323/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

323
ZÁKON
z 10. novembra 2015
o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Všeobecné ustanovenia
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje postupy a právne vzťahy pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj, vrátení príspevku na finančný nástroj a pri vykonávaní finančných nástrojov v programovom období 2014 – 2020 a pôsobnosť orgánov verejnej správy pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj, vrátení príspevku na finančný nástroj a pri vykonávaní finančných nástrojov.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na poskytnutie príspevku na finančný nástroj, vrátenie príspevku na finančný nástroj a na vykonávanie finančných nástrojov sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.1) Na poskytnutie príspevku na finančný nástroj, vrátenie príspevku na finančný nástroj a na vykonávanie finančných nástrojov sa nevzťahujú § 3 ods. 1 písm. b) až d), ods. 2 písm. c), d) a g), § 12 až 15, § 16 ods. 2 a 3, § 17 až 32, § 36, 41, 43, 48 a 51 osobitného predpisu.1)
(3)
Ak ide o podnik v širšom priestore sociálnej ekonomiky,1a) osobitný predpis1b) môže ustanoviť ďalšie podmienky na poskytnutie príspevku na finančný nástroj, na vrátenie príspevku na finančný nástroj a na vykonávanie finančných nástrojov.
§ 2
Európske štrukturálne a investičné fondy
Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, z ktorých je poskytovaný príspevok na finančný nástroj, sú Európsky fond regionálneho rozvoja,2) Európsky sociálny fond3) a Kohézny fond.4)
§ 3
Základné ustanovenia
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
príspevkom na finančný nástroj finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b)
finančným nástrojom opatrenie podľa osobitného predpisu;5) finančné prostriedky poskytované pri vykonávaní finančného nástroja sú návratnou formou pomoci, alebo kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci podľa osobitného predpisu,5a)
c)
systémom riadenia finančných nástrojov súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní príspevku na finančné nástroje, najmä pri spôsobe a postupe poskytovania príspevku na finančný nástroj, kontrole finančných nástrojov, monitorovaní finančných nástrojov, posudzovaní konfliktu záujmov, zverejňovaní informácií a spracúvaní osobných údajov,
d)
vykonávaním finančných nástrojov súhrn činností na základe zmluvy o financovaní smerujúci k poskytnutiu pomoci konečnému prijímateľovi a k zabezpečeniu cieľov spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
e)
poskytovateľom riadiaci orgán, ktorý poskytne príspevok na finančný nástroj, alebo sprostredkovateľský orgán, ak ho tým poveril riadiaci orgán,
f)
orgánom vykonávajúcim finančné nástroje prijímateľ alebo finančný sprostredkovateľ,
g)
prijímateľom právnická osoba, ktorej bol poskytnutý poskytovateľom príspevok na finančný nástroj na základe zmluvy o financovaní; prijímateľom môže byť fond fondov a právnická osoba vykonávajúca finančné nástroje podľa § 13 ods. 2 písm. a),
h)
finančným sprostredkovateľom právnická osoba, ktorú prijímateľ poveril vykonávaním finančných nástrojov na základe zmluvy s finančným sprostredkovateľom,
i)
fondom fondov alternatívny investičný fond podľa osobitného predpisu;6) ak je fond fondov prijímateľom spravovaným správcom fondu fondov,7) môže na základe zmluvy poveriť výkonom úloh prijímateľa správcu fondu fondov,
j)
správcom fondu fondov právnická osoba podľa osobitného predpisu,8)
k)
konečným prijímateľom osoba podľa osobitného predpisu,9)
l)
operáciou súhrn činností podľa osobitného predpisu.10)
Pôsobnosť orgánov
§ 4
Vláda Slovenskej republiky
(1)
Vláda Slovenskej republiky plní úlohy podľa osobitného predpisu11) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona.
(2)
Vláda Slovenskej republiky schvaľuje systém riadenia finančných nástrojov.
§ 5
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie
(1)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie plní úlohy podľa osobitného predpisu12) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona.
(2)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať súčinnosť od poskytovateľa, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, orgánu auditu, centrálneho koordinačného orgánu, koordinačného orgánu pre finančné nástroje, prijímateľa, správcu fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančného sprostredkovateľa, konečného prijímateľa alebo iných osôb zapojených do vykonávania finančných nástrojov a tieto subjekty sú povinné mu požadovanú súčinnosť poskytnúť.
