343/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.12.2015 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
ZÁKON
z 18. novembra 2015
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 13/2015 Z. z., zákona č. 31/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona č. 252/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
2.
V § 51 ods. 6 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
lehota na predkladanie ponúk je najmenej 15 dní, ak sú súčasne splnené podmienky podľa odseku 1 písm. b) a odseku 2.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem prvého bodu v čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016 a okrem čl. I až III, ktoré nadobúdajú účinnosť 18. apríla 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z. z.
SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY
Kód CPV Opis
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť];
79624000-4 [Zabezpečovanie opatrovateľského personálu]
a 79625000-1 [Zabezpečovanie lekárskeho personálu]
od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4;
98200000-5; 98500000-8 [Služby domácnosti ako zamestnávateľov
domáceho personálu] a
98513000-2 až 98514000-9 [Služby pracovných síl pre domácnosti,
Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti, Služby
kancelárskych pracovníkov pre domácnosti, Pracovníci na čas
určitý pre domácnosti, Pomocnice v domácnosti a Domáce služby]
Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby
85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby], 75121000-0,
75122000-7, 75124000-1;
od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Vzdelávacie
a školiace (výcvikové) služby do 80660000-8;
od 92000000-1 do 92700000-8
79950000-8 [Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov],
79951000-5 [Organizovanie seminárov], 79952000-2 [Služby na
organizovanie podujatí], 79952100-3 [Služby na organizovanie
kultúrnych podujatí], 79953000-9 [Služby na organizovanie
festivalov], 79954000-6 [Služby na organizovanie večierkov],
79955000-3 [Služby na organizovanie módnych prehliadok],
79956000-0 [Služby na organizovanie veľtrhov a výstav]
Administratívne sociálne, vzdelávacie, zdravotnícke a kultúrne služby
75300000-9 Povinné sociálne zabezpečenie (1)
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 Služby týkajúce sa poskytovania dávok
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 a 98130000-3 Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a osobné služby vrátane služieb
poskytovaných odborovými zväzmi,
politickými organizáciami, mládežníckymi
združeniami a iné služby členských
organizácií.
98131000-0 Náboženské služby
55100000-1 až 55410000-7; 55521000-8 až 55521200-0 [55521000-8 Služby hromadného stravovania pre súkromné
domácnosti, 55521100-9 Rozvoz stravy, 55521200-0 Donáška
stravy]
55520000-1 Služby hromadného stravovania,
55522000-5 Služby hromadného stravovania pre spoločnosti
prevádzajúce dopravu, 55523000-2 Služby hromadného stravovania
pre iné podniky alebo iné inštitúcie, 55524000-9 Služby
hromadného stravovania pre školy
55510000-8 Služby podnikových a školských jedální, 55511000-5
Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby
s obmedzenou klientelou, 55512000-2 Správa jedální, 55523100-3
Školské stravovanie
Hotelové a reštauračné služby
79100000-5 až 79140000-7; 75231100-5; Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa § 1 ods. 2 písm. n)
75100000-7 až 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 až 75131000-3 Iné administratívne služby a vládne služby
75200000-8 až 75231000-4 Poskytovanie komunálnych služieb
75231210-9 až 75231230-5; 75240000-0 až 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej bezpečnosti a záchranné služby
v rozsahu, v ktorom nie sú vylúčené
podľa § 1 ods. 2 písm. g)
79700000-1 až 79721000-4 [Pátracie a bezpečnostné služby, Bezpečnostné služby, Monitorovanie poplachov, Strážne služby,
Dozor, Stopovacie systémy, Služby na vystopovanie utečencov,
Hliadkové služby, Služby na vydávanie identifikačných preukazov,
