281/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.01.2016 do 30.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

281
ZÁKON
z 25. septembra 2015
o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje štátnu službu profesionálnych vojakov (ďalej len "štátna služba") a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, zmenou a skončením služobného pomeru profesionálnych vojakov.
(2)
Na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby sa vzťahuje Zákonník práce, ak to ustanovuje tento zákon.
Vymedzenie niektorých pojmov
§ 2
(1)
Štátna služba je činnosť, ktorou profesionálny vojak plní úlohy vyplývajúce z tohto zákona a z osobitných predpisov.1)
(2)
Profesionálny vojak je fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom pomere k Slovenskej republike. Ak sa v tomto zákone používa pojem profesionálny vojak, rozumie sa tým aj profesionálna vojačka.
(3)
Minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti je časový úsek, po ktorého uplynutí možno profesionálneho vojaka vymenovať do inej vojenskej hodnosti alebo povýšiť. Minimálne doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Maximálna doba štátnej služby je časový úsek ustanovený na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe. Maximálne doby štátnej služby sú uvedené v prílohe č. 1.
(5)
Veková hranica je vymedzenie fyzického veku profesionálneho vojaka, do ktorého môže zotrvať v štátnej službe. Vekové hranice sú uvedené v prílohe č. 1.
(6)
Doba na vymenovanie alebo povýšenie do vojenskej hodnosti (ďalej len "doba povýšenia") je časový úsek, počas ktorého môže byť profesionálny vojak vymenovaný alebo povýšený do vojenskej hodnosti. Doba povýšenia začína plynúť odo dňa nasledujúceho po uplynutí minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti a skončí sa 12 mesiacov pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby alebo 12 mesiacov pred dosiahnutím vekovej hranice.
§ 3
Na účely tohto zákona
a)
miesto výkonu štátnej služby je obec alebo inak určené miesto, v ktorom profesionálny vojak vykonáva štátnu službu,
b)
občan je občan Slovenskej republiky, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby,
c)
kontaktná osoba je blízka osoba2) alebo iná osoba, ktorú profesionálny vojak určí na účely zabezpečenia kontaktu pri mimoriadnej udalosti podľa tohto zákona alebo aj inej udalosti, ak je zabezpečenie kontaktu potrebné; kontaktná osoba musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,3)
d)
služobná kariéra je postup profesionálneho vojaka vo vojenských hodnostiach, do ktorých je vymenovaný alebo povýšený, a vo funkciách, do ktorých je vymenovaný alebo ustanovený počas trvania služobného pomeru,
e)
organizačná zmena je
1.
zrušenie funkcie,
2.
zmena vojenskej hodnosti plánovanej na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak vymenovaný alebo ustanovený, alebo
3.
zmena vojenskej odbornosti a jej špecializácie, ak profesionálny vojak v dôsledku takejto zmeny prestane spĺňať kvalifikačné predpoklady alebo požiadavky na výkon štátnej služby,
f)
iná funkcia je funkcia, do ktorej môže byť profesionálny vojak ustanovený, okrem funkcie,
1.
pri ktorej sa na ustanovenie vyžaduje vyčlenenie podľa § 71 ods. 1,
2.
pri ktorej sa na ustanovenie vyžaduje skončenie vyčlenenia, ak ide o profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva alebo
3.
ktorá je podľa § 80 ods. 4 určená na ustanovenie profesionálneho vojaka po skončení jeho vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
g)
medzinárodná organizácia je najmä Organizácia Severoatlantickej zmluvy, Európska únia, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a Organizácia Spojených národov.
§ 4
Zákaz diskriminácie
(1)
Služobný úrad je povinný zaobchádzať s občanom a profesionálnym vojakom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom,4) najmä ak ide o podmienky prijatia do štátnej služby, podmienky výkonu štátnej služby, odmeňovanie a iné plnenie peňažnej hodnoty a nepeňažnej hodnoty poskytované v súvislosti s výkonom štátnej služby, vzdelávanie a skončenie štátnej služby.
(2)
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia občana a profesionálneho vojaka z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, povinností k rodine, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.5)
(3)
Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo štátnej služby musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na ujmu druhého.
(4)
Občan pri prijímaní do štátnej služby alebo profesionálny vojak, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania, sa môže domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na súde.4) Služobný úrad je povinný na podnet občana a profesionálneho vojaka bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu a odstrániť následky nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania.
(5)
Služobný úrad alebo veliteľ nesmie profesionálneho vojaka žiadnym spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať preto, že sa zákonným spôsobom domáha svojich práv vyplývajúcich z výkonu štátnej služby alebo z uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania.
(6)
Služobný úrad zabezpečí oboznámenie občana a profesionálneho vojaka s ustanoveniami o zákaze diskriminácie podľa odsekov 1 až 5.
§ 5
Hlavný služobný úrad
(1)
Hlavný služobný úrad na účely tohto zákona je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). Vedúcim hlavného služobného úradu je minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len "minister").
(2)
Hlavný služobný úrad
a)
riadi služobné úrady,
b)
zabezpečuje jednotný postup pri uplatňovaní tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov vydaných na jeho vykonanie,
c)
kontroluje dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov a služobných predpisov vydaných na jeho vykonanie,
d)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3)
Hlavný služobný úrad je služobným úradom pre
a)
náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len "náčelník generálneho štábu"),
b)
riaditeľa Vojenského spravodajstva,
c)
riaditeľa Vojenskej polície a
d)
rektora vojenskej vysokej školy.
§ 6
Služobný úrad
(1)
Služobný úrad na účely tohto zákona je
a)
ministerstvo pre profesionálnych vojakov vyčlenených podľa § 71 ods. 1 písm. a),
b)
organizačná zložka ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len "ozbrojené sily") pre profesionálnych vojakov ozbrojených síl a pre profesionálnych vojakov, ktorým sa skončilo vyčlenenie podľa § 71 ods. 5,
c)
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "vojenská kancelária prezidenta") pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh vojenskej kancelárie prezidenta a Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len "čestná stráž prezidenta"),
d)
Vojenské spravodajstvo pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva,
e)
Vojenská polícia pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenskej polície,
f)
vojenská vysoká škola pre profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh vojenskej vysokej školy.
(2)
Služobný úrad v mene štátu koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich a plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a služobné predpisy vydané na vykonanie tohto zákona.
(3)
V mene štátu koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich v rozsahu ustanovenom zákonom aj minister.
(4)
Služobný úrad a minister v mene štátu rozhodujú vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka, ktorý je oznamovateľom kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,5) a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich, ak nastane dôvod skončenia štátnej služby prepustením zo služobného pomeru podľa § 83 ods. 1 písm. a), c), d), f) tretieho bodu, g) a k), ods. 2 písm. h) a i) a ods. 5 písm. b) až g) iba s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Služobné úrady podľa odseku 1 písm. b) ustanoví služobný predpis.
§ 7
Vedúci služobného úradu
(1)
V služobnom úrade rozhoduje vedúci služobného úradu.
(2)
Na účely tohto zákona vedúcim služobného úradu je
a)
vedúci služobného úradu ministerstva7) v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a),
b)
vedúci organizačnej zložky ozbrojených síl v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. b),
c)
náčelník vojenskej kancelárie prezidenta v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. c),
d)
riaditeľ Vojenského spravodajstva v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d),
e)
riaditeľ Vojenskej polície v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. e),
f)
rektor vojenskej vysokej školy v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. f).
(3)
Vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru náčelníka vojenskej kancelárie prezidenta a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich rozhoduje prezident Slovenskej republiky (ďalej len "prezident").
(4)
Vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva a v právnych vzťahoch s ním súvisiacich rozhoduje riaditeľ Vojenského spravodajstva.
(5)
V čase neprítomnosti vedúceho služobného úradu alebo ak funkcia vedúceho služobného úradu nie je obsadená, za vedúceho služobného úradu rozhoduje
a)
profesionálny vojak, ktorému zastupovanie neprítomného vedúceho služobného úradu vyplýva z funkcie,
b)
profesionálny vojak, ktorý je poverený
1.
zastupovaním neprítomného vedúceho služobného úradu alebo
2.
výkonom voľnej funkcie vedúceho služobného úradu, alebo
c)
vedúci štátny zamestnanec,8) alebo vedúci zamestnanec,9) ktorý je poverený zastupovaním neprítomného vedúceho služobného úradu.
(6)
Rozsah pôsobnosti vedúceho služobného úradu podľa odseku 2 písm. a) až c), e) a f) ustanoví služobný predpis.
§ 8
Veliteľ
(1)
Veliteľ na účely tohto zákona je profesionálny vojak, ktorý je oprávnený vydávať podriadenému profesionálnemu vojakovi vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny na vykonávanie štátnej služby alebo v súvislosti s jej výkonom v určenom rozsahu.
(2)
Veliteľ podľa odseku 1 je aj profesionálny vojak,
a)
ktorému zastupovanie neprítomného veliteľa vyplýva z funkcie,
b)
ktorý je poverený zastupovaním neprítomného veliteľa,
c)
ktorý je poverený výkonom voľnej funkcie veliteľa.
(3)
Veliteľ podľa odseku 1 je aj
a)
prezident, minister, štátny tajomník ministerstva a riaditeľ Vojenského spravodajstva,
b)
vedúci služobného úradu ministerstva,7) vedúci štátny zamestnanec8) a vedúci zamestnanec.9)
(4)
Pri uplatňovaní pôsobnosti voči podriadeným profesionálnym vojakom je veliteľ podľa odseku 1 nadriadený podľa funkcie. Ak veliteľ nie je nadriadený podľa funkcie, je nadriadený podľa vojenskej hodnosti.
(5)
Rozsah pôsobnosti veliteľa podľa odseku 1 a odseku 3 písm. b) ustanoví služobný predpis.
(6)
Rozsah pôsobnosti veliteľa ustanovený osobitným predpisom10) nie je týmto zákonom dotknutý.
§ 9
Základné povinnosti veliteľa
Veliteľ je povinný
a)
riadiť, organizovať a kontrolovať výkon štátnej služby podriadených profesionálnych vojakov,
b)
zabezpečovať, aby podriadení profesionálni vojaci boli náležite vycvičení, vyškolení a riadne oboznámení so služobnými predpismi, vojenskými rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a pokynmi, ako aj s informáciami potrebnými na riadny výkon štátnej služby,
c)
vytvárať podriadeným profesionálnym vojakom podmienky na riadny výkon štátnej služby, najmä zabezpečovať materiálne a technické podmienky pracoviska vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov nevyhnutných na riadny a bezpečný výkon štátnej služby,
d)
viesť podriadených profesionálnych vojakov k dodržiavaniu základných povinností a služobnej disciplíny, vyvodzovať dôsledky z neplnenia základných povinností a z porušovania služobnej disciplíny a vykonávať disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona,
e)
zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia podriadených profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby a kontrolovať dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a v oblasti prevádzky technických zariadení; ak veliteľ zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie,
f)
navrhovať opatrenia, ak zistil dôvod na zmenu v služobnom pomere alebo dôvod na skončenie služobného pomeru podriadeného profesionálneho vojaka,
g)
vytvárať podmienky na predchádzanie vzniku služobných úrazov a chorôb z povolania11) profesionálneho vojaka, viesť evidenciu služobných úrazov, zabezpečiť vyšetrenie služobného úrazu alebo choroby z povolania a viesť evidenciu dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz (ďalej len "dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz"),
h)
zabezpečiť vedenie písomností týkajúcich sa služobného pomeru profesionálneho vojaka v osobnom spise profesionálneho vojaka.
§ 10
Služobné predpisy
(1)
Služobné predpisy sú predpisy, ktorými sa v medziach tohto zákona ustanovujú podrobnosti o štátnej službe a podrobnosti súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru.
(2)
Služobné predpisy vydáva hlavný služobný úrad, ak tento zákon v § 137 ods. 4 neustanovuje inak.
(3)
Profesionálni vojaci musia byť so služobnými predpismi riadne oboznámení.
§ 11
Systemizácia
(1)
Systemizácia na účely tohto zákona je určenie počtu miest profesionálnych vojakov a určenie objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov.
(2)
Počet miest profesionálnych vojakov, pri zachovaní celkových početných stavov profesionálnych vojakov12) a objem finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov schvaľuje každoročne vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte. Návrh počtu miest a objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov pripravuje ministerstvo v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(3)
Systemizáciu v členení podľa vojenských hodností určuje
a)
minister na základe podkladov, ktoré mu predkladá
1.
náčelník generálneho štábu za služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a f),
2.
riaditeľ Vojenského spravodajstva za služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d),
3.
riaditeľ Vojenskej polície za služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. e),
b)
prezident na základe podkladov, ktoré mu predkladá náčelník vojenskej kancelárie prezidenta za služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. c).
(4)
Zmeny v systemizácii, ktoré nezvyšujú počet miest profesionálnych vojakov alebo ktoré nezakladajú nárok na štátny rozpočet, môže vykonať
a)
minister
1.
v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) a f) na návrh náčelníka generálneho štábu,
2.
v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) na návrh riaditeľa Vojenského spravodajstva,
3.
v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. e) na návrh riaditeľa Vojenskej polície,
b)
prezident v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. c).
(5)
Zmeny v systemizácií minister vykoná, ak v priebehu roka vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykoná úpravu počtu miest profesionálnych vojakov alebo objemu finančných prostriedkov na platy profesionálnych vojakov.
Obmedzenie niektorých ústavných práv profesionálnych vojakov
§ 12
(1)
Petičné právo profesionálnych vojakov vo veciach súvisiacich s výkonom štátnej služby sa obmedzuje na individuálne žiadosti, návrhy a sťažnosti profesionálneho vojaka.
(2)
Profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia.
(3)
Profesionálny vojak sa nesmie aktívne zúčastňovať na zhromaždeniach organizovaných politickými stranami alebo politickými hnutiami.
(4)
Profesionálny vojak sa nesmie združovať v odborových organizáciách, ktoré pôsobia v ozbrojených silách a na pracoviskách, kde vykonáva štátnu službu.
(5)
Profesionálnemu vojakovi možno z dôvodu prípravy na plnenie úloh ozbrojených síl alebo na plnenie úloh podľa osobitných predpisov13) s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom obmedziť osobnú slobodu pri výcviku, ktorým sa má prehĺbiť alebo preveriť jeho psychická odolnosť a fyzická odolnosť čo najvernejším priblížením k skutočným podmienkam plnenia úloh; súhlas môže profesionálny vojak vziať späť aj počas výcviku.
§ 13
(1)
Profesionálny vojak nesmie
a)
podnikať,
b)
vykonávať inú zárobkovú činnosť; inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu,14)
c)
byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť.
(2)
Zákaz podľa odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje na
a)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b)
lekársku posudkovú činnosť,
c)
poskytovanie veterinárnej starostlivosti,
d)
výkon osobnej asistencie podľa osobitného predpisu,15)
e)
vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, pastoračnú činnosť, publikačnú činnosť, literárnu činnosť, športovú činnosť, trénerskú činnosť, umeleckú činnosť, znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť alebo na prekladateľskú činnosť,16)
f)
činnosť vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske a zdravotné veci, oddielového vedúceho, vychovávateľa, inštruktora, alebo zdravotníckeho pracovníka v táboroch pre deti a mládež,
g)
správu vlastného majetku, majetku maloletého dieťaťa17) a na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
h)
činnosť v orgánoch spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
i)
činnosť v poradnom orgáne vlády,
j)
vykonávanie funkcie člena a zapisovateľa volebnej komisie alebo funkcie člena komisie pre referendum alebo
k)
činnosť člena v rozkladovej komisii.
(3)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý plní úlohy pod dočasnou legendou alebo trvalou legendou.
(4)
Zákaz podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný do riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby vládou alebo ministrom.
(5)
Profesionálny vojak uvedený v odseku 4 nesmie za členstvo v týchto orgánoch poberať odmenu alebo iné výhody.
§ 14
Informačný systém
(1)
Služobný úrad na účely spracúvania osobných údajov18) o fyzických osobách vymedzených týmto zákonom zriaďuje a prevádzkuje informačný systém, v ktorom sa vedie register občanov, register profesionálnych vojakov, register profesionálnych vojakov, ktorým sa skončil služobný pomer, a register identifikačnej databázy.
(2)
Register občanov obsahuje súbor osobných údajov občana a jeho rodičov, ktoré sa uchovávajú päť rokov.
(3)
Register profesionálnych vojakov obsahuje súbor osobných údajov profesionálnych vojakov, ich blízkych osôb2) a nimi určených kontaktných osôb, ktoré sa spracúvajú po celý čas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka.
(4)
Register profesionálnych vojakov, ktorým sa skončil služobný pomer, obsahuje súbor ich osobných údajov a súbor osobných údajov ich blízkych osôb,2) ktoré sa uchovávajú po dobu 100 rokov od narodenia profesionálneho vojaka.
(5)
Register identifikačnej databázy obsahuje súbor údajov podľa § 60 ods. 2 o profesionálnych vojakoch a profesionálnych vojakoch, ktorým sa skončil služobný pomer, a uchovávajú sa po dobu 100 rokov od narodenia profesionálneho vojaka.
(6)
Registre podľa odsekov 2 až 4 sa vedú v elektronickej podobe a v listinnej podobe.
(7)
Informačný systém podľa odseku 1, ktorý obsahuje údaje o občanoch, ktorí požiadali o prijatie do štátnej služby vo Vojenskom spravodajstve, o profesionálnych vojakoch vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva a o profesionálnych vojakoch, ktorým sa skončil služobný pomer vo Vojenskom spravodajstve, vedie osobitne iba Vojenské spravodajstvo.
(8)
Služobný úrad je povinný Vojenskému spravodajstvu na plnenie jeho úloh podľa osobitného predpisu19) umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným v registroch podľa odsekov 2 až 5.
(9)
Služobný úrad môže poskytovať informácie z registrov podľa odsekov 2 až 4 len s písomným súhlasom občana alebo profesionálneho vojaka alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.20)
DRUHÁ ČASŤ
ŠTÁTNA SLUŽBA
§ 15
Druhy štátnej služby
(1)
Druhy štátnej služby sú
a)
prípravná štátna služba,
b)
dočasná štátna služba,
c)
stála štátna služba,
d)
krátkodobá štátna služba.
(2)
Prípravná štátna služba je štátna služba, počas ktorej sa profesionálny vojak pripravuje na vykonávanie dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby.
(3)
Dočasná štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby a ktorá trvá do
a)
doby uvedenej v § 28 ods. 1 písm. a) alebo v § 28 ods. 2,
b)
uplynutia maximálnej doby štátnej služby alebo
c)
vekovej hranice, ak túto vekovú hranicu profesionálny vojak dosiahne pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby a nebola mu povolená výnimka podľa § 32.
(4)
Stála štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo prijatia do stálej štátnej služby a ktorá trvá do dosiahnutia vekovej hranice, ak tento zákon v § 32 neustanovuje inak.
(5)
Krátkodobá štátna služba je štátna služba, ktorú profesionálny vojak vykonáva od jeho vymenovania alebo prijatia do krátkodobej štátnej služby vo funkcii určenej služobným úradom a ktorá trvá po dobu dohodnutú so služobným úradom.
Podmienky prijatia do štátnej služby
§ 16
(1)
Do štátnej služby možno prijať občana, ak
a)
požiadal o prijatie do štátnej služby,
b)
ku dňu prijatia do štátnej služby dosiahol najmenej 18 rokov veku,
c)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo štátne občianstvo Slovenskej republiky a štátne občianstvo štátu, ktorý je
1.
členským štátom Európskej únie, alebo
2.
členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
e)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
f)
je bezúhonný,
g)
je spoľahlivý,
h)
ovláda štátny jazyk,
i)
dosiahol vzdelanie na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, do ktorej má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený; to neplatí, ak ide o profesionálneho vojaka, ktorý počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium, na ktoré bol prijatý,
j)
ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,21)
k)
je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
l)
spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22) ak sú požadované na výkon funkcie, do ktorej bude ustanovený vo Vojenskom spravodajstve,
m)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončil činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a ku dňu prijatia do štátnej služby skončil, prerušil alebo pozastavil výkon činností, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 13,
n)
nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,23)
o)
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
p)
úspešne absolvoval výberové konanie alebo prijímacie konanie.
(2)
Podmienky podľa odseku 1 písm. c) až g), k) a l) musí profesionálny vojak spĺňať po celý čas štátnej služby.
(3)
O prijatie do štátnej služby možno požiadať služobný úrad písomne alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Ak občan podal žiadosť elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je potrebné doručiť služobnému úradu žiadosť aj písomne najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti elektronickými prostriedkami.
(4)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin vojenský24) alebo úmyselný trestný čin,25) a v prípade trestného činu vojenského a zločinu26) aj občan, ktorému bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený.
(5)
Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak
a)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 sa skončilo právoplatným schválením zmieru a odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru do dňa prijatia do štátnej služby neuplynuli tri roky,
b)
trestné stíhanie vedené proti nemu pre trestný čin podľa odseku 4 bolo právoplatne podmienečne zastavené, až do uplynutia skúšobnej lehoty,
c)
je alebo bol liečený zo závislosti od alkoholu alebo iných omamných látok alebo psychotropných látok (ďalej len "omamné alebo psychotropné látky") alebo preukázateľne nadmerne požíva alkohol alebo požíva iné omamné alebo psychotropné látky alebo je alebo bol liečený z patologického hráčstva,
d)
je členom alebo sympatizantom skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd alebo sa podieľa na ich podpore alebo propagácii,
e)
bol zo štátnej služby podľa tohto zákona alebo z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
1.
na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať štátnu službu alebo profesionálnu službu,
2.
porušil základnú povinnosť profesionálneho vojaka, obmedzenie alebo zákaz podľa tohto zákona alebo z dôvodu, že závažným spôsobom porušil niektorú zo základných povinností profesionálneho vojaka alebo zákaz podľa predchádzajúcich právnych predpisov,
3.
mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa tohto zákona alebo z dôvodu, že opakovane porušil základnú povinnosť podľa predchádzajúcich právnych predpisov,
4.
bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti, ktorú má ako profesionálny vojak vykonávať, alebo trest straty vojenskej a inej hodnosti,
f)
jeho predchádzajúci služobný pomer podľa osobitných predpisov27) sa skončil z dôvodov, že
1.
na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať akúkoľvek funkciu v štátnej službe podľa osobitných predpisov,
2.
porušil služobnú prísahu alebo služobnú povinnosť zvlášť hrubým spôsobom,
3.
nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia prepustenia zo štátnej služby podľa osobitného predpisu,28)
g)
jeho predchádzajúci štátnozamestnanecký pomer sa skončil z dôvodu závažného porušenia služobnej disciplíny alebo jeho predchádzajúci pracovný pomer sa skončil z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny.
(6)
Bezúhonnosť podľa odseku 4 a spoľahlivosť podľa odseku 5 písm. a) a b) sa vo výberovom konaní alebo prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(7)
Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje ani občan, ktorý podľa iných skutočností nedáva záruku riadneho výkonu štátnej služby a má byť prijatý do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
(8)
Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby, spracúvať
a)
jeho údaje
1.
meno, priezvisko a rodné priezvisko,
2.
titul, vedeckú hodnosť,
3.
rodné číslo,
4.
dátum, miesto, okres a štát narodenia,
5.
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu,
6.
štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,
7.
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
8.
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl, kurzov, získaných osvedčení a oprávnení,
9.
znalosť cudzieho jazyka,
10.
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
11.
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
12.
miesto, čas trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere (§ 31) a dosiahnutú vojenskú hodnosť alebo inú hodnosť,
13.
závislosť od požívania alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, alebo od patologického hráčstva,
b)
meno, priezvisko a rodné priezvisko jeho rodičov,
c)
závery lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti,
d)
závery psychodiagnostického vyšetrenia o psychickej spôsobilosti,
e)
závery previerky fyzickej zdatnosti,
f)
závery psychofyziologického overenia pravdovravnosti.
(9)
Po prijatí občana do štátnej služby služobný úrad spracúva na účely
a)
plnenia úloh podľa tohto zákona a posúdenia nárokov profesionálneho vojaka v súvislosti s výkonom štátnej služby
1.
údaje podľa odseku 8,
2.
príslušnosť k vojenskému útvaru,
3.
osobné údaje o jeho rodinnom stave,
4.
údaje o oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,22)
5.
údaje o zdravotnej klasifikácii a o zdravotnom poistení,
6.
zobrazenie podoby tváre,
7.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu kontaktnej osoby a spôsob vyrozumenia kontaktnej osoby,
8.
meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu jeho blízkych osôb,2)
9.
potvrdenie o registrácii v príslušnej komore zdravotníckych pracovníkov a výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka, ak je profesionálny vojak zdravotníckym pracovníkom a vykonáva zdravotnícke povolanie v štátnej službe po ustanovení do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo,
b)
kontroly dodržiavania liečebného režimu, posudzovania dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz a posudzovania podľa osobitného predpisu29)
1.
adresu uvedenú na potvrdení o dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
2.
začiatok, trvanie a koniec dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
3.
meno a priezvisko ošetrujúceho lekára, ktorý uznal dočasnú neschopnosť pre chorobu alebo úraz,
4.
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia ošetrujúceho lekára.
(10)
Služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d) môže so súhlasom ministra výnimočne prijať do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva aj občana, ktorý nespĺňa podmienky zdravotnej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti.
§ 17
(1)
Občana, ktorý je blízkou osobou2) veliteľa alebo profesionálneho vojaka, nemožno prijať do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby, ak by vo funkcii, do ktorej má byť ustanovený, bol v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo by jeden podliehal pokladničnej alebo účtovnej kontrole druhého.
(2)
Občan, ktorý požiada o prijatie do dočasnej štátnej služby, do stálej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby, oznámi služobnému úradu skutočnosti podľa odseku 1.
Výberové konanie
§ 18
(1)
Funkcia, do ktorej sa občan ustanoví pri prijatí do štátnej služby, sa obsadzuje na základe výberového konania.
(2)
Výberovým konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do štátnej služby. Výberovým konaním sa overuje aj splnenie podmienok, ktoré sú potrebné vzhľadom na povahu činností, ktoré má profesionálny vojak vykonávať bezprostredne po vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby.
(3)
Výberové konanie je verejné a začína sa vyhlásením vo všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie. Výberové konanie vyhlasuje služobný úrad s uvedením údajov, ktorými sú
a)
názov funkcie,
b)
druh štátnej služby,
c)
podmienky prijatia do štátnej služby,
d)
zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 5,
e)
termín a miesto na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby,
f)
doba trvania štátnej služby, ak ide o krátkodobú štátnu službu.
(4)
Lehota na podanie žiadosti o prijate do štátnej služby nesmie byť kratšia ako 21 dní odo dňa vyhlásenia výberového konania.
(5)
Vo výberovom konaní občan predloží
a)
vyplnený osobný dotazník, ktorého súčasťou sú osobné údaje uvedené v § 16 ods. 8 písm. a) a b),
b)
životopis,
c)
občiansky preukaz,
d)
doklady o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaných kurzoch, získané osvedčenia alebo oprávnenia alebo ich osvedčené kópie,
e)
potvrdenie o povinnej vojenskej službe, ak ju absolvoval,
f)
čestné vyhlásenie, že
1.
sa považuje za spoľahlivého podľa § 16 ods. 1 písm. g),
2.
ovláda štátny jazyk,
3.
má štátne občianstvo podľa § 16 ods. 1 písm. d),
4.
nevykonáva činnosti, ktorých vykonávanie je v štátnej službe obmedzené alebo zakázané podľa § 12 a 13 alebo, že ku dňu prijatia do štátnej služby vykonávanie činností podľa § 12 skončí a vykonávanie činností podľa § 13 skončí, preruší alebo pozastaví,
5.
voči nemu nie je vedené trestné stíhanie,
6.
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
7.
bol oboznámený s podmienkami výkonu štátnej služby,
g)
osvedčenú kópiu rodného listu.
(6)
Vo výberovom konaní na funkciu vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba občan predloží aj písomné stanovisko príslušnej cirkevnej autority.30)
(7)
Občana, ktorý je na základe výsledkov lekárskej prehliadky podľa § 19 ods. 2 písm. a) zdravotne spôsobilý a spĺňa podmienky ustanovené v § 16 ods. 1 písm. a) až j), n) a o), služobný úrad pozve na posúdenie psychickej spôsobilosti a vykonanie previerky fyzickej zdatnosti najmenej sedem dní pred ich uskutočnením.
§ 19
(1)
Výberové konanie uskutočňujú výberové komisie zriadené služobným úradom.
(2)
Zdravotná spôsobilosť občana sa posudzuje v rámci výberového konania
a)
lekárskou prehliadkou, ktorú možno doplniť na náklady služobného úradu odborným vyšetrením,
b)
vyšetrením na prítomnosť metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme.
(3)
Posúdenie psychickej spôsobilosti občana sa vykonáva v rámci výberového konania psychodiagnostickým vyšetrením, ktoré vykonáva psychológ spĺňajúci podmienky na vykonávanie psychologickej činnosti.31)
(4)
Previerka fyzickej zdatnosti občana sa vykonáva praktickým preskúšaním v rámci výberového konania.
(5)
Výberové konanie sa skončí oznámením služobného úradu občanovi o jeho prijatí alebo neprijatí do štátnej služby alebo späťvzatím žiadosti o prijatie do štátnej služby. Výsledok výberového konania služobný úrad písomne oznámi občanovi do 21 dní od vyhodnotenia splnenia podmienok pre prijatie do štátnej služby; túto povinnosť služobný úrad splní, ak oznámenie v uvedenej lehote odošle.
(6)
Podrobnosti o výberovom konaní, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberového konania ustanoví služobný predpis.
(7)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví
a)
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby,
b)
spôsob posudzovania psychickej spôsobilosti a previerky fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby.
Prijímacie konanie
§ 20
(1)
Služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d) prijíma občana do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva na základe výsledkov prijímacieho konania.
(2)
Prijímacím konaním sa overuje splnenie podmienok prijatia do štátnej služby. Prijímacím konaním sa overuje aj splnenie podmienok, ktoré sú potrebné vzhľadom na povahu činností, ktoré má profesionálny vojak vykonávať bezprostredne po vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
(3)
Prijímacie konanie je neverejné a začína sa zaradením občana do prijímacieho konania na základe podanej žiadosti občana o prijatie do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva. O zaradení alebo nezaradení občana do prijímacieho konania rozhoduje služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d).
(4)
Zaradenie alebo nezaradenie občana do prijímacieho konania sa občanovi oznámi do 60 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti o prijatie do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
(5)
V prijímacom konaní občan predloží dokumenty a doklady uvedené v § 18 ods. 5.
§ 21
(1)
Prijímacie konanie uskutočňuje prijímacia komisia, ktorú zriadi služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d).
(2)
Na prijímacie konanie sa vzťahuje § 19 ods. 2 až 4 a 7.
(3)
Na účely zistenia spoľahlivosti podľa § 16 ods. 5 písm. c) a d) a ods. 7 sa občan podrobuje aj psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti. Podmienky výkonu psychofyziologického overenia pravdovravnosti ustanoví služobný predpis.
(4)
Prijímacie konanie sa skončí oznámením služobného úradu občanovi o jeho prijatí do štátnej služby, späťvzatím žiadosti o prijatie do štátnej služby alebo zamietnutím žiadosti o prijatie do štátnej služby bez zdôvodnenia.
(5)
Podrobnosti o prijímacom konaní, o vytvorení a zložení prijímacej komisie, o postupe a spôsobe overenia splnenia podmienok na prijatie do štátnej služby a o vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania vo Vojenskom spravodajstve ustanoví služobný predpis.
Prípravná štátna služba
§ 22
(1)
Prípravnú štátnu službu profesionálny vojak vykonáva vo funkcii
a)
čakateľ, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva alebo pre hodnostný zbor poddôstojníkov,
b)
kadet, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
(2)
Do prípravnej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ktorý spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby a v roku prijatia do štátnej služby dosiahne najviac vek
a)
30 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva alebo pre hodnostný zbor poddôstojníkov,
b)
25 rokov, ak počas prípravnej štátnej služby absolvuje vysokoškolské štúdium potrebné na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov,
c)
30 rokov, ak bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov a má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(3)
Obmedzenie veku podľa odseku 2 sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo vojenská duchovná služba alebo vymenovaný do krátkodobej štátnej služby.
(4)
Výnimku z dosiahnutia veku podľa odseku 2 môže podľa potrieb služobného úradu v odôvodnených prípadoch povoliť minister.
§ 23
(1)
Profesionálny vojak absolvuje počas prípravnej štátnej služby základný vojenský výcvik.
(2)
Profesionálny vojak, ktorý je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva alebo pre hodnostný zbor poddôstojníkov, absolvuje počas prípravnej štátnej služby po základnom vojenskom výcviku aj odborný výcvik jednotlivca.
(3)
Profesionálny vojak, ktorý je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov, absolvuje počas prípravnej štátnej služby po základnom vojenskom výcviku
a)
štúdium na vojenskej vysokej škole32) vrátane vojenského programu, ak nedosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b)
štúdium na vysokej škole inej než vojenskej vysokej škole,32) ak nedosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a vojenský program, alebo
c)
dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, ak dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4)
Na profesionálneho vojaka, ktorý bude po skončení prípravnej štátnej služby vymenovaný do krátkodobej štátnej služby, sa nevzťahuje odsek 3 písm. a) a b).
(5)
Dĺžku trvania základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl ustanoví služobný predpis.
§ 24
(1)
Profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe podľa § 23 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) služobný úrad môže vyslať na časť vysokoškolského štúdia33) na inú vysokú školu.
(2)
Profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe podľa § 23 ods. 3 písm. b) vysiela služobný úrad na
a)
vysokoškolské štúdium v štandardnej dĺžke štúdia34) alebo
b)
dokončenie vysokoškolského štúdia v príslušnom študijnom programe v štandardnej dĺžke štúdia, ak bol prijatý do štátnej služby počas vysokoškolského štúdia.
(3)
Služobný úrad môže vyslať profesionálneho vojaka podľa odsekov 1 a 2 na vysokoškolské štúdium aj mimo územia Slovenskej republiky.
(4)
Počet profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium na inej než vojenskej vysokej škole a študijné odbory vysokoškolského štúdia ustanoví služobný predpis.
§ 25
(1)
Pri prijatí občana do prípravnej štátnej služby občan a služobný úrad uzatvoria písomnú dohodu o úhrade nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku profesionálneho vojaka vo vzdelávacom alebo výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby; to neplatí, ak bude profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený do funkcie v krátkodobej štátnej službe.
(2)
S profesionálnym vojakom, ktorý je ustanovený do funkcie čakateľ alebo kadet, služobný úrad bezprostredne po skončení základného vojenského výcviku uzatvorí dohodu o úhrade nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl vo vzdelávacom alebo výcvikovom zariadení; to neplatí, ak bude profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby ustanovený do funkcie v krátkodobej štátnej službe.
(3)
Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov a sídlo vzdelávacieho alebo výcvikového zariadenia,
b)
dĺžku trvania základného vojenského výcviku,
c)
povinnosť občana uhradiť náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku profesionálneho vojaka, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b), g) až k) alebo § 83 ods. 6 alebo ak sa po vymenovaní do dočasnej štátnej služby jeho služobný pomer skončí v dobe podľa § 28 ods. 1 písm. a) z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o), alebo podľa § 83 ods. 5,
d)
najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena c),
e)
podmienky odstúpenia od dohody.
(4)
Dohoda podľa odseku 2 obsahuje
a)
názov a sídlo vzdelávacieho alebo výcvikového zariadenia,
b)
dĺžku trvania odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl,
c)
povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie odborného výcviku jednotlivca alebo dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b), h) až k) alebo § 83 ods. 6, alebo ak sa po vymenovaní do dočasnej štátnej služby jeho služobný pomer skončí v dobe podľa § 28 ods. 1 písm. a) z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o), alebo podľa § 83 ods. 5,
d)
najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena c),
e)
podmienky odstúpenia od dohody.
(5)
Povinnosť uhradiť náklady na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý do 30 dní odo dňa prijatia do prípravnej štátnej služby požiada o prepustenie podľa § 83 ods. 2 písm. j).
(6)
Ak profesionálny vojak po uplynutí doby podľa odseku 5 skončí prípravnú štátnu službu prepustením podľa § 83 ods. 2 písm. b), g) až k) alebo § 83 ods. 6 alebo zotrvá v dočasnej štátnej službe menej, ako je uvedené v § 28 ods. 1 písm. a), suma podľa odseku 3 písm. d) a odseku 4 písm. d) sa pomerne zníži. Suma, ktorú je profesionálny vojak povinný uhradiť, spolu s lehotou na jej úhradu sa uvedie v personálnom rozkaze o skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru.
(7)
Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch, v ktorých by mohlo dôjsť k zhoršeniu sociálnej situácie profesionálneho vojaka, na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť výšku nákladov, ktoré by inak bol profesionálny vojak povinný uhradiť podľa dohody uzatvorenej podľa odsekov 3 a 4. Dôvod zníženia výšky nákladov uvedie služobný úrad v personálnom rozkaze o skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru.
(8)
Určenie sumy nákladov a spôsob výpočtu pomerného zníženia nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie základného vojenského výcviku, odborného výcviku jednotlivca a dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl ustanoví služobný predpis.
§ 26
(1)
S profesionálnym vojakom v prípravnej štátnej službe služobný úrad bezprostredne po ustanovení do funkcie kadeta vo vojenskej vysokej škole uzatvorí písomnú dohodu o umožnení získania vysokoškolského vzdelania.
(2)
Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov a sídlo vysokej školy,
b)
stupeň vysokoškolského vzdelania a formu štúdia,35)
c)
študijný odbor a druh študijného programu,36)
d)
dĺžku trvania štúdia,
e)
povinnosť profesionálneho vojaka uhradiť náklady vynaložené na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu, ak sa počas prípravnej štátnej služby skončí jeho služobný pomer z dôvodov podľa § 83 ods. 2 písm. b) až e), h) až k) alebo § 83 ods. 6 alebo ak nezotrvá v dočasnej štátnej službe po dobu deviatich rokov z dôvodu, že služobný pomer sa skončil podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo podľa § 83 ods. 5,
f)
najvyššiu sumu vynaložených nákladov podľa písmena e),
g)
podmienky odstúpenia od dohody.
(3)
Ak profesionálny vojak skončí prípravnú štátnu službu prepustením podľa § 83 ods. 2 písm. b) až e), h) až k) alebo § 83 ods. 6 alebo zotrvá v dočasnej štátnej službe menej ako deväť rokov, suma podľa odseku 2 písm. f) sa pomerne zníži. Suma, ktorú je profesionálny vojak povinný uhradiť, spolu s lehotou na jej úhradu sa uvedie v personálnom rozkaze o skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru.
(4)
Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch, v ktorých by mohlo dôjsť k zhoršeniu sociálnej situácie profesionálneho vojaka, na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť výšku nákladov, ktoré by inak bol profesionálny vojak povinný uhradiť podľa dohody uzatvorenej podľa odseku 2. Dôvod zníženia výšky nákladov uvedie služobný úrad v personálnom rozkaze o skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru.
(5)
Určenie sumy nákladov vynaložených na zabezpečenie vysokoškolského štúdia a vojenského programu a spôsob výpočtu pomerného zníženia vynaložených nákladov ustanoví služobný predpis.
Dočasná štátna služba
§ 27
(1)
Do dočasnej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka po skončení prípravnej štátnej služby.
(2)
Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ak
a)
spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až h) a j) až p),
b)
vykonával štátnu službu v služobnom pomere menej ako 17 rokov, alebo vykonal dobrovoľnú vojenskú prípravu podľa osobitného predpisu,34a)
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
d)
mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50,
e)
do uplynutia maximálnej doby štátnej služby mu chýba najmenej jeden rok,
f)
v roku prijatia do štátnej služby dosiahne vek najviac 45 rokov.
(3)
Služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d) môže profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva vymenovať do dočasnej štátnej služby aj z krátkodobej štátnej služby, ak
a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
b)
súhlasí s vymenovaním do dočasnej štátnej služby,
c)
bol prijatý do krátkodobej štátnej služby podľa § 30 ods. 1,
d)
jeho krátkodobá štátna služba trvala najmenej dva roky a
e)
vykonával štátnu službu v služobnom pomere menej ako 17 rokov.
(4)
Ustanovenie odseku 2 písm. e) a f) sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo vojenská duchovná služba.
(5)
Výnimku z odseku 2 písm. e) a f) môže podľa potrieb služobného úradu v odôvodnených prípadoch povoliť minister.
§ 28
(1)
Do dočasnej štátnej služby sa
a)
vymenuje profesionálny vojak po skončení prípravnej štátnej služby na
1.
tri roky, ak je súčasne povýšený do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, alebo
2.
deväť rokov, ak je súčasne vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík,
b)
prijíma občan bez vykonania prípravnej štátnej služby na čas chýbajúci do uplynutia maximálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti, ktorá mu bude priznaná podľa § 50.
