284/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

284
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 27. októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).
Opatrením sa zvyšuje pevná cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú ambulanciou vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a cena dopravy vrtuľníkom za jednu letovú minútu, ktorá sa zároveň mení z maximálnej ceny na pevnú cenu.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.
Opatrenie je uverejnené v čiastke č. 12/2015 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.