285/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 28. októbra 2015,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 27a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 192/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii a ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik so 100 % majetkovou účasťou štátu.3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 175/1999 Z. z. v znení zákona č. 154/2015 Z. z.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Fico v. r.