(2)
Čas trvania dočasnej štátnej služby podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu možno opätovne predlžovať na základe dohody, najviac však na osem rokov odo dňa vymenovania do dočasnej štátnej služby.
(3)
Ak bude profesionálny vojak podľa odseku 1 alebo odseku 2 vymenovaný do vojenskej hodnosti alebo povýšený, čas trvania jeho dočasnej štátnej služby sa zmení na čas do uplynutia maximálnej doby štátnej služby alebo do vekovej hranice, ak táto uplynie skôr.
§ 29
Stála štátna služba
(1)
Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka po dosiahnutí maximálnej doby štátnej služby a na základe zhodnotenia jeho dočasnej štátnej služby, ak
a)
profesionálny vojak požiadal o vymenovanie do stálej štátnej služby a
b)
je to v záujme služobného úradu.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) profesionálny vojak predkladá služobnému úradu najskôr 12 mesiacov a najneskôr 9 mesiacov pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby; služobný úrad o žiadosti rozhodne najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby.
(3)
Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti uvedenej v § 27 ods. 4 alebo ktorému bola udelená výnimka podľa § 27 ods. 5 a ktorému ku dňu prijatia do dočasnej štátnej služby chýbal menej ako jeden rok do uplynutia maximálnej doby štátnej služby, aj vtedy, ak o to požiadal v lehote kratšej, ako je uvedené v odseku 2. Služobný úrad o žiadosti rozhodne bezodkladne.
(4)
Do stálej štátnej služby môže služobný úrad vymenovať profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený, ak požiadal o vymenovanie do stálej štátnej služby. Profesionálny vojak, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený, predkladá žiadosť služobnému úradu v lehote podľa odseku 2. Ak nie je možné lehotu podľa odseku 2 dodržať, profesionálny vojak, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený, predkladá žiadosť služobnému úradu do 10 dní odo dňa jeho nástupu na výkon štátnej služby po právoplatnom zrušení personálneho rozkazu alebo odo dňa jeho zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73 ods. 3 písm. a) alebo písm. b). Služobný úrad rozhodne o žiadosti bezodkladne.
(5)
Do stálej štátnej služby služobný úrad vymenuje profesionálneho vojaka, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa osobitných predpisov,37) dosiahol maximálnu dobu štátnej služby a túto funkciu vykonáva. Odseky 1 až 3 sa neuplatňujú.
(6)
Do stálej štátnej služby sa nevymenuje profesionálny vojak vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník a poručík; to neplatí pre profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.
(7)
Do stálej štátnej služby môže služobný úrad prijať občana, ak
a)
spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až h) a j) až p),
b)
vykonával štátnu službu v služobnom pomere najmenej 17 rokov,
c)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby,
d)
mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50,
e)
do dovŕšenia vekovej hranice ustanovenej pre priznanú vojenskú hodnosť chýbajú najmenej tri roky.
(8)
Ustanovenie odseku 7 písm. e) sa nevzťahuje na občana, ktorý má byť ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo vojenská duchovná služba.
(9)
Výnimku z odseku 7 písm. e) môže podľa potrieb služobného úradu v odôvodnených prípadoch povoliť minister.
(10)
Kritériá na zhodnotenie dočasnej štátnej služby a podrobnosti na vymenovanie profesionálneho vojaka do stálej štátnej služby ustanoví služobný predpis.
§ 30
Krátkodobá štátna služba
(1)
Do krátkodobej štátnej služby na dohodnutú dobu môže služobný úrad
a)
vymenovať profesionálneho vojaka po skončení prípravnej štátnej služby a súčasne ho povýšiť do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa alebo vymenovať do vojenskej hodnosti poručík,
b)
prijať občana bez vykonania prípravnej štátnej služby, ak spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až h) a j) až p), ak mu možno priznať vojenskú hodnosť podľa § 50 a ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby.
(2)
Do krátkodobej štátnej služby na dohodnutú dobu môže služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d) so súhlasom ministra výnimočne prijať občana na plnenie úloh Vojenského spravodajstva bez vykonania prípravnej štátnej služby, ak je psychicky spôsobilý, spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 písm. a) až d), f) až h), j) a l) až p), možno mu priznať vojenskú hodnosť podľa § 50 a ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby.
(3)
Krátkodobú štátnu službu podľa odsekov 1 a 2 možno dohodnúť najdlhšie na jeden rok. Túto dobu možno opätovne predlžovať na základe dohody, najviac na tri roky odo dňa vymenovania alebo prijatia do krátkodobej štátnej služby.
Osobitné ustanovenia o štátnej službe
§ 31
(1)
Do času trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere podľa § 15 ods. 3, § 27 ods. 2 písm. b) a e) a § 29 ods. 7 písm. b) a e) sa profesionálnemu vojakovi započítava doba
a)
výkonu základnej vojenskej služby alebo náhradnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu,
b)
výkonu prípravnej vojenskej služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu,
c)
trvania služobného pomeru v ozbrojených silách, ozbrojených bezpečnostných zboroch a ozbrojených zboroch Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Slovenskej republiky,
d)
trvania služobného pomeru v Armáde Slovenskej republiky,
e)
trvania služobného pomeru vo Vojskách ministerstva vnútra a v Železničnom vojsku do 31. decembra 2002,
f)
trvania služobného pomeru v Hasičskom a záchrannom zbore, Horskej záchrannej službe, Slovenskej informačnej službe, Národnom bezpečnostnom úrade, Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky, Kriminálnom úrade finančnej správy a v colných úradoch Slovenskej republiky,
g)
trvania služobného pomeru príslušníka Federálnej bezpečnostnej informačnej služby v období od 1. júla 1991 do 31. decembra 1992,
h)
trvania služobného pomeru v Armáde Českej republiky v období od 1. januára 1993 do 31. marca 1993,
i)
trvania pracovného pomeru, ktorý sa podľa osobitných predpisov38) považuje za služobný pomer,
j)
hodnotená ako doba služby podľa predpisu o súdnych rehabilitáciách a podľa predpisu o mimosúdnych rehabilitáciách.39)
(2)
Do času trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere podľa § 15 ods. 3, § 27 ods. 2 písm. b) a e) a § 29 ods. 7 písm. b) a e) sa profesionálnemu vojakovi nezapočítava doba služobného voľna bez nároku na služobný plat a doba neplatenej zálohy, ak trvali nepretržite aspoň jeden mesiac, okrem doby zaradenia profesionálneho vojaka do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, počas ktorej nemá nárok na materské podľa osobitného predpisu,40) doba neospravedlnenej neprítomnosti v štátnej službe a doba výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo sa neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom.
§ 32
(1)
Veková hranica sa nevzťahuje na náčelníka generálneho štábu a rektora vojenskej vysokej školy.
(2)
Výnimku na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice môže na základe žiadosti profesionálneho vojaka, ak to vyžaduje plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie, do ktorej bol alebo má byť profesionálny vojak vymenovaný alebo ustanovený, povoliť služobný úrad, najviac do dovŕšenia veku profesionálneho vojaka potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
(3)
Výnimku na zotrvanie profesionálneho vojaka v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice môže povoliť minister na základe žiadosti profesionálneho vojaka, ak to vyžaduje plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie, do ktorej bol alebo má byť profesionálny vojak vymenovaný alebo ustanovený a ak profesionálny vojak dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení.
(4)
Profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva možno výnimku podľa odsekov 2 a 3 povoliť súčasne s prijatím do štátnej služby.
(5)
Výnimku podľa odsekov 2 a 3 náčelníkovi vojenskej kancelárie prezidenta povoľuje prezident.
(6)
Na povolenie výnimky podľa odseku 2 pre profesionálneho vojaka vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba sa vyžaduje vyjadrenie príslušnej cirkevnej autority,30) ktoré je pre služobný úrad záväzné.
(7)
Podrobnosti o povolení výnimky podľa odsekov 2 a 3 ustanoví služobný predpis.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby
§ 33
(1)
Kvalifikačnými predpokladmi na výkon štátnej služby sú vzdelanie na vojenskú hodnosť a vzdelanie na výkon funkcie.
(2)
Požiadavkami na výkon štátnej služby sú požiadavky na vojenskú hodnosť, odborné požiadavky na výkon funkcie a úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na vojenskú hodnosť alebo na výkon funkcie vyžadujú.
§ 34
(1)
Vzdelanie na vojenskú hodnosť je určené stupňom vzdelania.41)
(2)
Vzdelanie na výkon prípravnej štátnej služby spĺňa občan, ak získal
a)
najmenej stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva,
b)
najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor poddôstojníkov,
c)
najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný na vysokej škole pre hodnostný zbor dôstojníkov,
d)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bude pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
(3)
Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe, stálej štátnej službe a krátkodobej štátnej službe spĺňa vzdelanie na vojenskú hodnosť
a)
vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik, ak získal najmenej stredné odborné vzdelanie,
b)
čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster a štábny nadrotmajster, ak získal najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
c)
poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál, ak získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
§ 35
(1)
Vzdelanie na výkon funkcie je určené študijným odborom alebo učebným odborom stredného vzdelania alebo študijným odborom vysokoškolského vzdelania,36) ak sa na výkon funkcie vyžaduje.
(2)
Vzdelanie na výkon funkcie je aj odborná spôsobilosť na výkon niektorých odborných činností42) v štátnej službe, ak sa na výkon funkcie vyžaduje.
(3)
Požadované študijné odbory a učebné odbory stredného vzdelania, požadované študijné odbory vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a požadovanú odbornú spôsobilosť na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
Vzdelávanie profesionálnych vojakov
§ 36
(1)
Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe v hodnostnom zbore mužstva a v hodnostnom zbore poddôstojníkov, ak o to požiada, môže byť v súlade s potrebami služobného úradu a na základe výsledkov služobného hodnotenia vyslaný na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme na náklady služobného úradu, ak má byť ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo, na výkon ktorej sa podľa osobitného predpisu43) vyžaduje vysokoškolské vzdelanie.
(2)
O vyslaní profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 rozhoduje služobný úrad.
(3)
Služobný úrad môže vyslať profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 aj mimo územia Slovenskej republiky.
(4)
Počet profesionálnych vojakov vysielaných na vysokoškolské štúdium podľa odseku 1 ustanoví každoročne služobný predpis.
§ 37
(1)
Požiadavky podľa § 33 ods. 2 získava profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe a v stálej štátnej službe v špecializačnom štúdiu na výkon špecializovaných pracovných činností, v certifikačnej príprave na výkon certifikovaných pracovných činností, v kurzoch na vojenskú hodnosť, v kurzoch na výkon funkcie a v jazykových kurzoch.
(2)
Profesionálny vojak, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov a má byť vymenovaný do vojenskej hodnosti poručík podľa § 45 ods. 2, § 46 alebo § 47, absolvuje dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl pred vymenovaním.
(3)
Profesionálny vojak môže absolvovať aj iné kurzy, ktorými si prehlbuje kvalifikáciu, ak to výkon štátnej služby vyžaduje.
(4)
Na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy a do kurzu podľa odsekov 1 a 2 vysiela profesionálneho vojaka služobný úrad.
(5)
Do kurzu podľa odseku 3 vysiela profesionálneho vojaka veliteľ.
(6)
Požiadavky na vojenskú hodnosť a odborné požiadavky na výkon funkcie, úroveň znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, spôsob ich získavania, podmienky uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadaviek na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou tohto zákona ustanoví služobný predpis.
§ 38
(1)
Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa § 36 a ktorého služobný pomer sa skončí pred uplynutím dvojnásobku dĺžky trvania štúdia od jeho skončenia,44) je povinný uhradiť služobnému úradu náklady spojené so štúdiom alebo ich pomernú časť. Tieto náklady je profesionálny vojak povinný uhradiť aj vtedy, ak štúdium neskončil.
(2)
Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na špecializačné štúdium alebo do certifikačnej prípravy a ktorého služobný pomer sa skončí pred uplynutím trojnásobku dĺžky trvania špecializačného štúdia od jeho skončenia alebo certifikačnej prípravy od jej skončenia, je povinný uhradiť služobnému úradu náklady spojené s jeho účasťou na špecializačnom štúdiu alebo certifikačnej príprave alebo ich pomernú časť. Tieto náklady je profesionálny vojak povinný uhradiť aj vtedy, ak špecializačné štúdium alebo certifikačnú prípravu neskončil.
(3)
Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný do kurzu podľa § 37 ods. 1 až 3 a ktorého služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby určenej na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe, je povinný uhradiť služobnému úradu náklady spojené s jeho účasťou v kurze alebo ich pomernú časť. Tieto náklady je profesionálny vojak povinný uhradiť aj vtedy, ak kurz neskončil. Doba určená na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe nesmie byť dlhšia ako päť rokov.
(4)
Povinnosť uhradiť náklady spojené so štúdiom podľa § 36 a s účasťou na špecializačnom štúdiu, certifikačnej príprave a v kurzoch podľa § 37 ods. 1 až 3 alebo ich pomernú časť nevznikne, ak
a)
služobný úrad nesúhlasil s tým, aby po zrušení študijného programu pokračoval profesionálny vojak v štúdiu v inom študijnom programe alebo
b)
služobný pomer profesionálneho vojaka sa skončí podľa § 83 ods. 1 písm. a), b),g) až i) alebo podľa § 85 písm. b).
(5)
Do nákladov podľa odseku 1 sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu
a)
poskytovaním študijného voľna s nárokom na plat,
b)
poskytovaním náhrad výdavkov v súvislosti s vyslaním profesionálneho vojaka na štúdium,
c)
úhradou školného a poplatkov spojených so štúdiom.45)
(6)
Do nákladov podľa odsekov 2 a 3 sa započítavajú náklady, ktoré vznikli služobnému úradu
a)
poskytovaním náhrady výdavkov v súvislosti s vyslaním profesionálneho vojaka na špecializačné štúdium, certifikačnú prípravu alebo do kurzu podľa § 37 ods. 1 až 3 na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky,
b)
úhradou poplatkov spojených s účasťou profesionálneho vojaka na špecializačnom štúdiu, certifikačnej príprave alebo v kurze podľa § 37 ods. 1 až 3.
(7)
O povinnosti uhradiť náklady spojené so štúdiom podľa § 36, s účasťou na špecializačnom štúdiu, certifikačnej príprave alebo v kurzoch podľa § 37 ods. 1 až 3 alebo ich pomernú časť rozhodne služobný úrad. Výšku nákladov, ktorú je profesionálny vojak povinný uhradiť, spolu s lehotou na ich úhradu, uvedie služobný úrad v personálnom rozkaze o skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru.
(8)
Služobný úrad môže v odôvodnených prípadoch, v ktorých by mohlo dôjsť k zhoršeniu sociálnej situácie profesionálneho vojaka, na žiadosť profesionálneho vojaka znížiť výšku nákladov, ktoré by inak bol profesionálny vojak povinný uhradiť podľa odsekov 1 až 3. Dôvod zníženia výšky nákladov uvedie služobný úrad v personálnom rozkaze o skončení štátnej služby prepustením zo služobného pomeru.
(9)
Dobu na zotrvanie v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe podľa odseku 3 v závislosti od nákladov spojených s účasťou v kurze podľa § 37 ods. 1 až 3 ustanoví služobný predpis.
TRETIA ČASŤ
SLUŽOBNÝ POMER
PRVÁ HLAVA
VZNIK SLUŽOBNÉHO POMERU
§ 39
(1)
Služobný pomer vzniká odo dňa určeného v personálnom rozkaze o prijatí občana do štátnej služby, ak občan v tento deň nastúpi do štátnej služby a zloží vojenskú prísahu.46)
(2)
Služobný úrad odovzdá v deň nástupu do štátnej služby profesionálnemu vojakovi personálny rozkaz o prijatí do štátnej služby, opis činností vyplývajúcich z funkcie, do ktorej je ustanovený, a písomné oznámenie o
a)
výške a zložení platu,
b)
týždennom služobnom čase,
c)
dĺžke dovolenky,
d)
dni výplaty platu,
e)
lehotách na skončenie služobného pomeru.
§ 40
(1)
Služobný pomer nevznikne, ak občan nenastúpi do štátnej služby v určený deň alebo ak občan odmietol zložiť vojenskú prísahu, alebo ju zložil s výhradou.
(2)
Ak občan nemôže nastúpiť do štátnej služby, pretože deň vzniku služobného pomeru pripadol na sobotu alebo deň pracovného pokoja,47) podmienka vzniku služobného pomeru v určený deň sa považuje za splnenú, ak občan nastúpi do štátnej služby v najbližší pracovný deň a zloží vojenskú prísahu.
(3)
Ak občan nenastúpi do štátnej služby pre prekážku z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre dôležitú osobnú prekážku a ak o tejto prekážke včas informoval služobný úrad, služobný pomer vznikne odo dňa nasledujúceho po dni, keď prekážka odpadne a občan zloží vojenskú prísahu. Služobný úrad v personálnom rozkaze uvedie skutočný deň vzniku služobného pomeru.
DRUHÁ HLAVA
ZMENY V SLUŽOBNOM POMERE
Prvý diel
Služobná kariéra
§ 41
Štruktúra služobnej kariéry
(1)
Štruktúra služobnej kariéry sa vytvára pre vojenské hodnosti v hodnostnom zbore mužstva, hodnostnom zbore poddôstojníkov a v hodnostnom zbore dôstojníkov.
(2)
Štruktúru služobnej kariéry určuje ten, komu zodpovednosť za vojenskú odbornosť a jej špecializáciu vyplýva z funkcie (ďalej len "garant vojenskej odbornosti").
(3)
Zmenu vojenskej odbornosti a jej špecializácie pri personálnych opatreniach s profesionálnym vojakom môže služobný úrad vykonať len so súhlasom príslušných garantov vojenskej odbornosti; to neplatí pre vojenskú odbornosť vojenské spravodajstvo a vojenská duchovná služba.
(4)
Veliteľ a garant vojenskej odbornosti vytvárajú pre plánovanie služobnej kariéry profesionálneho vojaka personálny zámer.
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na Vojenské spravodajstvo.
(6)
Podrobnosti o vojenských odbornostiach a ich špecializáciách, podrobnosti o plánovaní funkcií pre profesionálnych vojakov a určenie funkcií pre garantov vojenských odborností ustanoví služobný predpis.
Druhý diel
Vojenské hodnosti a hodnostné zbory
§ 42
(1)
Profesionálnemu vojakovi patrí vojenská hodnosť.
(2)
Vojenskou hodnosťou sa vyjadruje pripravenosť profesionálneho vojaka na výkon činností zodpovedajúcich vojenskej hodnosti. Charakteristiky vojenských hodností podľa vykonávaných činností sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Vojenské hodnosti od najnižšej po najvyššiu sú
a)
vojak 1. stupňa,
b)
vojak 2. stupňa,
c)
slobodník,
d)
desiatnik,
e)
čatár,
f)
rotný,
g)
rotmajster,
h)
nadrotmajster,
i)
štábny nadrotmajster,
j)
poručík,
k)
nadporučík,
l)
kapitán,
m)
major,
n)
podplukovník,
o)
plukovník,
p)
brigádny generál,
q)
generálmajor,
r)
generálporučík,
s)
generál.
(4)
Vojenské hodnosti uvedené v odseku 3
a)
písm. a) až d) tvoria hodnostný zbor mužstva,
b)
písm. e) až i) tvoria hodnostný zbor poddôstojníkov,
c)
písm. j) až s) tvoria hodnostný zbor dôstojníkov.
Tretí diel
Vymenovanie do vojenskej hodnosti, povýšenie, priznanie vojenskej hodnosti a zapožičanie vojenskej hodnosti
Vymenovanie do vojenskej hodnosti a povýšenie
§ 43
(1)
Dňom prijatia do prípravnej štátnej služby služobný úrad vymenuje profesionálneho vojaka do vojenskej hodnosti vojak 1. stupňa.
(2)
Dňom vymenovania do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby služobný úrad profesionálneho vojaka
a)
povýši do vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, ak bol vo funkcii čakateľ,
b)
vymenuje do vojenskej hodnosti poručík, ak bol vo funkcii kadet.
§ 44
(1)
Do vojenskej hodnosti vojak 1. stupňa, poručík a brigádny generál je profesionálny vojak vymenúvaný; do ostatných vojenských hodností je profesionálny vojak povyšovaný.
(2)
Profesionálneho vojaka možno povýšiť len o jednu vojenskú hodnosť.
(3)
Profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe počas výkonu štátnej služby nemožno vymenovať do inej vojenskej hodnosti ani povýšiť.
§ 45
(1)
Profesionálneho vojaka služobný úrad povýši, ak
a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia alebo priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynula minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti,
b)
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré alebo dobré výsledky,
c)
bude ustanovený do funkcie, na ktorú je táto vojenská hodnosť plánovaná,
d)
spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby.
(2)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov, služobný úrad vymenuje do vojenskej hodnosti poručík, ak bol podľa § 66 určený na ustanovenie do funkcie s plánovanou hodnosťou v hodnostnom zbore dôstojníkov a spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby.
(3)
Vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie profesionálneho vojaka sa vykoná súčasne s ustanovením do funkcie, na ktorú je táto vojenská hodnosť plánovaná; to neplatí, ak ide o vymenovanie profesionálneho vojaka do vojenskej hodnosti brigádny generál alebo o povýšenie do vojenskej hodnosti generálmajor, generálporučík a generál.
§ 46
Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská polícia, vojenská hudba, vojenská duchovná služba, právna služba, finančno-ekonomická služba, špeciálne operácie, vojenské zdravotníctvo alebo vojenský vrcholový šport, do funkcie v špecializácii psychológ, pilot, lietajúci letovod, palubný špecialista letectva, padákový odborník letectva, odborník riadenia letovej prevádzky, odborník meteorologickej služby, palubný inžinier a palubný technik, odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných výbušných systémov, odborník informatiky a automatizácie velenia, do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore poddôstojníkov vo vojenskej odbornosti inžinierska letecká služba a do funkcie v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky služobný úrad vymenuje do vojenskej hodnosti poručík alebo povýši, ak
a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia alebo priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynula minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti,
b)
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré alebo dobré výsledky,
c)
spĺňa vzdelanie na vojenskú hodnosť, požiadavky na vojenskú hodnosť a úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na vojenskú hodnosť vyžadujú,
d)
je na funkcii plánovaná vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol.
§ 47
Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo, služobný úrad uvedený v § 6 ods. 1 písm. d) vymenuje do vojenskej hodnosti alebo povýši, ak
a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia alebo priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynula minimálna doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti,
b)
podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré alebo dobré výsledky,
c)
spĺňa vzdelanie na vojenskú hodnosť, požiadavky na vojenskú hodnosť a úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na vojenskú hodnosť vyžadujú,
d)
je na funkcii plánovaná vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol.
§ 48
Profesionálneho vojaka môže minister na návrh náčelníka generálneho štábu mimoriadne povýšiť, ak profesionálny vojak spĺňa podmienky podľa § 45 ods. 1 písm. c) a d) alebo podľa § 46 písm. c) a d) a
a)
od jeho posledného vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia alebo priznania vojenskej hodnosti alebo nahradenia vojenskej hodnosti uplynula najmenej polovica minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti,
b)
podľa služobných hodnotení v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré výsledky.
§ 49
(1)
Profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky podľa § 45 ods. 1, § 46 alebo § 47, do vojenskej hodnosti brigádny generál vymenúva a do vojenskej hodnosti generálmajor, generálporučík a generál povyšuje prezident; návrh na vymenovanie a povýšenie predkladá prezidentovi vláda na návrh ministra.
(2)
Do vojenskej hodnosti brigádny generál možno vymenovať len profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti plukovník.
§ 50
Priznanie vojenskej hodnosti
(1)
Občanovi pri prijatí do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby služobný úrad prizná vojenskú hodnosť, ktorú predtým dosiahol alebo ktorá mu bola priznaná podľa osobitného predpisu.48)
(2)
Služobný úrad prizná vojenskú hodnosť podľa tohto zákona občanovi, ktorý je po skončení služobného pomeru podľa osobitného predpisu27)
a)
bezprostredne nasledujúcim dňom prijatý do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby podľa tohto zákona,
b)
prijatý do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby podľa tohto zákona a ktorému nemožno priznať vojenskú hodnosť podľa odseku 1.
(3)
Priznaná vojenská hodnosť podľa odsekov 1 a 2 musí byť rovnaká ako vojenská hodnosť plánovaná na funkcii, do ktorej bude profesionálny vojak ustanovený.
(4)
Občanovi, ktorý bude po prijatí do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby ustanovený do funkcie podľa § 65 ods. 1 služobný úrad prizná vojenskú hodnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj v prípade, ak je na funkcii, do ktorej bude ustanovený, plánovaná vyššia vojenská hodnosť.
(5)
Občanovi, ktorý bude po prijatí do dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo vojenská duchovná služba, služobný úrad môže priznať vojenskú hodnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj v prípade, ak je na funkcii, do ktorej bude ustanovený, plánovaná nižšia alebo vyššia vojenská hodnosť.
(6)
Ak nemožno vojenskú hodnosť priznať podľa odseku 1 alebo odseku 2 za podmienok podľa odseku 3 alebo odseku 4, možno občanovi na základe jeho písomného súhlasu priznať nižšiu vojenskú hodnosť, než akú dosiahol, ak je taká vojenská hodnosť plánovaná na funkcii, do ktorej bude ustanovený. Priznaním nižšej vojenskej hodnosti predtým dosiahnutá vojenská hodnosť zaniká.
(7)
Občanovi pri prijatí do krátkodobej štátnej služby služobný úrad prizná vojenskú hodnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2 aj v prípade, ak je na funkcii, do ktorej bude ustanovený, plánovaná nižšia alebo vyššia vojenská hodnosť.
(8)
Občanovi pri prijatí do krátkodobej štátnej služby podľa § 30 ods. 2 služobný úrad podľa § 6 ods. 1 písm. d) prizná vojenskú hodnosť vojak 2. stupňa, ak mu nemožno priznať vojenskú hodnosť podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(9)
Podrobnosti o priznávaní vojenskej hodnosti podľa odseku 2 ustanoví služobný predpis.
§ 51
Zapožičanie vojenskej hodnosti
(1)
Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie, na ktorú je plánovaná vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol, minister môže na dobu výkonu funkcie zapožičať vyššiu vojenskú hodnosť. Vojenskú hodnosť možno zapožičať aj dňom ustanovenia profesionálneho vojaka do funkcie.
(2)
Vojenská hodnosť sa zapožičiava na návrh veliteľa.
(3)
Vojenskú hodnosť brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál nemožno zapožičať.
(4)
Profesionálny vojak má počas zapožičania vojenskej hodnosti práva a povinnosti spojené s touto vojenskou hodnosťou.
(5)
Profesionálnemu vojakovi počas zapožičania vojenskej hodnosti plynie doba štátnej služby vo vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol.
(6)
Profesionálnemu vojakovi zaniká zapožičanie vojenskej hodnosti dňom
a)
povýšenia do vojenskej hodnosti, ktorá je rovnaká ako zapožičaná vojenská hodnosť,
b)
ustanovenia do inej funkcie,
c)
zapožičania inej vojenskej hodnosti,
d)
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
e)
zaradenia do neplatenej zálohy,
f)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby alebo
g)
skončenia štátnej služby.
Štvrtý diel
Hodnotenie a služobné hodnotenie
§ 52
(1)
Počas trvania štátnej služby sa na profesionálneho vojaka spracúva hodnotenie formou
a)
hodnotenia,
b)
služobného hodnotenia,
c)
priebežného hodnotenia.
(2)
Hodnotenie profesionálneho vojaka vykonáva bezprostredne nadriadený veliteľ (ďalej len "hodnotiteľ").
§ 53
Hodnotenie profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a v krátkodobej štátnej službe
(1)
Hodnotenie profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe vykonáva hodnotiteľ písomne pred skončením prípravnej štátnej služby a obsahuje zhodnotenie výsledkov dosiahnutých profesionálnym vojakom v prípravnej štátnej službe, zručností a vlastností profesionálneho vojaka, so záverom, či profesionálny vojak je spôsobilý alebo nie je spôsobilý na vymenovanie do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby.
(2)
Hodnotenie profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe vykonáva hodnotiteľ pred skončením doby, ktorá bola dohodnutá na výkon krátkodobej štátnej služby, a obsahuje zhodnotenie služobných schopností, zručností a vlastností profesionálneho vojaka.
(3)
Hodnotenie podľa odsekov 1 a 2 sa spracúva v lehote najneskôr 5 dní pred skončením prípravnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby; ak prípravná štátna služba alebo krátkodobá štátna služba trvá menej ako 14 dní, hodnotenie podľa odsekov 1 a 2 sa nespracúva.
(4)
Podrobnosti o hodnotení profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe ustanoví služobný predpis.
Služobné hodnotenie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe
§ 54
(1)
Služobné hodnotenie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe (ďalej len "služobné hodnotenie") je základným podkladom na rozhodovanie služobného úradu vo veciach služobného pomeru, postupu v služobnej kariére v príslušnom hodnostnom zbore a plánovania kariérneho rozvoja profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe.
(2)
Služobné hodnotenie obsahuje bodové hodnotenie služobných schopností, zručností a vlastností profesionálneho vojaka a návrh opatrení v služobnej kariére profesionálneho vojaka.
(3)
Služobné hodnotenie okrem zodpovedajúceho bodového hodnotenia môže obsahovať aj slovné zhodnotenie. V závere služobného hodnotenia sa uvedie, že profesionálny vojak
a)
dosahuje mimoriadne dobré výsledky,
b)
dosahuje dobré výsledky,
c)
dosahuje uspokojivé výsledky alebo
d)
nedosahuje požadované výsledky a je nespôsobilý vykonávať štátnu službu.
(4)
Služobné hodnotenie spracúva hodnotiteľ písomne za predchádzajúci kalendárny rok do 31. januára a profesionálneho vojaka so služobným hodnotením preukázateľne oboznámi najneskôr do 15. februára. Profesionálny vojak oboznámenie so služobným hodnotením potvrdí svojím podpisom.
(5)
Ak profesionálny vojak odmietne potvrdiť oboznámenie sa so služobným hodnotením, hodnotiteľ urobí o tom záznam do služobného hodnotenia; vykonanie záznamu má účinky oboznámenia.
(6)
Služobné hodnotenie na vojenského duchovného hodnotiteľ spracúva v súčinnosti s príslušnou cirkevnou autoritou.30)
(7)
Služobné hodnotenie sa nespracúva
a)
za kalendárny rok, v ktorom vznikol služobný pomer profesionálneho vojaka, ak služobný pomer trval menej ako šesť mesiacov,
b)
ak hodnotené obdobie alebo výkon funkcie z dôvodu neprítomnosti v štátnej službe trvali menej ako štyri mesiace,
c)
počas zaradenia profesionálneho vojaka do neplatenej zálohy.
(8)
Profesionálny vojak je oprávnený vyžiadať si kópiu svojho služobného hodnotenia.
§ 55
(1)
Priebežné hodnotenie slúži ako podklad na spracovanie služobného hodnotenia a spracúva ho hodnotiteľ, ak od spracovania služobného hodnotenia uplynulo viac ako šesť mesiacov a ak bude profesionálny vojak
a)
ustanovený do inej funkcie k inému hodnotiteľovi,
b)
zaradený do personálnej zálohy podľa § 72 alebo
c)
dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa § 76.
(2)
S priebežným hodnotením hodnotiteľ preukázateľne oboznámi profesionálneho vojaka najneskôr posledný služobný deň pred vykonaním opatrenia podľa odseku 1 a profesionálny vojak oboznámenie s priebežným hodnotením potvrdí svojím podpisom.
(3)
Na priebežné hodnotenie sa vzťahuje § 54 ods. 2, 3, 5, 6 a 8 rovnako.
(4)
Proti priebežnému hodnoteniu sa nemožno odvolať.
§ 56
(1)
Proti služobnému hodnoteniu môže profesionálny vojak podať písomné odvolanie s uvedením konkrétnych dôvodov do siedmich dní odo dňa oboznámenia sa so služobným hodnotením. Odvolanie profesionálny vojak doručí hodnotiteľovi.
(2)
Ak včas podané odvolanie neobsahuje konkrétne dôvody, hodnotiteľ bezodkladne písomne vyzve profesionálneho vojaka, aby dôvody odvolania v určenej lehote doplnil a súčasne ho upozorní, že inak na odvolanie nebude prihliadať. Na oneskorene podané odvolanie sa neprihliada a hodnotiteľ o uvedenej skutočnosti písomne upovedomí profesionálneho vojaka.
(3)
Včas podané odvolanie proti služobnému hodnoteniu má odkladný účinok.
(4)
Ak hodnotiteľ odvolaniu do siedmich dní odo dňa doručenia odvolania alebo jeho doplnenia vyhovie v celom rozsahu, pôvodné služobné hodnotenie zruší a spracuje nové služobné hodnotenie. Ak odvolaniu v celom rozsahu nevyhovie, doručí v tejto lehote odvolaciemu orgánu odvolanie spolu so služobným hodnotením a svojím písomným stanoviskom k odvolaniu.
§ 57
(1)
Odvolacím orgánom je nadriadený veliteľ hodnotiteľa.
(2)
Odvolací orgán do siedmich dní odo dňa doručenia odvolania, z dôvodu jeho prerokovania, zriadi komisiu ako svoj poradný orgán. Komisia prerokuje odvolanie na základe písomností podľa § 56 ods. 4 a do siedmich dní odo dňa jej zriadenia predloží svoje písomné stanovisko odvolaciemu orgánu.
(3)
O odvolaní profesionálneho vojaka proti služobnému hodnoteniu rozhodne odvolací orgán do siedmich dní odo dňa doručenia stanoviska komisie; rozhodnutie doručí profesionálnemu vojakovi a hodnotiteľovi v lehote do 30 dní odo dňa jeho vydania.
(4)
Ak sú na to dôvody, odvolací orgán rozhodne o odvolaní tak, že služobné hodnotenie zmení, inak odvolanie zamietne a služobné hodnotenie potvrdí.
(5)
Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno odvolať.
(6)
Služobné hodnotenie, proti ktorému nemožno podať odvolanie, je platné.
(7)
Platné služobné hodnotenie sa zakladá do osobného spisu profesionálneho vojaka.
§ 58
Podrobnosti o služobnom hodnotení, o spôsobe oboznamovania profesionálneho vojaka so služobným hodnotením, o komisii podľa § 57 ods. 2, o náležitostiach rozhodnutia o odvolaní proti služobnému hodnoteniu a odvolacie orgány ustanoví služobný predpis.
Piaty diel
Osobná identifikácia
§ 59
Osobný spis
(1)
Písomnosti súvisiace so vznikom, zmenami a skončením služobného pomeru profesionálneho vojaka a so zmenou osobných údajov profesionálneho vojaka, jeho blízkych osôb2) a kontaktnej osoby sa zakladajú do jeho osobného spisu, ktorý vedie služobný úrad.
(2)
Služobný úrad poskytne profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť kópie písomností, ktoré sú uložené v jeho osobnom spise, a umožní mu robiť si výpisy a poznámky z týchto písomností.
(3)
Služobný úrad môže poskytovať informácie z osobného spisu o profesionálnom vojakovi len s jeho písomným súhlasom alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.20)
(4)
Podrobnosti o obsahu osobného spisu, jeho ukladaní a archivovaní ustanoví služobný predpis.
§ 60
Register identifikačnej databázy a biologická vzorka
(1)
Na účely identifikácie sa profesionálnemu vojakovi pri prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby a pri prijatí do stálej štátnej služby
a)
odoberajú odtlačky prstov,
b)
odoberá biologická vzorka, ktorou je biologický materiál pochádzajúci z jeho tela,
c)
vyhotovuje panoramatická röntgenová snímka chrupu oboch čeľustí; táto snímka sa vyhotovuje opakovane v súvislosti s prirodzenou alebo chorobnou zmenou stavu chrupu.
(2)
Odobraté odtlačky prstov, výsledok analýzy deoxyribonukleovej kyseliny z odobratej biologickej vzorky vo forme alfanumerického kódu a panoramatická röntgenová snímka chrupu podľa odseku 1 tvoria obsah registra identifikačnej databázy profesionálneho vojaka.
(3)
Biologická vzorka sa profesionálnemu vojakovi odoberá vždy pred jeho vyslaním na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky a po skončení jeho vyslania.
(4)
Odber biologickej vzorky sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie profesionálneho vojaka a ani ponížiť jeho ľudskú dôstojnosť.
(5)
Záznamy z registra identifikačnej databázy profesionálneho vojaka možno použiť na identifikáciu profesionálneho vojaka len s písomným súhlasom ministra.
(6)
Biologickú vzorku profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva ukladá Vojenské spravodajstvo samostatne.
(7)
Podrobnosti o spôsobe odberu odtlačkov prstov, biologickej vzorky, vyhotovenia panoramatickej röntgenovej snímky chrupu, o vytvorení, použití, uchovávaní a likvidácii záznamov z registra identifikačnej databázy a o uchovávaní a likvidácii biologickej vzorky profesionálneho vojaka ustanoví služobný predpis.
§ 61
Osobná identifikačná karta
(1)
Profesionálnemu vojakovi pri prijatí do štátnej služby vydá služobný úrad osobnú identifikačnú kartu, ktorou sa profesionálny vojak preukazuje pri výkone štátnej služby.
(2)
Osobná identifikačná karta profesionálneho vojaka obsahuje
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
vojenskú hodnosť,
d)
osobné číslo,
e)
titul, ktorý je profesionálny vojak oprávnený používať podľa osobitného predpisu,49)
f)
zobrazenie podoby tváre,
g)
evidenčné číslo karty,
h)
strojovo čitateľné údaje, ktoré súvisia so štátnou službou.
(3)
Osobnú identifikačnú kartu nemožno pripojiť ako prílohu k podaniu ani odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie osobnej identifikačnej karty je profesionálny vojak povinný hlásiť služobnému úradu. Neplatnú alebo poškodenú osobnú identifikačnú kartu profesionálny vojak bezodkladne odovzdá služobnému úradu.
(4)
Osobnú identifikačnú kartu je profesionálny vojak povinný pri skončení štátnej služby vrátiť služobnému úradu.
(5)
Vzor osobnej identifikačnej karty a podrobnosti o účele jej použitia, postupe v prípade zničenia, poškodenia, straty, odcudzenia alebo zneužitia osobnej identifikačnej karty a o postupe pri likvidácii osobnej identifikačnej karty ustanoví služobný predpis.
§ 62
Kovový identifikačný štítok
(1)
Profesionálnemu vojakovi vydá služobný úrad dva kovové identifikačné štítky s kovovou retiazkou
a)
po ustanovení do funkcie kadeta,
b)
pri prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby,
c)
pri prijatí do stálej štátnej služby.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému v súvislosti s predchádzajúcim služobným pomerom boli vydané kovové identifikačné štítky s kovovou retiazkou, sa pri opätovnom prijatí do štátnej služby kovové identifikačné štítky s kovovou retiazkou nevydávajú.
(3)
Kovový identifikačný štítok obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a krvnú skupinu profesionálneho vojaka.
(4)
Kovový identifikačný štítok nemožno odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo neplatnosť kovového identifikačného štítku je profesionálny vojak povinný hlásiť služobnému úradu.
(5)
Vzor kovového identifikačného štítku a kovovej retiazky, spôsob ich nosenia a podrobnosti o postupe v prípade zničenia, poškodenia, straty, odcudzenia alebo neplatnosti kovového identifikačného štítku ustanoví služobný predpis.
Šiesty diel
Ustanovenie do funkcie
§ 63
(1)
Profesionálneho vojaka po prijatí do prípravnej štátnej služby služobný úrad ustanoví do funkcie podľa § 22 ods. 1.
(2)
Profesionálneho vojaka služobný úrad ustanoví do funkcie podľa § 64 alebo § 65 alebo vymenuje do funkcie podľa osobitných predpisov13) po
a)
vymenovaní alebo po prijatí do dočasnej štátnej služby,
b)
prijatí do stálej štátnej služby alebo
c)
vymenovaní alebo po prijatí do krátkodobej štátnej služby.
§ 64
(1)
Profesionálneho vojaka môže služobný úrad ustanoviť do funkcie, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby a
a)
spĺňa podmienky podľa § 45 na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na funkcii a do ktorej má byť ustanovený, alebo
b)
dosiahol vojenskú hodnosť, ktorá je na funkcii plánovaná.
(2)
Profesionálneho vojaka možno ustanoviť za podmienok podľa odseku 1 do funkcie v inej vojenskej odbornosti alebo jej špecializácii len so súhlasom príslušných garantov vojenskej odbornosti.
