327/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 9. novembra 2015
o výpočte a plnení cieľov energetickej efektívnosti
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
postup pri výpočte národného cieľa energetickej efektívnosti pre rok 2020 (ďalej len „národný cieľ“),
b)
postup pri výpočte úspor energie na plnenie národného cieľa,
c)
postup pri výpočte úspor energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2016 (ďalej len „cieľ do roku 2016“) a cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa do roku 2020 (ďalej len „cieľ do roku 2020“),
d)
životnosť opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti,
e)
spôsob zohľadnenia životnosti opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti pri výpočtoch podľa písmen a) a b),
f)
prepočítavacie koeficienty celkovej spotreby energie na rovnakú fyzikálnu jednotku.
§ 2
Postup pri výpočte národného cieľa je uvedený v prílohe č. 1.
§ 3
(1)
Úspora energie na plnenie cieľa do roku 2016, úspora energie na plnenie cieľa do roku 2020 a úspora energie na plnenie národného cieľa sa pre jednotlivé opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vypočíta ako
a)
predpokladaná úspora energie,
b)
skutočná úspora energie,
c)
technická úspora energie alebo
d)
úspora energie na základe prieskumu.
(2)
Úspora energie na plnenie cieľa do roku 2016 pre opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti, prvýkrát vykonané v rokoch 2014 až 2016, a cieľa do roku 2020 pre opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti, prvýkrát vykonané v rokoch 2014 až 2020, sa vypočíta podľa prílohy č. 2.
(3)
Do úspory energie podľa odseku 2 možno započítať iba opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti s určeným
a)
názvom,
b)
číslom a identifikačným číslom v monitorovacom systéme energetickej efektívnosti,
c)
subjektom zodpovedným za jeho vykonanie,
d)
spôsobom financovania a
e)
rokom začiatku realizácie a rokom ukončenia realizácie.
§ 4
Predpokladaná úspora energie sa určí pred začiatkom vykonávania opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti
a)
porovnaním plánovaného opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti s porovnateľným vykonaným opatrením na zlepšenie energetickej efektívnosti alebo
b)
výpočtom na základe
1.
údajov o úspore energie v dôsledku porovnateľného vykonaného alebo prebiehajúceho opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti alebo
2.
odborného technického odhadu alebo podľa technického výpočtu; odborný technický odhad môže vykonať len osoba podľa § 13 ods. 1 alebo § 19 ods. 1 zákona.
§ 5
Skutočná úspora energie sa vypočíta ako rozdiel spotreby energie nameranej určeným meradlom1) pred zavedením opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a spotreby energie nameranej určeným meradlom po zavedení opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti za porovnateľné obdobie; pri výpočtoch sa zohľadnia dennostupne.
§ 6
(1)
Technická úspora energie sa vypočíta po ukončení vykonávania opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti na základe odborného technického odhadu; pri výpočtoch sa zohľadnia dennostupne. Odborný technický odhad môže vykonať len osoba podľa § 13 ods. 1 alebo podľa § 19 ods. 1 zákona.
(2)
Výpočet podľa odseku 1 sa použije, ak
a)
z technických dôvodov nemožno odmerať úsporu energie alebo nainštalovať meracie zariadenie, alebo
b)
náklady na meranie úspory energie sú vyššie ako 10 % z celkových investičných nákladov na vykonanie opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti.
§ 7
(1)
Zistený stav úspory energie na základe prieskumu sa použije na účely
a)
prieskumu dosahovania úspor energie u konečných spotrebiteľov,
b)
poradenstva pre dosahovanie úspor energie u konečných spotrebiteľov,
c)
informačnej kampane zameranej na dosahovanie úspor energie konečnými spotrebiteľmi,
d)
podpory zmien správania konečných spotrebiteľov zameraných na dosahovanie úspor energie.
(2)
Úspora energie na základe prieskumu sa vypočíta podľa prílohy č. 3.