Vyšetrovacie služby and Služby detektívnej agentúry]
79722000-1[Grafologické služby], 79723000-8 [Služby týkajúce sa
analýzy odpadu]
Pátracie a bezpečnostné služby
98900000-2 [Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)] a 98910000-5 [Služby charakteristické
pre medzinárodné organizácie a orgány]
Medzinárodné služby
idctlpar64000000-6 [Poštové a telekomunikačné služby], 64100000-7 [Poštové a doručovateľské služby], 64110000-0
[Poštové služby], 64111000-7 [Poštové služby súvisiace s novinami
a periodikami], 64112000-4 [Poštové služby súvisiace s listami],
64113000-1 [Poštové služby súvisiace s balíkmi], 64114000-8
[Priehradkové poštové služby], 64115000-5 [Prenajímanie poštových
schránok], 64116000-2 [Služby poste restante], 64122000-7 [Služby
interných firemných poslíčkov]
Poštové služby
50116510-9 [Protektorovanie pneumatík], 71550000-8 [Kováčske služby] Rôzne služby
(1) Na uvedené služby sa tento zákon nevzťahuje, ak sú organizované ako služby všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru.
Príloha č. 2 k zákonu č. 343/2015 Z. z.
PRÁVNE PREDPISY PODĽA § 9 ods. 2
Postupy, ktorými je zaistená primeraná ex ante transparentnosť pri udeľovaní povolení a ktoré nepredstavujú osobitné alebo výlučné práva podľa § 9 ods. 2:
1.
vydanie povolenia na vykonávanie činností v energetike a vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa osobitného predpisu,76)
2.
výberové konanie na nové elektroenergetické zariadenia podľa osobitného predpisu,77)
3.
vydanie všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb a udelenie alebo uloženie poštovej licencie podľa osobitného predpisu,78)
4.
určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu podľa osobitného predpisu,79)
5.
zmluvy o službách vo verejnom záujme týkajúce sa poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy autobusom, električkou, po železnici alebo metrom, ktoré sa uzavreli na základe súťažného postupu podľa osobitného predpisu,80) a to za predpokladu, že ich platnosť je v súlade s osobitným predpisom.81)
Príloha č. 3 k zákonu č. 343/2015 Z. z.
TECHNICKÉ POŽIADAVKY
1.
Technické požiadavky na stavebné práce na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti stavebných prác, ktoré umožňujú, aby stavebné práce boli opísané tak, aby spĺňali určený účel. Technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobku a materiálu podľa osobitného predpisu,82) úrovne vplyvu na životné prostredie a klímu a ďalšie požiadavky, ako je napríklad dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, zabezpečenie kvality, terminológie, symbolov, balenia, označovania a etiketovania, návodu na použitie a výrobných postupov a metód v ktorejkoľvek fáze životného cyklu stavebných prác. Zahŕňajú aj pravidlá na projektovanie, určovanie ceny, skúšobné podmienky, kontrolné podmienky, podmienky prevzatia stavebných prác, ako aj metódy a techniky výstavby a všetky ostatné technické podmienky, ktoré sa určia na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo technických noriem a ktoré súvisia so skončením stavebných prác a s materiálmi alebo časťami, ktoré tieto stavebné práce zahŕňajú.
2.
Technické požiadavky na tovar a služby na účely tohto zákona vychádzajú z technických špecifikácií, ktorými sa určujú charakteristické vlastnosti tovaru a služieb. Tieto technické požiadavky zahŕňajú najmä charakteristiky výrobkov a materiálu podľa osobitného predpisu,82) úrovne vplyvu na životné prostredie a klímu a ďalšie požiadavky, ako je napríklad dostupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, zabezpečenie kvality, terminológie, symbolov, balenia, označovania a etiketovania, návodu na použitie a výrobných postupov a metód v ktorejkoľvek fáze životného cyklu tovaru a služby a postupy posudzovania zhody.
3.
Norma na účely tohto zákona je technická norma podľa osobitného predpisu.83)
4.
Medzinárodná norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)
5.
Európska norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)
6.