§ 65
(1)
Profesionálneho vojaka môže služobný úrad ustanoviť do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská polícia, vojenská hudba, právna služba, finančno-ekonomická služba, špeciálne operácie, vojenské zdravotníctvo alebo vojenský vrcholový šport, do funkcie v špecializácii psychológ, pilot, lietajúci letovod, palubný špecialista letectva, padákový odborník letectva, odborník riadenia letovej prevádzky, odborník meteorologickej služby, palubný inžinier a palubný technik, odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných výbušných systémov, odborník informatiky a automatizácie velenia, do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore poddôstojníkov vo vojenskej odbornosti inžinierska letecká služba a do funkcie v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, ak
a)
spĺňa vzdelanie na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
b)
spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
c)
spĺňa úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na výkon funkcie vyžaduje, a
d)
je na funkcii plánovaná rovnaká alebo vyššia vojenská hodnosť, než akú dosiahol.
(2)
Profesionálneho vojaka, ktorý je alebo bude ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské spravodajstvo alebo vojenská duchovná služba, ktorý je alebo bude vyčlenený na plnenie úloh podľa § 71 ods. 1 písm. f) alebo ktorý je alebo bude vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo podľa § 77 ods. 2, môže služobný úrad ustanoviť do funkcie, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a c).
(3)
Profesionálneho vojaka vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba možno ustanoviť do inej funkcie len na základe predchádzajúceho súhlasu príslušnej cirkevnej autority.30)
(4)
Profesionálneho vojaka možno ustanoviť za podmienok podľa odseku 1 do funkcie v inej vojenskej odbornosti alebo jej špecializácii len so súhlasom príslušných garantov vojenskej odbornosti.
§ 66
(1)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe môže služobný úrad podľa § 64 alebo § 65 ustanoviť do voľnej funkcie v rovnakom hodnostnom zbore aj na základe výberu (ďalej len "výber na funkciu").
(2)
Ak doplňovanie hodnostného zboru dôstojníkov nezodpovedá potrebám služobného úradu, služobný úrad môže vyhlásiť výber pre profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe v hodnostnom zbore mužstva a hodnostnom zbore poddôstojníkov na ustanovenie do funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov (ďalej len "výber na dôstojnícku funkciu").
(3)
Výber na funkciu a výber na dôstojnícku funkciu sa môže vykonať aj na funkciu, ktorá sa uvoľní do šiestich mesiacov od vyhlásenia výberu.
(4)
Výber na funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vyhlasuje služobný úrad na svojom webovom sídle najmenej 21 dní pred jeho uskutočnením. Oznámenie o výbere na funkciu a výbere na dôstojnícku funkciu obsahuje najmä:
a)
názov organizačnej zložky,
b)
názov funkcie vrátane plánovanej vojenskej hodnosti, vojenskej odbornosti a jej špecializácie a miesta výkonu štátnej služby,
c)
stručný opis činností vyplývajúcich z funkcie,
d)
požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na výkon štátnej služby,
e)
údaje o tom, či sa na výkon funkcie vyžadujú predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22)
f)
ďalšie požiadavky, ktoré sú potrebné na výkon funkcie,
g)
zoznam požadovaných dokladov,
h)
termín a miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberu.
(5)
Žiadosť o zaradenie do výberu na funkciu a do výberu na dôstojnícku funkciu podáva profesionálny vojak písomne alebo elektronickými prostriedkami. Žiadosť o zaradenie do výberu na funkciu a do výberu na dôstojnícku funkciu podaná elektronickými prostriedkami musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom. Ak profesionálny vojak podal žiadosť o zaradenie do výberu na funkciu a do výberu na dôstojnícku funkciu elektronickými prostriedkami nepodpísanú zaručeným elektronickým podpisom, je povinný ju doručiť služobnému úradu aj písomne, najneskôr do piatich dní odo dňa jej podania elektronickými prostriedkami.
(6)
Výber na funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vykonáva výberová komisia, ktorú zriaďuje služobný úrad.
(7)
Výberom na funkciu sa overujú schopnosti, osobnostné vlastnosti a odborné znalosti profesionálneho vojaka, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu činností, ktoré má profesionálny vojak vykonávať v príslušnej funkcii.
(8)
Výberom na dôstojnícku funkciu sa overuje splnenie podmienok na ustanovenie do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou v hodnostnom zbore dôstojníkov, najmä splnenie kvalifikačných predpokladov, osobnostných predpokladov na výkon štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov a splnenie požadovaných odborných znalostí profesionálneho vojaka, ktoré sú potrebné pre profesionálneho vojaka v hodnostnom zbore dôstojníkov v príslušnej vojenskej odbornosti a jej špecializácii.
(9)
Poradie profesionálnych vojakov získané na základe výsledkov výberu na funkciu alebo výberu na dôstojnícku funkciu je záväzné pre ustanovenie profesionálneho vojaka do funkcie.
(10)
Služobný úrad písomne oznámi profesionálnemu vojakovi výsledok výberu na funkciu alebo výberu na dôstojnícku funkciu do desiatich dní od jeho skončenia.
(11)
Služobný úrad zaradí do výberu na funkciu profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti o jeden stupeň nižšej, než je vojenská hodnosť plánovaná na obsadzovanej funkcii počas doby povýšenia, ak o to profesionálny vojak požiadal alebo na návrh veliteľa; služobný úrad môže zaradiť do výberu na funkciu aj profesionálneho vojaka, ktorý požiadal o zaradenie do výberu na funkciu a dosiahol vojenskú hodnosť, v ktorej je vyhlásený výber.
(12)
Veliteľ môže návrh na zaradenie do výberu na funkciu predložiť iba s predchádzajúcim súhlasom profesionálneho vojaka.
(13)
Služobný úrad vyhlásený výber na funkciu a výber na dôstojnícku funkciu zruší, ak žiaden profesionálny vojak nesplnil určené kritériá alebo do skončenia výberu na funkciu alebo výberu na dôstojnícku funkciu bola zrušená funkcia, na ktorú bol výber na funkciu alebo výber na dôstojnícku funkciu vyhlásený, alebo funkcia bola obsadená iným spôsobom. Ak funkcia, na ktorú bol vyhlásený výber na funkciu a výber na dôstojnícku funkciu, bola zrušená po skončení výberu, profesionálneho vojaka, ktorý bol určený na ustanovenie do tejto funkcie môže s jeho súhlasom služobný úrad ustanoviť do inej funkcie v rovnakej vojenskej odbornosti. Služobný úrad je povinný zrušenie výberu na funkciu a výberu na dôstojnícku funkciu bezodkladne oznámiť profesionálnemu vojakovi, ktorý bol do výberu zaradený.
(14)
Ustanovenia odsekov 4, 5 a 11 sa nevzťahujú na výber na funkciu a výber na dôstojnícku funkciu vo Vojenskom spravodajstve.
(15)
Podrobnosti o výbere na funkciu a výbere na dôstojnícku funkciu, o vytvorení a zložení výberovej komisie a o vyhodnotení výsledkov výberu na funkciu a výberu na dôstojnícku funkciu ustanoví služobný predpis.
§ 67
Profesionálneho vojaka, ktorý spĺňa podmienky podľa § 64 alebo § 65, môže na jeho žiadosť služobný úrad z naliehavých osobných alebo rodinných dôvodov ustanoviť do inej funkcie alebo do funkcie, pri ktorej sa na ustanovenie vyžaduje vyčlenenie alebo skončenie vyčlenenia podľa § 71, ak sa na ustanovenie do tejto funkcie nevyžaduje vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie.
Siedmy diel
Poverenie výkonom voľnej veliteľskej funkcie, poverenie zastupovaním, prerušenie výkonu funkcie, vyčlenenie profesionálneho vojaka
§ 68
Poverenie výkonom voľnej veliteľskej funkcie
(1)
Služobný úrad môže, ak je to nevyhnutné, poveriť profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe, ktorý spĺňa vzdelanie na vojenskú hodnosť, ktorá je plánovaná na funkcii, výkonom voľnej veliteľskej funkcie najviac na šesť mesiacov; túto dobu možno s písomným súhlasom povereného profesionálneho vojaka predĺžiť najviac o šesť mesiacov.
(2)
Profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do funkcie zástupcu nemožno poveriť výkonom voľnej veliteľskej funkcie, ktorej zastupovanie mu vyplýva z jeho funkcie.
(3)
Profesionálneho vojaka nemožno poveriť výkonom voľnej veliteľskej funkcie s nižšou plánovanou vojenskou hodnosťou, než akú dosiahol.
§ 69
Poverenie zastupovaním
(1)
Ak profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do veliteľskej funkcie alebo do funkcie, s ktorou je spojená hmotná zodpovednosť, nemôže vykonávať túto funkciu, veliteľ môže poveriť iného profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe jeho zastupovaním v určenom rozsahu, a to najviac na šesť mesiacov v kalendárnom roku.
(2)
Veliteľ môže poveriť profesionálneho vojaka aj zastupovaním vedúceho štátneho zamestnanca8) alebo vedúceho zamestnanca9) v určenom rozsahu v čase jeho neprítomnosti nepresahujúcej desať služobných dní.
(3)
Zastupovaním podľa odsekov 1 a 2 nemožno poveriť profesionálneho vojaka, ktorému toto zastupovanie vyplýva z funkcie.
(4)
Ak profesionálnemu vojakovi poverenému zastupovaním podľa odsekov 1 a 2 veliteľ neurčí rozsah oprávnení, profesionálny vojak vykonáva oprávnenia zastupovaného profesionálneho vojaka, vedúceho štátneho zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca v plnom rozsahu.
§ 70
Prerušenie výkonu funkcie
(1)
Služobný úrad preruší tehotnej profesionálnej vojačke výkon funkcie, ak činnosti vyplývajúce z funkcie sú tehotným profesionálnym vojačkám zakázané alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo a ak ju nemožno ustanoviť do inej vhodnej funkcie; to platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej profesionálnej vojačke.
(2)
Profesionálna vojačka počas prerušenia výkonu funkcie vykonáva podľa rozhodnutia veliteľa činnosti, ktorých výkon nie je tehotným profesionálnym vojačkám zakázaný alebo ktoré neohrozujú jej tehotenstvo.
(3)
Za inú vhodnú funkciu podľa odseku 1 sa považuje funkcia v tom istom služobnom úrade a v tom istom mieste výkonu štátnej služby, do ktorej možno profesionálnu vojačku ustanoviť podľa § 64 alebo § 65, a ktorá nie je tehotným profesionálnym vojačkám zakázaná alebo ktorá neohrozuje tehotenstvo profesionálnej vojačky.
(4)
Ak pominú dôvody podľa odseku 1, prerušenie výkonu funkcie služobný úrad skončí.
§ 71
Vyčlenenie profesionálneho vojaka
(1)
Profesionálneho vojaka možno vyčleniť na plnenie úloh
a)
ministerstva, k inej právnickej osobe na koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky alebo na úseku koordinácie a riadenia letovej prevádzky podľa osobitných predpisov,50) rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie, štátneho podniku a akciovej spoločnosti v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
b)
Vojenského spravodajstva,
c)
Vojenskej polície,
d)
vojenskej kancelárie prezidenta a čestnej stráže prezidenta po dohode s náčelníkom vojenskej kancelárie prezidenta,
e)
vojenskej vysokej školy po dohode s rektorom vojenskej vysokej školy,
f)
vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii na území Slovenskej republiky.
(2)
O vyčlenení profesionálneho vojaka a o skončení jeho vyčlenenia podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c) rozhoduje minister,
b)
odseku 1 písm. d) až f) rozhoduje služobný úrad.
(3)
O vyčlenení profesionálneho vojaka na plnenie úloh iných právnických osôb pri príprave na obranu Slovenskej republiky alebo na úseku koordinácie a riadenia letovej prevádzky podľa osobitných predpisov50) rozhoduje minister podľa počtu funkcií určených vládou a po predchádzajúcom prerokovaní so štatutárnym orgánom príslušnej právnickej osoby.
(4)
Za vyčleneného sa považuje aj profesionálny vojak prijatý do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva alebo Vojenskej polície.
(5)
Skončiť vyčlenenie profesionálneho vojaka možno, ak
a)
má byť ustanovený do funkcie v inom služobnom úrade,
b)
má byť vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c)
bude zaradený do personálnej zálohy podľa § 73 ods. 1 písm. a) až c), e) až h).
(6)
Skončiť vyčlenenie profesionálneho vojaka podľa odseku 5 písm. a) možno aj na žiadosť profesionálneho vojaka.
(7)
Skončiť vyčlenenie profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva možno aj na návrh riaditeľa Vojenského spravodajstva.
(8)
Vyčlenenie podľa odsekov 5 a 6 sa skončí dňom, ktorý predchádza personálnemu opatreniu podľa odseku 5.
(9)
Ak je to v záujme služobného úradu podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) alebo písm. f), vyčlenenie podľa odseku 7 sa skončí dňom, ktorý predchádza
a)
personálnemu opatreniu podľa odseku 5 písm. a) alebo
b)
zaradeniu do personálnej zálohy podľa § 73 ods. 1 písm. d).
(10)
Profesionálny vojak, ktorý má byť vyčlenený podľa odseku 1 písm. b), sa pred vyčlenením podrobí posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 19 ods. 3 a psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti podľa § 21 ods. 3.
(11)
Vyčlenenie vojenského duchovného sa vykonáva na základe súhlasu príslušnej cirkevnej autority.30)
Ôsmy diel
Personálna záloha a dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
§ 72
Zaradenie do personálnej zálohy
(1)
Do personálnej zálohy služobný úrad zaradí profesionálneho vojaka, ak z dôvodov uvedených v § 73 až 75 nemôže vykonávať doterajšiu funkciu.
(2)
Druhy personálnej zálohy sú
a)
záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
b)
neplatená záloha,
c)
záloha pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby.
(3)
Počas zaradenia do personálnej zálohy podľa odseku 2 služobný úrad rozhodne o
a)
ustanovení profesionálneho vojaka do funkcie,
b)
ustanovení profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený v čase najviac štyri mesiace pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby alebo po uplynutí maximálnej doby štátnej služby, do funkcie, ak takýto profesionálny vojak bude vymenovaný do stálej štátnej služby,
c)
ustanovení profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený po dosiahnutí vekovej hranice alebo po uplynutí času, na ktorý mu bola povolená výnimka z vekovej hranice, do funkcie, ak takémuto profesionálnemu vojakovi bude povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32 ods. 2 alebo ods. 3,
d)
ustanovení profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení zo služobného pomeru právoplatne zrušený a ktorý nemohol pokračovať vo výkone funkcie, do ktorej bol ustanovený pred prepustením alebo nemohol byť ustanovený do inej funkcie podľa tohto zákona z dôvodu, že na výkon tejto funkcie nespĺňal predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22) do funkcie, ak takémuto profesionálnemu vojakovi bude vydané osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami51) alebo
e)
skončení štátnej služby profesionálneho vojaka prepustením zo služobného pomeru.
§ 73
Záloha pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov
(1)
Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad zaradí profesionálneho vojaka najviac na tri mesiace, ak nebolo rozhodnuté o jeho ustanovení do inej funkcie alebo nebolo rozhodnuté o skončení jeho štátnej služby prepustením zo služobného pomeru a
a)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať funkciu,
b)
je blízkou osobou2) veliteľa alebo profesionálneho vojaka v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo ak jeden podlieha pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého,
c)
skončilo jeho vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
d)
skončilo jeho vyčlenenie,
e)
nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby,
f)
nebol ustanovený do funkcie po skončení zaradenia do neplatenej zálohy okrem skončenia zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. a),
g)
mu bol uložený zákaz činnosti podľa osobitného predpisu52) alebo
h)
nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon štátnej služby.
(2)
Profesionálneho vojaka, ktorý bol odvolaný z funkcie podľa osobitných predpisov37) a profesionálneho vojaka, ktorý bol odvolaný z funkcie na základe rozhodnutia príslušnej cirkevnej autority,30) a u ktorých nebolo rozhodnuté o ich ustanovení do inej funkcie, služobný úrad môže zaradiť do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov.
(3)
Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad zaradí najviac na tri mesiace aj profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení právoplatne zrušený
a)
v čase najviac štyri mesiace pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby,
b)
po uplynutí maximálnej doby štátnej služby,
c)
po dosiahnutí vekovej hranice alebo
d)
po uplynutí času, na ktorý mu bola povolená výnimka z vekovej hranice.
(4)
Do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad zaradí najviac na deväť mesiacov profesionálneho vojaka, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení právoplatne zrušený a ktorý nemôže pokračovať vo výkone funkcie, do ktorej bol ustanovený pred prepustením, alebo nemôže byť ustanovený do inej funkcie podľa tohto zákona z dôvodu, že na výkon tejto funkcie sa vyžaduje splnenie predpokladov ustanovených osobitným predpisom;22) ustanovenie § 83 ods. 1 písm. f) druhý bod alebo tretí bod sa uplatní po vydaní rozhodnutia podľa osobitného predpisu,53) alebo ak profesionálny vojak nedá súhlas na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a na vykonanie bezpečnostnej previerky.54)
(5)
Počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov plní profesionálny vojak služobné povinnosti podľa rozhodnutia veliteľa, ktorého určí služobný úrad.
(6)
Zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov trvá do dňa, ktorý predchádza dňu ustanovenia alebo vymenovania profesionálneho vojaka do inej funkcie alebo zaradenia do iného druhu personálnej zálohy.
(7)
Ak počas zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov služobný úrad rozhodne o skončení štátnej služby profesionálneho vojaka prepustením zo služobného pomeru, zaradenie do personálnej zálohy trvá do dňa skončenia štátnej služby.
§ 74
Neplatená záloha
(1)
Do neplatenej zálohy služobný úrad zaradí profesionálneho vojaka,
a)
ktorému je poskytnutá rodičovská dovolenka, počas ktorej nemá nárok na materské podľa osobitného predpisu,40)
b)
ktorý je vyslaný do medzinárodnej organizácie podľa § 81,
c)
ktorý nasleduje manžela (manželku) vyslaného na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo podľa § 77 ods. 2 alebo manžela (manželku) dočasne vyslaného na vykonávanie štátnej služby do cudziny podľa osobitného predpisu,55) alebo ktorý nasleduje manžela (manželku), ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v cudzine, alebo ktorý nasleduje zamestnanca, ktorý vykonáva zahraničnú službu.
(2)
Profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe, ktorý je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov, služobný úrad zaradí do neplatenej zálohy na čas prerušenia štúdia.
§ 75
Záloha pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby
(1)
Profesionálneho vojaka služobný úrad zaradí do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby, ak jeho príprava bude trvať nepretržite v dennej forme štúdia viac ako šesť mesiacov.
(2)
Počas zaradenia do zálohy podľa odseku 1 profesionálny vojak plní služobné povinnosti podľa rozhodnutia veliteľa, ktorého určí služobný úrad.
§ 76
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby
(1)
Služobný úrad profesionálneho vojaka dočasne pozbaví výkonu štátnej služby, ak bolo voči nemu vznesené obvinenie,23) podľa ktorého sa stal dôvodne podozrivým, že spáchal trestný čin vojenský,24) prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,25) alebo zločin.26)
(2)
Služobný úrad môže profesionálneho vojaka dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby, ak bolo voči nemu vznesené obvinenie23) a ak nejde o prípad uvedený v odseku 1.
(3)
Profesionálneho vojaka, ktorý sa stal dôvodne podozrivým, že porušil základnú povinnosť podľa § 134 ods. 2 písm. a) alebo písm. d), služobný úrad dočasne pozbaví výkonu štátnej služby, a to na čas nevyhnutne potrebný na objasnenie jeho konania, najviac na tri mesiace. Ak v tejto lehote nedošlo k objasneniu jeho konania, môže služobný úrad tento čas výnimočne predĺžiť, najviac však o ďalšie tri mesiace.
(4)
Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby sa profesionálnemu vojakovi zakazuje nosiť vojenskú rovnošatu a odoberie sa mu osobná identifikačná karta a služobná zbraň. Počas tejto doby sa na profesionálneho vojaka nevzťahuje povinnosť vykonávať štátnu službu a plniť základné povinnosti podľa § 134 ods. 1 písm. c) až g), m), n) a v), a ak vykonáva funkciu veliteľa, plniť základné povinnosti veliteľa podľa § 9. Ostatné základné povinnosti, povinnosti, obmedzenia a zákazy podľa tohto zákona je profesionálny vojak povinný plniť a dodržiavať aj po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(5)
Po dobu dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby je profesionálny vojak povinný zdržiavať sa v mieste trvalého pobytu alebo v mieste určenom veliteľom v čase zodpovedajúcom rozvrhnutiu služobného času. Z miesta trvalého pobytu alebo z miesta určeného veliteľom sa môže profesionálny vojak dočasne vzdialiť z dôvodov uvedených v § 116 ods. 1 alebo ods. 2, o čom je povinný vopred informovať veliteľa. Po dobu pozbavenia výkonu štátnej služby je profesionálny vojak povinný byť zastihnuteľný tak, aby sa na výzvu veliteľa dostavil v určenom čase na určené miesto.
(6)
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka sa zruší, ak
a)
bolo trestné stíhanie voči profesionálnemu vojakovi právoplatne zastavené,
b)
bol profesionálny vojak spod obžaloby právoplatne oslobodený,
c)
počas trestného stíhania vyšlo najavo, že skutok, pre ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa odseku 1 alebo odseku 2, nie je trestným činom a zároveň profesionálneho vojaka nemožno za tento skutok dočasne pozbaviť výkonu štátnej služby podľa odseku 3,
d)
sa nepotvrdia dôvody, pre ktoré bol profesionálny vojak dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa odseku 3.
(7)
Ak bol profesionálny vojak právoplatne odsúdený za trestný čin podľa odseku 1 alebo odseku 2 alebo sa potvrdili dôvody, pre ktoré bol profesionálny vojak dočasne pozbavený výkonu štátnej služby podľa odseku 3, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka sa skončí dňom skončenia jeho štátnej služby prepustením zo služobného pomeru.
(8)
Ak bolo trestné stíhanie voči profesionálnemu vojakovi podmienečne zastavené alebo ak bolo trestné stíhanie zastavené preto, že bol schválený zmier, dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby sa skončí právoplatnosťou uznesenia o podmienečnom zastavení trestného stíhania alebo uznesenia o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania. Ak sa profesionálny vojak v skúšobnej dobe podľa osobitného predpisu56) neosvedčí, služobný úrad opätovne rozhodne o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby podľa odseku 1 alebo odseku 2.
(9)
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka sa skončí aj vtedy, ak bol profesionálny vojak vzatý do väzby. Počas väzby sa na profesionálneho vojaka nevzťahuje povinnosť vykonávať štátnu službu.
(10)
Konanie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby sa preruší, ak do doručenia personálneho rozkazu o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby bude profesionálny vojak vzatý do väzby; konanie sa nezačne, ak sa služobný úrad dozvedel o vzatí profesionálneho vojaka do väzby pred začatím konania o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby.
(11)
Ak po prepustení profesionálneho vojaka z väzby trvajú dôvody na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby, služobný úrad rozhodne o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby podľa odseku 1 alebo odseku 2.
Deviaty diel
Plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
Vysielanie profesionálnych vojakov na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
§ 77
(1)
Profesionálneho vojaka na základe rozhodnutia príslušného ústavného orgánu57) vysiela mimo územia Slovenskej republiky služobný úrad
a)
na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo na účely plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,
b)
na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského veliteľstva,58)
c)
na účely vojenského cvičenia.
(2)
Profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva môže minister vyslať mimo územia Slovenskej republiky
a)
v súlade s osobitným predpisom,19)
b)
ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
c)
po dohode ministerstva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k zastupiteľským úradom Slovenskej republiky alebo k medzinárodným organizáciám.
(3)
Profesionálneho vojaka podľa odseku 1 písm. a) a c) môže služobný úrad vyslať mimo územia Slovenskej republiky, ak spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu59) a profesionálneho vojaka podľa odseku 1 písm. b), ak spĺňa požiadavky, ktoré ustanoví služobný predpis.
§ 78
Profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 môže na základe písomného vojenského rozkazu veliteľa plniť úlohy aj v inom mieste, ako je miesto jeho vyslania, do ktorého je vyslaný v súlade s rozhodnutiami vojenských orgánov organizácie Severoatlantickej zmluvy alebo rozhodnutiami príslušných orgánov Európskej únie.
§ 79
(1)
Profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a profesionálny vojak plniaci úlohy v mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, má nárok na telefonický hovor s blízkou osobou2) na náklady služobného úradu.
(2)
Podmienky, za ktorých možno uskutočniť telefonický hovor, frekvenciu a dĺžku trvania telefonického hovoru ustanoví služobný predpis.
Skončenie vyslania profesionálnych vojakov na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky
§ 80
(1)
Skončenie vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo podľa § 77 ods. 2 sa vykonáva z dôvodu
a)
uplynutia doby, na ktorú bolo vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky určené,
b)
rotácie jednotky vyslanej na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c)
porušenia medzinárodných dohôd upravujúcich pôsobenie jednotky mimo územia Slovenskej republiky,
d)
zdravotného stavu profesionálneho vojaka, ktorý mu neumožňuje ďalej plniť úlohy mimo územia Slovenskej republiky,
e)
konania profesionálneho vojaka, ktoré je v rozpore s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky,
f)
vznesenia obvinenia,23) na základe ktorého sa stal dôvodne podozrivým, že v súvislosti s výkonom štátnej služby spáchal trestný čin,
g)
porušenia
1.
základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) a s),
2.
obmedzenia alebo zákazu podľa § 12, 13 a § 134 ods. 2 alebo ods. 3.
(2)
Skončiť vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo podľa § 77 ods. 2 možno
a)
v záujme služobného úradu,
b)
na žiadosť profesionálneho vojaka zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov,
c)
z dôvodu porušenia základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. a) až i), k), l) prvého bodu alebo druhého bodu alebo písm. p).
(3)
O skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a b) rozhodne služobný úrad a podľa § 77 ods. 2 rozhodne minister.
(4)
Po skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a), služobný úrad ustanoví profesionálneho vojaka do funkcie, ktorú určil pred jeho vyslaním alebo počas vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
(5)
Podrobnosti o postupe pri skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo podľa § 77 ods. 2, o dôvodoch skončenia vyslania a o určení funkcie podľa odseku 4 ustanoví služobný predpis.
§ 81
Služobný úrad môže profesionálneho vojaka s jeho písomným súhlasom vyslať do medzinárodnej organizácie na plnenie jej úloh.
Desiaty diel
Spoločné ustanovenia k zmenám v služobnom pomere
§ 82
(1)
Služobný úrad odovzdá alebo doručí profesionálnemu vojakovi písomné oznámenie podľa § 39 ods. 2
a)
do 15 dní odo dňa
1.
ustanovenia do funkcie alebo vymenovania do funkcie podľa osobitných predpisov,37)
2.
vymenovania do vojenskej hodnosti alebo povýšenia,
3.
poverenia výkonom voľnej veliteľskej funkcie,
4.
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
5.
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
6.
zapožičania vojenskej hodnosti,
7.
zmeny platového stupňa,
8.
vymenovania do stálej štátnej služby,
b)
do 45 dní odo dňa poverenia zastupovaním, ak poverenie zastupovaním trvá viac ako 30 dní.
(2)
Služobný úrad odovzdá alebo doručí profesionálnemu vojakovi opis činností vyplývajúcich z funkcie pri zmene v služobnom pomere podľa odseku 1 písm. a) prvého a tretieho bodu a písm. b), alebo ak počas trvania služobného pomeru došlo k zmene opisu činností vyplývajúcich z funkcie; opis činností vyplývajúcich z funkcie sa profesionálnemu vojakovi odovzdá alebo doručí spravidla v deň zmeny.
TRETIA HLAVA
SKONČENIE ŠTÁTNEJ SLUŽBY
Skončenie štátnej služby prepustením zo služobného pomeru
§ 83
(1)
Štátna služba profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe sa skončí prepustením zo služobného pomeru (ďalej len "prepustenie"), ak
a)
v dôsledku organizačnej zmeny nemôže vykonávať doterajšiu funkciu a nie je pre neho iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený,
b)
podľa právoplatného rozhodnutia prieskumnej komisie je trvalo nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
c)
porušil základnú povinnosť profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) alebo ods. 2 alebo obmedzenie alebo zákaz podľa § 12, alebo zákaz podľa § 13,
d)
podľa platného služobného hodnotenia nedosahuje požadované výsledky a je nespôsobilý vykonávať štátnu službu,
e)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin vojenský,24) za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,25) alebo za zločin,26)
f)
prestal spĺňať
1.
niektorú z podmienok podľa § 16 ods. 1 písm. c) až e) a g),
2.
podmienku podľa § 16 ods. 1 písm. l) alebo
3.
predpoklady ustanovené osobitným predpisom,22) a nie je pre neho iná funkcia, do ktorej môže byť ustanovený,
g)
bol zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa
1.
§ 73 ods. 1 alebo ods. 2 a nie je pre neho iná funkcia, do ktorej môže byť ustanovený,
2.
§ 73 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) a nebol vymenovaný do stálej štátnej služby,
3.
§ 73 ods. 3 písm. c) alebo písm. d) a nebola mu povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32 ods. 2 a 3,
h)
dosiahol maximálnu dobu štátnej služby a nebol vymenovaný do stálej štátnej služby,
i)
dosiahol vekovú hranicu alebo uplynul čas, na ktorý mu bola povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32 ods. 2 a 3,
j)
dosiahol dobu podľa § 28 ods. 1 písm. a) alebo § 28 ods. 2,
k)
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov nesplnil požadované normy z pohybovej výkonnosti v príslušnej vekovej kategórii,
l)
splnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok60) a požiadal o prepustenie,
m)
nastala niektorá z rozhodujúcich skutočností podľa § 223 ods. 1, 3, 6 a 7, § 225 ods. 3 alebo § 227 ods. 4 a 5,
n)
uviedol neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v čestnom vyhlásení podľa § 18 ods. 5 písm. f),
o)
porušil povinnosť vyplývajúcu z osobitných predpisov61) a jeho ponechanie v služobnom pomere by bolo na ujmu dôležitých záujmov štátnej služby,
p)
bol odvolaný z funkcie náčelníka generálneho štábu alebo rektora vojenskej vysokej školy a nebolo rozhodnuté o jeho zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73 ods. 2,
q)
nastane dôvod podľa § 71 ods. 7 a zotrvanie profesionálneho vojaka v štátnej službe nie je v záujme služobného úradu podľa § 6 ods. 1 písm. a) až c), e) alebo písm. f).
(2)
Štátna služba profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe sa skončí prepustením, ak
a)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. b),
b)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. c), e), f), k), n) a o),
c)
bol vylúčený z vysokoškolského štúdia,
d)
neskončil vysokoškolské štúdium v určenom termíne,
e)
zanechal vysokoškolské štúdium na vlastnú žiadosť,
f)
nebol po zrušení akreditovaného študijného programu prijatý do iného akreditovaného študijného programu,
g)
nedošlo k uzatvoreniu písomnej dohody podľa § 25 ods. 2 alebo § 26 ods. 1,
h)
neskončil úspešne základný vojenský výcvik, odborný výcvik jednotlivca, dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl alebo vojenský program v termíne určenom vzdelávacím alebo výcvikovým programom vzdelávacieho alebo výcvikového zariadenia,
i)
na základe hodnotenia prípravnej štátnej služby nie je spôsobilý na vymenovanie do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby,
j)
požiadal o prepustenie,
k)
nesúhlasil s vymenovaním do dočasnej štátnej služby alebo do krátkodobej štátnej služby.
(3)
Ustanovenie odseku 2 písm. d) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý v určenom termíne neskončil vysokoškolské štúdium z dôvodu dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz.
(4)
Štátna služba profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe sa skončí prepustením, ak
a)
uplynula dohodnutá doba a služobný úrad sa nedohodol s profesionálnym vojakom na opätovnom predĺžení doby podľa § 30 ods. 3, alebo nebol vymenovaný do dočasnej štátnej služby podľa § 27 ods. 3,
b)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. a),
c)
nastane dôvod podľa odseku 1 písm. b), c), e), f), n) a o),
d)
sa profesionálny vojak dohodne so služobným úradom na skrátení dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3.
(5)
Štátnu službu profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe a stálej štátnej službe možno skončiť prepustením, ak
a)
nesplnil podmienky nároku na výsluhový dôchodok60) a požiadal o prepustenie,
b)
profesionálny vojak v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch v služobnom hodnotení dosahoval uspokojivé výsledky,
c)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak nejde o prípad uvedený v odseku 1 písm. e),
d)
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b),
e)
viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok, ak nejde o prípad uvedený v § 134 ods. 2 písm. a) až d), alebo ak sa v súvislosti s vedením motorového vozidla odmietol podrobiť úkonom súvisiacim so zisťovaním prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,
f)
stratil alebo neoprávnene manipuloval s písomnosťou, nákresom, výkresom, mapou, fotografiou, grafom alebo iným záznamom elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média alebo hmotného nosiča so záznamom informácií, ktorých obsahom sú osobné údaje62) alebo utajované skutočnosti, v dôsledku čoho môže byť ohrozená bezpečnosť alebo obrana Slovenskej republiky,
g)
mal neospravedlnenú neprítomnosť vo výkone štátnej služby viac ako dva služobné dni v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; neospravedlnené neprítomnosti kratšie ako jeden služobný deň sa sčítavajú.
(6)
Štátnu službu profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a krátkodobej štátnej službe možno skončiť prepustením, ak nastane dôvod podľa odseku 5 písm. c) až g).
§ 84
Štátna služba profesionálneho vojaka sa skončí prepustením, ak bol zvolený, poverený alebo vymenovaný do funkcie
a)
prezidenta,
b)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
poslanca Európskeho parlamentu,
d)
člena vlády,
e)
predsedu, riaditeľa a vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy,
f)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
g)
predsedu alebo podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
h)
guvernéra alebo viceguvernéra Národnej banky Slovenska,
i)
verejného ochrancu práv,
j)
člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
k)
štátneho tajomníka,
l)
vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
m)
vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,
n)
člena Európskej komisie alebo pracovníka medzinárodného sekretariátu Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
o)
sudcu,
p)
prokurátora,
q)
rektora vysokej školy, okrem rektora vojenskej vysokej školy,
r)
predsedu vyššieho územného celku, primátora mesta alebo starostu obce,
s)
poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca obecného zastupiteľstva, za ktorej výkon poberá odmenu,
t)
inšpektora Organizácie Spojených národov,
u)
vedúceho diplomatickej misie, vedúceho stálej misie pri medzinárodnej organizácii alebo medzinárodnom zoskupení alebo vedúceho osobitnej misie.
§ 85
Skončenie štátnej služby zánikom služobného pomeru
Štátna služba profesionálneho vojaka sa skončí zánikom služobného pomeru (ďalej len "zánik služobného pomeru")
a)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým súd profesionálnemu vojakovi uložil trest straty vojenskej hodnosti a inej hodnosti podľa osobitného predpisu,63)
b)
smrťou alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol profesionálny vojak vyhlásený za mŕtveho.64)
Zákaz prepustenia v ochrannej dobe
§ 86
(1)
Konanie o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a) sa nezačne v ochrannej dobe, ak je
a)
profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť nespôsobil úmyselne alebo v dôsledku požitia alkoholu alebo užitia inej omamnej alebo psychotropnej látky a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu poskytnutú v dobe dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz až do jej skončenia,
b)
profesionálna vojačka tehotná alebo na materskej dovolenke, keď je profesionálny vojak na rodičovskej dovolenke, počas ktorej má nárok na materské podľa osobitného predpisu,40) alebo keď sa osamelý profesionálny vojak trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky.
(2)
Ak sa konanie o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a) už začalo a nastane skutočnosť, ktorá zakladá ochrannú dobu podľa odseku 1, toto konanie sa preruší.
(3)
Zákaz prepustenia v ochrannej dobe z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) trvá najdlhšie do skončenia podpornej doby podľa osobitného predpisu.65)
(4)
Skutočnosť, ktorá podľa odseku 1 zakladá ochrannú dobu, je profesionálny vojak povinný preukázať a bezodkladne oznámiť služobnému úradu.
(5)
Doba prerušenia uvedená v odseku 2 sa do lehoty podľa § 94 ods. 1 písm. b) nezapočítava. Po skončení dôvodov, ktoré zakladali prerušenie konania, sa v konaní o prepustení pokračuje.
§ 87
Ak sa personálny rozkaz o prepustení profesionálnemu vojakovi doručil pred začiatkom ochrannej doby a služobný pomer by sa mal skončiť v tejto dobe, služobný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, ak profesionálny vojak písomne vyhlási, že na predĺžení služobného pomeru netrvá.
§ 88
Nároky po zrušení personálneho rozkazu o prepustení
(1)
Ak bol personálny rozkaz o prepustení právoplatne zrušený, služobný pomer profesionálneho vojaka trvá a profesionálny vojak dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení personálneho rozkazu o prepustení
a)
pokračuje vo výkone funkcie, do ktorej bol ustanovený pred prepustením, alebo
b)
je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73 ods. 3 alebo ods. 4.
(2)
Ak po zrušení personálneho rozkazu o prepustení nie je funkcia podľa odseku 1 písm. a) voľná alebo bola zrušená, profesionálny vojak sa ustanoví do inej funkcie podľa tohto zákona.
(3)
Ak bol personálny rozkaz o prepustení profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe právoplatne zrušený, jeho služobný pomer trvá najdlhšie do uplynutia dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3.
(4)
Profesionálnemu vojakovi sa za čas neplatného prepustenia doplatí plat, aktivačný príspevok a stabilizačný príspevok, ktorý by mu patril, ak by k prepusteniu nedošlo. Ak celkový čas, za ktorý by sa mal profesionálnemu vojakovi doplatiť plat, aktivačný príspevok a stabilizačný príspevok, presiahne 12 mesiacov, môže súd na základe dôvodov uvedených v žiadosti služobného úradu jeho povinnosť doplatiť plat, aktivačný príspevok a stabilizačný príspevok za čas presahujúci 12 mesiacov primerane znížiť, prípadne plat, aktivačný príspevok a stabilizačný príspevok za čas presahujúci 12 mesiacov profesionálnemu vojakovi vôbec nepriznať. Plat, aktivačný príspevok a stabilizačný príspevok môže byť priznaný najviac za čas 36 mesiacov.
§ 89
Služobný posudok a potvrdenie o štátnej službe
(1)
Profesionálnemu vojakovi pri skončení štátnej služby veliteľ vydá služobný posudok obsahujúci skutočnosti týkajúce sa výkonu štátnej služby, ak o to profesionálny vojak požiada. Podkladom na vydanie služobného posudku je osobný spis profesionálneho vojaka.
(2)
Za služobný posudok podľa odseku 1 sa považuje aj hodnotenie profesionálneho vojaka v krátkodobej štátnej službe.
(3)
Pri prepustení alebo zániku služobného pomeru podľa § 85 písm. a) veliteľ vydá profesionálnemu vojakovi potvrdenie o štátnej službe, ktoré obsahuje
a)
termín a dôvod skončenia štátnej služby profesionálneho vojaka,
b)
čas trvania štátnej služby,
c)
výšku jeho služobného platu, ak o to profesionálny vojak písomne požiada,
d)
skutočnosti rozhodujúce na posúdenie nároku na dovolenku,
e)
záväzky profesionálneho vojaka súvisiace so štátnou službou,
f)
údaj, či sa z platu profesionálneho vojaka vykonávajú zrážky, ich výšku, v čí prospech a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať,
g)
skutočnosti rozhodujúce pre dávku v nezamestnanosti poskytovanú podľa osobitného predpisu.66)
§ 90
Príprava profesionálneho vojaka na trh práce
Veliteľ môže profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe a v stálej štátnej službe počas trvania lehoty na prepustenie umožniť prípravu na trh práce na náklady profesionálneho vojaka, ak
a)
bolo o jeho prepustení právoplatne rozhodnuté podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j) alebo m) a
b)
požiadal o prípravu na trh práce.
ŠTVRTÁ HLAVA
KONANIE VO VECIACH SLUŽOBNÉHO POMERU
Prvý diel
Personálny rozkaz
§ 91
(1)
Personálny rozkaz sa vydáva
c)
pri skončení štátnej služby prepustením podľa § 83 ods. 1, 2 a ods. 4 až 6, § 84 a § 98 ods. 4,
d)
v prípadoch podľa § 193 a 194.
(2)
Personálny rozkaz vydáva služobný úrad a musí byť v súlade s právnymi predpismi a musí vychádzať zo skutočného stavu veci. Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) vydáva aj minister.