§ 6
Koordinačný orgán pre finančné nástroje
(1)
Koordinačným orgánom pre finančné nástroje je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(2)
Koordinačný orgán pre finančné nástroje
a)
koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia finančných nástrojov,
b)
vypracúva systém riadenia finančných nástrojov a jeho zmeny; súčasťou systému riadenia finančných nástrojov je aj vzor zmluvy o financovaní,
c)
monitoruje a hodnotí výsledky vykonávania finančných nástrojov,
d)
plní ďalšie úlohy v oblasti systému riadenia finančných nástrojov.
(3)
Koordinačný orgán pre finančné nástroje spolupracuje s Centrálnym koordinačným orgánom13) pri plnení svojich úloh, najmä pri tvorbe informačného monitorovacieho systému pre oblasť finančných nástrojov a pri monitorovaní a hodnotení výsledkov vykonávania finančných nástrojov.
(4)
Koordinačný orgán pre finančné nástroje je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať súčinnosť od poskytovateľa, centrálneho koordinačného orgánu, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, orgánu auditu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, prijímateľa, správcu fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančného sprostredkovateľa, konečného prijímateľa a iných osôb zapojených do vykonávania finančných nástrojov a tieto subjekty sú povinné mu požadovanú súčinnosť poskytnúť. Poskytnutie súčinnosti môže subjekt odmietnuť, ak by tým bol ohrozený nezávislý výkon jeho úloh.
§ 7
Riadiaci orgán
(1)
Riadiaci orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu14) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona. Ak riadiaci orgán poverí pri poskytnutí príspevku na finančné nástroje vykonávaním finančných nástrojov orgán vykonávajúci finančné nástroje, jeho zodpovednosť za realizáciu operačného programu tým nie je dotknutá.
(2)
Riadiaci orgán je oprávnený vykonávať kontrolu operácie u prijímateľa, správcu fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančného sprostredkovateľa a konečného prijímateľa.
(3)
Riadiaci orgán vykonáva kontrolu podľa odseku 2 ako finančnú kontrolu.15) Ak riadiaci orgán vykonáva kontrolu podľa prvej vety ako administratívnu finančnú kontrolu,15aa) overuje súlad operácie len s tými skutočnosťami podľa osobitného predpisu,15ab) ktoré so zohľadnením písomnej analýzy rizík určí tak, aby boli naplnené ciele finančnej kontroly.
(4)
Ak dôjde k zlúčeniu operačných programov,15a) plnenie úloh vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona prechádza na riadiaci orgán nástupníckeho operačného programu, ktorý je právnym nástupcom riadiaceho orgánu zanikajúceho operačného programu v celom rozsahu ku dňu účinnosti zlúčenia operačných programov.
§ 8
Sprostredkovateľský orgán
Sprostredkovateľský orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu16) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona.
§ 9
Certifikačný orgán
(1)
Certifikačný orgán plní úlohy podľa osobitného predpisu17) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona. Certifikačný orgán je oprávnený pozastaviť platby pre operačný program, operáciu alebo ich časti, ak má podozrenie na nedostatky v postupe poskytovateľa alebo platobnej jednotky pri realizácii operácií. Certifikačný orgán je oprávnený zamietnuť platbu alebo upraviť výšku platby pre operačný program, operáciu, finančný nástroj alebo ich časti, ak zistí nedostatky v postupe poskytovateľa alebo platobnej jednotky pri realizácii operácie.
§ 10
Orgán auditu
(1)
Orgán auditu plní úlohy podľa osobitného predpisu18) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona. Orgán auditu je pri plnení svojich úloh oprávnený požadovať súčinnosť od poskytovateľa, platobnej jednotky, certifikačného orgánu, centrálneho koordinačného orgánu, orgánu zabezpečujúceho ochranu finančných záujmov Európskej únie, prijímateľa, správcu fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančného sprostredkovateľa, konečného prijímateľa alebo iných osôb zapojených do vykonávania finančných nástrojov.
