sa týkajú zrealizovaných verejných obstarávaní; tým nie je dotknutá povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa chrániť utajované skutočnosti, dôverné informácie podľa § 22, povinnosť nesprístupniť inú skutočnosť chránenú podľa osobitných predpisov71) a zachovávať osobitným predpisom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti.
§ 25
Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov
(1)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočniť trhové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na tento účel najmä požiadať o radu alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.
(2)
Ak záujemca, uchádzač alebo hospodársky subjekt so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi poskytol verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi radu vrátane konzultácie podľa odseku 1 alebo ak sa iným spôsobom podieľal na príprave postupu verejného obstarávania, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príjme primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.
(3)
Medzi opatrenia podľa odseku 2 patrí najmä oznámenie príslušných informácií ostatným záujemcom alebo uchádzačom, ktoré sa vymenili v súvislosti s účasťou záujemcu, uchádzača alebo hospodárskeho subjektu so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi na príprave postupu verejného obstarávania alebo informácií, ktoré z účasti záujemcu, uchádzača alebo hospodárskeho subjektu so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli, vrátane určenia primeranej lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, adresu webového sídla, na ktorej bezodkladne potom, ako sa dozvie o skutočnostiach podľa odseku 2, zverejní informácie podľa prvej vety.
DRUHÁ ČASŤ
POSTUPY ZADÁVANIA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK A NADLIMITNÝCH KONCESIÍ
PRVÁ HLAVA
SPOLOČNÉ PROCESNÉ USTANOVENIA
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní
§ 26
(1)
Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ posielajú Úradu pre úradné publikácie Európskej únie (ďalej len „publikačný úrad“) a úradu na uverejnenie.
(2)
Predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie možno uverejniť v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa. Pred uverejnením predbežného oznámenia alebo pravidelného informatívneho oznámenia v profile sa pošle publikačnému úradu a úradu oznámenie o tom, že bude uverejnené touto formou. Predbežné oznámenie alebo pravidelné informatívne oznámenie sa nesmie uverejniť v profile pred odoslaním oznámenia o jeho uverejnení v profile publikačnému úradu. V predbežnom oznámení a v pravidelnom informatívnom oznámení verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú dátum odoslania oznámenia o jeho uverejnení v profile publikačnému úradu.
(3)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošlú verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a)
do 30 dní po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy,
b)
bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii alebo oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov.
(4)
Oznámenie o zmene zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) pošlú verejný obstarávateľ a obstarávateľ do 30 dní po zmene zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní posielať publikačnému úradu oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody. Úradu posielajú oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody hromadne za každý kalendárny štvrťrok do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošlú oznámenie o výsledku verejného obstarávania do 30 dní po uzavretí každej zmluvy v rámci dynamického nákupného systému alebo hromadne za každý kalendárny štvrťrok do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.
(7)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje zákazku alebo koncesiu za takú, pri ktorej zadávaní nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii alebo oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov, môže poslať publikačnému úradu a úradu na uverejnenie oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu. Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použijú priame rokovacie konanie, sú povinní poslať publikačnému úradu a úradu oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu; to neplatí, ak ide o priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti. V oznámení o zámere uzavrieť zmluvu verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú najmä
a)
názov, adresu a kontaktné údaje verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
b)
opis predmetu a celkovú hodnotu zákazky alebo koncesie,
c)
odôvodnenie zámeru uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu bez uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii alebo oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov,
d)
názov, adresu a kontaktné údaje dodávateľa alebo záujemcu, s ktorým uzavrie zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu,
e)
ďalšie potrebné informácie.
(8)
V oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní, v profile verejného obstarávateľa a v profile obstarávateľa možno osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo.
(9)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemusia uverejniť určité informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by mohlo byť v rozpore so zákonom, s verejným záujmom, mohlo by poškodiť oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo hospodárskej súťaži.
§ 27
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú a pošlú oznámenie používané vo verejnom obstarávaní publikačnému úradu a úradu elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle publikačného úradu a na webovom sídle úradu. Dátum odoslania oznámenia používaného vo verejnom obstarávaní preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.
(2)
Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní možno uverejniť vo vestníku pred jeho uverejnením v európskom vestníku, a to najskôr po uplynutí 48 hodín po potvrdení prijatia oznámenia používaného vo verejnom obstarávaní publikačným úradom, ak publikačný úrad v tejto lehote neoznámi jeho uverejnenie.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní oznámiť úradu na účely uverejnenia oznámenia používaného vo verejnom obstarávaní vo vestníku podľa odseku 2, spôsobom dostupným na webovom sídle úradu, dátum uverejnenia oznámenia používaného vo verejnom obstarávaní poslaného na uverejnenie v európskom vestníku, ktorý verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi oznámil publikačný úrad alebo informáciu, že publikačný úrad v lehote podľa odseku 2 neoznámil verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi dátum uverejnenia oznámenia používaného vo verejnom obstarávaní, ak úrad na uverejnenie oznámenia používaného vo verejnom obstarávaní v európskom vestníku neposkytuje službu priameho elektronického predkladania takéhoto oznámenia.
(4)
Oznámenie používané vo verejnom obstarávaní odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení používanom vo verejnom obstarávaní odoslanom publikačnému úradu alebo uverejnené v profile. Dátum odoslania oznámenia používaného vo verejnom obstarávaní publikačnému úradu alebo uverejnenia v profile sa rovnako nesmie meniť.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uverejňovať rovnakým spôsobom ako oznámenia používané vo verejnom obstarávaní aj oznámenia, ktoré nie sú povinní uverejňovať.
(6)
Publikačný úrad zabezpečuje v európskom vestníku a úrad zabezpečuje vo vestníku trvalé uverejnenie oznámenia, ktorým sa zriaďuje dynamický nákupný systém, počas doby trvania dynamického nákupného systému.
§ 28
Rozdelenie zákaziek na časti
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu rozdeliť zákazku alebo koncesiu na samostatné časti, pričom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii určia veľkosť a predmet takýchto častí a uvedú, či ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti.
(2)
Ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch; táto povinnosť sa nevzťahuje na zadávanie koncesie.
(3)
Ak ponuky možno predložiť na niekoľko častí alebo všetky časti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu obmedziť počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi. Maximálny počet častí, ktoré možno zadať jednému uchádzačovi, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo oznámení o koncesii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii objektívne a nediskriminačné pravidlá, ktoré uplatnia na určenie častí, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi, ak by na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bol úspešný vo viacerých častiach, ako je určený maximálny počet.
(4)
Ak jednému uchádzačovi možno zadať niekoľko častí, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zadať zákazky alebo koncesie, ktoré kombinujú niekoľko častí alebo všetky časti, ak v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo oznámení o koncesii uvedú túto možnosť a zároveň uvedú časti alebo skupiny častí, ktoré možno kombinovať. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii objektívne a nediskriminačné pravidlá, ktoré uplatnia na určenie častí zákazky alebo koncesie, ktoré sa zadajú jednému uchádzačovi.
§ 29
Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách
Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách sú
a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konanie so zverejnením,
d)
súťažný dialóg,
e)
inovatívne partnerstvo,
f)
priame rokovacie konanie.
§ 30
Zmiešané zákazky
(1)
Zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác a dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru a poskytnutie služby sa zadáva použitím postupu platného pre hlavný predmet zákazky.
(2)
Zákazka zahŕňajúca službu uvedenú v prílohe č. 1 a inú službu a zákazka zahŕňajúca službu a tovar sa zadáva podľa pravidiel platných pre tú časť predmetu zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je najvyššia.
(3)
Zákazka zahŕňajúca časti, ktoré sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa riadi postupom platným pre hlavný predmet zákazky, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať časti zákazky, ktoré sú objektívne oddeliteľné, postupuje podľa pravidiel a postupov platných pre príslušnú časť.
(5)
Ak sa obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať zákazky na účely každej samostatnej činnosti, pri určení postupu, ktorý použije na zadávanie každej samostatnej časti, musí zohľadniť charakteristické vlastnosti príslušnej samostatnej činnosti.
(6)
Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, zahŕňajúca časť, na ktorú sa vzťahuje postup zadávania nadlimitnej zákazky verejným obstarávateľom, sa zadáva týmto postupom bez ohľadu na predpokladanú hodnotu ostatných častí, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Zákazka týkajúca sa činnosti podľa § 9 ods. 3 až 9, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, sa zadáva postupom zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom bez ohľadu na predpokladanú hodnotu častí, na ktoré by sa vzťahovali iné pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(8)
Pri zákazke, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorá zahŕňa časť týkajúcu sa činnosti podľa § 9 ods. 3 až 9, verejný obstarávateľ použije postup zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Pri zákazke, ktorá zahŕňa prvok civilnej zákazky a prvok koncesie a ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, verejný obstarávateľ použije postup zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom, ak predpokladaná hodnota časti civilnej zákazky je rovná alebo vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2.
(10)
Pri zákazke, ktorá zahŕňa prvok civilnej zákazky a prvok koncesie a ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, obstarávateľ použije postup zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom, ak predpokladaná hodnota časti civilnej zákazky je rovná alebo vyššia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2.
(11)
Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne zadať zákazku, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je aj časť, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon okrem § 1 ods. 2 písm. a), zákazka sa zadáva použitím postupu zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom, ak jej časť sa má riadiť týmto postupom.
(12)
Ak sa obstarávateľ rozhodne zadať zákazku, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je aj časť, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon okrem § 1 ods. 2 písm. a), zákazka sa zadáva použitím postupu zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom, ak jej časť sa má riadiť týmto postupom.
(13)
Zákazka sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak jej predmetom je tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 6 a súčasne tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 5, ak jej rôzne časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok.
(14)
Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak jej predmetom je tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 6 a súčasne tovar, stavebné práce alebo služba, na ktorú sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. a), ak jej rôzne časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok.
(15)
Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je aj časť, na ktorú sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. a), sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zadanie jedinej zákazky je opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(16)
Zákazka, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 6 a súčasne tovar, stavebné práce alebo služba podľa § 3 ods. 5, sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak zadanie jedinej zákazky je opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(17)
Zákazka zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 ods. 3 až 9 alebo zákazka zahŕňajúca činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a inú činnosť, sa riadi pravidlami platnými pre činnosť, na ktorú je primárne určená.
(18)
Zákazka zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 ods. 3 až 9 alebo zmiešaná zákazka zahŕňajúca činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a inú činnosť, pri ktorej nie je objektívne možné určiť činnosť, na ktorú je primárne určená, sa zadáva použitím postupu zadávania nadlimitných zákaziek
a)
verejným obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje postup zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom a na ďalšie činnosti sa vzťahuje postup zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom,
b)
obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje tento postup a na ďalšie činnosti sa vzťahujú pravidlá pre zadávanie koncesií,
c)
obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú je zákazka určená, vzťahuje tento postup a ďalšie činnosti sa neriadia postupmi podľa tohto zákona.
(19)
Zákazka zahŕňajúca činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a činnosť, na ktorú sa vzťahuje zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, sa zadáva postupom zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak zadávanie jedinej zákazky je opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(20)
Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a činnosť, na ktorú sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. a), ak je zadávanie jedinej zákazky opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(21)
Zákazka sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3 až 9 a činnosť, na ktorú sa vzťahuje zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti a činnosť, na ktorú sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. a), ak je zadávanie jedinej zákazky opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(22)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zmiešanú zákazku s cieľom vyhnúť sa použitiu pravidiel a postupov podľa tohto zákona.
§ 31
Zmiešané koncesie
(1)
Zadávanie koncesie, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, sa riadi pravidlami platnými pre hlavný predmet koncesie.
(2)
Zadávanie koncesie, ktorej predmetom je služba uvedená v prílohe č. 1 a iná služba, sa riadi pravidlami platnými pre tú časť, ktorej predpokladaná hodnota je najvyššia.
(3)
Zadávanie koncesie, ktorej časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa riadi pravidlami platnými pre hlavný predmet koncesie; ak ide o zmluvu zahŕňajúcu prvok koncesie na služby a prvok zákazky na dodanie tovaru, za hlavný predmet sa považuje ten, ktorého predpokladaná hodnota je najvyššia.
(4)
Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať časti koncesie, ktoré sú objektívne oddeliteľné, postupuje podľa pravidiel a postupov platných pre príslušnú časť.
(5)
Pri koncesii, ktorá zahŕňa prvok koncesie a prvok zákazky a ktorej časti sú objektívne oddeliteľné, použije sa postup zadávania koncesie bez ohľadu na predpokladanú hodnotu jednotlivých častí, na ktoré by sa vzťahovali iné pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne samostatne zadávať koncesiu na účely každej samostatnej činnosti, pri určení postupu, ktorý použije na jej zadávanie, musí zohľadniť charakteristické vlastnosti príslušnej samostatnej činnosti.
(7)
Koncesia zahŕňajúca niekoľko činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 alebo zmiešaná koncesia zahŕňajúca činnosť podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 a inú činnosť, sa riadi pravidlami platnými pre činnosť, na ktorú je primárne určená.
(8)
Koncesia zahŕňajúca niekoľko činností, pri ktorej nie je objektívne možné určiť činnosť, na ktorú je primárne určená, sa zadáva použitím
a)
pravidiel zadávania koncesie platných pre verejného obstarávateľa, ak sa na jednu z činností, na ktorú je koncesia určená, vzťahujú pravidlá zadávania koncesie pre verejného obstarávateľa a na ďalšiu činnosť sa vzťahujú pravidlá zadávania koncesie pre obstarávateľa,
b)
postupu zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom, ak sa na jednu z činností, na ktorú je koncesia určená, vzťahujú pravidlá zadávania koncesie a na ďalšiu činnosť sa vzťahuje postup zadávania nadlimitných zákaziek verejným obstarávateľom,
c)
pravidiel zadávania koncesie, ak sa na jednu z činností, na ktorú je koncesia určená, vzťahujú pravidlá zadávania koncesie a na ďalšiu činnosť sa nevzťahuje tento zákon.
(9)
Koncesia, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej predmetom je aj časť, na ktorú sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. a), sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zadanie jedinej koncesie je opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(10)
Koncesia, ktorej časti sú objektívne oddeliteľné a ktorej časť sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti alebo postupom pre zadávanie koncesie, ak zadanie jedinej koncesie je opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(11)
Koncesia, ktorej časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok a ktorej časť sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, sa riadi postupom pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti alebo postupom pre zadávanie koncesie.
(12)
Koncesia, ktorej časti sú neoddeliteľne spojené a objektívne tvoria nedeliteľný celok, sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak sa na jej časť vzťahuje § 1 ods. 2 písm. a).
(13)
Koncesia zahŕňajúca činnosť podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 a činnosť, na ktorú sa vzťahuje zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, sa zadáva podľa pravidiel zadávania koncesie alebo postupom zadávania zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je zadávanie jedinej koncesie opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(14)
Koncesia sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3, 6 až 9 a činnosť, na ktorú sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. a), ak je zadávanie jedinej koncesie opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(15)
Koncesia sa neriadi postupmi podľa tohto zákona, ak zahŕňa činnosť podľa § 9 ods. 3,6 až 9, činnosť, na ktorú sa vzťahuje zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti a činnosť, na ktorú sa vzťahuje § 1 ods. 2 písm. a), ak je zadávanie jedinej koncesie opodstatnené objektívnymi dôvodmi.
(16)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú zadať zmiešanú koncesiu s cieľom vyhnúť sa použitiu pravidiel a postupov podľa tohto zákona.
Podmienky účasti
§ 32
Osobné postavenie
(1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a)
nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)
nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)
nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(2)
Ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a)
písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)
písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)
písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)
písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)
písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
(3)
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.47a) Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.47b) Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu47a) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.
(4)
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
(5)
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
(6)
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d)
iný právoplatný rozsudok súdu.
(7)
Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
(8)
Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo koncesiu v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača alebo záujemcu, o ktorom má preukázateľné informácie alebo údaje vrátane informácií alebo údajov pochádzajúcich z chránených zdrojov, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.
§ 33
Finančné a ekonomické postavenie
(1)
Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla predložením
a)
vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky,
b)
potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje osobitný predpis,48)
c)
súvahy alebo výkazu o majetku a záväzkoch alebo údajov z nich alebo
d)
prehľadu o celkovom obrate a ak je to vhodné, prehľadu o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky alebo koncesie týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
(2)
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
(3)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže požadovať, aby uchádzač alebo záujemca a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy spoločne.
(4)
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za vhodný.
§ 34
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
(1)
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,
d)
opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,
e)
ak ide o zložité tovary, ktoré sa majú dodať, alebo tovary určené na osobitné účely, kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
f)
ak ide o zložité služby alebo služby určené na osobitné účely, kontrolou technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
g)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk,
h)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
i)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
j)
údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
k)
údajmi o riadení dodávateľského reťazca a systému sledovania, ktorý uchádzač alebo záujemca bude môcť použiť pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,
l)
uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
m)
ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2.
certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
(2)
Ak je to potrebné na zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť dlhšiu dobu, ako je doba podľa odseku 1 písm. a) a b).
(3)
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
(4)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru, poskytnutím služieb alebo uskutočnením stavebných prác, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzača alebo záujemcu vykonávať tieto činnosti sa vyhodnocuje najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
§ 35
Systém manažérstva kvality
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou.48a) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie systému manažérstva kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na systém manažérstva kvality.
§ 36
Systém environmentálneho manažérstva
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva uchádzačom alebo záujemcom, môže odkázať na schému Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit alebo iný systém environmentálneho manažérstva podľa osobitného predpisu49) alebo iný systém environmentálneho manažérstva založený na príslušných právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných normách, na ktorý vydal akreditovaný certifikačný orgán certifikát. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
§ 36a
Vyhradené zákazky
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre registrované integračné sociálne podniky,49a) chránené dielne,25c) fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo môžu vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov registrovaných integračných sociálnych podnikov, zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo zamestnancov programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)
(2)
Ak sa uplatňuje výhrada podľa odseku 1, uvedie sa to v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk.
§ 37
Skupina dodávateľov
(1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.
(2)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ však môžu vyžadovať vytvorenie určitej právnej formy,50) ak ponuka skupiny dodávateľov bola prijatá a vytvorenie určitej právnej formy je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
(3)
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
(4)
Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2, kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3.
(5)
Podmienky plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy určené pre skupinu dodávateľov, ktoré sú odlišné od podmienok určených pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou dodávateľov, musia byť opodstatnené objektívnymi dôvodmi a proporčné k podmienkam plnenia určeným pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou dodávateľov.
§ 38
Určenie podmienok účasti
(1)
Verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2
a)
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32,
b)
podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33, ak sa vyžadujú,
c)
podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 34 až 36, ak sa vyžadujú.
(2)
Obstarávateľ môže určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preukázať; ak ich určí, uvedie ich v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2. Podmienky účasti sa môžu týkať
a)
osobného postavenia podľa § 32,
b)
finančného a ekonomického postavenia podľa § 33,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 až 36.
(3)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním niektorej z činností podľa § 9 ods. 3 až 9 je povinný určiť podmienky účasti podľa § 32.
(4)
Pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou, môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadovať, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.
(5)
Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky alebo koncesie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
(6)
Požiadavka na výšku obratu za hospodársky rok nesmie presiahnuť
a)
dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, ak je trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy dlhšie ako 12 mesiacov,
b)
dvojnásobok predpokladanej hodnoty, ak je trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy rovnaké alebo kratšie ako 12 mesiacov.
(7)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať minimálny obrat vyšší, ako je ustanovené v odseku 6, ak ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktorých povaha je spojená s osobitným rizikom; túto požiadavku odôvodní v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii.
(8)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje obrat za viac ako jeden hospodársky rok, jeho výšku môže určiť iba súhrnne za určené obdobie.
(9)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže určiť transparentné, objektívne a nediskriminačné metódy a kritériá, ktoré umožnia zohľadniť najmä pomer medzi aktívami a pasívami pri posudzovaní finančného a ekonomického postavenia. Metódy a kritériá podľa prvej vety verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii.
(10)
Ak je zákazka alebo koncesia rozdelená na niekoľko častí, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy alebo koncesnej zmluvy, pravidlá podľa odsekov 5 až 9 sa uplatnia na každú samostatnú časť. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predpokladá zadanie niekoľkých častí, ktoré sa majú plniť v rovnakom čase, jednému uchádzačovi, môže minimálny obrat určiť s ohľadom na súčet predpokladaných hodnôt týchto častí.
(11)
Ak ide o zákazky zadávané na základe rámcovej dohody s opätovným otvorením súťaže, požiadavka maximálneho ročného obratu podľa odseku 6 sa určí na základe maximálnej predpokladanej hodnoty konkrétnych zákaziek, ktoré sa budú plniť v rovnakom čase; ak maximálna predpokladaná hodnota konkrétnych zákaziek, ktoré sa budú plniť v rovnakom čase, nie je známa, požiadavka maximálneho ročného obratu podľa odseku 6 sa určí na základe predpokladanej hodnoty rámcovej dohody. Ak ide o dynamický nákupný systém, požiadavka maximálneho ročného obratu podľa odseku 6 sa určí na základe očakávanej maximálnej predpokladanej hodnoty konkrétnych zákaziek, ktoré sa majú zadať v rámci tohto systému.
(12)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ využívajú vo verejnom obstarávaní elektronickú databázu dokladov vedenú Európskou komisiou (ďalej len „systém e-Certis“) a požadujú najmä také doklady, ktoré sú v nej vedené.
(13)
Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením alebo montážou tovaru, zákazku na uskutočnenie stavebných prác a zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu od hospodárskych subjektov vyžadovať, aby pri preukazovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo v ponuke uviedli mená, priezviská a potrebnú odbornú kvalifikáciu zamestnancov, ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
§ 39
Jednotný európsky dokument
(1)
Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
(2)
Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že
a)
neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b)
spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
c)
poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.
(3)
Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa odseku 2 aj o tejto osobe.
(4)
Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
(5)
Hospodársky subjekt môže jednotný európsky dokument použitý v konkrétnom verejnom obstarávaní použiť aj opakovane, ak potvrdí, že informácie v pôvodnom jednotnom európskom dokumente sú naďalej aktuálne.
(6)
Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
(7)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má k dokladom prístup podľa odseku 4 druhej vety, tieto od uchádzača alebo záujemcu nevyžaduje a požadované informácie získa na základe prístupu do elektronickej databázy.
(8)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné. Záujemca alebo uchádzač na účely identifikácie dokladu podľa prvej vety uvedie v žiadosti o účasť alebo v ponuke identifikáciu verejného obstarávania v ktorom predložil doklad podľa prvej vety spolu s presnou identifikáciou časti ponuky alebo žiadosti o účasť v ktorej sa tento doklad nachádza.
§ 40
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
(1)
Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú podmienky účasti uvedené vo viacerých dokumentoch podľa prvej vety, nesmú byť ustanovené vo vzájomnom rozpore.
(2)
Obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil. Pri určení alebo aktualizácii pravidiel na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, súťažnom dialógu a inovatívnom partnerstve nesmie vyžadovať od niektorých záujemcov také požiadavky, ktoré nevyžadoval od ostatných záujemcov, alebo opakovane doklady, ktoré už má k dispozícii.
(3)
Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ posudzujú splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
(4)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v súvislosti s dôvodom na vylúčenie podľa odseku 6 písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do
a)
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
b)
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písmena a).
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ
a)
sú povinní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) alebo písm. b), zohľadniť referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť existujú a uchádzač alebo záujemca ich v ponuke alebo žiadosti o účasť identifikoval,
b)
sú povinní pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcej sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g) písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienku účasti,
c)
sú povinní písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie,
d)
môžu písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie podľa odseku 8,
e)
môžu písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak má táto iná osoba sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike; verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu, ak má iná osoba sídlo v treťom štáte, alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda nariadením.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)
nesplnil podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
c)
poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov,
d)
pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e)
pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f)
konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
g)
pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
h)
nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
i)
nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej lehote,
j)
nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
k)
nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2,
l)
nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti,
m)
nenahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti alebo subdodávateľa, ktorí majú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4, v určenej lehote inou osobou alebo subdodávateľom, ktorý nemá sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.
(8)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a)
sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil pri plnení zákazky alebo koncesie podstatného porušenia zmluvných povinností, v dôsledku čoho verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ odstúpil od zmluvy alebo mu bola spôsobená závažná škoda alebo iná závažná ujma,
b)
sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
c)
sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania dopustil závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
d)
na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom,
e)
evidujú voči záujemcovi alebo uchádzačovi nedoplatky na dani, ktorej sú správcom podľa osobitného predpisu;50a) ustanovenie § 32 ods. 1 písm. c) tým nie je dotknuté.
(9)
Ak hospodársky subjekt nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) až g) a odsekov 7 a 8, je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy; v takom prípade je povinný objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Opatreniami na vykonanie nápravy musí hospodársky subjekt preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, iným správnym deliktom alebo trestným činom. Ak skutočnosti zakladajúce nesplnenie podmienky účasti alebo dôvodu na vylúčenie podľa prvej vety nastali pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí o účasť alebo ponúk, záujemca uvedie opatrenia na vykonanie nápravy podľa prvej vety v žiadosti o účasť a uchádzač v ponuke.
(10)
Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 9 druhej vety, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
(11)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ posúdia opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 9 druhej vety predložené záujemcom alebo uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo uchádzačom považuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného obstarávania.
(12)
Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
(13)
Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam
a)
všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b)
vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v koncesnom dialógu,
c)
vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu.
(14)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomia uchádzača alebo záujemcu, že
a)
bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka,
b)
nebude vyzvaný na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.
(15)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zriadiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov komisiu; na jej zriadenie sa použije § 51.
§ 41
Využitie subdodávateľov
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyžadovať, aby
a)
uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,
b)
navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
(2)
Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b), verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o nahradenie subdodávateľa, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike; verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí písomne požiadať uchádzača, ak má subdodávateľ sídlo v treťom štáte, alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda nariadením. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety alebo druhej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii vyžadujú, aby úspešný uchádzač v zmluve, rámcovej dohode alebo koncesnej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní v návrhu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy určiť
a)
povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
b)
pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa odseku 3 o novom subdodávateľovi.