(3)
Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)
označenie služobného úradu,
b)
výrok o prijatí do štátnej služby s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c)
titul, meno a priezvisko občana,
d)
dátum a miesto narodenia občana,
e)
deň prijatia do štátnej služby,
f)
druh štátnej služby,
g)
čas trvania štátnej služby,
h)
vojenskú hodnosť, do ktorej je občan vymenovaný pri prijatí do prípravnej štátnej služby, alebo ktorá mu je priznaná pri prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby,
i)
funkciu, do ktorej je občan ustanovený alebo vymenovaný vrátane vojenskej odbornosti a jej špecializácie,
j)
miesto výkonu štátnej služby,
k)
evidenčné a štatistické údaje,
l)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený služobný úrad, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval,
m)
poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
n)
dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
o)
meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(4)
Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) až d) obsahuje
a)
označenie služobného úradu,
b)
výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c)
vojenskú hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,
d)
dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,
e)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,
f)
evidenčné a štatistické údaje,
g)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený služobný úrad, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval,
h)
poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
i)
dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
j)
meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(5)
Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b), ak ide o profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, okrem údajov podľa odseku 4, obsahuje aj
a)
dobu vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
b)
menu, v ktorej sa bude vyplácať zahraničný príspevok alebo zahraničný plat, prípadne ich časť,
c)
ďalšie plnenia spojené s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách,
d)
prípadné podmienky návratu profesionálneho vojaka z územia mimo Slovenskej republiky.
(6)
Personálny rozkaz podľa odseku 1 môže obsahovať aj iné údaje súvisiace s výkonom štátnej služby.
(7)
S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. b) až d) musí byť profesionálny vojak vopred preukázateľne oboznámený.
(8)
Personálny rozkaz musí byť profesionálnemu vojakovi doručený. Personálny rozkaz o ustanovení do funkcie, personálny rozkaz o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov z dôvodov uvedených v § 73 ods. 1 a 2 a personálny rozkaz o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby musí byť profesionálnemu vojakovi doručený najneskôr deň pred jeho vykonateľnosťou. Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení právoplatne zrušený musí byť personálny rozkaz o ustanovení do funkcie podľa § 88 ods. 2 alebo personálny rozkaz o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov z dôvodov uvedených v § 73 ods. 3 a 4 doručený najneskôr do troch služobných dní odo dňa nástupu na výkon štátnej služby.
(9)
Proti personálnemu rozkazu podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sa nemožno odvolať; proti personálnemu rozkazu podľa odseku 1 písm. c) sa možno odvolať. Personálny rozkaz, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatný.
(10)
Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. a), b) a d) nie je preskúmateľný súdom a personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. c) je preskúmateľný súdom.
(11)
Ak v personálnom rozkaze podľa odseku 1 písm. b) nie je určená doba trvania personálneho opatrenia, vydá sa personálny rozkaz o skončení personálneho opatrenia.
(12)
Ak po vydaní personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. b) nastanú nové skutočnosti, služobný úrad, ktorý tento personálny rozkaz vydal, ho môže zmeniť alebo zrušiť.
(13)
Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v personálnom rozkaze služobný úrad, ktorý personálny rozkaz vydal, opraví.
Druhý diel
Konanie o prepustení zo služobného pomeru
§ 92
Začatie konania o prepustení
(1)
Konanie o prepustení zo služobného pomeru (ďalej len "konanie o prepustení") sa začína na žiadosť profesionálneho vojaka, na návrh veliteľa alebo na podnet služobného úradu.
(2)
Konanie o prepustení je začaté dňom
a)
doručenia žiadosti o prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. l), § 83 ods. 2 písm. j) alebo § 83 ods. 5 písm. a) služobnému úradu,
b)
doručenia žiadosti o skrátenie dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3 služobnému úradu,
c)
zvolenia, rozhodnutia o poverení alebo rozhodnutia o vymenovaní do funkcie uvedenej v § 84,
d)
doručenia návrhu na prepustenie podľa § 93 ods. 1 služobnému úradu,
e)
keď služobný úrad zistil dôvod na prepustenie a nejde o prípady uvedené v písmenách a) až d).
(3)
O začatí konania o prepustení služobný úrad oboznámi profesionálneho vojaka a veliteľa profesionálneho vojaka, o ktorého prepustení sa koná.
(4)
Ak po nadobudnutí právoplatnosti personálneho rozkazu o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m) alebo § 83 ods. 5 písm. a) neuplynula lehota na prepustenie, možno začať nové konanie o prepustení, ak nastali dôvody na začatie konania o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. b) až f), k), n), o) a q), § 83 ods. 5 písm. b) až g) alebo § 84.
§ 93
Návrh na prepustenie
(1)
Návrh na prepustenie spracuje veliteľ
a)
do 7 dní odo dňa, keď zistil dôvod na prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. o) a q) a § 83 ods. 2 písm. a) až i) a k),
b)
do 30 dní odo dňa, keď zistil dôvod na prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. a) až g), k) a n), § 83 ods. 4 písm. b) a c), § 83 ods. 5 písm. b) až g) a § 83 ods. 6,
c)
najneskôr 30 dní pred splnením dôvodu uvedeného v § 83 ods. 4 písm. a),
d)
najneskôr 5 mesiacov pred splnením dôvodu uvedeného v § 83 ods. 1 písm. h), i), j) a m).
(2)
V lehotách podľa odseku 1 veliteľ profesionálneho vojaka aj preukázateľne oboznámi s návrhom na prepustenie a návrh odošle služobnému úradu.
(3)
Návrh na prepustenie vojenského duchovného spracuje veliteľ na základe súhlasu príslušnej cirkevnej autority30) v lehotách podľa odseku 1.
(4)
Ak služobný úrad začal konanie o prepustení podľa § 92 ods. 2 písm. a) až c) a e), veliteľ návrh podľa odseku 1 nespracuje.
(5)
Na požiadanie služobného úradu je veliteľ a garant vojenskej odbornosti povinný oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie o prepustení a vydanie personálneho rozkazu.
(6)
Žiadosť o skrátenie dohodnutej doby podľa § 30 ods. 3 a žiadosť o prepustenie podľa § 83 ods. 1 písm. l), § 83 ods. 2 písm. j) alebo § 83 ods. 5 písm. a) podáva profesionálny vojak služobnému úradu. Profesionálny vojak môže žiadosť podľa prvej vety vziať späť len s písomným súhlasom vedúceho služobného úradu.
§ 94
Rozhodovanie o prepustení
(1)
O prepustení profesionálneho vojaka rozhodne služobný úrad z dôvodu podľa
a)
§ 83 ods. 1 písm. o), p) a q), § 83 ods. 2 a § 83 ods. 4 písm. a) a d) najneskôr do 15 dní odo dňa začatia konania o prepustení,
b)
§ 83 ods. 1 písm. a), b), d), k) a l), § 83 ods. 4 písm. b) a c), § 83 ods. 6 a § 84 najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa začatia konania o prepustení,
c)
§ 83 ods. 1 písm. g) najneskôr do troch mesiacov odo dňa zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
d)
§ 83 ods. 1 písm. h) až j) a m) počas štvrtého mesiaca pred splnením dôvodu na prepustenie zo služobného pomeru,
e)
§ 83 ods. 1 písm. c), e), f) a n) najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa začatia konania o prepustení, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol,
f)
§ 83 ods. 5 písm. a), b), d), f) a g) najneskôr do troch mesiacov odo dňa začatia konania o prepustení,
g)
§ 83 ods. 5 písm. c) a e) najneskôr do troch mesiacov odo dňa začatia konania o prepustení, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.
(2)
V lehotách podľa odseku 1 sa musí personálny rozkaz o prepustení profesionálnemu vojakovi aj doručiť. Ak bol personálny rozkaz o prepustení zrušený alebo vec bola vrátená na ďalšie konanie, začnú plynúť nové lehoty podľa odseku 1.
(3)
Ak bolo rozhodnuté o prepustení z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j) a m), § 83 ods. 4 písm. b) alebo podľa § 83 ods. 5 písm. a), služobný pomer sa skončí uplynutím lehoty na prepustenie.
(4)
Ak sa služobný pomer končí z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. a) a g), § 83 ods. 4 písm. b) alebo podľa § 83 ods. 5 písm. a), lehota na prepustenie je dva kalendárne mesiace. Lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia personálneho rozkazu profesionálnemu vojakovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa služobný úrad a profesionálny vojak nedohodnú na skoršom termíne.
(5)
Ak sa služobný pomer končí z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. h) až j) a m), lehota na prepustenie je tri kalendárne mesiace. Lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia personálneho rozkazu profesionálnemu vojakovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(6)
Ak bolo rozhodnuté o prepustení z dôvodu podľa , § 83 ods. 1 písm. b) až f), k), n) až q), § 83 ods. 2, § 83 ods. 4 písm. c), § 83 ods. 5 písm. b) až g), § 83 ods. 6 alebo podľa § 84, služobný pomer sa skončí dňom doručenia personálneho rozkazu. Deň doručenia sa vyznačí v personálnom rozkaze.
(7)
Ak sa služobný pomer končí z dôvodu podľa § 83 ods. 1 písm. l) a služobný úrad sa s profesionálnym vojakom nedohodne na skoršom termíne skončenia služobného pomeru, lehota na prepustenie je
a)
tri kalendárne mesiace, ak ide o profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe,
b)
šesť kalendárnych mesiacov, ak ide o profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe.
(8)
Lehota na prepustenie podľa odseku 7 začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia personálneho rozkazu profesionálnemu vojakovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(9)
Pri prepustení podľa § 83 ods. 4 písm. a) a d) sa služobný pomer profesionálneho vojaka skončí dohodnutým dňom.
(10)
Ak do dňa prepustenia podľa § 83 ods. 1 písm. a) bude profesionálny vojak s jeho predchádzajúcim súhlasom ustanovený do inej funkcie, personálny rozkaz o prepustení zruší ten, kto ho vydal.
(11)
V čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia67) a služobný úrad rozhodol o prepustení profesionálneho vojaka podľa § 83 ods. 1 písm. a), g až j), l) a m), § 83 ods. 4 písm. b) alebo § 83 ods. 5 písm. a) a personálny rozkaz o prepustení bol profesionálnemu vojakovi doručený, lehoty na prepustenie neplynú.
§ 95
Prerušenie konania o prepustení
(1)
Služobný úrad preruší konanie o prepustení profesionálneho vojaka
a)
z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. a), c), d), f) až n), § 83 ods. 4 písm. b) a d) a § 83 ods. 5 písm. b) až g) v čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,
b)
z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. l) a ods. 5 písm. a), ak je profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 alebo ak plní úlohy v mieste podľa § 78,
c)
v prípade, ak bol veliteľ alebo garant vojenskej odbornosti vyzvaný, aby v určenej lehote oznámil skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie o prepustení, alebo ak bol profesionálny vojak vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky žiadosti o prepustenie alebo odvolania proti personálnemu rozkazu o prepustení.
(2)
Služobný úrad môže prerušiť konanie o prepustení profesionálneho vojaka najdlhšie na dobu
a)
12 mesiacov, ak má byť profesionálny vojak prepustený z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. l) a ods. 5 písm. a) a profesionálny vojak je ustanovený do funkcie podľa § 65,
b)
10 dní, ak o to z dôležitých dôvodov profesionálny vojak požiada.
(3)
Prerušenie konania podľa odsekov 1 a 2 služobný úrad písomne oznámi profesionálnemu vojakovi.
(4)
Služobný úrad v konaní o prepustení profesionálneho vojaka pokračuje, ak
a)
pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie o prepustení prerušilo, a to z vlastného podnetu alebo na podnet profesionálneho vojaka,
b)
uplynula lehota podľa odseku 2.
(5)
Ak je konanie o prepustení prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.
Odvolacie konanie pri prepustení
§ 96
(1)
Proti personálnemu rozkazu o prepustení sa môže profesionálny vojak písomne odvolať v lehote do 15 dní odo dňa doručenia personálneho rozkazu o prepustení.
(2)
Odvolanie sa podáva služobnému úradu, ktorý personálny rozkaz o prepustení vydal.
(3)
Ak personálny rozkaz o prepustení vydal vedúci služobného úradu ministerstva,7) náčelník generálneho štábu, náčelník vojenskej kancelárie prezidenta, riaditeľ Vojenského spravodajstva, riaditeľ Vojenskej polície alebo rektor vojenskej vysokej školy, odvolacím orgánom proti tomuto personálnemu rozkazu je minister. V ostatných prípadoch odvolania proti personálnemu rozkazu o prepustení je odvolacím orgánom náčelník generálneho štábu.
(4)
Ak personálny rozkaz o prepustení vydal minister, o odvolaní rozhoduje minister na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
§ 97
(1)
Ak profesionálny vojak v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie proti personálnemu rozkazu o prepustení po uplynutí lehoty ustanovenej týmto zákonom alebo nepríslušnému orgánu, predpokladá sa, že ho podal včas a príslušnému orgánu, ak tak urobil najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď mu bol personálny rozkaz o prepustení doručený.
(2)
Vedúci služobného úradu, ktorý personálny rozkaz o prepustení vydal, môže odpustiť zmeškanie lehoty na podanie odvolania, ak k zmeškaniu lehoty došlo zo závažných dôvodov a profesionálny vojak o to požiada do 15 dní odo dňa, keď pominul dôvod zmeškania, a zároveň podá odvolanie proti personálnemu rozkazu o prepustení.
(3)
Podanie odvolania proti personálnemu rozkazu o prepustení má odkladný účinok okrem skončenia služobného pomeru z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. b) až f), k), l), n) až q),§ 83 ods. 2, § 83 ods. 4 písm. c), § 83 ods. 5, § 83 ods. 6 alebo § 84.
(4)
Profesionálny vojak môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak profesionálny vojak vzal odvolanie proti personálnemu rozkazu o prepustení späť, nemôže sa znova odvolať.
§ 98
Zastavenie konania o prepustení
(1)
Služobný úrad v konaní o prepustení profesionálneho vojaka nepokračuje a konanie zastaví z dôvodu, že
a)
odpadol dôvod konania začatého na návrh veliteľa alebo podnet služobného úradu,
b)
súhlasí so späťvzatím žiadosti profesionálneho vojaka o prepustenie,
c)
profesionálny vojak vzal späť odvolanie,
d)
služobný pomer zanikol podľa § 85,
e)
profesionálny vojak na výzvu služobného úradu alebo odvolacieho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojej žiadosti o prepustenie alebo odvolania a bol o možnosti zastavenia konania poučený,
f)
v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil.
(2)
Služobný úrad konanie o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. a), g) až j), l) a m) alebo § 83 ods. 5 písm. a) zastaví, ak nastali dôvody na začatie konania o prepustení podľa § 83 ods. 1 písm. b) až f), k), n), o) a q), § 83 ods. 5 písm. b) až g) alebo § 84.
(3)
O zastavení konania o prepustení podľa odseku 1 písm. a) až d) služobný úrad oboznámi profesionálneho vojaka a veliteľa profesionálneho vojaka, o ktorého prepustení sa koná.
(4)
Konanie o prepustení podľa odseku 1 písm. e) a f) a odseku 2 služobný úrad zastaví personálnym rozkazom, proti ktorému možno podať odvolanie; na odvolanie sa primerane vzťahujú § 96 a 97.
§ 99
Po skončení štátnej služby profesionálneho vojaka môže služobný úrad konať len vo veciach súvisiacich so skončením štátnej služby profesionálneho vojaka.
Tretí diel
Prieskumné konanie
§ 100
(1)
Prieskumné konanie je zamerané na posúdenie zdravotného stavu profesionálneho vojaka, pri ktorom sa určuje zdravotná spôsobilosť na ďalší výkon štátnej služby. Zdravotná spôsobilosť sa zisťuje na základe lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť odborným vyšetrením.
(2)
Prieskumné konanie sa vykoná na návrh veliteľa, ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom, ak
a)
dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz u profesionálneho vojaka v priebehu kalendárneho roka presiahne v úhrne šesť mesiacov alebo
b)
dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz profesionálneho vojaka trvá nepretržite šesť mesiacov.
(3)
Prieskumné konanie možno vykonať aj v iných odôvodnených prípadoch na návrh veliteľa, ošetrujúceho lekára, iného lekára určeného služobným úradom alebo na žiadosť profesionálneho vojaka.
§ 101
(1)
Prieskumné konanie vykonáva v prvom stupni prieskumná komisia zriadená hlavným služobným úradom, ktorá na základe výsledkov lekárskej prehliadky profesionálneho vojaka vydá písomné rozhodnutie o
a)
spôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom "Spôsobilý vykonávať štátnu službu",
b)
dočasnej nespôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom "Dočasne nespôsobilý vykonávať štátnu službu",
c)
trvalej nespôsobilosti vykonávať štátnu službu s výrokom "Nespôsobilý vykonávať štátnu službu" alebo
d)
trvalej nespôsobilosti vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, s výrokom "Nespôsobilý vykonávať funkciu".
(2)
Ak prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o dočasnej nespôsobilosti profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu, nové prieskumné konanie sa uskutoční tak, aby nebola prekročená podporná doba.65)
(3)
Ak prieskumná komisia vydá písomné rozhodnutie o trvalej nespôsobilosti profesionálneho vojaka vykonávať funkciu, do ktorej je ustanovený, súčasne určí okruh činností, ktoré sú z hľadiska zdravotnej spôsobilosti pre profesionálneho vojaka nevhodné.
(4)
O odvolaní profesionálneho vojaka proti rozhodnutiu prieskumnej komisie rozhoduje v druhom stupni ústredná vojenská lekárska komisia zriadená hlavným služobným úradom.
(5)
Zloženie, územnú pôsobnosť a rokovací poriadok ústrednej vojenskej lekárskej komisie a prieskumných komisií ustanoví služobný predpis.
(6)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PODMIENKY VYKONÁVANIA ŠTÁTNEJ SLUŽBY
PRVÁ HLAVA
SLUŽOBNÝ ČAS A SLUŽOBNÁ POHOTOVOSŤ
§ 102
Služobný čas
(1)
Služobný čas je časový úsek, v ktorom je profesionálny vojak k dispozícii služobnému úradu, vykonáva štátnu službu a plní služobné povinnosti vyplývajúce z
a)
funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, alebo
b)
vojenského rozkazu, alebo nariadenia veliteľa.
(2)
Dĺžka služobného času v týždni je 40 hodín, ak tento zákon v § 106 neustanovuje inak.
§ 103
Rozvrhnutie služobného času
(1)
Služobný čas sa rozvrhuje spravidla na päť služobných dní v týždni. O rozvrhnutí služobného času rozhoduje veliteľ, ktorý určí aj začiatok a koniec služobného času v jednotlivých služobných dňoch.
(2)
Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, veliteľ môže služobný čas rozvrhnúť aj nerovnomerne na jednotlivé týždne, pričom priemerný týždenný služobný čas nesmie v období najviac štyroch mesiacov presiahnuť ustanovený týždenný služobný čas. Nerovnomerne rozvrhnutý služobný čas sa určuje spravidla na obdobie jedného mesiaca. S nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom musí byť profesionálny vojak oboznámený najneskôr tri dni pred začiatkom kalendárneho mesiaca. Vo výnimočných prípadoch môže veliteľ určiť profesionálnemu vojakovi začiatok služobného času aj v čase kratšom ako tri dni.
(3)
Ak to povaha štátnej služby umožňuje, môže v služobnom úrade podľa § 6 ods. 1 písm. d) veliteľ so súhlasom profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva zaviesť pružný služobný čas. Pružný služobný čas je spôsob rovnomerného alebo nerovnomerného rozvrhnutia služobného času.
(4)
Dĺžka služobného času v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 13 hodín.
(5)
Veliteľ je povinný rozvrhnúť služobný čas tak, aby profesionálny vojak mal medzi koncom služobného času a začiatkom nasledujúceho služobného času minimálny odpočinok v trvaní 8 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín.
(6)
Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na profesionálnych vojakov pri plnení špecifických činností. Špecifické činnosti a dĺžku služobného času pri plnení špecifických činností ustanoví služobný predpis.
§ 104
Plnenie služobných povinností nad určený služobný čas
(1)
Profesionálny vojak je povinný plniť služobné povinnosti nad určený služobný čas (ďalej len "štátna služba nadčas"), ak služobné povinnosti z dôvodu ich rozsahu alebo neodkladnosti nemožno zabezpečiť v určenom služobnom čase. Štátnu službu nadčas vykonáva profesionálny vojak na základe vojenského rozkazu, nariadenia alebo so súhlasom veliteľa.
(2)
Štátnou službou nadčas na účely tohto zákona je aj čas, ktorý počas služobnej cesty alebo zahraničnej služobnej cesty pripadol na sobotu alebo deň pracovného pokoja47) na prepravu do miesta plnenia služobných povinností a pri návrate z miesta plnenia služobných povinností.
(3)
Pri vykonávaní štátnej služby nadčas možno nepretržitý odpočinok medzi koncom služobného času a začiatkom nasledujúceho služobného času skrátiť až na 6 hodín; nepretržitý odpočinok v týždni však musí byť najmenej 24 hodín.
(4)
Za štátnu službu nadčas, ktorá presiahne päť hodín v týždni, patrí profesionálnemu vojakovi náhradné voľno. Veliteľ je povinný udeliť profesionálnemu vojakovi náhradné voľno tak, aby ho profesionálny vojak vyčerpal najneskôr do šiestich mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola štátna služba nadčas vykonaná.
(5)
Ak profesionálnemu vojakovi nebolo udelené náhradné voľno podľa odseku 4, postupuje sa podľa § 177.
§ 105
Služobná pohotovosť
(1)
Veliteľ môže profesionálnemu vojakovi písomne nariadiť služobnú pohotovosť, počas ktorej je profesionálny vojak pripravený plniť služobné povinnosti. Služobná pohotovosť sa nariaďuje nad rámec rozvrhnutého služobného času a profesionálny vojak sa počas nej zdržiava po určený čas
a)
v mieste výkonu štátnej služby alebo
b)
na inom dohodnutom mieste.
(2)
Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. a) možno nariadiť najviac na 15 hodín v týždni alebo na 50 hodín v mesiaci a najviac na 250 hodín v kalendárnom roku.
(3)
Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. b) možno nariadiť najviac na 7 po sebe nasledujúcich dní, pričom služobná pohotovosť môže byť v mesiaci najviac 14 dní.
(4)
Služobná pohotovosť presahujúca rozsah uvedený v odsekoch 2 a 3 je prípustná len na základe písomnej dohody s profesionálnym vojakom.
(5)
Pri nariadení služobnej pohotovosti podľa odseku 1 písm. a) musí byť vymedzený priestor na odpočinok.
§ 106
(1)
Ustanovenia § 103 až 105 sa na profesionálneho vojaka nevzťahujú počas
a)
plnenia úloh pohotovosti a bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku pohotovosti a bojovej pohotovosti,
b)
vojenského cvičenia,
c)
vykonávania záchranných prác pri mimoriadnej udalosti,68) alebo keď bezprostredne hrozí, že vznikne alebo už vznikla krízová situácia alebo počas poskytovania odbornej, zdravotnej, technickej a ďalšej potrebnej pomoci v tiesni,69)
d)
plnenia úloh pri ochrane štátnej hranice a stráženého objektu, pri ochrane verejného poriadku alebo v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu podľa rozhodnutia vlády,70)
e)
odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti vzniknutej v pôsobnosti ministerstva, ktoré nariadil minister, alebo v ozbrojených silách, ktoré nariadil náčelník generálneho štábu,
f)
plnenia úloh prípravnej štátnej služby,
g)
výcviku pred vyslaním a počas vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) a ods. 2 a počas plnenia úloh v mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom,
h)
prípravy na vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b),
i)
získavania kvalifikačných predpokladov a požiadaviek na výkon štátnej služby,
j)
služobnej cesty podľa § 113 ods. 4.
(2)
Vojenským cvičením podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie
a)
intenzívny vojenský výcvik, v ktorom nepretržitý sled výcvikových a zabezpečovacích činností trvá najviac 48 hodín,
b)
nepretržitý vojenský výcvik, v ktorom nepretržitý sled výcvikových a zabezpečovacích činností trvá viac ako 48 hodín.
(3)
Za mimoriadnu udalosť podľa odseku 1 písm. e) sa považujú najmä
a)
trestné činy proti republike,
b)
trestné činy násilia voči nadriadenému,
c)
násilné útoky proti vojenským objektom a zariadeniam a napadnutie vojenských stráží,
d)
prípady porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
e)
havárie vojenskej leteckej, automobilovej a raketovej techniky, pri ktorých dôjde k zničeniu techniky alebo v dôsledku vážneho poškodenia k ich vyradeniu z prevádzky,
f)
prípady nedovoleného ozbrojovania a obchodovania s vojenskými zbraňami, straty a krádeže vojenských zbraní, munície, výbušnín, rádioaktívnych látok a látok špeciálnej chémie, jedov a bojovej techniky,
g)
porušovanie práv a chránených záujmov profesionálnych vojakov,
h)
trestné činy, ktoré boli spáchané profesionálnymi vojakmi v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch a zariadeniach, pri ktorých došlo k usmrteniu osôb alebo ťažkej ujme na zdraví, alebo k škode veľkého rozsahu na vojenskej technike a inom majetku v pôsobnosti ministerstva,
i)
zbehnutie profesionálneho vojaka od vojenského útvaru alebo zariadenia s vojenskou zbraňou, vojenským zbraňovým systémom, strelivom a výbušninami,
j)
samovraždy a samovražedné pokusy profesionálnych vojakov v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch a zariadeniach,
k)
nehody a poškodenia vojenskej výzbroje a ostatnej vojenskej techniky, ktoré boli zavinené vojenskou obsluhou alebo vojenským vodičom, alebo keď sú tieto osoby spolupáchateľmi, pri ktorých došlo k usmrteniu osôb alebo k ťažkej ujme na zdraví, alebo k škode veľkého rozsahu na vojenskej technike a inom majetku v pôsobnosti ministerstva,
l)
požiare, ropné havárie a škody preukázateľne zavinené porušením služobných povinností profesionálnymi vojakmi alebo civilným personálom ozbrojených síl, ak vznikne značná škoda na majetku štátu v pôsobnosti ministerstva,
m)
prípady usmrtenia, ťažkej ujmy na zdraví jednej osoby alebo viacerých osôb, ku ktorým došlo počas plnenia služobných povinností profesionálnymi vojakmi,
n)
úmrtie alebo ťažká ujma na zdraví profesionálneho vojaka počas vyslania mimo územia Slovenskej republiky.
(4)
Profesionálny vojak pri plnení úloh podľa odseku 1 má nárok na odpočinok v trvaní najmenej 6 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín.
(5)
Odpočinok podľa odseku 4 možno u profesionálneho vojaka plniaceho úlohy podľa odseku 1 písm. a) až h) v priebehu 24 hodín rozdeliť na dve časti.
(6)
Ak charakter plnených úloh neumožňuje poskytnúť profesionálnemu vojakovi odpočinok, za čas plnenia úloh sa poskytne rovnocenný nepretržitý náhradný odpočinok v najbližšom možnom termíne.
(7)
Podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti podľa odseku 3 ustanoví služobný predpis.
DRUHÁ HLAVA
DOVOLENKA
§ 107
Základná výmera dovolenky
(1)
Základná výmera dovolenky je šesť týždňov v kalendárnom roku.
(2)
Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní.
(3)
Profesionálnemu vojakovi v stálej štátnej službe sa základná výmera dovolenky zvyšuje o jeden týždeň.
(4)
Ak dovolenku čerpá profesionálny vojak s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom podľa § 103 ods. 2, patrí mu toľko služobných dní dovolenky, koľko ich na jeho dovolenku pripadá v celoročnom priemere.
(5)
Ak profesionálnemu vojakovi s rovnomerne rozvrhnutým služobným časom počas dovolenky pripadne štátny sviatok alebo sviatok na deň, ktorý je inak obvyklým dňom štátnej služby, nezapočítava sa tento deň do času dovolenky. Ak štátny sviatok alebo sviatok pripadne na deň, ktorý nie je obvyklým služobným dňom, započítava sa tento deň do času dovolenky.
(6)
Profesionálnemu vojakovi s nerovnomerne rozvrhnutým služobným časom podľa § 103 ods. 2 sa štátny sviatok alebo sviatok počas dovolenky započítava do času dovolenky.
(7)
Ak dovolenku čerpá profesionálny vojak s pružným služobným časom, považuje sa za deň dovolenky čas zodpovedajúci priemernej dĺžke služobného času pripadajúceho na jeden deň, ktorý vyplýva z ustanoveného týždenného služobného času profesionálneho vojaka, pričom sa profesionálny vojak posudzuje, akoby štátnu službu vykonával päť dní v týždni.
§ 108
Vznik nároku na dovolenku
(1)
Profesionálny vojak má nárok na dovolenku za kalendárny rok, ak počas celého kalendárneho roka vykonával štátnu službu; ak profesionálny vojak vykonával štátnu službu len časť kalendárneho roka, patrí mu pomerná časť dovolenky.
(2)
Pomerná časť dovolenky sa určí tak, že za každý celý kalendárny mesiac výkonu štátnej služby v kalendárnom roku patrí profesionálnemu vojakovi jedna dvanástina dovolenky.
(3)
Profesionálnemu vojakovi vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 patrí dovolenka len v rozsahu podľa tohto zákona.
§ 109
Nástup a čerpanie dovolenky
(1)
V záujme organizovaného čerpania dovoleniek profesionálnych vojakov veliteľ spracúva plán čerpania dovolenky na rok s prihliadnutím na potreby služobného úradu a oprávnené záujmy profesionálneho vojaka. Čerpanie dovolenky profesionálnemu vojakovi určuje veliteľ spravidla po častiach, pričom jedna časť musí trvať najmenej dva týždne.
(2)
Dovolenku možno profesionálnemu vojakovi určiť aj pred splnením podmienky ustanovenej v § 108 ods. 1. Ak profesionálny vojak do konca kalendárneho roka alebo do skončenia štátnej služby túto podmienku nesplní, je povinný vrátiť plat, ktorý mu bol vyplatený za časť dovolenky, na ktorú mu nevznikol nárok.
(3)
Nástup na dovolenku sa určí tak, aby ju profesionálny vojak mohol vyčerpať spravidla do konca kalendárneho roka; ak ju nemohol vyčerpať, veliteľ určí nástup dovolenky tak, aby ju profesionálny vojak vyčerpal najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.
(4)
Deň nástupu na dovolenku sa profesionálnemu vojakovi oznámi najmenej sedem dní vopred; túto lehotu možno so súhlasom profesionálneho vojaka skrátiť.
(5)
Veliteľ nemôže určiť profesionálnemu vojakovi čerpanie dovolenky v čase, keď je profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného pre chorobu alebo úraz, v čase materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, alebo keď profesionálny vojak čerpá služobné voľno alebo náhradné voľno.
(6)
Ak profesionálny vojak nemôže vyčerpať dovolenku v lehote podľa odseku 3 pre čerpanie rodičovskej dovolenky, veliteľ mu určí čerpanie dovolenky tak, aby ju vyčerpal do šiestich mesiacov po skončení rodičovskej dovolenky.
(7)
Ak profesionálny vojak nemôže vyčerpať dovolenku v lehote podľa odseku 3 z dôvodu vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 alebo plnenia úloh v mieste podľa § 78, veliteľ mu určí čerpanie dovolenky tak, aby ju vyčerpal do šiestich mesiacov po skončení vyslania podľa § 77 alebo plnenia úloh v mieste podľa § 78.
(8)
Ak to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, môže veliteľ zmeniť profesionálnemu vojakovi pôvodne určený nástup na dovolenku alebo ho odvolať z dovolenky; profesionálny vojak má nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu tým bez jeho zavinenia vznikli.
§ 110
Prerušenie dovolenky
Dovolenka sa preruší, ak je profesionálny vojak v čase čerpania dovolenky uznaný za dočasne neschopného pre chorobu alebo úraz alebo ak sa mu poskytne služobné voľno. Dovolenka sa prerušuje aj dočasným pozbavením výkonu štátnej služby a nástupom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.
§ 111
Krátenie dovolenky
(1)
Profesionálnemu vojakovi sa kráti dovolenka za prvých 120 dní jeho neprítomnosti v štátnej službe o jednu dvanástinu a za každých ďalších 30 dní o jednu dvanástinu z dôvodu
a)
dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz,
b)
čerpania služobného voľna bez nároku na služobný plat,
c)
čerpania rodičovskej dovolenky, počas ktorej má nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu.71)
(2)
Profesionálnemu vojakovi sa kráti dovolenka za každých 30 dní jeho neprítomnosti v štátnej službe o jednu dvanástinu z dôvodu
a)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak sa dočasné pozbavenie nezrušilo,
b)
výkonu väzby alebo
c)
zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2.
(3)
Profesionálnemu vojakovi dovolenka nepatrí, ak bol celý kalendárny rok neprítomný v štátnej službe.
(4)
Neprítomnosť profesionálneho vojaka vo výkone štátnej služby v príslušnom kalendárnom roku podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa sčítava.
(5)
Dovolenka sa profesionálnemu vojakovi kráti o jeden týždeň, ak mu bola poskytnutá preventívna rehabilitácia podľa § 126 ods. 2 písm. a) a profesionálny vojak ju vykonal. Ak profesionálny vojak zo závažných osobných, rodinných alebo zdravotných dôvodov nevykonal preventívnu rehabilitáciu v plnom rozsahu, dovolenka sa mu kráti až po vykonaní 14 dní preventívnej rehabilitácie v pomere jeden deň dovolenky za jeden deň preventívnej rehabilitácie, ktorá presiahla 14 dní.
(6)
Za jeden deň neospravedlnenej neprítomnosti profesionálneho vojaka v štátnej službe sa dovolenka kráti o dva dni; neospravedlnené neprítomnosti kratšie ako jeden služobný deň sa sčítavajú.
(7)
Za neospravedlnenú neprítomnosť profesionálneho vojaka v štátnej službe sa považuje
a)
neprítomnosť profesionálneho vojaka v štátnej službe, ktorú nemožno ospravedlniť z dôvodov uvedených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise,72)
b)
čas od zistenia výkonu štátnej služby pod vplyvom omamných látok, psychotropných látok alebo alkoholu do skončenia obvyklého služobného času.
(8)
Ak nastane dôvod na krátenie dovolenky uvedený v odsekoch 1, 2, 5 alebo v odseku 6 po vyčerpaní dovolenky, na ktorú profesionálnemu vojakovi vznikol nárok, je povinný vrátiť plat, ktorý mu bol vyplatený za časť dovolenky, na ktorú mu nevznikol nárok.
(9)
Dovolenka sa podľa odseku 1 písm. a) nekráti, ak je profesionálny vojak uznaný za dočasne neschopného pre chorobu alebo úraz v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby alebo choroby z povolania.
(10)
Dovolenka, na ktorú profesionálnemu vojakovi vznikol nárok v príslušnom kalendárnom roku, sa kráti len z dôvodov, ktoré vznikli v tom roku.
§ 112
Dodatková dovolenka
(1)
Profesionálny vojak má nárok na dodatkovú dovolenku v dĺžke šiestich služobných dní, ak po celý kalendárny rok vykonával
a)
rizikové práce,73)
b)
činnosti v mimoriadne náročnom prostredí, v ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia alebo
c)
mimoriadne náročnú činnosť, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
(2)
Ak profesionálny vojak vykonával činnosti podľa odseku 1 len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 dní, v ktorých tieto činnosti vykonával, jedna dvanástina dodatkovej dovolenky.
(3)
Dodatková dovolenka sa poskytuje profesionálnemu vojakovi vcelku; veliteľ určí nástup dodatkovej dovolenky tak, aby ju profesionálny vojak vyčerpal prednostne pred čerpaním dovolenky.
(4)
Pri skončení služobného pomeru profesionálny vojak čerpá dodatkovú dovolenku tak, aby ju vyčerpal do skončenia služobného pomeru.
(5)
Činnosti v mimoriadne náročnom prostredí, v ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a mimoriadne náročné činnosti, pri ktorých by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia na účely nároku na dodatkovú dovolenku, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.
(6)
Na prerušenie dodatkovej dovolenky sa použije § 110.
TRETIA HLAVA
SLUŽOBNÁ CESTA A STÁŽ
Služobná cesta a zahraničná služobná cesta
§ 113
(1)
Služobná cesta na účely tohto zákona je čas od nástupu profesionálneho vojaka na cestu na výkon štátnej služby do iného miesta výkonu štátnej služby vrátane výkonu štátnej služby v tomto mieste do skončenia tejto cesty.
(2)
Zahraničná služobná cesta na účely tohto zákona je čas služobnej cesty podľa odseku 1 mimo územia Slovenskej republiky, vrátane výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky, do skončenia tejto cesty.
(3)
Za výkon štátnej služby v inom mieste výkonu štátnej služby sa považuje plnenie služobných povinností vyplývajúcich profesionálnemu vojakovi z
a)
funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný,
b)
jeho zaradenia do pracovného tímu alebo
c)
písomného rozkazu, alebo nariadenia veliteľa.
(4)
Za služobnú cestu sa považuje aj vyslanie profesionálneho vojaka
a)
do zdravotníckeho zariadenia z dôvodu
1.
poskytnutia špecifickej zdravotnej starostlivosti podľa § 123 ods. 1 písm. a) až d),
2.
prieskumného konania,
3.
zistenia alebo potvrdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby alebo funkcie,
4.
zistenia zdravotnej spôsobilosti pred vyslaním na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky a po jeho skončení,
b)
na rokovanie prieskumnej komisie, ak bol profesionálny vojak, s ktorým bolo začaté prieskumné konanie, na toto rokovanie predvolaný,
c)
na preventívnu rehabilitáciu podľa § 126 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),
d)
do iného miesta výkonu štátnej služby v súvislosti s ustanovením do funkcie.
(5)
Profesionálnemu vojakovi za služobnú cestu vykonanú podľa odseku 4 patrí len náhrada preukázaných cestovných výdavkov alebo náhrada za použitie súkromného cestného motorového vozidla, ak sa na jeho použití písomne dohodol s veliteľom, a to v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka verejnej osobnej dopravy na dráhe alebo pravidelnej autobusovej dopravy za cesty do zdravotníckeho zariadenia, kúpeľného ústavu na území Slovenskej republiky, vojenskej zotavovne alebo iného zariadenia v pôsobnosti ministerstva, alebo do zariadenia určeného ministerstvom a späť, za cestu do iného miesta výkonu štátnej služby v súvislosti s ustanovením do funkcie a náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.
(6)
Služobnou cestou na účely tohto zákona nie je plnenie úloh pohotovosti a bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku pohotovosti a bojovej pohotovosti, vojenské cvičenie, plnenie úloh ozbrojených síl podľa osobitných predpisov74) a vyslanie profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa § 24.
§ 114
(1)
Profesionálneho vojaka vysiela na služobnú cestu veliteľ.
(2)
Veliteľ určí miesto a čas nástupu profesionálneho vojaka na služobnú cestu, miesto výkonu štátnej služby, spôsob prepravy, miesto a čas skončenia služobnej cesty. Veliteľ určí aj ďalšie podmienky služobnej cesty, pričom prihliada na oprávnené záujmy profesionálneho vojaka.
(3)
Ak služobná cesta trvá viac ako sedem po sebe nasledujúcich dní a profesionálny vojak počas nej neplní služobné povinnosti podľa § 113 ods. 3 v sobotu alebo v dňoch pracovného pokoja,47) môže veliteľ na tieto dni povoliť profesionálnemu vojakovi prerušenie služobnej cesty.
(4)
Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na služobnú cestu aj v sobotu alebo v deň pracovného pokoja,47) ak je to potrebné na výkon štátnej služby; osobitné podmienky na výkon štátnej služby profesionálnych vojačiek tým nie sú dotknuté.
§ 115
Stáž
(1)
Profesionálneho vojaka môže služobný úrad vyslať na stáž na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 6 mesiacov za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov na získanie potrebných skúseností v mieste výkonu štátnej služby alebo do iného miesta výkonu štátnej služby na území Slovenskej republiky alebo mimo územia Slovenskej republiky, a to aj na také činnosti, ktoré nevyplývajú z funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný; tento čas možno s písomným súhlasom profesionálneho vojaka vyslaného na stáž predĺžiť najviac o 6 mesiacov.
(2)
Profesionálneho vojaka, ktorý je ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo, môže veliteľ vyslať aj na stáž, ktorú absolvuje vo vzdelávacom zariadení, u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, poskytovateľa veterinárnej starostlivosti, v orgáne štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva75) alebo v orgáne veterinárnej správy76) s cieľom ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu77) alebo s cieľom udržiavania odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníctve43) alebo na výkon odborných veterinárnych činností.78) Stáž sa vykonáva formou teoretickej prípravy alebo formou odbornej praxe.
(3)
Podrobnosti o stáži podľa odseku 2 ustanoví služobný predpis.
(4)
Na profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na stáž, sa vzťahujú ustanovenia § 113 a 114.
ŠTVRTÁ HLAVA
SLUŽOBNÉ VOĽNO, ŠTUDIJNÉ VOĽNO A PREKÁŽKY VO VÝKONE ŠTÁTNEJ SLUŽBY
Služobné voľno
§ 116
(1)
Profesionálny vojak má nárok na poskytnutie služobného voľna, ak nemôže vykonávať štátnu službu pre
a)
prekážky z dôvodu všeobecného záujmu,
b)
dôležité osobné prekážky.