Slovenská technická norma na účely tohto zákona je norma podľa osobitného predpisu.83)
7.
Norma pre oblasť obrany na účely tohto zákona je technická špecifikácia, ktorej dodržanie nie je povinné a ktorú schvaľuje organizácia pre normalizáciu špecializovaná na vypracovanie technických špecifikácií na opakované alebo kontinuálne využívanie v oblasti obrany.
8.
Európske technické osvedčenie na účely tohto zákona je kladné technické hodnotenie vhodnosti použitia výrobku na konkrétny účel založené na splnení základných požiadaviek na stavby pomocou základných charakteristík výrobku a podmienok určených na jeho využitie a použitie, ktoré vydáva príslušná právnická osoba.
9.
Spoločná technická špecifikácia na účely tohto zákona je technická špecifikácia v oblasti informačno-komunikačných technológií vypracovaná podľa osobitného predpisu.84)
10.
Technický odkaz na účely tohto zákona je akýkoľvek výstup vytvorený európskymi normalizačnými organizáciami okrem európskych noriem, prijatý ako reakcia na potreby trhu.
Príloha č. 4 k zákonu č. 343/2015 Z. z.
PRIORITNÉ SLUŽBY
(Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti)
Kategória číslo Predmet Referenčné číslo CPV
1. Opravy a údržba 50000000–5, od 50100000–6 do 50884000–5 (okrem 50310000–1 až 50324200–4 a 50116510–9,
50190000–3, 50229000–6, 50243000–0) a od
51000000–9 do 51900000–1
2. Služby súvisiace so zahraničnou vojenskou pomocou 75211300–1
3. Obranné služby, vojenské obranné služby a civilné obranné služby 75220000–4, 75221000–1, 75222000–8
4. Pátracie a bezpečnostné služby od 79700000–1 do 79720000–7
5. Služby pozemnej dopravy 60000000–8, od 60100000–9 do 60183000–4 (okrem 60160000–7, 60161000–4) a od 64120000–3 do 64121200–2
6. Služby leteckej osobnej a nákladnej dopravy okrem prepravy poštových zásielok 60400000–2, od 60410000–5 do 60424120–3 (okrem 60411000–2, 60421000–5) od 60440000–4 do
60445000–9 a 60500000–3
7. Preprava poštových zásielok pozemnou dopravou a letecky 60160000–7, 60161000–4, 60411000–2, 60421000–5
8. Železničné dopravné služby od 60200000–0 do 60220000–6
9. Vodné dopravné služby od 60600000–4 do 60653000–0 a od 63727000–1 do 63727200–3
10. Podporné a pomocné dopravné služby od 63100000–0 do 63111000–0, od 63120000–6 do 63121100–4, 63122000–0, 63512000–1 a od
63520000–0 do 6370000–6
11. Telekomunikačné služby od 64200000–8 do 64228200–2 a od 72700000–7 do 72720000–3
12. Finančné služby: poisťovacie služby od 66500000–5 do 66720000–3
13. Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby od 50310000–1 do 50324200–4, od 72000000–5 do 72920000–5 (okrem 72318000–7 a od 72700000–7 do
72720000–3), 79342410–4, 9342410–4
14. Výskumné a vývojové služby (1) a hodnotiace skúšky od 73000000–2 do 73436000–7
15. Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh od 79210000–9 do 79212500–8
16. Poradenské služby v oblasti riadenia (2) a s nimi súvisiace služby od 73200000–4 do 73220000–0, od 79400000–8 do 79421200–3 a 79342000–3,
79342100–4, 79342300–6, 79342320–2, 79342321–9,
79910000–6, 79991000–7 98362000–8
17. Architektonické služby; inžinierske služby a komplexné inžinierske služby; služby územného plánovania a krajinné
inžinierstvo; súvisiace odborné a technické poradenské
služby; služby technických skúšok a analýz
od 71000000–8 do 71900000–7 (okrem 71550000–8) a 79994000–8
18. Služby upratovania budov a správy nehnuteľností od 70300000–4 do 70340000–6 a od 90900000–6 do 90924000–0
19. Služby údržby ciest a odvozu odpadu; kanalizačné a sanitárne služby a podobné služby od 90400000–1 to 90743200–9 (okrem 90712200–3), od 90910000–9 do 90920000–2 a 50190000–3,
50229000–6, 50243000–0
20. Výcvikové a simulačné služby v oblasti obrany a bezpečnosti 80330000–6, 80600000–0, 80610000–3, 80620000–6, 80630000–9, 80640000–2, 80650000–5, 80660000–8
(1) Okrem výskumných a vývojových služieb uvedených v § 1 ods. 2 písm. d).
(2) Okrem rozhodcovských a zmierovacích služieb.
Príloha č. 5 k zákonu č. 343/2015 Z. z.
NEPRIORITNÉ SLUŽBY
(ZÁKAZKY V OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI)
Kategória