(5)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch alebo v koncesnej dokumentácii, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b), vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ.
(6)
Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zákazku na poskytnutie služby alebo koncesiu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nevyžadujú údaje podľa odsekov 3 a 4 o dodávateľovi tovaru.
(7)
Ak to povaha zákazky umožňuje, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody určiť, že náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby dodávateľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zároveň v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody určí podrobnosti týkajúce sa spôsobu platby subdodávateľovi a vhodný mechanizmus, ktorým umožní dodávateľovi namietať voči nenáležitej platbe subdodávateľovi.
(8)
Ustanoveniami odsekov 1 až 7 nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy ani zodpovednosť koncesionára za plnenie koncesnej zmluvy.
§ 42
Súťažné podklady
(1)
Súťažné podklady sú písomné, grafické alebo iné podklady obsahujúce podrobné vymedzenie predmetu zákazky. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú všetky okolnosti, ktoré budú dôležité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Opis predmetu zákazky môže odkazovať aj na osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, ako aj na osobitný postup inej fázy ich životného cyklu, a to aj vtedy, ak tieto faktory netvoria súčasť ich hmotnej podstaty, musia však súvisieť s predmetom zákazky a byť primerané jej hodnote a cieľom. Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 3. Technické požiadavky
a)
zohľadnia požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a riešenia vhodné pre všetkých užívateľov okrem náležite odôvodnených prípadov; ak právne záväzné akty Európskej únie ustanovujú záväzné požiadavky dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím alebo riešenia vhodné pre všetkých užívateľov, v technických požiadavkách verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú odkaz na príslušné právne záväzné akty Európskej únie,
b)
musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená hospodárska súťaž.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú opis predmetu zákazky
a)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,
b)
odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,
c)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo
d)
odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné charakteristiky.
(3)
Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.
(4)
Verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nemôže vylúčiť ponuku, ak opis predmetu zákazky vypracoval
a)
odkazom na technické špecifikácie podľa odseku 2 písm. b) a uchádzačom ponúkané tovary, stavebné práce alebo služby nie sú v súlade s týmito technickými špecifikáciami, ak uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov podľa odseku 10, že navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám definovaným v technických špecifikáciách,
b)
na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek podľa odseku 2 písm. a) a uchádzačom ponúkané tovary, stavebné práce alebo služby sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo s technickým referenčným systémom zavedeným európskou normalizačnou organizáciou, ak táto norma obsahuje aj výkonnostné a funkčné požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom; uchádzač vo svojej ponuke preukáže vrátane dôkazov podľa odseku 10, že ponúkané tovary, stavebné práce alebo služby spĺňajúce príslušnú normu zároveň spĺňajú výkonnostné a funkčné požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
(5)
Ak ide o obstaranie energeticky významného výrobku, verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky určí požiadavky len na taký energeticky významný výrobok, ktorý spĺňa kritériá najvyššej výkonnosti a patrí do najvyššej triedy energetickej účinnosti podľa osobitného predpisu.51)
(6)
Povinnosť podľa odseku 5 sa na verejného obstarávateľa nevzťahuje, ak
a)
ide o zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, alebo
b)
obstaranie výrobku podľa odseku 5 v najvyššej triede energetickej účinnosti a najvyššej výkonnosti nie je vhodné vzhľadom na efektívnosť nákladov, nie je ekonomicky únosné pre verejného obstarávateľa, nie je technicky vhodné alebo neumožňuje hospodársku súťaž.
(7)
Ak ide o obstaranie tovaru, stavebných prác alebo služieb s osobitnými environmentálnymi, sociálnymi alebo inými hľadiskami, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v opise predmetu zákazky, v kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo v zmluvných podmienkach vyžadovať konkrétnu značku ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú týmto osobitným hľadiskám, ak
a)
podmienky na udelenie značky sa vzťahujú len na kritériá, ktoré súvisia s predmetom zákazky a ktoré sú vhodné na opis predmetu zákazky,
b)
podmienky na udelenie značky sú založené na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách,
c)
značka je výsledkom otvoreného, transparentného procesu, na ktorom sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany vrátane orgánov štátnej správy, spotrebiteľov, sociálnych partnerov, výrobcov, distribútorov a mimovládnych organizácií,
d)
udelenie značky je dostupné všetkým subjektom, ktoré o jej udelenie majú záujem a
e)
podmienky na udelenie značky určila osoba, nad ktorou hospodársky subjekt, ktorý žiada o udelenie značky, nemá rozhodujúci vplyv.
(8)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyžaduje, aby tovar, stavebné práce alebo služby spĺňali všetky podmienky na udelenie značky, uvedie, ktoré z týchto podmienok vyžaduje. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú vyžadovať konkrétnu značku, ak značka spĺňa podmienky podľa odseku 7 písm. b) až e), ale na jej udelenie je potrebné splniť aj ďalšie podmienky, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky; v tomto prípade môžu opísať predmet zákazky odkazom na podrobné špecifikácie značky alebo na jej časti, ktoré súvisia s predmetom zákazky a sú vhodné na opis predmetu zákazky.
(9)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v opise predmetu zákazky, v kritériách na vyhodnotenie ponúk alebo v zmluvných podmienkach vyžadovať skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu,52) ako dôkaz, že tovar, stavebné práce alebo služby zodpovedajú určenému opisu predmetu zákazky, kritériám na vyhodnotenie ponúk alebo zmluvným podmienkam. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia akceptovať skúšobný protokol alebo certifikát vydaný takýmto orgánom so sídlom v inom členskom štáte. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný dokument v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je napríklad technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
(11)
Súťažné podklady obsahujú dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, ak sú potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk. Súťažné podklady obsahujú aj návrh zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorých časť obsahu možno určiť odkazom na všeobecné obchodné podmienky; ak sa odkazuje na všeobecné obchodné podmienky, musia byť súčasťou súťažných podkladov. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú, ktoré časti súťažných podkladov musia byť súčasťou zmluvy alebo rámcovej dohody; návrhy na plnenie kritérií predložené uchádzačom alebo uchádzačmi, s ktorými sa uzatvára zmluva alebo rámcová dohoda, sú náležitosťami zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú požiadavku na prevod práv duševného vlastníctva, ak sa vyžaduje.
(12)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy súvisiace s predmetom zákazky, ak ich uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; na posúdenie súvisu s predmetom zákazky sa použije § 44 ods. 2. Osobitné podmienky plnenia zmluvy môžu zahŕňať ekonomické, sociálne, environmentálne hľadiská, hľadiská súvisiace s inováciou alebo zamestnanosťou; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môžu týkať aj subdodávateľov, bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností alebo bezpečnosti dodávok.
(13)
Náležitosťou rámcovej dohody, ako aj zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a ktorej predmetom je záväzok dodávateľa na opakované plnenie spočívajúce v dodaní tovaru, môže byť dojednanie zmluvných strán vo vzťahu k určeniu ceny tovaru pre každé opakované plnenie, podľa ktorého zmluvné strany počas trvania rámcovej dohody alebo zmluvy určujú cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie, ako cena určená rámcovou dohodou alebo zmluvou, alebo spôsobom podľa rámcovej dohody alebo zmluvy, určia cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami zistenými na trhu. Ak sa ceny alebo hodnoty prvkov ponúk predkladajú v elektronickej aukcii, náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa prvej vety je dojednanie zmluvných strán, že východiskom elektronickej aukcie je cena alebo hodnota prvkov ponúk, zistená spôsobom podľa prvej vety.
(14)
Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely odseku 13 je na dohode zmluvných strán, pričom na účely porovnania cien
a)
je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie a
b)
musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické tovary alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich zisťovania existujú.
(15)
Náležitosťou rámcovej dohody alebo zmluvy podľa odseku 13 môže byť aj dojednanie možnosti výpovede pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v určenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako tri mesiace, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu, určenú podľa odseku 13.
(16)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch uviesť inštitúcie, od ktorých záujemca získa informácie o povinnostiach týkajúcich sa daní, ochrany životného prostredia, ochrany práce a pracovných podmienok platných v mieste uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby počas plnenia zmluvy. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie informácie podľa prvej vety v súťažných podkladoch, požiada záujemcov, aby každý vo svojej ponuke predložil vyhlásenie, že pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok; ustanovenie § 53 ods. 2 tým nie je dotknuté.
(17)
Verejný obstarávateľ môže vytvoriť súťažné podklady aj prostredníctvom funkcie elektronickej platformy podľa § 13 ods. 2 písm. m); verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž.
§ 43
Dostupnosť dokumentov k verejnému obstarávaniu
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejňujú dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti, okrem dokumentov podľa § 64 ods. 2, v profile a poskytujú k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v oznámení o koncesii verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú internetovú adresu, na ktorej sú dokumenty a informácie podľa prvej vety prístupné.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné podmienky a koncesnú dokumentáciu v profile v deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia o vyhlásení koncesie, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž v európskom vestníku, ak tento zákon neustanovuje inak. Časti súťažných podkladov, informatívneho dokumentu, súťažných podmienok alebo koncesnej dokumentácie, ktoré majú byť súčasťou ponuky alebo návrhu a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky alebo návrhu upravovať, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia podľa prvej vety v editovateľnej podobe.
(3)
Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo k ich časti nemožno poskytnúť podľa odseku 1 z dôvodu uvedeného v § 20 ods. 7, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov, že príslušný dokument poskytnú inak ako elektronickými prostriedkami a adresu, na ktorej možno požiadať o tento dokument. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ odošlú súťažné podklady, informatívny dokument, súťažné podmienky, koncesnú dokumentáciu alebo ich časť najbližší pracovný deň po doručení písomnej žiadosti hospodárskeho subjektu o ich poskytnutie; o týchto hospodárskych subjektoch sa vedie evidencia.
(4)
Ak prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo k ich časti nemožno poskytnúť podľa odseku 1 z dôvodu ochrany dôverných informácií podľa § 22 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii alebo v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov opatrenia, ktoré sa vyžadujú na ochranu dôverných informácií a informáciu, ako možno získať prístup k príslušnému dokumentu.
(5)
Ak sa vyžaduje úhrada za súťažné podklady, koncesnú dokumentáciu alebo súťažné podmienky, ktoré nie sú poskytované elektronicky, jej výška nesmie presiahnuť skutočné náklady na ich rozmnoženie. Výšku a spôsob úhrady za súťažné podklady, koncesnú dokumentáciu alebo súťažné podmienky verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesií alebo v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.
§ 44
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť pre neho ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom a obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku súťaž.
(2)
Kritérium na vyhodnotenie ponúk sa považuje za súvisiace s predmetom zákazky, ak sa z akéhokoľvek hľadiska a v ktorejkoľvek fáze životného cyklu výrobku, stavby alebo služby vzťahuje k požadovanému tovaru, stavebným prácam alebo službe, a to vrátane faktorov, ktoré sa týkajú konkrétneho procesu výroby, dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služby alebo obchodovania s nimi alebo konkrétneho procesu inej fázy životného cyklu výrobku, stavby alebo služby; to platí aj vtedy, ak tieto faktory nie sú súčasťou ich materiálnej podstaty.
(3)
Ponuky sa vyhodnocujú na základe
a)
najlepšieho pomeru ceny a kvality,
b)
nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu alebo
c)
najnižšej ceny.
(4)
Najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ktoré zahŕňajú kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne hľadiská súvisiace s predmetom zákazky a ktorými sú najmä kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné vlastnosti, prístupnosť, riešenia vhodné pre všetkých používateľov, sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky, obchodovanie a jeho podmienky, organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia, záručný servis, pozáručný servis, technická pomoc, dodacie podmienky, ako je dátum dodania, spôsob dodania, lehota dodania alebo termín ukončenia, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia kvalitatívne kritériá na vyhodnocovanie ponúk, ak sa ponuky vyhodnocujú na základe nákladov, ktorých prvok má podobu pevnej ceny alebo pevných nákladov.
(6)
Náklady počas životného cyklu výrobku, stavby alebo služby zahŕňajú všetky náklady, ktoré sú vzhľadom na povahu predmetu zákazky uplatniteľné a ktoré
a)
znáša verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo iný používateľ, ako sú náklady
1.
súvisiace s nadobudnutím,
2.
na používanie, ako je spotreba energie a iných zdrojov,
3.
na údržbu,
4.
na ukončenie životnosti, ako sú náklady na zber a recykláciu,
b)
sa pripisujú k environmentálnym externalitám spojené s výrobkom, stavbou alebo službou počas životného cyklu za predpokladu, že peňažnú hodnotu týchto nákladov možno určiť a overiť; náklady môžu zahŕňať náklady na emisie skleníkových plynov, emisie iných znečisťujúcich látok a náklady na zmierňovanie klimatických zmien.
(7)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk náklady počas životného cyklu výrobku, stavby alebo služby, v súťažných podkladoch určí metódu, ktorú použije na výpočet týchto nákladov a súčasne určí údaje, ktoré je uchádzač povinný poskytnúť na ich výpočet.
(8)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije na vyhodnotenie ponúk náklady, ktoré sa pripisujú k environmentálnym externalitám, metóda použitá na výpočet týchto nákladov musí spĺňať tieto podmienky:
a)
je založená na objektívne overiteľných a nediskriminačných kritériách; ak nebola určená na opakované alebo neustále uplatňovanie, nesmie neprimerane zvýhodniť alebo znevýhodniť niektoré hospodárske subjekty,
b)
je dostupná všetkým zainteresovaným stranám,
c)
požadované údaje na výpočet nákladov môžu poskytnúť s vynaložením primeraného úsilia hospodárske subjekty konajúce s obvyklou starostlivosťou vrátane hospodárskych subjektov z tretích štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná.
(9)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedie
a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa § 88 ods. 3, vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkladoch.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia každému z kritérií, okrem kritériá podľa odseku 3 písm. c), relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím. Relatívnu váhu uvedie
a)
verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v informatívnom dokumente,
b)
obstarávateľ v oznámení použitom ako výzva na súťaž, vo výzve na potvrdenie opätovného záujmu podľa § 88 ods. 3, vo výzve na predkladanie ponúk, vo výzve na rokovanie alebo v súťažných podkladoch.
(11)
Ak nemožno z preukázateľných dôvodov určiť relatívnu váhu jednotlivých kritérií, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich uvedú v zostupnom poradí dôležitosti.
(12)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmie byť najmä podiel subdodávok a inštitúty zabezpečujúce zmluvné plnenie.
§ 46
Zábezpeka
(1)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzač zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(2)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadujú zábezpeku, určia lehotu viazanosti ponúk, ktorá nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Po uplynutí lehoty podľa prvej vety lehotu viazanosti ponúk nemožno predĺžiť.
(3)
Výška zábezpeky nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur. Ak je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti určí tak, že nesmie presiahnuť 5 % z predpokladanej hodnoty časti zákazky a súčasne výška zábezpeky za všetky časti nesmie byť vyššia ako 500 000 eur.
(4)
Dĺžku lehoty viazanosti ponúk, výšku zábezpeky, podmienky jej zloženia a vrátenia alebo uvoľnenia verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedú v súťažných podkladoch. Podmienky zloženia zábezpeky treba určiť tak, aby si spôsob zloženia mohol vybrať uchádzač.
(5)
Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačovi aj s úrokmi, ak ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.
(6)
Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk
a)
odstúpi od svojej ponuky alebo
b)
neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 ods. 8 až 12.
(7)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
a)
uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
b)
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, alebo
c)
uzavretia zmluvy.
(8)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchováva v dokumentácii k verejnému obstarávaniu kópiu záručnej listiny alebo kópiu dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ak došlo k vráteniu ich originálov uchádzačovi.
(9)
Dôkaz o bankovej záruke alebo o poistení záruky môže uchádzač predložiť v listinnej podobe.
§ 47
Variantné riešenia
(1)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže uchádzačom povoliť alebo od nich vyžadovať predloženie variantných riešení. V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú, či povoľujú alebo vyžadujú predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené alebo vyžadované, sa neprihliada. Variantné riešenia musia súvisieť s predmetom zákazky.
(2)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súťažných podkladoch uvedie minimálne požiadavky, ktoré musia variantné riešenia spĺňať, a osobitné požiadavky na ich predloženie, najmä to, či sa variantné riešenia môžu predložiť len vtedy, ak sa predloží aj ponuka, ktorá nie je variantným riešením. Určené kritériá na vyhodnotenie ponúk sa uplatnia aj na variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky.
(3)
Vyhodnocujú sa len variantné riešenia, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Variantné riešenie nemožno vylúčiť z dôvodu, že zo zákazky na dodanie tovaru sa stane zákazka na poskytnutie služby alebo zo zákazky na poskytnutie služby sa stane zákazka na dodanie tovaru.
§ 48
Vysvetlenie
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.
§ 49
Predkladanie ponúk
(1)
Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka
a)
predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže,
b)
doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže.
(2)
Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vydajú potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedú dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. Ak sa ponuka predkladá elektronicky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ elektronicky potvrdia jej prijatie uchádzačovi.
(3)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
a)
nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe,
b)
vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.
(4)
Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch kódovania a šifrovania. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ak
a)
nedodržal určený spôsob komunikácie,
b)
obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo
c)
nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.
(5)
Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
(6)
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
(7)
Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo § 53 ods. 1 a 2 týmto nie sú dotknuté.
(8)
Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane použijú aj na predkladanie žiadostí o účasť.
§ 50
Elektronický katalóg
(1)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, aby sa ponuky predkladali vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg, ak vyžaduje predkladanie elektronických ponúk. K ponuke predloženej vo forme elektronického katalógu môžu byť priložené ďalšie dokumenty, ktorými sa ponuka skompletizuje.
(2)
Uchádzač alebo záujemca vypracuje a predloží elektronický katalóg podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a obstarávateľa na predmet zákazky a v požadovaných formátoch kódovania. Elektronický katalóg musí zodpovedať požiadavkám na elektronické prostriedky komunikácie, ako aj ďalším požiadavkám, ktoré určil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú
a)
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, či vyžadujú, aby sa ponuky predkladali vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg,
b)
v súťažných podkladoch všetky potrebné informácie podľa § 20 ods. 11 a 12 týkajúce sa formátu kódovania, použitých elektronických prostriedkov komunikácie, podmienok technického pripojenia a špecifikácií katalógu.
§ 51
Komisia
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax umožňujúcu vyhodnotiť ponuku; verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spracúvať dokumenty v rozsahu nevyhnutnom na tento účel. Komisia je spôsobilá prijímať závery z vyhodnotenia ponúk nadpolovičnou väčšinou členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky.
(3)
Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním alebo za niektorý z trestných činov podľa § 32 ods. 1 písm. a).
(4)
Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním za člena komisie bola
a)
uchádzačom, ktorým je fyzická osoba,
b)
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba,
c)
spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým spoločníkom uchádzača,
d)
zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom.
(5)
Členom komisie nesmie byť ani
a)
blízka osoba54) osobe uvedenej v odseku 4 a
b)
osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov v danom verejnom obstarávaní na strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk.
(6)
Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie, alebo oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie.
(7)
Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď takéto skutočnosti v priebehu verejného obstarávania nastanú.
(8)
Ak sa v priebehu verejného obstarávania zníži počet členov komisie pod minimálny počet podľa tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní komisiu doplniť.
§ 52
Otváranie ponúk
(1)
Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o užšiu súťaž, vo výzve na predkladanie konečných ponúk, ak ide o rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg alebo inovatívne partnerstvo.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk predložených v listinnej podobe sa overí ich neporušenosť. Komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu podľa predchádzajúcej vety.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk alebo konečných ponúk podľa odseku 2 pošlú všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk, zápisnicu z ich otvárania, ktorá obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 2.
§ 53
Vyhodnocovanie ponúk
(1)
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky alebo koncesie a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, komisia vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností a bezpečnosť dodávok. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
(2)
Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a)
hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
b)
technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c)
osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
d)
dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,47)
e)
dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f)
možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
(3)
Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a)
15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a
b)
10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
(4)
Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku, ak
a)
uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b)
ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky alebo koncesie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky,
c)
uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1 do
1.
dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
2.
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
d)
uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1,
e)
uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f)
uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa odseku 2,
g)
uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h)
uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
(6)
Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči ponuku.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením
a)
dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky alebo koncesie určenými verejným obstarávateľom a obstarávateľom,
b)
dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok určenými verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,
c)
lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
(8)
Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení o koncesii, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
(9)
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica obsahuje najmä
a)
zoznam členov komisie,
b)
zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
c)
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
d)
dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk,
e)
poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti,
f)
dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou.
(10)
Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi.
(11)
Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22.
§ 54
Elektronická aukcia
(1)
Elektronická aukcia na účely tohto zákona je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické systémy certifikované podľa § 151 na predkladanie
a)
nových cien upravených smerom nadol,
b)
nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk, alebo
c)
nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
(2)
Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia sa nepoužije, ak ide o zákazku na poskytnutie služby a zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorých predmetom je intelektuálne plnenie a poradie ponúk nemožno zostaviť automatizovaným vyhodnotením.
(3)
Vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri zadávaní zákazky použiť elektronickú aukciu, ak možno presne určiť technické požiadavky týkajúce sa predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu použiť elektronickú aukciu aj pri zadávaní zákazky v rámci dynamického nákupného systému a pri opätovnom otvorení súťaže medzi všetkými účastníkmi rámcovej dohody. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
(4)
Ak je kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena, východiskom elektronickej aukcie sú ceny. Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality alebo nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti, východiskom elektronickej aukcie sú
a)
ceny,
b)
ceny a nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch, alebo
c)
nové hodnoty prvkov ponúk, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
(5)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Súťažné podklady obsahujú najmä
a)
prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, za predpokladu, že sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách,
b)
limity hodnôt, ktoré možno predložiť, vyplývajúce z technických požiadaviek týkajúcich sa predmetu zákazky,
c)
informácie, ktoré budú uchádzačom sprístupnené v priebehu elektronickej aukcie, a ak to prichádza do úvahy, aj uvedenie termínu ich sprístupnenia,
d)
príslušné informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie,
e)
podmienky, za ktorých uchádzači môžu predkladať ponuky, najmä minimálne rozdiely, ktoré sa budú pri predkladaní ponúk vyžadovať, ak to prichádza do úvahy,
f)
príslušné informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického pripojenia.
(6)
Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotiť aj splnenie podmienok účasti a posúdiť neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 a ak je to potrebné, postupuje podľa § 39 ods. 6.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii. Výzva na účasť v elektronickej aukcii obsahuje najmä
a)
všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu,
b)
dátum a čas začatia elektronickej aukcie,
c)
spôsob skončenia elektronickej aukcie,
d)
vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt podľa odseku 4 druhej vety, ktorý obsahuje relatívnu váhu jednotlivých kritérií určených na vyhodnotenie ponúk na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality alebo nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti, ktoré boli uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; na tento účel sa však prípadné rozpätie vopred zredukuje na určitú hodnotu,
e)
osobitný vzorec pre každé variantné riešenie, ak je povolené.
(8)
Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality alebo nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti, k výzve na účasť v elektronickej aukcii sa priloží výsledok celkového vyhodnotenia príslušnej ponuky podľa odseku 6.
(9)
Elektronickú aukciu možno uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách. Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ počas každej etapy elektronickej aukcie bezodkladne oznamujú všetkým uchádzačom dostatočné informácie, ktoré im umožňujú zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu oznamovať aj ďalšie informácie týkajúce sa ostatných predložených cien alebo hodnôt parametrov, ak je to uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu kedykoľvek počas elektronickej aukcie zverejniť počet uchádzačov v určitej etape elektronickej aukcie, nesmie však uviesť ich totožnosť.
(11)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončia elektronickú aukciu jedným alebo viacerými uvedenými spôsobmi:
a)
vo výzve na účasť v elektronickej aukcii sa vopred uvedie dátum a čas jej skončenia,
b)
ak nedostanú žiadne ďalšie nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehotu od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie,
c)
ak sa dokončil počet etáp v elektronickej aukcii, ktorý bol pevne určený vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
(12)
Ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončia elektronickú aukciu podľa odseku 11 písm. c), prípadne v kombinácii so spôsobom podľa odseku 11 písm. b), vo výzve na účasť v elektronickej aukcii uvedú harmonogram každej etapy elektronickej aukcie.
(13)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrú zmluvu alebo rámcovú dohodu na základe výsledku elektronickej aukcie.
(14)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú používať elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil hospodárskej súťaži, ani nesmú meniť predmet zákazky, ktorý bol definovaný v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.
(15)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.
§ 55
Postup po vyhodnotení ponúk
(1)
Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutočňuje po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti aj u ďalších uchádzačov v poradí. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia spôsobom podľa prvej a druhej vety aj splnenie požiadaviek na predmet zákazky, ak neboli vyhodnotené skôr. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiadajú uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotia ich podľa § 40. Požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnotia podľa § 53.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu, a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná dotknutým uchádzačom obsahuje najmä
a)
identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
b)
informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk,
c)
výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2 a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3,
d)
lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
(3)
Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytnú informácie týkajúce sa zadávania zákazky alebo koncesie, uzavierania rámcových dohôd alebo zaradenia do dynamického nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.
§ 56
Uzavretie zmluvy
(1)
Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
(2)
Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55; to neplatí, ak ide o
a)
priame rokovacie konanie,
b)
uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom,
c)
uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi alebo
d)
uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.
(3)
Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4.
(4)
Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pri zamietnutí žiadosti o nápravu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b), pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b).
(5)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásty deň po uplynutí lehoty na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3.
(6)
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5, ak boli doručené námietky a nejde o postup zadávania zákazky podľa § 175 ods. 1 písm. c) druhého bodu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:
a)
doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
b)
deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 3.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu najskôr jedenásty deň odo dňa uverejnenia oznámenia podľa § 26 ods. 7 v európskom vestníku. Tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 3 až 6.
(8)
Ak nie je potrebné podľa odseku 10 určiť dlhšiu lehotu, úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do desiatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pred písomným vyzvaním na uzavretie zmluvy uskutočniť s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi rokovania výhradne o znížení zmluvnej ceny.
