273/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

273
ZÁKON
z 23. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. a zákona č. 29/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „orgánov verejnej moci navzájom“.
2.
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
sprístupňovanie informácií na základe žiadosti podľa osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Tento zákon sa použije aj na právne vzťahy, o ktorých to ustanoví osobitný predpis.“.
4.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výkonom verejnej moci konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb,
b)
výkonom verejnej moci elektronicky výkon verejnej moci prostredníctvom elektronickej úradnej komunikácie,
c)
elektronickou komunikáciou prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi,
d)
elektronickou úradnou komunikáciou elektronická komunikácia, pri ktorej je prenášaná elektronická úradná správa,
e)
elektronickou správou logicky usporiadaný celok údajov obsahujúci identifikáciu odosielateľa a adresáta,
f)
elektronickou úradnou správou elektronická správa tvorená jedným elektronickým podaním alebo elektronickým úradným dokumentom vrátane príloh k nim, ak sa prílohy pripájajú,
g)
elektronickým dokumentom číselne kódovaná ľubovoľná neprázdna postupnosť znakov zaznamenaných pomocou elektrických, elektromagnetických, optických alebo iných fyzikálnych veličín alebo signálov prenášaných alebo spracovávaných pomocou informačno-komunikačných technológií, ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu možno dosiahnuť vizuálnu podobu zrozumiteľnú pre človeka,
h)
formátom elektronického dokumentu spôsob číselného kódovania znakov obsiahnutých v elektronickom dokumente, ako aj spôsob ich interpretácie a prezentácie do prezentačnej podoby zrozumiteľnej pre človeka,
i)
elektronickým formulárom elektronický dokument obsahujúci automatizovane spracovateľné pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami; elektronický formulár tvoria identifikačné údaje, dátové prvky tvoriace dátovú štruktúru, a to bez vyplnených údajov, a pravidlá na vyplnenie a na zobrazenie vyplnených údajov,
j)
elektronickým podaním údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré na účely výkonu verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgánu verejnej moci osoba, ktorá je účastníkom konania,
k)
elektronickým úradným dokumentom údaje vyplnené podľa elektronického formulára,
1.
ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky,
2.
ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo
3.
ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti,
l)
elektronickou schránkou elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy a notifikácie,
m)
identifikáciou deklarovanie identity objektu vrátane osoby, a to najmä pri prístupe k informačnému systému verejnej správy alebo pri elektronickej komunikácii,
n)
identifikátorom osoby, ak ide o
1.
fyzickú osobu, jej rodné číslo6) v spojení s menom a priezviskom alebo iný identifikátor, ak tak ustanoví osobitný predpis, a ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, obdobné číslo alebo identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, ktorého je štátnym občanom, v spojení s menom a priezviskom; ak ide o medzisystémovú identifikáciu, identifikátorom osoby je sada atribútov, ak tak ustanoví osobitný predpis,
2.
orgán verejnej moci, identifikačné číslo organizácie, a ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, je identifikátorom súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu,7)
3.
právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, identifikačné číslo organizácie, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý je im pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom majú sídlo alebo miesto podnikania,
4.
organizačnú zložku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorá nemá právnu subjektivitu a nie je podnikateľom, súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu,7) a ak ide o zahraničnú organizačnú zložku, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom je právnická osoba alebo podnikateľ zapísaný do evidencie ustanovenej právnym poriadkom tohto štátu,
o)
autorizáciou úkonu vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu,
p)
autentifikáciou preukazovanie identity identifikovaného objektu, spravidla prostredníctvom autentifikátora.“.
5.
V § 4 ods. 2 sa slovo „rozhodujú“ nahrádza slovom „konajú“.
6.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Spoločné moduly sú informačnými systémami verejnej správy,3) a ak sa delia na časti, sú informačnými systémami verejnej správy3) ich časti. Spoločné moduly centrálne zabezpečujú jednotný výkon základných funkcií potrebných na výkon verejnej moci elektronicky a sú opakovane využívané orgánmi verejnej moci a inými osobami pri vzájomnej elektronickej komunikácii na účely výkonu verejnej moci elektronicky.“.
7.
V § 5 sa slová „elektronická komunikácia“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „elektronická úradná komunikácia“ v príslušnom tvare.
8.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Správcovia ústredného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej úradnej komunikácie zabezpečia vyhotovenie potvrdenia o odoslaní elektronického podania a rovnopisu odosielaného elektronického podania, a to automaticky alebo na požiadanie odosielateľa.“.
9.
V § 6 ods. 2 úvodná veta znie: „Správca ústredného portálu, okrem povinností správcu informačného systému verejnej správy,3) tiež zabezpečuje“.
10.
V § 6 ods. 4 a 5 sa slová „Úrad vlády“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Správca ústredného portálu“ v príslušnom tvare.
11.
V § 7 odseky 2 až 7 znejú:
„(2)
Integrované obslužné miesto
a)
prevádzkuje obec alebo mestská časť v Bratislave a Košiciach, ktoré sú matričným úradom,8a)
b)
môže prevádzkovať iný orgán verejnej moci, ako je uvedený v písmene a), alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.
(3)
Miesto, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje integrované obslužné miesto (ďalej len „prevádzkareň integrovaného obslužného miesta“), musí spĺňať technické, technologické a organizačné podmienky (ďalej len „podmienky prevádzky“), a ak ide o integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b), musí byť ministerstvom financií zapísané do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Podmienky prevádzky sa týkajú technickej spôsobilosti v rozsahu výkonu činností podľa zákona, systému kontroly totožnosti a oprávnení na vykonanie úkonu vo vzťahu k osobám na účely plnenia povinnosti podľa § 9, vedenia evidencie a prevádzkových záznamov, bezpečnosti informačných systémov a výkonu činnosti, informačných povinností a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa zákona, a to na účel zabezpečenia plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky integrovaného obslužného miesta.
(4)
Prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) je možné len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta, ktorá je zapísaná v registri prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Ministerstvo financií do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti osoby podľa odseku 2 písm. b) zapíše do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b), ktorá spĺňa podmienky prevádzky; vykonanie zápisu ministerstvo financií písomne oznámi prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b). Dňom zápisu je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa odseku 2 písm. b) v zapísanej prevádzkarni integrovaného obslužného miesta. Elektronický formulár žiadosti o zápis a zmenu zapísaných údajov sprístupňuje ministerstvo na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle.
(5)
Do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest sa zapisujú tieto údaje o integrovaných obslužných miestach podľa odseku 2 písm. b):
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
b)
identifikátor osoby prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
c)
adresa a iné kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obslužného miesta.
(6)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby každá prevádzkareň integrovaného obslužného miesta spĺňala podmienky prevádzky počas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodržiavania podmienok prevádzky vykonáva ministerstvo financií; na výkon tejto kontroly sa vzťahuje osobitný predpis.9)
(7)
Ministerstvo financií vyčiarkne z registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta podľa odseku 2 písm. b),
a)
ktorá nespĺňa podmienky prevádzky, ak prevádzkovateľ nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov zistených kontrolou podľa odseku 6,
b)
o ktorej vyčiarknutie požiadal prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta,
c)
ktorej prevádzkovateľ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 9 znejú:
„8a)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 7 odsek 10 znie:
„(10)
Osoba, v prospech ktorej sa prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa odseku 1, uhrádza prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ktorým je
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), správny poplatok za poskytnutie asistovanej služby podľa osobitného predpisu,10)
b)
iný prevádzkovateľ než ministerstvo vnútra, odmenu a hotové výdavky spojené s činnosťou integrovaného obslužného miesta v sume podľa sadzobníka úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta.“.
13.
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Pracovník integrovaného obslužného miesta je oprávnený na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou na účely preberania alebo sprístupnenia elektronických správ, ak ho o to osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou písomne požiada a ak sa úspešne autentifikuje; takýto prístup a disponovanie sú možné len prostredníctvom informačného systému integrovaného obslužného miesta a na základe každej žiadosti je možné pristúpiť a disponovať s elektronickou schránkou len jednorazovo.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
14.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú slová „potvrdenie o odoslaní elektronického podania podľa odsekov 1 až 3, ako aj“.
15.
V § 8 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4“.
16.
§ 9 znie:
㤠9
(1)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta vedie v členení podľa prevádzkarní integrovaného obslužného miesta evidenciu vykonanej asistovanej elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci a právnych úkonov vykonaných prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, v ktorej sa uvádza
a)
identifikátor osoby, ktorej je prostredníctvom integrovaného obslužného miesta poskytnutá služba vrátane spôsobu zistenia jej totožnosti a adresa jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
b)
dátum, hodina a minúta vykonania úkonu,
c)
údaj o úkone v rozsahu umožňujúcom jeho určenie a orgán verejnej moci, voči ktorému bol úkon vykonaný,
d)
vlastnoručne podpísaný súhlas osoby s autorizáciou pracovníkom integrovaného obslužného miesta podľa § 8 v spojení s údajmi podľa písmena c), ak ide o autorizáciu podľa § 8 ods. 1, pričom ak je podľa osobitných predpisov na platnosť úkonu potrebné úradné osvedčenie podpisu, aj podpis na tomto súhlase musí byť úradne osvedčený,
e)
súhlas osoby s prístupom a disponovaním s elektronickou schránkou udelený pracovníkovi integrovaného obslužného miesta podľa § 8 ods. 4,
f)
identifikátor osoby pracovníka integrovaného obslužného miesta, ktorý vykonal úkon v rámci poskytovania služby.
(2)
Osobitný predpis môže ustanoviť ďalšie podmienky poskytovania služieb a elektronickej komunikácie s orgánom verejnej moci prostredníctvom integrovaného obslužného miesta.“.
17.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Informačný systém dátového centra obcí
(1)
Informačným systémom dátového centra obcí (ďalej len „dátové centrum“) je nadrezortný informačný systém verejnej správy,9a) ktorý poskytuje obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe a na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré obec používa. Správcom dátového centra je záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého jedinými členmi sú ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska.
(2)
Po dohode so správcom dátového centra, a ak tomu nebránia technické dôvody, sú obce oprávnené využívať dátové centrum a zabezpečiť prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe prostredníctvom dátového centra.
(3)
Správca dátového centra zabezpečuje pre obce miesto na sprístupňovanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií, ktoré podľa osobitných predpisov poskytujú ostatným orgánom verejnej moci, a obce sú povinné ukladať tieto údaje v dátovom centre. Na účely podľa prvej vety sú obce oprávnené integrovať informačné systémy verejnej správy,3) ktorých sú správcami, s dátovým centrom.
(4)
Na účely využívania dátového centra obcami na zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronicky a prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe prostredníctvom dátového centra je správca dátového centra oprávnený získavať údaje z iných informačných systémov verejnej správy.3) Správca dátového centra je oprávnený tieto údaje sprístupniť aj obciam, ktoré nevyužívajú dátové centrum podľa prvej vety.
(5)
Správa a prevádzka dátového centra a plnenie úloh správcu dátového centra podľa zákona sú výkonom verejnej správy.
(6)
Ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska prispievajú v súlade s osobitnými predpismi9b) na činnosť správcu dátového centra v rozsahu a spôsobom podľa vnútorných predpisov správcu dátového centra. Ministerstvo financií môže poskytnúť správcovi dátového centra príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na zabezpečenie činností správcu dátového centra.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
§ 2 ods. 1 písm. p) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9b)
§ 20h ods. 1 Občianskeho zákonníka.
