274/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

274
ZÁKON
z 30. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z. a zákona č. 58/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2c písm. c) a e) sa slovo „vykonávanie“ nahrádza slovom „výkon“.
2.
V § 2c sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti získanej v zahraničí,“.
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2d odsek 2 znie:
„(2)
Horskú vodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané asociáciou; osvedčenie má platnosť tri roky od jeho vydania.“.
4.
V § 2d sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
5.
Za § 2d sa vkladajú § 2e až 2g, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠2e
Zriadenie a postavenie Slovenskej asociácie horských sprievodcov
(1)
Zriaďuje sa Slovenská asociácia horských sprievodcov (ďalej len „asociácia sprievodcov“) so sídlom vo Vysokých Tatrách.
(2)
Asociácia sprievodcov je samosprávna neštátna stavovská inštitúcia, ktorej poslaním je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, ochraňovať ich stavovskú česť, podieľať sa na zvyšovaní ich odbornej úrovne a plniť ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
(3)
Asociácia sprievodcov je právnická osoba.
(4)
Orgány asociácie sprievodcov sú predseda, predsedníctvo a snem asociácie sprievodcov. Snem asociácie sprievodcov je najvyšší orgán asociácie sprievodcov, ktorý tvoria členovia asociácie sprievodcov. Predsedníctvo je výkonný orgán asociácie sprievodcov. Predseda je štatutárny orgán asociácie sprievodcov, ktorý zastupuje asociáciu sprievodcov navonok a koná v jej mene. Predsedu a predsedníctvo volí snem.
(5)
Podrobnosti o činnosti asociácie sprievodcov, práva a povinnosti členov asociácie sprievodcov ustanovujú stanovy, ktoré schvaľuje snem asociácie sprievodcov.
§ 2f
Pôsobnosť asociácie sprievodcov
Asociácia sprievodcov najmä
a)
zastupuje svojich členov vo vzťahu k štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy a iným právnickým osobám,
b)
vykonáva odbornú prípravu osôb na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,
c)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,
d)
podieľa sa na zvyšovaní odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich horskú sprievodcovskú činnosť,
e)
oznamuje príslušnému orgánu štátnej správy osoby, ktorým zanikla platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti,
f)
rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti získanej v zahraničí,
g)
poskytuje informačné a poradenské služby,
h)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa horskej sprievodcovskej činnosti,
i)
spolupracuje s obdobnými právnickými osobami v zahraničí.
§ 2g
Horská sprievodcovská činnosť
(1)
Horská sprievodcovská činnosť je sprevádzanie osôb v horskom prostredí a vysokohorskom prostredí bez použitia horolezeckého výstroja a horolezeckej výzbroje na zabezpečenie pohybu sprevádzanej osoby
a)
na turistických značených chodníkoch a trasách,
b)
mimo turistických značených chodníkov a trás
1.
bez snehovej prikrývky do prvého stupňa horolezeckej obťažnosti podľa medzinárodnej stupnice Medzinárodného zväzu horolezeckých spolkov (UIAA),
2.
so snehovou prikrývkou na snežniciach alebo bežeckých lyžiach.
(2)
Horskú sprievodcovskú činnosť môže vykonávať fyzická osoba, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej činnosti vydané asociáciou sprievodcov; osvedčenie má platnosť tri roky od jeho vydania.“.
6.
Nadpis § 3 znie: „Horské oblasti“.
7.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
Horské oblasti na účely tohto zákona sú:
a)
Belianske Tatry,
b)
Bukovské vrchy,
c)
Javorníky,
d)
Kremnické vrchy,
e)
Kysucká vrchovina,
f)
Kysucké Beskydy,
g)
Malá Fatra,
h)
Moravsko-sliezske Beskydy,
i)
Nízke Tatry,
j)
Pieniny,
k)
Slovenský raj,
l)
Stredné Beskydy,
m)
Veľká Fatra,
n)
Vysoké Tatry,
o)
Západné Tatry.“.
8.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Úlohy horskej služby
(1)
Horská služba v horských oblastiach a jaskyniach5) najmä
a)
organizuje a vykonáva záchrannú činnosť,
b)
poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb,
c)
vykonáva preventívne opatrenia súvisiace s bezpečnosťou osôb, najmä pri ohrození lavínami,
d)
podieľa sa na pátraní po nezvestnej osobe,
e)
vyjadruje sa k vyznačovaniu trás a k ich označovaniu,
f)
zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby,
g)
poskytuje zdravotnú starostlivosť podľa osobitného predpisu5a) v súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou.
