333/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2015 do 30.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

333
ZÁKON
z 10. novembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. b) sa za slová „správnom konaní alebo“ vkladajú slová „v obdobnom konaní vedenom podľa“.
3.
V § 4 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo príslušenstvo12) pohľadávky štátu nepresiahne 20 eur“.
4.
V § 13 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „alebo riadnym a včasným splnením reštrukturalizačného plánu11)“.
5.
V § 14 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Konsolidácia verejnej pohľadávky štátu nemusí byť vykonaná do uplynutia lehoty, počas ktorej je možné proti rozhodnutiu, na základe ktorého vznikla, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na príslušný súd alebo počas ktorej je proti rozhodnutiu príslušného súdu možné podať sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky, a ak bol návrh na preskúmanie rozhodnutia alebo ústavná sťažnosť podaná, aj do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým nebolo rozhodnutie zrušené, alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým nebolo rozhodnutie príslušného súdu zrušené; konsolidáciou verejnej pohľadávky štátu nie je dotknuté účastníctvo správcu v týchto konaniach.“.
6.
V § 14 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
vymáhať pohľadávku štátu v súlade so záujmami správcu,“.
7.
V § 16 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak správca nepostupuje podľa § 7 až 11.“.
8.
V § 16 ods. 5 uvádzacej vete sa slovo „Správca“ nahrádza slovami „Ak správca nerozhodne o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu,“ a v písmene a) sa slová „bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia“ nahrádzajú slovami „bolo na majetok dlžníka začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie“.
9.
§ 16 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Ak zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu nadobudla účinnosť počas konkurzu, reštrukturalizácie, likvidácie, dedičského konania alebo konania podľa osobitného predpisu,10) vstupuje dňom účinnosti zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu do postavenia správcu v príslušnom konaní poverená osoba a správca toto postavenie stráca.
(8)
Počas účinnosti zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu správca nie je oprávnený nakladať s pohľadávkou štátu podľa § 6 až 11.“.
10.
V § 17 ods. 1 druhej a tretej vete sa za slová „Ak sa“ vkladá slovo „verejná“.
11.
V § 18 odsek 1 znie:
„(1)
Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu zaniká uplynutím výpovednej doby, ktorá je jeden mesiac odo dňa doručenia výpovede. Zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu zaniká tiež pripísaním výnosu z vymoženej pohľadávky štátu na účet správcu alebo splnením dlhu správcovi. Ak je predmetom zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu viacero pohľadávok štátu, zmluva o vymáhaní pohľadávky štátu zaniká len v časti pripísania výnosu z vymoženej pohľadávky štátu na účet správcu alebo v časti splnenia dlhu správcovi.“.
12.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6)
Ak vymáhanie pohľadávky štátu bolo aspoň čiastočne úspešné a poverená osoba riadne vykonala svoju činnosť, vzniká poverenej osobe nárok na odmenu vo výške 20 % z vymoženej sumy. Poverená osoba je povinná bez zbytočného odkladu uhradiť správcovi vymoženú sumu zníženú o svoju odmenu, pričom odmena sa zvýši o daň z pridanej hodnoty, ak je poverená osoba platiteľom dane z pridanej hodnoty. Ak dlžník splnil dlh správcovi alebo vymáhanie pohľadávky štátu nebolo úspešné, poverenej osobe nevzniká nárok na odmenu. Ak dlžník splnil časť dlhu správcovi, poverenej osobe nevzniká nárok na odmenu v tejto časti splnenia dlhu správcovi. Náklady súvisiace s uplatňovaním a vymáhaním pohľadávky štátu znáša poverená osoba, ak povinnosť ich uhradenia vznikla počas účinnosti zmluvy o vymáhaní pohľadávky štátu alebo z činnosti poverenej osoby.“.
13.
V § 20 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 16 ods. 1 až 5, § 17, § 22 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 1 až 5 a 8, § 17, § 22 ods. 1 a 3“ a v písmene c) sa slová „§ 14 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 5 a 6“.
14.
V § 22 odsek 1 znie:
„(1)
Správca je povinný do 31. decembra 2016 odplatne postúpiť písomnou zmluvou na poverenú osobu splatné pohľadávky štátu, ktoré vznikli do 31. decembra 2013. Poverená osoba je povinná v tejto lehote postúpenie pohľadávky štátu prijať. Na postúpenie pohľadávky štátu sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, ak odsek 2 neustanovuje inak. Pohľadávku štátu nie je správca povinný postúpiť, ak ide o pohľadávku štátu uplatnenú návrhom na príslušnom súde alebo pohľadávku štátu, ktorá sa vymáha v konaní podľa osobitných predpisov10) alebo prebieha výkon rozhodnutia na pohľadávku štátu podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. Verejnú pohľadávku štátu nie je správca povinný postúpiť do uplynutia lehoty, počas ktorej je možné proti rozhodnutiu, na základe ktorého vznikla, podať návrh na preskúmanie rozhodnutia na príslušný súd, alebo počas ktorej je proti rozhodnutiu príslušného súdu možné podať sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky, a ak bol návrh na preskúmanie rozhodnutia alebo ústavná sťažnosť podaná, aj do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného súdu, ktorým nebolo rozhodnutie zrušené, alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým nebolo rozhodnutie príslušného súdu zrušené; postúpením verejnej pohľadávky štátu nie je dotknuté účastníctvo správcu v týchto konaniach. Postúpiť nemožno pohľadávku štátu, ak
a)
ide o pohľadávku štátu, ktorej vymáhajúci orgán je ustanovený osobitným predpisom,21)
b)
ide o pohľadávku štátu, ktorú dlžník plní na základe súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu,
c)
od vymáhania pohľadávky štátu správca trvale upustil,
d)
ide o pohľadávku štátu, ku ktorej je uzavretá dohoda o splátkach alebo dohoda o odklade platenia,
e)
ide o pohľadávku štátu z trvajúceho zmluvného vzťahu,
f)
dlžníkom je správca,
g)
dlžníkom je poverená osoba.“.
15.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Do uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky štátu je správca oprávnený pri správe pohľadávky štátu postupovať podľa § 4 a § 7 až 11. Ak zanikol dôvod nepostúpenia pohľadávky štátu podľa odseku 1 písm. b), d) alebo písm. e) alebo správca nepostúpi pohľadávku štátu v lehote podľa odseku 1, povinnosť postúpiť pohľadávku štátu naďalej trvá. Ak právoplatnosťou rozhodnutia príslušného súdu, ktorým nebolo rozhodnutie, na základe ktorého vznikla pohľadávka štátu, zrušené, alebo právoplatnosťou rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorým nebolo zrušené rozhodnutie príslušného súdu, zanikol dôvod nepostúpenia verejnej pohľadávky štátu, správca ju nepostúpi podľa odseku 1 a môže s ňou naložiť podľa § 14 až 18.“.
16.
V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o pohľadávky štátu vzniknuté do 31. decembra 2013, údaje podľa § 5 ods. 2 sa v centrálnom registri nezverejňujú.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2015 okrem čl. I bodov 2 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.