§ 21 ods. 10 a § 26 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 10 ods. 1 sa slová „Úrad vlády zverejňuje“ nahrádzajú slovami „Správca ústredného portálu zverejňuje“.
19.
V § 10 ods. 2 sa za slová „referenčných údajov“ vkladajú slová „a základných číselníkov9c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:
„9c)
§ 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 10 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Autentifikačný modul na základe identifikátora osoby a autentifikátora podľa § 21 ods. 1 zabezpečuje autentifikáciu osoby podľa § 19 ods. 4 na účely elektronickej komunikácie, využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta na účely elektronickej komunikácie a prenos informácie o overenej identite. Autentifikačný modul pozostáva z autentifikačnej časti a z komunikačnej časti. Autentifikačná časť autentifikačného modulu je určená na autentifikáciu a komunikačná časť autentifikačného modulu je určená na prenos informácie o overenej identite. Správcom autentifikačnej časti autentifikačného modulu je ministerstvo vnútra a správcom komunikačnej časti autentifikačného modulu je úrad vlády.
(6)
Platobný modul sprostredkúva vykonanie úhrady a poskytnutie informácie o úhrade podľa tohto zákona, ak ide o úhradu správnych poplatkov,10) súdnych poplatkov,11) ako aj iné platby, ktoré sú podľa osobitných predpisov alebo na ich základe vykonávané v prospech orgánu verejnej moci. Platobný modul pozostáva z komunikačnej časti a z administratívnej časti. Komunikačná časť platobného modulu slúži na prenos informácií o úhrade. Administratívna časť platobného modulu slúži na zabezpečenie evidencií a poskytovania informácií potrebných na vytváranie príkazu na úhradu. Správcom komunikačnej časti platobného modulu je úrad vlády. Správcom administratívnej časti platobného modulu je ministerstvo financií.“.
21.
V § 10 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a službu časovej pečiatky na spracovanie elektronických podaní a vytváranie elektronických úradných dokumentov“.
22.
V § 10 odsek 11 znie:
„(11)
Modul úradnej komunikácie zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi agendovými systémami a inými informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky a poskytuje funkciu podpory petícií.12a) Modul úradnej komunikácie pozostáva z
a)
komunikačnej časti, ktorá je určená na výmenu elektronických správ a inú elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci, ak nie je doručovaná do elektronických schránok; správcom komunikačnej časti modulu úradnej komunikácie je úrad vlády,
b)
prístupovej časti, ktorá je určená na jednotný prístup informačných systémov k informačným systémom orgánov verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky; správcom prístupovej časti modulu úradnej komunikácie je úrad vlády,
c)
dátovej časti vnútornej správy, ktorá je určená na zabezpečenie synchronizácie údajov pri referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania údajov z referenčných registrov, ktorých správcom je ministerstvo vnútra alebo okresné úrady, a základných číselníkov,9c) ktorých gestorom je ministerstvo vnútra; správcom tejto časti modulu úradnej komunikácie je ministerstvo vnútra,
d)
dátovej časti ostatných úsekov, ktorá je určená na zabezpečenie synchronizácie údajov pri referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania údajov z referenčných registrov a základných číselníkov9c) iných než podľa písmena c); správcom tejto časti modulu úradnej komunikácie je ministerstvo financií.“.
23.
V § 11 ods. 1 sa slová „podnikateľovi alebo subjektu medzinárodného práva“ nahrádzajú slovami „podnikateľovi, subjektu medzinárodného práva, organizačnej zložke alebo organizácii podľa § 12 ods. 6 a tým, o ktorých to ustanoví osobitný predpis“.
24.
V § 11 ods. 2, 3 a 5, v § 12 a 13 sa slová „úrad vlády“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „správca modulu elektronických schránok“ v príslušnom tvare.
25.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa slovo „umožnený“ nahrádza slovami „a disponovanie umožnené“ a za slová „disponovanie s“ sa vkladá slovo „príslušnou“.
26.
V § 11 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „rozsahu“ a slovo „nej“ sa nahrádza slovami „elektronickej schránke“.
27.
V § 11 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo ktorá správu odoslala“ a na konci sa pripájajú tieto slová „a ak bol prístup vykonaný prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, aj informáciu o takomto prístupe s uvedením identifikátora osoby pracovníka integrovaného obslužného miesta, ktorý do elektronickej schránky pristúpil alebo elektronickou schránkou disponoval“.
28.
V § 11 ods. 6 sa slová „vedie úrad vlády“ nahrádzajú slovami „vedie správca modulu elektronických schránok“.
29.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Každému je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku pre jedno právne postavenie. Ak je majiteľ elektronickej schránky súčasne osobou vo viacerých právnych postaveniach, zriaďuje sa mu elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení.“.
30.
V § 12 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zriadenie elektronickej schránky, ak ide o
1.
subjekt medzinárodného práva,
2.
právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky,
3.
fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, a ak nejde o elektronickú schránku podľa písmena b), alebo
4.
elektronickú schránku toho, o kom to ustanoví osobitný predpis,“.
31.
V § 12 ods. 5 sa slová „na ústrednom portáli“ nahrádzajú slovami „v module elektronických formulárov“.
32.
V § 12 ods. 6 sa za slová „organizácii elektronickú schránku“ vkladajú slová „a súčasne so zriadením ju aktivuje“.
33.
V § 12 ods. 8 sa slovo „prístupný“ nahrádza slovom „poskytnutý“.
34.
V § 13 odsek 4 znie:
„(4)
Na účely prístupu do elektronickej schránky sa používajú identifikátor osoby v spojení s autentifikátorom alebo autentifikačný kvalifikovaný certifikát12b) spôsobom podľa § 22a, ktoré boli pridelené alebo vydané majiteľovi elektronickej schránky alebo osobe oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Správca modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby mala osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou po úspešnej autentifikácii dostupné všetky elektronické schránky, ku ktorým má takéto oprávnenie. Osobou oprávnenou na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
a)
fyzickej osoby je fyzická osoba, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
b)
fyzickej osoby podnikateľa je fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
c)
právnickej osoby je právnická osoba, ktorej bola elektronická schránka zriadená, jej štatutárny orgán alebo člen jej štatutárneho orgánu,
d)
orgánu verejnej moci je orgán verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a vedúci tohto orgánu verejnej moci,
e)
zapísanej organizačnej zložky je vedúci tejto organizačnej zložky a štatutárny orgán právnickej osoby alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú zložku ide,
f)
je oprávnená osoba, ktorej toto oprávnenie vyplýva zo zákona alebo z rozhodnutia orgánu verejnej moci,
g)
je okrem osôb podľa písmen a) až e), ak ide o elektronickú schránku
1.
fyzickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, osoba poverená osobou, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ňou určenom,
2.
právnickej osoby, osoba poverená štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom,
3.
orgánu verejnej moci, osoba určená vedúcim orgánu verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom,
4.
zapísanej organizačnej zložky, osoba poverená vedúcim tejto organizačnej zložky alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú zložku ide,
5.
zriadenú podľa osobitného predpisu osoba poverená majiteľom takejto elektronickej schránky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
§ 7 ods. 9 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.“.
35.
V § 13 ods. 7 sa slová „prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky“ nahrádzajú slovami „a to“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky alebo dokumentom v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom majiteľa elektronickej schránky. Prístup a disponovanie s elektronickou schránkou v rozsahu udeleného oprávnenia podľa prvej vety zabezpečí správca modulu elektronických schránok bezodkladne, a ak je vykonané dokumentom v listinnej podobe, tak do piatich pracovných dní odo dňa jeho doručenia.“.
36.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „úradu vlády“ a slová „po deaktivácii“ a za slovo „možné“ sa vkladá slovo „ďalej“.
37.
V § 14 ods. 2 úvodnej vete sa slová „úrad vlády“ nahrádzajú slovami „zabezpečuje správca modulu elektronických schránok, pričom ju“.
38.
V § 14 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
uvedenému v žiadosti majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení žiadosti, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa alebo toho, o kom to ustanoví osobitný predpis,“.
39.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
40.
V § 14 ods. 3 úvodnej vete sa slová „Úrad vlády“ nahrádzajú slovami „Správca modulu elektronických schránok“.
41.
V § 14 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „alebo písm. f)“.
42.
V § 14 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo písm. f)“, v písmene b) sa vypúšťa slovo „alebo“, čiarka na konci sa nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno c).
43.
V § 14 ods. 5 sa slová „Žiadosť podľa odseku 3 sa podáva prostredníctvom“ nahrádzajú slovami „Žiadosť podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 sa podáva prostredníctvom na to určenej“.
44.
§ 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:
㤠15
Zrušenie elektronickej schránky
Správca modulu elektronických schránok zruší elektronickú schránku a vymaže jej obsah
a)
po uplynutí troch rokov odo dňa, keď sa dozvie o smrti jej majiteľa, vyhlásení jej majiteľa za mŕtveho alebo o zániku jej majiteľa bez právneho nástupcu,
b)
ak ide o elektronickú schránku podľa § 12 ods. 6, na žiadosť orgánu verejnej moci, ktorého organizačnej zložke alebo organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bola zriadená, v lehote uvedenej v žiadosti.
§ 16
Spoločné ustanovenia k elektronickým schránkam
(1)
Orgán verejnej moci,
a)
ktorý vedie register fyzických osôb,12c) je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok údaje o týchto skutočnostiach:
1.
dosiahnutie 18. roku veku fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako táto skutočnosť nastane, spolu s uvedením identifikátora osoby,
2.
dátum úmrtia fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako sa o ňom dozvie, spolu s uvedením identifikátora osoby,
3.
deň smrti fyzickej osoby, ktorá bola vyhlásená za mŕtvu, spolu s uvedením identifikátora osoby,
4.
adresu trvalého pobytu, titul, dátum narodenia a rodné priezvisko spolu s uvedením identifikátora osoby fyzickej osoby,
5.
každú zmenu identifikátora osoby fyzickej osoby podľa bodu 1,
b)
ktorý vedie register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,12d) je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok informácie o zápise právnickej osoby, podnikateľa alebo orgánu verejnej moci alebo o zápise zapísanej organizačnej zložky,
1.
na základe ktorého vznikli alebo zanikli,
2.
ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, na základe ktorého získala alebo stratila oprávnenie na podnikanie,
3.
ktorej údaje sa povinne zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci vydaného podľa osobitného predpisu po jej zriadení alebo zrušení,
c)
podľa písmena b) je povinný uvádzať spolu s údajmi podľa písmena b) aj údaje o účinnosti zápisu a identifikátor osoby, vrátane identifikátora osoby oprávnenej konať za právnickú osobu, orgán verejnej moci alebo za zapísanú organizačnú zložku,
d)
podľa písmen a) a b) je povinný sprístupniť správcovi modulu elektronických schránok každú zmenu údajov podľa písmen a) až c), a to bezodkladne po tom, ako zmena nastane.
(2)
Sprístupnenie podľa odseku 1 sa vykoná tak, že orgán verejnej moci zabezpečí technickú dostupnosť hodnôt údajov podľa odseku 1 správcovi modulu elektronických schránok a oznámi mu informáciu o spôsobe a periodicite sprístupňovania údajov.
