336/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019 do 30.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

336
ZÁKON
z 11. novembra 2015
o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky, systém a formy poskytovania podpory najmenej rozvinutým okresom.
§ 2
Najmenej rozvinutý okres
(1)
Najmenej rozvinutým okresom je okres, ktorý je zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov.
(2)
Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s týmto zákonom. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese sú subjekty územnej spolupráce1) a iné právnické osoby v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „akčný plán“), ktoré sú uvedené v Ročných prioritách akčného plánu (ďalej len „ročné priority“). Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese môžu byť v súlade s akčným plánom a ročnými prioritami aj fyzické osoby – podnikatelia.
§ 3
Pôsobnosť
(1)
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad podpredsedu vlády“)
a)
zabezpečuje vypracovanie akčného plánu a ročných priorít,
b)
vyhodnocuje a kontroluje plnenie akčného plánu a ročných priorít,
c)
prijíma opatrenia na hospodársky a sociálny rozvoj najmenej rozvinutých okresov,
d)
oznamuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) ukončenie plnenia akčného plánu.
(2)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti poskytujú podporu najmenej rozvinutým okresom a spolupracujú s úradom podpredsedu vlády pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1.
(3)
Ústredie
a)
vedie zoznam najmenej rozvinutých okresov a zverejňuje ho na svojom webovom sídle,
b)
ku dňu zverejnenia informácií o miere evidovanej nezamestnanosti za vykazovaný mesiac, ktorý je posledným mesiacom kalendárneho štvrťroka,
1.
pripraví návrh na zápis do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okresu, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie a zároveň dosiahla aspoň 8 %; po schválení zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) zapíše okres do zoznamu najmenej rozvinutých okresov,
2.
vymaže zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, ktorý nespĺňa podmienku podľa prvého bodu a v ktorom bolo plnenie akčného plánu podľa oznámenia úradu podpredsedu vlády ukončené.
(4)
Okresný úrad v sídle najmenej rozvinutého okresu
a)
podieľa sa na tvorbe regionálnej politiky,
b)
pripravuje návrh akčného plánu a návrh ročných priorít a predkladá ich Rade pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov (ďalej len „rada“),
c)
plní úlohy súvisiace s realizáciou akčného plánu a ročných priorít,
d)
spolupracuje
1.
s úradom podpredsedu vlády pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1 písm. a) a b),
2.
s radou pri vykonávaní úloh uvedených v § 5 ods. 3 a
3.
s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode má sídlo, a s obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode, ako aj s ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi1a) pri plnení úloh podľa písmen b) a c),
e)
vedie agendu súvisiacu s realizáciou akčného plánu a ročných priorít.
§ 4
Akčný plán
(1)
Akčný plán je vládou schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu, ktorý vychádza zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja,2) ďalších dokumentov a odporúčaní rady.
(2)
Akčný plán obsahuje analýzu nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu najmenej rozvinutého okresu, zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu, návrh opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku. Akčný plán zároveň integruje už existujúce rezortné programy, prierezové programy a obsahuje návrhy na odstránenie prekážok na ich využívanie.
(3)
Akčný plán obsahuje odporúčania pre monitorovacie výbory pre operačné programy financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo vzťahu k poskytovaniu pomoci pre najmenej rozvinuté okresy.
(4)
Návrh akčného plánu predkladá rada úradu podpredsedu vlády do šiestich mesiacov od zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov. Návrh akčného plánu po pripomienkovom konaní predkladá podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vláde.
(5)
Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu predkladá vláde na schválenie návrh akčného plánu do deviatich mesiacov od zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.
(6)
Príspevok na opatrenia v akčnom pláne, pri ktorých sa predpokladá financovanie z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, sa poskytuje podľa osobitných predpisov.3)
(7)
Akčný plán sa vypracováva spravidla na obdobie piatich rokov a realizuje sa prostredníctvom ročných priorít.
§ 4a
Ročné priority
(1)
Ročné priority sú vládou schválený záväzný dokument zameraný na realizáciu cieľov akčného plánu v príslušnom roku realizácie akčného plánu. Ročné priority sa vypracúvajú na kalendárny rok.
