335/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

335
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 20. novembra 2015 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2016 z 28. októbra 2015 uzatvorená medzi štátom, zastúpeným zástupcami poverenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 28. októbra 2015 na rok 2016, uzatvorená medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.
3.
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2014 – 2016 z 24. septembra 2013 uzatvorený 26. októbra 2015 medzi Združením odborárov energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.