(3)
Správca modulu elektronických schránok
a)
zabezpečuje pre každú elektronickú schránku rovnakú základnú úložnú kapacitu; elektronické schránky orgánov verejnej moci majú vyššiu základnú úložnú kapacitu ako ostatné elektronické schránky,
b)
upovedomí pri dosiahnutí určenej úrovne naplnenia úložnej kapacity majiteľa elektronickej schránky o tejto skutočnosti, a ak je majiteľ elektronickej schránky nečinný, môže zabezpečiť odstránenie elektronických správ a notifikácií v poradí od najskôr uložených až do dosiahnutia určitej voľnej úložnej kapacity, pričom neodstraňuje elektronické správy a notifikácie, ktoré neboli prečítané; odstránenie je možné vykonať najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia upovedomenia a na tretí deň nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo notifikácie.
(4)
Majiteľ elektronickej schránky môže požiadať správcu modulu elektronických schránok o zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky na určenú dobu; žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky a musí byť autorizovaná majiteľom elektronickej schránky. Zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky podlieha povinnosti uhradiť správcovi modulu elektronických schránok náklady s tým spojené podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov; to neplatí, ak ide o zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Zvýšenie úložnej kapacity schránky je správca modulu elektronických schránok povinný vykonať do troch pracovných dní od doručenia žiadosti a zaplatenia nákladov podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov.
(5)
Správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje trvalú dostupnosť a nemennosť elektronických správ v elektronických schránkach vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré elektronické správy obsahujú, a to za podmienok podľa tohto zákona.
(6)
Správca modulu elektronických schránok môže na účely autorizácie žiadosti o zriadenie, aktiváciu, zmenu a zrušenie oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, deaktiváciu, opätovnú aktiváciu a zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky vytvoriť autorizačný prostriedok, ktorý je prístupný prostredníctvom funkcie spojenej s príslušnou žiadosťou.
(7)
Po predchádzajúcom súhlase správcu modulu elektronických schránok je orgán verejnej moci oprávnený prevádzkovať elektronickú schránku, ktorej je majiteľom, vlastnými prostriedkami a v rámci svojho informačného systému, pričom
a)
orgán verejnej moci plní namiesto správcu modulu elektronických schránok povinnosť zabezpečiť, aby
1.
bola elektronická schránka dostupná,
2.
boli prístup a disponovanie s elektronickou schránkou umožnené výlučne osobám na to oprávneným,
3.
bola umožnená zmena a zrušenie oprávnení k elektronickej schránke,
4.
bolo umožnené uchovávanie elektronických správ a elektronických dokumentov s obsahom totožným, v akom boli do elektronickej schránky prijaté, a
5.
boli zaznamenané dátum a čas každého úkonu podľa § 11 ods. 3 písm. c) a tieto boli uchovávané po dobu troch rokov odo dňa, keď k udalosti došlo,
b)
orgán verejnej moci je ďalej povinný zabezpečiť, aby bola
1.
elektronická schránka integrovaná s modulom elektronických schránok a
2.
zabezpečená možnosť správcu modulu elektronických schránok plniť vo vzťahu k elektronickým schránkam všetky povinnosti, ktoré mu zákon ukladá,
c)
správca modulu elektronických schránok v súčinnosti s orgánom verejnej moci zabezpečí presun obsahu elektronickej schránky do úložiska určeného orgánom verejnej moci.
(8)
Orgán verejnej moci, ktorý prevádzkuje elektronickú schránku podľa odseku 7, je oprávnený po predchádzajúcom oznámení doručenom správcovi modulu elektronických schránok do 30. septembra kalendárneho roka ukončiť toto prevádzkovanie vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka; orgán verejnej moci v súčinnosti so správcom modulu elektronických schránok zabezpečí presun obsahu elektronickej schránky do úložiska určeného správcom modulu elektronických schránok.
(9)
Na postup pri zriadení, aktivácii, deaktivácii a zrušení elektronickej schránky zriadenej tomu, o kom to ustanoví osobitný zákon, sa vzťahuje tento zákon, pričom osobitný zákon ustanoví, kto je majiteľom takejto elektronickej schránky a kto sú osoby oprávnené na prístup a disponovanie s takouto elektronickou schránkou, ako aj to, kto vykonáva práva a povinnosti majiteľa takejto elektronickej schránky, ak sa zriaďuje tomu, kto nemá právnu subjektivitu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12c a 12d znejú:
„12c)
§ 23a zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12d)
§ 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
45.
V § 18 ods. 2 a 8 sa slová „úrad vlády“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „správca notifikačného modulu“ v príslušnom tvare.
46.
V § 18 ods. 3 druhej vete sa slová „úrad vlády v rámci funkcionality ústredného portálu“ nahrádzajú slovami „správca notifikačného modulu; registrácia je bezplatná“.
47.
V § 18 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.
48.
V § 18 odsek 6 znie:
„(6)
Ak je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom spojené s nákladmi, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu zasiela, môže požadovať ich úhradu od adresáta notifikácie; o tejto skutočnosti musí byť každý pri registrácii informovaný spôsobom, ktorý neumožní vykonanie registrácie bez toho, aby osoba potvrdila súhlas s takým spôsobom zasielania notifikácií. Ak sa notifikácia zasiela cez notifikačný modul, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu zasiela, je povinný v prípade, že je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom spojené s nákladmi, tieto uhradiť podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov. Zasielanie notifikácií do elektronickej schránky alebo elektronickou poštou je pre orgán verejnej moci a adresáta vždy bezodplatné.“.
49.
§ 19 až 21 vrátane nadpisov znejú:
㤠19
Elektronická identita osoby a jej preukazovanie
(1)
Elektronickou identitou osoby je súbor atribútov, ktoré sú zaznamenateľné v elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby najmä na účely prístupu k informačnému systému alebo na účely elektronickej komunikácie. Elektronická identita osoby sa deklaruje identifikáciou osoby a overuje sa autentifikáciou osoby.
(2)
Pri prístupe osoby, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Pri elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta alebo spoločného modulu sa identita deklaruje prostredníctvom identifikátora osoby uvedeného v prostriedku použitom na autorizáciu pri elektronickej komunikácii, ak je identifikátor osoby v prostriedku použitom na autorizáciu uvedený a ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(4)
Ak ide o identifikáciu právnickej osoby, deklaruje sa identita podľa odseku 2
a)
identifikátorom osoby tejto právnickej osoby a identifikátorom osoby fyzickej osoby, ktorá má k právnickej osobe právny vzťah, alebo
b)
identifikátorom osoby tejto právnickej osoby uvedeným v autentifikačnom kvalifikovanom certifikáte.12b)
(5)
Pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového miesta podľa odseku 2 proces autentifikácie zabezpečuje autentifikačný modul alebo, ak ide o špecializovaný portál a autentifikáciu podľa § 21 ods. 6, elektronické prostriedky tohto portálu, ak zabezpečujú najmenej ten istý rozsah a kvalitu funkcií ako autentifikačný modul, a to v oboch prípadoch overením
a)
platnosti autentifikačného kvalifikovaného certifikátu postupom podľa § 22b alebo
b)
správnosti a platnosti identifikátora osoby a správnosti a platnosti použitého autentifikátora, ak nebol použitý autentifikačný kvalifikovaný certifikát.
(6)
Pri elektronickej úradnej komunikácii sa autentifikácia vykonáva overením pravdivosti deklarovanej identity prostredníctvom overenia platnosti identifikátora osoby a prostriedku autorizácie, ak sa identifikácia osoby vykonala podľa odseku 3.
(7)
Osobitný predpis môže ustanoviť alebo správca informačného systému môže určiť, že na autentifikáciu pri prístupe osoby do informačného systému verejnej správy prostredníctvom prístupového miesta podľa odseku 2 je možné použiť len autentifikátor ustanovený pre určitú úroveň autentifikácie podľa bezpečnostných štandardov vydaných podľa osobitného predpisu,8) pričom je vždy možné použiť aj autentifikátor vyššej úrovne autentifikácie.
(8)
Úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby k elektronickej úradnej komunikácii prostredníctvom prístupového miesta, ak osobitný predpis neustanovuje, že elektronickú komunikáciu je možné vykonávať aj bez autentifikácie. Úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, k prostriedkom a údajom informačného systému prostredníctvom prístupového miesta, ak osobitný predpis neustanoví alebo správca informačného systému neurčí, že takýto prístup je možný aj bez autentifikácie.
§ 20
Identifikácia osoby
(1)
Orgány verejnej moci sú povinné umožniť osobe, o ktorej právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, pri prístupe k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu alebo pri elektronickej úradnej komunikácii používať na účely identifikácie identifikátor osoby; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Orgány verejnej moci sú oprávnené, na účely podľa odseku 1, zaviesť a používať v informačných systémoch verejnej správy,3) ktoré spravujú aj taký spôsob identifikácie osoby, ktorý nepoužíva identifikátor osoby podľa tohto zákona, a ak ho zavedú, sú zároveň povinné zabezpečiť
a)
spôsob obojsmernej transformácie identifikátora osoby podľa tohto zákona na spôsob identifikácie, ktorý zavedú,
b)
možnosť identifikácie osoby na účely podľa odseku 1 aj prostredníctvom identifikátora osoby.
Autentifikátor
§ 21
(1)
Ak § 22a neustanovuje inak, na autentifikáciu sa môže použiť len autentifikátor, ktorým je
a)
úradný autentifikátor, ktorým sú občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu15) alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu,15a) alebo
b)
alternatívny autentifikátor, ktorým je jedinečná a konečná postupnosť znakov, ktorá sama nemá významovú hodnotu, ak je k dispozícii len ako postupnosť týchto znakov, prostriedok alebo procedúra alebo ich kombinácia.
(2)
Vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.15) Vydanie dokladu o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.16a)
(3)
Správca autentifikačnej časti autentifikačného modulu zabezpečuje v autentifikačnom module vytvorenie a zachovanie väzby medzi každým identifikátorom osoby a každým úradným autentifikátorom tak, aby na účely vykonania autentifikácie ku každému identifikátoru osoby pridelenému
a)
fyzickej osobe bolo možné priradiť len platný úradný autentifikátor vydaný tejto fyzickej osobe,
b)
právnickej osobe alebo zapísanej organizačnej zložke bolo možné priradiť len platný úradný autentifikátor vydaný fyzickej osobe, ktorá je oprávnená konať za túto právnickú osobu alebo v mene tejto právnickej osoby, alebo zapísanej organizačnej zložky alebo pristupovať alebo disponovať s elektronickou schránkou, ktorej majiteľom je táto právnická osoba alebo zapísaná organizačná zložka.
(4)
Správca autentifikačnej časti autentifikačného modulu vedie v autentifikačnom module aj údaje o väzbe medzi každým zrušeným alebo zmeneným identifikátorom osoby a každým zneplatneným úradným autentifikátorom, aby bolo možné spätne určiť, ktorý úradný autentifikátor bol priradený ku ktorému identifikátoru osoby vrátane identifikátora právnickej osoby alebo zapísanej organizačnej zložky.
(5)
Na účely a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b) je správca autentifikačného modulu v časti určenej na autentifikáciu oprávnený získavať údaje z informačných systémov verejnej správy3) a správca informačného systému verejnej správy3) je povinný mu tieto údaje poskytnúť, a to aj automatizovaným spôsobom; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa použijú rovnako.
(6)
Orgány verejnej moci sú oprávnené zaviesť a používať podľa odseku 1 pre špecializované portály, ktoré spravujú, aj iný spôsob autentifikácie osoby; ak iný spôsob autentifikácie osoby zavedú, sú povinné zabezpečiť možnosť autentifikácie osoby aj prostredníctvom autentifikátora podľa odseku 1 ustanoveného pre príslušnú alebo vyššiu úroveň autentifikácie v súlade so štandardom elektronických služieb verejnej správy pre úrovne autentifikácie podľa osobitného predpisu.8)“.