číslo

Predmet obstarávania Referenčné číslo CPV
21. Hotelové a reštauračné služby od 55100000-1 do 55524000-9 a od

98340000-8 do 98341100-6

22. Podporné a pomocné dopravné služby od 63000000-9 do 63734000-3 (okrem

63711200-8, 63712700-0, 63712710-3), od

63727000-1 do 63727200-3) a 98361000-1

23. Právne služby od 79100000-5 do 79140000-7
24. Nábor a poskytovanie personálnych služieb (1) od 79600000-0 do 79635000-4 (okrem

79611000-0, 79632000-3, 79633000-0), a od

98500000-8 do 98514000-9

25. Zdravotnícke a sociálne služby 79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9 (okrem 85321000-5 a 85322000-2)
26. Iné služby
(1) Okrem pracovných zmlúv.
Príloha č. 6 k zákonu č. 343/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30. 12. 1989) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).
2.
Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania pravidiel Spoločenstva pre postupy verejného obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a telekomunikácií (Ú. v. ES L 76, 23. 3. 1992, zv. 1) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 335, 20. 12. 2007) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011), smernice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014).
1)
Čl. 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
2)
Príloha č. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. ES L 340, 16. 12. 2002) v platnom znení.
3)
Napríklad § 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad čl. 127 až čl. 141 a čl. 282 až čl. 284 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Protokol o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29.12.2006).
6)
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2013 Z. z.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
10)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
11)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007).
12)
§ 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.
13)
§ 13 ods. 4 a § 36 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14)
§ 52 ods. 1 a § 53 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
§ 3 ods.1 a 2 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
18)
§ 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Sb. n. SNR o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách.
19)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 4/1958 Sb. n. SNR.
21)
§ 2 písm. b) bod 28 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22)
§ 16 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
Napríklad § 9a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
24)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
26)
Napríklad zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.
27)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
29)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom Fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č.791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014) v platnom znení.
30)
Napríklad § 36 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, § 41, 43 a 44 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
31)
§ 2 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33)
§ 9 písm. f) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
35)
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
36)
§ 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
37)
§ 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38)
§ 3a zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
39)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení.
40)
Napríklad Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie.
41)
Čl. 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
42)
Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.
43)
Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom miest jednotného kontaktu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (2009/767/ES) (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.
44)
Rozhodnutie Komisie z 25. februára 2011, ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na cezhraničné spracovanie dokumentov elektronicky podpísaných príslušnými orgánmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (2011/130/EÚ) (Ú. v. EÚ L 53, 26. 2. 2011) v platnom znení.
45)
Čl. 1 ods. 2 rozhodnutia 2011/130/EÚ v platnom znení.
46)
Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa č. 87 z roku 1948 (oznámenie FMZV č. 489/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98 z roku 1949 (oznámenie FMZV č. 470/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o nútenej alebo povinnej práci č. 29 z roku 1930 (oznámenie FMZV č. 506/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105 z roku 1957 (oznámenie FMZV č. 340/1998 Z. z.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku (oznámenie FMZV č. 341/1998 Z. z.), Dohovor o diskriminácii v zamestnaní a povolaní č. 111 z roku 1958 (oznámenie FMZV č. 465/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty č. 100 z roku 1951 (oznámenie FMZV č. 450/1990 Zb.), Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182 z roku 1999 (oznámenie MZV SR č. 38/2001 Z. z.), Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z. z.), Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (oznámenie MZV SR č. 53/1994 Z. z.), Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (oznámenie č. 53/1994 Z. z.), Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach (oznámenie MZV SR č. 593/2004 Z. z.), Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov (oznámenie MZV SR č. 280/2007 Z. z.).
48)
Napríklad § 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 25 ods. 4 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
49)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení.
51)
Napríklad zákon č. 182/2011 Z. z. o štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1059/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie umývačiek riadu pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie chladiacich spotrebičov pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1061/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie práčok pre domácnosť energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1062/2010 z 28. septembra 2010, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie televízorov energetickými štítkami (Ú. v. EÚ L 314, 30. 11. 2010) v platnom znení.
52)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
53)
Zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
55)
Napríklad zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
56)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
57)
Napríklad Obchodný zákonník, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
58)
Napríklad § 14 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon), § 17 zákona č. 185/2015 Z. z.
59)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
60)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10. 10. 2013).
62)
§ 13f ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
63)
§ 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
64)
§ 24 ods. 2 písm. j) a § 31 ods. 2 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
65)
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
66)
Čl. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
67)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
68)
§ 63 ods. 1 a § 69 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
69)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
70)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
71)
§ 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
72)
Napríklad čl. 7 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, § 41 zákona č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
73)
§ 9 písm. e) zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
74)
Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z.
75)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
76)
§ 7 a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 321/2014 Z. z.
78)
§ 17 a 44 zákona č. 324/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79)
§ 21 až 28 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
80)
Čl. 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
81)
Čl. 4 ods. 3 alebo 4 nariadenia (ES) č. 1370/2007.
82)
§ 2 ods. 1 písm. i) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
83)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
84)
Čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012, s. 12 – 33).