(2)
Profesionálnemu vojakovi veliteľ poskytne služobné voľno v rozsahu najviac 15 služobných dní v kalendárnom roku a osamelému profesionálnemu vojakovi, ktorý má v trvalej starostlivosti aspoň jedno dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky, v rozsahu najviac 21 služobných dní v kalendárnom roku počas
a)
ošetrovania chorého dieťaťa mladšieho ako desať rokov,
b)
starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov z toho dôvodu, že
1.
predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu,79)
2.
osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu alebo bola prijatá do ústavnej zdravotnej starostlivosti, a preto sa nemôže o dieťa starať,
c)
ošetrovania iného chorého člena rodiny, ktorý žije s profesionálnym vojakom v domácnosti,80) ak jeho zdravotný stav nevyhnutne vyžaduje ošetrenie inou osobou a chorého nie je možné alebo vhodné umiestniť v ústavnej zdravotnej starostlivosti.
(3)
V tom istom prípade ošetrovania alebo starostlivosti sa služobné voľno poskytne len raz a len jednému z oprávnených.
(4)
Profesionálnemu vojakovi počas lehoty na prepustenie veliteľ poskytne na hľadanie nového zamestnania služobné voľno na jeden poldeň v týždni; služobné voľno možno so súhlasom veliteľa zlučovať.
(5)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa umožnila príprava na trh práce, poskytne veliteľ služobné voľno v rozsahu trvania prípravy na trh práce, najviac však 30 dní; v tejto dobe sa môže profesionálny vojak zúčastniť na príprave aj opakovane. Služobné voľno podľa prvej vety nemožno poskytnúť počas siedmich dní pred uplynutím lehoty na prepustenie.
§ 117
Profesionálnemu vojakovi, ktorý má byť alebo ktorý bol vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2, môže veliteľ poskytnúť služobné voľno bezprostredne pred vyslaním alebo bezprostredne pred ukončením vyslania v rozsahu najviac troch služobných dní.
§ 118
(1)
Služobný úrad môže profesionálnemu vojakovi poskytnúť služobné voľno, ak nemôže vykonávať štátnu službu z dôvodu
a)
činnosti člena volebných komisií vo voľbách, ktoré vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky a v referende,
b)
činnosti vedúceho tábora pre deti a mládež, jeho zástupcu pre hospodárske veci a zástupcu pre zdravotné veci, oddielového vedúceho, vychovávateľa, inštruktora, prípadne zdravotníka v tábore pre deti a mládež,
c)
činnosti registrovaného kandidáta pri voľbe do Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, registrovaného kandidáta pri voľbe do Európskeho parlamentu a do orgánov územnej samosprávy,
d)
činnosti svedka, tlmočníka, znalca, iných osôb predvolaných na konanie na súde alebo inom štátnom orgáne, alebo orgáne územnej samosprávy,
e)
vykonávania opatrení proti prenosným chorobám,
f)
iných naliehavých opatrení liečebno-preventívnej starostlivosti,
g)
izolácie vykonávanej pri veterinárno-ochranných opatreniach,
h)
keď je fyzická osoba povinná podľa osobitných predpisov81) poskytnúť osobnú pomoc.
(2)
Ak sú činnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo opatrenia podľa odseku 1 písm. e) až g) vykonávané v záujme služobného úradu alebo v súvislosti s výkonom štátnej služby, považujú sa za plnenie služobných povinností.
§ 119
Študijné voľno
(1)
Profesionálny vojak má počas vyslania na vysokoškolské štúdium v externej forme na náklady služobného úradu nárok na študijné voľno
a)
na účasť na štúdiu, študijnom sústredení alebo na konzultáciách podľa schváleného študijného programu,
b)
v rozsahu dvoch služobných dní na prípravu a vykonanie každej skúšky okrem skúšky podľa písmena c),
c)
v rozsahu 30 služobných dní súhrnne na prípravu a vykonanie štátnych skúšok,
d)
v rozsahu 10 služobných dní na vypracovanie záverečnej práce,
e)
na nevyhnutne potrebný čas na prepravu do školy a späť, ak je táto škola v inom mieste, ako je miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.
(2)
Študijné voľno možno čerpať po celý akademický rok; nevyčerpané študijné voľno nemožno čerpať v inom akademickom roku.
(3)
Čerpanie študijného voľna sa prerušuje uznaním dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo nariadením karanténneho opatrenia podľa osobitného predpisu.
(4)
Na účasť na prijímacích skúškach na vysokú školu možno profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť poskytnúť študijné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak je to v záujme služobného úradu.
PIATA HLAVA
STAROSTLIVOSŤ O PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV
§ 120
(1)
Veliteľ
a)
vytvára podmienky pre ďalšie vzdelávanie profesionálnych vojakov,
b)
vytvára podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti,
c)
zabezpečuje vybavenie pracovísk pre riadny výkon štátnej služby,
d)
vytvára podmienky na udržiavanie fyzickej zdatnosti profesionálneho vojaka,
e)
vytvára podmienky na uspokojovanie kultúrnych, rekreačných a telovýchovných potrieb a záujmov profesionálnych vojakov,
f)
vytvára podmienky na duchovný život a vykonávanie náboženských aktivít v spolupráci s vojenskými duchovnými,
g)
zabezpečuje spoluprácu s rodinami profesionálnych vojakov vyslaných na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
h)
zabezpečuje profesionálnym vojakom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo v mieste, kde profesionálny vojak vykonáva štátnu službu, alebo v jeho blízkosti; túto povinnosť nemá voči profesionálnym vojakom vyslaným na služobnú cestu alebo vykonávajúcim štátnu službu mimo územia Slovenskej republiky a v prípadoch, ak to vylučujú podmienky výkonu štátnej služby,
i)
zabezpečuje vybavenie pracoviska prostriedkami na poskytovanie prvej pomoci vrátane zabezpečenia prostriedkov umožňujúcich privolať rýchlu lekársku pomoc.
(2)
Stravovanie profesionálnych vojakov sa zabezpečuje najmä podávaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja profesionálnemu vojakovi v priebehu jeho služobného dňa vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby. Na účely stravovania sa za služobný deň považuje plnenie služobných povinností trvajúce dlhšie ako 4 hodiny. Ak plnenie služobných povinností trvá dlhšie ako 11 hodín, veliteľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.
(3)
Príspevok na stravovanie podľa odseku 1 písm. h) a odseku 2 sa poskytuje vo výške 65 % ceny teplého hlavného jedla. Príspevok na stravovanie nesmie presiahnuť 65 % sumy stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,82) rovnako tak sa príspevok poskytuje podľa osobitného predpisu,83) ak tento zákon v § 204 neustanovuje inak.
(4)
Veliteľ poskytne profesionálnemu vojakovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3 iba vtedy, ak povinnosť zabezpečiť profesionálnemu vojakovi stravovanie vylučujú podmienky výkonu štátnej služby alebo veliteľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2.
(5)
Na profesionálneho vojaka sa pri plnení úloh ozbrojených síl84) a plnení úloh podľa osobitných predpisov85) vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu upravujúceho bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,86) len ak to technické možnosti zbraní, zbraňových systémov, výzbroje a vojenskej techniky umožňujú; ak to technické možnosti neumožňujú, veliteľ zabezpečí najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia.
(6)
Občianske združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám môžu vedúcim služobných úradov podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), e) a f) predkladať návrhy súvisiace s odmeňovaním a ďalšími peňažnými náležitosťami, sociálnym a zdravotným zabezpečením profesionálnych vojakov.
(7)
Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb profesionálnych vojakov, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na využívanie voľného času uzatvára vedúci služobného úradu podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), e) a f) a štatutárny orgán občianskeho združenia podľa odseku 6 dohody.
§ 121
Úschova zvrškov
Veliteľ je povinný zabezpečiť úschovu zvrškov a iných osobných predmetov, ktoré profesionálny vojak obvykle nosí pri výkone štátnej služby.
Zdravotná starostlivosť
§ 122
Profesionálnemu vojakovi sa poskytuje
a)
zdravotná starostlivosť podľa osobitných predpisov,87)
b)
špecifická zdravotná starostlivosť.
§ 123
(1)
Špecifickou zdravotnou starostlivosťou sa na účely tohto zákona rozumie poskytovanie
a)
periodickej preventívnej lekárskej prehliadky, ktorá sa poskytuje raz za rok, a to mimo preventívnej prehliadky vykonávanej podľa osobitného predpisu,88)
b)
osobitnej preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k výkonu štátnej služby,89)
c)
očkovania a ďalších profylaktických opatrení nad rozsah povinného očkovania,
d)
zdravotných výkonov po skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky do epidemiologicky rizikovej oblasti alebo na zahraničnú služobnú cestu do epidemiologicky rizikovej oblasti, ak vyslanie trvalo najmenej tridsať dní,
e)
zdravotných výkonov pri činnostiach uvedených v § 106 ods. 1 písm. a) až h).
(2)
Špecifická zdravotná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) až d) sa poskytuje v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva alebo v zdravotníckych zariadeniach určených ministerstvom.
(3)
Špecifickú zdravotnú starostlivosť podľa odseku 1 písm. e) poskytuje zdravotnícky pracovník ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo.
(4)
Náklady na špecifickú zdravotnú starostlivosť hradí ministerstvo.
(5)
Podrobnosti o poskytovaní špecifickej zdravotnej starostlivosti ustanoví služobný predpis.
§ 124
Profesionálneho vojaka, ktorý je dočasne neschopný pre chorobu alebo úraz, možno na základe jeho žiadosti a odporúčania ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom, liečiť v lôžkovej časti obväziska vojenského útvaru, ak mu nebola poskytnutá ústavná zdravotná starostlivosť a miesto jeho pobytu90) je iné, ako jeho miesto výkonu štátnej služby. Ak profesionálnemu vojakovi bola odporučená ústavná zdravotná starostlivosť a profesionálny vojak ju odmietol alebo požiadal o skončenie poskytnutej ústavnej zdravotnej starostlivosti, liečba v lôžkovej časti obväziska vojenského útvaru sa profesionálnemu vojakovi neposkytne.
§ 125
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa skončila dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz, veliteľ na návrh ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom povolí úľavy v štátnej službe. Na návrh ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom veliteľ povolí úľavy v štátnej službe aj v prípade, ak to vyžaduje zdravotný stav profesionálneho vojaka.
(2)
Podrobnosti o úľavách v štátnej službe ustanoví služobný predpis.
Preventívna rehabilitácia
§ 126
(1)
Preventívna rehabilitácia je súbor preventívnych, telovýchovno-športových a liečebných opatrení zameraných predovšetkým na posilnenie a upevnenie telesného a duševného zdravia profesionálneho vojaka.
(2)
Preventívna rehabilitácia sa vykonáva formou
a)
rekondičného pobytu s kúpeľným režimom v trvaní troch týždňov v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva alebo v zariadeniach určených ministerstvom,
b)
rekondičného pobytu v trvaní dvoch týždňov v zariadeniach v pôsobnosti ministerstva alebo v zariadeniach určených ministerstvom, alebo
c)
aktívneho odpočinku v trvaní dvoch týždňov na území Slovenskej republiky, spravidla v mieste pobytu profesionálneho vojaka.
(3)
Preventívna rehabilitácia sa poskytne profesionálnemu vojakovi jedenkrát ročne, ak
a)
je v stálej štátnej službe alebo
b)
vykonáva štátnu službu
1.
ako odborník riadenia letovej prevádzky po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom, výkonný letec, výkonný výsadkár, padákový odborník letectva, pyrotechnik alebo potápač alebo
2.
vo Vojenskom spravodajstve alebo vo Vojenskej polícii.
(4)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 3 písm. b) sa preventívna rehabilitácia poskytne prvýkrát, ak štátnu službu ako odborník riadenia letovej prevádzky po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom, výkonný letec, výkonný výsadkár, padákový odborník letectva, pyrotechnik alebo potápač alebo štátnu službu vo Vojenskom spravodajstve alebo vo Vojenskej polícii vykonával najmenej päť rokov.
(5)
Profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, ktorý vykonával štátnu službu vo Vojenskom spravodajstve menej ako päť rokov, možno poskytnúť preventívnu rehabilitáciu podľa odseku 2 písm. c) jedenkrát ročne.
(6)
Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. a) sa poskytuje len profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 3 písm. a), a to na základe jeho žiadosti a na návrh ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom.
(7)
Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. b) a c) sa poskytuje profesionálnemu vojakovi na základe jeho žiadosti.
(8)
Ak profesionálnemu vojakovi podľa odseku 3 nebola poskytnutá preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b), poskytne sa mu s jeho súhlasom preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. c).
(9)
Preventívna rehabilitácia sa v kalendárnom roku poskytuje profesionálnemu vojakovi iba v jednej forme.
(10)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola v kalendárnom roku poskytnutá kúpeľná starostlivosť podľa osobitného predpisu,91) sa preventívna rehabilitácia neposkytne.
(11)
Preventívna rehabilitácia sa neposkytne ani profesionálnemu vojakovi
a)
počas zaradenia do personálnej zálohy podľa § 74 alebo § 75,
b)
počas vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c)
počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
d)
po doručení personálneho rozkazu o prepustení,
e)
v čase, keď to vylučuje jeho zdravotný stav,
f)
ktorý odmietne preventívnu rehabilitáciu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b).
(12)
Preventívna rehabilitácia podľa odseku 2 písm. c) sa na účely náhrady škody nepovažuje za výkon štátnej služby alebo za priamu súvislosť s výkonom štátnej služby.
§ 127
(1)
Nástup na preventívnu rehabilitáciu určuje veliteľ s prihliadnutím na potreby služobného úradu.
(2)
Profesionálny vojak je povinný nastúpiť na preventívnu rehabilitáciu v deň, ktorý je určený ako deň nástupu, a čerpať preventívnu rehabilitáciu v ustanovenom rozsahu.
(3)
Preventívnu rehabilitáciu môže veliteľ prerušiť alebo predčasne skončiť, ak
a)
je profesionálny vojak v čase preventívnej rehabilitácie uznaný za dočasne neschopného pre chorobu alebo úraz,
b)
sa profesionálnemu vojakovi poskytne služobné voľno,
c)
osobná účasť profesionálneho vojaka je nevyhnutná na odstránenie vzniknutej mimoriadnej udalosti podľa § 106 ods. 1 písm. e),
d)
si to vyžaduje plnenie úloh podľa osobitného predpisu.19)
(4)
Kontrolu nástupu a čerpania preventívnej rehabilitácie podľa § 126 ods. 2 písm. a) a b) vykonáva služobný úrad.
(5)
Podrobnosti o poskytovaní preventívnej rehabilitácie, o nástupe na preventívnu rehabilitáciu, o jej prerušení alebo predčasnom skončení a o kontrole vykonávania preventívnej rehabilitácie ustanoví služobný predpis.
Osobitné podmienky výkonu štátnej služby
§ 128
(1)
Tehotnú profesionálnu vojačku, profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov možno len s ich písomným súhlasom
a)
vyslať na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu podľa § 37,
b)
ustanoviť do funkcie v inom mieste výkonu štátnej služby, ako je ich miesto výkonu štátnej služby alebo trvalého pobytu,
c)
zaradiť do personálnej zálohy podľa § 73 v inom mieste výkonu štátnej služby, ako je ich miesto výkonu štátnej služby alebo trvalého pobytu,
d)
určiť na výkon štátnej služby v noci,
e)
určiť na výkon štátnej služby nadčas,
f)
určiť do služobnej pohotovosti,
g)
vyslať na vojenské cvičenie,
h)
vyslať na služobnú cestu,
i)
vyslať na stáž podľa § 115 do iného miesta výkonu štátnej služby, ako je ich miesto výkonu štátnej služby alebo trvalého pobytu,
j)
vyslať na preventívnu rehabilitáciu podľa § 126 ods. 2 písm. a) a b).
(2)
Tehotnú profesionálnu vojačku, profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov možno ustanoviť do funkcie v inej obci, ako je ich miesto výkonu štátnej služby, bez ich písomného súhlasu, ak v dôsledku organizačnej zmeny nemôžu naďalej vykonávať doterajšiu funkciu, a v obci, v ktorej je ich miesto výkonu štátnej služby, alebo v mieste ich trvalého pobytu nie je vojenský útvar, v ktorom by mohli vykonávať štátnu službu.
(3)
Tehotnú profesionálnu vojačku, profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov, ktorí sú zaradení do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, možno ustanoviť do funkcie v inej obci, ako je miesto výkonu štátnej služby, v ktorom vykonávali štátnu službu pred zaradením do neplatenej zálohy, bez ich písomného súhlasu, ak po zrušení vojenského útvaru, v ktorom naposledy vykonávali štátnu službu, nie je v obci, ktorá bola miestom ich výkonu štátnej služby, alebo v mieste trvalého pobytu iný vojenský útvar, v ktorom by mohli vykonávať štátnu službu.
(4)
Profesionálneho vojaka, ktorý bol zaradený do neplatenej zálohy z dôvodu poskytnutia rodičovskej dovolenky, služobný úrad po skončení zaradenia do neplatenej zálohy ustanoví do funkcie, do ktorej bol ustanovený pred odchodom na rodičovskú dovolenku; ak táto funkcia nie je voľná, ustanoví ho do inej vhodnej funkcie za podmienok, ktoré pre neho nie sú menej priaznivé.
(5)
Tehotnú profesionálnu vojačku, profesionálnu vojačku starajúcu sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelého profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov za podmienok podľa odsekov 2 a 3 služobný úrad môže ustanoviť do funkcie v inom mieste výkonu štátnej služby, ktoré je najbližšie k miestu, v ktorom naposledy vykonávali štátnu službu, alebo k miestu trvalého pobytu, ak sa nedohodnú inak.
(6)
Profesionálny vojak musí mať po skončení rodičovskej dovolenky prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, ktoré nastali počas poskytnutej rodičovskej dovolenky, na ktoré by mal nárok podľa tohto zákona, ak by vykonával funkciu, do ktorej bol ustanovený pred odchodom na rodičovskú dovolenku.
(7)
Tehotnej profesionálnej vojačke, profesionálnej vojačke starajúcej sa o dieťa mladšie ako jeden rok a osamelému profesionálnemu vojakovi trvale sa starajúcemu o dieťa mladšie ako osem rokov možno rozvrhnúť služobný čas v týždni nerovnomerne len s ich písomným súhlasom.
(8)
Ustanovenie odseku 1 písm. a), d) až j) sa vzťahuje aj na dojčiacu profesionálnu vojačku.
§ 129
Veliteľ na žiadosť tehotnej profesionálnej vojačky alebo na žiadosť profesionálneho vojaka trvale sa starajúceho o dieťa mladšie ako osem rokov určí kratší služobný čas alebo ho inak rozvrhne, ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby.
§ 130
(1)
Ak by tehotná profesionálna vojačka vo výkone štátnej služby mala vykonávať činnosti, ktorých výkon sa tehotným profesionálnym vojačkám zakazuje alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú jej tehotenstvo, veliteľ je povinný prijať opatrenia na zabezpečenie dočasného prispôsobenia pracovných podmienok alebo dočasne upraviť služobný čas; to platí rovnako o matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a o dojčiacej profesionálnej vojačke.
(2)
Ak nemožno prijať opatrenia podľa odseku 1, služobný úrad je povinný prerušiť profesionálnej vojačke výkon funkcie.
§ 131
(1)
Materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku profesionálnej vojačke a rodičovskú dovolenku profesionálnemu vojakovi poskytuje veliteľ.
(2)
Ak profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak požiada o určenie dovolenky tak, aby bezprostredne nadväzovala na skončenie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, veliteľ je povinný žiadosti vyhovieť.
(3)
Profesionálnu vojačku počas materskej dovolenky a profesionálneho vojaka počas rodičovskej dovolenky, počas ktorej majú nárok na materské podľa osobitného predpisu,40) nemožno ustanoviť do inej funkcie. Ak počas materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, počas ktorej majú profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak nárok na materské podľa osobitného predpisu, dôjde k organizačnej zmene, v dôsledku ktorej profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak nebudú môcť vykonávať funkciu, ktorú vykonávali pred materskou dovolenkou alebo rodičovskou dovolenkou, ustanovia sa do inej funkcie podľa tohto zákona za podmienok, ktoré pre nich nie sú menej priaznivé.
(4)
Profesionálna vojačka alebo profesionálny vojak podľa odseku 3 musia mať prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok podľa tohto zákona, na ktoré by mali nárok, ak by vykonávali funkciu, do ktorej boli ustanovení pred odchodom na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku.
ŠIESTA HLAVA
SLUŽOBNÁ DISCIPLÍNA
§ 132
(1)
Služobná disciplína je povinnosť dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, právne záväzné akty Európskej únie, zákony, ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a vojenskú prísahu. Služobná disciplína je aj povinnosť dodržiavať vojenské rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny veliteľov, Etický kódex profesionálneho vojaka, vojenské predpisy, služobné predpisy a ostatné interné predpisy, s ktorými bol profesionálny vojak riadne oboznámený.
(2)
Vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz a pokyn nesmú byť vydané v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vojenskou prísahou, Etickým kódexom profesionálneho vojaka, vojenskými predpismi, služobnými predpismi a ostatnými internými predpismi.
(3)
Ak sa profesionálny vojak domnieva, že vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn veliteľa je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vojenskou prísahou, Etickým kódexom profesionálneho vojaka, vojenskými predpismi, služobnými predpismi a ostatnými internými predpismi, je povinný na to veliteľa upozorniť.
(4)
Ak veliteľ trvá na splnení vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu, musí ho profesionálnemu vojakovi písomne potvrdiť a profesionálny vojak je povinný ho splniť. Písomné potvrdenie sa nevyžaduje, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(5)
Profesionálny vojak je povinný odoprieť splnenie vojenského rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu veliteľa, ak by jeho splnením spáchal trestný čin alebo priestupok; túto skutočnosť oznámi bezodkladne najbližšiemu nadriadenému toho veliteľa, ktorý vojenský rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn vydal.
(6)
Etický kódex profesionálneho vojaka ustanoví služobný predpis.
§ 133
Základné práva profesionálneho vojaka
(1)
Profesionálny vojak má právo na
a)
vytvorenie podmienok nevyhnutných na riadny výkon štátnej služby,
b)
peňažné náležitosti podľa tohto zákona,
c)
naturálne náležitosti podľa tohto zákona,
d)
ochranu zdravia pri výkone štátnej služby,
e)
ochranu ľudskej dôstojnosti v služobnom styku a v osobnom styku s veliteľom a ostatnými profesionálnymi vojakmi,
f)
primeranú duchovnú starostlivosť a na účasť na náboženských aktivitách, ak to nie je v rozpore s potrebami služobného úradu a výkonom štátnej služby,
g)
získavanie kvalifikačných predpokladov a požiadaviek na výkon štátnej služby, ak to tento zákon umožňuje,
h)
podávanie sťažností vo veciach výkonu štátnej služby služobnému úradu vrátane sťažností v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa § 4.
(2)
Profesionálny vojak má právo na bezplatné ubytovanie počas
a)
prípravnej štátnej služby v mieste výkonu štátnej služby, to neplatí počas zaradenia do neplatenej zálohy,
b)
vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) alebo plnenia úloh v inom mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom,
c)
preventívnej rehabilitácie podľa § 126 ods. 2 písm. a) a b) v mieste jej výkonu.
§ 134
Základné povinnosti profesionálneho vojaka
(1)
Profesionálny vojak je povinný
a)
dodržiavať služobnú disciplínu,
b)
dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania podľa § 4,
c)
vykonávať štátnu službu osobne, nestranne, riadne, v určenom služobnom čase a v medziach svojho oprávnenia,
d)
vykonávať štátnu službu v mieste a vo funkcii podľa potrieb služobného úradu,
e)
bezodkladne oznámiť veliteľovi vznik havárií, porúch a nedostatkov, ktoré sťažujú výkon štátnej služby, ohrozujú život, zdravie alebo bezpečnosť, a hroziacu škodu,
f)
zakročiť, ak pri výkone štátnej služby hrozí škoda a na jej odvrátenie je potrebný neodkladný zákrok; nemusí tak urobiť, ak mu v tom bráni dôležitá okolnosť alebo ak by tým seba alebo iné osoby vystavil vážnemu ohrozeniu života alebo zdravia,
g)
dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone štátnej služby, s ktorými bol riadne oboznámený,
h)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie nadobudnuté pri vykonávaní štátnej služby na vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb,2) alebo iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
i)
poskytnúť služobnému úradu údaje podľa § 16, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo služobného pomeru, a bezodkladne hlásiť zmeny týchto údajov,
j)
bezodkladne oznámiť služobnému úradu príbuzenské vzťahy podľa § 17 ods. 1, ktoré vznikli počas trvania služobného pomeru,
k)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby a ktoré v záujme ozbrojených síl nemožno oznamovať iným osobám, a to aj po skončení služobného pomeru, ak ho tejto povinnosti nezbaví služobný úrad; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,5)
l)
bezodkladne služobnému úradu
1.
predložiť právoplatné rozhodnutie zakladajúce stratu bezúhonnosti,
2.
predložiť uznesenie o vznesení obvinenia proti svojej osobe, ak je dôvodom na dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby,
3.
oznámiť výsledok trestného konania, v súvislosti s ktorým bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby,
m)
zúčastniť sa každoročne na preskúšaní z pohybovej výkonnosti podľa nariadenia veliteľa, ak to zdravotný stav profesionálneho vojaka a výkon štátnej služby umožňuje, a splniť požadované normy z pohybovej výkonnosti v príslušnej vekovej kategórii,
n)
podrobiť sa v súvislosti s výkonom štátnej služby vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,
o)
uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,92) ak mu veliteľ určil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,93)
p)
podrobiť sa
1.
lekárskej prehliadke a odbornému vyšetreniu,
2.
očkovaniu a ďalším profylaktickým opatreniam, ktoré súvisia s výkonom štátnej služby,
3.
lekárskemu a psychologickému vyšetreniu na posúdenie zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na výkon štátnej služby alebo funkcie,
4.
prieskumnému konaniu,
5.
úkonom, ktoré súvisia s jeho identifikáciou podľa § 60,
6.
zdravotným výkonom podľa § 123 ods. 1 písm. d) a e),
q)
ochraňovať majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, nakladať s ním účelne a hospodárne a využívať ho iba na oprávnené účely,
r)
nastúpiť na výkon štátnej služby bezodkladne po právoplatnom zrušení personálneho rozkazu o prepustení,
s)
počas dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,
t)
zdržiavať sa na adrese v Slovenskej republike uvedenej na tlačive, ktorým sa potvrdzuje dočasná neschopnosť pre chorobu alebo úraz, ak jeho miesto výkonu štátnej služby je na území Slovenskej republiky; to neplatí, ak je tomuto profesionálnemu vojakovi poskytovaná zdravotná starostlivosť mimo územia Slovenskej republiky,
u)
bezodkladne oznámiť veliteľovi zmenu adresy podľa písmena t),
v)
počas výkonu štátnej služby nosiť vojenskú rovnošatu, predpísané výstrojové súčiastky a špecifické znaky vojenskej rovnošaty, ak tento zákon v § 206 ods. 5 neustanovuje inak, byť ustrojený a dbať o náležitú úpravu svojho zovňajšku.
(2)
Profesionálny vojak nesmie
a)
užiť omamné alebo psychotropné látky,
b)
nastúpiť v služobnom čase na výkon štátnej služby pod vplyvom alkoholu,
c)
požiť alkoholické nápoje v služobnom čase alebo počas vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) alebo podľa § 78,
d)
viesť motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok a v dôsledku toho spôsobiť dopravnú nehodu,
e)
úmyselne porušiť povinnosti podľa § 135 ods. 1, § 136 ods. 3 alebo úmyselne uviesť neúplné údaje alebo nepravdivé údaje v majetkovom priznaní alebo v čestnom vyhlásení profesionálneho vojaka podľa § 135 ods. 5.
(3)
Profesionálny vojak ďalej nesmie
a)
sprostredkúvať pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk
1.
so štátom,
2.
s obcou,
3.
s vyšším územným celkom,
4.
so štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky a s inou právnickou osobou zriadenou štátom,
5.
s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou alebo zariadením obce,
6.
s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou vyššieho územného celku alebo
7.
s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou Slovenskej republiky, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku,
b)
požadovať dary alebo iné výhody, alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s vykonávaním štátnej služby,
c)
prijímať dary alebo iné výhody od fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním štátnej služby okrem darov alebo iných výhod poskytovaných služobným úradom a darov poskytovaných pri oficiálnych rokovaniach alebo stretnutiach,
d)
nadobúdať majetok od Slovenskej republiky, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe, ak osobitný predpis94) neustanovuje inak; to sa vzťahuje aj na blízke osoby2) profesionálneho vojaka,
e)
používať symboly spojené s výkonom štátnej služby na osobný prospech,
f)
vedome šíriť a sprostredkúvať nepravdivé, pravdu skresľujúce alebo zavádzajúce informácie, ktoré by mohli poškodiť povesť služobného úradu alebo ostatných profesionálnych vojakov,
g)
zvýhodňovať blízke osoby2) pri vykonávaní štátnej služby, poskytovať nepravdivé vyhlásenia, vyhotovovať falzifikáty a nepravdivé dokumenty súvisiace s vykonávaním štátnej služby.
(4)
Výnimku z ustanovenia odseku 2 písm. c) môže profesionálnemu vojakovi povoliť veliteľ. Podrobnosti o výnimke z odseku 2 písm. c) ustanoví služobný predpis.
(5)
Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorému sprostredkúvanie obchodného styku vyplýva z jeho funkcie, alebo ak je na takú činnosť splnomocnený služobným úradom.
(6)
Podrobnosti o preskúšaní profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti ustanoví služobný predpis.
(7)
Podrobnosti o úprave zovňajšku profesionálneho vojaka ustanoví služobný predpis.
Majetkové priznanie
§ 135
(1)
Počas trvania služobného pomeru je profesionálny vojak povinný podať majetkové priznanie
a)
do 30 dní odo dňa vzniku služobného pomeru podľa stavu ku dňu vzniku služobného pomeru,
b)
do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
Ak v čase podávania majetkového priznania podľa odseku 1 písm. b) je profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) alebo ak plní úlohy v inom mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, je povinný podať majetkové priznanie do 30 dní po skončení vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) alebo po skončení plnenia úloh v inom mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3)
Majetkové priznanie obsahuje údaje o
a)
nehnuteľnom majetku,
b)
hnuteľných veciach,
c)
majetkových právach a iných majetkových hodnotách.
(4)
Majetok uvedený v odseku 3 písm. a) sa neoceňuje. Majetok uvedený v odseku 3 písm. b) a c) sa na účely majetkového priznania ocení obvyklou cenou. Tento majetok sa v majetkovom priznaní uvedie len vtedy, ak je jeho súhrnná hodnota vyššia ako 35 000 eur. Majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa na účely majetkového priznania delí rovnakým dielom, ak osobitný predpis95) neustanovuje inak.
(5)
Súčasťou majetkového priznania profesionálneho vojaka je aj čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka, že nemá vedomosť o takých príjmoch osôb žijúcich s ním v domácnosti, ktoré možno považovať za nezdanené príjmy alebo za príjmy z nestatočných zdrojov.
§ 136
(1)
Majetkové priznanie sa podáva veliteľovi.
(2)
Veliteľ podľa odseku 1 zabezpečí vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia prírastku majetku profesionálneho vojaka a ich uchovávanie.
(3)
Ak sú odôvodnené pochybnosti o pravdivosti deklarovaných údajov, veliteľ vyzve profesionálneho vojaka, aby v lehote 30 dní predložil v majetkovom priznaní, ak ide o majetok podľa § 135 ods. 3 písm. a), aj údaje o právnom dôvode a dátume jeho nadobudnutia, o cene jeho obstarania, pri vlastnej výstavbe výdavky na jeho obstaranie, pri bezodplatnom nadobudnutí cenu podľa osobitného predpisu96) a aj údaje o majetku podľa § 135 ods. 3 písm. b) a c), ktorého súhrnná hodnota je nižšia ako 35 000 eur.
(4)
Podrobnosti o podávaní majetkového priznania, jeho vyhodnocovaní a uchovávaní ustanoví služobný predpis.
§ 137
Disciplinárna právomoc
(1)
Profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby podlieha disciplinárnej právomoci podľa tohto zákona. Disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona voči profesionálnemu vojakovi má veliteľ.
(2)
O uložení disciplinárneho opatrenia alebo o udelení disciplinárnej odmeny v rozkaznom konaní rozhoduje veliteľ disciplinárnym rozkazom.
(3)
Disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona voči profesionálnemu vojakovi vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba možno uplatniť len po predchádzajúcom prerokovaní s príslušnou cirkevnou autoritou.30)
(4)
Rozsah disciplinárnej právomoci veliteľa ustanoví služobným predpisom hlavný veliteľ ozbrojených síl.
§ 138
Disciplinárne previnenie
(1)
Profesionálny vojak je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.
(2)
Disciplinárnym previnením je zavinené porušenie alebo nesplnenie základných povinností veliteľa alebo profesionálneho vojaka alebo zavinené porušenie zákazov alebo obmedzení profesionálneho vojaka, ak nie je trestným činom alebo priestupkom; zavineným porušením alebo nesplnením základných povinností a zavineným porušením zákazov alebo obmedzení sa rozumie úmyselné konanie alebo nedbanlivostné konanie veliteľa alebo profesionálneho vojaka alebo opomenutie konania veliteľom alebo profesionálnym vojakom.
(3)
Ak má veliteľ pochybnosti o tom, či konanie profesionálneho vojaka, ktoré má znaky disciplinárneho previnenia, nie je trestným činom, môže požiadať o stanovisko Vojenskú políciu. Na tento účel veliteľ poskytuje Vojenskej polícii potrebné informácie. Poverený príslušník Vojenskej polície97) začne trestné stíhanie alebo vráti spis veliteľovi na ďalšie konanie.
§ 139
Disciplinárne opatrenie
(1)
Za disciplinárne previnenie sa profesionálnemu vojakovi uloží disciplinárne opatrenie, ktorým je
a)
písomné pokarhanie alebo
b)
zníženie služobného platu až o 15 % najdlhšie na šesť mesiacov formou zrážok zo služobného platu, ktorý mu bol priznaný ku dňu, v ktorom sa profesionálny vojak disciplinárneho previnenia dopustil.
(2)
Disciplinárne opatrenie sa uloží, ak sa preukázalo, že profesionálny vojak disciplinárne previnenie spáchal, a ak na nápravu a obnovenie služobnej disciplíny za menej závažné konanie nepostačuje prerokovanie disciplinárneho previnenia.
(3)
Za disciplinárne previnenie porušenia základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. m) sa profesionálnemu vojakovi uloží disciplinárne opatrenie podľa odseku 1 písm. b). Za ostatné disciplinárne previnenia možno profesionálnemu vojakovi uložiť len jedno z disciplinárnych opatrení uvedených v odseku 1.
(4)
Ak je profesionálnemu vojakovi za viac disciplinárnych previnení uložených viac disciplinárnych opatrení podľa odseku 1 písm. b), vykonávajú sa postupne, vždy po vykonaní predchádzajúceho disciplinárneho opatrenia.
§ 140
Rozkazné konanie
(1)
Ak je nepochybné, že profesionálny vojak sa disciplinárneho previnenia dopustil, a ak na nápravu a obnovenie služobnej disciplíny postačuje uloženie disciplinárneho opatrenia podľa § 139 ods. 1 písm. a), môže veliteľ aj bez začatia disciplinárneho konania vydať disciplinárny rozkaz o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 139 ods. 1 písm. a) v rozkaznom konaní.
(2)
Profesionálny vojak môže proti disciplinárnemu rozkazu vydanému v rozkaznom konaní podať veliteľovi, ktorý disciplinárny rozkaz vydal, písomne odpor v lehote do siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Včasným podaním odporu sa disciplinárny rozkaz zruší a veliteľ je povinný začať disciplinárne konanie.
(3)
Ak sa v disciplinárnom konaní nezistia nové podstatné skutočnosti, nemožno profesionálnemu vojakovi uložiť iné disciplinárne opatrenie, než aké mu bolo uložené v rozkaznom konaní.
(4)
Disciplinárny rozkaz vydaný v rozkaznom konaní, proti ktorému nebol včas podaný odpor, je právoplatný.
Disciplinárne konanie
§ 141
(1)
Disciplinárne konanie je súhrn procesných úkonov vykonávaných veliteľom s cieľom zistiť, či sú splnené podmienky na uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie.
(2)
V disciplinárnom konaní rozhoduje veliteľ, ktorý je oprávnený profesionálnemu vojakovi uložiť disciplinárne opatrenie. Procesné úkony v disciplinárnom konaní môže na základe rozhodnutia veliteľa zabezpečovať aj ním poverená osoba.
(3)
Disciplinárne konanie začína veliteľ z vlastného alebo z iného podnetu a je začaté dňom, keď o začatí disciplinárneho konania veliteľ upovedomí profesionálneho vojaka, o ktorého disciplinárnom previnení sa v disciplinárnom konaní rozhoduje.
(4)
O uložení disciplinárneho opatrenia rozhodne veliteľ do dvoch mesiacov odo dňa, keď dôvod na uloženie disciplinárneho opatrenia zistil alebo sa o dôvode na uloženie disciplinárneho opatrenia dozvedel, najneskôr do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia.
(5)
Ak konanie profesionálneho vojaka, ktoré má znaky skutkovej podstaty disciplinárneho previnenia, bolo predmetom prešetrovania iného orgánu, lehota podľa odseku 4 začína plynúť odo dňa, keď sa veliteľ dozvedel o výsledku tohto prešetrovania; táto lehota platí aj v prípade, ak prvostupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia bolo zrušené a ak vec bola vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie.
(6)
Iným orgánom podľa odseku 5 sa rozumie orgán činný v trestnom konaní, správny orgán a orgán oprávnený vykonávať príslušné prešetrovanie alebo kontrolnú činnosť podľa osobitných predpisov.98)
(7)
Ak sa profesionálny vojak dopustil disciplinárneho previnenia mimo územia Slovenskej republiky a nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie mimo územia Slovenskej republiky, lehota dva mesiace na uloženie disciplinárneho opatrenia podľa odseku 4 začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni návratu profesionálneho vojaka na územie Slovenskej republiky alebo po dni skončenia vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 80 ods. 2 písm. c).
(8)
Ak bude profesionálny vojak po začatí disciplinárneho konania ustanovený do inej funkcie alebo zaradený do personálnej zálohy, v konaní rozhodne veliteľ, v ktorého pôsobnosti je profesionálny vojak.
§ 142
(1)
Pred uložením disciplinárneho opatrenia musí byť objektívne zistený skutočný stav. Profesionálnemu vojakovi musí byť pred uložením disciplinárneho opatrenia daná možnosť vyjadriť sa k veci a navrhovať dôkazy.
(2)
Pri rozhodovaní o uložení disciplinárneho opatrenia sa prihliada na povahu disciplinárneho previnenia, na okolnosti, za ktorých bolo spáchané, jeho následky, mieru zavinenia a na doterajší postoj profesionálneho vojaka k plneniu služobných povinností.
(3)
Veliteľ dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo rovnakých alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
(4)
Uložením disciplinárneho opatrenia nie je profesionálny vojak zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil disciplinárnym previnením.
(5)
Disciplinárne opatrenie nemožno uložiť, ak bol profesionálny vojak za ten istý skutok už odsúdený súdom; ak bolo disciplinárne opatrenie uložené skôr, zruší sa. Ak sa zrušené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b) nezapočítalo do trestu uloženého súdom, nevyplatená časť služobného platu sa profesionálnemu vojakovi doplatí.
(6)
Minister môže nariadiť, aby sa disciplinárne previnenia neprerokovali, aby sa upustilo od výkonu disciplinárnych opatrení uložených za disciplinárne previnenia alebo od výkonu zvyšku takýchto disciplinárnych opatrení alebo aby sa hromadne zahladili disciplinárne opatrenia uložené za disciplinárne previnenia.
§ 143
(1)
Profesionálny vojak sa môže proti disciplinárnemu rozkazu o uložení disciplinárneho opatrenia odvolať v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia disciplinárneho rozkazu. Profesionálny vojak podáva odvolanie veliteľovi, ktorý disciplinárny rozkaz vydal.
(2)
Veliteľ predloží odvolanie proti disciplinárnemu rozkazu do siedmich dní odo dňa doručenia odvolania odvolaciemu orgánu spolu s napadnutým disciplinárnym rozkazom a so svojím písomným vyjadrením k odvolaniu.
(3)
Disciplinárny rozkaz, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatný.
(4)
Disciplinárny rozkaz o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 139 ods. 1 písm. b) je vykonateľný dňom nadobudnutia právoplatnosti.
§ 144
(1)
Odvolací orgán do siedmich dní odo dňa doručenia odvolania proti disciplinárnemu rozkazu zriadi komisiu.
(2)
Komisia podľa odseku 1 je poradný orgán odvolacieho orgánu. Komisia prerokuje a preskúma odvolanie proti disciplinárnemu rozkazu v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, navrhne odvolaciemu orgánu doterajšie konanie doplniť, prípadne zistené nedostatky odstrániť. Komisia do siedmich dní odo dňa jej zriadenia predloží svoje stanovisko odvolaciemu orgánu.