50.
V § 22 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Použitie alternatívneho autentifikátora je možné ustanoviť pre jednotlivé úrovne autentifikácie podľa štandardov elektronických služieb verejnej správy pre úrovne autentifikácie podľa osobitného predpisu.8)“.
51.
Za § 22 sa vkladajú § 22a a 22b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Osobitné ustanovenia o identifikácii osoby a autentifikácii prostredníctvom informačného systému
§ 22a
(1)
Právnická osoba alebo podnikateľ, o ktorých právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgán verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky koná alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonáva, môže použiť na účely prístupu k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu automatizovaný spôsob s použitím technického prostriedku alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikovaného certifikátu.12b) Na identifikáciu osoby pri jej prístupe k prístupovému miestu alebo spoločnému modulu spôsobom podľa prvej vety sa použije identifikátor osoby z autentifikačného kvalifikovaného certifikátu a na autentifikáciu sa použije tento autentifikačný kvalifikovaný certifikát; ustanovenia o autentifikátore sa nepoužijú. Na orgán verejnej moci sa pri elektronickej komunikácii pri výkone verejnej moci prvá a druhá veta použijú rovnako.
(2)
Právnická osoba, podnikateľ alebo orgán verejnej moci môžu pristupovať alebo disponovať s elektronickou schránkou automatizovaným spôsobom s použitím technického alebo programového prostriedku a s použitím autentifikačného kvalifikovaného certifikátu.12b) Na identifikáciu osoby oprávnenej na prístup alebo disponovanie s elektronickou schránkou spôsobom podľa prvej vety sa použije identifikátor osoby z autentifikačného kvalifikovaného certifikátu a na autentifikáciu sa použije tento autentifikačný kvalifikovaný certifikát; ustanovenia o autentifikátore sa nepoužijú.
§ 22b
(1)
Register autentifikačných kvalifikovaných certifikátov je informačným systémom verejnej správy,3) ktorého správcom je správca komunikačnej časti autentifikačného modulu.
(2)
V registri autentifikačných kvalifikovaných certifikátov sa vedie zoznam autentifikačných kvalifikovaných certifikátov12b) právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktoré sa používajú na účely podľa § 22a, ako aj údaj o tom, že autentifikačný kvalifikovaný certifikát12b) bol zrušený.
(3)
Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu zapíše do registra autentifikačných kvalifikovaných certifikátov autentifikačný kvalifikovaný certifikát12b) na žiadosť toho, komu bol vydaný. Ten, komu bol autentifikačný kvalifikovaný certifikát12b) vydaný, je povinný oznámiť správcovi komunikačnej časti autentifikačného modulu zrušenie tohto certifikátu bezodkladne po tom, ako k zrušeniu dôjde.
(4)
Správca komunikačnej časti autentifikačného modulu je povinný každý deň vydať zoznam platných autentifikačných kvalifikovaných certifikátov12b) a zverejniť ho na ústrednom portáli.
(5)
Zoznam platných autentifikačných kvalifikovaných certifikátov12b) podľa odseku 4 platí 24 hodín od jeho vydania a autentifikačný kvalifikovaný certifikát12b) uvedený v zozname sa považuje za platný počas celej doby platnosti zoznamu, kým sa nepreukáže opak.
(6)
Ak je autentifikačný kvalifikovaný certifikát12b) zrušený, správca komunikačnej časti autentifikačného modulu to bezodkladne oznámi správcom alebo prevádzkovateľom modulu úradnej komunikácie a modulu elektronických schránok, ktorí sú povinní bezodkladne zabezpečiť, aby s použitím zrušeného autentifikačného kvalifikovaného certifikátu12b) nebolo možné vykonať úspešnú autentifikáciu pri elektronickej komunikácii s použitím modulu úradnej komunikácie a modulu elektronických schránok.“.
52.
V § 23 ods. 1 prvej vete sa za slová „elektronickým podpisom“ vkladajú slová „a mandátnym certifikátom“ a v druhej vete sa za slová „elektronickým podpisom“ vkladajú slová „alebo zaručenou elektronickou pečaťou18)“.
53.
V § 23 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v informačnom systéme verejnej správy3)“, slová „[§ 49 písm. f)]“ sa nahrádzajú slovami „[§ 49 písm. h)]“ a na konci sa pripája táto veta: „Evidenciu podľa prvej vety vedie orgán verejnej moci prostredníctvom centrálneho registra elektronických plnomocenstiev podľa § 23a.“.
54.
V § 23 ods. 5 sa vypúšťajú slová „v informačnom systéme verejnej správy3)“, za slová „inej osoby“ sa vkladajú slová „podľa odseku 4“ a za slová „či oprávnenie“ sa vkladajú slová „podľa odseku 4“.
55.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Centrálny register elektronických plnomocenstiev
(1)
Zriaďuje sa centrálny register elektronických plnomocenstiev, ktorý je informačným systémom verejnej správy, a jeho správcom je ministerstvo vnútra. V centrálnom registri elektronických plnomocenstiev sa vedú najmä elektronické plnomocenstvá a údaje podľa § 23 ods. 4.
(2)
Elektronickým plnomocenstvom sa na účely vedenia v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev rozumie plnomocenstvo udelené v elektronickej podobe vo forme údajov vyplnených podľa elektronického formulára elektronického plnomocenstva obsahujúce náležitosti plnomocenstva podľa osobitných predpisov, najmä však identifikátor osoby splnomocniteľa a splnomocnenca, ako aj jednoznačné určenie rozsahu oprávnenia splnomocnenca konať v mene splnomocniteľa a ktoré je autorizované splnomocniteľom.
(3)
Pre elektronické plnomocenstvo vytvára elektronický formulár elektronického plnomocenstva správca centrálneho registra elektronických plnomocenstiev alebo ústredný orgán štátnej správy na účely zastupovania v konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky. Centrálny register elektronických plnomocenstiev je prístupný prostredníctvom ústredného portálu, a to aj automatizovaným spôsobom.
(4)
Správca centrálneho registra elektronických plnomocenstiev zabezpečí každému
a)
splnomocniteľovi po úspešnej autentifikácii možnosť uloženia a odvolania elektronického plnomocenstva v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev,
b)
splnomocnencovi po úspešnej autentifikácii možnosť vypovedania elektronického plnomocenstva,
c)
splnomocniteľovi, splnomocnencovi a orgánu verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej sa elektronické plnomocenstvo týka, sprístupnenie elektronického plnomocenstva.
(5)
Uloženie, odvolanie, vypovedanie a sprístupnenie elektronického plnomocenstva sú bezodplatné a vykonávajú sa prostredníctvom na to určenej funkcie centrálneho registra elektronických plnomocenstiev v spojení s autorizáciou úkonu, pričom ak dôjde k odvolaniu alebo vypovedaniu elektronického plnomocenstva, centrálny register elektronických plnomocenstiev bezodkladne vyznačí informáciu o tejto skutočnosti pri príslušnom elektronickom plnomocenstve.
(6)
Správca centrálneho registra elektronických plnomocenstiev sprístupní elektronické formuláre elektronických plnomocenstiev bezodplatne prostredníctvom modulu elektronických formulárov.
(7)
Ak je elektronické plnomocenstvo uložené v centrálnom registri elektronických plnomocenstiev, orgán verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej sa elektronické plnomocenstvo týka, je povinný získať informácie o rozsahu oprávnenia splnomocnenca z elektronického plnomocenstva a nie je oprávnený požadovať od splnomocniteľa alebo splnomocnenca preukázanie tohto oprávnenia, ak nemá odôvodnenú pochybnosť o jeho rozsahu alebo o tom, či oprávnenie trvá.“.
56.
V § 24 a 26 sa slová „úrad vlády“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „správca modulu elektronických formulárov“ v príslušnom tvare.
57.
V § 24 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
vytvoriť elektronické podanie a k elektronickému podaniu pripojiť iné elektronické dokumenty ako prílohy k elektronickému podaniu podľa § 25 ods. 4, ako aj vytvoriť a odoslať elektronickú úradnú správu s týmto podaním a jeho prílohami,“.
58.
V § 25 ods. 1 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré je autorizované za podmienok podľa § 23 ods. 1.“.
59.
V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak ide o elektronický úradný dokument podľa § 3 písm. k) tretieho bodu, na účely preukázania právnych skutočností v ňom uvedených musí byť neoddeliteľne spojený s elektronickým úradným dokumentom, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú, a to tak, že oba tieto elektronické úradné dokumenty sú spoločne autorizované zaručeným elektronickým podpisom s pripojenou časovou pečiatkou.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
60.
V § 28 ods. 4 sa slová „Úrad vlády“ nahrádzajú slovami „Správca modulu elektronických formulárov“ a za slová „aj na základe“ sa vkladá slovo „ním“.
61.
V § 28 ods. 5 sa slová „elektronickým formulárom“ nahrádzajú slovami „elektronické formuláre“ a za slovo „uchovávajú“ sa vkladajú slová „a sprístupňujú“.
62.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak obsah elektronického úradného dokumentu nie je možné alebo účelné vytvárať výlučne ako elektronický formulár, je možné časti elektronického úradného dokumentu vytvoriť aj ako iný elektronický dokument než elektronický formulár; v takom prípade musia byť všetky časti elektronického úradného dokumentu neoddeliteľne spojené, a to tak, že sú autorizované spoločne ako jeden celok.“.
63.
V § 29 ods. 1 prvej vete sa vypúšťa čiarka a slová „vrátane elektronického doručovania doručenky“.
64.
V § 29 ods. 3 sa za slovo „formou“ vkladá slovo „elektronickej“.
65.
§ 30 znie:
㤠30
(1)
Elektronickou doručenkou sa rozumie elektronický dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia, identifikátor osoby prijímateľa, identifikátor osoby odosielateľa a identifikáciu elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov, ktoré sa elektronicky doručujú; identifikácia elektronickej úradnej správy a elektronických dokumentov musí zabezpečiť vytvorenie logickej väzby na túto správu a dokumenty, ktoré obsahuje.
(2)
Ak je adresátom orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára a potvrdzuje elektronická podateľňa tohto orgánu. Ak adresátom nie je orgán verejnej moci, elektronickú doručenku vytvára automatizovaným spôsobom modul elektronického doručovania a správca modulu elektronických schránok prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby ju mal prijímateľ pri preberaní doručovaného elektronického dokumentu vždy pred jeho sprístupnením k dispozícii a bol povinný ju potvrdiť.
(3)
Prijímateľ potvrdzuje elektronickú doručenku prostredníctvom funkcie určenej na tento účel.
(4)
Elektronická doručenka sa zasiela do elektronickej schránky odosielateľa príslušnej elektronickej úradnej správy, ktorej doručenie elektronická doručenka potvrdzuje, a to aj, ak táto elektronická schránka nie je aktivovaná; to neplatí, ak odosielateľ nie je známy alebo ak nemá zriadenú elektronickú schránku.
(5)
Údaje uvedené v elektronickej doručenke, ktorá bola potvrdená podľa odseku 3, sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak.
(6)
Elektronická doručenka sa vytvára a potvrdzuje pri každom elektronickom doručení, pričom ak nejde o doručenie do vlastných rúk, vytvára a potvrdzuje sa podľa odseku 2 automatizovane, keď nastane moment doručenia podľa § 32 ods. 5.
(7)
Orgán verejnej moci je povinný prijímať elektronicky doručované elektronické úradné správy každodenne.“.