§ 8
Úspora energie na plnenie cieľa do roku 2016 a cieľa do roku 2020 v oblasti aplikácie výkonovej emisnej normy pre nové osobné automobily,2) aplikácie výkonovej emisnej normy pre nové ľahké komerčné vozidlá,3) zákazu uvádzania energeticky významných výrobkov na trh,4) alebo úrovne zdaňovania palív5) sa vypočíta podľa vzorca:
UP = SUP – NUP,
kde
UP je úspora energie na plnenie cieľa do roku 2016 a cieľa do roku 2020 vyjadrená v MWh,
SUP je úspora energie skutočne dosiahnutá v dôsledku zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v MWh,
NUP je úspora energie skutočne dosiahnutá v dôsledku zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti, ktorú nemožno započítať do cieľa do roku 2016 a cieľa do roku 2020 vyjadrená v MWh.
§ 9
Životnosť opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti je uvedená v prílohe č. 4.
§ 10
Prepočítavacie koeficienty celkovej spotreby energie na rovnakú fyzikálnu jednotku sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 11
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
§ 12
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Vazil Hudák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.
POSTUP PRI VÝPOČTE NÁRODNÉHO CIEĽA
A. Cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa
Cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa sa vypočíta pre príslušný kalendárny rok podľa tabuľky:
Rok Cieľ Cksi Výpočet
2014 Cks2014 Cks2014 = Uskk
2015 Cks2015 Cks2015 = Uskk x 3
2016 Cks2016 Cks2016 = Uskk x 6
2017 Cks2017 Cks2017 = Uskk x 10
2018 Cks2018 Cks2018 = Uskk x 15
2019 Cks2019 Cks2019 = Uskk x 21
2020 Cks2020 Cks2020 = Uskk x 28
Cks2014 – cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre rok 2014 vyjadrený v PJ,
Cksi – cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre príslušný kalendárny rok vyjadrený v PJ,
Uskk – výpočtová úspora energie vo forme konečnej energetickej spotreby pre rok 2014 vyjadrená v PJ.
B. Postup pri úprave cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa
1.
Ak sa nedosiahne úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok sa upraví podľa vzorca:
Cksi+1rev = Cksi+1 + Rn1,i ,
kde
Cksi+1rev je upravený cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,
Cksi+1 je cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,
Rn1,i je rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ.
Rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa sa pre príslušný kalendárny rok vypočíta podľa vzorca:
Rn1,i = Cksi - Usi ,
kde
Rn1,i je rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ,
Cksi je cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre príslušný kalendárny rok podľa tabuľky uvedenej v časti A vyjadrený v PJ,
Usi je úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa dosiahnutá v príslušnom kalendárnom roku podľa prílohy č. 2 časti B vyjadrená v PJ.
2.
Ak sa prekročí úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok sa upraví podľa vzorca:
Cksi+1rev = Cksi+1 - Rn2,i ,
kde
Cksi+1rev je upravený cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,
Cksi+1 je cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre nasledujúci kalendárny rok podľa tabuľky uvedenej v časti A vyjadrený v PJ,
Rn2,i je rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ.
Rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa sa pre príslušný kalendárny rok vypočíta podľa vzorca:
Rn2,i = Usi - Cksi ,
kde
Rn2,i je rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ,
Cksi je cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa pre príslušný kalendárny rok podľa tabuľky uvedenej v časti A vyjadrený v PJ,
Usi je úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa dosiahnutá v príslušnom kalendárnom roku podľa prílohy č. 2 časti B vyjadrená v PJ.
C. Rozdiel plnenia cieľa bez kumulácie
Ak sa nedosiahne úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie sa vypočíta pre jednotlivé kalendárne roky podľa tabuľky:
Rnb1,i – rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie,
Rn1,i – rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ.
Ak sa prekročí úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie sa vypočíta pre jednotlivé kalendárne roky podľa tabuľky:
Rnb2,i – rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie,
Rn2,i – rozdiel plnenia cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vyjadrený v PJ.
D. Národný cieľ vo forme konečnej energetickej spotreby
Ak sa nedosiahne úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, národný cieľ vo forme konečnej energetickej spotreby sa pre nasledujúci kalendárny rok vypočíta ako absolútna hodnota konečnej energetickej spotreby podľa vzorca:
CieľKESi+1 = 378 – Rnb1,i ,
kde
CieľKESi+1 je národný cieľ vo forme konečnej energetickej spotreby pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,
Rnb1,i je rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie pre príslušný kalendárny rok vyjadrený v PJ.
