292/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

292
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. októbra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 278 ods. 1 a § 279 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov a podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová "60 %" nahrádzajú slovami "100 %".
2.
§ 2 znie:
㤠2
Ak ide o výživné pre maloleté dieťa, základná suma podľa osobitného predpisu,2a) z ktorej sa vypočíta základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu2) platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; toto ustanovenie sa použije aj vtedy, ak je povinným osoba podľa § 2a.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2a ods. 1 sa odkaz 2a nad slovom "predpisu" nahrádza odkazom 2aa.
4.
Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:
㤠5b
V konaniach začatých pred 1. januárom 2016 sa pre spôsob výpočtu základnej sumy, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy, použije od 1. januára 2016 toto nariadenie vlády v znení účinnom od 1. januára 2016.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.