66.
V § 31 ods. 2 písm. a) sa za slová „elektronická schránka“ vkladá slovo „adresáta“.
67.
V § 32 sa slová „elektronická správa“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „elektronická úradná správa“ v príslušnom tvare a slovo „doručenka“ vo všetkých tvaroch sa nahrádza slovami „elektronická doručenka“ v príslušnom tvare.
68.
V § 32 ods. 1 sa slovo „prístupná“ nahrádza slovom „dostupná“.
69.
V § 32 ods. 4 sa za slovo „sprístupnenia“ vkladá slovo „obsahu“.
70.
V § 33 sa slová „elektronická správa“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „elektronická úradná správa“ v príslušnom tvare.
71.
§ 34 vrátane nadpisu znie:
㤠34
Elektronická úradná tabuľa
(1)
Elektronická úradná tabuľa je elektronické úložisko, na ktoré sú zasielané a na ktorom sú zverejňované elektronické dokumenty, ak tak ustanovuje zákon.
(2)
Orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli
a)
elektronický úradný dokument, ktorý je podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožný s takým dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručuje vyvesením na úradnej tabuli orgánu verejnej moci, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb; ustanovenia osobitných predpisov o doručovaní tým nie sú dotknuté,
b)
iný elektronický dokument než podľa písmena a), o ktorom osobitný predpis21a) ustanovuje, že sa zverejňuje alebo vyvesuje na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.
(3)
Zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli nenahrádza povinnosť zverejnenia či vyvesenia podľa osobitných predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(4)
Orgán verejnej moci vykoná zverejnenie na elektronickej úradnej tabuli v rovnaký deň, ako zverejní elektronický dokument na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, a ak to z objektívnych dôvodov nie je možné, zverejní na elektronickej úradnej tabuli súčasne so zverejneným elektronickým dokumentom aj informáciu o tom, kedy bol zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.
(5)
Správca modulu elektronického doručovania zabezpečuje
a)
prostredníctvom modulu elektronického doručovania na ústrednom portáli sprístupnenie elektronickej úradnej tabule,
b)
každému orgánu verejnej moci prístup k elektronickej úradnej tabuli na účely podľa tohto zákona,
c)
sprístupnenie elektronických úradných dokumentov zverejnených na elektronickej úradnej tabuli každému, a to bezodplatne a bez potreby autentifikácie a v členení podľa orgánov verejnej moci,
d)
prostredníctvom notifikačného modulu zaslanie notifikácie o zverejnení elektronického úradného dokumentu na elektronickej úradnej tabuli všetkým, ktorí si pri registrácii zvolili možnosť zasielania notifikácií o zverejnení na elektronickej úradnej tabuli alebo si v konkrétnej veci zvolili možnosť zasielania notifikácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Napríklad § 23 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
72.
V § 35 ods. 1 písm. c) sa za slová „formát elektronického dokumentu“ vkladajú slová „alebo inú verziu rovnakého formátu elektronického dokumentu“.
73.
V § 35 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti.
(3)
Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“) sa rozumie
a)
orgán verejnej moci a notár,
b)
poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, a
c)
advokát alebo patentový zástupca, ak nejde o konverziu verejnej listiny.“.
74.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Osoba vykonávajúca konverziu podľa odseku 3 písm. b) môže vykonávať zaručenú konverziu len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta.“.
75.
Nadpis § 36 znie: „Postup pre zaručenú konverziu“.
76.
V § 36 ods. 1 písm. c) sa za slovo „sú“ vkladajú slová „zachované alebo“.
77.
V § 36 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inou verziou rovnakého formátu elektronického dokumentu“.
78.
V § 36 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Osoba vykonávajúca konverziu je povinná vyžiadať si pred začatím vykonávania zaručenej konverzie evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii od ministerstva financií.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
79.
V § 37 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a elektronický odtlačok pôvodného elektronického dokumentu,“.
80.
V § 37 ods. 1 písm. h) a ods. 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú,“.
81.
V § 37 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a elektronický odtlačok novovzniknutého elektronického dokumentu“.
82.
V § 37 ods. 3 sa slová „písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d) a f)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a elektronický odtlačok novovzniknutého elektronického dokumentu,“.
83.
V § 38 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
84.
V § 38 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
ak nejde o konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. c), elektronický dokument, ktorý je audio súborom alebo video súborom.“.
85.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „elektronického dokumentu“.
86.
V § 39 ods. 4 sa za slovo „tvoria“ vkladá slovo „informačný“.
87.
V § 39 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii sa vedie v dátovej štruktúre určenej a zverejnenej ministerstvom financií.“.
88.
V § 39 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ministerstvo financií vedie centrálnu evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, ktorá je informačným systémom verejnej správy,3) a prideľuje osobám vykonávajúcim konverziu evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii. Obsahom centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii sú údaje z evidencií záznamov o vykonanej zaručenej konverzii. Osoba vykonávajúca konverziu zasiela ministerstvu financií údaje z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii spôsobom a v lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak ide o notára, pridelenie evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii a zasielanie údajov z evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii zabezpečuje Notárska komora Slovenskej republiky prostredníctvom Centrálneho informačného systému podľa osobitného predpisu.22a)
(7)
Ak osoba vykonávajúca konverziu použije na výkon zaručenej konverzie postupy, technické prostriedky a programové prostriedky, ktoré boli osvedčené znalcom alebo znaleckým ústavom v odvetví bezpečnosti a ochrany informačných systémov, predpokladá sa, že zaručená konverzia je vykonaná v súlade s podmienkami podľa § 36 ods. 1.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 29 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
89.
V § 39 ods. 8 prvej vete sa za slovo „Advokát“ vkladá čiarka a slová „patentový zástupca“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo z činnosti orgánu verejnej moci s rovnakou vecnou príslušnosťou, ale inou miestnou príslušnosťou“.
90.
V piatej časti sa vo všetkých tvaroch slová „poskytovateľ úhrady“ nahrádzajú slovom „poplatník“, slová „prijímateľ úhrady“ sa nahrádzajú slovom „príjemca“, slová „pokyn na úhradu“ sa nahrádzajú slovami „príkaz na úhradu“ a slovo „platca“ sa nahrádza slovom „platiteľ“ v príslušnom tvare.
91.
V § 40 písmená d) až f) znejú:
„d)
hromadnou úhradou vykonanie viacerých úhrad naraz, ktorú vykoná akreditovaný platiteľ alebo prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta na účet príjemcu úhrady,
e)
príkazom na úhradu elektronický dokument obsahujúci jednoznačný identifikátor úhrady, identifikáciu účtu, na ktorý sa má úhrada vykonať, výšku úhrady a ktorý obsahuje alebo umožňuje zistiť jedinečnú a jednoznačnú identifikáciu príjemcu úhrady, orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady,
f)
informáciou o úhrade informácia obsahujúca identifikátor príkazu na úhradu a údaje uvedené v príkaze na úhradu, na základe ktorého sa úhrada vykonala, výšku úhrady, ktorá bola vykonaná, čas a dátum vykonania úhrady a označenie akreditovaného platiteľa alebo prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta, prostredníctvom ktorých bola úhrada vykonaná.“.
92.
V § 42 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Ak povinnosť vykonať úhradu vzniká inak ako podľa odseku 1, príkaz na úhradu vytvorí správca alebo prevádzkovateľ prístupového miesta, pričom
a)
identifikátor úhrady, identifikáciu účtu, na ktorý sa má úhrada vykonať, identifikáciu príjemcu úhrady, identifikáciu orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady, a výšku úhrady určí na základe informácií získaných prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak,
b)
iné náležitosti príkazu na úhradu ako podľa písmena a) určí na základe typu úkonu alebo konania, a ak je to potrebné, aj na základe informácie od poplatníka.
(3)
Súčasne s vytvorením príkazu na úhradu podľa
a)
odseku 1 orgán verejnej moci doručí príkaz na úhradu poplatníkovi a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od orgánu, ktorý príkaz na úhradu vytvoril,
b)
odseku 2 správca alebo prevádzkovateľ prístupového miesta zabezpečuje sprístupnenie príkazu na úhradu poplatníkovi a zaslanie príkazu na úhradu do elektronickej schránky poplatníka, ak o to poplatník požiada, a súčasne zabezpečí pripojenie príkazu na úhradu ako prílohy k elektronickému podaniu, ku ktorému je príkaz na úhradu vytváraný na prístupovom mieste.
(4)
Ak je príjemcom úhrady vyšší územný celok alebo obec a nejde o prenesený výkon štátnej správy, údaje pre vytvorenie príkazu na úhradu podľa odseku 1 určí príjemca úhrady. Na základe dohody vyššieho územného celku alebo obce s ministerstvom financií môžu byť údaje pre vytvorenie príkazu na úhradu zabezpečené prostredníctvom platobného modulu.“.
93.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak príjemca úhrady nie je orgánom verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, a na účely poskytovania informácií o splnení povinnosti vykonať úhradu, ako aj informácií potrebných na evidenciu a zúčtovanie úhrad je potrebná výmena informácií vo väčšom rozsahu, než ustanovuje tento zákon, poskytovanie takýchto informácií zabezpečujú tieto orgány verejnej moci vo vzájomnej súčinnosti.“.
94.
§ 43 až 46 vrátane nadpisov znejú:
㤠43
Vykonanie úhrady prostredníctvom integrovaného obslužného miesta
(1)
Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonať úhradu v hotovosti, bezhotovostným prevodom alebo iným spôsobom, ktorý podporuje prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta.
(2)
Poplatník na základe údajov v príkaze na úhradu vykoná úhradu v prospech prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta.
(3)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby bezodkladne po vykonaní úhrady odoslal informačný systém integrovaného obslužného miesta platobnému modulu informáciu o úhrade.
(4)
Správca komunikačnej časti platobného modulu prostredníctvom funkcionality platobného modulu zabezpečí zaslanie informácie o úhrade príjemcovi úhrady a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady.
(5)
Okamihom odoslania informácie o úhrade podľa odseku 3 vzniká záväzok prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta uhradiť plnenie v sume uvedenej v tejto informácii o úhrade v prospech príjemcu úhrady uvedeného v nej.
(6)
Orgán verejnej moci overí súlad údajov z príkazu na úhradu, okrem výšky úhrady, s údajmi v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú a zároveň vznikla povinnosť vykonať úhradu podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, považuje sa informácia o úhrade za zaručenú informáciu o úhrade, povinnosť poplatníka vykonať úhradu sa považuje vo výške uvedenej v zaručenej informácii o úhrade za splnenú a vzniká pohľadávka príjemcu úhrady voči prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.
(7)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta je povinný splniť záväzok podľa odseku 5 do desiatich pracovných dní odo dňa jeho vzniku, a to jednotlivo alebo hromadnou úhradou.
§ 44
Vykonanie úhrady prostredníctvom akreditovaného platiteľa
(1)
Prostredníctvom akreditovaného platiteľa je možné vykonať úhradu niektorým zo spôsobov bezhotovostného prevodu z účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,24) ktorý akreditovaný platiteľ poskytuje, poukazom poštového platobného styku alebo iným spôsobom, ktorý poskytuje akreditovaný platiteľ.