Ak sa prekročí úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, národný cieľ vo forme konečnej energetickej spotreby sa pre nasledujúci kalendárny rok vypočíta ako absolútna hodnota konečnej energetickej spotreby podľa vzorca:
CieľKESi+1 = 378 + Rnb2,i ,
kde
CieľKESi+1 je národný cieľ vo forme konečnej energetickej spotreby pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,
Rnb2,i je rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie pre príslušný kalendárny rok vyjadrený v PJ.
E. Národný cieľ vo forme primárnej energetickej spotreby
Ak sa nedosiahne úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, národný cieľ vo forme primárnej energetickej spotreby sa pre nasledujúci kalendárny rok vypočíta ako absolútna hodnota primárnej energetickej spotreby podľa vzorca:
kde
Cieľ PESi+1 je národný cieľ vo forme primárnej energetickej spotreby pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,
Rnb1,i je rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie pre príslušný kalendárny rok vyjadrený v PJ.
Ak sa prekročí úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa v príslušnom kalendárnom roku vo výške určenej podľa tabuľky uvedenej v časti A, národný cieľ vo forme primárnej energetickej spotreby sa pre nasledujúci kalendárny rok vypočíta ako absolútna hodnota primárnej energetickej spotreby podľa vzorca:
kde
Cieľ PESi+1 je národný cieľ vo forme primárnej energetickej spotreby pre nasledujúci kalendárny rok vyjadrený v PJ,
Rnb2,i je rozdiel plnenia národného cieľa bez kumulácie pre príslušný kalendárny rok vyjadrený v PJ.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.
ÚSPORA ENERGIE NA PLNENIE CIEĽA U KONEČNÉHO SPOTREBITEĽA
A. Kumulatívna úspora energie
Kumulatívna úspora energie sa vypočíta ako súčin úspory energie v dôsledku zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti v príslušnom kalendárnom roku a kumulatívneho počtu kalendárnych rokov, ktoré uplynuli od zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti.
Kumulatívna úspora energie vo forme konečnej energetickej spotreby sa pre jednotlivé roky vypočíta podľa tabuľky:
Rok

začiatku

opatrenia

Kumulatívna úspora energie v jednotlivých rokoch Usdkij
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020 Usdk
2019 Usdk Usdk x 2
2018 Usdk Usdk x 2 Usdk x 6
2017 Usdk Usdk x 2 Usdk x 6 Usdk x 10
2016 Usdk Usdk x 2 Usdk x 6 Usdk x 10 Usdk x 15
2015 Usdk Usdk x 2 Usdk x 6 Usdk x 10 Usdk x 15 Usdk x 21
2014 Usdk Usdk x 2 Usdk x 6 Usdk x 10 Usdk x 15 Usdk x 21 Usdk x 28
Usdk – úspora energie vo forme konečnej energetickej spotreby v dôsledku zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v PJ,
Usdkij – kumulatívna úspora energie vo forme konečnej energetickej spotreby pre príslušný kalendárny rok dosiahnutá v dôsledku zavedenia opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v PJ.
Ak je životnosť opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti uvedená v prílohe č. 4 nižšia ako počet rokov od začiatku vykonávania opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti zostávajúcich do roku 2020, kumulatívna úspora energie sa vypočíta len pre roky, v ktorých trvá životnosť opatrenia.
B. Výpočet dosiahnutej úspory energie
Dosiahnutá úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa za jednotlivé roky sa vypočíta ako súčet kumulatívnych úspor energie dosiahnutých v dôsledku zavedenia všetkých opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti podľa vzorca:
,
kde
Usi je úspora energie na plnenie cieľa úspor energie u konečného spotrebiteľa dosiahnutá v príslušnom kalendárnom roku vyjadrená v PJ,
n je počet všetkých opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti vykonaných v príslušnom kalendárnom roku,
j je počet opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti vykonaných v príslušnom kalendárnom roku,
Usdkij je kumulatívna úspora energie dosiahnutá opatrením na zlepšenie energetickej efektívnosti vypočítaná podľa tabuľky uvedenej v časti A pre príslušný kalendárny rok.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.
VÝPOČET ÚSPORY ENERGIE NA ZÁKLADE PRIESKUMU
1.