(2)
Ročné priority obsahujú
a)
zoznam aktivít v okrese, ktorých realizácia sa má začať v príslušnom kalendárnom roku,
b)
zoznam projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, ktorý obsahuje
1.
identifikačné údaje prijímateľa regionálneho príspevku (ďalej len „prijímateľ“),
2.
účel poskytnutia regionálneho príspevku s uvedením, či sa má projektom priamo alebo nepriamo podporiť tvorba pracovných miest,
3.
informáciu, či sa má projektom podporiť hospodárska činnosť,
4.
informáciu, či projekt bol posúdený z hľadiska dodržiavania pravidiel štátnej pomoci alebo minimálnej pomoci, a informáciu, že projekt je v súlade s týmito pravidlami,
5.
spôsob, akým projekty prispejú k realizácii cieľov akčného plánu,
6.
počet priamo podporených pracovných miest a počet nepriamo podporených pracovných miest,
7.
výšku regionálneho príspevku na jednotlivé projekty,
8.
výšku celkových nákladov jednotlivých projektov.
(3)
Okresný úrad pri tvorbe návrhu ročných priorít dbá o rovnosť príležitostí pre predkladateľov návrhov do zoznamu aktivít a zoznamu projektov podľa odseku 2.
(4)
Okresný úrad je povinný pri tvorbe návrhu ročných priorít postupovať podľa metodiky vydanej a schválenej úradom podpredsedu vlády.
(5)
Okresný úrad po prerokovaní radou predloží úradu podpredsedu vlády návrh ročných priorít na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 31. októbra. Okresný úrad po prerokovaní radou môže predložiť úradu podpredsedu vlády návrh zmien schválených ročných priorít spravidla do 30. apríla príslušného kalendárneho roka.
§ 5
Rada
(1)
Rada je poradným orgánom vlády.
(2)
Členmi rady sú:
a)
predseda rady,
b)
zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy,
c)
prednostovia okresných úradov najmenej rozvinutých okresov.
(3)
Rada
a)
plní v oblasti podpory najmenej rozvinutých okresov koordinačné, konzultačné a odborné úlohy,
b)
navrhuje vláde systémové opatrenia na zvýšenie efektivity podpory najmenej rozvinutých okresov,
c)
prerokúva návrh akčného plánu a návrh ročných priorít a prijíma k nim stanoviská,
d)
podieľa sa na monitorovaní a koordinácii realizácie akčného plánu a ročných priorít.
(4)
Zloženie rady, spôsob rokovania rady, hlasovanie členov rady a podrobnosti o úlohách rady upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda.
(5)
V rámci rady pôsobia výbory. Výbor sa zriaďuje pre každý najmenej rozvinutý okres.
(6)
Členmi výboru sú:
a)
predseda výboru, ktorým je prednosta okresného úradu,
b)
zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu,
c)
zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.
(7)
Členov výboru podľa odseku 6 písm. b) a c) vymenúva a odvoláva predseda rady na návrh prednostu okresného úradu.
(8)
Úrad podpredsedu vlády zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam členov výborov, ktorý obsahuje titul, meno a priezvisko, obec trvalého pobytu a e-mailovú adresu člena výboru a informáciu, ktorého sociálno-ekonomického partnera člen výboru zastupuje.
(9)
Výbor
a)
plní v oblasti podpory najmenej rozvinutých okresov koordinačné úlohy s cieľom zabezpečiť participáciu sociálno-ekonomických partnerov,
b)
spolupracuje s okresným úradom pri plnení úloh podľa § 3 ods. 4 písm. a) až d),
c)
podieľa sa na príprave návrhu akčného plánu a návrhu ročných priorít,
d)
vypracúva stanoviská k spôsobu a rozsahu plnenia akčného plánu a ročných priorít a predkladá ich rade,
e)
hodnotí plnenie akčného plánu a ročných priorít a predkladá ho rade,
f)
spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálno-ekonomickými partnermi, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.
(10)
Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.