(3)
Odvolací orgán pri rozhodovaní o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu prihliada na splnenie podmienok na ukladanie disciplinárnych opatrení podľa § 142, na skutočnosti uvedené v odvolaní, na písomné vyjadrenie veliteľa k odvolaniu a na stanovisko komisie.
(4)
Profesionálny vojak môže odvolanie proti disciplinárnemu rozkazu vziať späť, ak odvolací orgán o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu ešte nerozhodol. Ak profesionálny vojak vzal odvolanie späť, nemôže sa už proti disciplinárnemu rozkazu odvolať.
§ 145
(1)
Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu do siedmich dní odo dňa doručenia stanoviska komisie.
(2)
Ak sú na to dôvody, odvolací orgán disciplinárny rozkaz zmení alebo zruší, inak odvolanie proti disciplinárnemu rozkazu zamietne a disciplinárny rozkaz potvrdí.
(3)
Proti rozhodnutiu o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu nemožno podať ďalší opravný prostriedok. Právoplatný disciplinárny rozkaz je preskúmateľný súdom.
(4)
Rozhodnutie o odvolaní proti disciplinárnemu rozkazu musí byť doručené profesionálnemu vojakovi, ktorý sa odvolal, a veliteľovi, ktorý disciplinárny rozkaz vydal.
§ 146
(1)
Ak je predmetom disciplinárneho konania porušenie základnej povinnosti, zákazu alebo obmedzenia profesionálneho vojaka, ktoré je súčasne dôvodom na prepustenie, po podaní návrhu na prepustenie veliteľ disciplinárne konanie nezačne alebo začaté disciplinárne konanie preruší. Disciplinárne konanie sa nezačne alebo sa preruší aj v prípade dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.
(2)
Ak sa konanie o prepustení profesionálneho vojaka zastaví alebo ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zruší, veliteľ disciplinárne konanie začne alebo v prerušenom disciplinárnom konaní pokračuje.
(3)
Počas prerušenia disciplinárneho konania podľa odseku 1 lehota podľa § 141 ods. 4 neplynie. Ak sa disciplinárne konanie nezačalo z dôvodov podľa odseku 1, lehota podľa § 141 ods. 4 začne plynúť po zastavení konania o prepustení alebo po zrušení dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
§ 147
(1)
Veliteľ v disciplinárnom konaní nepokračuje a konanie zastaví, ak zistí, že
a)
profesionálny vojak sa disciplinárneho previnenia nedopustil,
b)
skutok, pre ktorý sa disciplinárne konanie začalo, sa nestal alebo nie je disciplinárnym previnením,
c)
disciplinárne previnenie, o ktorom sa koná, nebolo profesionálnemu vojakovi preukázané,
d)
profesionálny vojak disciplinárne previnenie spáchal, ale na nápravu a obnovenie služobnej disciplíny postačuje prerokovanie disciplinárneho previnenia,
e)
do vydania disciplinárneho rozkazu sa štátna služba profesionálneho vojaka, voči ktorému sa začalo disciplinárne konanie, skončila prepustením alebo zánikom služobného pomeru,
f)
uplynula niektorá z lehôt podľa § 141,
g)
profesionálny vojak vzal späť odvolanie proti disciplinárnemu rozkazu.
(2)
Zastavenie disciplinárneho konania podľa odseku 1 písm. a) až e) veliteľ vyznačí v spise a disciplinárne konanie podľa odseku 1 písm. f) a g) veliteľ zastaví rozhodnutím.
§ 148
Disciplinárna odmena
(1)
Za príkladné plnenie služobných povinností alebo za záslužný čin možno profesionálnemu vojakovi udeliť disciplinárnu odmenu, ktorou je
a)
odpustenie výkonu disciplinárneho opatrenia alebo jeho časti s účinkami zahladenia,
b)
zahladenie skôr uloženého disciplinárneho opatrenia pred uplynutím jedného roka od jeho uloženia,
c)
písomná pochvala,
d)
zapísanie do vojenskej kroniky alebo
e)
vecný dar.
(2)
Disciplinárna odmena musí byť úmerná príkladnému plneniu služobných povinností alebo záslužnému činu, za ktoré sa udeľuje. Za to isté konanie možno udeliť len jednu disciplinárnu odmenu.
(3)
Profesionálnemu vojakovi nemožno udeliť disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. c) až e) v čase, keď mu bolo uložené disciplinárne opatrenie, ktoré ešte nebolo zahladené.
(4)
Profesionálnemu vojakovi môže disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. a) a b) udeliť veliteľ, ktorý o disciplinárnom opatrení rozhodol, alebo nadriadený tohto veliteľa. Ak je profesionálny vojak, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie, ustanovený do funkcie v podriadenosti iného veliteľa, môže disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. a) a b) udeliť veliteľ, do ktorého podriadenosti bol profesionálny vojak ustanovený, ak je tento veliteľ na rovnakej alebo vyššej úrovni velenia.
(5)
Disciplinárnu odmenu podľa odseku 1 písm. c) a d) veliteľ udelí profesionálnemu vojakovi v rozkaznom konaní. Na rozkazné konanie o udelení odmeny sa primerane použije § 140 ods. 2 až 4.
§ 149
Zahladenie disciplinárneho opatrenia
(1)
Disciplinárne opatrenie uložené podľa
a)
§ 139 ods. 1 písm. a) sa zahladí po uplynutí jedného roka od právoplatnosti disciplinárneho rozkazu,
b)
§ 139 ods. 1 písm. b) sa zahladí po uplynutí jedného roka od jeho vykonania.
(2)
Disciplinárne odmeny, ktoré boli udelené podľa § 148 ods. 1 písm. a) a b), a disciplinárne opatrenia zahladené podľa odseku 1 sa neuvádzajú v služobnom hodnotení ani v služobnom posudku a na profesionálneho vojaka sa hľadí, akoby mu disciplinárne opatrenie nebolo uložené.
§ 150
(1)
Disciplinárny rozkaz obsahuje
a)
označenie organizačnej zložky ministerstva alebo organizačnej zložky ozbrojených síl, ktorej veliteľ rozhodoval v disciplinárnom konaní,
b)
meno, priezvisko, funkciu a podpis veliteľa, ktorý disciplinárny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka, aj vojenskú hodnosť,
c)
výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa disciplinárny rozkaz vydal, popisu disciplinárneho previnenia, miesta a času spáchania disciplinárneho previnenia, druhu a výšky disciplinárneho opatrenia,
d)
vojenskú hodnosť, titul, meno, priezvisko a dátum narodenia profesionálneho vojaka, ktorého disciplinárne previnenie bolo predmetom disciplinárneho konania,
e)
odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre disciplinárny rozkaz, akými úvahami bol vedený veliteľ, ktorý disciplinárny rozkaz vydal, pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval,
f)
poučenie o tom, či je disciplinárny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať (podať odpor), komu a kde možno odvolanie (odpor) podať a či je disciplinárny rozkaz preskúmateľný súdom,
g)
dátum vydania disciplinárneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom.
(2)
Veliteľ, ktorý vydal disciplinárny rozkaz, opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v disciplinárnom rozkaze.
(3)
Podrobnosti o ukladaní disciplinárnych opatrení a udeľovaní disciplinárnych odmien, odvolacie orgány v disciplinárnom konaní, podrobnosti o odvolacom konaní, o komisii podľa § 144 ods. 1, o evidencii disciplinárneho konania ustanoví služobný predpis.
§ 151
(1)
Profesionálny vojak je zodpovedný za konanie, ktoré má znaky priestupku99) (ďalej len "priestupok").
(2)
Priestupok prejedná veliteľ.
(3)
Na prejednávanie priestupku sa primerane vzťahujú § 140 až 145 a § 147.
(4)
Rozsah právomocí veliteľa na prejednávanie priestupku ustanoví služobný predpis.
§ 152
(1)
Za priestupok môže veliteľ uložiť profesionálnemu vojakovi sankcie a ochranné opatrenia (ďalej len "sankčné opatrenie") v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov.100)
(2)
Sankčným opatrením zákazu činnosti nemožno uložiť zákaz výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.
(3)
Sankčné opatrenie sa vykoná aj vtedy, ak profesionálny vojak, ktorému bolo uložené, skončil služobný pomer.
(4)
Na žiadosť profesionálneho vojaka môže o upustení od výkonu zvyšku sankčného opatrenia zákazu činnosti rozhodnúť veliteľ, ktorý sankčné opatrenie uložil, za podmienok podľa osobitného predpisu.100)
(5)
Priestupok možno prejednať a uložiť zaň sankčné opatrenie najneskôr do dvoch rokov odo dňa spáchania priestupku.
(6)
Za priestupok ublíženia na cti alebo za priestupok na úseku práva na prístup k informáciám možno uložiť sankčné opatrenie len vtedy, ak návrh podala postihnutá osoba alebo jej zákonný zástupca alebo opatrovník (ďalej len "navrhovateľ"); ak ide o priestupok ublíženia na cti, sankčné opatrenie možno uložiť len po neúspešnom pokuse o zmierenie urazeného na cti a profesionálneho vojaka.
(7)
O spôsobe vybavenia priestupku upovedomí veliteľ, ktorý vo veci konal, navrhovateľa, ak o to požiadal.
(8)
Navrhovateľ môže požiadať nadriadeného veliteľa o preskúmanie vybavenia priestupku; ak priestupok prejednával veliteľ, ktorý je vedúcim služobného úradu, preskúmanie vybavenia priestupku vykoná hlavný služobný úrad. O oprávnení požiadať o preskúmanie vybavenia priestupku musí byť navrhovateľ poučený.
§ 153
Uloženie disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie alebo uloženie sankčného opatrenia za priestupok nevylučuje skončenie služobného pomeru profesionálneho vojaka za takéto konanie, ak po uložení disciplinárneho opatrenia alebo sankčného opatrenia vyšli najavo nové skutočnosti odôvodňujúce skončenie služobného pomeru profesionálneho vojaka prepustením.
SIEDMA HLAVA
VOJENSKÉ VYZNAMENANIA A MIMORIADNE OCENENIA
§ 154
(1)
Na ocenenie výkonu štátnej služby, osobitných zásluh alebo mimoriadneho prínosu k rozvoju ozbrojených síl, plnenia úloh podľa osobitných predpisov,101) záslužného činu alebo obetavosti pri plnení úloh počas krízovej situácie67) alebo mimoriadnej udalosti68) možno profesionálnemu vojakovi udeliť vojenské vyznamenania.
(2)
Vojenské vyznamenania sú
a)
vojenské medaily
1.
Za statočnosť,
2.
Za zranenie v boji,
3.
Za službu v mierových pozorovateľských misiách,
4.
Za humanitárnu pomoc,
5.
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky,
6.
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
7.
Medaila Vojenského spravodajstva,
8.
Medaila Vojenskej polície,
b)
vojenské kríže
1.
Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
2.
Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii,
3.
Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c)
vojenské odznaky
1.
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky,
2.
Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
3.
Za bojový kontakt.
(3)
Na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky môže minister služobným predpisom zriadiť aj ďalšie vojenské vyznamenania.
(4)
Vojenské vyznamenania sa môžu v závislosti od miery zásluh deliť na stupne.
(5)
Vojenské vyznamenania možno udeliť aj príslušníkovi ozbrojených síl cudzích štátov, kolektívu osôb, štátnemu občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi, ktorí sa významným spôsobom podieľali na spolupráci s ozbrojenými silami.
(6)
Vojenské vyznamenania možno udeliť aj in memoriam.
(7)
Vojenskú medailu Za statočnosť udeľuje hlavný veliteľ ozbrojených síl.
(8)
Vojenskú medailu Za zranenie v boji, Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky a Pamätný kríž za účasť vo vojenskej operácii udeľuje minister.
(9)
Vojenskú medailu Za službu v mierových pozorovateľských misiách, vojenský kríž Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenský odznak Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky, Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky a vojenský odznak Za bojový kontakt udeľuje náčelník generálneho štábu.
(10)
Medailu Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky udeľuje náčelník vojenskej kancelárie, Medailu Vojenského spravodajstva udeľuje riaditeľ Vojenského spravodajstva a Medailu Vojenskej polície udeľuje riaditeľ Vojenskej polície.
(11)
Stupne vojenských vyznamenaní, podmienky ich udeľovania a vyobrazenie ich záväznej výtvarnej podoby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 155
Mimoriadne vymenovanie, mimoriadne povýšenie a mimoriadne ocenenie in memoriam
Profesionálneho vojaka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne vymenovať in memoriam do vyššej vojenskej hodnosti alebo mimoriadne povýšiť in memoriam alebo mu môže priznať mimoriadne ocenenie Čestný príslušník útvaru in memoriam.
ÔSMA HLAVA
ODMEŇOVANIE A ĎALŠIE PEŇAŽNÉ NÁLEŽITOSTI
Prvý diel
Platové náležitosti
§ 156
(1)
Profesionálnemu vojakovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý tvorí
a)
hodnostný plat,
b)
platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby,
c)
príplatok výkonným letcom,
d)
príplatok výsadkárom,
e)
príplatok za ohrozenie života alebo zdravia,
f)
príplatok príslušníkom Vojenskej polície,
g)
príplatok zdravotníckym pracovníkom,
h)
príplatok vrcholovým športovcom,
i)
príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie,
j)
odmena,
k)
zahraničný príspevok.
(2)
Služobný plat na účely tohto zákona tvorí súčet zložiek platu určených mesačnou sumou podľa odseku 1 písm. a) až i). Služobný plat je aj doplatok k služobnému platu podľa § 232.
(3)
Služobný plat profesionálneho vojaka je určený už s prihliadnutím na štátnu službu vykonanú v noci, v sobotu, v nedeľu, vo sviatok a na štátnu službu nadčas nepresahujúcu päť hodín v týždni. Služobný plat profesionálneho vojaka je tiež určený už s prihliadnutím na služobnú pohotovosť.
(4)
Služobný plat profesionálnemu vojakovi patrí odo dňa ustanovenia alebo vymenovania do funkcie.
§ 157
Hodnostný plat
(1)
Profesionálnemu vojakovi patrí hodnostný plat, ktorý je určený vojenskou hodnosťou a platovým stupňom podľa stupnice hodnostných platov profesionálnych vojakov. Stupnica hodnostných platov profesionálnych vojakov je uvedená v prílohe č. 3.
(2)
Platový stupeň vyjadruje výšku hodnostného platu v závislosti od času trvania štátnej služby.
(3)
Do času trvania štátnej služby sa na účely zaradenia do platového stupňa započítava čas trvania dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby a krátkodobej štátnej služby podľa tohto zákona a čas trvania služobného pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. a), c) až j).
(4)
Do času trvania štátnej služby podľa odseku 3 sa nezapočítava čas podľa § 31 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a čas prerušenia výkonu profesionálnej služby podľa osobitného predpisu platného v čase prerušenia výkonu profesionálnej služby. Do času trvania štátnej služby podľa odseku 3 sa nezapočítava ani čas trvania služobného pomeru v ozbrojených silách vykonávaný v prípravnej štátnej službe.
(5)
Hodnostný plat vo vyššom platovom stupni patrí profesionálnemu vojakovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov času trvania štátnej služby potrebných na postup do vyššieho platového stupňa.
(6)
Hodnostný plat patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa jeho vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia, priznania vojenskej hodnosti alebo zapožičania vojenskej hodnosti.
(7)
Hodnostný plat podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva z vojenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na funkciu, odo dňa jeho vymenovania do funkcie alebo ustanovenia do funkcie vo Vojenskom spravodajstve.
(8)
Termín účinnosti a percentuálne zvýšenie alebo iný spôsob zvýšenia hodnostných platov na príslušný rok ustanoví zákon o štátnom rozpočte.
(9)
Hodnostné platy upravené podľa odseku 8 sa zaokrúhľujú na 50 eurocentov nahor.
§ 158
Platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby
(1)
Profesionálnemu vojakovi patrí platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby (ďalej len "platová kompenzácia") pri vykonávaní činností uvedených v odseku 2, ak tieto činnosti príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva75) zaradil do tretej alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu73) a ak pri ich vykonávaní intenzita pôsobenia faktorov prostredia, v ktorom profesionálny vojak plní úlohy, napriek vykonaným technickým, organizačným a špecifickým ochranným a preventívnym opatreniam podľa osobitných predpisov vyžaduje, aby profesionálny vojak používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky.
(2)
Činnosti, pri ktorých patrí profesionálnemu vojakovi platová kompenzácia, sú činnosti vykonávané v prostredí, v ktorom pôsobia
a)
chemické faktory,
b)
karcinogénne a mutagénne faktory,
c)
biologické faktory,
d)
prach,
e)
fyzikálne faktory.
(3)
Profesionálnemu vojakovi patrí platová kompenzácia pri vykonávaní činností zaradených do
a)
tretej kategórie vo výške 8 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni,
b)
štvrtej kategórie vo výške 10 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.
(4)
Ak profesionálny vojak vykonáva rôzne činnosti, ktoré sú zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie, patrí mu platová kompenzácia vo výške určenej pre štvrtú kategóriu.
(5)
Služobný úrad môže profesionálnemu vojakovi poskytovať platovú kompenzáciu aj pri vykonávaní činností zaradených do druhej kategórie podľa osobitného predpisu102) vo výške 5 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.
(6)
Profesionálnemu vojakovi patrí platová kompenzácia za každú hodinu vykonávania činnosti
a)
vo výške 10 m a viac nad zemou na nebezpečných pracoviskách vo výške 0,15 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni,
b)
pod vodou alebo pri používaní dýchacieho izolačného prístroja alebo pri používaní odevu proti sálavému teplu alebo pri ničení alebo pri skúškach výbušnín, výbušných predmetov alebo munície vo výške 0,30 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni,
c)
s výbušninami, výbušnými predmetmi alebo s muníciou pod vodou vo výške 0,45 % z hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni, ak mu nepatrí platová kompenzácia podľa písmena b).
(7)
Platová kompenzácia podľa odseku 6 patriaca za hodinu sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta. Platová kompenzácia patriaca za mesiac sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
§ 159
Príplatok výkonným letcom
(1)
Výkonnému letcovi patrí v závislosti od dosiahnutého stupňa vycvičenosti príplatok až do výšky 30 % jeho hodnostného platu.
(2)
Výkonným letcom na účely tohto zákona je profesionálny vojak, ktorý vykonáva štátnu službu v špecializácii pilot, lietajúci letovod, palubný špecialista letectva alebo palubný inžinier a palubný technik.
(3)
Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
(4)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
§ 160
Príplatok výsadkárom
(1)
Profesionálnemu vojakovi zaradenému do výcvikovej skupiny výkonného výsadkára alebo v špecializácii padákový odborník letectva, ktorý vykonáva pozemný výcvik a vzdušný výcvik a plní určený počet zoskokov, patrí v závislosti od dosiahnutej operačnej použiteľnosti a od charakteru vykonávanej funkcie príplatok až do výšky 30 % jeho hodnostného platu.
(2)
Výcvikové skupiny výkonného výsadkára a výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
§ 161
Príplatok za ohrozenie života alebo zdravia
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy spojené s vysokou mierou ohrozenia života alebo zdravia alebo s inými závažnými rizikami, alebo mimoriadnou psychickou záťažou, patrí v závislosti od rozsahu a úrovne plnených úloh, charakteru vykonávanej funkcie alebo od miesta výkonu štátnej služby príplatok až do výšky jeho hodnostného platu.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
§ 162
Príplatok príslušníkom Vojenskej polície
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý plní úlohy vo Vojenskej polícii spojené s vysokou mierou ohrozenia života alebo zdravia alebo s inými závažnými rizikami alebo mimoriadnou psychickou záťažou, patrí v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie príplatok až do výšky 30 % jeho hodnostného platu.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
§ 163
Príplatok zdravotníckym pracovníkom
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu103) alebo vykonáva funkciu, na ktorej výkon je potrebná odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,43) patrí v závislosti od stupňa zodpovednosti za zdravotný stav profesionálnych vojakov alebo za hygienický stav a epidemiologickú situáciu v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl alebo v objektoch a zariadeniach Vojenského spravodajstva, alebo za organizáciu, pripravenosť a výcvik personálu vojenského zdravotníctva na plnenie úloh v zdravotne rizikových oblastiach príplatok až do výšky 30 % jeho hodnostného platu.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
§ 164
Príplatok vrcholovým športovcom
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie vrcholového športovca, v závislosti od dosiahnutých športových výsledkov a od charakteru súťaže, v ktorej pôsobí, patrí príplatok až do výšky 30 % jeho hodnostného platu.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku l ustanoví služobný predpis.
(3)
Príplatok podľa odseku l sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
§ 165
Príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je poverený zastupovaním, alebo profesionálnemu vojakovi, ktorý je poverený výkonom voľnej veliteľskej funkcie, patrí za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie príplatok vo výške 10 % z hodnostného platu v prvom platovom stupni vojenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na túto funkciu.
(2)
Príplatok podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi
a)
od prvého dňa zastupovania za predpokladu, že zastupovanie vykonáva nepretržite v plnom rozsahu po dobu dlhšiu ako 30 dní,
b)
od prvého dňa výkonu voľnej veliteľskej funkcie.
(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
§ 166
Odmena
(1)
Profesionálnemu vojakovi možno udeliť odmenu až do výšky jeho hodnostného platu
a)
za kvalitné plnenie úloh alebo za vykonanie služobných úloh nad rozsah činností uvedených v opise činností vyplývajúcich z funkcie,
b)
za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy, významnej služobnej úlohy alebo vopred určenej služobnej úlohy alebo jej ucelenej časti,
c)
za plnenie služobných úloh neprítomného profesionálneho vojaka, ak mu nepatrí príplatok podľa § 165,
d)
pri dosiahnutí 50 rokov veku.
(2)
Návrh na udelenie odmeny profesionálnemu vojakovi vrátane jej výšky písomne odôvodní veliteľ.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje zahraničný plat podľa § 168, sa odmena udeľuje bez prepočtu platovým koeficientom.
§ 167
Zahraničný príspevok
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a), patrí okrem služobného platu aj zahraničný príspevok mesačne až do výšky osemnásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 a ktorý plní úlohy v inom mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, nepretržite po dobu dlhšiu ako tri mesiace, patrí okrem zahraničného platu podľa § 168 aj zahraničný príspevok mesačne do výšky štvornásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.
(3)
Zahraničný príspevok podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, až do dňa odvolania z funkcie, najdlhšie však do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky po skončení jeho pôsobenia mimo územia Slovenskej republiky.
(4)
Zahraničný príspevok podľa odseku 2 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa plnenia úloh v mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice krajiny, do ktorej bol vyslaný podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2, až do prekročenia štátnej hranice krajiny, z ktorej bol vyslaný na plnenie úloh do miesta podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom.
(5)
Zahraničný príspevok nepatrí profesionálnemu vojakovi za čas, za ktorý mu nepatrí služobný plat, a za dni dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz strávené na území Slovenskej republiky alebo na území krajiny vyslania, z ktorej bol vyslaný na plnenie úloh do miesta podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom.
(6)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje zahraničný príspevok podľa odseku 1, sa poskytne preddavok na zahraničný príspevok do výšky sumy mesačného zahraničného príspevku. Poskytnutý preddavok sa zúčtuje najneskôr do troch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mu bol poskytnutý. Pri skončení vyslania mimo územia Slovenskej republiky profesionálny vojak vráti poskytnutý preddavok alebo jeho časť, na ktorý mu nevznikol nárok, najneskôr do 14 dní po skončení vyslania.
(7)
Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh do krajiny, ktorá nie je členským štátom eurozóny, vyplatí profesionálnemu vojakovi časť priznaného zahraničného príspevku v hotovosti v cudzej mene obvyklej na platenie v mieste vyslania. Na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,104) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí profesionálnemu vojakovi zahraničný príspevok.
(8)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú služobnú cestu do miesta, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, možno okrem služobného platu poskytnúť aj zahraničný príspevok za každý aj začatý deň zotrvania v takomto mieste. Výška zahraničného príspevku pripadajúca na jeden mesiac nesmie presiahnuť dvojnásobok hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.
(9)
Zahraničný príspevok podľa odseku 8 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa prekročenia štátnej hranice krajiny, do ktorej bol vyslaný na zahraničnú služobnú cestu, do dňa prekročenia štátnej hranice krajiny, do ktorej bol vyslaný na zahraničnú služobnú cestu.
(10)
Výšku zahraničného príspevku v závislosti od miesta vyslania a od vojenskej hodnosti plánovanej na funkciu podľa odsekov 1 a 2 a výšku zahraničného príspevku za jeden deň v závislosti od miesta vyslania podľa odseku 8 ustanoví služobný predpis.
Zahraničný plat a poskytovanie návratného preddavku
§ 168
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2, sa poskytuje zahraničný plat, ktorým je služobný plat podľa § 156 ods. 2 vynásobený platovým koeficientom príslušnej krajiny. Zahraničný plat sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.
(2)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorému patrí služobný plat podľa § 175 ods. 1, § 176 ods. 1 a § 182, sa poskytuje zahraničný plat. Rovnako sa postupuje pri určení a poskytovaní náhrady služobného platu podľa osobitného predpisu.11) Služobný plat podľa § 177 sa poskytuje bez prepočtu platovým koeficientom.
(3)
Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa profesionálnemu vojakovi poskytuje odo dňa ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, až do dňa skončenia vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
(4)
Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa poskytuje profesionálnemu vojakovi aj počas evakuácie najdlhšie však po dobu piatich mesiacov v rozsahu a za podmienok ako pred evakuáciou, a to bez ohľadu na to, do akého štátu je evakuovaný.
(5)
Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa neposkytuje profesionálnemu vojakovi, ktorého predpokladané vykonávanie štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky nepresiahne 30 dní.
(6)
Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 do krajiny, ktorá nie je členským štátom eurozóny, po vykonaní zrážok z platu vyplatí zahraničný plat alebo jeho časť, zložky platu podľa § 156 ods. 1 písm. i) a j), § 158 ods. 3 a § 177, plnenia poskytované profesionálnemu vojakovi podľa osobitných predpisov105) alebo ich časť v cudzej mene. Na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,104) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí profesionálnemu vojakovi zahraničný plat. Zahraničný plat a plnenia alebo ich časť podľa prvej vety v inej mene sa zaokrúhli na najbližšiu čiastkovú menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk nahor.
§ 169
(1)
Profesionálnemu vojakovi sa na zahraničný plat poskytne návratný preddavok do výšky dvojnásobku mesačného zahraničného platu.
(2)
Poskytnutý návratný preddavok
a)
sa zúčtuje do šiestich mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mu bol poskytnutý,
b)
profesionálny vojak vráti do 14 dní od skončenia výkonu štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky, ak sa skončenie vyslania uskutočnilo pred uplynutím času uvedeného v písmene a); to platí aj pre časť poskytnutého návratného preddavku, na ktorú profesionálnemu vojakovi nevznikol nárok.
(3)
Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 do krajiny, ktorá nie je členským štátom eurozóny, poskytne návratný preddavok v cudzej mene. Na určenie sumy návratného preddavku podľa odseku 1 v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,104) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, v ktorom sa tento návratný preddavok poskytne. Návratný preddavok v inej mene sa zaokrúhli na najbližšiu čiastkovú menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk nahor.
§ 170
Platový koeficient príslušnej krajiny
(1)
Platový koeficient príslušnej krajiny je určený ako súčin
a)
pomeru finančného ohodnotenia úradníka Európskej komisie v Bruseli zaradeného do funkčnej skupiny AD v triede 5 v prvom stupni106) k hodnostnému platu profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti kapitán v prvom platovom stupni,
b)
pomeru priemeru indexov životných nákladov príslušnej krajiny vyslania podľa štatistiky Organizácie Spojených národov k priemeru indexov životných nákladov Belgicka podľa štatistiky Organizácie Spojených národov a
c)
koeficientu regulácie určeného v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu Ministerstvom financií Slovenskej republiky v spolupráci s ministerstvom.
(2)
Do indexov životných nákladov podľa odseku 1 písm. b) sa nezapočítavajú životné náklady na ubytovanie.
(3)
Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 1 sa zaokrúhli na osem desatinných miest.
(4)
Podrobnosti výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(5)
Platový koeficient príslušnej krajiny vypočítaný podľa odseku 4 ustanoví služobný predpis.
Druhý diel
Osobitné ustanovenia o platových náležitostiach
§ 171
Platové pomery profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe
Profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí plat vo výške 50 % hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni. Ustanovenia upravujúce odmeňovanie a ďalšie peňažné náležitosti a cestovné náhrady podľa tohto zákona okrem § 175, 176 ods. 1 a 2, § 178 až 180, § 182, § 184 až 188, § 195, § 196 a § 199 až 202 sa na profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe nevzťahujú.
§ 172
Plat počas prerušenia výkonu funkcie
Profesionálnej vojačke počas prerušenia výkonu funkcie patrí služobný plat, ktorý jej patril počas výkonu funkcie pred prerušením jej výkonu.
§ 173
Plat počas zaradenia do personálnej zálohy
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov alebo do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie predpokladov na výkon funkcie a na vojenskú hodnosť, patrí služobný plat, ktorý mu bol naposledy priznaný.
§ 174
Plat počas preventívnej rehabilitácie
Profesionálnemu vojakovi patrí za čas preventívnej rehabilitácie služobný plat.
§ 175
Plat za čas dovolenky, dodatkovej dovolenky a náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku
(1)
Profesionálnemu vojakovi patrí za čas dovolenky a dodatkovej dovolenky služobný plat.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia služobného pomeru, patrí náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku.
(3)
Výška náhrady podľa odseku 2 pripadajúca na jeden deň dovolenky sa určí ako podiel mesačného služobného platu profesionálneho vojaka, ktorý mu bol naposledy priznaný, a koeficientu 30,417. Celková výška náhrady sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
(4)
Ak profesionálny vojak zomrie, vyplatí sa náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú časť pozostalému manželovi, a ak ho niet, náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku alebo za jej pomernú časť sa stane predmetom dedičstva.
§ 176
Plat za čas poskytnutého služobného voľna a študijného voľna
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa § 116, 117 a § 118 ods. 1 písm. h), patrí za dni služobného voľna služobný plat.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa § 118 ods. 1 písm. a) až g), nepatrí za dni služobného voľna služobný plat.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté študijné voľno podľa § 119, patrí za dni študijného voľna služobný plat. Ak profesionálnemu vojakovi bolo poskytnuté študijné voľno na prípravu a vykonanie opravnej skúšky alebo opravnej štátnej skúšky, nepatrí mu služobný plat a náhrady výdavkov podľa tohto zákona.
§ 177
Plat za štátnu službu nadčas
Profesionálnemu vojakovi, ktorému nebolo poskytnuté náhradné voľno podľa § 104 ods. 4, patrí za každú hodinu štátnej služby nadčas hodinová sadzba jeho služobného platu. Hodinová sadzba služobného platu sa zaokrúhľuje na eurocent nahor.
§ 178
Plat za dni neospravedlnenej neprítomnosti
Profesionálnemu vojakovi nepatrí plat za dni jeho neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá menej ako jeden služobný deň, čas neospravedlnenej neprítomnosti sa sčítava za obdobie jedného kalendárneho mesiaca.
§ 179
Plat počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol dočasne pozbavený výkonu štátnej služby, patrí počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby 30 % služobného platu, ktorý mu patril pred dočasným pozbavením výkonu štátnej služby, najmenej však vo výške minimálnej mzdy.107)
(2)
Služobný plat podľa odseku 1 sa zvyšuje o 10 % zo služobného platu na každú vyživovanú osobu,108) najviac však do výšky 60 % zo služobného platu.
(3)
Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zruší podľa § 76 ods. 6, doplatí sa profesionálnemu vojakovi rozdiel, o ktorý bol jeho služobný plat znížený.
§ 180
Plat počas väzby
Profesionálnemu vojakovi nepatrí plat odo dňa vzatia do väzby.
§ 181
Plat počas lehoty na prepustenie
Profesionálnemu vojakovi počas lehoty na prepustenie patrí služobný plat, ktorý mu bol naposledy priznaný.
Tretí diel
Spoločné ustanovenia o platových náležitostiach
§ 182
Profesionálnemu vojakovi, ktorý nevykonával štátnu službu, pretože sviatok pripadol na jeho obvyklý služobný deň, patrí za tento deň plat.
§ 183
(1)
Pri súbehu nároku na výplatu príplatkov podľa § 159, 160 a § 162 až 164 nesmie úhrn súm týchto príplatkov presiahnuť 30 % hodnostného platu profesionálneho vojaka, ktorému tieto príplatky patria; to neplatí, ak k prekročeniu tejto sumy došlo z dôvodu zaokrúhľovania týchto príplatkov. Ak úhrn príplatkov presiahne túto sumu, suma každého príplatku podľa § 159, 160 a § 162 až 164 sa zníži pomerne tak, aby suma uvedená v prvej vete nebola prekročená.
(2)
Pri súbehu nároku na výplatu príplatkov podľa § 159 až 164 nesmie úhrn súm týchto príplatkov presiahnuť výšku hodnostného platu profesionálneho vojaka, ktorému tieto príplatky patria; to neplatí, ak k prekročeniu tejto sumy došlo z dôvodu zaokrúhľovania týchto príplatkov. Ak úhrn príplatkov presiahne túto sumu, suma každého príplatku podľa § 159 až 164 sa zníži pomerne tak, aby suma uvedená v prvej vete nebola prekročená.
§ 184
Plat sa vypláca vo výplatných termínoch ustanovených služobným predpisom. Medzi výplatnými termínmi sa preddavok na plat neposkytuje.
§ 185
Služobný úrad je povinný profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu mimo územia Slovenskej republiky, poukázať jeho plat alebo časť platu na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky mimo územia Slovenskej republiky, ak o to profesionálny vojak požiada.
§ 186
(1)
Služobný úrad vykoná zrážky z platu za
a)
cestovné náhrady a peňažnú náhradu za prepravné náležitosti, ktoré sa profesionálnemu vojakovi vyplatili a na ktoré mu nevznikol nárok,
b)
plat za dovolenku a dodatkovú dovolenku a náhradu platu za dovolenku, na ktorú profesionálny vojak stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol,
c)
preddavok poskytnutý pri vyslaní na vysokoškolské štúdium alebo do kurzu na vojenskú hodnosť, do kurzu na výkon funkcie alebo do jazykového kurzu mimo územia Slovenskej republiky, ktorý je profesionálny vojak povinný vrátiť, ak neboli splnené podmienky, ktorých plnenie sa predpokladalo pri jeho priznaní; ak bol preddavok poskytnutý v cudzej mene, prepočet cudzej meny na eurá sa vykoná podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska104) k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa preddavok zrazí,
d)
právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 139 ods. 1 písm. b),
e)
stabilizačný príspevok, ktorý sa profesionálnemu vojakovi vyplatil a na ktorý mu nevznikol nárok.
(2)
Ďalšie zrážky z platu, ktoré presahujú zákonom povolený rozsah zrážok, môže služobný úrad vykonávať len na základe písomnej dohody s profesionálnym vojakom o zrážkach z platu.
§ 187
Ustanovenia § 184 až 186 sa vzťahujú rovnako aj na náhrady služobného platu.
Štvrtý diel
Ďalšie peňažné náležitosti
§ 188
Jednorazová nenávratná peňažná výpomoc
(1)
Minister môže v osobitne odôvodnených prípadoch profesionálnemu vojakovi na jeho žiadosť priznať jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc až do výšky 3 320 eur na prekonanie prechodnej, ním nezavinenej ťaživej sociálnej situácie.
(2)
Žiadosť o jednorazovú nenávratnú peňažnú výpomoc obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, vojenskú hodnosť, titul a adresu miesta pobytu,
b)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby,
c)
dôvody podania žiadosti,
d)
potvrdenie o výške príjmu za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o výške príjmu po vzniku ťaživej sociálnej situácie,
e)
meno, priezvisko, rodné priezvisko a dátum narodenia manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti,
f)
potvrdenie o príjme manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti za rok pred vznikom ťaživej sociálnej situácie a potvrdenie o výške príjmu po vzniku ťaživej sociálnej situácie,
g)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave profesionálneho vojaka, ak ťaživá sociálna situácia vznikla ako dôsledok jeho choroby alebo úrazu,
h)
potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave manžela a ostatných osôb žijúcich s profesionálnym vojakom v domácnosti, ak ťaživá sociálna situácia vznikla ako dôsledok ich choroby alebo úrazu.
(3)
Kritériá na priznanie jednorazovej nenávratnej peňažnej výpomoci v rámci rozpätia podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
§ 189
Aktivačný príspevok
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý získal vzdelanie požadované na výkon štátnej služby štúdiom na inej ako vojenskej škole alebo na inej ako policajnej škole alebo získal takéto vzdelanie štúdiom na vojenskej škole alebo policajnej škole bez poskytovania pracovných úľav a hmotného zabezpečenia zamestnávateľom, možno poskytnúť pri prvom prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby v závislosti od funkcie, do ktorej bude ustanovený, aktivačný príspevok až do výšky 9 960 eur. Sumu aktivačného príspevku uvedie služobný úrad v personálnom rozkaze o prijatí alebo vymenovaní do dočasnej štátnej služby.
(2)
Aktivačný príspevok sa poskytuje v pomerných častiach pripadajúcich na jeden rok počas prvých troch rokov trvania dočasnej štátnej služby.
(3)
Pomerná časť aktivačného príspevku je splatná spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom prvého, druhého a tretieho roka trvania dočasnej štátnej služby.
(4)
Pomerná časť aktivačného príspevku sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
(5)
Ak je profesionálny vojak ustanovený do inej funkcie v záujme služobného úradu, vymenovaný alebo povýšený do vyššej vojenskej hodnosti, nárok na vyplatenie aktivačného príspevku sa zachováva.
(6)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol ustanovený na vlastnú žiadosť do funkcie, pre ktorú aktivačný príspevok nepatrí, nárok na aktivačný príspevok zaniká dňom ustanovenia do tejto funkcie. Zánik nároku na vyplatenie služobný úrad uvedie v personálnom rozkaze.
(7)
Profesionálny vojak nemá nárok na vyplatenie aktivačného príspevku počas dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby. Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby zruší podľa § 76 ods. 6, doplatí sa profesionálnemu vojakovi nevyplatený aktivačný príspevok. Doplatenie aktivačného príspevku služobný úrad uvedie v personálnom rozkaze.
(8)
Pomerná časť aktivačného príspevku podľa odseku 2 sa profesionálnemu vojakovi neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti právoplatne rozhodnuté o skončení jeho služobného pomeru prepustením podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo ods. 5 alebo, ak jeho služobný pomer zanikol podľa § 85 písm. a).
(9)
Profesionálny vojak, ktorému bol poskytnutý aktivačný príspevok podľa odseku 1 a jeho služobný pomer sa skončí pred uplynutím doby určenej podľa § 28 ods. 1, je povinný vrátiť služobnému úradu poskytnutý aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť.
(10)
O povinnosti vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 rozhodne služobný úrad. Personálny rozkaz musí obsahovať výšku poskytnutého aktivačného príspevku, ktorú je profesionálny vojak povinný vrátiť spolu s lehotou na jeho vrátenie.
(11)
Povinnosť vrátiť aktivačný príspevok alebo jeho pomernú časť podľa odseku 9 nevznikne, ak sa služobný pomer profesionálneho vojaka skončí prepustením podľa § 83 ods. 1 písm. a), b) a g) alebo zanikne podľa § 85 písm. b).
(12)
Okruh funkcií a výšku aktivačného príspevku v rámci rozpätia podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
Stabilizačný príspevok
§ 190
(1)
Profesionálnemu vojakovi patrí odo dňa prijatia alebo vymenovania do dočasnej štátnej služby alebo do stálej štátnej služby stabilizačný príspevok za každý ukončený kalendárny mesiac dočasnej štátnej služby alebo stálej štátnej služby.
(2)
Stabilizačný príspevok patrí profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 mesačne vo výške 17 % rozdielu medzi hodnostným platom prvého platového stupňa vojenskej hodnosti generál a hodnostným platom prvého platového stupňa vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, pričom sa táto suma vynásobí koeficientom 1,20 pre Bratislavu.
(3)
Stabilizačný príspevok vo výške jednej polovice sumy podľa odseku 2 patrí profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorý v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí
a)
je nájomcom služobného bytu,109)
b)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu, ktorý bol služobným bytom,109) ak je zmluva o nájme bytu uzatvorená s právnickou osobou, v ktorej vlastníctve alebo v správe je takýto byt,
c)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie ministerstva alebo bytu, ktorý bol bytom v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie ministerstva a ktorý prešiel do vlastníctva akciovej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, v ktorej za štát úlohy akcionára vykonáva ministerstvo, ak zmluva o nájme bytu je uzatvorená s týmito právnickými osobami,
d)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu, ktorý je vo vlastníctve obce, ak zmluva o nájme bytu je uzatvorená s obcou alebo právnickou osobou v jej zriaďovateľskej pôsobnosti,
e)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol služobným bytom,109) a takýto byt nadobudol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva na základe zmluvy o prevode vlastníctva podľa osobitného predpisu,110) alebo ak takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník previedol na inú osobu,
f)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol bytom v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie ministerstva alebo bytom vo vlastníctve akciovej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, v ktorej za štát úlohy akcionára vykonávalo ministerstvo, a takýto byt nadobudol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva od týchto organizácií na základe zmluvy o prevode vlastníctva podľa osobitného predpisu,110) alebo ak takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník previedol na inú osobu,
g)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol bytom vo vlastníctve obce, a takýto byt nadobudol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu od obce podľa osobitného predpisu,110) alebo ak takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník previedol na inú osobu,
h)
žije v domácnosti s nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu podľa písmen a) až g).