(2)
Orgán auditu je oprávnený vykonávať vládny audit19) v koordinačnom orgáne pre finančné nástroje, poskytovateľovi, prijímateľovi, správcovi fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančnom sprostredkovateľovi a konečnom prijímateľovi.
§ 11
Platobná jednotka
Platobná jednotka plní úlohy podľa osobitného predpisu20) aj vo vzťahu k finančným nástrojom podľa tohto zákona.
Postup pri poskytovaní príspevku na finančné nástroje
§ 12
Všeobecné ustanovenia o poskytovaní príspevku na finančné nástroje
(1)
Na poskytovanie príspevku na finančný nástroj sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,21) ak § 21 ods. 6 neustanovuje inak.
(2)
Príspevok na finančný nástroj, ktorým môže byť poskytnutá štátna pomoc, môže byť poskytnutý, len ak sú splnené pravidlá v oblasti štátnej pomoci.22)
(3)
Prijímateľ, správca fondu fondov, ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, finančný sprostredkovateľ, konečný prijímateľ a iná osoba zapojená do vykonávania finančných nástrojov sú povinní poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly a vládneho auditu orgánom oprávneným na výkon kontroly a vládneho auditu a strpieť výkon tejto kontroly a vládneho auditu. Pri výkone kontroly a vládneho auditu sa postupuje podľa osobitného predpisu.23)
(4)
Poskytovanie príspevku na finančný nástroj musí byť v súlade s princípom riadneho finančného hospodárenia.24)
§ 13
Možnosti poskytnutia príspevku na finančné nástroje
(1)
Poskytovateľ môže poskytnúť príspevok na finančný nástroj na finančné nástroje, ktoré
a)
sú zriadené na úrovni Európskej únie a ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Európska komisia,
b)
spravuje alebo za ktoré zodpovedá riadiaci orgán.
(2)
Poskytovateľ pri poskytnutí príspevku na finančné nástroje podľa odseku 1 písm. b) môže
a)
investovať do základného imania právnickej osoby vykonávajúcej finančné nástroje podľa osobitného predpisu,25) pričom táto právnická osoba sa považuje za prijímateľa,
b)
poveriť vykonávaním finančných nástrojov orgán vykonávajúci finančné nástroje, pričom orgán vykonávajúci finančné nástroje sa považuje za prijímateľa.
(3)
Prijímateľom podľa odseku 2 písm. b) môže byť
a)
medzinárodná finančná inštitúcia, v ktorej má Slovenská republika majetkovú účasť,
b)
finančná inštitúcia podľa osobitného predpisu.26)
(4)
Ak poskytovateľ poskytne príspevok na finančný nástroj podľa odseku 1 písm. a), na audit týchto prostriedkov sa vzťahuje osobitný predpis.27)
§ 14
Postup a finančné toky pri poskytnutí príspevku na finančné nástroje
(1)
Poskytovateľ poskytuje príspevok na finančný nástroj podľa § 13 ods. 1 písm. b) prijímateľovi na základe zmluvy o financovaní podľa § 15.
(2)
Prijímateľ vykonáva finančné nástroje
a)
priamo alebo
b)
môže poveriť časťou vykonávania finančných nástrojov finančného sprostredkovateľa.
(3)
Ak prijímateľ vykonáva finančné nástroje podľa odseku 2 písm. a), poskytuje finančné prostriedky z finančného nástroja konečnému prijímateľovi na základe zmluvy28) podľa § 17.
(4)
Ak prijímateľ vykonáva finančné nástroje podľa odseku 2 písm. b), poskytuje finančné prostriedky určené na finančné nástroje finančnému sprostredkovateľovi na základe zmluvy s finančným sprostredkovateľom podľa § 16.
(5)
Finančný sprostredkovateľ pri vykonávaní finančných nástrojov poskytuje finančné prostriedky konečnému prijímateľovi na základe zmluvy28) podľa § 17.
§ 15
Zmluva o financovaní
(1)
Zmluva o financovaní je zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a upravuje práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa pri vykonávaní finančných nástrojov. Ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, zmluva o financovaní je trojstrannou zmluvou, pričom fond fondov a správca fondu fondov sú zmluvnými stranami zmluvy o financovaní.
