320/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

320
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. novembra 2015,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona c. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. 134/2008 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 15 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa písmeno c).
2.
V § 2 písmeno e) znie:
„e)
záchranná činnosť operátora Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby,“.
3.
V § 3 ods. 1 sa slová „písm. b) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c) a f)“.
4.
V § 3 ods. 3 sa slová „70 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.
5.
V § 3 ods. 6 sa slová „v lavíne“ nahrádzajú slovami „operátora Operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby“.
6.
§ 6 a 7 sa vypúšťajú.
7.
Prílohy č. 1 až 7a znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.
OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÁKLADNÚ ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ
Por.

číslo

Téma

Vyčovacie a výcvikové hodiny
letná časť zimná časť
teória prax teória prax
1. Ochrana a bezpečnosť pri práci 1 - 1 -
2. Záchranná činnosť, právo a etika 1 - - -
3. Spolupráca záchranných zložiek integrovaného záchranného systému 1 - - -
4. Typy lán, práca s lanom, uzlová technika 1 3 1 3
5. Topografia a orientácia v teréne, práca s globálnym satelitným navigačným systémom 2 1 2 1
6. Sneh a lavíny, vyhodnotenie lavínovej situácie, primárna záchrana - - 3 2
7. Meteorológia a vyhodnotenie poveternostnej situácie 2 1 1 1
8. Obsluha rádiového zariadenia 1 1 - -
9. Zásady pohybu okolo vrtuľníka 1 1 1 1
10. Navádzanie vrtuľníka na pristátie 1 1 1 1
11. Organizácia záchrannej činnosti 1 1 1 1
12. Poskytovanie prvej pomoci v teréne - - 2 2
13. Technické transportné prostriedky, zvoz na lyžiach 1 2 1 2
14. Záchranný materiál, jeho kontrola a životnosť, ochrana a bezpečnosť pri práci 1 - 1 -
15. Lyžovanie, skialpinizmus a horolezectvo 1 5 1 5
16. Nácvik záchrannej činnosti na lyžiarskej trati - - 1 6
Spolu 15 16 17 25
Príloha č. 2 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.
OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA POZEMNÚ ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ
Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny
letná časť zimná časť
teória prax teória prax
1. Organizácia záchrannej činnosti, algoritmy 2 - 2 -
2. Manažment rizík pri záchrannej činnosti 1 - 1 -
3. Technické prostriedky a transportné prostriedky 1 2 1 2
4. Záchrana pomocou statického lana zo zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu osôb 1 2 1 2
5. Používanie snežného skútra pri záchrannej činnosti - - 1 2
6. Improvizácia pri záchrannej činnosti, záchrana osoby používajúcej lietajúce športové zariadenie 1 2 - 2
7. Zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy 4 - 4 -
8. Jednolanová technika 2 6 - -
9. Techniky kolektívnej záchrannej činnosti pomocou statických lán, záchrana z ľadopádu 1 3 1 3
10. Záchrana pomocou lana typu Dyneema 1 3 1 3
11. Organizácia práce pri záchrannej činnosti na lavíne - - 2 4
Spolu 14 18 14 18
Príloha č. 3 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.
OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ POMOCOU VRTUĽNÍKA LANOVOU TECHNIKOU
Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny
teória prax
1. Zásady leteckej záchrannej činnosti 1 -
2. Transportné prostriedky pod vrtuľník 1 1
3. Navádzanie vrtuľníka 0,5 0,5
4. Obsluha rádiového zariadenia a korešpondencia 0,5 0,5
5. Nácvik činnosti na trenažéri
6. Nastupovanie, vystupovanie, nakladanie a vykladanie postihnutej