(9)
Ak uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo do desiatich pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie vyzvaní neposkytnú súčinnosť podľa odseku 8, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 55 a 56 tým nie sú dotknuté.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti podľa odsekov 8 a 9 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods. 12, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti.
(11)
Ak uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 10, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí, najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety. Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 55 a 56 tým nie sú dotknuté.
(12)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť, a to aj na základe dôvodnej žiadosti úspešného uchádzača, že lehota podľa odsekov 8 a 9 je dlhšia ako desať pracovných dní.
(13)
Vo verejnom obstarávaní, v ktorom podľa § 170 ods. 7 nie je možné podať námietku, sa odseky 2 až 7 nepoužijú.
§ 57
Zrušenie verejného obstarávania
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zrušia verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak
a)
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona,
b)
nedostal ani jednu ponuku,
c)
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona,
d)
jeho zrušenie nariadil úrad.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky, koncesie alebo jeho časti s uvedením dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky alebo pôvodný predmet koncesie.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedú, či zadávanie zákazky alebo zadávanie koncesie bude predmetom opätovného uverejnenia.
Dynamický nákupný systém
§ 58
(1)
Dynamický nákupný systém na účely tohto zákona je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
(2)
Dynamický nákupný systém môže byť rozdelený do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb objektívne určených na základe charakteristík zákaziek zadávaných v rámci určitej kategórie, ktoré môžu odkazovať na tovary, služby alebo stavebné práce v rámci triedy podľa slovníka obstarávania, na maximálnu možnú veľkosť následných jednotlivých zákaziek alebo na určitú geografickú oblasť, kde sa budú následné jednotlivé zmluvy plniť. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozdelí dynamický nákupný systém do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb, uvedie primerané podmienky účasti pre každú kategóriu.
(3)
Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému sa použije postup užšej súťaže, ak v § 58 až 61 nie je ustanovené inak. Pri obstarávaní v rámci dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný zriadiť komisiu podľa § 51. Využitím dynamického nákupného systému možno uzavrieť rámcovú dohodu s jedným hospodárskym subjektom najviac na šesť mesiacov.
(4)
Pri dynamickom nákupnom systéme sa používajú výhradne elektronické prostriedky a elektronická komunikácia.
§ 59
(1)
Zámer zriadiť dynamický nákupný systém oznámi
a)
verejný obstarávateľ zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
b)
obstarávateľ zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž.
(2)
V oznámení podľa odseku 1 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie najmä
a)
použitie dynamického nákupného systému, jeho predpokladanú hodnotu a trvanie,
b)
webové sídlo, na ktorom možno od uverejnenia oznámenia až do ukončenia používania dynamického nákupného systému získať neobmedzený, úplný a priamy prístup k súťažným podkladom obsahujúcim všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú najmä povahy a objemu predpokladaných nákupov, spôsobu fungovania dynamického nákupného systému, podmienok používania elektronického systému, špecifikácií technického pripojenia, informácie, či sa ponuky budú predkladať prostredníctvom katalógu, a informáciu o rozdelení systému do kategórií tovarov, stavebných prác alebo služieb vrátane určujúcich charakteristík, ak sa takéto rozdelenie uplatňuje.
(3)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ najneskôr v deň zverejnenia oznámenia podľa odseku 1 sprístupní záujemcovi informačný systém, v ktorom bude dynamický nákupný systém zriadený. Tento informačný systém umožní bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k dokumentom a podmienkam podľa odseku 2 písm. b) a umožní podávanie žiadosti o účasť.
(4)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne, že zadávanie zákaziek v dynamickom nákupnom systéme sa uskutoční na základe výberu z predložených elektronických katalógov, uvedie v dokumentoch a podmienkach podľa odseku 2 písm. b) aj požadované technické špecifikácie a formu elektronického katalógu.
(5)
Zmenu doby trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznamuje publikačnému úradu a úradu oznámením o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámením použitým ako výzva na súťaž.
(6)
Ak ide o ukončenie dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ túto skutočnosť oznamuje publikačnému úradu a úradu oznámením o výsledku verejného obstarávania.
§ 60
(1)
Do dynamického nákupného systému musí byť zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a splnil podmienky účasti. Počet záujemcov nemožno obmedziť.
(2)
Hospodárskemu subjektu, ktorý má záujem o zaradenie do dynamického nákupného systému, ani záujemcovi zaradenému v dynamickom nákupnom systéme sa nesmú účtovať žiadne poplatky.
(3)
Lehota na predloženie žiadosti o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania
a)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, alebo
b)
výzvy na opätovné potvrdenie záujmu, ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž.
(4)
Dynamický nákupný systém zabezpečí sprístupnenie predložených žiadostí o účasť až po uplynutí lehoty podľa odseku 3.
(5)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ po uplynutí lehoty podľa odseku 3 vyhodnotí splnenie podmienok účasti všetkých záujemcov, ktorí v tejto lehote predložili žiadosť o účasť.
(6)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhotoví zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov, ktorí predložili žiadosť o účasť.
(7)
Záujemcu, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne zaradí do dynamického nákupného systému.
(8)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne informuje záujemcu o zaradení alebo nezaradení do dynamického nákupného systému. Informácia o nezaradení do dynamického nákupného systému obsahuje najmä identifikáciu dynamického nákupného systému, dôvody nezaradenia záujemcu, možnosť opakovane podať žiadosť o účasť a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.
(9)
Dynamický nákupný systém sa považuje za zriadený doručením informácie podľa odseku 8 všetkým záujemcom, ktorí predložili žiadosť o účasť v lehote podľa odseku 3.
(10)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ bezodkladne po zriadení dynamického nákupného systému vypracuje správu o zriadení dynamického nákupného systému podľa § 24 a zverejní ju v profile podľa § 64; informácia o záujemcoch zaradených do dynamického nákupného systému sa v profile nezverejňuje.
(11)
Po zriadení dynamického nákupného systému sa neuplatňujú ďalšie lehoty na predloženie žiadostí o účasť.
(12)
Pri zaraďovaní záujemcov do zriadeného dynamického nákupného systému sa postupuje podľa odsekov 6 až 8.
(13)
Ak bola žiadosť o účasť predložená po uplynutí lehoty podľa odseku 3, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a uskutoční úkony podľa odsekov 6 až 8 do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o účasť. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné preskúmať dodatočné informácie a doklady alebo iným spôsobom overiť splnenie podmienok účasti, vyhodnotí splnenie podmienok účasti a uskutoční úkony podľa odsekov 6 až 8 do 15 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o účasť.
(14)
Lehotu podľa odseku 13 možno pred odoslaním prvej výzvy na predkladanie ponúk predĺžiť, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v súťažných podkladoch uviedol dlhšiu lehotu na vyhodnotenie žiadosti o účasť.
(15)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže počas trvania dynamického nákupného systému záujemcu zaradeného do dynamického nákupného systému písomne požiadať, aby do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti predložil aktualizovaný jednotný európsky dokument alebo aktualizované doklady, ktorými preukázal splnenie podmienok účasti.
(16)
Ak počas trvania dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zistí, že zaradený záujemca nespĺňa podmienky účasti, požiada ho o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov na preukázanie splnenia podmienky účasti. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ponechá záujemcu zaradeného v dynamickom nákupnom systéme alebo ho vyradí a postupuje podľa odseku 8.
§ 61
(1)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemôže odoslať výzvu na predkladanie ponúk pred zriadením dynamického nákupného systému. Po zriadení dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemôže odoslať výzvu na predkladanie ponúk
a)
počas plynutia predĺženej lehoty podľa § 60 ods. 14, alebo
b)
ak neboli žiadosti o účasť vyhodnotené v lehotách podľa § 60 ods. 13 a 14.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2, ak ide o verejného obstarávateľa, alebo podľa § 93 ods. 2, ak ide o obstarávateľa. Výzva na predkladanie ponúk môže obsahovať presnejšiu formuláciu kritérií na vyhodnotenie ponúk, ak je potrebná.
(3)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri zadávaní zákazky pošle výzvu na predkladanie ponúk súčasne všetkým záujemcom zaradeným do dynamického nákupného systému alebo všetkým záujemcom zaradeným do určitej kategórie zodpovedajúcej zadávanej zákazke, ak bol dynamický nákupný systém rozdelený do kategórií.
(4)
Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako desať dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) môže určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako desať dní dohodou so záujemcami podľa odseku 3 len vtedy, ak každý zaradený záujemca bude mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponuky. Otváranie ponúk je neverejné, údaje z otvárania ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
(5)
Ponuka predložená v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocuje podľa kritérií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo vo výzve na opätovné potvrdenie záujmu, ak sa použije pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž. Kritériá na vyhodnotenie ponúk môžu byť spresnené podľa odseku 2.
(6)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, aby sa ponuka predkladala vo forme elektronického katalógu.
(7)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže zadávať zákazku v rámci dynamického nákupného systému aj spôsobom, že v oznámení podľa § 59 ods. 1 vyžaduje, aby záujemca o zaradenie do dynamického nákupného systému okrem žiadosti o účasť predložil aj elektronický katalóg.
(8)
Ak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozhodne zadávať zákazku výberom z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky, odošle každému záujemcovi zaradenému do dynamického nákupného systému výzvu na predloženie súhlasu záujemcu, v ktorej
a)
oznámi, že ide o výber z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky,
b)
uvedie konkrétne požiadavky zákazky,
c)
oznámi dátum a čas konečného výberu z predložených elektronických katalógov na zadanie zákazky; lehota pre konečný výber z predložených elektronických katalógov pre zadanie zákazky musí byť primeraná lehote uvedenej podľa odseku 4,
d)
umožní zaradenému záujemcovi zamietnuť použitie ním predloženého katalógu v žiadosti o účasť; zamietnuté údaje z elektronického katalógu záujemcu sa pri konečnom výbere nepoužijú,
e)
umožní aktualizovať elektronický katalóg predložený v žiadosti o účasť.
(9)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ postupuje podľa odseku 8, vyhodnotí výber z predložených elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky podľa ustanovených kritérií a určí úspešného uchádzača.
(10)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pred zadaním zákazky skompletizuje a predloží elektronický katalóg úspešnému uchádzačovi, aby potvrdil, že takto vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby, alebo požiada o odstránenie vecných chýb. Po odsúhlasení ponuky úspešným uchádzačom zadá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zákazku.
§ 62
Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa voči Európskej komisii
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne poslať Európskej komisii správu alebo jej časť podľa § 24 ods. 3, ak vylúčia mimoriadne nízku ponuku podľa § 53 ods. 6.
(2)
Verejný obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie správu alebo jej časť podľa § 24 ods. 3
a)
o každej zákazke, koncesii, rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému,
b)
o použití priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. a) a § 135 ods. 1 písm. a).
(3)
Obstarávateľ je povinný poskytnúť na žiadosť Európskej komisie
a)
informáciu o všetkých kategóriách tovarov alebo činností, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2 písm. r),
b)
informáciu o činnostiach, ktoré považuje za vyňaté podľa § 1 ods. 2 písm. u) alebo písm. v),
c)
informácie týkajúce sa zákaziek podľa § 85 ods. 2, 3 a 6 a koncesií podľa § 100 ods. 2 až 4; obstarávateľ uvedie názvy príslušných podnikov, povahu a hodnotu zákaziek, dôkaz o tom, že vzťah medzi obstarávateľom a príslušným podnikom je v súlade s požiadavkami podľa § 85 a 100,
d)
správu alebo jej časť podľa § 24 ods. 3 o použití priameho rokovacieho konania podľa § 135 ods. 1 písm. a),
e)
správu alebo jej časť podľa § 24 ods. 3.
§ 63
Povinnosti verejného obstarávateľa, obstarávateľa a kontrolných orgánov voči úradu
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní poslať úradu na požiadanie údaje alebo informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
(2)
Obstarávateľ je povinný poskytnúť úradu na požiadanie údaje a informácie o zmluvách, na ktoré sa nevzťahuje tento zákon.
(3)
Kontrolné orgány podľa osobitných predpisov55) môžu pri identifikovaní systémových nedostatkov vo verejnom obstarávaní oznamovať zistenia úradu.
§ 64
Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia v profile v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a)
dokumenty podľa § 43 ods. 1 a 2, to neplatí vo vzťahu k dokumentom alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie alebo dokumenty chránené podľa osobitného predpisu,56)
b)
zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ponuku úspešného uchádzača, ak zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti neobsahuje informácie podľa § 55 ods. 2 písm. c), tak aj doklady predložené úspešným uchádzačom na účely preukázania splnenia podmienok účasti a neexistencie dôvodov na vylúčenie, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, správu podľa § 24, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody; ak ide o dynamický nákupný systém, predložené ponuky, zápisnica z otvárania ponúk, zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a zápisnica z vyhodnotenia ponúk sa nezverejňujú,
c)
zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každú ich zmenu, a to do siedmich pracovných dní odo dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, koncesnej zmluve, rámcovej dohode, ich zmene, alebo ich častiam, ktoré obsahujú informácie chránené podľa osobitného predpisu,56)
d)
sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich zmien do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
e)
informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon.
(2)
Úrad uverejní v profile verejného obstarávateľa a obstarávateľa v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní
a)
oznámenia používané vo verejnom obstarávaní,
b)
právoplatné rozhodnutie vydané úradom pri výkone dohľadu.
(3)
Dokumenty a informácie podľa odsekov 1 a 2 sa uverejňujú v profile po dobu desiatich rokov odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo zrušenia postupu zadávania zákazky.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu splniť povinnosť uverejniť dokumenty alebo informácie v profile aj uverejnením priameho odkazu na informáciu alebo dokument uverejnený na inej internetovej adrese; povinnosť zabezpečiť bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov tým nie je dotknutá. Ak ide o zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo ich zmenu, ktoré sa zverejňujú podľa osobitného predpisu,35) povinnosť podľa odseku 1 písm. c) môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ splniť aj uverejnením priameho odkazu na text zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo ich zmeny, zverejnenej podľa osobitného predpisu.35)
(5)
Osobné údaje možno v profile zverejniť v rozsahu meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailovú adresu a telefónne číslo.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zodpovední za prijatie opatrení na nesprístupnenie tých častí dokumentov a informácií, zverejňovaných podľa tohto zákona, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitných predpisov.57)
DRUHÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
§ 65
Uverejňovanie oznámení
(1)
Verejný obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť verejné obstarávanie uverejnením predbežného oznámenia.
(2)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak má v úmysle zadávať zákazku verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom, uzavrieť rámcovú dohodu alebo vytvoriť dynamický nákupný systém.
(3)
Verejný obstarávateľ môže vytvoriť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania aj prostredníctvom funkcie elektronickej platformy podľa § 13 ods. 2 písm. m); verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž.
§ 66
Verejná súťaž
(1)
Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť ponuku. K ponuke sa prikladajú aj doklady, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti.
(2)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
b)
15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje.
(3)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami.
(4)
Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa odseku 2 písm. a), lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(5)
Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
40 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
b)
20 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje.
(6)
Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40. Ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, sa vyhodnocujú podľa § 53.
(7)
Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že
a)
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 alebo
b)
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
(8)
Ak ide o tovary a služby bežne dostupné na trhu, verejný obstarávateľ môže verejnú súťaž uskutočniť s využitím elektronickej platformy, pričom
a)
vyberie najvhodnejšiu ponuku zverejnenú na elektronickej platforme, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky,
b)
z vybranej ponuky vytvorí oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a súťažné podklady prostredníctvom funkcie elektronickej platformy podľa § 13 ods. 2 písm. m), pričom môže na účely vytvorenia zmluvy elektronicky komunikovať s tým, kto vybranú ponuku predložil; verejný obstarávateľ prijme primerané opatrenia, aby sa týmto postupom nenarušila hospodárska súťaž,
c)
použije len podmienky účasti podľa § 32,
d)
nepoužije ustanovenia § 44 ods. 3 písm. a) a b), § 46 a 47 a nepoužije ani ustanovenie § 39, ak v písmene m) nie je ustanovené inak,
e)
ponuka, vybraná podľa písmena a), je po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania považovaná za ponuku predloženú v lehote na predkladanie ponúk, jej obsah sa nesmie meniť a nie je ju možné vziať späť; ustanovenie písmena j) tým nie je dotknuté,
f)
po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa § 109 ods. 4 použije rovnako,
g)
súťažné podklady, ako aj všetky ďalšie dokumenty podľa tohto zákona sa doručujú a oznamujú len v elektronickej podobe, ak v písmene k) nie je ustanovené inak,
h)
ponuka sa predkladá s použitím funkcionality elektronickej platformy,
i)
otváranie ponúk podľa § 52 je neverejné, údaje podľa § 52 ods. 2 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 52 ods. 3 sa neodosiela,
j)
na zostavenie poradia ponúk sa použije elektronická aukcia podľa § 54,
k)
zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe len, ak ju všetky strany zmluvy podpíšu kvalifikovaným elektronickým podpisom37) alebo zaručenou elektronickou pečaťou;38) inak sa uzatvára v listinnej podobe,
l)
úrad vlády zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronickej platformy bol až do uzatvorenia zmluvy uchádzač alebo záujemca na elektronickej platforme identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikátorom.
Užšia súťaž
§ 67
(1)
Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na päť tak, aby umožnil hospodársku súťaž.
(2)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ okrem iného určí lehotu na predloženie žiadostí o účasť. Ak verejný obstarávateľ uplatňuje obmedzenie, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania určí objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je to vhodné, ich maximálny počet.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(4)
Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa odseku 3, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
§ 68
(1)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybraným záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti. Verejný obstarávateľ môže vyzvať na predkladanie ponúk aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet. V rámci toho istého postupu verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na predloženie ponuky toho, kto nepožiadal o účasť. Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady dostupné podľa § 43 ods. 1,
b)
odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,
c)
lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
d)
odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti,
e)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch,
f)
ďalšie potrebné informácie.
(3)
Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súťažné podklady neboli už inak dostupné, prílohou k výzve na predkladanie ponúk sú súťažné podklady.
§ 69
(1)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje.
(2)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami.
(3)
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybranými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk; ak takúto dohodu nemožno dosiahnuť, tento verejný obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(4)
Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa odseku 1 písm. a) alebo odseku 2, lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(5)
Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
35 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
15 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje.
Rokovacie konanie so zverejnením
§ 70
(1)
Rokovacie konanie so zverejnením môže verejný obstarávateľ použiť, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajúce aspoň jednu z týchto podmienok:
a)
potreby verejného obstarávateľa nemožno uspokojiť bez prispôsobenia už dostupných riešení,
b)
ich súčasťou je návrh riešenia alebo inovačné riešenie,
c)
v dôsledku osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy alebo zložitosti predmetu zákazky, právnych alebo finančných podmienok zákazky alebo rizík s nimi spojených, nemožno zadať zákazku bez uskutočnenia rokovania,
d)
verejný obstarávateľ nemôže dostatočne presne určiť technické špecifikácie podľa § 42 ods. 2 písm. b),
e)
v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži boli všetky ponuky neregulárne alebo neprijateľné; verejný obstarávateľ nie je povinný uverejniť oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ak rokuje so všetkými uchádzačmi, ktorí spĺňajú podmienky účasti a v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži predložili ponuky zodpovedajúce formálnym požiadavkám verejného obstarávania.
(2)
Neregulárne sú najmä ponuky, ktoré
a)
nie sú v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi alebo inou sprievodnou dokumentáciou,
b)
boli predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo
c)
považuje verejný obstarávateľ za mimoriadne nízke.
(3)
Neregulárne sú aj ponuky, pri ktorých existujú dôkazy o dohode obmedzujúcej súťaž alebo o korupcii.
(4)
Neprijateľné ponuky sú najmä ponuky predložené uchádzačmi, ktorí nespĺňajú podmienky účasti a ponuky, ktorých cena je vyššia ako rozpočet určený a zdokumentovaný verejným obstarávateľom pred vyhlásením verejného obstarávania.
§ 71
(1)
Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž.
(2)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä
a)
predmet zákazky opisom svojich potrieb, charakteristiky vyžadovaného predmetu zákazky,
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
c)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet, a ak je to vhodné, ich maximálny počet, ak sa obmedzenie uplatňuje,
d)
výhradu uskutočniť viacetapové rokovacie konanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatňuje.
(3)
V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ spresní opis predmetu zákazky vymedzený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a uvedie prvky opisu, ktorými sa určujú minimálne požiadavky, ktoré musia všetky ponuky spĺňať. Informácie podľa prvej vety musia byť dostatočne presné, aby umožnili hospodárskym subjektom identifikovať povahu a rozsah požadovaného riešenia a rozhodnúť sa, či predložia žiadosť o účasť.
(4)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(5)
Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa odseku 4, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
§ 72
(1)
Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybraným záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti. Verejný obstarávateľ môže vyzvať na predkladanie základných ponúk aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet. V rámci toho istého postupu verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na predloženie základnej ponuky toho, kto nepožiadal o účasť. Základnú ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na jej predloženie.
(2)
Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2.
(3)
Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súťažné podklady neboli už inak dostupné, prílohou k výzve na predkladanie základných ponúk sú súťažné podklady.
(4)
Lehota na predkladanie základných ponúk je najmenej
a)
30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk,
b)
10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje.
(5)
Lehota na predkladanie základných ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávateľ vyžaduje predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami.
(6)
Ak ide o naliehavú situáciu, ktorú je povinný verejný obstarávateľ riadne odôvodniť a nemožno použiť lehotu podľa odseku 4 písm. a) alebo odseku 5, lehota na predkladanie základných ponúk nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk.
(7)
Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, lehota na predkladanie základných ponúk je najmenej
a)
35 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk,
b)
15 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie základných ponúk, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje.
§ 73
(1)
Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o základných ponukách a všetkých následne predložených ponukách, okrem konečných ponúk s cieľom zlepšiť ich obsah. Predmetom rokovania nesmú byť určené minimálne požiadavky, ktoré musia spĺňať všetky ponuky, ani kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(2)
Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzačov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas rokovania bez súhlasu záujemcu alebo uchádzača. Súhlas sa udeľuje v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť informácií.
(3)
Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovacie konanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak verejný obstarávateľ využije možnosť zníženia počtu ponúk, počtom dosiahnutým v poslednej etape musí umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatočný počet vhodných ponúk, ktoré neboli vylúčené.
(4)
Verejný obstarávateľ je povinný písomne informovať všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené podľa odseku 3, o každej zmene technických požiadaviek alebo iných požiadaviek, ktoré vyplynuli z rokovania; tým nie je dotknutá povinnosť podľa odseku 1. Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačom dostatočnú lehotu, aby upravili a opätovne predložili pozmenené ponuky.
(5)
Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.
(6)
Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje rokovania, informáciu o jeho priebehu a dosiahnutom pokroku najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti.
(7)
Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, ukončenie rokovania a vyzve ich na predkladanie konečných ponúk, ktoré vyhodnocuje podľa § 53. Výzva na predkladanie konečných ponúk, ktorú verejný obstarávateľ súčasne písomne pošle uchádzačom, obsahuje najmä lehotu na predkladanie konečných ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky, miesto, dátum a čas otvárania ponúk.
(8)
Verejný obstarávateľ môže zadať zákazku na základe základných ponúk bez uskutočnenia rokovania, ak si túto možnosť vyhradil v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Súťažný dialóg
§ 74
(1)
Súťažný dialóg môže verejný obstarávateľ použiť, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby spĺňajúce aspoň jednu z podmienok uvedených v § 70.
(2)
Cieľom súťažného dialógu je nájsť a definovať najvhodnejší spôsob na uspokojenie potrieb verejného obstarávateľa. Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.
(3)
Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť na dialógu, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž.
(4)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä
a)
svoje potreby a požiadavky, ktoré upresní v informatívnom dokumente,
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť,
c)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je to vhodné, ich maximálny počet, ak sa obmedzenie uplatňuje,
d)
výhradu uskutočniť viacetapový súťažný dialóg so znížením počtu prerokovávaných riešení, ak sa uplatňuje,
e)
plánovaný časový rámec súťažného dialógu, ak nie je uvedený v informatívnom dokumente.
(5)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
§ 75
(1)
Výzvu na účasť na dialógu verejný obstarávateľ súčasne pošle len vybraným záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti. Verejný obstarávateľ môže vyzvať na účasť na dialógu aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet. V rámci toho istého postupu verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na účasť na dialógu toho, kto nepožiadal o účasť. Súťažného dialógu sa môže zúčastniť len záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na účasť na dialógu.
(2)
Výzva na účasť na dialógu obsahuje
a)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej je informatívny dokument dostupný podľa § 43 ods. 1,
b)
dátum a adresu určené na začiatok konzultácií a používaný jazyky alebo jazyky,
c)
odkaz na dokument, v ktorom sú uvedené doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti,
d)
odkaz na uverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania,
e)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente,
f)
ďalšie potrebné informácie.
(3)
Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k informatívnemu dokumentu podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo informatívny dokument nebol už inak dostupný, prílohou k výzve na účasť na dialógu je informatívny dokument.
(4)
Verejný obstarávateľ začne dialóg s vybranými záujemcami, ktorí spĺňajú podmienky účasti. Počas dialógu verejný obstarávateľ môže prerokovať všetky aspekty obstarávania. Verejný obstarávateľ môže určiť ceny alebo odmeny pre záujemcov, ktorí sa zúčastnia dialógu.
(5)
Verejný obstarávateľ je povinný počas dialógu zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas dialógu bez súhlasu záujemcu. Súhlas sa udeľuje v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť informácií.
(6)
Verejný obstarávateľ môže určiť, že súťažný dialóg sa uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet riešení, ktoré sa majú prerokovať v etape súťažného dialógu na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak verejný obstarávateľ využije možnosť zníženia počtu riešení, počtom dosiahnutým v poslednej etape musí umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatočný počet vhodných riešení alebo záujemcov, ktorí neboli vylúčení.
(7)
Verejný obstarávateľ pokračuje v dialógu dovtedy, kým nenájde riešenie alebo riešenia spĺňajúce jeho potreby. Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania v rámci súťažného dialógu zápisnicu.
