336/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 31.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

336
ZÁKON
z 11. novembra 2015
o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje podmienky, systém a formy poskytovania podpory najmenej rozvinutým okresom.
§ 2
Najmenej rozvinutý okres
(1)
Najmenej rozvinutým okresom je okres, ktorý je zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov.
(2)
Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s týmto zákonom. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese sú obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutom okrese, iné právnické osoby a ďalšie subjekty územnej spolupráce1) v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „akčný plán“).
§ 3
Pôsobnosť
(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“)
a)
zabezpečuje vypracovanie akčného plánu a vyhodnocuje jeho plnenie,
b)
oznamuje Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) ukončenie plnenia akčného plánu.
(2)
Ostatné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy spolupracujú s úradom vlády pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1, ktoré im vyplývajú zo zákona.
(3)
Ústredie
a)
vedie zoznam najmenej rozvinutých okresov a zverejňuje ho na svojom webovom sídle,
b)
ku dňu zverejnenia informácií o miere evidovanej nezamestnanosti za vykazovaný mesiac, ktorý je posledným mesiacom kalendárneho štvrťroka,
1.
zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie,
2.
vymaže zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, ktorý nespĺňa podmienku podľa prvého bodu a v ktorom bolo plnenie akčného plánu podľa oznámenia úradu vlády ukončené.
(4)
Okresný úrad v sídle najmenej rozvinutého okresu
a)
podieľa sa na tvorbe regionálnej politiky,
b)
koordinuje prípravu podkladov k návrhu akčného plánu,
c)
plní úlohy súvisiace s realizáciou akčného plánu,
d)
spolupracuje
1.
s úradom vlády pri vykonávaní úloh uvedených v odseku 1 písm. a),
2.
s Radou pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „rada“) pri vykonávaní úloh uvedených v § 5 ods. 4 a
3.
s vyšším územným celkom, v ktorého územnom obvode má sídlo, a s obcami, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode, ako aj s ďalšími subjektmi územnej spolupráce pri príprave podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizácii,
e)
vedie agendu súvisiacu s realizáciou akčného plánu.
§ 4
Akčný plán
(1)
Akčný plán je vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu, ktorý vychádza zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja,2) ďalších dokumentov a odporúčaní rady.
(2)
Akčný plán obsahuje analýzu nepriaznivého hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu najmenej rozvinutého okresu, zhodnotenie jeho rozvojového potenciálu, návrh opatrení a úloh na zabezpečenie realizácie a plnenia akčného plánu, časový harmonogram, spôsoby a zdroje financovania, monitorovanie a hodnotenie dosiahnutého pokroku. Akčný plán zároveň integruje už existujúce rezortné programy, prierezové programy a navrhuje odstraňovanie prekážok na ich využívanie.
(3)
Akčný plán obsahuje odporúčania pre monitorovacie výbory pre operačné programy financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov vo vzťahu k poskytovaniu pomoci pre najmenej rozvinuté okresy.
(4)
Úrad vlády predkladá vláde na schválenie návrh akčného plánu do deviatich mesiacov od zápisu okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.
(5)
Príspevok na opatrenia v akčnom pláne, pri ktorých sa predpokladá financovanie z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov, sa poskytuje podľa osobitných predpisov.3)
(6)
Akčný plán sa vypracováva spravidla na obdobie piatich rokov.
§ 5
Rada
(1)
Rada je odborným poradným orgánom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vedúci úradu vlády“) pre najmenej rozvinutý okres, ktorú tvoria zástupcovia úradu vlády, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy a subjektov územnej spolupráce z najmenej rozvinutého okresu.
(2)
Členov rady a predsedu rady pre jednotlivý najmenej rozvinutý okres vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády na návrh príslušného ministra, vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy a subjektu územnej spolupráce.