§ 6
Podpora
Podpora sa poskytuje v súlade s akčným plánom a ročnými prioritami v súlade s osobitnými predpismi,3) zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a podľa § 7 a 8.
§ 7
Technická podpora
Technická podpora je poskytovanie služieb formou odovzdávania znalostí, skúseností a transferom špecifického know-how s cieľom skvalitniť administratívne kapacity subjektov územnej spolupráce v najmenej rozvinutom okrese v súlade s akčným plánom a ročnými prioritami.
§ 8
Regionálny príspevok
(1)
Regionálny príspevok je finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly úradu podpredsedu vlády v súlade s akčným plánom a ročnými prioritami; do schválenia ročných priorít na príslušný rok vládou sa regionálny príspevok poskytuje podľa schváleného akčného plánu alebo jeho dodatku.
(2)
Pri poskytovaní regionálneho príspevku sa uplatňujú princípy transparentnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti a zákaz konfliktu záujmov.
(3)
Regionálny príspevok možno poskytnúť prijímateľovi, ak
a)
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
b)
nie je v likvidácii, nie je na jeho majetok vedené konkurzné konanie, nie je na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nie je voči nemu vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia,
d)
neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,3a)
e)
nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie alebo nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
f)
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie a
g)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,3b) ak ide o prijímateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do tohto registra.
(4)
Regionálny príspevok možno poskytnúť prijímateľovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa aj vtedy, ak nespĺňa niektorú z podmienok podľa odseku 3 písm. a) až c) a e), ak je táto skutočnosť uvedená v akčnom pláne alebo v ročných prioritách.
(5)
Ak sa má regionálny príspevok poskytnúť na výstavbu, podmienkou jeho poskytnutia je vlastnícke právo alebo iné právo prijímateľa k pozemku a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmenia najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby. Ak sa má regionálny príspevok poskytnúť na zmenu stavby alebo stavebné úpravy, podmienkou jeho poskytnutia je vlastnícke právo alebo iné právo prijímateľa k pozemku a k stavbe a jeho záväzok, že tieto práva k pozemku a k stavbe sa nezmenia najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby alebo dokončenia stavebných úprav.
(6)
Ak je poskytnutie regionálneho príspevku štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou, za poskytovateľa regionálneho príspevku sa považuje úrad podpredsedu vlády.
(7)
Regionálny príspevok sa poskytuje na základe zmluvy, ktorú uzatvára s prijímateľom úrad podpredsedu vlády. Zmluva obsahuje najmä náležitosti podľa § 4a ods. 2 písm. b). Právny nárok na poskytnutie regionálneho príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy.
(8)
Na poskytovanie regionálneho príspevku podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok.
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 9
Ak podporou podľa tohto zákona môže byť poskytnutá štátna pomoc, možno túto podporu uplatniť len vtedy, ak je v súlade s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,4) a s osobitnými predpismi z oblasti štátnej pomoci.5)
§ 10
Ústredie zapíše do 31. decembra 2015 do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas obdobia od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2015 vyššia ako 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.
§ 11
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)
Ústredie zapíše do 1. mája 2018 do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov od 1. apríla 2015 do 31. marca 2018 vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.
(2)
Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu, pre ktorý bol schválený akčný plán, sa považuje do vymenovania výboru podľa § 5 ods. 7 v znení účinnom od 1. apríla 2018 za výbor pre príslušný najmenej rozvinutý okres, najneskôr však do 31. mája 2018. Predsedom tohto výboru je prednosta okresného úradu.
(3)
Návrh ročných priorít na rok 2018 môže okresný úrad po prerokovaní radou predložiť úradu vlády najneskôr do 1. júna 2018. Do schválenia ročných priorít vládou podľa § 4a ods. 1 sa regionálny príspevok poskytuje podľa schváleného akčného plánu alebo jeho dodatku.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod znie:
„1.
bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
1a.
dlhodobo nezamestnaný občan7a) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru; ak k tomu istému dňu vzniklo viac pracovných pomerov alebo štátnozamestnaneckých pomerov, za pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa považuje ten pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, na základe ktorého bola podaná prihláška do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako prvá, alebo
1b.
vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese7b) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru; časť vety za bodkočiarkou v bode 1a. platí rovnako,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. d) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo písm. b)“.