(4)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorý bol ustanovený do funkcie v inom mieste výkonu štátnej služby, patrí odo dňa ustanovenia do funkcie stabilizačný príspevok vo výške určenej podľa odseku 2 alebo odseku 3.
(5)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorý bol vyslaný na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu podľa § 37, zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 73, zaradený do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. a), vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c), vyslaný na služobnú cestu alebo stáž podľa § 113 až 115, alebo ktorému bola poskytnutá preventívna rehabilitácia podľa § 126, patrí odo dňa takéhoto zaradenia alebo vyslania alebo odo dňa poskytnutia preventívnej rehabilitácie stabilizačný príspevok v sume, ktorý mu bol vyplácaný pred takýmto zaradením, vyslaním alebo pred poskytnutím preventívnej rehabilitácie.
(6)
Ak profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 vznikne alebo zanikne nárok na stabilizačný príspevok v priebehu mesiaca alebo ak nemá v priebehu mesiaca nárok na výplatu stabilizačného príspevku, patrí mu stabilizačný príspevok v pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní trvania služobného pomeru alebo počtu dní, za ktoré mal nárok na stabilizačný príspevok v kalendárnom mesiaci. Výška stabilizačného príspevku na jeden deň sa určí ako podiel mesačného stabilizačného príspevku a koeficientu 30,417. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch uvedených v odseku 4.
(7)
Výška stabilizačného príspevku sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
(8)
Blízke okolie na účely tohto zákona je miesto, ktoré je od miesta výkonu štátnej služby vzdialené najviac 30 km. Vzdialenosť pre blízke okolie sa určuje podľa kilometrov uvedených v cestovnom poriadku verejnej osobnej dopravy na dráhe od najbližšej stanice (zastávky) miesta výkonu štátnej služby do najbližšej stanice (zastávky) v obci, v ktorej je miesto pobytu profesionálneho vojaka, s výnimkou pravidelnej dopravy na území obce.
(9)
Ak nemožno určiť vzdialenosť pre blízke okolie podľa odseku 8 alebo ak je to pre profesionálneho vojaka výhodnejšie, určí sa vzdialenosť pre blízke okolie podľa kilometrov uvedených v cestovnom poriadku pravidelnej autobusovej dopravy od najbližšej stanice (zastávky) miesta výkonu štátnej služby do najbližšej stanice (zastávky) v obci, v ktorej je miesto pobytu profesionálneho vojaka, s výnimkou pravidelnej dopravy na území obce.
§ 191
(1)
Stabilizačný príspevok podľa § 190 ods. 2 a 3 priznáva veliteľ. Stabilizačný príspevok sa vypláca mesačne pozadu.
(2)
Profesionálny vojak podľa § 190 ods. 1 je povinný do 15 dní odo dňa prijatia alebo vymenovania do dočasnej štátnej služby alebo odo dňa prijatia do stálej štátnej služby predložiť, ak mu v tom nebráni vážny dôvod, veliteľovi čestné vyhlásenie, že je alebo nie je v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí nájomcom bytu podľa § 190 ods. 3 písm. a), nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu podľa § 190 ods. 3 písm. b) až d), vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu podľa § 190 ods. 3 písm. e) až g) a takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník nepreviedol na inú osobu a žije alebo nežije v domácnosti s nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu podľa § 190 ods. 3 písm. a) až g).
(3)
Čestné vyhlásenie podľa odseku 2 je povinný predložiť veliteľovi aj profesionálny vojak, ktorý bol ustanovený alebo vymenovaný do funkcie v inom mieste výkonu štátnej služby, ak mu v tom nebráni vážny dôvod, a to do 15 dní odo dňa ustanovenia alebo vymenovania do funkcie v inom mieste výkonu štátnej služby.
(4)
Profesionálny vojak podľa § 190 ods. 1, ktorý nemohol z vážneho dôvodu predložiť veliteľovi čestné vyhlásenie podľa odsekov 2 a 3, je povinný ho predložiť najneskôr do 15 dní od zaniknutia takéhoto dôvodu.
(5)
Vážnym dôvodom podľa odsekov 2 a 3 je
a)
dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz vzniknutá počas lehoty uvedenej v odsekoch 2 a 3 a trvajúca dlhšie ako 15 dní,
b)
karanténa nariadená profesionálnemu vojakovi počas lehoty uvedenej v odsekoch 2 a 3 a trvajúca dlhšie ako 15 dní.
§ 192
(1)
Nárok na stabilizačný príspevok a jeho výplatu zanikne profesionálnemu vojakovi podľa § 190 ods. 1 prepustením alebo zánikom služobného pomeru.
(2)
Nárok na výplatu stabilizačného príspevku zaniká profesionálnemu vojakovi podľa § 190 ods. 1
a)
počas dní neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá menej ako jeden deň, čas neospravedlnenej neprítomnosti sa sčítava za obdobie jedného kalendárneho mesiaca,
b)
odo dňa zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. b) alebo písm. c),
c)
odo dňa vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) a ods. 2,
d)
nepredložením čestného vyhlásenia v lehote podľa § 191 ods. 2 až 4,
e)
odo dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(3)
Nárok na výplatu stabilizačného príspevku vznikne profesionálnemu vojakovi podľa § 190 ods. 1 opätovne odo dňa
a)
nasledujúceho po dni skončenia zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1 písm. b) alebo písm. c),
b)
nasledujúceho po dni skončenia vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) a ods. 2,
c)
predloženia čestného vyhlásenia podľa § 191 ods. 2 až 4,
d)
nasledujúceho po dni skončenia alebo zrušenia dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(4)
Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zrušilo podľa § 76 ods. 6, patrí mu odo dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby stabilizačný príspevok vo výške, ktorá mu patrila pred týmto pozbavením.
(5)
Ak bol stabilizačný príspevok vyplácaný neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patril, hoci profesionálny vojak splnil povinnosti podľa tohto zákona, veliteľ stabilizačný príspevok odníme alebo jeho sumu zníži od nasledujúceho dňa po zistení tejto skutočnosti.
(6)
Ak bol stabilizačný príspevok vyplácaný v nižšej sume, ako patril, alebo ak sa nevyplácal, hoci profesionálny vojak splnil povinnosti podľa tohto zákona, veliteľ stabilizačný príspevok zvýši alebo určí vo výške podľa § 190 ods. 2 alebo ods. 3. Stabilizačný príspevok sa doplatí za čas, za ktorý bol vyplácaný v nižšej sume, alebo sa vyplatí za čas, za ktorý sa nevyplácal.
(7)
Nárok na doplatenie alebo vyplatenie stabilizačného príspevku podľa odseku 6 zaniká uplynutím jedného roka od poslednej výplaty stabilizačného príspevku v nižšej sume, ako patril, alebo od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa mal vyplatiť.
(8)
Ak profesionálny vojak podľa § 190 ods. 1 spôsobil, že sa stabilizačný príspevok vyplatil neoprávnene, je povinný stabilizačný príspevok alebo jeho časť vrátiť. Nárok na vrátenie stabilizačného príspevku vyplateného neoprávnene alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím dvoch rokov odo dňa, keď veliteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty stabilizačného príspevku.
Osobitný stabilizačný príspevok
§ 193
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonával štátnu službu vo funkcii v špecializácii pilot po dobu 15 rokov, sa poskytne osobitný stabilizačný príspevok vo výške 1 660 eur.
(2)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 sa za každý ďalší rok výkonu štátnej služby vo funkcii v špecializácii pilot zvyšuje osobitný stabilizačný príspevok o 5 % zo sumy 1 660 eur.
(3)
Profesionálnemu vojakovi sa poskytuje osobitný stabilizačný príspevok za každý ukončený rok v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe do výšky šesťnásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni, ak
a)
vykonáva štátnu službu vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo vo funkcii v špecializácii
1.
všeobecný lekár a odborník na organizáciu vojenského zdravotníctva,
2.
odborný lekár alebo
3.
zubný lekár,
b)
získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore a
c)
vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore.
(4)
Osobitný stabilizačný príspevok podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa vyplatí spolu so služobným platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom trvania príslušného roka, v ktorom profesionálny vojak vykonával štátnu službu vo funkcii v špecializácii pilot.
(5)
Osobitný stabilizačný príspevok podľa odseku 3 sa vyplatí spolu so služobným platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom trvania príslušného roka, v ktorom profesionálny vojak vykonával štátnu službu vo funkcii v špecializácii uvedenej v odseku 3 písm. a).
(6)
Osobitný stabilizačný príspevok podľa odsekov 1 až 3 sa neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti rozhodnuté o prepustení profesionálneho vojaka podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n) a o) alebo ods. 5 alebo mu zanikol služobný pomer podľa § 85 písm. a).
(7)
Funkcie, špecializačné odbory a výšku osobitného stabilizačného príspevku podľa odseku 3 ustanoví služobný predpis.
§ 194
(1)
Osobitný stabilizačný príspevok možno poskytnúť aj profesionálnemu vojakovi za každý ukončený rok v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe v závislosti od vykonávanej funkcie do výšky 396 eur ročne.
(2)
Osobitný stabilizačný príspevok v rozsahu podľa odseku 1 sa za každý ukončený rok v dočasnej štátnej službe alebo stálej štátnej službe vyplatí spolu s platom za kalendárny mesiac, ktorý je posledným mesiacom ukončeného roka.
(3)
Do doby trvania výkonu štátnej služby podľa odseku 1 sa nezapočítava doba
a)
zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 74 ods. 1,
b)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby, ak dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby nebolo zrušené podľa § 76 ods. 6,
c)
neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá menej ako jeden deň, čas neprítomnosti sa sčítava za obdobie jedného roka.
(4)
Osobitný stabilizačný príspevok podľa odseku 1 sa neposkytne, ak bolo pred termínom jeho splatnosti rozhodnuté o prepustení profesionálneho vojaka podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), k), n), a o) alebo ods. 5 alebo mu zanikol služobný pomer podľa § 85 písm. a).
(5)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje osobitný stabilizačný príspevok podľa odseku 1, sa osobitný stabilizačný príspevok podľa § 193 neposkytuje.
(6)
Okruh funkcií a výšku osobitného stabilizačného príspevku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
DEVIATA HLAVA
CESTOVNÉ NÁHRADY
§ 195
Na poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri služobných cestách, zahraničných služobných cestách a pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len "náhrady") sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.82)
§ 196
Náhrady pri zahraničnej služobnej ceste
Profesionálnemu vojakovi počas zahraničnej služobnej cesty nepatrí náhrada výdavkov za cesty na návštevu rodiny podľa osobitného predpisu.111)
§ 197
Náhrady pri ceste v súvislosti s nariadenou služobnou pohotovosťou
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola nariadená služobná pohotovosť v čase, keď sa nachádza mimo miesta výkonu štátnej služby a ktorému v súvislosti s týmto nariadením vzniknú výdavky, patrí
a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
stravné za čas prepravy, ak trvala dlhšie ako päť hodín, a
c)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.
§ 198
Náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny
(1)
Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, stálej štátnej službe alebo krátkodobej štátnej službe patrí náhrada cestovných výdavkov na návštevu rodiny (ďalej len "náhrada na návštevu rodiny").
(2)
Za rodinu sa na účely poskytovania náhrady na návštevu rodiny považujú osoby, ktoré žijú s profesionálnym vojakom v domácnosti na území Slovenskej republiky, a to
a)
manželka (manžel) profesionálneho vojaka,
b)
vlastné deti, osvojené deti alebo deti zverené profesionálnemu vojakovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu,
c)
vlastní rodičia, osvojitelia, opatrovníci alebo pestúni alebo
d)
iné blízke osoby.2)
(3)
Náhrada na návštevu rodiny patrí profesionálnemu vojakovi za vykonanú cestu v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka 2. triedy verejnej osobnej dopravy na dráhe alebo cene cestovného lístka pravidelnej autobusovej dopravy.
(4)
Náhrada na návštevu rodiny patrí za cestu do miesta, v ktorom sa nachádza domácnosť podľa odseku 2, a späť jedenkrát za každý kalendárny týždeň, a to najdlhšie počas piatich rokov odo dňa vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby, prijatia do stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby alebo odo dňa ustanovenia alebo vymenovania do funkcie v inom mieste výkonu štátnej služby.
(5)
Iným miestom výkonu štátnej služby na účely poskytovania náhrady na návštevu rodiny sa rozumie miesto výkonu štátnej služby, ktoré je v inej obci ako miesto výkonu štátnej služby pred ustanovením alebo vymenovaním do funkcie.
(6)
Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorého
a)
domácnosť podľa odseku 2 sa nachádza v obci, ktorá je miestom výkonu štátnej služby, alebo v jej blízkom okolí,
b)
miesto výkonu štátnej služby je mimo územia Slovenskej republiky,
c)
ošetrujúci lekár uznal dočasne neschopným pre chorobu alebo úraz,
d)
ustanovenie do funkcie bolo vykonané na vlastnú žiadosť profesionálneho vojaka podľa § 67.
(7)
Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi ani počas trvania dovolenky, dodatkovej dovolenky, náhradného voľna, služobného voľna, študijného voľna, preventívnej rehabilitácie, služobnej cesty, zahraničnej služobnej cesty okrem dňa nástupu a ukončenia návštevy rodiny spojených s dovolenkou, dodatkovou dovolenkou, náhradným voľnom, služobným voľnom alebo študijným voľnom.
§ 199
Náhrada výdavkov počas vysokoškolského štúdia
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je počas prípravnej štátnej služby vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa § 24, nepatria náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu.82)
(2)
Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov na cestu z miesta trvalého pobytu do miesta prijímajúcej vysokej školy a späť na zápis na štúdium112) a jedenkrát počas akademického roka.
(3)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 patria aj náhrady iných výdavkov, ak tieto náhrady vyplývajú z dohody medzi služobným úradom a prijímajúcou vysokou školou. Ak z dohody medzi služobným úradom a prijímajúcou vysokou školou vyplýva profesionálnemu vojakovi náhrada výdavkov, ktoré by mu inak patrili podľa odseku 2, náhrada týchto výdavkov podľa tohto zákona sa profesionálnemu vojakovi neposkytne.
§ 200
Náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby alebo v súvislosti s vyslaním na stáž na území Slovenskej republiky
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby alebo je vyslaný na stáž na území Slovenskej republiky, patria náhrady výdavkov ako pri služobnej ceste.
§ 201
Náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby alebo v súvislosti s vyslaním na stáž mimo územia Slovenskej republiky
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby alebo je vyslaný na stáž mimo územia Slovenskej republiky, patria náhrady výdavkov ako pri zahraničnej služobnej ceste.
§ 202
Náhrada cestovných výdavkov z dôvodu účasti na pohrebe
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky alebo je vyslaný na stáž mimo územia Slovenskej republiky, profesionálnemu vojakovi vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77, možno poskytnúť náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť z dôvodu účasti na pohrebe člena rodiny.113)
DESIATA HLAVA
NATURÁLNE NÁLEŽITOSTI
§ 203
Základné ustanovenie
Naturálne náležitosti na účely tohto zákona sú proviantné náležitosti, výstrojové náležitosti a prepravné náležitosti.
§ 204
Proviantné náležitosti
(1)
Proviantné náležitosti sú
a)
naturálne stravovanie, ktorým je bezplatné zabezpečenie výživy v rozsahu dennej sadzby stravného, poskytované profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe,
b)
bezplatné stravovanie, ktorým je prechodné zabezpečenie výživy profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, stálej štátnej službe a krátkodobej štátnej službe v rozsahu dennej sadzby stravného alebo jej časti, poskytované pri
1.
plnení služobných povinností alebo služobnej pohotovosti podľa § 105 ods. 1 písm. a), ktoré trvá nepretržite najmenej 12 hodín,
2.
výcviku výkonného letca a výkonného výsadkára,
3.
liečení v lôžkovej časti obväziska podľa § 124,
4.
preventívnej rehabilitácii podľa § 126 ods. 2 písm. a) a b),
5.
výkone vrcholového športu alebo
6.
vyslaní podľa § 77 ods. 1 písm. a) a c) alebo pri plnení úloh v inom mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom.
(2)
Naturálne stravovanie podľa odseku 1 písm. a) sa profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe neposkytne počas
a)
čerpania dovolenky,
b)
zaradenia do neplatenej zálohy,
c)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
d)
väzby.
(3)
Plnenie služobných povinností na účely poskytovania bezplatného stravovania podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu je
a)
kontrolná činnosť, ktorá profesionálnemu vojakovi nevyplýva z jeho funkcie, strážna služba alebo dozorná služba,
b)
činnosť na pracovisku vyplývajúca zo zaradenia do pohotovostnej jednotky alebo pohotovostnej skupiny,
c)
vojenské cvičenie,
d)
výcvik,
e)
zabezpečovanie letovej činnosti,
f)
zabezpečovanie kontroly preberacích letov lietadiel,
g)
zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky a plnenie úloh v leteckej pátracej záchrannej službe,
h)
vykonávanie záchranných prác v mieste postihnutom mimoriadnou udalosťou alebo v mieste, kde vznikla krízová situácia,
i)
odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti podľa § 106 ods. 1 písm. e) alebo
j)
plnenie úloh podľa osobitného predpisu.114)
(4)
Proviantné náležitosti sa zabezpečujú predovšetkým poskytovaním stravy v rozsahu dennej sadzby stravného k stravným dávkam a prídavkom potravín. Stravné dávky vyjadrujú obsah priemerných energetických a výživových hodnôt stravy na osobu a deň. Prídavky potravín predstavujú dočasné alebo trvalé zvýšenie poskytovaných stravných dávok.
(5)
Ak nemožno poskytnúť proviantné náležitosti, profesionálny vojak má nárok na peňažnú náhradu v rozsahu ustanovenej sadzby stravného príslušnej stravnej dávky, prípadne prídavku potravín. Peňažná náhrada sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka vyslaného na preventívnu rehabilitáciu a na profesionálneho vojaka vyslaného na vysokoškolské štúdium podľa § 24, ak mu bolo poskytnuté naturálne stravovanie na základe dohody medzi služobným úradom a prijímajúcou vysokou školou.
Výstrojové náležitosti
§ 205
(1)
Profesionálny vojak má nárok na bezplatné poskytovanie výstrojových náležitostí nevyhnutných na zabezpečenie výkonu štátnej služby. Výstrojové náležitosti sú
a)
vojenská rovnošata a výstrojové súčiastky,
b)
služby, ktorými sa zabezpečuje nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a materiálu na osobné používanie a vybavenie pracovísk a jednotiek prostriedkami a predmetmi na kolektívne používanie,
c)
peňažný príspevok na zaobstaranie výstrojových náležitostí, ktoré nie sú zabezpečované centrálnym spôsobom.
(2)
Na zabezpečenie obmeny a doplnenia výstrojových náležitostí patrí profesionálnemu vojakovi náhrada formou nepeňažného plnenia a peňažný príspevok na výstrojové náležitosti, ktoré nie sú zabezpečované centrálnym spôsobom (ďalej len "náhrada na obmenu").
(3)
Pri vzniku služobného pomeru profesionálnemu vojakovi patria tieto výstrojové náležitosti:
a)
vojenská rovnošata a výstrojové súčiastky,
b)
peňažný príspevok na zaobstaranie výstrojových náležitostí, ktoré nie sú zabezpečované centrálnym spôsobom.
(4)
Nárok na náhradu na obmenu vzniká profesionálnemu vojakovi po uplynutí prvého roku služobného pomeru.
(5)
Službami sa rozumie najmä pranie, chemické čistenie, oprava a úprava vojenskej rovnošaty a výstrojových súčiastok, ako aj služby súvisiace so zabezpečením osobnej hygieny profesionálneho vojaka.
(6)
Výstrojové náležitosti podľa odseku 1 a náhrada na obmenu sa profesionálnemu vojakovi neposkytnú bezplatne počas
a)
zaradenia do neplatenej zálohy,
b)
dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(7)
Bezplatné poskytovanie služieb sa vzťahuje aj na vojenskú rovnošatu a výstrojové súčiastky profesionálneho vojaka vydané na výkon štátnej služby počas
a)
výcviku,
b)
vojenského cvičenia,
c)
vykonávania záchranných prác pri mimoriadnej udalosti68) alebo keď bezprostredne hrozí, že vznikne alebo už vznikla krízová situácia, alebo počas poskytovania odbornej, zdravotnej, technickej alebo ďalšej potrebnej pomoci v tiesni,69)
d)
odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti podľa § 106 ods. 1 písm. e),
e)
plnenia úloh pohotovosti a bojovej pohotovosti,
f)
plnenia úloh pri ochrane štátnej hranice a stráženom objekte, pri ochrane verejného poriadku alebo v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu podľa rozhodnutia vlády.70)
(8)
Ak profesionálnemu vojakovi nie je najneskôr tri mesiace pred skončením služobného pomeru poskytnutá náhrada na obmenu, vyplatí sa mu pri skončení služobného pomeru peňažná náhrada za každý mesiac neposkytnutia náhrady na obmenu vo výške mesačnej peňažnej hodnoty určenej na zabezpečenie obmeny a doplnenia výstrojových náležitostí, najviac však za 18 mesiacov.
(9)
Profesionálnemu vojakovi možno poskytnúť peňažný príspevok až do výšky 100 % peňažnej hodnoty výstrojových náležitostí v prípadoch uvedených v § 206 ods. 5.
§ 206
(1)
Vojenská rovnošata je vojenský odev, ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť profesionálneho vojaka k ozbrojeným silám.
(2)
Na vojenskej rovnošate a jej súčastiach nosí profesionálny vojak štátny znak Slovenskej republiky.
(3)
Na vojenskej rovnošate je oprávnený nosiť profesionálny vojak udelené
a)
vojenské vyznamenania,
b)
vojenské vyznamenania ozbrojených síl cudzích štátov, ak mu boli udelené príslušným orgánom štátu, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika,
c)
alebo zapožičané vyznamenania Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu115) a
d)
iné vyznamenania, na ktorých nosenie mu hlavný služobný úrad udelil súhlas.
(4)
Profesionálny vojak ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenská duchovná služba nenosí na vojenskej rovnošate hodnostné označenie.
(5)
Veliteľ môže povoliť výnimky z povinnosti nosiť vojenskú rovnošatu a predpísané výstrojové súčiastky počas výkonu štátnej služby profesionálnej vojačke počas tehotenstva a profesionálnemu vojakovi, ak
a)
plní úlohy podľa osobitných predpisov,13)
b)
si to vyžaduje charakter plnenia služobných úloh,
c)
potrebuje vojenskú rovnošatu neštandardných veľkostí, a to len dovtedy, kým mu nebude vydaná vojenská rovnošata potrebnej veľkosti,
d)
zdravotný stav profesionálneho vojaka nedovoľuje nosiť vojenskú rovnošatu alebo predpísané výstrojové súčiastky; povolenie sa udeľuje dočasne na základe návrhu ošetrujúceho lekára alebo iného lekára určeného služobným úradom.
(6)
Služobný úrad môže profesionálnemu vojakovi, ktorý spĺňa podmienky na výsluhový dôchodok alebo na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu,11) na jeho písomnú žiadosť povoliť nosenie vojenskej rovnošaty po skončení služobného pomeru.
§ 207
Prepravné náležitosti
(1)
Prepravnými náležitosťami sa rozumie bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu štátnej služby pri prijatí do štátnej služby.
(2)
Prepravnými náležitosťami sa rozumie aj bezplatné poskytovanie prepravy profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe alebo v stálej štátnej službe na presťahovanie bytového zariadenia a príslušníkov jeho domácnosti, ak sa sťahujú spolu s ním do miesta výkonu štátnej služby alebo jeho blízkeho okolia.
(3)
Bezplatné poskytovanie prepravy podľa odseku 2 profesionálnemu vojakovi nepatrí, ak bol ustanovený do inej funkcie na jeho žiadosť.
(4)
Preprava podľa odsekov 1 a 2 a pri služobnej ceste sa uskutočňuje
a)
vojenským dopravným prostriedkom,
b)
dopravnými prostriedkami verejnej pravidelnej dopravy s poskytnutím peňažnej náhrady preukázaného cestovného,
c)
súkromným cestným motorovým vozidlom s poskytnutím peňažnej náhrady.
(5)
Ak nemožno poskytnúť prepravu podľa odseku 4 písm. a) alebo použitie takejto prepravy je nehospodárne, veliteľ rozhodne o možnosti poskytnutia peňažnej náhrady preukázaného cestovného s výnimkou leteckej prepravy alebo o nároku na náhradu za použitie súkromného cestného motorového vozidla.
(6)
O povolení použitia súkromného cestného motorového vozidla profesionálnemu vojakovi môže veliteľ rozhodnúť až po predložení dokladu o zaplatení havarijného poistenia tohto vozidla.
(7)
Pri skončení služobného pomeru podľa § 83 ods. 1 písm. a) a b) možno profesionálnemu vojakovi a príslušníkom jeho domácnosti poskytnúť bezplatnú prepravu a bezplatnú prepravu bytového zariadenia pri ceste do zvoleného miesta pobytu.90)
(8)
Pri skončení služobného pomeru podľa § 83 ods. 2 písm. e) sa profesionálnemu vojakovi poskytne bezplatná preprava pri ceste do zvoleného miesta pobytu.90)
§ 208
(1)
Druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Služobný predpis ustanoví
a)
poskytovanie výstrojových náležitostí profesionálnemu vojakovi a ich peňažnú hodnotu,
b)
podrobnosti o poskytovaní, spôsoby poskytovania a výšku peňažného príspevku na zaobstaranie výstrojových náležitostí, ktoré nie sú zabezpečované centrálnym spôsobom,
c)
podrobnosti o poskytovaní, spôsoby poskytovania, výšku a platnosť náhrady na obmenu a
d)
podrobnosti o poskytovaní, spôsoby poskytovania a výšku peňažného príspevku podľa § 205 ods. 9.
(3)
Poskytovanie proviantných náležitostí a prepravných náležitostí ustanoví služobný predpis.
JEDENÁSTA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY
§ 209
Predchádzanie škodám
(1)
Na ochranu majetku štátu veliteľ môže poveriť profesionálneho vojaka vykonávaním kontroly vecí, ktoré profesionálny vojak vnáša na pracovisko, do vojenského útvaru alebo vojenského zariadenia, alebo ktoré z nich odnáša, alebo vykonať aj osobnú prehliadku profesionálneho vojaka. Pri kontrole sa musia dodržať predpisy o ochrane osobnej slobody a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť.
(2)
Kontrolu podľa odseku 1 u profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva môže vykonať len profesionálny vojak poverený riaditeľom Vojenského spravodajstva a u profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenskej polície len profesionálny vojak poverený riaditeľom Vojenskej polície.
(3)
Podmienky kontroly podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis.
Konanie o náhrade škody
§ 210
(1)
Za správcu majetku štátu vo veciach náhrady škody koná a rozhoduje veliteľ.
(2)
Veliteľ je povinný vymáhať od profesionálneho vojaka náhradu škody, za ktorú profesionálny vojak zodpovedá, ak tento zákon v § 213 neustanovuje inak.
(3)
Požadovanú náhradu škody určí veliteľ. Pri určovaní náhrady škody sa prihliada najmä na výšku spôsobenej škody, okolnosti jej vzniku a mieru zavinenia.
§ 211
(1)
Profesionálny vojak, ktorý plní úlohy mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77, zodpovedá za škodu spôsobenú z nedbanlivosti najviac do sumy štvornásobku služobného platu priznaného v čase vzniku škody.
(2)
Ak profesionálnemu vojakovi patril počas vzniku škody zahraničný plat, výška náhrady škody sa určí z tohto platu.
§ 212
(1)
Ak profesionálny vojak písomne uzná svoju zodpovednosť za škodu čo do výšky a dôvodov a povinnosť túto škodu nahradiť v sume určenej veliteľom, veliteľ a profesionálny vojak uzavrú dohodu o náhrade škody.
(2)
Súčasťou dohody o náhrade škody je aj spôsob náhrady škody počas služobného pomeru profesionálneho vojaka a po skončení jeho služobného pomeru.
(3)
Dohoda o náhrade škody musí byť písomná, inak je neplatná. Písomná dohoda o náhrade škody nie je potrebná, ak škoda bola už uhradená.
§ 213
Upustenie od uplatnenia náhrady škody a od vymáhania zostatku náhrady škody
(1)
Od uplatnenia náhrady škody možno upustiť celkom alebo čiastočne, ak došlo ku škode najmä pri
a)
výcviku vojakov,
b)
vojenskej akcii alebo bezprostredne po nej,
c)
vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 alebo pri plnení úloh v inom mieste podľa § 78 alebo
d)
vážnej ujme na zdraví, ktorú profesionálny vojak utrpel v súvislosti so spôsobením škody.
(2)
Veliteľ môže upustiť od vymáhania neuhradeného zostatku náhrady škody, ak profesionálny vojak o to požiadal, riadne a včas uhradil aspoň dve tretiny sumy z určenej náhrady škody a ak
a)
vo výkone štátnej služby dosahuje výsledky podľa § 54 ods. 3 písm. a) alebo
b)
sa preukázateľne dostal do ťaživej sociálnej situácie, ktorú si sám nezavinil.
§ 214
Postup podľa § 211 ods. 1 a § 213 sa nepoužije, ak profesionálny vojak spôsobil škodu
a)
úmyselne,
b)
pod vplyvom alkoholu alebo po užití iných omamných alebo psychotropných látok,
c)
schodkom na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, alebo
d)
stratou zverených predmetov.
§ 215
Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretím osobám
(1)
Štát zodpovedá za škodu spôsobenú osobou alebo osobe, ktorá poskytla pomoc profesionálnemu vojakovi pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s výkonom štátnej služby na žiadosť profesionálneho vojaka alebo s jeho vedomím; tejto zodpovednosti sa môže zbaviť len vtedy, ak preukáže, že osoba škodu spôsobila úmyselne.
(2)
Osobe, ktorá poskytla pomoc podľa odseku 1 a bola jej spôsobená škoda, utrpela ujmu na zdraví alebo zomrela, poskytne štát náhrady podľa osobitného predpisu.116)
(3)
Štát zodpovedá aj za škodu, ktorú profesionálny vojak spôsobil tretím osobám pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s jej výkonom.
(4)
Za štát podľa odsekov 1 až 3 koná a rozhoduje služobný úrad.
§ 216
Podrobnosti o náhrade škody ustanoví služobný predpis.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 217
(2)
Na právne vzťahy profesionálnych vojakov vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva sa pri zavedení pružného služobného času primerane použijú aj ustanovenia § 88 ods. 2 až 5, § 97 ods. 3 a § 143 Zákonníka práce.
(3)
K zániku práva z dôvodu, že nebolo vykonané v ustanovenej lehote, dochádza v prípadoch uvedených v § 93, 94 a 141; na zánik práva sa prihliadne, aj keď sa to v konaní nenamieta.
§ 218
Doručovanie
(1)
Rozhodnutie, personálny rozkaz a disciplinárny rozkaz sa profesionálnemu vojakovi doručujú do vlastných rúk v mieste výkonu štátnej služby, v mieste pobytu alebo kdekoľvek bude profesionálny vojak zastihnutý.
(2)
Rozhodnutie, personálny rozkaz a disciplinárny rozkaz sa považujú za doručené, ak profesionálny vojak rozhodnutie, personálny rozkaz alebo disciplinárny rozkaz prevezme, alebo ak doručenie rozhodnutia, personálneho rozkazu alebo disciplinárneho rozkazu bolo zmarené konaním alebo opomenutím profesionálneho vojaka. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak profesionálny vojak prijatie rozhodnutia, personálneho rozkazu alebo disciplinárneho rozkazu odmietne.
(3)
Ak nemožno doručiť rozhodnutie, personálny rozkaz alebo disciplinárny rozkaz profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, doručenie sa vykoná podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.117)
§ 219
Vzťah k správnemu poriadku
(1)
Na prieskumné konanie podľa § 100 a 101 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(2)
Na právne vzťahy profesionálneho vojaka sa v prípadoch uvedených v § 91 ods. 1 písm. a), b) a d) primerane vzťahujú ustanovenia § 14 až 17 a § 62 až 69 všeobecného predpisu o správnom konaní.
(3)
Na právne vzťahy profesionálneho vojaka sa v prípadoch uvedených v § 91 ods. 1 písm. c) primerane vzťahujú ustanovenia § 1, § 3 ods. 1, 2, 4 a 5, § 4 ods. 1, § 5, 6, § 9 až 15, § 16, 17, § 19 ods. 2, § 20 až 24, § 25 ods. 5, § 27, 28, § 31 až 33, § 37 ods. 1, § 40 až 43, § 45, 52, 53, 57, § 59 až 60a a § 62 až 70 všeobecného predpisu o správnom konaní.
§ 220
Osobitné spôsoby vykazovania údajov
Ak je to nevyhnutné na utajenie činnosti alebo totožnosti profesionálneho vojaka alebo plnenia úloh Vojenského spravodajstva, môže služobný úrad používať osobitné spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane devízového hospodárstva, pri priznávaní a vykazovaní daní z príjmov zo závislej činnosti fyzických osôb a pri vykazovaní poistného zdravotným poisťovniam a poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie.
§ 221
(1)
Veliteľ môže poveriť profesionálneho vojaka zaradeného do dozornej služby alebo do strážnej služby vykonávaním prehliadky osôb vstupujúcich do chráneného objektu, ktorým je objekt ozbrojených síl, strážený priestor alebo uzavretý priestor, a vykonávaním prehliadky dopravných prostriedkov vchádzajúcich do chráneného objektu, aby sa zabránilo vneseniu zbrane alebo veci, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo majetok (ďalej len "nebezpečná vec"). Poverený profesionálny vojak je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do chráneného objektu vydanie zbrane alebo nebezpečnej veci do úschovy.
(2)
Za osobu vstupujúcu do chráneného objektu podľa odseku 1 sa považuje aj osoba v dopravnom prostriedku, ktorý vchádza do chráneného objektu.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vzťahujú aj na osobu a dopravný prostriedok vychádzajúce z chráneného objektu.
(4)
Ak poverený profesionálny vojak zistí, že osoba uvedená v odsekoch 1 až 3 má u seba zbraň alebo nebezpečnú vec alebo sa tieto nachádzajú v dopravnom prostriedku, je oprávnený ich odňať. O odňatí vydá poverený profesionálny vojak potvrdenie. Odňatú zbraň alebo nebezpečnú vec je poverený profesionálny vojak povinný vrátiť osobe pri odchode z chráneného objektu, ak tomu nebránia zákonné dôvody. Prevzatie zbrane alebo nebezpečnej veci osoba potvrdí svojím podpisom. Ak zákonné dôvody nedovoľujú odňatú zbraň alebo nebezpečnú vec vrátiť, poverený profesionálny vojak vydá osobe potvrdenie o jej odňatí a zbraň alebo nebezpečnú vec odovzdá veliteľovi, ktorý ju odovzdá príslušnému útvaru Policajného zboru.
(5)
Poverený profesionálny vojak je oprávnený vyviesť z chráneného objektu osobu, ktorá do tohto objektu neoprávnene vnikla alebo sa tam neoprávnene zdržuje. Ak sú na to zákonné dôvody, poverený profesionálny vojak odovzdá takúto osobu príslušnému útvaru Vojenskej polície alebo príslušnému útvaru Policajného zboru.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na profesionálnych vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov.13)
§ 222
(1)
Občan, o ktorého prijatí do prípravnej štátnej služby bolo rozhodnuté podľa doterajšieho predpisu, a ktorému služobný pomer vznikne po účinnosti tohto zákona, sa považuje za profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe podľa tohto zákona.
(2)
Občan, o ktorého prijatí do dočasnej štátnej služby bolo rozhodnuté podľa doterajšieho predpisu a ktorému služobný pomer vznikne po účinnosti tohto zákona, sa považuje za profesionálneho vojaka
a)
v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona, ak jeho štátna služba podľa § 31 ku dňu prijatia trvala menej ako 16 rokov,
b)
v stálej štátnej službe podľa tohto zákona, ak jeho štátna služba podľa § 31 ku dňu prijatia trvala 16 rokov a viac.
(3)
Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 podľa doterajšieho predpisu v prípravnej štátnej službe a ktorému štátna služba ku dňu účinnosti tohto zákona trvá, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe podľa tohto zákona.
(4)
Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 v dočasnej štátnej službe podľa doterajšieho predpisu vo vojenskej hodnosti desiatnik, čatár, rotný, rotmajster, nadrotmajster, štábny nadrotmajster, podpráporčík, práporčík, nadpráporčík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, brigádny generál, generálmajor, generálporučík a generál a ktorému štátna služba podľa § 31 ku dňu účinnosti tohto zákona trvá
a)
menej ako 16 rokov, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona,
b)
16 rokov a viac, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe podľa tohto zákona.
(5)
Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 v dočasnej štátnej službe podľa doterajšieho predpisu vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa a slobodník a ktorému štátna služba ku dňu účinnosti tohto zákona trvá, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona.
(6)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 5 sa ustanovuje maximálna doba štátnej služby 17 rokov alebo veková hranica 55 rokov, ak tento zákon v § 223 neustanovuje inak. Maximálna doba štátnej služby alebo veková hranica sa na profesionálneho vojaka vzťahuje aj v prípade, ak bude povýšený do vojenskej hodnosti podľa tohto zákona. Pre trvanie služobného pomeru je rozhodujúca skutočnosť, ktorá u profesionálneho vojaka nastane skôr.
(7)
Profesionálny vojak, ktorý bol k 31. decembru 2015 v dočasnej štátnej službe podľa doterajšieho predpisu vo vojenskej hodnosti poručík a ktorému štátna služba podľa § 31 ku dňu účinnosti tohto zákona trvá
a)
menej ako 16 rokov, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona,
b)
16 rokov a viac, sa odo dňa účinnosti tohto zákona považuje za profesionálneho vojaka v stálej štátnej službe podľa tohto zákona.
(8)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 7 písm. a) sa ustanovuje maximálna doba štátnej služby 17 rokov.
(9)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 7 písm. a), ktorý bude vymenovaný do stálej štátnej služby, a profesionálnemu vojakovi podľa odseku 7 písm. b) sa ustanovuje veková hranica 55 rokov.
(10)
Na profesionálneho vojaka podľa odseku 7 písm. a) sa nevzťahuje § 29 ods. 6.
§ 223
(1)
Služobný pomer profesionálneho vojaka podľa § 222 ods. 4, 5 a 7, ktorý do 31. januára 2016 vyjadrí písomný nesúhlas s trvaním doby štátnej služby podľa tohto zákona, trvá do
a)
uplynutia doby výsluhy v hodnosti podľa zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 346/2005 Z. z."),
b)
uplynutia maximálnej doby služby podľa zákona č. 346/2005 Z. z.,
c)
dosiahnutia 55 rokov veku,
d)
uplynutia doby podľa § 21 ods. 7, 9, 10 a 12 zákona č. 346/2005 Z. z. alebo
e)
30. júna 2016, ak rozhodujúca skutočnosť pre trvanie služobného pomeru podľa písmen a) až d) nastane pred 30. júnom 2016.
(2)
Písomný nesúhlas podľa odseku 1 môže profesionálny vojak so súhlasom služobného úradu vziať späť do 31. januára 2016.
(3)
Služobný pomer profesionálneho vojaka podľa § 222 ods. 5, ktorý k 31. decembru 2015 dosiahol najmenej 16 rokov štátnej služby podľa § 31, trvá do
a)
uplynutia doby výsluhy v hodnosti podľa zákona č. 346/2005 Z. z.,
b)
uplynutia maximálnej doby služby podľa zákona č. 346/2005 Z. z.,
c)
uplynutia doby podľa § 21 ods. 7, 9, 10 a 12 zákona č. 346/2005 Z. z. alebo
d)
30. júna 2016, ak rozhodujúca skutočnosť pre trvanie služobného pomeru podľa písmen a) až d) nastane pred 30. júnom 2016.
(4)
Pre trvanie služobného pomeru podľa odseku 1 písm. a) až d) a odseku 3 písm. a) až c) je rozhodujúca skutočnosť, ktorá u profesionálneho vojaka nastane skôr.
(5)
Na profesionálneho vojaka podľa odseku 1 sa nevzťahuje § 29 a § 44 až 49.
