278/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.05.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

278
ZÁKON
z 23. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z. a zákona č. 40/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
spracúvať štatistiky
1.
o odvysielaných programoch s dôrazom na podiel vysielania európskych diel a nezávislej produkcie v televíznom vysielaní a slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní na základe podkladov vysielateľov,
2.
podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie na základe podkladov poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,“.
2.
V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
rozhodovať o tom, že povinnosť vyhradiť minimálny podiel slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 1 alebo povinnosť vyhradiť minimálny podiel nových slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby podľa § 28b ods. 4 sa vo vzťahu k danej programovej službe na vysielateľa nevzťahuje, ak je to vzhľadom na jej zameranie úplne vylúčené.“.
3.
V § 6a ods. 1 písmeno i) znie:
„i)
štatistiky o odvysielaných programoch, štatistiky televízneho vysielania európskych diel a nezávislej produkcie, štatistiky rozhlasového vysielania slovenských hudobných diel a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie [§ 5 ods. 1 písm. l)],“.
4.
V § 6a odsek 3 znie:
„(3)
Štatistiky vysielania európskych diel, nezávislej produkcie a slovenských hudobných diel podľa odseku 1 písm. i) rada uvádza vo výročnej správe tak, že popri štatistickom vyjadrení o dosiahnutí percentuálneho podielu za každú programovú službu, na ktorú sa povinnosť vysielania európskych diel, nezávislej produkcie a slovenských hudobných diel vzťahuje, uvedie aj dôvody, pre ktoré sa podiel nedosiahol, ak príslušný podiel v niektorom prípade nebol vysielateľom dosiahnutý, a opatrenia, ktoré rada a vysielateľ prijali alebo chcú prijať na jeho dosiahnutie; štatistiky vysielania európskych diel a nezávislej produkcie a ich vyhodnotenie rada zasiela na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za dva roky. Štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a ich vyhodnotenie zasiela rada na žiadosť Komisii a ministerstvu kultúry, najmenej však raz za štyri roky.“.
5.
V § 16 ods. 3 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zabezpečiť ich odvysielanie aj s úpravou titulkovaním alebo s tlmočením do posunkovej reči nepočujúcich“.
6.
V § 16 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
viesť štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasovej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel; štatistiku o programovej službe za kalendárny mesiac je vysielateľ povinný doručiť rade do 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca okrem vysielateľa s licenciou udelenou podľa tohto zákona na iné ako terestriálne vysielanie, ktorý je povinný doručiť štatistiku do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti rady o túto štatistiku. To sa nevzťahuje na vysielateľa rozhlasovej programovej služby podľa § 28d.“.
7.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu k programovej službe v rozsahu súhlasu podľa písmena c).“.
8.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie, ktorý poskytuje retransmisiu bez registrácie retransmisie v súlade s § 56 ods. 4 písm. a), b), d) alebo písm. e). Povinnosti podľa odseku 1 písm. f) až h) sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie, ktorý poskytuje retransmisiu bez registrácie retransmisie v súlade s § 56 ods. 4 písm. c). Povinnosti podľa odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahujú len na prevádzkovateľa káblovej retransmisie.“.
9.
§ 17 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Povinnosť podľa odseku 1 písm. i) sa nevzťahuje na poskytovanie multimodálneho prístupu koncovému užívateľovi, ak to z technických dôvodov neumožňuje technické zariadenie, ktoré prevádzkovateľ retransmisie poskytuje tomuto koncovému užívateľovi na príjem programovej služby. Na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť mu technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Také technické zariadenie je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytnúť koncovému užívateľovi za rovnakých podmienok, za akých mu poskytol pôvodné technické zariadenie.“.
10.
V § 18 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
11.
V § 18 ods. 2 písm. a), § 18a písm. a) a § 18b ods. 1 sa slová „skrytými alebo otvorenými titulkami, ktoré korešpondujú s dejom vysielaného programu“ nahrádzajú slovami „titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím“.
12.
Za § 18a sa vkladá § 18aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18aa
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím
(1)
Titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sú obrazovo zachytený text v slovenskom jazyku, ktorý
a)
je synchronizovaný so zvukovou stopou audiovizuálneho diela alebo programu,
b)
zachytáva hovorený prejav v audiovizuálnom diele alebo v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu a
c)
je v súlade s požiadavkami ustanovenými všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo kultúry podľa odseku 2.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry, ustanoví požiadavky, ktoré musia spĺňať titulky pre osoby so sluchovým postihnutím sprevádzajúce audiovizuálne diela, programy televíznej programovej služby a programy audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie.“.
