329/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 1. októbra 2015 a 23. októbra 2015 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie o zastupovaní vo vízovom konaní.
Dohoda nadobudla platnosť 1. novembra 2015.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.