(2)
Právny nárok na poskytnutie príspevku na finančný nástroj zo strany prijímateľa vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o financovaní, pričom poskytnutie príspevku na finančný nástroj na základe zmluvy o financovaní je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
(3)
Zmluva o financovaní obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje poskytovateľa,
b)
identifikačné údaje prijímateľa; ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, identifikačné údaje fondu fondov a identifikačné údaje správcu fondu fondov,
c)
predmet zmluvy,
d)
práva a povinnosti poskytovateľa,
e)
práva a povinnosti prijímateľa; ak sa finančné nástroje vykonávajú prostredníctvom fondu fondov, práva a povinnosti fondu fondov a práva a povinnosti správcu fondu fondov,
f)
výšku poskytovaného príspevku na finančný nástroj,
g)
účel poskytovaného príspevku na finančný nástroj,
h)
náležitosti podľa osobitného predpisu,29)
i)
vysporiadanie finančných vzťahov,
j)
spôsoby ukončenia zmluvy,
k)
meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu.
§ 16
Zmluva s finančným sprostredkovateľom
(1)
Zmluva s finančným sprostredkovateľom je zmluvou uzavretou podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a upravuje práva a povinnosti prijímateľa a finančného sprostredkovateľa pri vykonávaní finančných nástrojov.
(2)
Právny nárok na poskytnutie finančných prostriedkov finančnému sprostredkovateľovi vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy s finančným sprostredkovateľom, pričom poskytnutie príspevku na finančný nástroj na základe zmluvy s finančným sprostredkovateľom je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
(3)
Zmluva s finančným sprostredkovateľom obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje prijímateľa,
b)
identifikačné údaje finančného sprostredkovateľa,
c)
predmet zmluvy,
d)
práva a povinnosti prijímateľa,
e)
práva a povinnosti finančného sprostredkovateľa,
f)
výšku poskytovaného príspevku na finančný nástroj,
g)
účel poskytovaného príspevku na finančný nástroj,
h)
náležitosti podľa osobitného predpisu,30)
i)
očakávané výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom finančného nástroja, vyjadrené prostredníctvom cieľových hodnôt ukazovateľov,
j)
postup pri kontrole zo strany prijímateľa,
k)
ustanovenia o likvidácii finančného nástroja,
l)
vysporiadanie finančných vzťahov,
m)
spôsoby ukončenia zmluvy,
n)
sankcie za porušenie zmluvy,
o)
meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať za zmluvnú stranu.
§ 17
Konečný prijímateľ
(1)
Orgán vykonávajúci finančné nástroje poskytuje finančné prostriedky z finančného nástroja konečnému prijímateľovi na základe zmluvy.28) Zmluva upravuje práva a povinnosti orgánu vykonávajúceho finančné nástroje a konečného prijímateľa pri poskytnutí finančného príspevku z finančného nástroja.
(2)
Súčasťou zmluvy podľa odseku 1 musí byť aj povinnosť konečného prijímateľa poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly a auditu prijímateľovi a orgánom oprávneným na výkon kontroly a auditu a strpieť výkon tejto kontroly a auditu. Ak je finančným sprostredkovateľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, súčasťou zmluvy podľa odseku 1 musí byť aj predchádzajúci písomný súhlas konečného prijímateľa podľa osobitného predpisu.31)
(3)
Ak zmluva podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa odseku 2, na plnenie vyplývajúce z takej zmluvy sa nesmú použiť finančné prostriedky z príspevku na finančný nástroj; ak sa finančné prostriedky z príspevku na finančný nástroj už použili, finančný sprostredkovateľ je povinný bezodkladne tieto finančné prostriedky v plnej výške nahradiť z vlastných zdrojov.
(4)
Konečný prijímateľ je povinný používať finančné prostriedky poskytnuté z finančného nástroja na účely naplnenia cieľov spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v súlade s ustanoveniami zmluvy.
Pravidlá pri poskytnutí a vrátení príspevku na finančné nástroje
§ 18
Pravidlá poskytnutia príspevku na finančný nástroj
(1)
Prijímateľ žiada o poskytnutie príspevku na finančný nástroj po uzatvorení zmluvy o financovaní prostredníctvom žiadosti o platbu.32)
(2)
V rámci jednej operácie môže realizovať poskytnutie príspevku na finančné nástroje alebo jeho časti prijímateľovi iba jedna platobná jednotka.