(2)
Správca komunikačnej časti platobného modulu zabezpečuje, aby bolo prostredníctvom platobného modulu umožnené poplatníkovi vykonať úhradu, na ktorej vykonanie je povinný podľa osobitného predpisu, alebo na jeho základe, a to najmenej pri každom elektronickom podaní, ktoré je spojené s povinnosťou vykonať úhradu podľa osobitných predpisov, bezprostredne po odoslaní elektronického podania, alebo po jeho odoslaní na základe výzvy alebo na základe vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci. Správca alebo prevádzkovateľ ústredného portálu alebo špecializovaného portálu zabezpečuje, aby prostredníctvom tohto prístupového miesta bolo poplatníkovi umožnené využiť funkcionalitu platobného modulu podľa prvej vety.
(3)
Poplatník vykoná úhradu prostredníctvom akreditovaného platiteľa tak, že v rámci funkcionality prístupového miesta, platobného modulu alebo iného informačného systému verejnej správy3) zvolí spôsob vykonania úhrady akreditovaného platiteľa a uvedie informácie potrebné na vykonanie úhrady, ktoré poplatník použije pri vykonaní úhrady prostredníctvom akreditovaného platiteľa.
(4)
Ak akreditovaný platiteľ v súlade s podmienkami, za ktorých úhradu vykoná, dohodnutých medzi ním a poplatníkom na základe ich právneho vzťahu, overí, že úhradu je v zadanej výške možné vykonať, odošle platobnému modulu informáciu o úhrade.
(5)
Správca komunikačnej časti platobného modulu prostredníctvom funkcionality platobného modulu zabezpečí zaslanie informácie o úhrade príjemcovi úhrady a orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, ak je odlišný od príjemcu úhrady.
(6)
Okamihom odoslania informácie o úhrade podľa odseku 4
a)
je akreditovaný platiteľ povinný uhradiť plnenie v sume uvedenej v informácii o úhrade v prospech príjemcu úhrady uvedeného v tejto informácii, ak akreditovaný platiteľ spravuje prostriedky poplatníka a uhrádza toto plnenie z prostriedkov poplatníka,
b)
vzniká záväzok akreditovaného platiteľa uhradiť plnenie v sume uvedenej v informácii o úhrade v prospech príjemcu úhrady uvedeného v tejto informácii, ak akreditovaný platiteľ nespravuje prostriedky poplatníka a neuhrádza tento záväzok z prostriedkov poplatníka.
(7)
Orgán verejnej moci overí súlad údajov z príkazu na úhradu, okrem výšky úhrady, s údajmi v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú a zároveň vznikla povinnosť vykonať úhradu podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, považuje sa informácia o úhrade za zaručenú informáciu o úhrade, povinnosť poplatníka vykonať úhradu sa považuje vo výške uvedenej v zaručenej informácii o úhrade za splnenú, a ak akreditovaný platiteľ nespravuje prostriedky poplatníka a neuhrádza tento záväzok z prostriedkov poplatníka, vzniká v rovnakej výške pohľadávka príjemcu úhrady voči akreditovanému platiteľovi.
(8)
Akreditovaný platiteľ je povinný splniť povinnosť podľa odseku 6 do piatich pracovných dní odo dňa jej vzniku, a to jednotlivo alebo hromadnou úhradou.
(9)
Ak akreditovaný platiteľ spravuje prostriedky poplatníka a uhrádza plnenie podľa odseku 6 písm. a) z prostriedkov poplatníka, okamihom odoslania informácie o úhrade podľa odseku 4 prostriedky poplatníka vo výške uvedenej v tejto informácii nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.
Akreditovaný platiteľ
§ 45
(1)
Akreditovaným platiteľom sa na účely tejto časti rozumie osoba zapísaná v zozname akreditovaných platiteľov.
(2)
Zoznam akreditovaných platiteľov vedie správca komunikačnej časti platobného modulu. Správca komunikačnej časti platobného modulu do zoznamu akreditovaných platiteľov zapíše,
a)
ak nejde o vykonanie úhrady platobnou kartou,
1.
banku alebo pobočku zahraničnej banky,24) ak o to požiadajú,
2.
platobnú inštitúciu alebo pobočku zahraničnej platobnej inštitúcie25) vrátane mobilného operátora,26) ktorý má platné povolenie na poskytovanie platobných služieb, ak o to požiadajú,
3.
právnickú osobu zriadenú zákonom na vykonávanie rozpočtu orgánov verejnej moci a vykonávanie súvisiacich platobných operácií, ak o to požiada,
4.
poštový podnik oprávnený poskytovať poštový platobný styk,27) ak o to požiada,
b)
ak ide o vykonanie úhrady platobnou kartou, osobu podľa odseku 1, s ktorou správca administratívnej časti platobného modulu uzatvoril zmluvu o výkone činnosti akreditovaného platiteľa podľa § 47.
§ 46
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu akreditovaných platiteľov podáva žiadateľ správcovi komunikačnej časti platobného modulu. Táto žiadosť musí byť autorizovaná alebo vlastnoručne podpísaná žiadateľom a obsahuje
a)
identifikátor osoby žiadateľa a identifikátor osoby fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa alebo v jeho mene,
b)
spôsob vykonania úhrady poskytovaný žiadateľom, a ak poskytuje rôzne spôsoby vykonania úhrady, uvedie každý zo spôsobov osobitne,
c)
dátum podania.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je dokument, z ktorého vyplýva, že žiadateľ je osobou podľa § 45 ods. 2 písm. a).
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe a jej vzor zverejňuje správca komunikačnej časti platobného modulu na ústrednom portáli.
(4)
Ak žiadosť podľa odseku 1 spĺňa všetky náležitosti podľa odsekov 1 a 2 a ak funkcionalita platobného modulu umožňuje spôsob vykonania úhrady uvedený v tejto žiadosti, správca komunikačnej časti platobného modulu zapíše žiadateľa do zoznamu akreditovaných platiteľov. Ak žiadosť podľa odseku 1 nespĺňa niektorú z náležitostí podľa odsekov 1 a 2, správca komunikačnej časti platobného modulu vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia výzvy; ak žiadateľ túto žiadosť v určenej lehote nedoplní, správca komunikačnej časti platobného modulu ju odmietne a upovedomí o tom žiadateľa.
(5)
Ak chce akreditovaný platiteľ poskytovať spôsob vykonania úhrady inak, než uviedol v žiadosti podľa odseku 1 písm. b), je povinný pred začatím takéhoto poskytovania požiadať správcu komunikačnej časti platobného modulu o zápis zmeny do zoznamu akreditovaných platiteľov. Na zápis zmeny sa použijú ustanovenia odsekov 1, 3 a 4 rovnako. Akreditovaný platiteľ je oprávnený poskytovať spôsob vykonania úhrady, ktorého sa zmena týka, odo dňa zápisu zmeny do zoznamu akreditovaných platiteľov.
(6)
Správca komunikačnej časti platobného modulu v zozname akreditovaných platiteľov vedie o každom akreditovanom platiteľovi údaje v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b); osobné údaje akreditovaného platiteľa a osoby oprávnenej konať za akreditovaného platiteľa alebo v jeho mene, najmä identifikátor osoby, je správca komunikačnej časti platobného modulu oprávnený spracúvať na účely plnenia povinností podľa tejto časti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby. Správca komunikačnej časti platobného modulu zverejňuje na ústrednom portáli všetky spôsoby vykonania úhrady, ktoré funkcionalita platobného modulu umožňuje, ako aj obchodné meno alebo názov akreditovaného platiteľa pre každý z podporovaných spôsobov vykonania úhrady.
(7)
Správca komunikačnej časti platobného modulu vyčiarkne zo zoznamu akreditovaných platiteľov akreditovaného platiteľa
a)
ku dňu jeho zániku,
b)
ku dňu jeho vstupu do likvidácie,
c)
ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu, o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo o zastavení konkurzu alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,27a)
d)
ku dňu zániku jeho oprávnenia na podnikanie,
e)
ak ide o banku alebo pobočku zahraničnej banky,24) platobnú inštitúciu alebo pobočku zahraničnej platobnej inštitúcie,25) ku dňu odobratia alebo zániku bankového povolenia alebo povolenia na poskytovanie jej platobných služieb,
f)
na jeho žiadosť, a to ku dňu doručenia žiadosti, ak v žiadosti nie je uvedený neskorší dátum,
g)
ak ide o akreditovaného platiteľa podľa § 45 ods. 2 písm. b), aj dňom skončenia alebo zániku zmluvy o výkone činnosti akreditovaného platiteľa.
(8)
Na účely plnenia povinností správcu komunikačnej časti platobného modulu podľa odseku 7 oznamuje bezodkladne správcovi komunikačnej časti platobného modulu skutočnosti podľa odseku 7
a)
písm. a) až d) orgán verejnej moci, ktorý vedie register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,12c) s uvedením dátumu vzniku skutočnosti a identifikátora osoby,
b)
písm. e) Národná banka Slovenska, s uvedením dátumu vzniku skutočnosti a identifikátora osoby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
95.
V § 47 sa slová „ministerstvo financií“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „správca administratívnej časti platobného modulu“ v príslušnom tvare.
96.
V § 47 odsek 9 znie:
„(9)
Správca administratívnej časti platobného modulu bezodkladne po uzavretí zmluvy oznámi správcovi komunikačnej časti platobného modulu, že došlo k uzavretiu zmluvy podľa odseku 8, a správca komunikačnej časti platobného modulu zapíše akreditovaného platiteľa podľa § 45 ods. 2 písm. b) do zoznamu akreditovaných platiteľov.“.
97.
§ 48 vrátane nadpisu znie:
㤠48
Povinnosti správcu komunikačnej časti platobného modulu, správcu administratívnej časti platobného modulu, akreditovaného platiteľa a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka
(1)
Správca komunikačnej časti platobného modulu a správca administratívnej časti platobného modulu, každý v rozsahu pôsobnosti k časti platobného modulu, ktorej sú správcom, sú povinní v rámci funkcionality platobného modulu
a)
poskytnúť poplatníkovi vždy pred autorizáciou úhrady informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ktoré znáša poplatník, ak sú známe,
b)
sprístupniť v platobnom module všetky podporované spôsoby vykonania úhrady a v rámci nich prístup k podporovaným službám každého akreditovaného platiteľa,
c)
umožniť v rámci jednotlivých podporovaných spôsobov vykonania úhrady a jednotlivých akreditovaných platiteľov poplatníkovi zadať všetky informácie a vykonať všetky úkony, ktoré sú na vykonanie úhrady potrebné,
d)
umožniť akreditovaným platiteľom integrovať ich informačné systémy a iné prostriedky potrebné na výkon činnosti podľa tejto časti na zverejnené komunikačné rozhranie platobného modulu podľa odseku 3 a poskytnúť im nevyhnutnú súčinnosť,
e)
zabezpečiť vedenie evidencie prijatých informácií od integrovaného obslužného miesta a akreditovaného platiteľa podľa tejto časti a odoslaných informácií o úhrade, a to počas piatich rokov odo dňa prijatia informácie a odoslania informácie o úhrade,
f)
umožniť prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, integrovať ich informačné systémy a iné prostriedky potrebné na výkon činnosti podľa tejto časti na zverejnené komunikačné rozhranie platobného modulu a poskytnúť im nevyhnutnú súčinnosť.
(2)
Akreditovaný platiteľ je povinný
a)
zabezpečiť na účely vykonania úhrady podľa tejto časti dostupnosť svojich informačných systémov a iných prostriedkov každodenne,
b)
poskytovať správcovi komunikačnej časti platobného modulu a správcovi administratívnej časti platobného modulu vždy aktuálnu informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ktoré znáša poplatník, na účely plnenia povinnosti podľa odseku 1 písm. a),
c)
poskytnúť správcovi komunikačnej časti platobného modulu a správcovi administratívnej časti platobného modulu informácie na účely plnenia povinnosti podľa odseku 1 písm. c) a poskytnúť na tento účel všetku potrebnú súčinnosť.
