326/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

326
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 20. novembra 2015
o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 277/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje výšku
a)
dotácie na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona, obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 zákona a odstránenie systémovej poruchy podľa § 6 zákona poskytovanej podľa § 8 zákona a
b)
oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu podľa § 4 ods. 1 písm. a) až d) a f) zákona.
Výška dotácie
§ 2
Na stavebné úpravy podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť finančné prostriedky formou dotácie na rozvoj bývania (ďalej len „dotácia“) vo výške 56 600 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov.
§ 3
(1)
Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. a) a c) zákona možno poskytnúť dotáciu na
a)
verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 112 eur na 1 m verejného vodovodu a vodovodnej prípojky alebo 596 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
b)
verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnú prípojku vo výške
1.
147 eur na 1 m verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky alebo 785 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie a kanalizačnej prípojky, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
2.
14 000 eur na 1 čistiareň odpadových vôd, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie čistiarne odpadových vôd, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
c)
miestnu komunikáciu vo výške 42 eur na 1 m2 miestnej komunikácie alebo 796 eur na nájomný byt, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov na obstaranie miestnej komunikácie, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
d)
odstavnú plochu vybudovanú pri obstarávanom nájomnom byte vo výške 42 eur na 1 m2 odstavnej plochy vrátane príjazdu k odstavnej ploche z miestnej komunikácie alebo 357 eur na nájomný byt, najviac však vo výške 70 % oprávnených nákladov na obstaranie odstavnej plochy, pričom dotácia sa určí vo výške najnižšej hodnoty vypočítanej podľa uvedených spôsobov výpočtu výšky,
(2)
Na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 5 písm. b) zákona možno poskytnúť dotáciu na
a)
verejný vodovod a vodovodnú prípojku vo výške 86 eur na 1 m verejného vodovodu, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie verejného vodovodu a vodovodnej prípojky,
b)
verejnú kanalizáciu vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky vo výške 172 eur na 1 m verejnej kanalizácie, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie verejnej kanalizácie vrátane čistiarne odpadových vôd a kanalizačnej prípojky,
c)
miestnu komunikáciu vo výške 81 eur na 1 m miestnej komunikácie, najviac však do výšky 80 % oprávnených nákladov na obstaranie miestnej komunikácie.
§ 4
Na odstránenie systémovej poruchy podľa
a)
§ 6 ods. 1 písm. a) až e) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 20 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov,
b)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť dotáciu vo výške 14 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % oprávnených nákladov.
§ 5
Výška oprávnených nákladov
(1)
Na obstaranie nájomného bytu bežného štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac
a)
900 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,
b)
890 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2,
c)
880 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2.
(2)
Na obstaranie nájomného bytu nižšieho štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac
a)
605 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,
b)
585 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2.
(3)
Na obstaranie nájomného bytu bežného štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac
a)
650 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 50 m2,
b)
640 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 50 m2 a neprevyšuje 56 m2,
c)
630 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 56 m2 a neprevyšuje 60 m2.
(4)
Na obstaranie nájomného bytu nižšieho štandardu podľa § 4 ods. 1 písm. c) a f) zákona je oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy nájomného bytu najviac
a)
430 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov neprevyšuje 45 m2,
b)
420 eur, ak priemerná podlahová plocha nájomných bytov prevyšuje 45 m2 a neprevyšuje 55 m2.
(5)
Oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy bytu uvedený v odsekoch 1 až 4 sa zvýši o 40 eur, ak budova, v ktorej sa obstaráva nájomný byt, spĺňa
a)
minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť,1) ktorou je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ, a
b)
požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií platnej od 1. januára 2016 podľa slovenskej technickej normy.2)
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ján Počiatek v. r.
1)
§ 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540).