330/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

330
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. mája 2011 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie.
Oznámenie o splnení vnútroštátnych podmienok v Slovenskej republike bolo 29. júna 2011 uložené u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.
Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2015 v súlade s článkom 13 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. decembra 2015.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky a v Úradnom vestníku Európskej únie č. C 202/13 z 8. júla 2011.