(8)
Verejný obstarávateľ poskytne záujemcovi alebo uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje dialógu, informáciu o jeho priebehu a dosiahnutom pokroku najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti.
§ 76
(1)
Verejný obstarávateľ písomne oznámi zostávajúcim uchádzačom ukončenie dialógu a vyzve ich na predkladanie konečných ponúk na základe riešenia alebo riešení predložených a spresnených počas dialógu, ktoré musia obsahovať všetky prvky vyžadované a potrebné na realizáciu projektu.
(2)
Výzva na predkladanie konečných ponúk, ktorú verejný obstarávateľ súčasne písomne pošle uchádzačom, obsahuje najmä lehotu na predkladanie konečných ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky, miesto, dátum a čas otvárania ponúk.
§ 77
(1)
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie, spresnenie alebo optimalizáciu konečnej ponuky. Nesmie však vyzvať ani prijať vysvetlenie, upresnenie, optimalizáciu alebo iný doplňujúcu informáciu, ktorou by sa zmenili základné aspekty ponuky alebo obstarávania, vrátane potrieb a požiadaviek určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente, ak by nimi mohlo dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže alebo k diskriminácii.
(2)
Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v informatívnom dokumente.
(3)
Verejný obstarávateľ môže vyzvať úspešného uchádzača na rokovanie s cieľom potvrdenia finančných záväzkov alebo iných podmienok uvedených v ponuke finalizovaním podmienok zmluvy, za predpokladu, že to nespôsobí podstatnú zmenu základných aspektov ponuky alebo obstarávania, vrátane potrieb a požiadaviek určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v informatívnom dokumente a nevznikne riziko narušenia hospodárskej súťaže alebo diskriminácie.
Inovatívne partnerstvo
§ 78
(1)
Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť, a to najmenej na troch tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.
(2)
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania verejný obstarávateľ uvedie najmä
a)
potrebu inovačného výrobku, stavebných prác alebo služieb, ktorú nemožno uspokojiť dodaním tovarov, stavebných prác alebo služieb už dostupných na trhu,
b)
lehotu na predloženie žiadostí o účasť, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu,
c)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je to vhodné, ich maximálny počet, ak sa obmedzenie uplatňuje,
d)
výhradu uskutočniť viacetapové rokovanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatňuje.
(3)
V súťažných podkladoch verejný obstarávateľ spresní opis potreby inovačného výrobku, stavebných prác alebo služieb uvedený v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a uvedie prvky opisu, ktorými sa určujú minimálne požiadavky, ktoré musia všetci uchádzači spĺňať. Informácie podľa prvej vety musia byť dostatočne presné, aby umožnili hospodárskym subjektom identifikovať povahu a rozsah požadovaného riešenia a rozhodnúť sa, či predložia žiadosť o účasť.
(4)
Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť o zriadení inovatívneho partnerstva s jedným partnerom alebo s viacerými partnermi, ktorí budú vykonávať samostatné činnosti v oblasti výskumu a vývoja.
(5)
Verejný obstarávateľ môže vyzvať na účasť aj nižší počet záujemcov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a minimálnu úroveň spôsobilosti, ak sa nedosiahol určený minimálny počet. Na postupe sa môžu zúčastniť len tie hospodárske subjekty, ktorých verejný obstarávateľ vyzval na účasť, na základe posúdenia poskytnutých informácií. Verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na účasť toho, kto nepožiadal o účasť.
(6)
Cieľom inovatívneho partnerstva je vývoj a následný nákup tovaru, stavebných prác alebo služieb, ktoré sú výsledkom vývoja, za predpokladu, že zodpovedajú požiadavkám a maximálnym nákladom zmluvne dohodnutými medzi verejným obstarávateľom a partnerom alebo partnermi.
(7)
Inovatívne partnerstvo sa uskutočňuje vo viacerých po sebe nasledujúcich fázach, ktoré zodpovedajú postupnosti krokov v procese výskumu a inovácie a môžu zahŕňať výrobu tovarov, dokončenie stavebných prác alebo poskytovanie služieb. V rámci inovatívneho partnerstva sa určia priebežné ciele, ktoré má partner alebo partneri dosiahnuť, a určí sa aj odplata v primeraných splátkach.
(8)
Verejný obstarávateľ môže na základe určených cieľov po každej fáze rozhodnúť o ukončení inovatívneho partnerstva alebo o znížení počtu partnerov ukončením individuálnych zmlúv, ak ide o inovatívne partnerstvo s viacerými partnermi, ak v súťažných podkladoch uviedol možnosti a podmienky ich použitia.
§ 79
(1)
Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov na predkladanie základných ponúk. Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje náležitosti podľa § 68 ods. 2.
(2)
Ak verejný obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súťažné podklady neboli inak dostupné, prílohou k výzve na predkladanie ponúk sú súťažné podklady.
(3)
Verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o základných ponukách a všetkých následne predložených ponukách, okrem konečných ponúk, s cieľom vylepšiť ich obsah. Predmetom rokovania nesmú byť v súťažných podkladoch určené minimálne požiadavky, ktoré musia všetci uchádzači spĺňať, ani kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(4)
Verejný obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzačov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas rokovania bez súhlasu záujemcu alebo uchádzača. Súhlas podľa tretej vety sa udeľuje v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych dôverných informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť informácií.
(5)
Verejný obstarávateľ môže určiť, že sa rokovanie uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(6)
Verejný obstarávateľ je povinný písomne informovať všetkých uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené podľa odseku 5, o každej zmene technických požiadaviek alebo iných požiadaviek, ktoré vyplynuli z rokovania; tým nie je dotknutá povinnosť podľa odseku 3. Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačom dostatočnú lehotu, aby upravili a opätovne predložili pozmenené ponuky.
(7)
Verejný obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.
(8)
Verejný obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje rokovania, informáciu o jeho priebehu a pokroku najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti.
§ 80
(1)
Verejný obstarávateľ použije pri výbere záujemcov kritériá týkajúce sa schopností záujemcov v oblasti výskumu a vývoja a pri rozvoji a zavádzaní inovačných riešení, súčasne môže použiť aj iné kritériá výberu záujemcov.
(2)
Výskumné a inovačné projekty zamerané na uspokojenie potrieb určených verejným obstarávateľom, ktoré nemožno uspokojiť prostredníctvom už existujúcich riešení, môžu predkladať len tí záujemcovia, ktorých verejný obstarávateľ vyzve na ich predloženie na základe posúdenia požadovaných informácií.
(3)
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch určí pravidlá vzťahujúce sa na práva duševného vlastníctva. Ak ide o inovatívne partnerstvo s viacerými partnermi, verejný obstarávateľ nesprístupní riešenia navrhnuté jednotlivými partnermi ostatným partnerom ani iné dôverné informácie, ktoré mu partneri v rámci partnerstva poskytli, bez súhlasu týchto partnerov. Súhlas sa udeľuje v súvislosti so zamýšľaným poskytnutím konkrétnych informácií; tento súhlas nesmie mať formu všeobecného vzdania sa práv na dôvernosť informácií.
(4)
Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby štruktúra partnerstva najmä trvanie a hodnota jeho jednotlivých fáz odrážala úroveň inovácie navrhovaného riešenia a postupnosť výskumných a inovačných činností potrebných na vývoj inovačného riešenia, ktoré ešte nie je dostupné na trhu. Predpokladaná hodnota tovaru, stavebných prác alebo služieb musí byť primeraná investíciám potrebným na ich vývoj.
Priame rokovacie konanie
§ 81
Priame rokovacie konanie môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo v užšej súťaži žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca nespĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b)
tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak
1.
predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu,17)
2.
z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo
3.
ide o výhradné práva58) a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania,
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením,
d)
požadované tovary sa vyrábajú výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov na výskum a vývoj,
e)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; doba trvania takejto zmluvy, ako aj opakujúcich sa zmlúv nesmie súhrnne presiahnuť tri roky,
f)
ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
g)
ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
h)
ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov uskutočnenej podľa tohto zákona a ktorá sa zadáva záujemcovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí verejný obstarávateľ vyzvať všetkých,
i)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných prác alebo služieb a podmienky ich zadania,
2.
pôvodná zákazka bola zadávaná verejnou súťažou, užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom a informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky,
3.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) a
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.
§ 82
(1)
Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v § 81, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach.
(2)
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), e) a f); to neplatí, ak ide o priame rokovacie konanie podľa § 81 písm. c) uskutočnené na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia v čase mimoriadnej situácie34b) alebo v čase núdzového stavu.34a) Verejný obstarávateľ môže vyžadovať splnenie ďalších podmienok účasti podľa § 32 až 36.
(3)
Ak verejný obstarávateľ rokuje s viacerými vybranými záujemcami, je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami a z každého rokovania vyhotoviť zápisnicu. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov. Verejný obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas rokovania bez súhlasu záujemcu.
(4)
Ak verejný obstarávateľ použije priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti, je povinný poslať úradu pred uzavretím zmluvy elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu oznámenie, v ktorom odôvodní jeho použitie; to neplatí, ak verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o zámere uzavrieť zmluvu.
§ 83
Rámcová dohoda
(1)
Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy vo verejnom obstarávaní podľa tejto časti zákona.
(2)
Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody. Rámcová dohoda sa končí uplynutím času alebo za podmienok uvedených v rámcovej dohode. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť hospodárskej súťaži.
(3)
Na základe rámcovej dohody môže verejný obstarávateľ alebo viacerí verejní obstarávatelia, ktorí boli jasne a určito identifikovaní v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, zadávať zákazku len hospodárskemu subjektu alebo hospodárskym subjektom, ktorí sú zmluvnou stranou tejto rámcovej dohody. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode.
(4)
Ak je rámcová dohoda uzavretá s jedným hospodárskym subjektom, zákazky sa zadávajú v rámci podmienok určených v rámcovej dohode. Zadávaniu zákazky môže predchádzať písomná konzultácia. Ak je to potrebné, verejný obstarávateľ môže požiadať o doplnenie ponuky.
(5)
Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, zákazky sa zadávajú jedným z týchto spôsobov upraveným v rámcovej dohode:
a)
na základe podmienok upravených v rámcovej dohode bez opätovného otvárania súťaže, ak rámcová dohoda obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek a objektívne podmienky na určenie hospodárskeho subjektu, ktorý bude zákazku plniť; podmienky musia byť uvedené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitému na uzavretie rámcovej dohody,
b)
opätovným otvorením súťaže, ak rámcová dohoda neobsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek alebo
c)
ak rámcová dohoda obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek, zákazky sa zadávajú sčasti bez opätovného otvárania súťaže podľa písmena a) a sčasti opätovným otvorením súťaže podľa písmena b); objektívne kritériá, na určenie toho, či sa konkrétna zákazka zadá na základe podmienok upravených v rámcovej dohode alebo opätovným otvorením súťaže vrátane podmienok, na ktoré sa môže vzťahovať opätovné otvorenie súťaže, musia byť určené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitému na uzavretie rámcovej dohody.
(6)
Spôsob zadávania zákaziek na základe rámcovej dohody podľa odseku 5 písm. c) sa vzťahuje na akúkoľvek časť rámcovej dohody, ktorá obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek vzťahujúce sa k tejto časti bez ohľadu na to, či iná časť rámcovej dohody obsahuje všetky podmienky upravujúce plnenie zákaziek vzťahujúce sa k nej.
(7)
Pri súťažiach, ktoré sa opätovne otvárajú, sa postupuje na základe rovnakých podmienok, a ak je to potrebné, presnejšie formulovaných podmienok, aké sa použili pri postupe verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody, alebo iných podmienok, ktoré boli uvedené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody a podľa nasledujúceho postupu:
a)
zadávaniu každej zákazky predchádza písomná konzultácia s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú schopné zákazku realizovať,
b)
verejný obstarávateľ určí dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk; pri určení lehoty na predkladanie ponúk sa vezme do úvahy zložitosť predmetu zákazky, čas potrebný na vypracovanie a poslanie ponúk,
c)
ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah verejný obstarávateľ sprístupní až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk,
d)
verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v rámcovej dohode, ktoré musia byť uvedené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitému na uzavretie rámcovej dohody.
(8)
Ak sa v postupe verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody predkladali ponuky vo forme elektronického katalógu a rámcová dohoda sa uzavrela s viacerými hospodárskymi subjektmi, verejný obstarávateľ môže určiť, že zadávanie jednotlivých zákaziek opätovným otvorením súťaže sa uskutoční na základe aktualizovaného elektronického katalógu jedným z týchto spôsobov uvedeným aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody:
a)
verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám predmetnej zákazky alebo
b)
oznámi uchádzačom, že má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky z predložených elektronických katalógov, dátum a čas, kedy má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky a dá uchádzačom možnosť nepovoliť výber informácií, verejný obstarávateľ musí počítať s dostatočným časovým obdobím medzi oznámením úmyslu vybrať informácie na vytvorenie ponúk a skutočným výberom týchto informácií a pred zadaním zákazky predloží vybrané informácie uchádzačovi, ktorý povolil ich výber, aby potvrdil, že takto vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby alebo požiadal o odstránenie vecných chýb.
(9)
Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody verejný obstarávateľ nevyžaduje od hospodárskeho subjektu alebo hospodárskych subjektov, ktoré sú zmluvnou stranou rámcovej dohody, doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, ak ich má k dispozícii z postupu verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody.
(10)
Zákazky na základe rámcovej dohody je možné zadať počas trvania rámcovej dohody, pričom trvanie zákaziek zadaných na základe rámcovej dohody môže presiahnuť trvanie rámcovej dohody. Zákazky zadávané na základe rámcovej dohody, ktorých trvanie presiahne trvanie rámcovej dohody, možno zadať na obdobie, ktoré je primerané, a to najmä s ohľadom na dĺžku trvania obdobných zákaziek zadávaných na základe tej istej rámcovej dohody.
TRETIA HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK OBSTARÁVATEĽOM
§ 84
Obstarávateľ je povinný použiť na zadávanie nadlimitnej zákazky postup podľa druhej hlavy, ak nie je v tejto hlave ustanovené inak.
§ 85
(1)
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú
a)
na nákup vody, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa § 9 ods. 4,
b)
na dodávku energie alebo palív na výrobu energie, ak ich zadáva obstarávateľ, ktorý vykonáva aspoň jednu z činností podľa § 9 ods. 3 alebo ods. 9 písm. a) a b).
(2)
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú ani na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb za predpokladu, že minimálne 80% priemerného ročného obratu dosiahnutého prepojeným podnikom za predchádzajúce tri roky tvorí poskytovanie takýchto dodávok tovaru, stavebných prác alebo služieb podnikom, s ktorými je prepojený a ktoré zadáva
a)
obstarávateľ prepojenému podniku,
b)
právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 9 ods. 3 až 9 podniku, ktorý je prepojený s jedným z týchto obstarávateľov.
(3)
Prepojený podnik na účely zadávania zákaziek obstarávateľom je právnická osoba, ktorej účtovná závierka je konsolidovaná s účtovnou závierkou obstarávateľa podľa osobitného predpisu,59) alebo právnická osoba, na ktorú má obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv podľa § 9 ods. 1 písm. a) alebo právnická osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na obstarávateľa, alebo právnická osoba, ktorá spolu s obstarávateľom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.
(4)
Ak priemerný ročný obrat prepojeného podniku za predchádzajúce tri roky nemožno preukázať podľa odseku 2 z dôvodu jeho založenia alebo začatia vykonávania činnosti, preukáže sa predpokladaným obratom najmä prostredníctvom podnikateľských plánov.
(5)
Ak tie isté alebo porovnateľné dodávky tovaru, stavebné práce alebo služby poskytuje viac ako jeden prepojený podnik, vezme sa do úvahy celkový obrat z poskytovania dodávok tovaru, stavebných prác alebo služieb týmito prepojenými podnikmi.
(6)
Ak ide o právnickú osobu, ktorá bola založená výlučne obstarávateľmi na vykonávanie niektorej činnosti podľa § 9 ods. 3 až 9 na obdobie najmenej troch rokov a spoločenská zmluva určuje, že obstarávatelia, ktorí sú jej zakladateľmi, zostanú jej členmi najmenej na obdobie troch rokov, postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré
a)
zadáva táto právnická osoba jednému z týchto obstarávateľov alebo
b)
zadáva obstarávateľ ako jeden zo zakladateľov tejto právnickej osobe.
§ 86
Hodnotenie niektorých ponúk na dodanie tovaru
(1)
Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa vzťahujú na ponuky, v ktorých podiel výrobkov podľa odseku 2 pochádza z tretieho štátu, s ktorým Európska únia neuzavrela dvojstrannú alebo viacstrannú dohodu zabezpečujúcu porovnateľný a efektívny prístup dodávateľov z členských štátov na trhy tohto tretieho štátu.
(2)
Obstarávateľ môže vylúčiť ponuku, ak podiel výrobkov pochádzajúcich z tretieho štátu podľa osobitného predpisu60) predstavuje viac ako polovicu celkovej hodnoty výrobkov tvoriacich ponuku. Na účely posudzovania podielu výrobkov sa za výrobok považuje aj softvér používaný v zariadeniach telekomunikačných sietí.
(3)
Ak sú pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk dve alebo viaceré ponuky rovnocenné, uprednostní sa ponuka, ktorú nemožno vylúčiť podľa odseku 2, ak rozdiel v cenách nie je vyšší ako 3%.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije, ak by bol obstarávateľ v dôsledku toho povinný obstarať tovar s technickými vlastnosťami odlišnými od tovaru skôr získaného, ktorý nemožno použiť z dôvodu technických problémov v jeho prevádzkarni a údržbe, alebo preto, že by mu to spôsobilo neúmerne vysoké náklady.
(5)
Do podielu výrobkov podľa odseku 2 sa nezapočítavajú výrobky pochádzajúce zo štátu, s ktorým sa v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie uzavrela viacstranná alebo dvojstranná dohoda, ktorá zaručuje dodávateľom zo Slovenskej republiky porovnateľný a efektívny prístup na trh tohto štátu, alebo ak to vyplýva zo záväzkov, ktoré má Európska únia alebo Slovenská republika voči tomuto štátu.
Uverejňovanie oznámení
§ 87
(1)
Obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť plánované verejné obstarávanie uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia.
(2)
Výzva na súťaž sa realizuje prostredníctvom
a)
pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž, ak sa zákazka zadáva užšou súťažou alebo rokovacím konaním so zverejnením,
b)
oznámenia o existencii kvalifikačného systému, ak sa zákazka zadáva užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom,
c)
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
(3)
Obstarávateľ poskytne na žiadosť záujemcu, ktorý prejaví záujem získať zákazku, bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k technickým požiadavkám pravidelne uvádzaným v zmluvách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, alebo bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k technickým požiadavkám, ktoré plánuje uplatniť pri zadávaní zákazky, na ktorú sa vzťahuje pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž; ak obstarávateľ neponúkne k technickým požiadavkám takýto prístup z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, sprístupní bezodplatne požadované informácie inými prostriedkami komunikácie. Ak technické požiadavky vychádzajú z dokumentov, ktoré sú dostupné elektronicky prostredníctvom bezodplatného neobmedzeného, úplného a priameho prístupu, obstarávateľ môže uviesť odkaz na tieto dokumenty.
(4)
Ak ide o zákazky na výskumné a vývojové služby, informácie týkajúce sa povahy a množstva služieb môže obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania obmedziť na
a)
odkaz na výskumné a vývojové služby, ak zákazka bola zadaná podľa § 98 ods. 1 písm. d),
b)
rozsah, v akom sa uverejnili v oznámení použitom ako výzva na súťaž.
(5)
V oznámení o výsledku verejného obstarávania môže obstarávateľ označiť informácie, ktoré nie sú určené na uverejnenie; v zjednodušenej forme sa poskytujú len na štatistické účely.
§ 88
(1)
Ak výzvu na súťaž obstarávateľ realizuje prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž, takéto oznámenie obsahuje
a)
vymedzenie tovaru, stavebných prác alebo služieb, ktoré budú predmetom zákazky,
b)
informáciu o zadávaní zákazky užšou súťažou alebo rokovacím konaním so zverejnením bez ďalšieho uverejnenia výzvy na súťaž,
c)
lehotu na doručenie písomného vyjadrenia záujmu o účasť,
d)
všetky ďalšie údaje a informácie vyžadované v pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž.
(2)
Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž obstarávateľ pošle na uverejnenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania výzvy podľa odseku 3. Pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž sa vzťahuje najviac na obdobie 12 mesiacov odo dňa jeho odoslania na uverejnenie.
(3)
Obstarávateľ pred vyhodnotením splnenia podmienok účasti súčasne pošle všetkým záujemcom, ktorí vyjadrili záujem o účasť v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením na základe pravidelného oznámenia s výzvou na súťaž, výzvu, aby opätovne potvrdili svoj záujem v lehote určenej obstarávateľom a súčasne v tejto lehote predložili doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž na základe podrobných informácií o predmete zákazky. Výzva obsahuje najmä
a)
povahu a množstvo predmetu zákazky vrátane uplatnenia možnosti opakovaných zákaziek, a ak je to možné, predpokladanú lehotu, do ktorej možno opakovanú zákazku uskutočniť; povahu a množstvo predmetu zákazky, a ak je to možné, predpokladaný dátum uverejnenia neskorších oznámení o súťažiach na dodávku tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb,
b)
označenie, či ide o užšiu súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením,
c)
dátum začatia alebo dátum skončenia dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,
d)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady dostupné podľa § 43 ods. 1,
e)
adresu určenú na vyžiadanie súťažných podkladov, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých má byť žiadosť vypracovaná, ak obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súťažné podklady neboli už inak dostupné,
f)
adresu a lehotu na predloženie žiadostí o účasť v súťaži, ako aj jazyk alebo jazyky, v ktorých musia byť žiadosti predložené,
g)
adresu obstarávateľa,
h)
uvedenie podmienok účasti a dokladov určených na ich preukázanie a ďalších informácií a dokumentov vyžadovaných obstarávateľom,
i)
označenie zákazky; kúpa, lízing, prenájom alebo kúpa tovaru na splátky alebo akákoľvek ich kombinácia,
j)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie je uvedené v pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž, v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie ponúk alebo vo výzve na rokovanie,
k)
ďalšie potrebné informácie.
(4)
Obstarávateľ uverejní súťažné podklady v profile najneskôr v deň odoslania výzvy podľa odseku 3.
(5)
Obstarávateľ súčasne písomne vyzve na predkladanie ponúk záujemcov, ktorí na základe výzvy podľa odseku 3 v lehote určenej obstarávateľom predložili doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a vyžadované podmienky účasti splnili. Výzva na predkladanie ponúk obsahuje náležitosti podľa § 93 ods. 2 a 3, okrem náležitostí, ktoré obstarávateľ vyžadoval už vo výzve podľa odseku 3.
(6)
Obstarávateľ sa riadi postupom ustanoveným pre užšiu súťaž alebo postupom ustanoveným pre rokovacie konanie so zverejnením v závislosti od toho, ktorý postup určil v pravidelnom informatívnom oznámení s výzvou na súťaž.
(7)
Ak sa obstarávateľ rozhodne, že ďalšie zákazky už nebude zadávať počas obdobia, na ktoré sa pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž vzťahuje, uvedie to v oznámení o výsledku verejného obstarávania.
Kvalifikačný systém
§ 89
(1)
Obstarávateľ môže zriadiť a prevádzkovať kvalifikačný systém dodávateľov. Obstarávateľ, ktorý zriadil alebo prevádzkuje kvalifikačný systém, umožní hospodárskym subjektom, aby mohli kedykoľvek požiadať o kvalifikáciu žiadosťou o účasť.
(2)
Kvalifikačný systém, ktorý môže zahŕňať rôzne kvalifikačné stupne, musí byť vedený na základe objektívnych kritérií a pravidiel určených obstarávateľom, ktoré obsahujú najmä podmienky kvalifikácie do systému, podmienky prevádzky systému, podmienky pravidelných aktualizácií kvalifikácie a dobu platnosti systému. Ak kritériá a pravidlá vedenia kvalifikačného systému obsahujú technické požiadavky, tie sa uplatnia podľa § 42. Kritériá a pravidlá možno aktualizovať podľa potreby.
(3)
Prístup ku kritériám a pravidlám kvalifikačného systému podľa odseku 2 vrátane ich aktualizácie obstarávateľ poskytne podľa § 43 ods. 1 až 4; informáciu o ich aktualizácii bezodkladne písomne oznámi aj všetkým kvalifikovaným dodávateľom. Ak obstarávateľ zistí, že kvalifikačný systém používaný inou osobou sa zhoduje s jeho požiadavkami, písomne oznámi kvalifikovaným dodávateľom názov tejto osoby.
(4)
Obstarávateľ vedie písomný register kvalifikovaných dodávateľov, ktorý môže byť rozdelený do kategórií podľa typu zákazky, pre ktorý je kvalifikácia platná.
(5)
Obstarávateľ informuje hospodársky subjekt, ktorý požiadal o kvalifikáciu, o svojom rozhodnutí týkajúcom sa jeho zaradenia do kvalifikačného systému najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Ak obstarávateľ rozhodne v lehote dlhšej ako štyri mesiace odo dňa doručenia žiadosti, musí v priebehu dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti informovať hospodársky subjekt, ktorý požiadal o kvalifikáciu, o dôvodoch oprávňujúcich ho na predĺženie tejto lehoty a o termíne, v ktorom rozhodne o prijatí alebo zamietnutí jeho žiadosti.
(6)
Obstarávateľ informuje hospodársky subjekt, ktorý požiadal o kvalifikáciu, o zamietnutí jeho žiadosti najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia obstarávateľa o zamietnutí jeho žiadosti s uvedením dôvodu podľa odseku 3.
(7)
Obstarávateľ, ktorý zriadi a prevádzkuje kvalifikačný systém, môže ukončiť kvalifikáciu dodávateľa len z dôvodov, ktoré vyplývajú z kritérií pre kvalifikačný systém podľa odseku 2. Úmysel ukončiť kvalifikáciu obstarávateľ vopred písomne oznámi kvalifikovanému dodávateľovi spolu s odôvodnením minimálne 15 dní pred dňom ukončenia jeho kvalifikácie.
