286/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vydalo podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
výnos z 29. októbra 2015 č. 504/2015-100 o poskytovaní mimoriadnej podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa.
Tento výnos upravuje spôsob podávania žiadosti o poskytnutie mimoriadnej podpory pre sektor mlieka a bravčového mäsa podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1853 z 15. októbra 2015, ktorým sa stanovuje dočasná mimoriadna pomoc pre poľnohospodárov v sektoroch chovu hospodárskych zvierat (Ú. v. EÚ L 271, 16. 10. 2015).
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 22/2015 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.