3.
V § 20 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
odo dňa, keď prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, ak ide o fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. d) bode 1b.,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
4.
V § 20 ods. 4 písm. c) sa slová „písmena a)“ nahrádzajú slovami „písmen a) alebo b)“.
5.
V § 231 ods. 1 písm. b) siedmom bode sa slová „§ 20 ods. 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 4 písm. c)“.
6.
V § 231 ods. 1 písm. b) sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:
„8.
zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) bode 1b. a povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti jej vzniklo podľa § 20 ods. 4 písm. b), na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom prestala mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,“.
Doterajší ôsmy bod sa označuje ako deviaty bod.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z. a zákona č. 14/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 písm. l) treťom bode, § 12 písm. v) druhom bode, § 29 ods. 4, nadpise nad § 50b a § 50b sa slová „sociálny podnik“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „sociálny podnik pracovnej integrácie“ v príslušnom tvare.
2.
Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠50a
Subjekt sociálnej ekonomiky
(1)
Subjekt sociálnej ekonomiky je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
si za svoj prvotný sociálny cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje, a
1.
poskytuje tovar alebo služby zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúčeným osobám alebo
2.
používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá predstavuje jej prvotný sociálny cieľ,
b)
použije na dosiahnutie svojho prvotného sociálneho cieľa každoročne najmenej 50 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania,
c)
je spravovaná zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním zamestnancov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jej obchodné činnosti.
(2)
Subjektom sociálnej ekonomiky je aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si za svoj prvotný sociálny cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje, spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) a c) a poskytuje finančnú podporu subjektu sociálnej ekonomiky podľa odseku 1.“.
3.
Za § 72v sa vkladá § 72w, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72w
Prechodné ustanovenie účinné od 15. decembra 2015
Sociálny podnik, ktorý má priznané postavenie sociálneho podniku podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015, je sociálny podnik pracovnej integrácie.“.
Čl. IV
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 265/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 11 ods. 7 písm. v) prvý bod znie:
„1.
bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
1a.
občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov47aa) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru alebo
1b.
občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, jeho trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese47aaa) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47aaa znie:
„47aaa)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 62/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 30 %,
c)
podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej desiatich nových pracovných miest.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:
„15b)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 ods. 5 sa slová „alebo odseku 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a) alebo odseku 4 písm. a)“.
3.
V § 4 ods. 8 sa číslica „4“ nahrádza číslicou „5“.
4.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, z toho najmenej 100 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej piatich nových pracovných miest.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
5.
V § 7 ods. 7 sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
6.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „a 5“ nahrádzajú slovami „a 6“ a slová „a 4“ sa nahrádzajú slovami „a 5“.
7.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „a 3, § 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „až 4, § 4 ods. 6“ a slová „a 3, alebo § 7 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „až 4, alebo § 7 ods. 5“.
8.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „4 ods. 6 “ a slová „7 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „7 ods. 5“.
9.
V § 15 ods. 4 sa slová „3 a ods. 5“ nahrádzajú slovami „4 a ods. 6“ a slová „7 ods. 1 až 4“ sa nahrádzajú slovami „7 ods. 1 až 5“.
10.
V § 16 ods. 2 sa slová „1 a 5“ nahrádzajú slovami „1 a 6“ a slová „1 a 4“ sa nahrádzajú slovami „1 a 5“.
11.
V § 16 ods. 6 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.
12.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
13.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
14.
V § 17 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.
15.
V § 17 ods. 3 sa slová „1 a 5“ nahrádzajú slovami „1 a 6“ a slová „1 a 4“ sa nahrádzajú slovami „1 a 5“.
16.
§ 17 ods. 7 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.
17.
Za § 20f sa vkladá § 20g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015
(1)
Investičná pomoc schválená do 14. decembra 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v takom rozsahu, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2)
Konania začaté a neukončené pred 15. decembrom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
3)
Napríklad zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
3a)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z.
4)
Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
5)
Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).