(8)
Ak obstarávateľ vyžaduje v súvislosti so žiadosťou o kvalifikáciu, aktualizáciou kvalifikácie alebo zachovaním už získanej kvalifikácie v rámci kvalifikačného systému poplatok, jeho výška musí byť určená proporčne vo vzťahu k skutočne vynaloženým nákladom v spojení s týmto úkonom; náklady je obstarávateľ povinný preukázať.
§ 90
(1)
Zriadenie kvalifikačného systému musí byť predmetom oznámenia o existencii kvalifikačného systému. Z oznámenia musí byť zrejmý účel kvalifikačného systému, spôsob získania prístupu k pravidlám týkajúcim sa jeho prevádzky a doba jeho platnosti.
(2)
Zmenu doby platnosti kvalifikačného systému obstarávateľ oznamuje publikačnému úradu a úradu oznámením o existencii kvalifikačného systému. Ak ide o ukončenie kvalifikačného systému, obstarávateľ túto skutočnosť oznamuje publikačnému úradu a úradu oznámením o výsledku verejného obstarávania.
(3)
Na účely výberu záujemcov pri zadávaní konkrétnych zákaziek, ktoré sú predmetom oznámenia o kvalifikačnom systéme, obstarávateľ kvalifikuje hospodárske subjekty podľa § 89 ods. 1 až 4 a na takto kvalifikovaných dodávateľov uplatní pravidlá výberu užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu alebo inovatívneho partnerstva.
(4)
Ak oznámenie o existencii kvalifikačného systému je výzvou na súťaž, konkrétne zákazky, ktoré sú predmetom tohto oznámenia, sa zadávajú postupom užšej súťaže, postupom rokovacieho konania so zverejnením, postupom súťažného dialógu alebo postupom inovatívneho partnerstva, v ktorom sa všetci uchádzači vyberajú už z kvalifikovaných dodávateľov.
§ 91
Verejná súťaž
(1)
Obstarávateľ postupuje pri verejnej súťaži podľa § 66 okrem § 66 ods. 2 písm. b) a ods. 5 písm. b). Obstarávateľ môže použiť postup podľa § 66 ods. 8.
(2)
Ak obstarávateľ uverejnil pravidelné informatívne oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 35 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a pravidelné informatívne oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa pravidelné informatívne oznámenie uverejňuje, lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(3)
Ak obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4, a za predpokladu, že uverejnil pravidelné informatívne oznámenie podľa odseku 2, lehota na predkladanie ponúk je najmenej 20 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu.
(4)
Ak obstarávateľ určí podmienky účasti, ich splnenie posúdi podľa § 40. Ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, sa vyhodnocujú podľa § 53.
Užšia súťaž
§ 92
(1)
Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Pravidlá podľa druhej vety vychádzajú z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie.
(2)
V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ okrem iného určí lehotu na predloženie žiadostí o účasť, podmienky účasti, ak sa určujú, objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je to vhodné, ich maximálny počet, ak sa uplatňuje.
(3)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia použitého ako výzva na súťaž publikačnému úradu alebo 30 dní odo dňa odoslania výzvy na opätovné potvrdenie záujmu, ak sa výzva na súťaž realizuje prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na účasť; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.
§ 93
(1)
Pri výzve na predkladanie ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 68 ods. 1.
(2)
Výzva na predkladanie ponúk obsahuje
a)
odkaz na internetovú adresu, na ktorej sú súťažné podklady dostupné podľa § 43 ods. 1,
b)
lehotu na predkladanie ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky,
c)
uvedenie všetkých dokumentov, ktoré sa majú predložiť,
d)
odkaz na uverejnené oznámenie použité ako výzva na súťaž,
e)
relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie je uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch,
f)
ďalšie potrebné informácie.
(3)
Ak obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 z dôvodov uvedených v § 20 ods. 7 alebo § 22 ods. 4 alebo súťažné podklady neboli už inak dostupné, prílohou k výzve na predkladanie ponúk sú súťažné podklady.
(4)
Obstarávateľ môže určiť lehotu na predkladanie ponúk dohodou s vybranými záujemcami len vtedy, ak všetci budú mať rovnaký čas na prípravu a predkladanie ponúk.
(5)
Ak nemožno dosiahnuť dohodu o lehote na predkladanie ponúk podľa odseku 4, obstarávateľ určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(6)
Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorého obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
Rokovacie konanie so zverejnením
§ 94
(1)
Pri rokovacom konaní so zverejnením obstarávateľ nie je povinný použiť § 70.
(2)
Rokovacie konanie so zverejnením sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Pravidlá podľa druhej vety vychádzajú z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie.
(3)
V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ okrem iného určí lehotu na predloženie žiadostí o účasť a podmienky účasti, ak sa určujú a objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je to vhodné, ich maximálny počet, ak sa uplatňuje.
(4)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia použitého ako výzva na súťaž publikačnému úradu alebo 30 dní odo dňa odoslania výzvy na opätovné potvrdenie záujmu, ak sa výzva na súťaž realizuje prostredníctvom pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na účasť; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.
§ 95
(1)
Pri výzve na predkladanie základných ponúk obstarávateľ postupuje podľa § 72 ods. 1.
(2)
Výzva na predkladanie základných ponúk obsahuje náležitosti podľa § 93 ods. 2 a 3, miesto a predpokladaný termín rokovania.
(3)
Lehotu na predkladanie základných ponúk obstarávateľ určí podľa § 93 ods. 4 a 5.
(4)
Ponuku môže predložiť a rokovaní sa môže zúčastniť len ten, koho obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
(5)
Obstarávateľ rokuje s uchádzačmi o predložených ponukách, o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach. Obstarávateľ je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých uchádzačov. Obstarávateľ nesprístupní dôverné informácie, ktoré získal počas rokovania bez súhlasu uchádzača.
(6)
Obstarávateľ môže postupovať podľa § 73 ods. 3 a 4, ak túto možnosť uviedol v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch.
(7)
Obstarávateľ vyhotoví z každého rokovania zápisnicu.
(8)
Obstarávateľ poskytne uchádzačovi, ktorý sa zúčastňuje rokovania, informáciu o jeho priebehu a pokroku najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia žiadosti.
(9)
Obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom ukončenie rokovania a vyzve ich na predkladanie konečných ponúk. Výzva na predkladanie konečných ponúk, ktorú obstarávateľ súčasne písomne pošle uchádzačom, obsahuje najmä lehotu na predkladanie konečných ponúk, adresu, na ktorú sa ponuky predkladajú, jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky, miesto, dátum a čas otvárania ponúk.
Súťažný dialóg
§ 96
(1)
Obstarávateľ postupuje pri súťažnom dialógu podľa § 74 až 77 okrem § 74 ods. 1, 3 a 5 a § 77 ods. 1 a 2.
(2)
Súťažný dialóg sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť na dialógu tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Pravidlá podľa druhej vety vychádzajú z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie.
(3)
V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ uvedie najmä informácie podľa § 74 ods. 4.
(4)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.
(5)
Výzva na účasť na dialógu obsahuje najmä náležitosti podľa § 75 ods. 2 písm. a) až d), odkaz na uverejnené oznámenie použité ako výzva na súťaž, relatívnu váhu jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo zostupné poradie dôležitosti kritérií, ak nie je uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v informatívnom dokumente.
(6)
Ak sa súťažný dialóg uskutoční podľa § 75 ods. 6, použijú sa kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž.
(7)
Obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie, spresnenie alebo optimalizáciu konečnej ponuky. Nesmie však vyzvať ani prijať vysvetlenie, spresnenie, optimalizáciu alebo iný doplňujúcu informáciu, ktorou by sa zmenili základné aspekty ponuky alebo obstarávania, vrátane potrieb a požiadaviek určených v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v informatívnom dokumente, ak by nimi mohlo dôjsť k narušeniu hospodárskej súťaže alebo k diskriminácii.
(8)
Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení použitom ako výzva na súťaž a v informatívnom dokumente.
Inovatívne partnerstvo
§ 97
(1)
Obstarávateľ postupuje pri inovatívnom partnerstve podľa § 78 až 80 okrem § 78 ods. 1 a 2.
(2)
Inovatívne partnerstvo sa vyhlasuje pre neobmedzený počet hospodárskych subjektov, ktoré môžu predložiť doklady vyžadované na preukázanie splnenia podmienok účasti. Obstarávateľ môže na základe objektívnych a nediskriminačných pravidiel obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzve na účasť tak, aby umožnil hospodársku súťaž. Pravidlá podľa druhej vety vychádzajú z objektívnej potreby obstarávateľa znížiť počet záujemcov na úroveň, ktorá je opodstatnená potrebou vyvážiť charakter obstarávania so zdrojmi potrebnými na jeho uskutočnenie. Ponuky sa vyhodnocujú len na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.
(3)
V oznámení použitom ako výzva na súťaž obstarávateľ uvedie najmä
a)
potrebu inovačného výrobku, stavebných prác alebo služieb, ktorú nemožno uspokojiť dodaním tovarov, stavebných prác alebo služieb už dostupných na trhu,
b)
objektívne a nediskriminačné pravidlá na obmedzenie počtu záujemcov, ich minimálny počet a ak je to vhodné, ich maximálny počet, ak sa obmedzenie uplatňuje,
c)
výhradu uskutočniť viacetapové rokovanie so znížením počtu prerokovávaných ponúk, ak sa uplatňuje.
(4)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu; lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 15 dní.
(5)
Výzva na predkladanie základných ponúk podľa § 79 ods. 1 obsahuje náležitosti podľa § 93 ods. 2 a 3.
(6)
Ak sa inovatívne partnerstvo uskutoční podľa § 79 ods. 5, použijú sa kritériá na vyhodnotenie ponúk uvedené v oznámení použitom ako výzva na súťaž.
Priame rokovacie konanie
§ 98
(1)
Priame rokovacie konanie môže obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
na základe oznámenia použitého ako výzva na súťaž žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca nespĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a požiadavky určené obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b)
tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak
1.
predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného diela alebo umeleckého výkonu,17)
2.
z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo,
3.
ide o výhradné práva58) a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania,
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením,
d)
zákazka je určená výlučne na výskumné, experimentálne, študijné alebo vývojové účely a nie na účely zabezpečenia zisku alebo na krytie nákladov vynaložených na výskum a vývoj; zadávanie takejto zákazky nesmie byť prekážkou pre súťažné zadávanie nasledujúcich zákaziek, ktoré sú určené najmä na tieto účely,
e)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe,
f)
ide o obstaranie tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
g)
ide o obstaranie tovaru ponúkaného za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
h)
ide o obstaranie tovaru za mimoriadne výhodnú cenu, ktorá je nižšia ako trhová cena a je ponúkaná len v určitom krátkom časovom období,
i)
ide o zákazku na poskytnutie služby nasledujúcu po súťaži návrhov uskutočnenej podľa tohto zákona a ktorá sa zadáva záujemcovi, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný alebo jeden z víťazných v súťaži návrhov; ak je viac víťazných účastníkov, na rokovania musí obstarávateľ vyzvať všetkých,
j)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných prác alebo služieb a podmienky ich zadania,
2.
pôvodná zákazka bola zadávaná na základe oznámenia použitého ako výzva na súťaž a informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a
3.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a).
(2)
Obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v odseku 1, s ktorými rokuje o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach. Obstarávateľ postupuje podľa § 82 ods. 3 a 4.
§ 99
Rámcová dohoda
(1)
Na uzavretie rámcovej dohody sa použijú postupy vo verejnom obstarávaní podľa tejto časti zákona.
(2)
Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na osem rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených predmetom rámcovej dohody. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť hospodárskej súťaži.
(3)
Na základe rámcovej dohody môže obstarávateľ alebo viacerí obstarávatelia, ktorí boli jasne a určito identifikovaní v oznámení použitom ako výzva na súťaž, zadávať zákazku len hospodárskemu subjektu alebo hospodárskym subjektom, ktoré sú zmluvnou stranou tejto rámcovej dohody, na základe objektívnych pravidiel a kritérií uvedených v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitému na uzavretie rámcovej dohody a aj v rámcovej dohode. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok určených v rámcovej dohode.
(4)
Určenými objektívnymi pravidlami a kritériami podľa odseku 3 musí obstarávateľ zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s hospodárskymi subjektmi, ktoré sú zmluvnými stranami rámcovej dohody.
(5)
Ak sa na základe určených objektívnych pravidiel a kritérií podľa odseku 3 pri zadávaní zákaziek na základe rámcovej dohody opätovne otvára súťaž medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré sú zmluvnou stranou rámcovej dohody, obstarávateľ určí dostatočne dlhú lehotu na predkladanie ponúk a vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v rámcovej dohode, ktoré musia byť uvedené aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitému na uzavretie rámcovej dohody.
(6)
Ak sa v postupe verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody predkladali ponuky vo forme elektronického katalógu a rámcová dohoda sa uzavrela s viacerými hospodárskymi subjektmi, obstarávateľ môže určiť, že zadávanie jednotlivých zákaziek opätovným otvorením súťaže sa uskutoční na základe aktualizovaného katalógu jedným z týchto spôsobov uvedeným aj v súťažných podkladoch k postupu verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody:
a)
obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloženie elektronických katalógov prispôsobených požiadavkám predmetnej zákazky alebo
b)
oznámi uchádzačom, že má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky z predložených elektronických katalógov, dátum a čas, kedy má v úmysle vybrať informácie potrebné na vytvorenie ponúk prispôsobených požiadavkám konkrétnej zákazky a dá uchádzačom možnosť nepovoliť výber informácií; obstarávateľ musí počítať s dostatočným časovým obdobím medzi oznámením úmyslu vybrať informácie na vytvorenie ponúk a skutočným výberom týchto informácií a pred zadaním zákazky predloží vybrané informácie uchádzačovi, ktorý povolil ich výber, aby potvrdil, že takto vytvorená ponuka neobsahuje vecné chyby alebo požiadal o odstránenie vecných chýb.
(7)
Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody obstarávateľ nevyžaduje od hospodárskeho subjektu alebo hospodárskych subjektov, ktoré sú zmluvnou stranou rámcovej dohody, doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, ak ich má k dispozícii z postupu verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody, alebo ak neurčil podmienky účasti v postupe verejného obstarávania použitého na uzavretie rámcovej dohody.
ŠTVRTÁ HLAVA
ZADÁVANIE NADLIMITNÝCH KONCESIÍ
§ 100
(1)
Pri zadávaní koncesie verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa prvej časti a prvej hlavy a druhej hlavy tejto časti, ak nie je v tejto hlave ustanovené inak; nepoužijú sa § 30, § 44, § 46, § 54, § 58 až 61, § 67 ods. 4, § 69 ods. 3, § 71 ods. 5, § 72 ods. 6, § 78 až 83.
(2)
Postupy zadávania koncesie sa nepoužijú pri koncesii na služby alebo koncesii na stavebné práce za predpokladu, že minimálne 80% priemerného ročného obratu dosiahnutého prepojeným podnikom za predchádzajúce tri roky tvorí poskytovanie takýchto služieb alebo stavebných prác podnikom, s ktorými je prepojený a ktorú zadáva
a)
obstarávateľ prepojenému podniku,
b)
právnická osoba založená viacerými obstarávateľmi na vykonávanie niektorej z činností podľa § 9 ods. 3 a ods. 6 až 9 podniku, ktorý je prepojený s jedným z týchto obstarávateľov.
(3)
Prepojený podnik na účely zadávania koncesie obstarávateľom je právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa § 85 ods. 3 až 5.
(4)
Ak ide o právnickú osobu, ktorá bola založená výlučne obstarávateľmi na vykonávanie niektorej činnosti podľa § 9 ods. 3 a ods. 6 až 9 na obdobie najmenej troch rokov a spoločenská zmluva určuje, že obstarávatelia, ktorí sú jej zakladateľmi, zostanú jej členmi najmenej na obdobie troch rokov, postupy zadávania koncesie sa nepoužijú na zadávanie koncesie na stavebné práce alebo koncesie na služby, ktoré
a)
zadáva táto právnická osoba jednému z týchto obstarávateľov alebo
b)
zadáva obstarávateľ ako jeden zo zakladateľov tejto právnickej osobe.
§ 101
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú koncesiu uverejnením oznámenia o koncesii; ak ide o koncesiu na služby uvedené v prílohe č. 1 uverejnením predbežného oznámenia o koncesii na sociálne služby a iné osobitné služby.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní uverejniť oznámenie podľa odseku 1, ak stavebné práce alebo služby dokáže dodať alebo poskytnúť iba jeden konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:
a)
cieľom koncesie je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu,17)
b)
z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž,
c)
existencia výlučného práva,
d)
ide o ochranu výhradných práv podľa osobitných predpisov,58)
e)
v predchádzajúcom postupe zadávania koncesie žiadny hospodársky subjekt nepredložil ponuku alebo doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca nespĺňa podmienky účasti alebo ani jedna ponuka bez vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na predmet koncesie a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania koncesie sa podstatne nezmenia.
(3)
Výnimky ustanovené v odseku 2 písm. b), c) a d) sa uplatňujú len za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov udeľovania koncesie.
(4)
Výlučným právom podľa odseku 2 sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia súdu alebo z rozhodnutia správneho orgánu, ktoré je v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie a ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu určitej činnosti na jednu osobu a ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje možnosť vykonávať túto činnosť inými osobami.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú zároveň s vyhlásením koncesie povinní zverejniť v profile analýzy, ktoré obsahujú porovnanie variantov, nad ktorými verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvažovali pred prijatím rozhodnutia vyhlásiť koncesiu, vrátane vyčíslenia ekonomických údajov, ktoré viedli verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa k rozhodnutiu, že vyhlásenie koncesie je výhodnejšie, ako zadanie zákazky iným spôsobom podľa tohto zákona.
Postupy zadávania koncesie
§ 102
Spoločné ustanovenia
(1)
Postupy zadávania koncesie sú
a)
verejná súťaž,
b)
užšia súťaž,
c)
rokovacie konanie so zverejnením,
d)
súťažný dialóg,
e)
koncesný dialóg,
f)
obchodná verejná súťaž.
(2)
Lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii publikačnému úradu.
(3)
Lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania
a)
oznámenia o koncesii publikačnému úradu, ak ide o verejnú súťaž alebo obchodnú verejnú súťaž,
b)
výzvy na predkladanie ponúk záujemcom, ak ide o iný postup ako podľa písmena a).
(4)
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej 25 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii podľa odseku 3 písm. a) alebo výzvy na predkladanie ponúk podľa odseku 3 písm. b), ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžadujú predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami.
(5)
Ak sa postup uskutočňuje v nadväzujúcich etapách, lehota na predkladanie základných ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia podmienky účasti podľa § 32. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť podmienky účasti podľa § 33 až 36. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú podmienky účasti v oznámení podľa § 101 ods. 1 alebo v koncesnej dokumentácii, ak bola zverejnená podľa § 43 ods. 2. Splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ a obstarávateľ posúdia podľa § 40.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vymedzia predmet koncesie, vrátane technických požiadaviek a funkčných požiadaviek v koncesnej dokumentácii, ktorá obsahuje písomné podklady, grafické podklady alebo iné podklady. Na koncesnú dokumentáciu sa primerane použije § 42. Technické požiadavky a funkčné požiadavky vymedzujú charakteristické znaky stavebných prác alebo služieb, ktoré sú predmetom koncesie. Charakteristické znaky môžu odkazovať aj na osobitný postup výroby alebo poskytovania požadovaných stavebných prác alebo služieb za predpokladu, že súvisia s predmetom koncesie a sú primerané jej hodnote a jej cieľom. Charakteristické znaky môžu zahŕňať napríklad úroveň kvality, úroveň plnenia environmentálnych a klimatických požiadaviek, požiadavky na riešenie vhodné pre všetkých používateľov vrátane prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a posúdenie zhody, výkonnosť, bezpečnosť alebo rozmery, terminológiu, symboly, skúšky a skúšobné metódy, označovanie a značky alebo pokyny pre používateľa.
(8)
Ak si to nevyžaduje predmet koncesie, technické požiadavky a funkčné požiadavky nesmú odkazovať na konkrétneho výrobcu alebo zdroj alebo na určitý postup, ktorý charakterizuje tovary alebo služby, ktoré poskytuje konkrétny hospodársky subjekt, ani na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitú výrobu, ak by to viedlo k uprednostneniu alebo vylúčeniu určitých podnikov alebo určitých tovarov. Takýto odkaz sa povoľuje len výnimočne, ak nie je možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet koncesie. Takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentné“. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú vylúčiť ponuku z toho dôvodu, že stavebné práce a služby, ktorých sa ponuka týka, nie sú v súlade s technickými požiadavkami a funkčnými požiadavkami, na ktoré odkazovali, ak uchádzač akýmikoľvek vhodnými prostriedkami vo svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, rovnocenne uspokojujú technické požiadavky a funkčné požiadavky.
(9)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ oznámia všetkým záujemcom opis plánovaného organizovania postupu zadávania koncesie a orientačnú lehotu jeho ukončenia. Každá zmena sa oznámi všetkým záujemcom, a ak sa týka prvkov uverejnených v oznámení o koncesii, oznámi sa všetkým hospodárskym subjektom. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zabezpečia náležité zaznamenanie všetkých etáp postupu.
(10)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na základe objektívnych a nediskriminačných kritérií obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzvú na predloženie ponúk tak, aby umožnili hospodársku súťaž. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uplatní obmedzenie, uvedie to v oznámení o koncesii vrátane uvedenia kritérií na ich obmedzenie.
(11)
Koncesie sa udeľujú na základe objektívnych kritérií, ktoré sú v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti a ktorými sa zaistí, že sa ponuky posudzujú v podmienkach hospodárskej súťaže, čo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožní určiť celkovú hospodársku výhodu. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú spojené s predmetom koncesie a nedávajú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi neobmedzenú voľnosť výberu. Kritériá na vyhodnotenie ponúk môžu zahŕňať environmentálne a sociálne požiadavky a požiadavky súvisiace s inováciou. Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú sprevádzané požiadavkami, ktoré umožňujú účinné overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ overia, či ponuky riadne spĺňajú kritériá na vyhodnotenie ponúk.
(12)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú kritériá v zostupnom poradí dôležitosti. Bez ohľadu na poradie dôležitosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dostane ponuku, v ktorej sa navrhuje inovačné riešenie s výnimočnou úrovňou funkčného plnenia, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri vynaložení náležitej starostlivosti nemohol predvídať, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže výnimočne zmeniť poradie dôležitosti kritérií na vyhodnotenie ponúk, aby zohľadnil takéto inovačné riešenie.
(13)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ informuje všetkých uchádzačov o zmene poradia dôležitosti kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa odseku 12 a vydá novú výzvu na predkladanie ponúk, pričom lehota na predkladanie nových ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní odo dňa odoslania novej výzvy na predkladanie ponúk. Ak kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uverejnené v okamihu uverejnenia oznámenia o koncesii, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejní nové oznámenie o koncesii, pričom lehota na predkladanie nových ponúk nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o koncesii. Zmena poradia dôležitosti nesmie viesť k diskriminácii.
(14)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytnú neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup elektronickými prostriedkami ku koncesnej dokumentácii odo dňa uverejnenia oznámenia o koncesii v európskom vestníku, alebo ak oznámenie o koncesii neobsahuje výzvu na predloženie ponúk, odo dňa, v ktorom sa výzva na predloženie ponúk zaslala. V znení oznámenia o koncesii alebo výzvy na predloženie ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú internetovú adresu, na ktorej je koncesná dokumentácia dostupná.
(15)
Ak za náležite odôvodnených okolností a v dôsledku výnimočných bezpečnostných dôvodov alebo technických dôvodov alebo v dôsledku osobitne citlivej povahy obchodných informácií, ktoré si vyžadujú veľmi vysokú úroveň ochrany, neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup k niektorej časti koncesnej dokumentácie elektronickými prostriedkami nie je možné poskytnúť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o koncesii alebo vo výzve na predloženie ponúk uvedú, že príslušná časť koncesnej dokumentácie sa sprístupní inými ako elektronickými prostriedkami. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ primerane k tejto skutočnosti určia lehotu na predloženie ponúk.
§ 103
Koncesný dialóg
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v postupe zadávania koncesie určiť, že sa použije koncesný dialóg, ktorým sa rozumie dialóg v jednej alebo v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách; ustanovenia druhej časti prvej hlavy sa použijú primerane, okrem § 30, 44, 46, 54 a 58 až 61, ktoré sa na koncesný dialóg nevzťahujú.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní postup podľa tohto paragrafu podrobne špecifikovať a informácie o zvolenom postupe uviesť v oznámení o koncesii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o koncesii alebo v koncesnej dokumentácii uvedú minimálne
a)
spôsob a formu realizácie koncesného dialógu,
b)
informáciu, či sa bude koncesný dialóg viesť naraz so všetkými záujemcami súčasne alebo oddelene,
c)
spôsob výberu záujemcov pre ďalšiu etapu rokovaní v rámci koncesného dialógu, ak má byť v rámci koncesného dialógu postupne znižovaný počet záujemcov.
(3)
Písomná výzva k účasti na koncesnom dialógu obsahuje najmä
a)
popis predmetu koncesného dialógu,
b)
špecifikáciu požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet koncesnej zmluvy,
c)
informáciu o mieste konania koncesného dialógu,
d)
harmonogram koncesného dialógu,
e)
informáciu o jazyku rokovania.
(4)
Počas koncesného dialógu sa nesmie meniť predmet koncesie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a minimálne požiadavky.
(5)
Po vyhodnotení účasti v koncesnom dialógu vyzvú verejný obstarávateľ a obstarávateľ záujemcov na predloženie ponuky.
§ 104
Obchodná verejná súťaž
(1)
Ak sa zadáva koncesia postupom obchodnej verejnej súťaže, postupujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa osobitného predpisu.61)
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ použijú pri vyhlásení obchodnej verejnej súťaže primerane ustanovenia prvej hlavy druhej časti zákona; nepoužijú sa § 30, 44, 46, 54 a 58 až 61.