Úspora energie na základe prieskumu na účely prieskumu dosahovania úspor energie u konečných spotrebiteľov sa vypočíta podľa vzorca:
Usps = (psps – frps) × pse × fse,
kde
Usps je úspora energie na základe prieskumu na účely prieskumu dosahovania úspor energie u konečných spotrebiteľov vyjadrená v kWh,
psps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume,
frps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti,
pse je priemerná spotreba energie predmetu opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v kWh,
fse je faktor úspory energie.
Počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti, sa vypočíta podľa vzorca:
frps = 0,99 × psps,
kde
frps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti,
psps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume.
Faktor úspory energie sa určí podľa tabuľky:
Spôsob prieskumu Faktor úspory energie
Poradenské centrum 0,5 %
Telefonický prieskum 0,25 %
Internetový prieskum 0,25 %
2.
Úspora energie na základe prieskumu na účely poradenstva pre dosahovanie úspor energie u konečných spotrebiteľov sa vypočíta podľa vzorca:
Usp = (psp – frp) × pse × fse,
kde
Usp je úspora energie na základe prieskumu na účely poradenstva pre dosahovanie úspor energie u konečných spotrebiteľov vyjadrená v kWh,
psp je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo,
frp je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti,
pse je priemerná spotreba energie predmetu opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v kWh,
fse je faktor úspory energie.
Počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti, sa vypočíta podľa vzorca:
Frps = 0,5 × psps,
kde
frps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume, ktorí nevykonajú žiadne opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti,
psps je počet konečných spotrebiteľov zúčastnených v prieskume.
Faktor úspory energie sa určí podľa spôsobu a doby poskytovania poradenstva podľa tabuľky:
viac ako 15 minút Viac ako 30 minút Viac ako 60 minút
Poradenstvo na mieste úspory

energie

1 % 3 %
Poradenské centrum 0,25 % 1 % 3 %
Telefonický kontakt 0,25 % 1 %
Internetová stránka 0,25 %
3.
Úspora energie na základe prieskumu na účely informačnej kampane zameranej na dosahovanie úspor energie konečnými spotrebiteľmi sa vypočíta podľa vzorca:
Usk = ps × zs × pse × fse,
kde
Usk je úspora energie na základe prieskumu na účely informačnej kampane zameranej na dosahovanie úspor energie konečnými spotrebiteľmi vyjadrená v kWh,
psk je počet oslovených subjektov v kampani,
zs je zásah kampane,
pse je priemerná spotreba energie plánovaného opatrenie na zlepšenie energetickej efektívnosti vyjadrená v kWh,
fse je faktor úspory energie.
Zásah kampane a faktor úspory energie sa určia podľa tabuľky:
Zásah kampane Faktor
Cielený leták 1 % 5 %
Telefonický prieskum 0,75% 3 %
Internetová kampaň 0,5 % 2 %
4.
Úspora energie na základe prieskumu na účely podpory zmien správania konečných spotrebiteľov zameraných na dosahovanie úspor energie sa vypočíta ako rozdiel spotreby energie pred zmenou správania konečného spotrebiteľa a spotreby energie po zmene správania konečného spotrebiteľa. Tento výpočet sa použije, iba ak nemožno identifikovať dôvod zmeny spotrebiteľského správania podľa bodov 1, 2 alebo bodu 3.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.