osoby pri zapnutom motore vrtuľníka v šikmom teréne

0,5 0,5
7. Zlaňovanie z visu vrtuľníka - 1
8. Práca s palubným žeriavom - 1
9. Práca s vrtuľníkom v podvese - 1
10. Nácvik evakuácie z vysokohorského terénu, zo steny a rokliny 2 3
Spolu 5,5 10,5
Príloha č. 4 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.
OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA JASKYNNÚ ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ
Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny
teória prax
1. Bezpečnostné zásady pri činnosti v jaskyni 2 -
2. Osobný výstroj a osobná výzbroj 2 2
3. Jednolanová technika, práca na lane 2 5
4. Vystrojovanie priepasti 1 3
5. Technika individuálnej záchrannej činnosti 1 3
6. Zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni 4 1
7. Prežitie v podzemí 1 1
8. Záchranný materiál 1 -
9. Vystrojovanie záchranného stanovišťa 1 3
10. Technika kolektívnej záchrannej činnosti 1 3
11. Zásady starostlivosti o postihnutú osobu počas transportu 2 3
12. Taktika záchrannej činnosti 2 3
Spolu 20 26
Príloha č. 5 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.
OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ OPERÁTORA OPERAČNÉHO STREDISKA TIESŇOVÉHO VOLANIA HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUŽBY
Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny
teória prax
1. Organizácia záchrannej činnosti, algoritmy 4 -
2. Znalosť miestopisu horských oblastí 6 -
3. Práca s hardvérom a softvérom určenými na príjem tiesňového volania 4 4
4. Lokalizácia miesta zásahu pomocou zemepisných súradníc 1 1
5. Modelové situácie – práca pod tlakom v časovej tiesni, psychológia, výkon paralelných činností 5 5
6. Spolupráca so zložkami integrovaného záchranného systému 2 -
7. Obsluha rádiového zariadenia 1 1
Spolu 23 11
Príloha č. 6 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.
OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ POMOCOU LAVÍNOVÉHO A PÁTRACIEHO PSA
Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny
letná časť zimná časť
teória prax teória prax
1. Organizácia záchrannej činnosti so psom 1 1 1 1
2. Spôsoby nasadenia záchranára a psa na vyhľadávanie na lavíne - - 1 6
3. Nasadenie záchranára a psa pomocou vrtuľníka - 5 - 5
4. Spôsoby nasadenia záchranára a psa pri vyhľadávaní osoby v tiesni 1 2 1 2
5. Záchranná činnosť so psom na lavíne 1 4 1 4
6. Záchranná činnosť so psom s použitím globálneho satelitného navigačného systému 2 3 2 3
7. Vyhodnocovanie záchrannej činnosti s nasadením psa 1 - 1 -
Spolu 6 15 7 21
Príloha č. 7 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.
OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ZÁCHRANNÚ ČINNOSŤ NA LYŽIARSKEJ TRATI
Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny
teória prax
1. Ochrana a bezpečnosť pri práci 1 -
2. Poskytovanie prvej pomoci v teréne 2 2
3. Technické transportné prostriedky 1 -
4. Organizácia záchrannej činnosti, navádzanie vrtuľníka, integrovaný záchranný systém 1 -
5. Obsluha rádiového zariadenia 1 -
6. Lyžovanie - 1
7. Nácvik záchrannej činnosti na lyžiarskej trati 1 6
Spolu 7 9
Príloha č. 7a k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 320/2015 Z. z.
OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚŠKY NA ODBORNÚ ČINNOSŤ
Por.

číslo

Téma

Vyučovacie hodiny
teória
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, postavenie, pôsobnosť a organizačná štruktúra 2
2. Postavenie Horskej záchrannej služby, štatút a organizačný poriadok 2
3. Všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce činnosť Horskej záchrannej služby 6
4. Integrovaný záchranný systém 2
5. Štátna služba a jej výkon v podmienkach Horskej záchrannej služby 2
6. Sociálne zabezpečenie príslušníka Horskej záchrannej služby 2
7. Etický kódex príslušníka Horskej záchrannej služby 2
Spolu 18“.

8.
Príloha č. 8 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.
Robert Kaliňák v. r.