(3)
Ak sa uplatňujú revízne postupy, použijú sa ustanovenia štvrtej hlavy šiestej časti zákona.
§ 105
Pravidlá pre koncesie na sociálne služby a iné osobitné služby
(1)
Pri zadávaní koncesie na službu uvedenú v prílohe č. 1 verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa odsekov 2 a 3.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia predbežné oznámenie o koncesii na sociálne služby a iné osobitné služby; pri zadávaní koncesie na služby uvedené v prílohe č. 1 dodržiava princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti a princíp proporcionality.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošlú úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania týkajúceho sa služby uvedenej v prílohe č. 1 do 30 dní po uzavretí koncesnej zmluvy.
§ 106
Pravidlá pre koncesionára, ktorý je verejným obstarávateľom
Koncesionár, ktorý je verejným obstarávateľom, je povinný použiť pri zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby tretím osobám postupy verejného obstarávania podľa tohto zákona.
§ 107
Spoločný podnik
(1)
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pri zadávaní koncesie vyžadovať vytvorenie spoločného podniku,62) ktorému bude zadaná koncesia. Predmetom činnosti spoločného podniku môžu byť výlučne činnosti súvisiace s realizáciou predmetu koncesnej zmluvy.
(2)
V oznámení o koncesii verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú najmä
a)
že súčasťou zadávania koncesie je vytvorenie spoločného podniku,
b)
predpokladanú právnu formu spoločného podniku,
c)
predpokladané základné imanie spoločného podniku.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrú koncesnú zmluvu s právnickou osobou, ktorá je spoločným podnikom.
PIATA HLAVA
PRAVIDLÁ PRE NADLIMITNÉ ZÁKAZKY NA SOCIÁLNE A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY
§ 107a
(1)
Pri zadávaní zákazky na služby uvedené v prílohe č. 1, okrem pátracích a bezpečnostných služieb, verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa odsekov 2 až 5.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú zadávanie zákazky uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a oznámenia použitom ako výzva na súťaž.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri zadávaní zákazky dodržiavajú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pri zadávaní zákazky postupovať podľa prvej hlavy až tretej hlavy druhej časti.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošlú úradu oznámenie o výsledku verejného obstarávania týkajúceho sa služby uvedenej v prílohe č. 1 do 30 dní po uzavretí zmluvy.
TRETIA ČASŤ
ZADÁVANIE PODLIMITNÝCH ZÁKAZIEK, ZADÁVANIE ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU A ZADÁVANIE PODLIMITNÝCH KONCESIÍ
Zadávanie podlimitných zákaziek
§ 108
Úvodné ustanovenia
(1)
Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa § 112 až 116, pričom sa môže rozhodnúť, že bude postupovať
a)
podľa § 109 až 111, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, alebo
b)
podľa § 111a, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1.
(2)
Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre
a)
registrovaný sociálny podnik,25b)
b)
fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo
c)
chránené dielne25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby.25d)
(3)
Pri použití postupu podľa § 109 až 111 nie je možné zadať koncesiu a je možné uzavrieť rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov.
Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby
§ 109
(1)
Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickej platforme je registrácia podľa tohto zákona a zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.
(2)
Registrovaný uchádzač alebo záujemca je oprávnený kedykoľvek zverejniť na elektronickej platforme ponuku tovarov alebo služieb bežne dostupných na trhu, pričom je povinný ich zaradiť do príslušnej časti podľa klasifikácie tovaru alebo služieb a uviesť najmä cenu plnenia alebo jednotkovú cenu plnenia, lehotu začatia poskytovania plnenia alebo lehotu dodania plnenia a miesto, kde je schopný plnenie dodať. Zverejnená ponuka je návrhom na uzavretie zmluvy voči vopred neurčenému verejnému obstarávateľovi, a to za podmienok a spôsobom podľa tohto zákona a obchodných podmienok elektronickej platformy.
(3)
Verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať ponuku s najnižšou cenou, zverejnenú na elektronickej platforme, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky.
(4)
Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ktorí v osobnom profile majú uvedený údaj o rovnakej klasifikácii tovaru alebo služieb podľa § 14 ods. 6 písm. c), v akej bola predbežne akceptovaná ponuka, ako aj všetkým registrovaným uchádzačom alebo záujemcom, ktorí si o tejto udalosti zvolili možnosť zasielania informácií, zaslaná na adresu elektronickej komunikácie podľa § 14 ods. 6 písm. a) informácia o predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3.
(5)
Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je v lehote, ktorú určí verejný obstarávateľ a ktorá nesmie byť kratšia ako 72 hodín, každý registrovaný uchádzač alebo záujemca oprávnený predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku na tovar alebo služby, ktoré sú totožné alebo ekvivalentné s tými, ktorých ponuka bola predbežne akceptovaná; predkladanie ponúk sa realizuje spôsobom, ktorý umožňuje každému oboznámiť sa s novou ponukou, ktorá bola predložená. Lehota podľa prvej vety neplynie počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja; ustanovenie § 13 ods. 10 sa nepoužije.
(6)
Po uplynutí lehoty podľa odseku 5 verejný obstarávateľ akceptuje ponuku s najnižšou cenou z ponúk, predložených podľa odseku 5 a ponuky, predbežne akceptovanej podľa odseku 3.
(7)
Akceptovanie ponuky podľa odseku 6 je prejavom vôle verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na plnenie, ktorým je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, ktoré boli predmetom akceptovanej ponuky, a to za podmienok, uvedených v tejto ponuke a v obchodných podmienkach elektronickej platformy.
(8)
Úrad vlády zabezpečí, aby vo verejnom obstarávaní bol až do uzatvorenia zmluvy uchádzač alebo záujemca identifikovaný výlučne bezvýznamovým identifikátorom a po predbežnej akceptácii podľa odseku 3 až do uzatvorenia zmluvy bola zverejňovaná vždy len jedna ponuka, a to v danom čase ponuka s najnižšou cenou.
§ 110
(1)
Verejný obstarávateľ nemusí použiť postup podľa § 109, v takom prípade
a)
zadá zákazku jej zverejnením na elektronickej platforme v časti, zodpovedajúcej klasifikácii tovaru alebo služieb; verejný obstarávateľ môže primerane použiť ustanovenia § 42 a 44,
b)
registrovaní uchádzači a záujemcovia zapísaní v zozname hospodárskych subjektov predkladajú ponuky prostredníctvom elektronickej platformy.
(2)
Pri postupe podľa odseku 1 sa ustanovenia § 109 ods. 4 až 8 použijú primerane.
§ 111
(1)
Verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 109 a 110 postupuje podľa prvej časti, ak nie je v § 109 až 111 ustanovené inak, pričom postupuje tak, aby náklady vynaložené na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
(2)
Ak nejde o zákazky zadávané spravodajskými službami,8) verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
3.
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
4.
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom.
(3)
Pri zákazke podľa § 109 a 110 sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. Informácia o výsledku verejného obstarávania sa neposiela úradu.
(4)
Úrad vlády zabezpečí prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy uverejnenie každej zmluvy, ktorá sa uzatvorila postupom podľa § 109 a 110, v Centrálnom registri zmlúv.
(5)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich 10 rokov po uzavretí zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.
§ 111a
Zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby
(1)
Pri zadávaní podlimitnej zákazky na služby uvedené v prílohe č. 1 verejný obstarávateľ môže postupovať podľa odsekov 2 až 6.
(2)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zadávanie zákazky uverejnením výzvy na predkladanie ponúk podľa § 117 ods. 7 prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy.
(3)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky dodržiava princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Verejný obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky postupovať primerane podľa § 112 až 114a.
(4)
Podmienkou na predloženie ponuky záujemcu prostredníctvom elektronickej platformy je registrácia podľa tohto zákona.
(5)
Ak nejde o zákazky zadávané spravodajskými službami,8) verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách zadaných zjednodušeným postupom pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
d)
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom.
(6)
Ak ide o uverejnenie zmluvy a o evidenciu a uchovávanie dokladov a dokumentov, použijú sa ustanovenia § 111 ods. 4 a 5.
Bežný postup pre podlimitné zákazky
§ 112
(1)
Verejný obstarávateľ použije na zadávanie zákazky elektronickú platformu.
(2)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie uverejnením výzvy na predkladanie ponúk; to neplatí, ak ide o postup podľa § 115.
(3)
Verejný obstarávateľ môže rozdeliť zákazku na samostatné časti. Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ určí veľkosť a predmet takýchto častí a uvedie, či ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo na všetky časti. Verejný obstarávateľ môže postupovať podľa § 28 ods. 3 a 4.
(4)
Na zmiešané zákazky sa vzťahujú pravidlá podľa § 30 ods. 1 až 4.
(5)
Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, ak boli zverejnené podľa § 113 ods. 5, podmienky účasti a doklady, ktorými ich možno preukázať. Podmienky účasti verejný obstarávateľ určí tak, že
a)
vyžaduje podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a
b)
môže vyžadovať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) až d) a § 33 až 36.
(6)
Pri určení podmienok účasti verejný obstarávateľ postupuje podľa § 38 ods. 4 až 13. Ak sú podmienky účasti uvedené aj v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk. Pri preukazovaní splnenia určených podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia, sa postupuje podľa § 32 ods. 2 až 7.
(7)
Ak verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, môže rozhodnúť, že
a)
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk alebo
b)
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
(8)
Na skupinu dodávateľov sa uplatnia pravidlá podľa § 37.
(9)
Pri využití subdodávateľov sa postupuje podľa § 41.
(10)
Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk kritériá na vyhodnotenie ponúk, ktoré určí podľa § 44.
(11)
Verejný obstarávateľ môže uchádzačom povoliť alebo od nich vyžadovať predloženie variantných riešení, pričom túto skutočnosť uvedie vo výzve na predkladanie ponúk. Variantné riešenia musia súvisieť s predmetom zákazky a na variantné riešenia, ktoré neboli povolené alebo vyžadované, sa neprihliada. Pri variantných riešeniach sa postupuje podľa § 47 ods. 2 a 3.
(12)
Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie to vo výzve na predkladanie ponúk. Pri použití elektronickej aukcie sa postupuje podľa § 54.
(13)
Verejný obstarávateľ určí lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako
a)
deväť pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby,
b)
14 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk na uverejnenie vo vestníku, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(14)
Verejný obstarávateľ môže vyžadovať od uchádzačov zábezpeku podľa § 46. Výška zábezpeky nesmie presiahnuť 3 % z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 100 000 eur. Ak je zákazka rozdelená na časti, výška zábezpeky sa vo vzťahu ku každej časti určí tak, že nesmie presiahnuť 3 % z predpokladanej hodnoty časti zákazky a súčasne výška zábezpeky za všetky časti nesmie byť vyššia ako 100 000 eur.
§ 113
(1)
Verejný obstarávateľ vypracuje a pošle úradu prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk na uverejnenie.
(2)
Vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uvedie najmä
a)
informácie týkajúce sa častí, ak je zákazka rozdelená na samostatné časti,
b)
predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb; predpokladanú hodnotu uvedie vždy, ak určí podmienky účasti vo väzbe na predpokladanú hodnotu alebo ak vyžaduje zábezpeku,
c)
podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať, ak neboli uvedené v súťažných podkladoch zverejnených podľa odseku 5, a informáciu, ktoré doklady sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú,
d)
informácie o prístupe k súťažným podkladom a k inej sprievodnej dokumentácii,
e)
výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,
g)
informáciu, či sa povoľujú alebo vyžadujú variantné riešenia,
h)
lehotu na predkladanie ponúk a odkaz na funkcionalitu elektronickej platformy, ktorej prostredníctvom sa ponuky predkladajú,
i)
dátum a čas otvárania ponúk,
j)
informáciu, či sa použije elektronická aukcia,
k)
informáciu, či sa vyžaduje predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg,
l)
dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
m)
výšku zábezpeky, ak sa vyžaduje.
(3)
Úrad uverejní výzvu na predkladanie ponúk vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.
(4)
Vo výzve na predkladanie ponúk možno osobné údaje uvádzať v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
adresa pobytu,
c)
dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
d)
adresa na elektronickú komunikáciu a telefónne číslo.
(5)
Verejný obstarávateľ vypracuje súťažné podklady podľa § 42 a odošle ich prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy na uverejnenie na elektronickej platforme a v profile spolu s odoslaním výzvy na predkladanie ponúk.
(6)
Ak prístup k súťažným podkladom alebo ich časti verejný obstarávateľ nemôže poskytnúť podľa odseku 5 z dôvodu uvedeného
a)
v § 20 ods. 7, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie, že príslušný dokument poskytne inak ako elektronickými prostriedkami, a adresu, na ktorej možno požiadať o tento dokument,
b)
v § 22 ods. 4, vo výzve na predkladanie ponúk uvedie opatrenia, ktoré vyžaduje na ochranu dôverných informácií, a informáciu, ako možno získať prístup k príslušnému dokumentu.
(7)
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Verejný obstarávateľ môže oznámiť vysvetlenie ku všetkým doručeným žiadostiam jedným úkonom v lehote podľa prvej vety.
§ 114
(1)
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
(2)
Uchádzač môže pri preukazovaní finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti postupovať podľa § 33 ods. 2 a 3 a § 34 ods. 3. Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač, okrem § 32 ods. 1 písm. e), ak ide o finančné a ekonomické postavenie, a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
(3)
Ponuky sa predkladajú na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať predloženie elektronických katalógov podľa § 50 ods. 1 a 2, pričom v súťažných podkladoch uvedie potrebné informácie podľa § 20 ods. 11 a 12 týkajúce sa formátu kódovania, použitých elektronických prostriedkov komunikácie, podmienok technického pripojenia a špecifikácií katalógu.
(4)
Ponuky sa otvárajú na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy v čase uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ alebo komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená podľa § 51, postupuje pri otváraní ponúk podľa § 52 ods. 2 a 3.
(5)
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi a posudzuje dôvody na vylúčenie, pričom postupuje podľa § 40 ods. 4 až 15. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ktorý nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené čestným vyhlásením podľa odseku 1 v určenej lehote.
(6)
Verejný obstarávateľ alebo komisia na vyhodnotenie ponúk, ak bola verejným obstarávateľom zriadená podľa § 51, postupuje pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 53.
(7)
Verejný obstarávateľ postupuje po vyhodnotení ponúk podľa § 55 a pri uzatvorení zmluvy podľa § 56. Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 8 a 9 nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní. Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 10 a 11 nesmie byť kratšia ako desať pracovných dní. Verejný obstarávateľ môže vo výzve na predkladanie ponúk uviesť dlhšie lehoty podľa druhej a tretej vety.
(8)
Verejný obstarávateľ pri zrušení verejného obstarávania postupuje podľa § 57.
§ 114a
(1)
Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody sa postupuje podľa § 83 ods. 2 až 10.
(2)
Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky použitím podlimitného dynamického nákupného systému, pričom postupuje podľa § 58 až 61. Na účely zriadenia podlimitného dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ použije na to určenú funkcionalitu elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 112 ods. 5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 114 ods. 1.
§ 115
Priame rokovacie konanie
(1)
Verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje o podmienkach zmluvy, ak
a)
spĺňa najmenej jednu z podmienok uvedených v § 81 písm. b), d) až h),
b)
v postupe podľa § 111a alebo § 112 až 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
c)
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať podľa § 109 až 111, § 111a alebo § 112 až 114, alebo
d)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom, v ktorom sa uvádza rozsah možných dodatočných stavebných prác alebo služieb a podmienky ich zadania,
2.
pôvodná zákazka bola zadávaná postupom podľa § 111a alebo § 112 až 114 a informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou výzvy na predkladanie ponúk pri zadávaní pôvodnej zákazky,
3.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a) a
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do troch rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy.
(2)
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f); to neplatí, ak ide o priame rokovacie konanie podľa odseku 1 písm. c) uskutočnené na účely zabezpečovania ochrany života a zdravia v čase mimoriadnej situácie34b) alebo v čase núdzového stavu.34a) Verejný obstarávateľ môže vyžadovať splnenie ďalších podmienok podľa § 32 až 36. Na rokovanie sa vzťahuje povinnosť podľa § 82 ods. 3.
(3)
Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia predmetu plnenia vyplývajúceho zo zmluvy alebo rámcovej dohody uzavretej súťažným postupom zadávania zákazky podľa § 111a, § 112 až 114 a § 117 ods. 6 uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo verejnom obstarávaní na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil ako ďalší v poradí, ak
a)
verejný obstarávateľ platne odstúpil od pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody z dôvodu podstatného porušenia povinnosti pôvodného dodávateľa,
b)
pôvodný dodávateľ v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo zmluvnými podmienkami odstúpil od pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, alebo
c)
pôvodný dodávateľ stratil v priebehu plnenia pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody schopnosť splniť zmluvný záväzok.
(4)
Verejný obstarávateľ môže na účely uzavretia zmluvy podľa odseku 3 uskutočniť s uchádzačom rokovanie o podmienkach plnenia zmluvy. Zmluvná cena za plnenie pri uzavretí zmluvy podľa odseku 3 musí v závislosti od rozsahu plnenia vychádzať z ceny uvedenej v ponuke pôvodného dodávateľa. Zmluvná cena podľa predchádzajúcej vety nesmie prevyšovať o viac ako 20 % zmluvnú cenu pôvodného dodávateľa. Pred uzavretím zmluvy podľa odseku 3 vyhodnotí verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f). Ak uchádzač podľa odseku 3 bol na uzavretie zmluvy písomne vyzvaný a v určenej lehote nie kratšej ako desať pracovných dní neposkytol riadnu súčinnosť tak, aby mohla byť zmluva uzatvorená v určenej lehote alebo ak odmietol uzatvoriť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí. Zmluvu uzavretú podľa odseku 3 nemožno zmeniť podľa § 18 ods. 3.
(5)
Verejný obstarávateľ je povinný poslať úradu najneskôr päť pracovných dní predo dňom odoslania výzvy na rokovanie oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, v ktorom uvedie najmä podmienku použitia a odôvodnenie jej splnenia; ak ide o mimoriadnu udalosť a obstaranie tovaru na komoditnej burze, pošle oznámenie pred uzavretím zmluvy. Ak ide o dôvod podľa odseku 3, verejný obstarávateľ je súčasne povinný najneskôr päť pracovných dní pred uzavretím zmluvy zverejniť na profile a predložiť úradu príslušnú dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienok na použitie priameho rokovacieho konania s odôvodnením jeho použitia.
(6)
Verejný obstarávateľ nie je pri postupe podľa odsekov 1 až 5 povinný použiť elektronickú platformu.
§ 116
(1)
Verejný obstarávateľ vyhotovuje oznámenia používané pri podlimitných zákazkách podľa § 111a až 115 prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy, ktorá zabezpečuje aj ich odoslanie úradu na uverejnenie.
(2)
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ
a)
do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody alebo
b)
bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na predkladanie ponúk.
(3)
Ak ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody alebo podlimitného dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ pošle oznámenia o výsledku verejného obstarávania hromadne za každý kalendárny štvrťrok do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.
(4)
Oznámenie o zmene zmluvy alebo rámcovej dohody podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) pošle verejný obstarávateľ do 14 dní po jej zmene.
(5)
Úrad uverejní oznámenia používané pri podlimitných zákazkách podľa § 111a až 115 vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa ich odoslania okrem oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ktoré úrad uverejní do siedmich pracovných dní odo dňa jeho odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.
(6)
V oznámeniach používaných pri podlimitných zákazkách podľa § 111a až 115 možno osobné údaje uvádzať v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, e-mailová adresa a telefónne číslo.
(7)
Úrad a verejný obstarávateľ uverejňujú v profile informácie a dokumenty podľa § 64.
§ 117
Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
(1)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na zadanie zákazky využije elektronickú platformu, môže priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom elektronickej platformy.
(2)
Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4, § 24 a § 25 ods. 3. Ak sa zákazka s nízkou hodnotou nezadáva s využitím elektronickej platformy, nepoužijú sa ustanovenia § 20.
(3)
Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2. Verejný obstarávateľ môže umožniť predloženie ponuky v inom ako štátnom jazyku. Ak verejný obstarávateľ umožní predloženie ponuky v inom jazyku podľa predchádzajúcej vety, musí vždy umožniť predloženie ponuky aj v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ je povinný na účely výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním podľa tohto zákona zabezpečiť úradný preklad tej časti dokumentácie, ktorá je vyhotovená v inom ako štátnom jazyku alebo v inom ako českom jazyku.
(4)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu. Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú platformu a ani postupovať podľa odseku 6, ak je splnená niektorá z podmienok podľa § 81 písm. b), d) až h), § 115 ods. 3 a 4 alebo ak
1.
v postupe podľa odseku 6 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
2.
zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať s použitím elektronickej platformy a ani podľa odseku 6.
(5)
Ak nejde o postup podľa odseku 4, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.
(6)
Verejný obstarávateľ je povinný odoslať na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy, ak
a)
predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 180 000 eur,
b)
predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru okrem potravín alebo zákazky na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 je rovnaká alebo vyššia ako 70 000 eur,
c)
predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 je rovnaká alebo vyššia ako 260 000 eur.
(7)
Vo výzve na predkladanie ponúk podľa odseku 6 verejný obstarávateľ uvedie najmä
a)
predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb,
b)
lehotu na predkladanie ponúk,
c)
informácie o vyžadovaných podmienkach účasti a doklady, ktorými ich možno preukázať,
d)
informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy,
e)
výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje,
f)
kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu,
g)
informáciu, či sa použije elektronická aukcia.
(8)
Lehota na predkladanie ponúk podľa odseku 7 písm. b) nesmie byť kratšia ako
a)
sedem pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby,
b)
deväť pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
(9)
Úrad uverejní výzvu na predkladanie ponúk podľa odseku 6 vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania. Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ.
(10)
Ak nejde o zákazky zadávané spravodajskými službami,8) verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos, dostupnými na webovom sídle úradu, poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
3.
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
4.
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom.
(11)
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
(12)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) neustanovuje inak.
Zadávanie podlimitných koncesií
§ 118
(1)
Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podlimitnej koncesie dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti a princíp proporcionality. Verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitnej koncesie postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet koncesie boli primerané jeho kvalite a cene.
(2)
Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť vo vestníku, na svojom profile a webovom sídle informáciu o zadávaní podlimitnej koncesie.
(3)
Verejný obstarávateľ môže obmedziť počet záujemcov na primeranú úroveň, ak to urobí transparentným a nediskriminačným spôsobom. Na obmedzenie počtu záujemcov určí objektívne kritériá, ako sú najmä technická spôsobilosť a odborná spôsobilosť záujemcov, veľkosť a infraštruktúra ich podniku alebo iné podmienky. Počet záujemcov zaradených do užšieho výberu musí zabezpečiť primeranú hospodársku súťaž.
(4)
Ak nejde o zákazky zadávané spravodajskými službami,8) verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o podlimitných koncesiách, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú podlimitnú koncesiu uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet koncesie a identifikáciu dodávateľa v rozsahu
1.
obchodné meno alebo názov,
2.
adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti,
3.
identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
4.
meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou osobou – podnikateľom .
(5)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov po uzavretí koncesnej zmluvy; § 24 sa nepoužije.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SÚŤAŽ NÁVRHOV
§ 119
Úvodné ustanovenia
(1)
Súťaž návrhov na účely tohto zákona je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“) získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva informačno-komunikačných technológií a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.
(2)
Návrh na účely tohto zákona je písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej intelektuálnej činnosti účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný ako podklad na zadávanie zákazky na územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu alebo inú službu, najmä štúdia, rozbor alebo projekt.
(3)
Vyhlasovateľ je každý, kto použije súťaž návrhov dobrovoľne, alebo ak tak ustanovuje tento zákon.
(4)
Účastníkom je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov.
§ 120
(1)
Súťaž návrhov sa použije, ak
a)
na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby alebo
b)
ide o súťaž návrhov s udeľovaním cien a odmien účastníkom.
(2)
Súťaž návrhov sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní použiť, ak predpokladaná hodnota určená podľa odseku 3 je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(3)
Predpokladaná hodnota pri súťaži návrhov podľa
a)
odseku 1 písm. a) zahŕňa predpokladanú hodnotu zákazky na poskytnutie služby vrátane cien a odmien pre účastníkov,
b)
odseku 1 písm. b) zahŕňa ceny a odmeny pre účastníkov vrátane predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby nasledujúcej po súťaži návrhov, ktorú má verejný obstarávateľ v úmysle zadať podľa § 81 písm. h) a obstarávateľ podľa § 98 ods. 1 písm. i), ak svoj úmysel zadať takúto zákazku oznámil v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.
(4)
Na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa použije § 6.
§ 121
(1)
Pri súťaži návrhov verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú primerane podľa prvej časti. Súťaž návrhov sa vyhlasuje uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov.
(2)
Ak ide o súťaž návrhov podľa § 120, na oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov sa vzťahuje § 27.
(3)
Ak na súťaž návrhov nadväzuje postup zadávania zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i), túto skutočnosť verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.
(4)
Účasť v súťaži návrhov nesmie byť obmedzená požiadavkou na sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt účastníka na určitom území alebo časti územia štátu, ani požiadavkou na jeho právnu formu.
(5)
Ak ide o súťaž návrhov, na ktorú nadväzuje zadanie zákazky na poskytnutie služby podľa § 81 písm. h) alebo § 98 ods. 1 písm. i), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť podmienky účasti podľa § 32 až 34 a doklady, ktorými ich možno preukázať; ak ich určia, uvedú ich v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov alebo v súťažných podmienkach, ak boli uverejnené podľa § 43 ods. 2. Na účely účasti v súťaži návrhov môže účastník nahradiť doklady podľa prvej vety jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Ak účastník použije jednotný európsky dokument alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu súťaže návrhov kedykoľvek v jej priebehu účastníka písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Účastník doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. Pri určení, preukazovaní a vyhodnocovaní podmienok účasti a dôvodov na vylúčenie sa postupuje primerane podľa druhej časti.