(3)
Na náklady na riadenie a poplatky za riadenie, ako aj spôsob ich výpočtu sa vzťahuje osobitný predpis.33)
§ 19
Pravidlá vrátenia príspevku na finančný nástroj
(1)
Prijímateľ je povinný používať príspevok na finančný nástroj v súlade s cieľmi spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie počas obdobia ustanoveného osobitným predpisom.34) O použití týchto prostriedkov po uplynutí obdobia podľa prvej vety rozhodne vláda Slovenskej republiky.
(2)
Finančný sprostredkovateľ je povinný používať príspevok na finančný nástroj v rámci určeného finančného nástroja v súlade s podnikateľským plánom tohto finančného nástroja až do ukončenia finančného nástroja, ak v zmluve s finančným sprostredkovateľom nie je dohodnuté inak. Po ukončení obdobia uvedeného v prvej vete je finančný sprostredkovateľ povinný vrátiť tento príspevok na finančný nástroj prijímateľovi v súlade s podmienkami zmluvy s finančným sprostredkovateľom.
(3)
Konečný prijímateľ je povinný vrátiť finančné prostriedky orgánu vykonávajúcemu finančné nástroje, s ktorým uzatvoril zmluvu, v súlade s podmienkami zmluvy.
§ 20
Pravidlá vrátenia príspevku na finančný nástroj pri finančnej oprave
(1)
Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť podľa tohto zákona a osobitného predpisu35) za podmienok uvedených v zmluve o financovaní a v tomto zákone. Ak suma príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti, ktorá sa má vrátiť, nepresiahne 100 eur, tento príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť poskytovateľ neuplatňuje a nevymáha.
(2)
Prijímateľ je povinný vrátiť príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť, ak došlo k porušeniu povinnosti prijímateľa. Porušením povinnosti prijímateľa je
a)
použitie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti v rozpore s určeným účelom, ktorým je zabezpečenie cieľov spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
b)
poskytnutie finančných prostriedkov určených na finančné nástroje v rozpore s určeným účelom, ktorým je zabezpečenie cieľov spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie,
c)
porušenie pravidiel, podmienok a postupov pri vykonávaní finančných nástrojov podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov,36)
d)
porušenie pravidiel a podmienok uvedených v zmluve o financovaní, za ktorých bol príspevok na finančný nástroj poskytnutý.
(3)
Ak prijímateľ porušil povinnosti podľa odseku 2 písm. a) a b), je povinný vrátiť príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť vo výške, v ktorej došlo k porušeniu povinnosti, a penále vo výške 0,1 % sumy, v ktorej došlo k porušeniu povinnosti za každý aj začatý deň porušenia povinnosti do dňa vrátenia príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti vrátane, najviac do výšky tejto sumy.
(4)
Ak prijímateľ porušil povinnosti podľa odseku 2 písm. c) a d), je povinný vrátiť príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť vo výške finančnej opravy37) a penále vo výške 0,1 % sumy finančnej opravy za každý aj začatý deň porušenia povinnosti do dňa vrátenia príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti vrátane, najviac do výšky tejto sumy.
(5)
Prijímateľ je zodpovedný za vrátenie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti, na ktorom bola vykonaná finančná oprava. Prijímateľ nie je zodpovedný za vrátenie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti pri splnení podmienok ustanovených v osobitnom predpise.38)
(6)
Orgán vykonávajúci finančné nástroje, ktorý porušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa osobitného predpisu,39) je povinný vrátiť príspevok poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.40)
§ 21
Vysporiadanie finančných vzťahov
(1)
Finančnú opravu môže vykonať poskytovateľ, certifikačný orgán alebo orgán auditu pred ukončením operačného programu. Voči poskytovateľovi, certifikačnému orgánu alebo orgánu auditu sa vykoná finančná oprava viazaním podľa osobitného predpisu.41)
(2)
Vysporiadanie finančných vzťahov po vykonaní finančnej opravy voči prijímateľovi sa vykoná vrátením príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti, na ktorej bola finančná oprava vykonaná, podľa § 20.