(3)
Správca komunikačnej časti platobného modulu zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhranie platobného modulu na účely integrácie informačných systémov a iných prostriedkov akreditovaných platiteľov.
(4)
Správca administratívnej časti platobného modulu zverejňuje metainformácie o komunikačnom rozhraní v centrálnom metainformačnom systéme.
(5)
Orgán verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, je povinný viesť evidenciu prijatých informácií o úhrade.
(6)
Správca komunikačnej časti platobného modulu a správca administratívnej časti platobného modulu sú povinní poskytnúť orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta a akreditovanému platiteľovi nevyhnutnú súčinnosť na účely plnenia ich povinností podľa tejto časti.
(7)
Orgány verejnej moci sú povinné oznámiť správcovi administratívnej časti platobného modulu identifikáciu účtu, na ktorom prijímajú úhrady podľa tejto časti, a to najneskôr v deň zriadenia tohto účtu; táto povinnosť sa obdobne vzťahuje aj na informáciu o zmene či zrušení takéhoto účtu. Ak orgán verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, je odlišný od príjemcu úhrady, sú oba tieto orgány povinné túto skutočnosť spolu s identifikáciou konania alebo úkonu oznámiť správcovi administratívnej časti platobného modulu; táto povinnosť sa obdobne vzťahuje aj na informáciu o zmene takejto skutočnosti.
(8)
Orgány verejnej moci sú povinné poskytnúť správcovi administratívnej časti platobného modulu potrebné informácie a súčinnosť pri určovaní výšky úhrad na účely vytvárania príkazu na úhradu.
(9)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaný platiteľ môže vykonať hromadnú úhradu len vtedy, ak uzatvoril písomnú dohodu o hromadných úhradách so správcom administratívnej časti platobného modulu. Dohoda podľa prvej vety musí byť v druhovo rovnakých prípadoch rovnaká s každým prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a s každým akreditovaným platiteľom a musí obsahovať aj povinnosť prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta a akreditovaného platiteľa vytvárať a poskytovať informácie na účely evidencie a identifikácie hromadných úhrad. Informácie podľa prvej vety sa poskytujú spôsobom, ktorý umožní identifikáciu výšky v spojení s úhradou, ktorej sa výška týka, a s identifikáciou poplatníka, orgánu verejnej moci, ktorý spoplatnené konanie alebo úkon vykonáva, a identifikáciu právneho titulu, na základe ktorého sa úhrada vykonáva.
(10)
Orgán verejnej moci a prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta sú oprávnení na účely plnenia povinností podľa tejto časti spracúvať osobné údaje poplatníka, najmä identifikátor osoby poplatníka, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a na nevyhnutnú dobu.“.
98.
V § 49 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
zdrojovým údajom údaj objektu evidencie, ktorý je vedený v zdrojovom registri, je vo vzťahu k subjektu evidencie jedinečný a zo zdrojového registra je poskytovaný do referenčného registra, kde je vedený ako referenčný údaj,
f)
zdrojovým registrom register ustanovený osobitným predpisom, ak obsahuje aspoň jeden zdrojový údaj,“.
Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená g) až j).
99.
V § 49 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prázdny údaj“.
100.
V § 51 odsek 2 znie:
„(2)
Zoznam referenčných registrov vedie ministerstvo financií a tento zoznam obsahuje ku každému referenčnému registru
a)
názov referenčného registra,
b)
správcu referenčného registra a registrátora referenčného registra,
c)
označenie referenčných údajov z tohto referenčného registra,
d)
údaj o tom, ktoré referenčné údaje sú získavané zo zdrojových registrov,
e)
označenie dátovej časti modulu úradnej komunikácie podľa § 10 ods. 11 písm. c) alebo d), ktorá sa pri používaní referenčného údaja vo vzájomnej komunikácii orgánov verejnej moci použije,
f)
oprávnenie správcu referenčného registra na udeľovanie prístupu k referenčným registrom.“.
101.
V § 51 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
102.
V § 51 odsek 4 znie:
„(4)
Zmeny v zozname referenčných registrov vykonáva ministerstvo financií v štruktúrovanej podobe a podľa aktuálnej potreby. Návrh na zaradenie registrov do zoznamu referenčných registrov, označenie referenčných údajov, zdrojových registrov, ako aj všetky zmeny s tým súvisiace zverejňuje ministerstvo financií na pripomienkovanie orgánom verejnej moci a iným osobám spôsobom, akým sa zverejňujú návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov. Zoznam referenčných registrov ministerstvo financií sprístupňuje v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy, na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle.“.
103.
§ 52 až 54 vrátane nadpisov znejú:
㤠52
Používanie hodnôt referenčných údajov
(1)
Registrátor registra, v ktorom sa evidujú medzi údajmi objektu evidencie aj také údaje, ktoré sú referenčnými údajmi, je povinný hodnoty týchto údajov objektu evidencie referencovať, ak nie je v odsekoch 2 až 4 ustanovené inak.
(2)
Registrátor referenčného registra nereferencuje hodnoty referenčných údajov, ktoré sú vedené v referenčnom registri, ktorého je registrátorom.
(3)
Registrátor zdrojového registra nereferencuje hodnoty tých referenčných údajov, ktoré sú referenčným registrom získavané poskytnutím zdrojových údajov z tohto zdrojového registra.
(4)
Ak pri zápise, zmene alebo výmaze zdrojového údaja vykonal referencovanie registrátor zdrojového registra, nie je registrátor referenčného registra povinný vykonať k hodnotám toho istého údaja referencovanie pri jeho zápise, zmene alebo výmaze z referenčného registra.
(5)
Referencovanie sa vykoná automatizovaným spôsobom, pričom na účely referencovania sa nepoužijú ustanovenia o poskytovaní elektronických odpisov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.21)
(6)
Ak referencovaním dôjde k zmene alebo k výmazu hodnôt údajov objektu evidencie, registrátor je povinný takúto zmenu alebo výmaz vykonať v ním vedenom registri vždy z vlastnej iniciatívy, a to bez návrhu na zápis, zmenu alebo výmaz údaja podľa osobitného predpisu.
(7)
Ak sa pri výkone verejnej moci zisťujú, preukazujú alebo inak spracúvajú údaje, ktoré sú referenčnými údajmi, je orgán verejnej moci povinný referencovať príslušné hodnoty referenčných údajov; ustanovenia odsekov 2 až 4 tým nie sú dotknuté. Orgán verejnej moci je na účely udržiavania aktuálneho stavu registrov, ktoré vedie, oprávnený referencovať hodnoty referenčných údajov aj priebežne pri ich zmenách v referenčnom registri.
§ 53
Oprava hodnôt referenčných údajov a zdrojových údajov
(1)
Oprava hodnôt referenčných údajov a zdrojových údajov sa vykoná, ak
a)
sú hodnoty údajov v rozpore so skutočným stavom alebo s verejnou listinou alebo iným dokumentom, na základe ktorých údaj vznikol, zmenil sa alebo bol vymazaný,
b)
bola chybným postupom orgánu verejnej moci zapísaná rovnaká hodnota údaja vo vzťahu k viacerým odlišným subjektom evidencie alebo viaceré hodnoty údaja k jednému subjektu evidencie a podľa osobitného predpisu môže byť jedna hodnota údaja pridelená len jednému subjektu evidencie, alebo
c)
ide o odstránenie chýb v písaní alebo počítaní alebo sú údaje chybné z dôvodu chyby v písaní alebo počítaní alebo z dôvodu inej zjavnej nesprávnosti v písomnom vyhotovení verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol vymazaný.
(2)
Ak orgán verejnej moci pri svojej činnosti zistí, že je odôvodnený predpoklad na opravu hodnôt referenčných údajov, bezodkladne to oznámi registrátorovi a správcovi príslušného referenčného registra. Registrátor referenčného registra vykoná opravu hodnôt údajov spôsobom podľa osobitného predpisu,5) a ak ten neustanovuje spôsob opravy, postupom podľa odsekov 4 až 7; ustanovenie odseku 3 tým nie je dotknuté.
(3)
Ak ide o referenčné údaje, ktoré boli v referenčnom registri zapísané, zmenené alebo vymazané na základe poskytnutých zdrojových údajov, správca postúpi oznámenie podľa odseku 2 registrátorovi a správcovi zdrojového registra, z ktorého boli referenčné údaje poskytnuté, a opravu vykoná registrátor zdrojového registra spôsobom podľa osobitného predpisu,5) a ak ten neustanovuje spôsob opravy, postupom podľa odsekov 4 až 7.
(4)
Opravu hodnôt údajov vykonáva registrátor, a to aj bez návrhu na zápis, zmenu alebo výmaz údaja podľa osobitného predpisu.
(5)
Registrátor je povinný pred vykonaním opravy riadne a úplne zistiť skutkový stav a orgány verejnej moci a osoby, ktorých sa chybné údaje týkajú, sú povinní poskytnúť registrátorovi na tento účel súčinnosť. Registrátor na účely zistenia skutkového stavu použije najmä originál alebo osvedčenú kópiu verejnej listiny alebo iného dokumentu, na základe ktorého údaj vznikol, zmenil sa alebo bol vymazaný.
(6)
Ak ide o opravu z dôvodov podľa odseku 1 písm. a) alebo c), registrátor oznámi vykonanie opravy osobe, ktorej sa chybné údaje týkajú.
(7)
Ak ide o opravu z dôvodu podľa odseku 1 písm. b), registrátor
a)
pred vykonaním opravy oznámi osobe, ktorej sa chybný údaj týka, dôvod na opravu údaja a vyzve ju, aby v určenej lehote oznámila registrátorovi návrh na spôsob opravy údaja; registrátor nie je návrhom viazaný,
b)
pred vykonaním opravy oznámi osobe, ktorej sa chybný údaj týka, spôsob, akým bude oprava vykonaná, a
c)
vykoná opravu najskôr šesť mesiacov po doručení oznámenia podľa písmena b), ak osoba podľa písmena b) nepožiada o skoršie vykonanie opravy.
§ 54
Povinnosti správcu a registrátora referenčného registra a zdrojového registra
(1)
Správca referenčného registra okrem povinností podľa osobitných predpisov5)
a)
zabezpečuje správu a prevádzku registra a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu pred neoprávneným prístupom k spracovávaným a uchovávaným údajom a pred ich zneužitím a stratou,
b)
zabezpečuje dostupnosť registra a poskytovanie jeho funkcií a bezodplatné sprístupnenie údajov orgánom verejnej moci, a za podmienok podľa osobitných predpisov aj iným oprávneným osobám,
c)
vedie záznamy o udalostiach súvisiacich s prevádzkou registra, a to najmä o bezpečnostných incidentoch, o prístupoch do informačného systému, zmenách nastavení oprávnenia a zmenách referenčných údajov,
d)
zabezpečuje technickú dostupnosť hodnôt referenčných údajov objektu evidencie ostatným informačným systémom verejnej správy3) bezodkladne po ich zápise alebo zmene a bezodkladne po výmaze zabezpečuje dostupnosť informácie o výmaze hodnoty údaja objektu evidencie,
e)
zverejňuje na ústrednom portáli informáciu o spôsobe a periodicite plnenia povinnosti podľa písmena d),
f)
uchováva najmenej po dobu desiatich rokov údaje o čase a spôsobe vzniku, zmeny a zániku hodnôt referenčných údajov, ako aj identifikátor osoby, ktorá ich uskutočnila, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)
Registrátor referenčného registra zodpovedá od okamihu, ked sú hodnoty referenčných údajov v jeho dispozícii, za to, že hodnoty referenčných údajov sú úplné a zodpovedajú stavu, ktorý je v referenčnom registri zapísaný. Ak sú hodnoty referenčných údajov zapisované, menené alebo vymazávané
a)
na podnet oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu,5) zodpovedá registrátor referenčného registra podľa prvej vety v rozsahu, v akom je podľa osobitného predpisu5) povinný skúmať ich úplnosť a pravdivosť,
b)
na základe poskytnutých zdrojových údajov, zodpovedá registrátor referenčného registra podľa prvej vety v rozsahu, v akom sa zdrojové údaje dostali do jeho dispozície.