(3)
Radu tvoria predseda, tajomník a ďalší členovia rady podľa potreby a situácie najmenej rozvinutého okresu. Predsedom rady je zástupca úradu vlády. Tajomníkom rady je prednosta okresného úradu. Počet ďalších členov rady nominovaných orgánmi štátnej správy a nominovaných subjektmi územnej spolupráce musí byť rovnaký.
(4)
Rada
a)
pripomienkuje a posudzuje návrh akčného plánu počas jeho vypracovávania,
b)
vypracováva odporúčania k návrhu akčného plánu,
c)
vypracováva návrhy opatrení a stanoviská k návrhu akčného plánu,
d)
monitoruje a koordinuje realizáciu akčného plánu,
e)
vypracováva stanoviská k spôsobu plnenia a rozsahu plnenia akčného plánu,
f)
podáva návrh hodnotenia plnenia akčného plánu.
(5)
Zloženie rady, spôsob rokovania a ďalšie podrobnosti o činnosti rady upraví štatút, ktorý schvaľuje vedúci úradu vlády.
§ 6
Podpora
Podpora sa poskytuje v súlade s akčným plánom podľa osobitných predpisov,3) zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a podľa § 7 a 8.
§ 7
Technická podpora
Technická podpora je poskytovanie služieb formou odovzdávania znalostí, skúseností a transferom špecifického know-how s cieľom skvalitniť administratívne kapacity subjektov územnej spolupráce v najmenej rozvinutom okrese v súlade s akčným plánom.
§ 8
Regionálny príspevok
(1)
Regionálny príspevok je finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly úradu vlády v súlade s akčným plánom.
(2)
Regionálny príspevok možno poskytnúť prijímateľovi podpory na základe zmluvy, ktorá obsahuje najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
podmienky, na základe ktorých sa regionálny príspevok poskytuje,
c)
účel regionálneho príspevku,
d)
výšku regionálneho príspevku a podmienky jeho čerpania,
e)
podmienky, za ktorých je prijímateľ podpory povinný regionálny príspevok vrátiť.
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 9
Ak podporou podľa tohto zákona môže byť poskytnutá štátna pomoc, možno túto podporu uplatniť len vtedy, ak je v súlade s ustanoveniami medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,4) a s osobitnými predpismi z oblasti štátnej pomoci.5)
§ 10
Ústredie zapíše do 31. decembra 2015 do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas obdobia od 1. októbra 2012 do 30. septembra 2015 vyššia ako 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. d) prvý bod znie:
„1.
bola pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
1a.
dlhodobo nezamestnaný občan7a) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru; ak k tomu istému dňu vzniklo viac pracovných pomerov alebo štátnozamestnaneckých pomerov, za pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý bol dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, sa považuje ten pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, na základe ktorého bola podaná prihláška do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia ako prvá, alebo
1b.
vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese7b) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru; časť vety za bodkočiarkou v bode 1a. platí rovnako,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 ods. 1 písm. d) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo písm. b)“.
3.
V § 20 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
odo dňa, keď prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, ak ide o fyzickú osobu uvedenú v § 4 ods. 1 písm. d) bode 1b.,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
4.
V § 20 ods. 4 písm. c) sa slová „písmena a)“ nahrádzajú slovami „písmen a) alebo b)“.
5.
V § 231 ods. 1 písm. b) siedmom bode sa slová „§ 20 ods. 4 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 4 písm. c)“.
6.
V § 231 ods. 1 písm. b) sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:
„8.
zamestnanca, ktorý bol fyzickou osobou uvedenou v § 4 ods. 1 písm. d) bode 1b. a povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti jej vzniklo podľa § 20 ods. 4 písm. b), na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti, najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 ods. 2 za kalendárny mesiac, v ktorom prestala mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,“.
Doterajší ôsmy bod sa označuje ako deviaty bod.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z. a zákona č. 14/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 písm. l) treťom bode, § 12 písm. v) druhom bode, § 29 ods. 4, nadpise nad § 50b a § 50b sa slová „sociálny podnik“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „sociálny podnik pracovnej integrácie“ v príslušnom tvare.