§ 122
(1)
Súťaž návrhov sa organizuje ako verejná súťaž návrhov alebo užšia súťaž návrhov.
(2)
Verejná súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť návrh; lehotu na predkladanie návrhov vyhlasovateľ uvedie v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.
(3)
Užšia súťaž návrhov sa vyhlasuje pre neobmedzený počet účastníkov, ktorí môžu predložiť žiadosť o účasť; lehotu na predloženie žiadostí o účasť vyhlasovateľ uvedie v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov. Vyhlasovateľ môže obmedziť počet účastníkov, ktorých vyzve na predloženie návrhu, na základe kritérií výberu účastníkov určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov. Vo výzve na predkladanie návrhov vyhlasovateľ uvedie lehotu na predkladanie návrhov.
(4)
Kritériá výberu účastníkov musia byť určené jednoznačne, zrozumiteľne a nediskriminačne, aby umožnili účasť dostatočnému počtu účastníkov, a tým umožnili hospodársku súťaž.
(5)
Predložené návrhy sa hodnotia na základe kritérií na hodnotenie návrhov určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov.
(6)
Ak ide o verejnú súťaž návrhov, lehota na predkladanie návrhov je najmenej 35 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov publikačnému úradu.
(7)
Ak ide o užšiu súťaž návrhov, lehota na
a)
predloženie žiadostí o účasť je najmenej 20 dní odo odoslania oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov,
b)
predkladanie návrhov je najmenej 30 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie návrhov.
(8)
Pri určení lehoty na predkladanie návrhov a lehoty na predloženie žiadostí o účasť sa prihliada na charakter súťaže návrhov a čas potrebný na vypracovanie návrhov.
(9)
Účastníkom v konkrétnej súťaži návrhov nemôže byť ten, kto vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypracoval kritériá hodnotenia predložených návrhov alebo overoval súťažné podmienky podľa § 123 ods. 2 písm. k), ani jemu blízka osoba.
(10)
Za účasť v súťaži návrhov nemožno požadovať zábezpeku.
§ 122a
(1)
Vyhlasovateľ môže v súťažných podmienkach určiť, že sa súťaž návrhov uskutoční v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť na základe ustanovených kritérií počet návrhov, najmenej na tri, ak je dostatočný počet vhodných návrhov.
(2)
Kritériá na zníženie počtu návrhov podľa odseku 1 vyhlasovateľ uvedie v súťažných podmienkach.
(3)
Ak tak ustanovili súťažné podmienky, porota môže do ďalšej etapy spresniť požiadavky na rozsah, obsah alebo formu návrhu a určiť primeranú lehotu na predloženie dopracovaných návrhov. Vyhlasovateľ to oznámi vybraným účastníkom bezodkladne po uskutočnení výberu.
§ 123
Súťažné podmienky
(1)
Súťaž návrhov sa uskutočňuje podľa súťažných podmienok. Na dostupnosť súťažných podmienok sa vzťahuje § 43.
(2)
Súťažné podmienky musia obsahovať
a)
identifikáciu vyhlasovateľa,
b)
opis predmetu súťaže návrhov a požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu,
c)
druh súťaže návrhov,
d)
okruh účastníkov,
e)
zloženie poroty s uvedením mena a priezviska členov a náhradníkov poroty,
f)
kritériá výberu účastníkov, ak sa výber uplatňuje,
g)
kritériá hodnotenia predložených návrhov a relatívnu váhu jednotlivých kritérií,
h)
počet a hodnotu cien udeľovaných účastníkom, ktorých návrhy sa umiestnili na určených miestach v poradí porotou hodnotených návrhov,
i)
celkovú hodnotu odmien účastníkom, ktorým nebola udelená cena, ale ktoré navrhne porota odmeniť za ich kvalitatívny prínos,
j)
spôsob a formu komunikácie s účastníkmi,
k)
údaj, či súťažné podmienky boli pred uverejnením overené podľa osobitného predpisu,64) ak ide o súťaž návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva,
l)
ďalšie údaje, ktoré vyhlasovateľ považuje za potrebné.
(3)
Súťažné podmienky nemožno po vyhlásení súťaže návrhov meniť a do podpísania zápisnice o výsledkoch súťaže návrhov sú záväzné pre vyhlasovateľa, porotu a účastníkov.
§ 124
Porota
(1)
Vyhlasovateľ je povinný zostaviť najmenej päťčlennú porotu zloženú z fyzických osôb, ktoré odborne posúdia súťažné podmienky a predložené návrhy. Ak sa od účastníkov vyžaduje určitá odborná kvalifikácia, najmenej tretina členov poroty musí mať rovnakú alebo rovnocennú odbornú kvalifikáciu.
(2)
Členom poroty, ani náhradníkom člena poroty v súťaži návrhov nemôže byť ten, kto je účastníkom, jemu blízkou osobou, jeho zamestnanec alebo spoločník.
(3)
Úlohou poroty je
a)
posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením súťaže návrhov,
b)
kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov,
c)
skontrolovať úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok,
d)
vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa súťažných podmienok,
e)
vyhodnotiť predložené návrhy a zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a v súťažných podmienkach,
f)
rozhodnúť o udelení cien za návrhy a odmien účastníkom podľa súťažných podmienok,
g)
vyhotoviť zápisnicu.
(4)
V zostavenom poradí predložených návrhov je návrh umiestnený na prvom mieste víťazný. Ak sa na prvom mieste umiestnia dva návrhy alebo viaceré návrhy, sú tieto návrhy víťazné.
(5)
Porota je pri prijímaní rozhodnutí nezávislá a hodnotí návrhy pri zachovaní ich anonymity a výlučne podľa kritérií určených v súťažných podmienkach. Anonymita musí byť zachovaná až do rozhodnutia o poradí návrhov.
(6)
Ak je to potrebné, môžu byť účastníci vyzvaní na vysvetlenie otázok týkajúcich sa predložených návrhov, ktoré sú zaznamenané v zápisnici zo zasadnutia poroty.
(7)
O každom zasadnutí poroty sa vyhotovuje podrobná zápisnica, ktorú podpisujú všetci členovia poroty. Kópia zápisnice zo zasadnutia poroty, na ktorom sa rozhodlo o poradí návrhov a o rozdelení cien a odmien sa odovzdá vyhlasovateľovi, ktorý ju pošle všetkým účastníkom, ktorých návrhy porota hodnotila.
§ 125
Výsledok súťaže návrhov
(1)
Výsledok súťaže návrhov sa zverejňuje rovnakým spôsobom ako vyhlásenie súťaže návrhov. Výsledok súťaže návrhov sa oznámi každému účastníkovi, ktorého návrh hodnotila porota.
(2)
Ak ide o súťaž návrhov podľa § 120, na oznámenie o výsledku súťaže návrhov sa vzťahuje § 27. Oznámenie o výsledku súťaže návrhov pošlú verejný obstarávateľ a obstarávateľ do 30 dní po ukončení súťaže návrhov.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemusia uverejniť informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom, mohlo by poškodiť oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo hospodárskej súťaži; ak sa dôvod nezverejnenia týka len časti informácie, nezverejňuje sa len táto časť.
(4)
Návrhy, za ktoré bola udelená a vyplatená cena alebo odmena, sú vlastníctvom vyhlasovateľa. Ostatné návrhy sa vrátia účastníkom.
(5)
Návrhy chránené podľa osobitného predpisu17) môže vyhlasovateľ použiť len so súhlasom autora.
(6)
Informácie a dokumenty sa uverejňujú v profile podľa § 64 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 až 5.
PIATA ČASŤ
ZADÁVANIE ZÁKAZIEK v OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI
§ 126
(1)
Pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú podľa prvej časti a druhej časti prvej hlavy a druhej hlavy, ak nie je v tejto časti ustanovené inak; nepoužijú sa § 12, § 18, § 19, § 26 ods. 7 druhá veta, § 29, § 34 ods. 1 a 2, § 38, § 39, § 41, § 50, § 58 až 61, § 64 až 66, § 67 ods. 3 a 4, § 68 ods. 3, § 69, § 70, § 71 ods. 4 a 5, § 72 ods. 3 až 7, § 74 ods. 1, § 78 až 82, § 83 ods. 1 a 2, § 84 až 118.
(2)
Subdodávkou na účely tejto časti sa rozumie určitá časť hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorú bude plniť subdodávateľ na základe písomnej odplatnej zmluvy.
§ 127
Uverejňovanie oznámení
(1)
Ak ide o nadlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uverejniť predbežné oznámenie, v ktorom uvedú
a)
predpokladanú hodnotu zákaziek na dodanie tovarov alebo rámcových dohôd na tovary podľa skupín tovarov, ktoré plánujú zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch; skupina tovarov sa určí odkazom na slovník obstarávania,
b)
predpokladanú hodnotu zákaziek na poskytnutie služieb alebo rámcových dohôd na služby v každej kategórii služieb podľa príloh č. 4 a 5, ktoré plánujú zadávať v nasledujúcich 12 mesiacoch,
c)
hlavné charakteristiky zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo rámcových dohôd na stavebné práce, ktoré plánujú zadávať.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia predbežné oznámenie podľa odseku 1 čo najskôr po schválení zákazky alebo rámcovej dohody, ktorú plánujú zadávať.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na priame rokovacie konanie.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhlasujú verejné obstarávanie uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ak majú v úmysle zadávať zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti alebo uzavrieť rámcovú dohodu užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením alebo súťažným dialógom.
(5)
Ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ pošle úradu oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a oznámenie o výsledku verejného obstarávania na uverejnenie vo vestníku; oznámenie o výsledku verejného obstarávania je verejný obstarávateľ povinný poslať do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody a bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nepošlú na uverejnenie informácie o výsledku verejného obstarávania, ktorých uverejnenie by bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom, najmä s obrannými a bezpečnostnými záujmami, mohlo by poškodiť oprávnené záujmy iných osôb alebo by bránilo hospodárskej súťaži.
§ 128
(1)
Postupy pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti sú
a)
užšia súťaž,
b)
rokovacie konanie so zverejnením,
c)
súťažný dialóg,
d)
priame rokovacie konanie.
(2)
Súťažný dialóg možno použiť, ak ide o obzvlášť zložitú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti a nemožno použiť užšiu súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením.
§ 129
Bezpečnosť a ochrana utajovaných skutočností
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požiadavky a opatrenia na ochranu utajovaných skutočností, ktoré je uchádzač alebo záujemca povinný zabezpečiť. Predloženie dôkazu na preukázanie splnenia požiadaviek a opatrení určených na ochranu utajovaných skutočností možno požadovať v každej etape procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť, aby uchádzač alebo záujemca zabezpečil ochranu utajovaných skutočností aj zo strany subdodávateľa; ten je ich povinný zabezpečiť.
(2)
Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú požiadavky a opatrenia potrebné na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu65) v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, aby ponuky obsahovali spravidla
a)
záväzok uchádzača a už vybraného subdodávateľa dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností,
b)
záväzok uchádzača získať od osoby, ktorá sa stane jeho subdodávateľom, záväzok podľa písmena a),
c)
údaje o už vybranom subdodávateľovi, ktoré umožnia verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi zistiť, či má požadované kapacity na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností, ku ktorým má prístup alebo ktoré vytvorí počas realizácie subdodávateľských aktivít,
d)
záväzok uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi údaje podľa písmena c) o každom novom subdodávateľovi pred uzavretím subdodávateľskej zmluvy.
(4)
Oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú po predchádzajúcom overení platnosti oprávnenia podľa osobitného predpisu,65) ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
§ 130
Bezpečnosť dodávok
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požiadavky na bezpečnosť dodávok pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.
(2)
Dôkazy, ktorými uchádzač preukáže svoju schopnosť splniť požiadavky na bezpečnosť dodávok, sú súčasťou ponuky. Bezpečnosť dodávok možno preukázať spravidla
a)
potvrdením alebo dokumentáciou, že uchádzač je schopný splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na vývoz, prepravu a tranzit tovaru súvisiaceho s predmetom zákazky vrátane všetkých podporných dokumentov získaných od príslušného členského štátu,
b)
deklarovaním schopnosti plniť dodávky aj v prípade obmedzení verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktoré sa týkajú prezradenia, prepravy alebo použitia tovarov a služieb alebo dôsledku, ktorý by vyplynul z kontroly vývozu alebo z bezpečnostných opatrení,
c)
potvrdením alebo dokumentáciou o organizácii a umiestnení dodávateľského reťazca uchádzača, ktoré mu umožnia splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na bezpečnosť dodávok určené v súťažných podkladoch a záväzkom uchádzača, že prípadné zmeny v jeho dodávateľskom reťazci počas plnenia zmluvy nepriaznivo neovplyvnia splnenie požiadaviek určených na bezpečnosť dodávok,
d)
záväzkom uchádzača vytvoriť alebo zachovať kapacity požadované verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na plnenie jeho dodatočných potrieb spôsobených krízou podľa dohodnutých lehôt a podmienok,
e)
podpornou dokumentáciou získanou od príslušného vnútroštátneho orgánu uchádzača týkajúcou sa plnenia dodatočných potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktoré by boli spôsobené krízou,
f)
záväzkom uchádzača zabezpečiť údržbu, modernizáciu alebo úpravu dodávky tovaru, ktorý je predmetom zákazky,
g)
záväzkom uchádzača bezodkladne informovať verejného obstarávateľa a obstarávateľa o každej zmene v jeho organizácii, v dodávateľskom reťazci alebo v priemyselnej stratégii, ktorá môže mať vplyv na jeho záväzky voči verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi,
h)
záväzkom uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi podľa dohodnutých lehôt a podmienok všetky špecifické prostriedky potrebné na výrobu náhradných dielov, súčastí, sústav a osobitné testovacie zariadenia vrátane technických výkresov, licencií a návodov na použitie, ak stratí schopnosť dodávať tieto tovary.
(3)
Od uchádzača nemožno požadovať, aby od členského štátu získal záväzok, ktorým sa poruší právo tohto členského štátu uplatňovať vlastné vnútroštátne podmienky na udelenie povolenia na vývoz, prepravu a tranzit tovaru podľa platného medzinárodného práva alebo práva Európskej únie v čase udeľovania oprávnenia na vývoz, prepravu a tranzit tovaru.
§ 131
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
(1)
Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb v oblasti obrany a bezpečnosti spravidla
a)
zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich päť rokov s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.
bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
c)
údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, na ktorých sa môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác,
d)
opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení, ako aj vnútornými pravidlami, ktoré sa týkajú práv duševného vlastníctva,
e)
kontrolou výrobnej kapacity uchádzača alebo záujemcu vykonanou verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom tohto orgánu; ak je to potrebné, kontrolou študijných a výskumných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, a kvality používaných kontrolných opatrení,
f)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,
g)
uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ak je to vhodné,
h)
ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky,
i)
údajmi o strojovom vybavení, technickom vybavení, materiálovom vybavení, údajmi o počte zamestnancov, údajmi o skúsenostiach, údajmi o dodávateľských zdrojoch s uvedením ich geografického umiestnenia, ak sa nachádza mimo územia Európskej únie, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na plnenie zmluvy, na plnenie prípadných dodatočných potrieb verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa spôsobených krízou alebo na zabezpečenie údržby, modernizácie alebo úpravy tovaru, ktorý je predmetom zákazky,
j)
ak ide o tovar, ktorý sa má dodať
1.
vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje,
2.
vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody,
k)
oprávnením zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností, ak ide o zákazku, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť.
(2)
Oprávnenie vydané príslušným orgánom členského štátu verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú po predchádzajúcom overení platnosti oprávnenia podľa osobitného predpisu,65) ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v prípade potreby poskytnúť záujemcovi, ktorý ešte nezískal oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, dodatočný čas na získanie takého oprávnenia. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú túto možnosť a čas na jeho získanie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, môžu požiadať príslušný bezpečnostný orgán členského štátu záujemcu, aby preveril súlad priestorov a zariadení, ktoré sa majú využívať, výrobné a administratívne postupy, ktoré sa majú dodržať, metódy riadenia informácií alebo spôsobilosť zamestnancov, ktorí budú realizovať zmluvu.
(5)
Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť určeným dokladom, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, okrem dokladu podľa odseku 1 písm. k) a odseku 2.
§ 132
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedú podmienky účasti týkajúce sa
a)
osobného postavenia podľa § 32,
b)
finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33,
c)
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 35, 36 a 131.
(2)
Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať od uchádzačov alebo od záujemcov minimálnu úroveň finančného a ekonomického postavenia, technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu požadovať, aby uchádzač alebo záujemca preukázal, že v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu je oprávnený poskytovať službu vyhradenú pre príslušnú profesiu alebo je členom príslušnej organizácie; túto požiadavku verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú kritériá na vyhodnotenie ponúk v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia každému z kritérií relatívnu váhu, ktorú možno vyjadriť určením intervalu s príslušným maximálnym rozpätím. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú relatívnu váhu v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo v informatívnom dokumente.
§ 133
Rámcová dohoda
(1)
Na uzavretie rámcovej dohody verejný obstarávateľ a obstarávateľ použijú postupy podľa § 128 vrátane použitia kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 a 45.
(2)
Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na sedem rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodávaného tovaru, inštalácií, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila. Uzavretie rámcovej dohody nesmie brániť hospodárskej súťaži.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedú dôvody uzavretia rámcovej dohody na obdobie dlhšie ako sedem rokov.
(4)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ postupujú pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti na základe rámcovej dohody podľa § 83 ods. 3 až 9.
(5)
Ak je rámcová dohoda uzavretá s viacerými hospodárskymi subjektmi, ich počet nesmie byť nižší ako tri, za predpokladu, že existuje dostatočný počet záujemcov spĺňajúcich podmienky účasti alebo dostatočný počet ponúk spĺňajúcich požiadavky na predmet zákazky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
§ 134
(1)
Ak ide o užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením, lehota na predloženie žiadostí o účasť nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu alebo úradu, ak ide o podlimitnú zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti.
(2)
Ak ide o užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením, lehota na predkladanie ponúk je najmenej
a)
40 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk,
b)
36 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a predbežné oznámenie obsahuje všetky požadované údaje a informácie, ak sú k dispozícii v čase, keď sa predbežné oznámenie uverejňuje.
(3)
Lehotu na predkladanie ponúk podľa odseku 2 písm. a) možno skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ ponúka k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom prístup podľa § 43 ods. 1.
(4)
Ak ide o časovú tieseň preukázateľne nezavinenú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a nemožno použiť lehoty podľa odsekov 1 až 3, lehota na predloženie žiadostí o účasť ani lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 10 dní.
(5)
V užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením a v súťažnom dialógu môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ obmedziť počet záujemcov, ktorých vyzvú na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu, a to najmenej na troch. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť aj maximálny počet záujemcov, ktorých vyzvú na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu.
(6)
Ak počet vybraných záujemcov podľa odseku 5 nie je podľa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa dostačujúci na umožnenie hospodárskej súťaže, môže pozastaviť postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti a opätovne poslať na uverejnenie oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré obsahuje rovnaké údaje a informácie ako pôvodné oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania okrem určenia novej lehoty na predloženie žiadostí o účasť a uvedenia aktuálneho dátumu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú záujemcov vybraných na základe pôvodného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a záujemcov vybraných na základe opätovného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu. Týmto nie je dotknutá možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa zrušiť pôvodný postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti a vyhlásiť nový postup zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.
(8)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neponúka prístup k súťažným podkladom podľa § 43 ods. 1 alebo súťažné podklady neboli inak dostupné alebo súťažné podklady nie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk, vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú adresu na ich vyžiadanie. Ak má súťažné podklady k dispozícii iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý je zodpovedný za verejné obstarávanie, vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú adresu, na ktorej možno o tieto dokumenty požiadať. Táto osoba pošle vyžiadané dokumenty záujemcovi bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti. Tým nie je dotknutá zodpovednosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa tohto zákona.
§ 135
Priame rokovacie konanie
(1)
Priame rokovacie konanie môžu verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
a)
v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám určeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená žiadna žiadosť o účasť v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia,
b)
v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu boli všetky ponuky neregulárne alebo inak neprijateľné a za predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia; verejný obstarávateľ a obstarávateľ rokujú so všetkými uchádzačmi, ktorí v predchádzajúcej užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením alebo v súťažnom dialógu splnili podmienky účasti a predložili ponuky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
c)
ak z naliehavých dôvodov spôsobených krízou nemožno uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt; kríza na účely tohto zákona je situácia v členskom štáte alebo v treťom štáte, počas ktorej vznikla škoda, ktorá výrazne presahuje rozsah škôd v každodennom živote a ktorá vážne ohrozuje alebo obmedzuje život a zdravie ľudí, alebo má značný vplyv na vecné hodnoty, alebo si vyžaduje opatrenia na zabezpečenie životne nevyhnutných potrieb obyvateľstva, alebo hrozí, že k škode dôjde v blízkej budúcnosti; krízou sa rozumie aj ozbrojený konflikt a vojna,
d)
ak z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt,
e)
tovar, stavebné práce alebo služby z technických dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv58) môže poskytnúť len určitý dodávateľ,
f)
ide o výskumné a vývojové služby okrem výskumných a vývojových služieb podľa § 1 ods. 2 písm. d),
g)
ide o tovary vyrobené výlučne na výskumné a vývojové účely; nevzťahuje sa to na veľkovýrobu súvisiacu s ekonomickými aktivitami zameranými na dosiahnutie zisku alebo na krytie nákladov vynaložených na výskum a vývoj,
h)
ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; platnosť zmlúv, ako aj opakujúcich sa zmlúv, uzatvorených postupom podľa tohto písmena nesmie presiahnuť päť rokov okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodaného tovaru, zariadení, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila,
i)
ide o dodávku tovaru, ktorého ceny sú kótované a ktorý sa priamo kupuje na komoditnej burze,
j)
ide o tovar ponúkaný za obzvlášť výhodných podmienok od likvidátora, od správcu alebo od exekútora,
k)
ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté v pôvodnom projekte alebo nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje, a celková hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a
1.
nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo
2.
sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy,
l)
ide o nové stavebné práce alebo služby spočívajúce v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác alebo služieb realizovaných pôvodným dodávateľom za predpokladu, že
1.
sú v súlade so základným projektom a pôvodná zákazka bola zadávaná na základe užšej súťaže, rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu,
2.
predpokladaná hodnota pôvodnej zákazky bola určená podľa § 6 ods. 2 písm. a),
3.
informácia o zadávaní zákazky priamym rokovacím konaním bola už súčasťou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní pôvodnej zákazky a
4.
opakovaná zákazka sa zadáva do piatich rokov od uzavretia pôvodnej zmluvy okrem výnimočných prípadov odôvodnených predpokladanou životnosťou dodaného tovaru, zariadení, systémov alebo technickými problémami, ktoré by zmena dodávateľa spôsobila,
m)
ide o zákazku súvisiacu so zabezpečením služby leteckej alebo námornej dopravy pre ozbrojené alebo bezpečnostné sily Slovenskej republiky, ktoré sú alebo majú byť vyslané do cudziny, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí obstarať túto službu od dodávateľa, ktorý zaručí platnosť svojej ponuky len na také časové obdobie, ktoré neumožňuje uskutočniť užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením ani s uplatnením skrátených lehôt.
(2)
Neregulárna alebo inak neprijateľná ponuka je najmä ponuka, ktorá
a)
nespĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z iného hľadiska, ako je predmet zákazky,
b)
je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,
c)
obsahuje zjavne nevýhodné podmienky.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyzvú na rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov v závislosti od podmienky uvedenej v odseku 1, s ktorými rokujú o podmienkach zákazky, najmä o technických, administratívnych a finančných podmienkach.
(4)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rokuje s viacerými vybranými záujemcami, je povinný v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami a z každého rokovania vyhotoviť zápisnicu. Zakazuje sa poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých záujemcov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesprístupnia dôverné informácie, ktoré získali počas rokovania bez súhlasu záujemcu.
(5)
Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na obstaranie tovaru na komoditnej burze.
Subdodávky
§ 136
(1)
Úspešný uchádzač môže zadať časť alebo časti zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti ním zvoleným subdodávateľom, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí požiadavky na zadávanie subdodávok tretím osobám (ďalej len „zadávanie subdodávky“) podľa odsekov 2 až 5 alebo predpokladaná hodnota subdodávky určená podľa § 6 je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 5. Tým nie je dotknutá možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa odmietnuť navrhovaného subdodávateľa podľa odseku 6.
(2)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu vyžadovať, aby uchádzači uviedli vo svojich ponukách percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorý plánujú zadať tretím osobám, časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám a navrhovaných subdodávateľov na časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ následne určia, na ktoré navrhované časti zákazky sa použije postup podľa § 137, a oznámia to uchádzačom.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť minimálny percentuálny podiel z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti (ďalej len „minimálny podiel“), ktorý sa má zadať tretím osobám. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžadujú od uchádzačov, aby vo svojich ponukách uviedli časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám v rámci určeného minimálneho podielu, a časť alebo časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím osobám presahujúce určený minimálny podiel a navrhovaných subdodávateľov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyžadujú od uchádzačov, aby pri zadávaní časti zákazky v rámci určeného minimálneho podielu postupovali podľa § 137. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ následne určia, na ktoré navrhované časti zákazky presahujúce určený minimálny podiel sa použije postup podľa § 137, a oznámia to uchádzačom.
(4)
Minimálny podiel podľa odseku 3 sa vyjadrí ako rozpätie minimálneho a maximálneho percentuálneho podielu, pričom maximálny percentuálny podiel nesmie presiahnuť 30% hodnoty zákazky. Určený minimálny podiel musí byť primeraný k predmetu zákazky, jej hodnote, charakteru príslušného priemyselného odvetvia vrátane úrovne konkurencie na príslušnom trhu a príslušným technickým kapacitám priemyselnej základne.
(5)
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí požiadavky na zadávanie subdodávok podľa odseku 2 alebo odseku 3, úspešného uchádzača zaviaže, aby pri zadávaní určených subdodávok postupoval podľa § 137.