(2)
Horská služba ďalej
a)
plní úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,6)
b)
vydáva metodiku na vykonávanie odbornej spôsobilosti podľa § 12,
c)
vykonáva odbornú spôsobilosť podľa § 12,
d)
vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 12 ods. 3 a 11,
e)
zabezpečuje materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby,
f)
rozhoduje podľa osobitného predpisu4a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti získanej v zahraničí,
g)
poskytuje súčinnosť pri dokumentovaní udalosti s následkom smrti alebo poškodenia zdravia na ťažko prístupnom mieste,
h)
je oprávnená vyhotoviť na zdokumentovanie záchrannej činnosti obrazový záznam alebo iný záznam o príčine a priebehu záchrannej činnosti vrátane príjmu tiesňového volania, ktorý uchováva tri roky od jeho vzniku,
i)
vykonáva výcvik psov na výkon záchrannej činnosti,
j)
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
k)
spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami pri plnení úloh podľa tohto zákona,
l)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti horskej záchrany, v ktorých zastupuje Slovenskú republiku.
(3)
Horská služba v horských oblastiach umiestňuje a udržiava po prerokovaní s vlastníkom, správcom alebo užívateľom nehnuteľnosti (ďalej len „vlastník“) výstražné, informačné a iné zariadenia súvisiace s bezpečnosťou osôb a zabezpečovacie zariadenia na nebezpečných úsekoch trás, ktoré určí.
(4)
Horská služba sa za odplatu môže podieľať na zaistení bezpečnosti pri športovom podujatí a inom verejnom podujatí a poskytovať služby súvisiace s bezpečnosťou a záchranou osôb prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a prevádzkovateľovi zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu, ak lyžiarska trať je v území, ktoré môže byť ohrozené lavínami.
(5)
Horská služba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o osobách s odbornou spôsobilosťou na výkon záchrannej činnosti podľa § 12 ods. 3 v rozsahu meno, priezvisko a druh záchrannej činnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
„5)
§ 24 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
5a)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 5 ods. 1 úvodná veta znie: „Príslušník horskej služby pri plnení úloh podľa § 4 a iná osoba, ktorá vykonáva činnosť organizovanú horskou službou, sú oprávnení“.
10.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „osobitného povolenia do horskej oblasti,“ nahrádzajú slovami „obmedzenia do horskej oblasti a jaskyne,“.
11.
V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slovo „činnosti“ vkladá čiarka a slová „preventívnej činnosti pri ohrození lavínou a pri dozore nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona“.
12.
V § 6 ods. 1 sa za slovo „umožniť“ vkladá slovo „neobmedzený“.
13.
V § 6 ods. 2 sa slová „Obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“ a slová „obvodným úradom“ sa nahrádzajú slovami „horskou službou“.
14.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu
(1)
Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je povinný
a)
označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti,
b)
zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť označenej lyžiarskej trate počas prevádzkového času lyžiarskej trate,
c)
umiestniť znenie povinností osoby na lyžiarskej trati podľa § 8a tak, aby sa s nimi bolo možné oboznámiť pri vstupe na lyžiarsku trať,
d)
zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc, a ak je to potrebné, prepravu zranenej osoby do miesta, kde sa jej poskytne neodkladná zdravotná starostlivosť; prepravu zranenej osoby pri sklone lyžiarskej trate nad 25 % je povinný zabezpečiť odborne spôsobilou osobou na výkon záchrannej činnosti podľa tohto zákona.
(2)
Prevádzkovateľ lyžiarskej trate môže ustanoviť podľa miestnych podmienok pravidlá správania sa na lyžiarskej trati; tieto pravidlá je povinný umiestniť tak, aby sa s nimi bolo možné oboznámiť pri vstupe na lyžiarsku trať.
(3)
Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskej trati osobe, ktorá porušuje povinnosti podľa § 8a.
(4)
Prevádzkovateľ zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu je povinný pri záchrannej činnosti, preventívnej činnosti pri ohrození lavínou a pri dozore nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona umožniť bezplatne prednostnú prepravu osôb podľa § 5 ods. 1 a zachraňovanej osoby na zariadení určenom na osobnú lanovú dopravu, ak to umožňujú prevádzkové podmienky, a to aj mimo prevádzkového času.“.
15.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Povinnosti osoby na lyžiarskej trati
(1)
Osoba na lyžiarskej trati je povinná
a)
správať sa tak, aby neohrozila život, zdravie alebo majetok,
b)
poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze, oznámiť bezodkladne úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci podľa § 8 ods. 1 písm. d),
c)
dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.
(2)
Lyžiar a snoubordista (ďalej len „lyžiar“) sú povinní prispôsobiť jazdu na lyžiarskej trati povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.
(3)
Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.
(4)
Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.
(5)
Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej alebo neprehľadnej časti lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, je povinný také miesto urýchlene opustiť, ak je to možné.
(6)
Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.
(7)
Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako 15 rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.
(8)
Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 8 ods. 1 písm. d), ak to umožní prevádzkovateľ lyžiarskej trate. Mimo prevádzkového času možno vstupovať na lyžiarsku trať, ak to umožní prevádzkovateľ lyžiarskej trate.“.
16.
