275/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

275
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2015,
ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov (ďalej len „daň“) je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania podľa § 1 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce 1. januára 2016.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 31/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Kažimír v. r.
Príloha k vyhláške č. 275/2015 Z. z.