2.
Za § 50 sa vkladá § 50a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠50a
Subjekt sociálnej ekonomiky
(1)
Subjekt sociálnej ekonomiky je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
a)
si za svoj prvotný sociálny cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje, a
1.
poskytuje tovar alebo služby zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúčeným osobám alebo
2.
používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá predstavuje jej prvotný sociálny cieľ,
b)
použije na dosiahnutie svojho prvotného sociálneho cieľa každoročne najmenej 50 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie podľa daňového priznania,
c)
je spravovaná zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním zamestnancov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jej obchodné činnosti.
(2)
Subjektom sociálnej ekonomiky je aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá si za svoj prvotný sociálny cieľ kladie dosiahnuť merateľné pozitívne sociálne vplyvy v súlade so svojimi stanovami, inými pravidlami alebo zakladajúcimi dokumentmi, ktorými sa zriaďuje, spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. b) a c) a poskytuje finančnú podporu subjektu sociálnej ekonomiky podľa odseku 1.“.
3.
Za § 72v sa vkladá § 72w, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72w
Prechodné ustanovenie účinné od 15. decembra 2015
Sociálny podnik, ktorý má priznané postavenie sociálneho podniku podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015, je sociálny podnik pracovnej integrácie.“.
Čl. IV
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 265/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 11 ods. 7 písm. v) prvý bod znie:
„1.
bol pred vznikom pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru
1a.
občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov47aa) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru alebo
1b.
občanom vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, jeho trvalý pobyt je v najmenej rozvinutom okrese47aaa) a dôvodom vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie bol vznik tohto pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47aaa znie:
„47aaa)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 62/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 30 %,
c)
podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej desiatich nových pracovných miest.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:
„15b)
§ 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 ods. 5 sa slová „alebo odseku 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a) alebo odseku 4 písm. a)“.
3.
V § 4 ods. 8 sa číslica „4“ nahrádza číslicou „5“.
4.
V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu kalendárneho roka, v ktorom bol investičný zámer doručený ministerstvu,
a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, z toho najmenej 100 000 eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,
b)
podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou investičného zámeru vedúceho k vytvoreniu najmenej piatich nových pracovných miest.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
5.
V § 7 ods. 7 sa slová „a 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
6.
V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „a 5“ nahrádzajú slovami „a 6“ a slová „a 4“ sa nahrádzajú slovami „a 5“.
7.
V § 15 ods. 1 písm. a) sa slová „a 3, § 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „až 4, § 4 ods. 6“ a slová „a 3, alebo § 7 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „až 4, alebo § 7 ods. 5“.
8.
V § 15 ods. 1 písm. b) sa slová „4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „4 ods. 6 “ a slová „7 ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „7 ods. 5“.
9.
V § 15 ods. 4 sa slová „3 a ods. 5“ nahrádzajú slovami „4 a ods. 6“ a slová „7 ods. 1 až 4“ sa nahrádzajú slovami „7 ods. 1 až 5“.
10.
V § 16 ods. 2 sa slová „1 a 5“ nahrádzajú slovami „1 a 6“ a slová „1 a 4“ sa nahrádzajú slovami „1 a 5“.
11.
V § 16 ods. 6 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.
12.
V § 17 ods. 1 písm. a) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
13.
V § 17 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
14.
V § 17 ods. 1 písm. e) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.
15.
V § 17 ods. 3 sa slová „1 a 5“ nahrádzajú slovami „1 a 6“ a slová „1 a 4“ sa nahrádzajú slovami „1 a 5“.
16.
§ 17 ods. 7 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“ a slová „ods. 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5“.
17.
Za § 20f sa vkladá § 20g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015
(1)
Investičná pomoc schválená do 14. decembra 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v takom rozsahu, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2)
Konania začaté a neukončené pred 15. decembrom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14. decembra 2015.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 13 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.
3)
Napríklad zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
5)
Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).