(3)
Ak poskytovateľ zistí nesplnenie povinnosti prijímateľa vrátiť príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť, vyzve prijímateľa na vrátenie príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti.
(4)
Prijímateľ vracia prostriedky Európskej únie schválené certifikačným orgánom na osobitný účet Ministerstva financií Slovenskej republiky vedený v Štátnej pokladnici, prostriedky Európskej únie neschválené certifikačným orgánom a prostriedky štátneho rozpočtu vráti do rozpočtu príslušnej platobnej jednotky podľa osobitného predpisu.42)
(5)
Ak prijímateľ nevráti príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť a penále na základe výzvy podľa odseku 3, poskytovateľ oznámi túto skutočnosť príslušnej správe finančnej kontroly.43) Správa finančnej kontroly rozhodne o vrátení príspevku na finančný nástroj alebo jeho časti a penále. Ak prijímateľ nevráti príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť a penále, správa finančnej kontroly tento príspevok na finančný nástroj alebo jeho časť a penále vymáha.
(6)
Na konanie podľa odseku 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(7)
Ak vznikne nezrovnalosť44) u finančného sprostredkovateľa alebo konečného prijímateľa, finančná oprava sa vykoná u prijímateľa. Prijímateľ následne vymáha tieto prostriedky od finančného sprostredkovateľa v súlade so zmluvou s finančným sprostredkovateľom podľa § 16, alebo od konečného prijímateľa v súlade so zmluvou podľa § 17. Výška finančnej opravy u prijímateľa sa určí primerane podľa § 20 ods. 3 a 4.
§ 22
Ochrana finančných záujmov Európskej únie
Ak finančný sprostredkovateľ alebo konečný prijímateľ zistí nezrovnalosť, je povinný to bezodkladne oznámiť poskytovateľovi a prijímateľovi.
§ 23
Účtovníctvo
(1)
Orgán vykonávajúci finančné nástroje a konečný prijímateľ, ktorí sú účtovnou jednotkou,45) účtujú o skutočnostiach týkajúcich sa finančného nástroja
a)
na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých operácií alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých operácií bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých operácií, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva, alebo
b)
v účtovných knihách so slovným a číselným označením operácie v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.
(2)
Konečný prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou,45) vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa operácie v účtovných knihách so slovným a číselným označením operácie pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu46) o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
§ 24
Uchovávanie dokumentácie
(1)
Orgán vykonávajúci finančné nástroje a konečný prijímateľ uchovávajú a ochraňujú účtovnú dokumentáciu podľa § 23 a inú dokumentáciu týkajúcu sa operácie podľa osobitného predpisu.46)
(2)
Ak má prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku na finančné nástroje podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania. Ustanovenia § 23 sa nepoužijú.
§ 25
Spoločné ustanovenia týkajúce sa zlúčenia operačných programov
(1)
Zlúčením operačných programov prechádzajú práva a povinnosti zo zmluvy podľa § 15 z poskytovateľa zanikajúceho operačného programu na poskytovateľa nástupníckeho operačného programu bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Právne účinky zmluvy podľa § 15 a 16 alebo iných právnych úkonov vykonaných pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj, vrátení príspevku na finančný nástroj a pri vykonávaní finančných nástrojov zostávajú po zlúčení operačných programov zachované.
(2)
Konania alebo procesy podľa tohto zákona neukončené do zlúčenia operačných programov dokončuje poskytovateľ nástupníckeho operačného programu.
(3)
Na úpravu práv, povinností a vzťahov, ktoré sú dotknuté zlúčením operačných programov, sa v prípadoch neupravených v tomto zákone použijú ustanovenia osobitného predpisu.47)
§ 25a
Spoločné ustanovenia týkajúce sa zmeny riadiaceho orgánu
(1)
Ak dôjde postupom podľa osobitného predpisu11) k zmene určenia riadiaceho orgánu, novourčený riadiaci orgán je právnym nástupcom pôvodne určeného riadiaceho orgánu pre daný operačný program v celom rozsahu. Účinnosť určenia nového riadiaceho orgánu vyplýva z rozhodnutia o určení nového riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu.11)
(2)
Práva a povinnosti zo zmluvy o financovaní patriace poskytovateľovi, ktorým je riadiaci orgán, prechádzajú účinnosťou určenia z pôvodne určeného riadiaceho orgánu na novourčený riadiaci orgán bez potreby vykonania osobitného úkonu týkajúceho sa tejto zmeny. Právne účinky zmluvy o financovaní a zmluvy s finančným sprostredkovateľom alebo iných právnych úkonov vykonaných pri poskytovaní príspevku na finančný nástroj, vrátení príspevku na finančný nástroj a pri vykonávaní finančných nástrojov zostávajú po určení nového riadiaceho orgánu zachované v celom rozsahu.