13.
V § 18d ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 sa slová „skrytými titulkami, otvorenými titulkami“ nahrádzajú slovami „titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím“.
14.
Nadpis šiestej časti znie:
„EURÓPSKE DIELA A NEZÁVISLÁ PRODUKCIA VO VYSIELANÍ TELEVÍZNEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY A POSKYTOVANÍ AUDIOVIZUÁLNEJ MEDIÁLNEJ SLUŽBY NA POŽIADANIE A SLOVENSKÉ HUDOBNÉ DIELA VO VYSIELANÍ ROZHLASOVEJ PROGRAMOVEJ SLUŽBY“.
15.
Za § 28 sa vkladajú § 28a až 28d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§28a
Slovenské hudobné dielo
Slovenské hudobné dielo na účely tohto zákona je hudobné dielo, ktorého najmenej jeden autor hudby alebo najmenej jeden autor textu má alebo mal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku.
§ 28b
Slovenské hudobné dielo vo vysielaní rozhlasovej programovej služby
(1)
Slovenským hudobným dielam je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť najmenej 25 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.
(2)
Na účely výpočtu podielu podľa odseku 1 sa časom vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac rozumie celkový čas vyhradený vysielaniu hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby za kalendárny mesiac.
(3)
Do podielu podľa odseku 1 sa započítavajú iba slovenské hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 6.00 hodiny do 24.00 hodiny, ktoré nie sú doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom.
(4)
Z času vysielania vyhradeného slovenským hudobným dielam podľa odseku 1 je vysielateľ povinný vyhradiť najmenej 20 % vysielaniu nových slovenských hudobných diel; za nové slovenské hudobné dielo sa považuje hudobné dielo vysielané do piatich rokov od jeho prvého uvedenia na verejnosti.
§ 28c
Informačná povinnosť vysielateľa rozhlasovej programovej služby
(1)
Vysielateľ rozhlasovej programovej služby je povinný poskytovať rade na požiadanie údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 28b, a to
a)
údaje o časovom rozsahu odvysielaných hudobných diel,
b)
údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných slovenských hudobných diel,
c)
zoznam odvysielaných slovenských hudobných diel s uvedením dátumu a času ich odvysielania v rámci programovej služby, dátumu ich prvého uvedenia na verejnosti, informáciu, že ide o hudobné dielo s textom v slovenskom jazyku alebo pri hudobných dielach bez textu a hudobných dielach, ktorých text nie je v slovenskom jazyku, identifikáciu autora hudby, autora textu alebo výkonného umelca, na základe ktorého sa hudobné dielo považuje za slovenské hudobné dielo.
(2)
Údaje podľa odseku 1 je vysielateľ povinný poskytnúť rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti rady o poskytnutie údajov podľa odseku 1.
§ 28d
(1)
Ustanovenia § 28b a 28c sa nevzťahujú na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.
(2)
Ustanovenie § 28b ods. 4 a povinnosť uvádzať dátum prvého uvedenia slovenských hudobných diel na verejnosti podľa § 28c ods. 1 písm. c) sa nevzťahujú na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že určenie podielu nových slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplne vylúčené.“.
16.
V § 31a ods. 8 sa slová „cigariet a iných tabakových výrobkov“ nahrádzajú slovami „cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety“.
17.
V § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 sa slová „cigariet alebo iných tabakových výrobkov“ nahrádzajú slovami „cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety“.
18.
V § 67 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. a) až d) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d), h) a i) a ods. 8“.
19.
V § 67 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo písm. o)“.
20.
V § 67 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo údaje o odvysielaní slovenských hudobných diel (§ 28c)“.
21.
V § 67 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
nesplnil povinnosť zaradiť do vysielania ustanovený podiel európskych diel (§ 23), nezávislej produkcie (§ 25) alebo slovenských hudobných diel (§ 28b),“.
22.
§ 71 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Na účel kontroly plnenia povinností podľa § 28b ods. 1 a 4 má rada prístup k údajom z registra fyzických osôb50b) a je oprávnená aj bez súhlasu dotknutej osoby získavať a spracúvať jej osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracovania, pričom za nevyhnutný rozsah sa považujú údaje podľa osobitného predpisu.50c)
(7)
Osobné údaje, ktoré rada získa podľa odseku 6, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;21b) rada ich môže využívať len na účely podľa tohto zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21b, 50b a 50c znejú:
„21b)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
50b)
§ 23a až § 23c zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
50c)
§ 15 písm. a) prvý, druhý a šiesty bod a písm. b) prvý bod zákona č. 253/1998 Z. z.“.