ŽIVOTNOSŤ OPATRENÍ NA ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI
Číslo Domácnosti - technické opatrenia alebo programy Harmonizovanáživotnosť Základná životnosť
1a Významná rekonštrukcia obytnej budovy zahŕňajúca najmä zateplenie 25
1b Izolácia: plášť budovy - izolácia stien 30
1c Izolácia: plášť budovy - izolácia povaly/strechy 25
1d Izolácia: zateplenie podlahy alebo stropu nad nevykurovaným podlažím 30
2 Ochrana proti prievanu: Materiál ktorý vypĺňa medzery okolo dverí, okien atď. na zlepšenie
vzduchotesnosti budovy
10 5
3 Okná/zasklenie s dobrými tepelnými vlastnosťami 30
4 Výmena nového zásobníka teplej vody s penovou izoláciou 15
5 Izolácia teplovodných rozvodov v nevykurovaných priestoroch 20
6 Teplo odrážajúce panely radiátorov: Izolačný materiál inštalovaný medzi radiátormi a stenou, aby sa teplo
odrážalo do miestnosti
18
7 Malé kotle do 30 kW 20
8 Veľké kotle nad 30 kW 20
9 Riadenie tepla: časové riadenia, termostaty a termoregulačné ventily na radiátore 10 10
10 Systémy spätného získavania tepla - rekuperácia 20
11 Batérie šetriace teplú vodu s perlátorom 15
12a Tepelné čerpadlá: vzduch - vzduch 25
12b Tepelné čerpadlá: vzduch - voda 25
12c Tepelné čerpadlá: voda - voda 25
12d Tepelné čerpadlá: zem - voda 25
13 Chladiče alebo klimatizačné jednotky 15
14 Nové alebo modernizované CZT 30
15 Solárne kolektory pre dodávku teplej vody 20
16 Chladiace spotrebiče (napr. chladničky, mrazničky) 15
17 Spotrebiče využívajúce vodu (napr. umývačky riadu, práčky, sušičky bubnové) 12
18a Spotrebná elektronika (napr. DVD prehrávač, set top box, domáci počítač) 3 3
18b Televízory 5 5
19a Kompaktné fluorescentné svietidlá pre domácnosti 6 6 000 h
19b LED osvetlenie 30 30 000 h
20 Svietidlá s elektronickými predradníkmi 15
21 Energeticky účinná architektúra (napr. optimalizácia tepelných vlastností stavebných materiálov, orientácia
budov k prirodzenému osvetleniu a k zdrojom tepla,
použitie prirodzeného vetrania)
30 50
22 MikroKVET 15
23 Fotovoltické solárne panely 23 Reálne 12
Domácnosti - Organizačné opatrenia aleboprogramy
24a Hydraulické vyregulovanie teplovodného systému domácnosti/budov tak, aby teplo bolo rovnomerne
distribuované medzi miestnosťami optimálne
vyvážené
10
24b Hydraulické vyregulovanie rozvodu teplej vody 10
Domácnosti - Opatrenia a programy zmenysprávania sa
25 Úspory elektriny (napr. vypnutie svetiel v prázdnych miestnostiach, vypnutie elektronických zariadení) 5
26 Úspory tepla (napr. vypnutie kúrenia alebo zníženie kúrenia v nepoužívaných miestnostiach) 5
27 Inteligentné merače poskytujúce informácie o spotrebe energie 5
Komerčný/verejný sektor - Technické opatreniaalebo programy
28 Okná/zasklenie s dobrými tepelnými vlastnosťami 30
29 Izolácia: plášť budovy (steny a povaly/strechy) 25
30 Systémy spätného získavania tepla 20
31 Energeticky účinná architektúra (napr. optimalizácia tepelných vlastností stavebných materiálov, orientácia
budov k prirodzenému osvetleniu k zdrojom tepla,
použitie prirodzeného vetrania)
30 50
32a Tepelné čerpadlá: vzduch - vzduch 25
32b Tepelné čerpadlá: vzduch - voda 25
32c Tepelné čerpadlá: voda - voda 25
32d Tepelné čerpadlá: zem - voda 25
33 Chladič v klimatizácii 17
34 Vetracie systémy (mechanicky riadené systémy odstraňujúce vydýchaný vzduch na vetranie
a dodávajúce nový ohriaty vzduch v hlavných častiach
cez prieduchy vzduchu)
15
35 Komerčné chladničky, chladiace pulty 8 8
36 Kancelárske spotrebiče (napr. desktopy alebo laptopy, tlačiarne, kopírky, faxy) 3 3
37a KVET pod 5 MW 15 15
37b KVET nad 5 MW 20 20