V § 11 ods. 2 písm. e) sa za slovo „týkajú“ vkladá bodkočiarka a slová „okrem fyzických osôb, ktoré nie sú plnoleté, a fyzických osôb, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony,“ sa nahrádzajú slovami „to neplatí, ak osoba nie je plnoletá, nemá spôsobilosť na právne úkony alebo ide o náklady po osobe, ktorá zomrela pred záchrannou činnosťou alebo počas nej,“.
17.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príjmy za výkon záchrannej činnosti a pátrania po nezvestnej osobe môže horská služba použiť v súlade s osobitným predpisom9a) na vykonávanie odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej činnosti a materiálno-technické vybavenie osôb, ktoré sa podieľajú na základe zmluvy na plnení úloh horskej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 23 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
18.
§ 11a vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Odborná spôsobilosť na výkon horskej vodcovskej činnosti a odborná spôsobilosť na výkon horskej sprievodcovskej činnosti
(1)
Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a získaných návykov, ktoré sú potrebné na výkon horskej vodcovskej činnosti.
(2)
Odborná spôsobilosť sa získava úspešným vykonaním vstupného testu, osobitnou odbornou prípravou a úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zloženou z členov asociácie, ktorých určí asociácia.
(3)
Ak žiadateľ nevyhovie na vstupnom teste, nemôže absolvovať osobitnú odbornú prípravu.
(4)
Žiadateľovi, ktorý splnil podmienky zdravotnej spôsobilosti podľa § 12 ods. 14 a úspešne vykonal skúšku, vydá asociácia osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti.
(5)
Žiadosť o vykonanie vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu žiadateľa. K žiadosti sa prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace, a zoznam horských aktivít absolvovaných žiadateľom za posledné tri roky.
(6)
Žiadateľ o vykonanie vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy a skúšky môže opakovať skúšku iba raz na opravnej skúške; ak nevyhovie na opravnej skúške, môže vykonať novú skúšku až po opakovanom absolvovaní osobitnej odbornej prípravy.
(7)
Odborne spôsobilá osoba je povinná opakovane najmenej raz za tri roky od absolvovania osobitnej odbornej prípravy zúčastniť sa ďalšej osobitnej odbornej prípravy a po jej skončení absolvovať preskúšanie; pri preskúšaní musí predložiť platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Ak sa ďalšej osobitnej odbornej prípravy nezúčastní alebo nevyhovie na preskúšaní, stratí odbornú spôsobilosť. Osoba, ktorá stratí odbornú spôsobilosť, je povinná bezodkladne odovzdať asociácii osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti.
(8)
Osobitná odborná príprava sa vykonáva za úhradu, ktorá zodpovedá nevyhnutným nákladom. Úhradu určuje asociácia a je jej príjmom.
(9)
Ustanovenia odsekov 1 až 8 sa vzťahujú aj na odbornú spôsobilosť na výkon horskej sprievodcovskej činnosti, kde pôsobnosť vykonáva asociácia sprievodcov.
(10)
Minimálny rozsah horských aktivít, obsah a rozsah vstupného testu, osobitnej odbornej prípravy, skúšky, ďalšej osobitnej odbornej prípravy, preskúšania a náležitosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti a horskej sprievodcovskej činnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
19.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa tohto zákona“.
20.
V § 12 ods. 4 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 14“ a nad slovom „predpisu“ sa odkaz „9aa)“ nahrádza odkazom „9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
§ 41 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aa sa vypúšťa.
21.
V § 12 ods. 9 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „9a)“ nahrádza odkazom „9c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:
„9c)
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 12a sa slová „vykonáva obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „vykonávajú okresný úrad a horská služba“.
23.
V § 13 ods. 1 sa slová „§ 8 ods. 1 písm. a), § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 8a ods. 1 až 5, 7 a 8, § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d) a f)“.
24.
V § 14 ods. 1 sa slová „Obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“ a slová „§ 8 ods. 1 a 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1, 2 a 4“.
25.
V § 14 ods. 3 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
26.
Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16b
Prechodné ustanovenie účinné od 15. novembra 2015
Ustanovujúci snem asociácie sprievodcov zvolá výkonný orgán Slovenskej asociácie horských sprievodcov tak, aby sa uskutočnil do 28. februára 2016. Zasadnutie ustanovujúceho snemu asociácie sprievodcov vedie do zvolenia orgánov asociácie sprievodcov predseda Slovenskej asociácie horských sprievodcov.“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z. a zákona č. 272/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné v živnosti por. č. 31 stĺpec Preukaz spôsobilosti znie: „osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Národnou asociáciou horských vodcov Slovenskej republiky“.
2.
V prílohe č. 2 skupine 214 – Ostatné sa za živnosť por. č. 31 vkladá živnosť por. č. 31a, ktorá znie:
„31a Horská sprievodcovská
činnosť
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej sprievodcovskej
činnosti vydané Slovenskou asociáciou
horských sprievodcov
§ 2g ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. v znení
zákona č. 274/2015 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembra 2015 okrem čl. I siedmeho bodu § 3 ods. 1 písm. b) až f) a h), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2017.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.