(6)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu odmietnuť subdodávateľa navrhovaného v procese zadávania zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti alebo subdodávateľa navrhovaného počas plnenia zmluvy, ak nespĺňa požiadavky, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určili v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní bezodkladne písomne oznámiť uchádzačovi alebo úspešnému uchádzačovi odmietnutie navrhovaného subdodávateľa s uvedením dôvodov. Od úspešného uchádzača nemožno vyžadovať, aby porušil princíp nediskriminácie na základe štátnej príslušnosti.
(7)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zaviazať úspešného uchádzača, aby oznamoval každú zmenu týkajúcu sa subdodávateľov počas plnenia zmluvy.
(8)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia požiadavky podľa odsekov 1 až 7 v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
(9)
Za tretie osoby sa nepovažujú skupiny osôb, ktoré boli vytvorené s cieľom získať zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, alebo prepojené podniky.
(10)
Prepojeným podnikom na účely zadávania subdodávky sa rozumie právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv úspešný uchádzač alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na úspešného uchádzača, alebo ktorá spolu s úspešným uchádzačom podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby.
(11)
Rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak právnická osoba vo vzťahu k inej právnickej osobe priamo alebo nepriamo
a)
vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,
b)
ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo
c)
vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu, výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu.
(12)
Uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, uvedie úplný zoznam subdodávateľov v ponuke. Tento zoznam je potrebné aktualizovať pri každej zmene.
§ 137
Zadávanie subdodávok
(1)
Úspešný uchádzač, ktorý je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, je povinný použiť pri zadávaní subdodávky pravidlá a postupy pre zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.
(2)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, postupuje pri zadávaní subdodávky podľa pravidiel ustanovených v § 138, ak
a)
predpokladaná hodnota subdodávky sa rovná alebo je vyššia ako finančné limity podľa § 5 ods. 5 alebo
b)
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zaviazal úspešného uchádzača, aby pri zadávaní určených subdodávok postupoval podľa § 138.
(3)
Predpokladaná hodnota subdodávky sa určí podľa § 6.
(4)
Pri zadávaní subdodávky vrátane subdodávky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity podľa § 5 ods. 5, musí úspešný uchádzač uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.
§ 138
(1)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, pri zadávaní subdodávky uverejní oznámenie o subdodávke. V oznámení o subdodávke úspešný uchádzač uvedie
a)
identifikačné údaje a kontaktné údaje úspešného uchádzača,
b)
miesto dodania tovaru, miesto uskutočnenia stavebných prác alebo miesto poskytovania služieb, opis predmetu subdodávky, jeho povahu, množstvo alebo rozsah, referenčné číslo slovníka obstarávania, kategóriu služby podľa príloh č. 4 a 5, ak ide o zákazku na poskytnutie služby,
c)
trvanie zmluvy alebo lehotu určenú na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby,
d)
názov a adresa organizácie, kde možno získať špecifikácie a doplňujúce podklady,
e)
miesto a lehotu určenú na predloženie žiadostí o účasť alebo miesto a lehotu určenú na predkladanie ponúk, jazyk alebo jazyky, v ktorých sa má predložiť žiadosť o účasť a ponuka,
f)
požadované zábezpeky alebo záruky,
g)
kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov týkajúce sa ich postavenia a kritériá na vyhodnotenie ponúk,
h)
ďalšie informácie, ak sú potrebné,
i)
dátum odoslania oznámenia.
(2)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, vypracuje a pošle oznámenie o subdodávke podľa § 27 ods. 1 až 3 a ods. 5. Oznámenie odoslané úradu nesmie obsahovať iné informácie ako tie, ktoré boli uvedené v oznámení odoslanom publikačnému úradu. Dátum odoslania oznámenia publikačnému úradu sa takisto nemení.
(3)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, nie je povinný uverejniť oznámenie o subdodávke, ak subdodávka spĺňa podmienku pre použitie priameho rokovacieho konania podľa § 135 ods. 1.
(4)
Úspešný uchádzač, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, môže uverejňovať rovnakým spôsobom ako oznámenie o subdodávke aj oznámenia, ktoré nie je povinný uverejňovať.
(5)
V oznámení o subdodávke úspešný uchádzač uvedie kvalitatívne kritériá výberu subdodávateľov, ktoré určil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, prípadne ďalšie kritériá, ktoré sa použijú pri výbere subdodávateľa. Kritériá výberu musia byť objektívne, nediskriminačné a musia byť v súlade s kritériami uplatňovanými verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom pri zadávaní hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti. Požadovaná úroveň spôsobilosti subdodávateľov musí byť primeraná k predmetu subdodávky a priamo spojená s predmetom subdodávky.
(6)
Úspešný uchádzač nie je povinný postupovať podľa § 137 ods. 2, ak verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi preukáže, že ani jeden zo subdodávateľov, ktorí sa zúčastnili zadávania subdodávky alebo ich ponuky, nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o subdodávke, a preto použitie tohto postupu by mu bránilo splniť požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa určené pri zadávaní hlavnej zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti.
§ 139
(1)
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 5, postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.
(2)
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich desať rokov od uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije.
(3)
Verejný obstarávateľ nie je pri zadávaní zákazky podľa odseku 1 povinný použiť § 20.
ŠIESTA ČASŤ
SPRÁVA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
PRVÁ HLAVA
ÚRAD
§ 140
(1)
Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Sídlom úradu je Bratislava.
(2)
Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti.
(3)
Úrad môže zriaďovať mimo svojho sídla stále pracoviská alebo dočasné pracoviská. Pracoviská podľa prvej vety nemajú právnu subjektivitu.
(4)
Orgánmi úradu sú
a)
predseda úradu,
b)
dvaja podpredsedovia úradu.
(5)
Úrad pri výkone svojej pôsobnosti realizuje verejnú politiku otvorenej komunikácie s cieľom podpory verejného záujmu vo verejnom obstarávaní, ktorým je najmä hospodárne a efektívne využívanie verejných prostriedkov, čestná hospodárska súťaž a nediskriminácia vo verejnom obstarávaní. Na tento účel úrad najmä
a)
poskytuje informácie na účel zvýšenia transparentnosti a verejnej kontroly pri dodržaní práv a povinností podľa osobitných predpisov,65a)
b)
vykonáva publikačné, školiace, diskusné a vzdelávacie aktivity,
c)
uplatňuje zásady otvoreného vládnutia a transparentnosti v oblasti verejného obstarávania prostredníctvom aktívnej komunikácie,
d)
podporuje verejnú politiku poskytovania informácií a údajov prostredníctvom elektronizácie,
e)
zvyšuje informovanosť o svojej činnosti a o politike otvorenej komunikácie aj prostredníctvom webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí a iných inovatívnych komunikačných prostriedkov,
f)
podporuje a podieľa sa na činnostiach právnej vedy v oblasti verejného obstarávania,
g)
spolupracuje so subjektami verejnej správy, akademickej obce, analytickými jednotkami, zástupcami občianskej spoločnosti, zástupcami novinárskej obce,
h)
spolupodieľa sa na vytváraní a činnosti osobitných pracovných skupín zameraných na podporu a rozvoj verejného záujmu vo verejnom obstarávaní a verejnej politiky otvorenej komunikácie,
i)
podporuje aktivity vo verejnom obstarávaní smerujúce k zvyšovaniu informovanosti, odbornosti a profesionalizácii, dobrej správe vecí verejných a rozvoju občianskej spoločnosti,
j)
vo vzťahu k zahraničiu prezentuje príklady dobrej praxe verejnej politiky otvorenej komunikácie v oblasti verejného obstarávania v podmienkach Slovenskej republiky a spolupodieľa sa na podpore a rozvoji verejnej politiky otvorenej komunikácie so zahraničnými subjektami.
§ 141
(1)
Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Vláda navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu po verejnom vypočutí kandidátov na predsedu úradu a vyhodnotení výberovou komisiou, ktorú na tento účel zriadi vláda (ďalej len „výberová komisia“). Vláda zriadi výberovú komisiu tak, aby možnosť určiť osobu za člena výberovej komisie mal aj prezident Slovenskej republiky a aby členom výberovej komisie bol aj
1.
predseda alebo podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
2.
generálny prokurátor alebo námestník generálneho prokurátora,
3.
predseda alebo podpredseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky,
4.
zástupca verejných obstarávateľov a zástupca obstarávateľov,
5.
zástupca mimovládnych neziskových organizácií65aa) pôsobiacich v oblasti verejných financií, verejného obstarávania alebo ochrany hospodárskej súťaže,
6.
odborník v oblasti verejného obstarávania a
7.
odborník v oblasti právnej vedy.
(2)
Predsedu úradu zastupujú dvaja podpredsedovia úradu; predseda úradu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia úradu zastupujú. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
(3)
Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedov úradu je päťročné. Funkčné obdobie predsedu úradu sa končí až vymenovaním nového predsedu úradu. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda úradu a podpredsedovia úradu nesmú byť členmi politickej strany alebo politického hnutia, nesmú vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(4)
Za predsedu úradu môže byť zvolená a za podpredsedu úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má spôsobilosť na právne úkony a je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a najmenej päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní,
d)
disponuje aktívnou znalosťou anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka,
e)
je držiteľom platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Tajné.
(5)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Aj keď sa na neho hľadí, akoby nebol odsúdený, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného ten, kto bol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný zločin alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti záujemca o kandidatúru na predsedu úradu poskytne údaje65ab) potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov úradu vlády; úrad vlády zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky žiadosť o odpis registra trestov záujemcu o kandidatúru na predsedu úradu bezodkladne. Kandidát na podpredsedu úradu poskytne údaje65ab) potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov úradu; úrad zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky žiadosť o odpis registra trestov kandidáta na podpredsedu úradu bezodkladne.
(6)
Záujemca o kandidatúru na predsedu úradu a kandidát na podpredsedu úradu sú oprávnení požiadať Národný bezpečnostný úrad o vykonanie bezpečnostnej previerky.65ac)
(7)
Úrad vlády najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu zverejní na webovom sídle úradu vlády oznámenie, ktoré obsahuje informáciu o uplynutí funkčného obdobia predsedu úradu a podmienky pre výkon funkcie predsedu úradu podľa odseku 4. Úrad vlády zverejní výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru najneskôr 120 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle úradu vlády, najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače a tiež na webovom sídle, ktoré je zamerané na zverejňovanie pracovných ponúk. Ak sa výkon funkcie predsedu úradu skončí inak ako podľa § 142 ods. 1 písm. a), úrad vlády zverejní výzvu podľa prvej vety do 30 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie predsedu úradu. Výzva nesmie byť zverejnená po dobu kratšiu ako 30 dní. Vo výzve sa uvedie, aké doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 4 je potrebné zaslať, uvedie sa, v akej štruktúre a rozsahu záujemca o kandidatúru predkladá životopis, zdôvodnenie kandidatúry a projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii, lehota na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí a uvedú sa organizačné podrobnosti o verejnom vypočutí a jeho priebehu. Životopis, zdôvodnenie kandidatúry a projekt opisujúci víziu pôsobenia vo funkcii zverejní úrad vlády pri všetkých kandidátoch na webovom sídle úradu vlády do piatich pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí; osobné údaje okrem mena a priezviska, dátumu narodenia a informácií týkajúcich sa pracovných skúseností a dosiahnutého vzdelania sa v dokumentoch, pred ich zverejnením anonymizujú.
(8)
Verejné vypočutie sa uskutoční do 30 dní odo dňa uplynutia doby, počas ktorej bola zverejnená výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu. Na verejné vypočutie úrad vlády pozve každého záujemcu o kandidatúru, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 4 a predložil v určenej lehote listiny podľa odseku 7 piatej vety; záujemcov, ktorých na verejné vypočutie nepozve, o tom s uvedením dôvodov upovedomí. Úrad vlády pozve záujemcu o kandidatúru na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia a titulu, mena a priezviska členov výberovej komisie; v tejto lehote zároveň na webovom sídle úradu vlády zverejní dátum, miesto a hodinu konania verejného vypočutia, titulu, mená a priezviská členov výberovej komisie a tematické okruhy otázok, ktoré budú na verejnom vypočutí kladené prihláseným záujemcom. Verejné vypočutie sa uskutočňuje tak, aby možnosť klásť otázky prihláseným záujemcom mali aj členovia vlády, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcovia verejnosti. Verejné vypočutie sa vysiela naživo a celý záznam z verejného vypočutia sa najneskôr nasledujúci pracovný deň zverejní na webovom sídle úradu vlády; zverejnenie trvá do dňa nasledujúceho po dni skončenia výkonu funkcie predsedu úradu úspešným kandidátom.
(9)
Výberová komisia vyhodnotí prihlásených záujemcov o kandidatúru do 15 dní odo dňa verejného vypočutia. Na základe výsledku vyhodnotenia výberová komisia vyhotoví a predloží vláde zápisnicu, ktorej súčasťou je zoznam odporúčaných kandidátov, spôsob hodnotenia, hodnotenie všetkých prihlásených záujemcov a odlišné hodnotenie člena výberovej komisie, ak o to požiada; materiál predložený výberovou komisiou úrad vlády zverejní bezodkladne na svojom webovom sídle a zverejnenie trvá do dňa nasledujúceho po dni skončenia výkonu funkcie predsedu úradu úspešným kandidátom.
(10)
Vláda na základe predloženej zápisnice výberovej komisie vyberie, ktorého kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu navrhne Národnej rade Slovenskej republiky.
(11)
Na voľbu predsedu úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vykoná sa opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov z predchádzajúcej voľby; ak tento počet hlasov získalo viac kandidátov, zúčastnia sa na opakovanej voľbe všetci títo kandidáti. Opakovaná voľba sa nevykoná, ak sa hlasovalo len o jedinom kandidátovi. Ak aj v rámci opakovanej voľby získa viac kandidátov rovnaký najväčší počet hlasov, ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo ak sa opakovaná voľba nevykoná, úrad vlády zverejní do siedmich dní odo dňa hlasovania novú výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu podľa odseku 7.
§ 142
(1)
Funkcia predsedu úradu a funkcia podpredsedu úradu zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia podľa § 141 ods. 3,
b)
vzdaním sa funkcie písomnou žiadosťou doručenou tomu, kto ho zvolil alebo vymenoval, a to dňom jej doručenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
dňom, ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 141 ods. 4 písm. a) alebo b).
(2)
Národná rada Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu, ak
a)
nespĺňa podmienku podľa § 141 ods. 4 písm. e),
b)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu,66)
c)
nevykonáva funkciu predsedu úradu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(3)
Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2. Vláda odvolá podpredsedu úradu aj bez návrhu, ak funkcia predsedu nie je obsadená.
(4)
Národná rada Slovenskej republiky môže pozastaviť výkon funkcie predsedovi úradu a vláda môže pozastaviť výkon funkcie podpredsedovi úradu, ak bolo proti nim začaté trestné stíhanie v súvislosti s výkonom ich funkcie.
§ 147
Pôsobnosť úradu
Úrad
a)
vypracúva koncepcie verejného obstarávania,
b)
vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania,
c)
vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním,
d)
spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje plnenie informačných povinností voči Európskej komisii v pôsobnosti tohto zákona,
e)
predkladá vláde a Národnej rade Slovenskej republiky najneskôr do konca marca správu o stave verejného obstarávania v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok,
f)
vedie zoznam hospodárskych subjektov, zoznam elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní podľa § 20 (ďalej len „zoznam elektronických prostriedkov“) a register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „register osôb so zákazom“),
g)
certifikuje systémy na uskutočnenie elektronickej aukcie,
h)
usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania,
i)
zverejňuje na svojom webovom sídle všetky svoje metodické usmernenia pre účastníkov procesu verejného obstarávania a všetky svoje rozhodnutia, ktoré sú výsledkom dohľadu nad verejným obstarávaním,
j)
ukladá sankcie za priestupky a iné správne delikty,
k)
vedie a verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi sprístupňuje na svojom webovom sídle vzory elektronických dokumentov a iné náležitosti potrebné na zabezpečenie elektronickej komunikácie,
l)
zverejňuje na svojom webovom sídle oznámenia podľa § 115 ods. 5,
m)
poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky bezodkladne informácie nasvedčujúce porušeniu zákazu účasti vo verejnom obstarávaní,
n)
v trestnom konaní a v rámci postupu pred začatím trestného konania, ak sa týka trestnej činnosti súvisiacej s verejným obstarávaním, poskytuje konzultácie ku konkrétnym prípadom orgánu činnému v trestnom konaní a súdu,
o)
poskytuje v konaní podľa § 181 na požiadanie súdu stanovisko k právnym alebo skutkovým veciam, ktoré súvisia s porušením tohto zákona,
p)
sprístupňuje a aktualizuje úplný zoznam databáz, ktoré obsahujú informácie o hospodárskych subjektoch v systéme e-Certis,
q)
poskytuje na požiadanie ostatným členským štátom akékoľvek informácie súvisiace s § 42 ods. 4 písm. b) a ods. 7 až 10,
r)
vypracúva na žiadosť Európskej komisie a zverejňuje na svojom webovom sídle monitorovaciu správu o systémových nedostatkoch vo verejnom obstarávaní na základe svojich poznatkov a zistení iných kontrolných orgánov a ostatných nezrovnalostiach vo verejnom obstarávaní, najmä o konflikte záujmov, o účasti malých a stredných podnikov vo verejnom obstarávaní; v monitorovacej správe sa uvedie aj súhrnná hodnota zákaziek s hodnotami, ktoré sú nižšie ako finančný limit pre zadávanie nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií,
s)
vydáva neperiodické publikácie,
t)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 148
Vestník
(1)
Úrad vydáva v elektronickej podobe vestník, v ktorom sa uverejňujú oznámenia používané vo verejnom obstarávaní a ďalšie informácie podľa tohto zákona. Úrad sprístupňuje vestník aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje ich ďalšie automatizované spracovanie.
(2)
Za obsahovú a jazykovú správnosť podkladov na uverejnenie zodpovedá ten, kto podklady na uverejnenie poslal.
(3)
Osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zriadiť profil, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ plnia povinnosť zabezpečiť si zriadenie profilu a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci funkcionality informačného systému vestníka.
(4)
Úrad je povinný, na účely podľa odseku 3, umožniť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi cez príslušné technické rozhranie vytvoriť si profil a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty.
(5)
Úrad zabezpečí prostredníctvom verejnej prístupnej funkcie vestníka každému možnosť aktivovať alebo deaktivovať si možnosť prijímania informácií podľa odseku 6 písm. b) pre všetky alebo niektoré tovary, stavebné práce alebo služby, v súlade s klasifikáciou podľa slovníka obstarávania na úrovni skupiny. Prijímanie informácií podľa prvej vety možno aktivovať len po oznámení adresy na elektronickú komunikáciu úradu.
(6)
Úrad zabezpečí
a)
dostupnosť každého profilu verejného obstarávateľa a obstarávateľa na rovnakom mieste a rovnakým spôsobom, ako zabezpečuje dostupnosť vestníka a možnosť bezodplatného verejne prístupného vyhľadávania v každom profile a aj naprieč profilmi,
b)
zaslanie informácie na adresy a v rozsahu podľa odseku 5, s priamym odkazom na informácie a dokumenty zverejnené v profile,
c)
možnosť získať informácie z vestníka v štruktúrovanej podobe a na tento účel bezodplatne zverejní príslušné programové rozhranie.
§ 149
Povinnosti úradu voči Európskej komisii
(1)
Úrad
a)
pravidelne oznamuje Európskej komisii všetky zmeny v zozname verejných obstarávateľov a v zozname obstarávateľov,
b)
zabezpečuje aktualizáciu údajov v systéme e-Certis,
c)
oznamuje Európskej komisii znenie platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania,
d)
na základe oznámení právnických osôb alebo fyzických osôb informuje Európsku komisiu o všeobecných právnych alebo praktických ťažkostiach, s ktorými sa právnické osoby alebo fyzické osoby stretli v tretích štátoch pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo ktoré im vznikli z dôvodu nedodržiavania ustanovení medzinárodného pracovného práva pri zadávaní zákazky v tretích štátoch,
e)
každoročne oznamuje Európskej komisii znenie všetkých rozhodnutí podľa § 181 ods. 10,
f)
poskytuje Európskej komisii na požiadanie informácie o uplatňovaní revíznych postupov podľa tohto zákona a ďalšie informácie súvisiace s údajmi uverejnenými v oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní,
g)
oznamuje Európskej komisii a členským štátom adresu, na ktorej možno požiadať o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov a podmienky zápisu do tohto zoznamu,
h)
predkladá Európskej komisii každé tri roky správu podľa § 147 písm. r),
i)
predkladá Európskej komisii na požiadanie informácie o uskutočňovaní strategickej politiky vo verejnom obstarávaní,
j)
úrad oznamuje Európskej komisii informáciu o poskytovateľovi služieb overenia na základe informácie poskytnutej verejným obstarávateľom a obstarávateľom podľa § 20 ods. 15.
(2)
Ak ide o zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, úrad vypracúva a predkladá Európskej komisii každoročne do 31. októbra štatistickú správu o zmluvách uzavretých v predchádzajúcom kalendárnom roku, ktorá obsahuje informácie o počte uzavretých zmlúv a zmluvných cenách, samostatne na tovary, stavebné práce a služby podľa slovníka obstarávania zodpovedajúcich kódom slovníka obstarávania určujúcich skupinu, v členení podľa použitých postupov zadávania nadlimitných zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti a podľa členských štátov a tretích štátov; ak ide o zmluvy uzavreté priamym rokovacím konaním, aj v členení podľa podmienky pre jeho použitie.
§ 150
Opravný mechanizmus
(1)
Ak Európska komisia oznámi Slovenskej republike pred uzavretím zmluvy dôvody, ktoré ju viedli k záveru, že došlo k porušeniu právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti verejného obstarávania, a požiada o nápravu, postupuje sa podľa odsekov 2 až 4.
(2)
Úrad oznámi Európskej komisii v lehote 21 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1
a)
informáciu, že porušenie podľa odseku 1 bolo napravené, a pripojí dôkaz o tejto skutočnosti,
b)
odôvodnené vysvetlenie, prečo nedošlo k náprave porušenia podľa odseku 1 alebo
c)
informáciu, že postup zadávania zákazky je pozastavený v dôsledku uplatnenia revíznych postupov.
(3)
V odôvodnenom vysvetlení podľa odseku 2 písm. b) sa uvedie, či údajné porušenie podľa odseku 1 je predmetom revíznych postupov podľa tohto zákona. Úrad je povinný o výsledku konania bezodkladne informovať Európsku komisiu.
(4)
Úrad je povinný po oznámení informácií podľa odseku 2 písm. c) bezodkladne informovať Európsku komisiu o pokračovaní v postupe zadávania zákazky alebo koncesie pozastavenom v dôsledku uplatnenia revíznych postupov alebo o začatí nového postupu zadávania zákazky alebo koncesie týkajúceho sa pôvodného predmetu zákazky, koncesie alebo ich časti. V tejto novej informácii sa uvedie, či došlo k náprave alebo odôvodnenie, prečo nedošlo k náprave.
DRUHÁ HLAVA
CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU NA USKUTOČNENIE ELEKTRONICKEJ AUKCIE
§ 151
(1)
Certifikáciou systému na uskutočnenie elektronickej aukcie (ďalej len „certifikácia systému“) na účely tohto zákona je osvedčenie súladu systému slúžiaceho na uskutočnenie elektronickej aukcie používanej vo verejnom obstarávaní s týmto zákonom.
(2)
Certifikáciu systému vykonáva úrad na žiadosť. Žiadosť o certifikáciu systému obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
b)
právnu formu žiadateľa,
c)
identifikačné číslo organizácie žiadateľa, ak je pridelené,
d)
označenie systému, ktorého certifikácia sa žiada.
(3)
Prílohou k žiadosti o certifikáciu systému je znalecký posudok.
(4)
Certifikáciu systému úrad vykoná len na základe odborného posúdenia systému znalcom alebo znaleckým ústavom v príslušnom odbore a odvetví.69)
(5)
Znalec alebo znalecký ústav pri odbornom posudzovaní systému overí a osvedčí, že systém má nasledovné vlastnosti:
a)
je spôsobilý na uskutočnenie elektronickej aukcie,
b)
je bezpečný z hľadiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom neho prijímané, odosielané a spracúvané,
c)
spĺňa požiadavky na uskutočnenie elektronickej aukcie v súlade s týmto zákonom pri dodržaní princípov podľa § 10 ods. 2 a podmienok podľa § 20 ods. 11,
d)
je spôsobilý úplne, presne a neodstrániteľne zaznamenať celý priebeh elektronickej aukcie.
(6)
Úrad rozhodne o žiadosti o certifikáciu systému do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak žiadosť o certifikáciu systému nespĺňa všetky požadované náležitosti, úrad vyzve žiadateľa, aby ich v určenej lehote doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní požadované náležitosti, úrad konanie zastaví a žiadosť žiadateľovi s prílohami vráti.
(7)
Rozhodnutie o certifikácii systému obsahuje označenie systému na uskutočnenie elektronickej aukcie, ktorého sa certifikácia systému týka. Proti rozhodnutiu o certifikácii systému nie je možné podať opravný prostriedok a nie je preskúmateľné súdom.
(8)
Úrad certifikáciu systému zruší z vlastnej iniciatívy, ak zistí nesúlad medzi certifikovaným systémom a týmto zákonom.
(9)
Pred zmenami systému, ktoré majú vplyv na jeho vlastnosti podľa odseku 5 je osoba, ktorá prevádzkuje certifikovaný systém povinná požiadať úrad o zmenu certifikácie systému. Na zmenu certifikácie systému sa odseky 1 až 7 vzťahujú primerane.
TRETIA HLAVA
ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV
§ 152
(1)
Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
(2)
Zoznam hospodárskych subjektov je verejne prístupný zoznam na webovom sídle úradu obsahujúci údaje podľa § 155.
(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
(4)
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overia zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa odseku 3.
(5)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú bez ohľadu na odsek 4 oprávnení od uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c).
(6)
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky.
(7)
Zoznam hospodárskych subjektov je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je úrad.
Žiadosť o zápis
§ 153
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (ďalej len „žiadosť o zápis“) obsahuje
a)
obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
b)
adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
c)
predmet činnosti,