38 Vypnutie osvetlenia detekciou pohybu ak nikto nie je prítomný 10
39 Osvetľovacie systém v nových alebo obnovených kanceláriách 12
40 Osvetľovacie systémy pre verejné priestory (napr. cesty) 15
41 Individuálne alebo komunálne kotle s výkonom nad 30 kW 25
Komerčný/verejný sektor - Organizačné opatreniaalebo programy
42 Systém energetického manažmentu (napr. monitoring, ISO) 5
Doprava - Technické opatrenia alebo programy
43 Autá spotrebujúce malé množstvá primárnej energie na určitú prejdenú vzdialenosť 100 000 km Prepočítať na roky
44 Pneumatiky s nízkym valivým odporom pre autá 50 000 km Prepočítať na roky
45 Pneumatiky s nízkym valivým odporom pre kamióny 100 000 km Prepočítať na roky
46 Spoilery pre kamióny (aerodynamické doplnky pre ťažké dopravné prostriedky) 50 000 km Prepočítať na roky
47 Automatické zariadenia na monitorovanie tlaku v pneumatikách kamiónov 50 000 km Prepočítať na roky
Doprava - Organizačné opatrenia alebo programy
48 Presun módu dopravy: zmena módu dopravy na viac energeticky efektívny (napr. zmena dopravy
z kamiónov na nákladné vlaky)
5
Doprava - Opatrenia a programy na zmenusprávania sa
49 Ekonometer: spätná väzba o spotrebe paliva pre autá a kamióny navrhnutá na zlepšenie ekonomiky jazdy Podľa životnosti áut
50 Optimálny tlak v pneumatikách 2
51 Ekojazda 2 Podľa životnosti áut
Priemysel (v ESD) - Technické opatrenia aleboprogramy
52 KVET 20
53 Spätné získavanie odpadného tepla, rekuperácia vo vetraní 20
54 Systémy stlačeného vzduchu: Použitie kompresorov, využitie odpadného tepla 15 15
55 Elektrické motory a rôzne pohony 15 15
56a Čerpacie systémy v priemyselných procesoch 15 15
56b Osvetľovacie systémy v nových alebo obnovených výrobných priestoroch - nové svietidlá, svetelné
zdroje, riadenia osvetlenia
25
56c Výmena kotlov v tepelných zdrojoch 25
56d Zmena teplonosnej látky napr. para - HV alebo dokonca až TV vo vykurovaní 30
57 Zmena technológie výroby 15
58 Zmena distribúcie energie 20
59 Iné technické opatrenie 15
60 Súbor opatrení podľa odporúčaní v energetickom audite 15
Priemysel - Organizačné opatrenia alebo programy
61 Energetický manažment a monitoring 5 5
62 Iné organizačné opatrenie 5
Príloha č. 5 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.
PREPOČÍTAVACIE KOEFICIENTY CELKOVEJ SPOTREBY ENERGIE NA ROVNAKÚ FYZIKÁLNU JEDNOTKU
Druh a množstvo produktu množstvo jednotka Výhrevnosť/prepočítavací koeficient
MWh GJ
zemný plyn 1 tis. mN3 9,522 34,278
skvapalnený zemný plyn 1 t 12,553 45,19
čierne uhlie 1 t 4,778 - 8,528 17,2 - 30,7
koks čiernouhoľný 1 t 7,917 28,5
lignit 1 t 2,917 - 5,833 10,5 - 21
hnedouhoľné brikety 1 t 5,556 20
hnedé uhlie 1 t 1,556 - 2,917 5,6 - 10,5
roponosná bridlica 1 t 2,222 - 2,5 7 - 8
rašelina 1 t 2,167 - 3,833 7,8 - 13,8
rašelinové brikety 1 t 4,444 - 4,667 16 - 16,8
ťažký vykurovací olej 1 t 11,111 40
ľahký vykurovací olej 1 t 11,750 42,3
benzín motorový 1 t 12,222 44
nafta motorová 1 t 11,663 42
parafín 1 t 11,111 40
skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG) 1 t 12,778 46
drevo (vlhkosť 25 %) 1 t 3,833 13,8
drevené pelety/brikety 1 t 4,667 16,8
odpad 1 t 2,056 - 2,972 7,4 - 10,7
získané teplo 1 GJ 0,278 1
elektrina 1 MWh 1 3,6
Príloha č. 6 k vyhláške č. 327/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).
1)
§ 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (Ú. v. EÚ L 140, 5. 6. 2009) v platnom znení.
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (Ú. v. EÚ L 145, 31. 5. 2011) v platnom znení.
4)
Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne).
5)
Napríklad § 6 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.