23.
Za § 76df sa vkladajú § 76dg až 76di, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠76dg
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Do podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18 ods. 2 písm. a) a § 18a písm. a) možno v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 započítať aj program sprevádzaný titulkami, ktoré nie sú titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím podľa § 18aa, ale spĺňajú podmienky uvedené v §18aa ods. 1 písm. a) a b) a zároveň približujú ostatné zvuky obsiahnuté v programe spôsobom, ktorý osobám so sluchovým postihnutím umožňuje porozumieť jeho obsahu, ak bol prvýkrát odvysielaný na území Slovenskej republiky pred 1. januárom 2016. V období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 môžu programy sprevádzané titulkami podľa prvej vety tvoriť najviac 25 % z celkového podielu programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím.
§ 76dh
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2016
(1)
V období od 1. apríla 2016 do 31. decembra 2016 je vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam najmenej 20 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac a vysielateľ na základe zákona najmenej 30 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, a to vo vysielaní každej rozhlasovej programovej služby takého vysielateľa osobitne.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vysielanie rozhlasovej programovej služby, ak rada rozhodla, že určenie podielu slovenských hudobných diel je zameraním programovej služby úplné vylúčené.
§ 76di
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2016
Ustanovenia § 31a ods. 8, § 39 ods. 7 a § 39a ods. 7 v znení účinnom od 20. mája 2016 sa nevzťahujú na programy vyrobené pred 20. májom 2016.“.
24.
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29. 4. 2014).“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 2 písmeno y) znie:
„y)
správa práv podľa osobitného predpisu,23i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23i znie:
„23i)
§ 141 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.“.
Čl. III
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z. a zákona č. 373/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 4 ods. 7 sa slová „otvorených alebo skrytých titulkov“ nahrádzajú slovami „titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 18aa zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 278/2015 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 6 sa vypúšťajú slová „osoba, ktorá sprístupňuje audiovizuálne dielo“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ani prevádzkovateľ mediatéky“.
2.
V § 2 ods. 7 a 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „ani prevádzkovateľ mediatéky“.
3.
V § 2 ods. 14 sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo titulky pre osoby so sluchovým postihnutím9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 18aa zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 278/2015 Z. z.“.
4.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
5.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný určiť vekovú vhodnosť distribuovaného zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa jednotného systému označovania a je povinný uviesť ju na viditeľnom mieste na obale nosiča zvukového záznamu umeleckého výkonu.“.
6.
V § 13 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
7.
V § 13 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.
8.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Distributér audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje slovenské audiovizuálne dielo alebo audiovizuálne dielo v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave, zabezpečuje pre toto audiovizuálne dielo aj úpravu titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím9a) a hlasovým komentovaním pre nevidiacich.“.
9.
V § 18 ods. 6 písm. b) sa slová „cigariet a iných tabakových výrobkov“ nahrádzajú slovami „cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet a plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety“.
10.
V § 18 ods. 6 písm. c) sa slová „cigariet alebo iných tabakových výrobkov“ nahrádzajú slovami „cigariet, iných tabakových výrobkov, elektronických cigariet alebo plniacich fľaštičiek pre elektronické cigarety“.
11.
Za § 43 sa vkladajú § 43a a 43b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠43a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Ustanovenie § 15 ods. 5 sa nevzťahuje na audiovizuálne dielo, ktoré začal distributér audiovizuálneho diela prvýkrát verejne rozširovať pred 1. januárom 2016 a ktoré nie je audiovizuálnym dielom, ku ktorému vykonáva práva podľa § 21 ods. 2 Slovenský filmový ústav.
§ 43b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. mája 2016
Ustanovenie § 18 ods. 6 písm. b) a c) v znení účinnom od 20. mája 2016 sa vzťahuje iba na audiovizuálne diela vyrobené od 20. mája 2016.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016, okrem čl. I bodov 1, 3, 4, 6, § 28b až 28d v bode 15, bodov 19 až 22 a § 76dh v bode 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2016 a čl. I bodov 16, 17, § 76di v bode 23 a bodu 24 a čl. IV bodov 9, 10 a § 43b v bode 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 20. mája 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.