278/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.03.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
ZÁKON
z 23. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z. a zákona č. 40/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
rozhodovať o tom, že povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 1 alebo povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 sa vo vzťahu k danej programovej službe na vysielateľa nevzťahuje, ak je to vzhľadom na jej zameranie úplne vylúčené.“.
5.
V § 16 ods. 3 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zabezpečiť ich odvysielanie aj s úpravou titulkovaním alebo s tlmočením do posunkovej reči nepočujúcich“.
7.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu k programovej službe v rozsahu súhlasu podľa písmena c).“.
8.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie, ktorý poskytuje retransmisiu bez registrácie retransmisie v súlade s § 56 ods. 4 písm. a), b), d) alebo písm. e). Povinnosti podľa odseku 1 písm. f) až h) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie, ktorý poskytuje retransmisiu bez registrácie retransmisie v súlade s § 56 ods. 4 písm. c). Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahujú len na prevádzkovateľa káblovej retransmisie.“.
9.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Povinnosť podľa odseku 1 písm. i) sa nevzťahuje na poskytovanie multimodálneho prístupu koncovému užívateľovi, ak to z technických dôvodov neumožňuje technické zariadenie, ktoré prevádzkovateľ retransmisie poskytuje tomuto koncovému užívateľovi na príjem programovej služby. Na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť mu technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Také technické zariadenie je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť koncovému užívateľovi za rovnakých podmienok, za akých mu poskytol pôvodné technické zariadenie.“.
10.
V § 18 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
11.
V § 18 ods. 2 písm. a), § 18a písm. a) a § 18b ods. 1 sa slová „skrytými alebo otvorenými titulkami, ktoré korešpondujú s dejom vysielaného programu“ nahrádzajú slovami „titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím“.
12.
Za § 18a sa vkladá § 18aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18aa
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím
(1)
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo zachytený text v slovenskom jazyku, ktorý
a)
je synchronizovaný so zvukovou stopou audiovizuálneho diela alebo programu,
b)
zachytáva hovorený prejav v audiovizuálnom diele alebo v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a
c)
je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry podľa odseku 2.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry, ustanoví požiadavky, ktoré musia spĺňať titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sprevádzajúce audiovizuálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.“.
13.
V § 18d ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 sa slová „skrytými titulkami, otvorenými titulkami“ nahrádzajú slovami „titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím“.
14.
Nadpis šiestej časti znie:
„EURÓPSKE DIELA A NEZÁVISLÁ PRODUKCIA VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY A POSKYTOVANÍ AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE A SLOVENSKÉ HUDOBNÉ DIELA VO VYSIELANÍ ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY“.
15.
Za § 28 sa vkladajú § 28a až 28d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§28a
Slovenské hudobné dielo
Slovenské hudobné dielo na účely tohto zákona je hudobné dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.“.
18.
V § 67 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. a) až d) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d), h) a i) a ods. 8“.
23.
Za § 76df sa vkladajú § 76dg až 76di, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠76dg
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Do podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18 ods. 2 písm. a) a § 18a písm. a) možno v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 započítať aj program sprevádzaný titulkami, ktoré nie sú titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18aa, ale spĺňajú podmienky uvedené v §18aa ods. 1 písm. a) a b) a zároveň približujú ostatné zvuky obsiahnuté v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu, ak bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2016. V období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 môžu programy sprevádzané titulkami podľa prvej vety tvoriť najviac 25 % z celkového podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím.“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písmeno y) znie:
„y)
správa práv podľa osobitného predpisu,23i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23i znie:
„23i)
§ 141 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.“.
Čl. III
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 373/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 7 sa slová „otvorených alebo skrytých titulkov“ nahrádzajú slovami „titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 18aa zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 278/2015 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 6 sa vypúšťajú slová „osoba, ktorá sprístupňuje audiovizuálne dielo“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ani prevádzkovateľ mediatéky“.
2.
V § 2 ods. 7 a 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „ani prevádzkovateľ mediatéky“.
3.
V § 2 ods. 14 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo titulky pre osoby so sluchovým postihnutím9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 18aa zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 278/2015 Z. z.“.
4.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
5.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný určiť vekovú vhodnosť distribuovaného zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa jednotného systému označovania a je povinný uviesť ju na viditeľnom mieste na obale nosiča zvukového záznamu umeleckého výkonu.“.
6.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
7.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
8.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Distributér audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave, zabezpečuje pre toto audiovizuálne dielo aj úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím9a) a hlasovým komentovaním pre nevidiacich.“.
11.
Za § 43 sa vkladajú § 43a a 43b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠43a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Ustanovenie § 15 ods. 5 sa nevzťahuje na audiovizuálne dielo, ktoré začal distributér audiovizuálneho diela prvýkrát verejne rozširovať pred 1. januárom 2016 a ktoré nie je audiovizuálnym dielom, ku ktorému vykonáva práva podľa § 21 ods. 2 Slovenský filmový ústav.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016, okrem čl. I bodov 1, 3, 4, 6, § 28b až 28d v bode 15, bodov 19 až 22 a § 76dh v bode 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2016 a čl. I bodov 16, 17, § 76di v bode 23 a bodu 24 a čl. IV bodov 9, 10 a § 43b v bode 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 20. mája 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.