319/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

319
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 9. novembra 2015
o skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ods. 1 písm. f) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
obsah žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora (ďalej len „skúška“),
b)
zriadenie a činnosť skúšobnej komisie (ďalej len „komisia“),
c)
rozsah, priebeh a spôsob vyhodnotenia skúšky a
d)
vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora (ďalej len „osvedčenie“).
§ 2
(1)
Žiadosť o absolvovanie skúšky obsahuje údaje podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Prílohou k žiadosti o absolvovanie skúšky je
a)
kópia dokladu o ukončení vzdelania podľa § 12 ods. 6 zákona,
b)
kópia dokladu o odbornej praxi alebo čestné vyhlásenie podľa § 12 ods. 7 zákona a
c)
prípadová písomná správa z energetického auditu spracovaná primerane podľa osobitného predpisu.1)
§ 3
(1)
Organizácia určená ministerstvom podľa § 25 písm. b) zákona (ďalej len „určená organizácia“) zriadi na vykonanie skúšky komisiu.
(2)
Komisia sa skladá z piatich členov, a to z predsedu, podpredsedu a ostatných členov. Členmi komisie sú zamestnanci určenej organizácie, zamestnanci ministerstva a zástupcovia profesijných zväzov a združení z oblasti energetiky a ochrany životného prostredia. Činnosť komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom určenej organizácie a ktorého vymenúva a odvoláva štatutárny orgán určenej organizácie.
(3)
Predseda komisie
a)
vymenúva a odvoláva podpredsedu a ostatných členov komisie,
b)
zvoláva komisiu,
c)
riadi priebeh skúšky,
d)
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky (ďalej len „zápisnica“),
e)
podpisuje osvedčenie.
(4)
Predsedu komisie počas neprítomnosti zastupuje podpredseda komisie v rozsahu podľa odseku 3 písm. b) až e).
(5)
Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie.
§ 4
Rozsah skúšky je zameraný na preukázanie znalostí
a)
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich energetický audit,
b)
technických predpisov z oblasti energetickej efektívnosti,
c)
o technických parametroch a prevádzke zdrojov na premenu energie, rozvodov energie a významných spotrebičov energie.2)
§ 5
(1)
Termín konania skúšky, okruhy skúšobných otázok na overenie odbornej spôsobilosti, zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov podľa § 4 písm. a) a zoznam technických predpisov podľa § 4 písm. b) určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle určená organizácia najmenej 60 dní pred termínom konania skúšky.
(2)
Žiadateľ o vykonanie skúšky (ďalej len „žiadateľ“) doručí určenej organizácii písomnú žiadosť o absolvovanie skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky.
(3)
Skúška je neverejná a skladá sa z písomnej časti a ústnej časti, ktoré sa vykonajú spravidla v jeden deň.
(4)
Skúška sa vykonáva v štátnom jazyku.
(5)
Písomná časť skúšky sa vykonáva formou písomného testu v rozsahu 50 otázok. Písomný test trvá 90 minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok zapíše do zápisnice o priebehu skúšky člen komisie, ktorého určí predseda komisie. Žiadateľ je hodnotený klasifikačným stupňom
a)
„vyhovel“, ak v písomnom teste dosiahne najmenej 80 % správnych odpovedí,
b)
„nevyhovel“, ak v písomnom teste dosiahne menej ako 80 % správnych odpovedí.
(6)
Po vyhodnotení písomnej časti skúšky predseda komisie oznámi žiadateľovi výsledok ústne.
(7)
Ak bol žiadateľ hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, vykoná ústnu časť skúšky, ktorá pozostáva z odpovede na tri vyžrebované otázky a obhajoby prípadovej písomnej správy z energetického auditu. Ústna časť skúšky trvá najviac 45 minút a koná sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov komisie. Každý prítomný člen komisie vyhodnotí žiadateľa klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Žiadateľ úspešne absolvoval skúšku, ak bol väčšinou prítomných členov komisie hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“. Pri rovnosti hlasov je hlas predsedu komisie rozhodujúci.
(8)
Určená organizácia zašle žiadateľovi, ktorý úspešne absolvoval skúšku, osvedčenie do 30 dní odo dňa absolvovania skúšky.
(9)
Ak žiadateľ nevyhovel len v ústnej časti skúšky a opakovanú skúšku vykoná do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania skúšky, písomnú časť skúšky nevykonáva. Ustanovenia o priebehu skúšky a vyhodnotení skúšky sa použijú primerane.
§ 6
Osvedčenie sa vydáva v dvoch rovnopisoch. Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 2.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2015.
Vazil Hudák v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 319/2015 Z. z.
Žiadosť o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti
Príloha č. 2 k vyhláške č. 319/2015 Z. z.