307/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

307
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 12. novembra 2015
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 56 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v y h l a s u j e m
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a
u r č u j e m
1. deň ich konania na sobotu 5. marca 2016,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 4. decembra 2015,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehotu na ich prvé zasadanie do 25. januára 2016.
Peter Pellegrini v. r.