(6)
Služobný pomer profesionálneho vojaka podľa § 222 ods. 4, 5 a 7, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona dosiahol vekovú hranicu podľa tohto zákona, trvá do uplynutia doby podľa § 21 ods. 12 zákona č. 346/2005 Z. z., ak mu nebude povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32.
(7)
Služobný pomer profesionálneho vojaka podľa § 222 ods. 4, 5 a 7, ktorý v čase od 1. marca 2016 do 30. júna 2016 dosiahne vekovú hranicu podľa tohto zákona a nebude mu povolená výnimka z vekovej hranice podľa § 32, trvá do 31. júla 2016.
§ 224
(1)
Vojenské hodnosti dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za vojenské hodnosti podľa tohto zákona, ak nie je v § 231 ustanovené inak.
(2)
Zapožičanie vojenskej hodnosti podľa doterajšieho predpisu sa považuje za zapožičanie vojenskej hodnosti podľa tohto zákona.
(3)
Do minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti podľa tohto zákona sa započítava aj doba vo vojenskej hodnosti podľa doterajších predpisov.
§ 225
(1)
Ak bol profesionálny vojak komisiou pre konkurenčný výber určený na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo na povýšenie podľa doterajšieho predpisu a nebolo rozhodnuté o jeho vymenovaní do vojenskej hodnosti alebo povýšení do dňa účinnosti tohto zákona, toto určenie zaniká.
(2)
Profesionálny vojak, o ktorého vymenovaní do vojenskej hodnosti alebo povýšení bolo rozhodnuté pred účinnosťou tohto zákona a ku dňu účinnosti tohto zákona nebol vymenovaný do vojenskej hodnosti alebo povýšený, sa vymenuje do vojenskej hodnosti alebo povýši dňom, ktorý je uvedený v personálnom rozkaze, ak nie je v § 231 ustanovené inak.
(3)
Štátna služba profesionálneho vojaka podľa odseku 2, ktorý do 31. januára 2016 vyjadrí písomný nesúhlas s trvaním doby štátnej služby podľa tohto zákona, trvá do 30. júna 2016.
§ 226
(1)
Profesionálneho vojaka podľa § 46 a 47, ktorý odo dňa účinnosti tohto zákona do 31. januára 2016 spĺňa podmienky na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie, služobný úrad dňom 1. marca 2016 vymenuje do vojenskej hodnosti alebo povýši.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý vyjadril písomný nesúhlas s trvaním doby štátnej služby podľa tohto zákona.
§ 227
(1)
Profesionálneho vojaka v dôstojníckej hodnosti, ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, možno podľa tohto zákona opakovane ustanoviť do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou poručík, nadporučík alebo kapitán, ak na ustanovenie do funkcie podľa doterajšieho predpisu postačovalo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
(2)
Profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe, s ktorým bola uzatvorená dohoda o umožnení získania vysokoškolského vzdelania podľa doterajšieho predpisu a ktorý je k 1. januáru 2016 študentom vojenskej vysokej školy, po ukončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa možno podľa tohto zákona ustanoviť do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou poručík, ak na ustanovenie do funkcie podľa doterajšieho predpisu postačovalo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.
(3)
Profesionálneho vojaka podľa odsekov 1 a 2 služobný úrad vyšle na svoje náklady na vysokoškolské štúdium druhého stupňa v externej forme na verejnej vysokej škole alebo štátnej vysokej škole na území Slovenskej republiky, ak profesionálny vojak
a)
požiadal o vyslanie na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a
b)
je prijatý na vysokoškolské štúdium v študijnom odbore ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 35 ods. 3.
(4)
Ak profesionálny vojak podľa odseku 1 nezíska vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa do 31. decembra 2021, jeho služobný pomer sa skončí prepustením podľa tohto zákona.
(5)
Ak profesionálny vojak podľa odseku 2 nezíska vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa do šiestich rokov odo dňa skončenia vysokoškolského štúdia prvého stupňa, jeho služobný pomer sa skončí prepustením podľa tohto zákona.
(6)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa odseku 3, patria náhrady výdavkov ako pri služobnej ceste.
(7)
Na profesionálneho vojaka vyslaného na vysokoškolské štúdium druhého stupňa podľa odseku 3 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 38 ods. 1, 4, 5, 7 a 8.
(8)
Profesionálny vojak, ktorý je k 1. januáru 2016 ustanovený do funkcie vo vojenskej odbornosti vojenské zdravotníctvo, na ktorej výkon do 31. decembra 2021 nesplní kvalifikačné predpoklady podľa § 35 ods. 3, sa prepustí zo služobného pomeru profesionálneho vojaka v súlade s ustanovením § 83 ods. 1 písm. g), ak ho nemožno ustanoviť do inej funkcie.
§ 228
(1)
Na konanie vo veciach služobného pomeru začaté pred účinnosťou tohto zákona, ktoré nebolo právoplatne skončené, a na právne vzťahy s ním súvisiace sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Konanie vo veci prijatia občana do štátnej služby začaté pred účinnosťou tohto zákona podľa doterajších predpisov sa dokončí podľa tohto zákona.
(3)
Nároky, ktoré vznikli zo služobného pomeru pred účinnosťou tohto zákona, a právne úkony s nimi súvisiace sa posudzujú podľa doterajších predpisov; to platí aj o lehotách, ktoré začali plynúť pred účinnosťou tohto zákona.
(4)
Ak bol personálny rozkaz vydaný podľa doterajších predpisov a bol právoplatne zrušený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, profesionálnemu vojakovi patria nároky podľa tohto zákona.
(5)
Na konanie vo veciach služobnej disciplíny, priestupkov a na konanie o náhrade škody začaté pred účinnosťou tohto zákona, ktoré neboli právoplatne skončené, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 229
(1)
Ustanovenie profesionálneho vojaka do funkcie podľa doterajšieho predpisu sa považuje za ustanovenie do funkcie podľa tohto zákona.
(2)
Prerušenie výkonu funkcie podľa doterajšieho predpisu sa považuje za prerušenie výkonu funkcie podľa tohto zákona.
(3)
Poverenie profesionálneho vojaka zastupovaním iného profesionálneho vojaka vo funkcii podľa doterajšieho predpisu zanikne dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka podľa doterajšieho predpisu sa považuje za dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby podľa tohto zákona.
(5)
Dočasné vyčlenenie profesionálneho vojaka podľa doterajšieho predpisu sa považuje za vyčlenenie podľa tohto zákona.
(6)
Zaradenie profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 62 ods. 1 písm. b), d) až j) zákona č. 346/2005 Z. z. sa považuje za zaradenie do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa tohto zákona.
(7)
Služobný pomer profesionálneho vojaka zaradeného do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 62 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 346/2005 Z. z. sa skončí prepustením podľa tohto zákona. O prepustení rozhodne služobný úrad do 29. februára 2016.
(8)
Zaradenie profesionálneho vojaka do neplatenej zálohy podľa doterajšieho predpisu sa považuje za zaradenie do neplatenej zálohy podľa tohto zákona.
(9)
Zaradenie profesionálneho vojaka do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť podľa doterajšieho predpisu sa považuje za zaradenie do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie predpokladov na výkon funkcie a na vojenskú hodnosť podľa tohto zákona.
(10)
Vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa doterajšieho predpisu sa považuje za vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa tohto zákona.
(11)
Vyslanie profesionálneho vojaka na stáž podľa doterajšieho predpisu sa považuje za vyslanie na stáž podľa tohto zákona.
(12)
Vyslanie profesionálneho vojaka na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť podľa doterajšieho predpisu sa považuje za vyslanie profesionálneho vojaka na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby podľa tohto zákona.
(13)
Vyslanie profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa § 27a ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. trvá do skončenia tohto štúdia. Profesionálnemu vojakovi sa poskytne študijné voľno v rozsahu podľa § 119.
(14)
Vyslanie profesionálneho vojaka na vysokoškolské štúdium podľa § 27a ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z. sa považuje za vyslanie na vysokoškolské štúdium podľa § 36; tomuto profesionálnemu vojakovi patria náhrady výdavkov ako pri služobnej ceste.
(15)
Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa § 27a zákona č. 346/2005 Z. z., je povinný uhradiť služobnému úradu náklady spojené s vysokoškolským štúdiom alebo ich pomernú časť, ak sa jeho služobný pomer skončí pred uplynutím doby dvojnásobku dĺžky trvania vysokoškolského štúdia od jeho skončenia alebo prepustením z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), j) až n) alebo odseku 5 alebo z dôvodu podľa § 85 písm. a).
(16)
Profesionálny vojak, ktorý bol vyslaný do kurzu alebo do špecializačného štúdia podľa § 26 ods. 2 zákona č. 346/2005 Z. z., je povinný uhradiť náklady spojené s kurzom alebo špecializačným štúdiom alebo ich pomernú časť, ak sa jeho služobný pomer skončí pred uplynutím doby štvornásobku dĺžky trvania kurzu alebo špecializačného štúdia od jeho skončenia alebo prepustením z dôvodov podľa § 83 ods. 1 písm. c) až f), j) až n) alebo odseku 5 alebo z dôvodu podľa § 85 písm. a).
(17)
Práva a povinnosti vyplývajúce z písomnej dohody uzatvorenej podľa § 18 a 18a zákona č. 346/2005 Z. z. zostávajú zachované.
(18)
Služobné voľno poskytnuté profesionálnemu vojakovi podľa § 104a zákona č. 346/2005 Z. z. sa započítava do nároku na študijné voľno podľa § 119.
(19)
Nárok na náhradné voľno za štátnu službu nadčas, ktorý profesionálnemu vojakovi vznikol pred účinnosťou tohto zákona, sa posudzuje podľa doterajších predpisov. Takéto náhradné voľno sa poskytuje podľa tohto zákona.
§ 230
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému boli pred účinnosťou tohto zákona poskytované náhrady cestovných výdavkov alebo náhrady za použitie súkromného cestného motorového vozidla podľa § 162 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z. z., nárok na ich poskytovanie dňom účinnosti tohto zákona zaniká.
(2)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 patrí odo dňa účinnosti tohto zákona náhrada na návštevu rodiny za cestu do miesta, v ktorom sa nachádza domácnosť podľa § 198 ods. 2 a späť jedenkrát za každý kalendárny týždeň za podmienok podľa § 198 ods. 1 až 3 a 5 až 7, najdlhšie však počas troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(3)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorý bude po účinnosti tohto zákona ustanovený alebo vymenovaný do funkcie v inom mieste výkonu štátnej služby, ktoré je v inej obci ako doterajšie miesto výkonu štátnej služby, a v inej obci, než v ktorej sa nachádza domácnosť podľa § 198 ods. 2, patrí náhrada na návštevu rodiny za cestu do miesta, v ktorom sa nachádza domácnosť podľa § 198 ods. 2, a späť jedenkrát za každý kalendárny týždeň za podmienok podľa § 198 ods. 1 až 3 a 5 až 7 počas troch rokov odo dňa ustanovenia alebo vymenovania do funkcie v inom mieste výkonu štátnej služby.
(4)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol pred účinnosťou tohto zákona poskytovaný príspevok na bývanie, nárok na jeho poskytovanie dňom účinnosti tohto zákona zaniká.
(5)
Ak služobný úrad podľa predpisov platných do 31. decembra 2015 vyplácal príspevok na bývanie v nižšej sume, ako patril, alebo príspevok na bývanie nevyplácal, hoci profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe splnil povinnosti podľa predpisov platných do 31. decembra 2015, služobný úrad doplatí profesionálnemu vojakovi príspevok na bývanie za čas, za ktorý ho vyplácal v nižšej sume, alebo príspevok na bývanie vyplatí za čas, za ktorý ho nevyplácal.
(6)
Nárok na doplatenie alebo vyplatenie príspevku na bývanie podľa odseku 5 zaniká uplynutím jedného roka od poslednej výplaty príspevku na bývanie v nižšej sume, ako patril, alebo od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý služobný úrad mal príspevok na bývanie vyplatiť.
(7)
Ak profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe spôsobil, že služobný úrad mu príspevok na bývanie podľa predpisov platných do 31. decembra 2015 vyplatil neoprávnene, je povinný príspevok na bývanie alebo jeho časť vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku na bývanie vyplateného neoprávnene alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím dvoch rokov odo dňa, keď služobný úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku na bývanie.
(8)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. januárom 2016, patrí odo dňa účinnosti tohto zákona stabilizačný príspevok v sume a za podmienok podľa § 190 až 192.
(9)
Profesionálny vojak podľa odseku 8 čestné vyhlásenie podľa § 191 ods. 2 nepredkladá.
(10)
Pilotovi, ktorému patril osobitný stabilizačný príspevok podľa § 205 zákona č. 346/2005 Z. z., patrí odo dňa účinnosti tohto zákona osobitný stabilizačný príspevok za podmienok a v sume podľa § 193.
(11)
Stabilizačný príspevok priznaný profesionálnemu vojakovi podľa predpisov platných do 31. decembra 2015 sa profesionálnemu vojakovi vyplatí v rozsahu a spôsobom podľa predpisov platných do 31. decembra 2015. Nárok na stabilizačný príspevok a osobitný stabilizačný príspevok podľa tohto zákona nie je dotknutý.
§ 231
(1)
Profesionálnemu vojakovi vo vojenskej hodnosti podpráporčík odo dňa účinnosti tohto zákona patrí vojenská hodnosť rotný.
(2)
Profesionálnemu vojakovi vo vojenskej hodnosti práporčík odo dňa účinnosti tohto zákona patrí vojenská hodnosť rotmajster.
(3)
Profesionálnemu vojakovi vo vojenskej hodnosti nadpráporčík odo dňa účinnosti tohto zákona patrí vojenská hodnosť nadrotmajster.
(4)
Zapožičanie vojenskej hodnosti podpráporčík podľa doterajšieho predpisu sa považuje za zapožičanie vojenskej hodnosti rotný podľa tohto zákona.
(5)
Zapožičanie vojenskej hodnosti práporčík podľa doterajšieho predpisu sa považuje za zapožičanie vojenskej hodnosti rotmajster podľa tohto zákona.
(6)
Zapožičanie vojenskej hodnosti nadpráporčík podľa doterajšieho predpisu sa považuje za zapožičanie vojenskej hodnosti nadrotmajster podľa tohto zákona.
(7)
Profesionálnemu vojakovi, o ktorého vymenovaní do vojenskej hodnosti podpráporčík bolo rozhodnuté pred účinnosťou tohto zákona a ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona nebol vymenovaný do tejto vojenskej hodnosti, patrí vojenská hodnosť rotný odo dňa uvedeného v personálnom rozkaze.
(8)
Profesionálnemu vojakovi, o ktorého povýšení do vojenskej hodnosti práporčík bolo rozhodnuté pred účinnosťou tohto zákona a ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona nebol do tejto vojenskej hodnosti povýšený, patrí vojenská hodnosť rotmajster odo dňa uvedeného v personálnom rozkaze.
(9)
Profesionálnemu vojakovi, o ktorého povýšení do vojenskej hodnosti nadpráporčík bolo rozhodnuté pred účinnosťou tohto zákona a ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona nebol do tejto vojenskej hodnosti povýšený, patrí vojenská hodnosť nadrotmajster odo dňa uvedeného v personálnom rozkaze.
(10)
Do minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti podľa tohto zákona sa profesionálnemu vojakovi podľa odsekov 1 až 3 započítava aj doba v poslednej dosiahnutej vojenskej hodnosti v hodnostnom zbore práporčíkov podľa doterajších predpisov.
(11)
Zmena plánovanej vojenskej hodnosti z hodnostného zboru práporčíkov na vojenskú hodnosť v hodnostnom zbore poddôstojníkov sa nepovažuje za organizačnú zmenu podľa tohto zákona.
§ 232
(1)
Profesionálnemu vojakovi, na ktorého sa vzťahuje § 231, patrí doplatok do výšky služobného platu, ktorý mu patril k 31. decembru 2015, ak služobný plat, ktorý mu patril k 31. decembru 2015, je vyšší ako služobný plat, ktorý mu patrí odo dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Výška doplatku podľa odseku 1 sa počas trvania služobného pomeru nemení.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému patril služobný plat k 31. decembru 2015 zo zapožičanej vojenskej hodnosti patrí doplatok do výšky služobného platu, ktorý mu patril k 31. decembru 2015, ak služobný plat, ktorý profesionálnemu vojakovi patril k 31. decembru 2015, je vyšší ako služobný plat, ktorý mu patrí odo dňa účinnosti tohto zákona. Doplatok podľa prvej vety sa profesionálnemu vojakovi poskytuje počas trvania zapožičania vojenskej hodnosti podľa doterajšieho predpisu.
(4)
Profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva sa doplatok podľa odseku 1 poskytuje do času, kým sa rozdiel podľa odseku 1 neodstráni, najdlhšie však do ustanovenia do inej funkcie podľa tohto zákona s vyššou alebo nižšou plánovanou vojenskou hodnosťou.
(5)
Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 4 po skončení vyčlenenia na plnenie úloh Vojenského spravodajstva podľa tohto zákona doplatok podľa odsekov 1 a 2 nepatrí.
§ 233
(1)
Povolenie nosiť vojenskú rovnošatu vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za povolenie nosiť vojenskú rovnošatu podľa tohto zákona.
(2)
Profesionálneho vojaka, ktorý bol prijatý do štátnej služby podľa doterajších predpisov, služobný úrad oboznámi s ustanoveniami o zákaze diskriminácie podľa § 4 ods. 1 až 5 do 29. februára 2016.
§ 234
(1)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "profesionálna služba", rozumie sa tým "štátna služba profesionálneho vojaka".
(2)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "služobný príjem profesionálneho vojaka", rozumie sa tým "služobný plat profesionálneho vojaka".
(3)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "priemerný zárobok profesionálneho vojaka", rozumie sa tým "služobný plat" priznaný profesionálnemu vojakovi v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie.
(4)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "mzda" alebo "náhrada mzdy", rozumie sa tým u profesionálneho vojaka "plat", ktorý mu bol priznaný v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie.
§ 235
(1)
Odtlačky prstov, biologická vzorka odobratá profesionálnemu vojakovi a panoramatická röntgenová snímka chrupu oboch čeľustí spracované do 31. decembra 2015 tvoria obsah registra identifikačnej databázy profesionálneho vojaka podľa tohto zákona.
(2)
Služobný úrad do 31. decembra 2021 zabezpečí odobratie odtlačkov prstov, biologickej vzorky a vyhotovenie panoramatickej röntgenovej snímky chrupu oboch čeľustí profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. januárom 2016 a do 31. decembra 2015 mu neboli odobraté odtlačky prstov, odobratá biologická vzorka a vyhotovená panoramatická röntgenová snímka chrupu oboch čeľustí podľa zákona č. 346/2005 Z. z.; profesionálny vojak je povinný sa týmto úkonom podrobiť.
§ 236
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 237
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 483/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 315/2011 Z. z., zákona č. 319/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 495/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky zdravotnej spôsobilosti, previerky psychickej spôsobilosti a fyzickej zdatnosti na posúdenie spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby,
3.
výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. septembra 2005 č. SELP/K-58/5-15/2005 o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie vysokoškolského štúdia profesionálnych vojakov v prípravnej štátnej službe (oznámenie č. 418/2005 Z. z.) v znení výnosu z 29. januára 2008 č. SEOPMVL-106-110/2007-OdL (oznámenie č. 39/2008 Z. z.) a výnosu z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-88-217/2008-OdL (oznámenie č. 483/2008 Z. z.),
4.
výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. októbra 2005 č. SELP/K-11/5-280/2005, ktorým sa ustanovujú činnosti vykonávané v mimoriadne náročnom prostredí alebo mimoriadne náročné činnosti na účely nároku na dodatkovú dovolenku profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky (oznámenie č. 462/2005 Z. z.),
5.
výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 27. októbra 2005 č. SELP/K-32/5-173 o podmienkach posudzovania zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie a jej kritériá (oznámenie č. 485/2005 Z. z.),
6.
výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. augusta 2007 č. SEOPMVL-80-44/2007-OdL o určení stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienkach ich udeľovania (oznámenie č. 380/2007 Z. z.) v znení výnosu z 30. októbra 2012 č. SEOPMVL-24-32/2012-OdL (oznámenie č. 333/2012 Z. z.),
7.
výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. SEOPMVL-122-107/2007-OdL o určení sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby (oznámenie č. 535/2007 Z. z.) v znení výnosu z 26. novembra 2008 č. SEOPMVL-88-218/2008-OdL (oznámenie č. 482/2008 Z. z. ),
8.
výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 16. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-49/2009-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie výstrojových náležitostí, druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov (oznámenie č. 560/2009 Z. z.),
9.
výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. SEOPMVL-91-168/2008-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu na účely určenia zahraničného platu profesionálneho vojaka (oznámenie č. 646/2008 Z. z.) v znení výnosu zo 17. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-62/2009-OdL (oznámenie č. 561/2009 Z. z.), výnosu z 29. novembra 2010 č. SEOPMVL-3-52/2010-OdL (oznámenie č. 451/2010 Z. z.) a výnosu z 22. júla 2013 č. ÚLP-106-4/2013-OdL (oznámenie č. 223/2013 Z. z.),
10.
výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. SEOPMVL-20-3/2009-OdL o požadovaných druhoch, študijných odboroch a učebných odboroch stredoškolského vzdelania, požadovaných študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností vo vojenskom zdravotníctve na výkon dočasnej štátnej služby (oznámenie č. 123/2009 Z. z.) v znení výnosu z 9. decembra 2010 č. SEOPMVL-3-55/2010-OdL (oznámenie č. 483/2010 Z. z.).
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z. a zákona č. 319/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7)
§ 215 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
3.
V § 19 sa na konci pripájajú tieto slová: "(ďalej len "zamestnanec")".
4.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Psychologické vyšetrenie a psychofyziologické overenie pravdovravnosti
(1)
Príslušník a zamestnanec sú povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu a psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti na základe rozhodnutia riaditeľa Vojenského spravodajstva.
(2)
Ak sa príslušník alebo zamestnanec odmietne podrobiť psychologickému vyšetreniu alebo psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, považuje sa to za porušenie povinnosti, závažné porušenie služobnej disciplíny alebo závažné porušenie pracovnej disciplíny a postupuje sa podľa osobitných predpisov.9)
(3)
Podmienky výkonu psychofyziologického overenia pravdovravnosti ustanoví minister.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 83 ods. 1 písm. o) zákona č. 281/2015 Z. z.
§ 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.
§ 51 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení zákona č. 151/2010 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/ 2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z., zákona č. 455/2012 Z. z., zákona č. 312/ 2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. a zákona č. 464/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 43 ods. 6 písm. f) sa za slovom "službu" vypúšťa čiarka a slová "ktorí sú dočasne vyčlenení na plnenie úloh vojenských vysokých škôl" sa nahrádzajú slovami "vo vojenských vysokých školách".
2.
V § 43 ods. 14 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "alebo v zariadeniach a útvaroch ozbrojených síl iných štátov, ak je to uvedené v príslušných medzinárodných zmluvách.".
Čl. IV
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 82/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z. a zákona č. 140/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b)
§ 156 ods. 2, § 232 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ea znie:
„3ea)
§ 168 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
4.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3ed sa citácia "§ 62 ods. 2 a § 65 ods. 3 a 4 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z." nahrádza citáciou "§ 173 a 179 zákona č. 281/2015 Z. z.".
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3h sa citácia "§ 116 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 48/2011 Z. z." nahrádza citáciou "§ 131 zákona č. 281/2015 Z. z.".
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 156 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
§ 232 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
9.
V § 12 ods. 4 sa slová "platovým koeficientom9a)" nahrádzajú slovami "platovým koeficientom príslušnej krajiny9a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 170 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
"§ 173 a 179 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
11.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia "§ 65 ods. 9 a 10 zákona č. 346/ 2005 Z. z." nahrádza citáciou "§ 179 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z.".
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 25 sa citácia "§ 104 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z." nahrádza citáciou "§ 116 zákona č. 281/2015 Z. z.".
13.
V § 24 ods. 3 písm. b) sa slová "sústredenom výcviku počas vyvedenia vojsk do vojenského výcvikového priestoru" nahrádzajú slovami "vojenskom cvičení".
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:
„31b)
§ 223 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
15.
V § 28 ods. 4 sa za slovom "roku" vypúšťa čiarka a slová "a to až do vyrovnania výšky služobného platu podľa § 21 ods. 5".
16.
V § 31 ods. 7 písmeno a) znie:
„a)
porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)“.
Poznámka pod čiarou k odkaz 31c znie:
„31c)
§ 83 ods. 1 písm. c) zákona č. 281/2015 Z. z.“.
17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31g znie:
„31g)
§ 16 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 281/2015 Z. z.“.
18.
V § 34 ods. 3 písmeno d) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 31h znie:
„d)
v priebehu 12 po sebe nasledujúcich mesiacov mu bolo opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa osobitného predpisu.31h)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31h znie:
„31h)
§ 139 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z.“.
19.
V § 35 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)“.
20.
V § 38 ods. 4 písm. b) prvý bod znie:
„1.
porušenia základnej povinnosti, obmedzenia alebo zákazu ustanovených osobitným predpisom,31c)“.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 32 sa citácia "zákon č. 370/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou "zákon č. 281/2015 Z. z.".
22.
V § 60 ods. 4 sa za slová "platovým koeficientom" vkladajú slová "príslušnej krajiny".
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 33d sa citácia "§ 62 ods. 2 a § 65 ods. 3 a 4 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z." nahrádza citáciou "§ 173 a 179 zákona č. 281/2015 Z. z.".
24.
Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:
㤠65a
Pri súbehu nároku na výsluhový príspevok a na invalidný výsluhový dôchodok majú policajt a profesionálny vojak nárok na výplatu jednej dávky, a to vyššej.“.
25.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:
„37)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
26.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33b a 33c znejú:
„33b)
§ 173 zákona č. 281/2015 Z. z.
33c)
§ 179 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
27.
V § 98 ods. 5 sa za slovom "koeficientom" vkladajú slová "príslušnej krajiny".
28.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.
29.
V poznámke pod čiarou k odkazu 41a sa citácia "§ 97 a 98 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z." nahrádza citáciou "§ 175 zákona č. 281/2015 Z. z.".
30.
V poznámke pod čiarou k odkazu 42 sa citácia "§ 148 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z." nahrádza citáciou "§ 166 zákona č. 281/2015 Z. z.".
31.
V § 100 ods. 1 sa slovo "30" nahrádza slovom "60".
32.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
„46)
§ 74 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 47 sa citácia "§ 65 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 Z. z." nahrádza citáciou "§ 76 zákona č. 281/2015 Z. z.".
34.
V § 108 sa vypúšťa odkaz 32 nad slovom "predpisov".
35.
Za § 143af sa vkladá § 143ag, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠143ag
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016
Ak služobný pomer policajta a profesionálneho vojaka vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 31. decembri 2015 a trval kratšie, ako je rozhodujúce obdobie na zistenie základu na výpočet odchodného, úmrtného a invalidného výsluhového dôchodku podľa § 143ac ods. 1, zisťuje sa základ na výpočet týchto dávok z celého obdobia predo dňom skončenia služobného pomeru.“.
Čl. V
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z.sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7, 8, 8a a 8b znejú:
„7)
§ 42 ods. 3 písm. c) až s) zákona č. 281/2015 Z. z.
8)
§ 32 zákona č. 281/2015 Z. z.
8a)
§ 83 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z.
8b)
§ 83 ods. 2 písm. b) až f) zákona č. 281/2015 Z. z.“.
3.
V § 14 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
čatára, rotného, rotmajstra, nadrotmajstra a štábneho nadrotmajstra a má ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie,“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
§ 157 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
5.
V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia "zákon č. 346/2005 Z. z." nahrádza citáciou "zákon č. 281/2015 Z. z.".
6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29a a 29b znejú:
„29a)
§ 60 zákona č. 281/2015 Z. z.
29b)
§ 42 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
7.
V § 15a ods. 7 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
8.
V § 15b ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
9.
V § 15b ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
10.
V § 15b ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29g znie:
„29g)
§ 132 ods. 1 až 5, § 137 ods. 3 a § 138 až 153 zákona č. 281/2015 Z. z.“.
12.
V § 21 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: "Na mimoriadne vymenovanie a mimoriadne povýšenie vojaka vo výslužbe sa vzťahujú odseky 10 a 11.".
13.
V § 21 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Ministerstvo môže povoliť nosenie vojenskej rovnošaty
a)
občanovi, ktorý skončil služobný pomer profesionálneho vojaka a je poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,34aa)
b)
účastníkovi boja proti fašizmu podľa osobitného predpisu,34ab)
c)
rehabilitovanému vojakovi podľa osobitného predpisu.34ac)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34aa až 34ac znejú:
„34aa)
§ 38 a 40 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
34ab)
Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb.
34ac)
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 13 až 17 sa označujú ako odseky 14 až 18.
14.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)
Vojenské hodnosti vojakov v zálohe dosiahnuté alebo priznané podľa doterajších predpisov sa považujú za vojenské hodnosti dosiahnuté podľa osobitného predpisu.29b)
(2)
Vojakovi v zálohe vo vojenskej hodnosti podpráporčík patrí od 1. januára 2016 vojenská hodnosť rotný.
(3)
Vojakovi v zálohe vo vojenskej hodnosti práporčík patrí od 1. januára 2016 vojenská hodnosť rotmajster.
(4)
Vojakovi v zálohe vo vojenskej hodnosti nadpráporčík patrí od 1. januára 2016 vojenská hodnosť nadrotmajster.“.
Čl. VI
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/ 2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 325/2014 Z. z. a zákona č. 362/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 62 ods. 1 písm. f) sa za slovo "zamestnanca" vkladajú slová "alebo podriadeného profesionálneho vojaka".
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 281/2015 Z. z.
MINIMÁLNE DOBY ŠTÁTNEJ SLUŽBY VO VOJENSKEJ HODNOSTI, MAXIMÁLNE DOBY ŠTÁTNEJ SLUŽBY A VEKOVÉ HRANICE
Vojenská hodnosť Minimálna doba štátnej služby
vo vojenskej
hodnosti
Maximálna doba štátnej služby (dočasná štátna služba) Veková hranica
Profesionálni vojaci okrem príslušníkov
Vojenského
spravodajstva
Príslušníci Vojenského
spravodajstva
Profesionálni vojaci okrem príslušníkov
Vojenského
spravodajstva
Príslušníci Vojenského
spravodajstva
Vojak 1. stupňa neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa
Vojak 2. stupňa 1 rok 9 rokov 17 rokov neustanovuje sa 55 rokov
Slobodník 2 roky 14 rokov 17 rokov neustanovuje sa 55 rokov
Desiatnik 2 roky 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov
Čatár 4 roky 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov
Rotný 5 rokov 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov
Rotmajster 5 rokov 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov
Nadrotmajster 5 rokov 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov
Štábny nadrotmajster neustanovuje sa 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov
Poručík 4 roky 15 rokov 17 rokov neustanovuje sa 55 rokov
Nadporučík 4 roky 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov
Kapitán 5 rokov 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov
Major 4 rokov 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov
Podplukovník 3 roky 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov
Plukovník neustanovuje sa 17 rokov 17 rokov 55 rokov 55 rokov
Brigádny generál neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa 55 rokov 55 rokov
Generálmajor neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa 55 rokov 55 rokov
Generálporučík neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa 55 rokov 55 rokov
Generál neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa neustanovuje sa
Príloha č. 2 k zákonu č. 281/2015 Z. z.
CHARAKTERISTIKY VOJENSKÝCH HODNOSTÍ
VOJAK 1. STUPŇA
Získavanie základných vojenských návykov, schopností, zručností a vlastností, adaptačný proces, vykonávanie základného vojenského výcviku a vojenského odborného výcviku.
Štúdium na vojenskej vysokej škole alebo na civilnej vysokej škole na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.
Príprava na výkon dočasnej štátnej služby.
VOJAK 2. STUPŇA
Vedenie boja so zbraňou samostatne alebo v zostave bojovej jednotky podľa rozkazov veliteľa.
Ovládanie a údržba osobnej zbrane.
Obsluha a technické práce na zbraňových systémoch a vojenskej technike, práca s materiálom podľa presných postupov, pokynov a rozkazov s bežnou zmyslovou záťažou alebo so zvýšenou fyzickou záťažou aj v sťažených klimatických podmienkach.
Riadenie osobných a ľahkých nákladných vozidiel, špeciálnej vojenskej techniky a strojov.
Vykonávanie služobných úloh a povinností podľa pokynov a rozkazov veliteľa.
Vykonávanie dozornej a strážnej služby.
Zodpovednosť za vlastnú pripravenosť, pridelený materiál, vojenské vystupovanie a za splnenie zadaných úloh.
SLOBODNÍK
Vedenie boja so zbraňou alebo zbraňovým systémom samostatne alebo v zostave bojovej jednotky podľa rozkazov veliteľa.
Velenie dočasne vytvorenému účelovému taktickému tímu na splnenie bojovej úlohy.
Ovládanie, obsluha a údržba zbraní a jednoduchých zbraňových systémov.
Vykonávanie rutinných opakujúcich sa činností pri práci s vojenskou technikou alebo materiálom podľa ustanovených a nacvičených postupov so zvýšenou psychickou pracovnou záťažou alebo so zvýšenou fyzickou záťažou aj v zhoršených klimatických podmienkach.
Vykonávanie obsluhy, riadenia a údržby vojenských motorových vozidiel, zbraňových systémov a špeciálnej vojenskej techniky podľa príslušnej dokumentácie a postupov.
Vykonávanie dozornej a strážnej služby a zodpovednosť za výkon dozornej a strážnej služby podriadených príslušníkov zmeny.
Zodpovednosť za vlastnú pripravenosť, pridelený materiál, vojenské vystupovanie a za splnenie zadaných úloh.
DESIATNIK
Velenie obsluhe, osádke, stanici alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne v boji podľa rozkazov veliteľa.
Riadenie prípravy a výcviku podriadených.
Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených.
Obsluha, riadenie a údržba zložitých zbraňových systémov, špeciálnych bojových vozidiel a vojenskej techniky podľa ustanovenej dokumentácie a postupov.
Vykonávanie rutinných činností s premenlivými vstupnými informáciami pri vykonávaní obsluhy a údržby zbraňových systémov a vojenskej techniky alebo pri vedení administratívy.
Evidencia a skladovanie vojenského materiálu.
Zodpovednosť za plné využitie bojových možností zbraňových systémov a špeciálnej vojenskej techniky v rôznych situáciách, aj v sťažených klimatických a prírodných podmienkach.
Zodpovednosť za prípravu podriadených a za vlastnú pripravenosť, pridelený materiál, vojenské vystupovanie a za splnenie zadaných úloh.
ČATÁR
Velenie skupine, tímu alebo inému organizačnému prvku rovnakej úrovne v boji podľa rozkazov veliteľa.
Riadenie prípravy a výcviku podriadených.
Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených.
Riadenie alebo zabezpečovanie chodu čiastkových úsekov, prevádzkových procesov alebo zložitých zariadení, ktorých vykonávanie vyžaduje voľbu správneho postupu z viacerých možných riešení, vo veliteľstve jednotky, štábu alebo vo vyšších veliteľstvách a štáboch.
Samostatné vykonávanie špeciálnych technických alebo odborných činností spojené s voľbou technologického postupu podľa platných noriem, štandardov, vojenských alebo iných predpisov a inej dokumentácie, s hmotnou zodpovednosťou alebo zodpovednosťou za bezpečnosť zdravia.
Zodpovednosť za prevádzkyschopnosť a bojovú pohotovosť vojenskej techniky a materiálu.
ROTNÝ
Velenie družstvu v boji podľa rozkazov veliteľa.
Velenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva do úrovne čata alebo iného organizačného prvku rovnakej úrovne.
Riadenie prípravy a výcviku podriadených.
Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených.
Riadenie alebo zabezpečovanie chodu čiastkových úsekov, prevádzkových procesov alebo zložitých zariadení, ktorých vykonávanie vyžaduje voľbu správneho postupu z viacerých možných riešení, vo veliteľstve jednotky, štábu alebo vo vyšších veliteľstvách a štáboch.
Plánovanie, realizácia, kontrola a hodnotenie vojenského výcviku a odbornej prípravy vo vojenskom výcvikovom zariadení.
Vykonávanie činností s premenlivými informáciami, ktoré sú spracúvané podľa metodických predpisov, s dôsledkami na organizačné útvary vojenských organizačných celkov od úrovne čata.
Plánovanie, riadenie, kontrola a vykonávanie vysokošpecializovaných technických alebo odborných prác podľa technologických postupov ustanovených normami, štandardmi, vojenskými a inými predpismi a inou dokumentáciou vyžadujúce spoluprácu viacerých organizačných prvkov vojenskej jednotky.
Zodpovednosť za prevádzkyschopnosť a bojovú pohotovosť vojenskej techniky a materiálu.
ROTMAJSTER
Velenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva na úrovni čata, rota alebo iných porovnateľných vojenských organizačných prvkov.
Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených.
Plánovanie, realizácia, kontrola a hodnotenie vojenského výcviku a odbornej prípravy vo vojenskom výcvikovom zariadení.
Analytická a hodnotiaca činnosť pri príprave plánov a podkladov na rozhodnutie vyšších veliteľov. Činnosti vyžadujúce spoluprácu pri riešení rôznorodých úloh vnútri celej organizácie s dôsledkami na ostatné organizačné prvky.
Plánovanie, riadenie, kontrola a hodnotenie najzložitejších špeciálnych technických alebo odborných prác podľa technologických postupov ustanovených normami, štandardmi, vojenskými a inými predpismi a inou dokumentáciou vyžadujúce riadenie a koordináciu viacerých organizačných prvkov, špeciálne konzultácie a činnosti spojené s hmotnou zodpovednosťou.
Vykonávanie špecializovaných prác, revízií a kontrol, zabezpečovanie stálej technickej spôsobilosti vojenskej výzbroje, techniky a materiálu, administratívneho a hospodársko-správneho charakteru.
NADROTMAJSTER
Velenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva do stupňa prápor.
Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť, vycvičenosť a za vojenské vystupovanie podriadených.
Velenie a riadenie výcvikových zariadení.
Tvorba novelizácie programov výcviku v kurzoch mužstva a poddôstojníkov. Spracovanie podkladov a návrhov ku koncepcii interných normatívnych aktov a základných výcvikových dokumentov. Navrhovanie rozvoja a smerovania zboru mužstva a poddôstojníkov do stupňa prápor.
Riadenie, organizácia alebo operatívne zabezpečovanie chodu súboru zložitých zariadení a prevádzkových procesov podľa všeobecných postupov spojené so zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu osôb a činnosti spojené s hmotnou zodpovednosťou a vplyvom na organizačné útvary a mimo neho do úrovne prápor.
ŠTÁBNY NADROTMAJSTER
Velenie a riadenie v oblasti vojenského výcviku a odbornej prípravy poddôstojníkov a mužstva na stupni brigáda a vyššie.
Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť a za vycvičenosť poddôstojníkov a mužstva.
Velenie a riadenie výcvikových zariadení.
Tvorba novelizácie programov výcviku v kurzoch mužstva a poddôstojníkov. Spracovanie podkladov a pripomienok k návrhom koncepcií interných normatívnych aktov a základných výcvikových dokumentov. Určovanie rozvoja a smerovanie zboru mužstva a zboru poddôstojníkov, navrhovanie dokumentov na rokovania veliteľov od stupňa brigáda.
Riadenie, organizácia alebo operatívne zabezpečovanie chodu súboru zložitých zariadení a prevádzkových procesov podľa všeobecných postupov spojené so zodpovednosťou za zdravie a životy širšieho okruhu osôb.
PORUČÍK
Velenie čate alebo inému porovnateľnému organizačnému prvku rovnakej úrovne podľa rozkazov nadriadeného veliteľa.
Zodpovednosť za bojovú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť podriadenej jednotky.
Odborné špecializované činnosti s vysokými nárokmi na myslenie a analytické schopnosti, s požiadavkou na rozhodovanie o voľbe správneho postupu z viacerých možných riešení vyžadujúce spoluprácu s viacerými subjektmi na veliteľstve alebo štábe vyššieho vojenského organizačného celku.
NADPORUČÍK
Velenie špeciálnemu organizačnému celku úrovne čata podľa rozkazov veliteľa, zastupovanie veliteľa organizačného celku úrovne rota.
Zodpovednosť za bojovú, odbornú a morálnu pripravenosť a vycvičenosť príslušníkov podriadených jednotiek.
Vedenie samostatnej organizačnej agendy alebo velenie organizačnej odbornej súčasti na veliteľstve a štábe vojenského organizačného celku úrovne rota, prápor, na vyššom taktickom, operačnom alebo strategickom veliteľstve.
Samostatné odborné špecializované činnosti vykonávané podľa individuálne ustanovených postupov vopred neurčeným spôsobom, koordinácia a riadenie určených častí zložitých systémov vyžadujúce špeciálne konzultácie a osobitné podklady, systémové činnosti so samostatným výberom postupov a spôsobov riešení s dôsledkami na viaceré organizácie.