328/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

328
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 20. novembra 2015
o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Minimálny obsah ďalšieho odborného vzdelávania ustanovuje príloha č. 1.
(2)
Vzor žiadosti o zápis do zoznamu správcov
a)
fyzickej osoby podnikateľa ustanovuje príloha č. 2,
b)
právnickej osoby ustanovuje príloha č. 3.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ján Počiatek v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 328/2015 Z. z.
MINIMÁLNY OBSAH ĎALŠIEHO ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Blok I. Právo a legislatíva
I. - Právne predpisy
1. Právne predpisy upravujúce správu a vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
2. Občiansky zákonník
3. Obchodný zákonník
4. Právne predpisy upravujúce kataster nehnuteľností a zápisy vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
5. Právne predpisy upravujúce stavebné konanie
6. Právne predpisy upravujúce energetickú hospodárnosť budov a energetickú efektívnosť
7. Právne predpisy upravujúce teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla
8. Právne predpisy upravujúce Štátny fond rozvoja bývania
9. Právne predpisy upravujúce poskytovanie dotácií na rozvoj bývania
10. Právne predpisy upravujúce exekučnú činnosť (správa a vymáhanie pohľadávok)
11. Právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov
Blok II. Administratívne zabezpečenie správy bytových domov
II. 1 – Správa bytových domov
1. Správca, vlastníci bytov a nebytových priestorov, ich zodpovednosť, práva a povinnosti
2. Zmluva o výkone správy
3. Zmluvné vzťahy s dodávateľmi
4. Práva k pozemku
5. Prevod vlastníctva
6. Rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov, schôdza vlastníkov a zhromaždenie
7. Účet bytového domu, fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru
II. 2 – Facility management
1. Facility management a správa bytového domu a ďalšie súvisiace služby
2. Slovenské technické normy1)
3. Nástroje a postupy zaistenia a riadenia služieb pre správu bytového domu
II. 3 – Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
1. Založenie, vznik a zánik spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
2. Zmluva o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov
3. Organizácia spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
4. Orgány spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Blok III. Odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov
III. 1 – Technické aspekty prevádzky budov a hodnotenie technického stavu budov
1. Povinné prehliadky, kontroly a revízie vrátane lehôt a spôsobu ich vykonávania a odstraňovania zistených nedostatkov
2. Požiarna ochrana
3. Pasportizácia budov
4. Dokumentácia stavieb
5. Hodnota stavebného diela, východiská a metodika určovania hodnoty stavebného diela
6. Základy konštrukcií pozemných stavieb
7. Diagnostika stavebných konštrukcií a technických zariadení domu, analýza a vyhodnocovanie ich stavu
III. 2 – Poruchy, opravy a rekonštrukcie budov
1. Rozdelenie druhov a typov porúch, riešenia porúch
2. Havárie, havarijné stavy a prevencia
3. Technická, ekonomická a morálna životnosť budov a ich častí
4. Systémové poruchy a ich analýza, diagnostika a odstraňovanie
III. 3 – Prevádzka
1. Náklady a ich optimalizácia
2. Optimalizácia prevádzky
3. Zabezpečovanie dodávky médií
4. Plánovanie opráv a údržby
III. 4 – Stavebné úpravy
1. Práva a povinnosti vlastníkov a správcu pri stavebných úpravách
2. Povoľovanie a druhy stavebných úprav – stavebné povolenie, ohlásenie, evidencia zásahov a zmien
3. Nadstavby a vstavby
III. 5 – Energetické aspekty správy budov
1. Energetická certifikácia
2. Znižovanie energetickej náročnosti
3. Cenová regulácia v tepelnej energetike
4. Výroba, rozvod a náklady na teplo
Blok IV. Finančný manažment a hospodárenie
IV. 1 – Financovanie údržby a opráv
1. Zdroje financovania – vlastné zdroje, získavanie súkromných zdrojov a štátnych zdrojov
2. Výpočet nákladov na údržbu a opravy
IV. 2 – Finančné hospodárenie
1. Finančné plánovanie a rozpočet
2. Daňové a odvodové povinnosti, poistenie bytového domu a poistné
3. Plán hospodárenia
4. Špecifiká účtovníctva pri správe bytových domov
5. Finančné rozhodovanie a rozhodovacia analýza
6. Výpočet nákladov na energie, zálohové predpisy – náležitosti a zásady ich tvorby
IV. 3 – Správa o činnosti správcu
1. Rozúčtovanie a vyúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru
2. Spôsoby a druhy rozúčtovania
3. Správa o finančnom hospodárení, stave spoločných častí a zariadení domu bytového domu a vykonaných revíziách
IV. 4 – Správa pohľadávok
1. Vymáhanie pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní, dobrovoľné dražby
2. Záložné právo a jeho výkon, zákonné záložné právo
Príloha č. 2 k vyhláške č. 328/2015 Z. z.
Žiadosť o zápis fyzickej osoby podnikateľa do zoznamu správcov bytových domov
Príloha č. 3 k vyhláške č. 328/2015 Z. z.
Žiadosť o zápis právnickej osoby do zoznamu správcov bytových domov
1)
súbor STN EN 15221 Facility management (96 2001).