(3)
Konania alebo procesy podľa tohto zákona neukončené ku dňu účinnosti určenia nového riadiaceho orgánu dokončuje novourčený riadiaci orgán.
(4)
Na úpravu práv, povinností a vzťahov, ktoré sú dotknuté zmenou riadiaceho orgánu, sa v prípadoch neupravených v tomto zákone použijú ustanovenia osobitného predpisu.48)
§ 26
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)
Tento zákon sa vzťahuje aj na zlúčenie operačných programov, ktoré nastalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
(2)
Ak došlo k zlúčeniu operačných programov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, zlúčenie operačných programov sa považuje za účinné dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 429/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z. a zákona č. 253/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov.97ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97ba znie:
„97ba)
Napríklad § 35a zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. 125 a 127 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.
Čl. III
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 116/2011 Z. z., zákona č. 71/2012 Z. z., zákona č. 111/2012 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Doterajší text § 23 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. a SZRB Asset Management, a. s. sú oprávnenými prijímateľmi pre priamy finančný príspevok vo forme dotácie podľa osobitného predpisu.53)“.
Čl. IV
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 213/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 162 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
riadiacemu orgánu a orgánu auditu pri výkone kontroly alebo auditu finančných nástrojov.72a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:
„72a)
Napríklad § 35a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 125 a 127 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
§ 5 ods. 6 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1b)
Zákon č. 112/2018 Z. z.
2)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
5)
Čl. 2 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012) v platnom znení.
5a)
Čl. 37 ods. 7 až 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
6)
§ 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
Čl. 2 bod 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
7)
§ 28 a 31a zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 27, 31a a 31b zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Čl. 2 ods. 12 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
10)
Čl. 2 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
11)
§ 4 zákona č. 292/2014 Z. z.
12)
§ 5 zákona č. 292/2014 Z. z.
13)
§ 6 zákona č. 292/2014 Z. z.
14)
§ 7 zákona č. 292/2014 Z. z.
15)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15a)
§ 3 ods. 1 písm. l) zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 461/2019 Z. z.
15aa)
§ 8 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.
15ab)
§ 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení zákona č. 39/2022 Z. z.
16)
§ 8 zákona č. 292/2014 Z. z.
17)
§ 9 zákona č. 292/2014 Z. z.
18)
§ 10 zákona č. 292/2014 Z. z.
19)
§ 35a, § 35d až 35f zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 11 zákona č. 292/2014 Z. z.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
22)
Čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
23)
Zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
Čl. 4 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Čl. 30 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.
25)
Čl. 38 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
26)
Napríklad § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 213/2014 Z. z., § 1 ods. 3 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2015 Z. z., § 1 ods. 3 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, čl. 4 ods. 1 bod 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013) v platnom znení, čl. 38 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
27)
Čl. 40 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
28)
Napríklad § 497 až 507 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
29)
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
30)
Čl. 140 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.
Príloha IV nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
31)
§ 91 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
32)
Čl. 41 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
33)
Čl. 42 ods. 1 písm. d) a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
Čl. 12 a 13 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde (Ú. v. EÚ L 138, 13. 5. 2014) v platnom znení.
34)
Čl. 45 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
35)
Napríklad Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 1303/2013.
36)
Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, delegované nariadenie (EÚ) č. 480/2014.
37)
Čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
38)
Čl. 6 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 480/2014.
39)
§ 2 ods. 2 písm. c) a ods. 3 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
§ 19 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41)
§ 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 126 písm. d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
43)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
44)
Čl. 2 ods. 36 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.
45)
§ 1 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
46)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
47)
§ 54 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 461/2019 Z. z.
48)
§ 54a zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 134/2020 Z. z.