(3)
Ak sú zdrojové údaje po zápise, zmene či výmaze zo zdrojového registra poskytované spôsobom a v lehotách podľa osobitného predpisu referenčnému registru na účely zápisu, zmeny alebo výmazu v ňom, pričom v referenčnom registri sú vedené ako referenčné údaje,
a)
správca zdrojového registra je povinný zabezpečiť, aby hodnoty zdrojových údajov poskytnutých referenčnému registru zodpovedali hodnotám zdrojových údajov zapísaných v zdrojovom registri, a zodpovedá za tento súlad hodnôt údajov do momentu, kým sa dostanú do dispozície registrátora referenčného registra,
b)
na účely poskytovania údajov zo zdrojového registra referenčnému registru sa na správcu zdrojového registra vzťahujú ustanovenia odseku 1 písm. d) a e) primerane, pričom tieto povinnosti správca zdrojového registra plní voči registrátorovi referenčného registra a vo vzťahu k poskytovaným zdrojovým údajom, a
c)
správca zdrojového registra a registrátor referenčného registra sú vo vzájomnej súčinnosti povinní zabezpečiť, aby zdrojové údaje a na ich základe zapísané, zmenené alebo vymazané referenčné údaje boli vedené s rovnakými hodnotami v zdrojovom registri aj v referenčnom registri.
(4)
Správca referenčného registra a správca zdrojového registra sú povinní zabezpečiť, aby pri vytváraní a zmene objektov evidencie boli používané základné číselníky podľa osobitného predpisu.9c)“.
104.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54a
Stotožnenie údajov
(1)
Stotožnením údajov sa na účely tohto zákona rozumie jednoznačné priradenie hodnôt údajov k subjektu evidencie v registri a následné logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie v referenčnom registri prostredníctvom identifikačného údaja, ktorým je identifikátor osoby alebo iný identifikátor referenčného údaja určený správcom referenčného registra. Účelom stotožnenia údajov je jednoznačné potvrdenie vzťahu medzi objektom evidencie a subjektom evidencie v registri a identifikovanie subjektu evidencie v registri a v referenčnom registri, a to najmä na účely následného bezchybného referencovania.
(2)
Stotožnenie údajov zabezpečuje v období jedného roka odo dňa ustanovenia registra za referenčný register správca takého registra, ktorý údaje z tohto referenčného registra referencuje.
(3)
Na účely stotožnenia údajov si správca registra a správca referenčného registra poskytujú nevyhnutnú súčinnosť.
(4)
Ak je to na stotožnenie údajov nevyhnutné a informácie nie je možné získať iným spôsobom, správca registra vyzve osobu, ktorej sa objekt evidencie týka, na poskytnutie informácií potrebných na stotožnenie údajov a určí jej lehotu na ich oznámenie, ktorá nesmie byť kratšia ako tri mesiace. Ak je doručenie výzvy osobe neúspešné, správca registra zverejňuje najmenej po dobu šiestich mesiacov túto výzvu na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli, ak ide o právnickú osobu alebo podnikateľa, aj v Obchodnom vestníku najmenej trikrát po dobu šiestich mesiacov, a ak to považuje za účelné, aj inými prostriedkami. Na doručovanie sa použijú ustanovenia tohto zákona o elektronickom doručovaní, pričom ak sa postupuje podľa § 31 ods. 2, na doručovanie sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní, ak osobitný predpis upravujúci vedenie príslušného registra neustanovuje inak.
(5)
Ak ide o subjekt evidencie, ktorým je právnická osoba alebo podnikateľ, vo vzťahu ku ktorým nebolo možné stotožniť údaje a ktoré nereagovali ani na výzvy podľa odseku 4, a zároveň je možné odôvodnene predpokladať, že táto právnická osoba alebo podnikateľ už neexistuje alebo nevykonáva činnosť, správca registra pri tomto subjekte evidencie vyznačí v registri, že ide o subjekt evidencie, ktorého totožnosť nie je možné potvrdiť. Vyznačenie podľa prvej vety je možné vykonať najskôr po uplynutí deviatich mesiacov odo dňa doručenia výzvy podľa odseku 4, a ak bolo doručenie výzvy neúspešné, odo dňa prvého zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
(6)
Vyznačenie v registri podľa odseku 5 je dôvodom na zrušenie právnickej osoby podľa osobitného predpisu alebo na zrušenie oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu.“.
105.
V § 55 odsek 1 znie:
„(1)
Správca registra je povinný poskytnúť orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci a plnenia jeho úloh podľa osobitných predpisov hodnoty údajov z registra, ktorý vedie, a to bezodplatne a aj bez súhlasu dotknutých osôb; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa použijú rovnako. Poskytovanie údajov na účely referencovania a poskytovanie zdrojových údajov referenčnému registru nie sú ustanovením prvej vety dotknuté.“.
106.
V § 59 ods. 1 až 3 úvodnej vete sa za slová „predpis, ktorý“ vkladajú slová „sa v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlasuje uverejnením úplného znenia a ktorý“.
107.
V § 59 ods. 1 písm. b) sa slová „zriaďovaní a označovaní“ nahrádzajú slovami „zriaďovaní, označovaní, zmenách a rušení“.
108.
V § 59 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
na účely zaručenej konverzie
1.
formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie,
2.
podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
3.
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a o forme osvedčovacej doložky,
4.
podrobnosti o spôsobe vyžiadania a o prideľovaní evidenčného čísla záznamu o vykonanej zaručenej konverzii,
5.
podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, dátovej štruktúre vedenia evidencie, centrálnej evidencii záznamov o vykonanej zaručenej konverzii a o spôsobe a lehotách zasielania záznamov z evidencie ministerstvu financií,
6.
podrobnosti o osvedčení zhody postupov, technických prostriedkov a programových prostriedkov vykonávania zaručenej konverzie s podmienkami vykonania zaručenej konverzie podľa § 36 ods. 1,
7.
sadzobník úhrad za zaručenú konverziu.“.
109.
V § 59 ods. 1 písmeno f), znie:
„f)
rozsah údajov podľa § 9a ods. 3 a podrobnosti o integrácii podľa § 9a ods. 3.“.
110.
V § 59 ods. 2 písm. e) sa slová „§ 16 ods. 2 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. a)“ a slová „§ 16 ods. 2 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 3 písm. b)“.
111.
V § 59 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
podrobnosti o zápise autentifikačných kvalifikovaných certifikátov do registra autentifikačných kvalifikovaných certifikátov a o žiadosti o tento zápis podľa § 22b ods. 3.“.
112.
V § 59 ods. 3 písm. b) sa za slová „alternatívny autentifikátor“ vkladajú slová „a použitie alternatívneho autentifikátora pre jednotlivé úrovne autentifikácie“.
113.
V § 60 ods. 7 sa slová „troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona“ nahrádzajú slovami „1. marca 2017“.
114.
V § 60 ods. 9 a 10 sa slová „úrad vlády“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „správca modulu elektronických schránok“ v príslušnom tvare.
115.
V § 60 ods. 12 sa slová „§ 3 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 3 písm. i)“.
116.
Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠60a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2015
(1)
Obce sú povinné postupovať podľa § 9a ods. 3 od 1. novembra 2017.
(2)
Orgány verejnej moci, ktoré na účely používania referenčných údajov a základných číselníkov vybudovali predo dňom zriadenia modulu úradnej komunikácie a jeho uvedením do prevádzky zariadenia na priamu formu elektronickej komunikácie bez využitia modulu úradnej komunikácie, sú oprávnené počas piatich rokov odo dňa zriadenia modulu úradnej komunikácie a jeho uvedenia do prevádzky využívať priamu formu komunikácie bez používania modulu úradnej komunikácie. Na účely podľa prvej vety ministerstvo financií zverejní na ústrednom portáli informáciu o dátume zriadenia modulu úradnej komunikácie a jeho uvedenia do prevádzky.
(3)
Ak ide o právnické osoby alebo zapísané organizačné zložky, pri ktorých došlo k splneniu podmienky na zriadenie elektronickej schránky počas plynutia doby podľa § 60 ods. 10 a nebola im do 1. novembra 2015 aktivovaná elektronická schránka, správca modulu elektronických schránok aktivuje ich elektronickú schránku ku dňu podľa § 60 ods. 10, ak právnická osoba alebo zapísaná organizačná zložka nepožiada o jej skoršiu aktiváciu; žiadosti o skoršiu aktiváciu správca modulu elektronických schránok vyhovie a ustanovenia § 13 ods. 3 sa použijú primerane.
(4)
Orgány verejnej moci, ktoré počas doby podľa osobitného predpisu32) nie sú povinné poskytovať údaje registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, sú povinné počas tejto doby,
a)
ak na základe ich rozhodnutia vzniká alebo zaniká postavenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako orgánu verejnej moci, oznámiť správcovi modulu elektronických schránok bezodkladne po právoplatnosti takéhoto rozhodnutia deň vzniku alebo deň zániku postavenia osoby ako orgánu verejnej moci, spolu s uvedením identifikátora osoby, vrátane identifikátora osoby oprávnenej konať za právnickú osobu,
b)
ak zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie právnickú osobu, zapísanú organizačnú zložku alebo fyzickú osobu podnikateľa, bezodkladne po takomto zápise oznámiť správcovi modulu elektronických schránok, že došlo k zápisu,
1.
na základe ktorého právnická osoba alebo zapísaná organizačná zložka vznikla alebo zanikla,
2.
na základe ktorého fyzická osoba podnikateľ získala alebo stratila oprávnenie na podnikanie,
3.
osoby alebo zapísanej organizačnej zložky, ktorej údaje sa povinne zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci vydaného podľa osobitného zákona po jej zriadení alebo zrušení,
c)
spolu s údajmi podľa písmena b) uvádzať aj údaj o účinnosti zápisu a identifikátor osoby vrátane identifikátora osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo za zapísanú organizačnú zložku,
d)
oznámiť správcovi modulu elektronických schránok každú zmenu údajov podľa písmen a) a c), a to bezodkladne po tom, ako zmena nastane.
(5)
Ak právnická osoba, zapísaná organizačná zložka alebo fyzická osoba podnikateľ nie sú pri vzniku či zániku alebo získaní či strate oprávnenia na podnikanie zapisovaní do zákonom ustanovenej evidencie alebo ak osoby oprávnené konať za právnickú osobu alebo za zapísanú organizačnú zložku nie sú zapisované do zákonom ustanovenej evidencie a zároveň nie sú evidovaní v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,12d) povinnosti podľa odseku 1 písm. b) plní počas doby podľa odseku 1 právnická osoba, zapísaná organizačná zložka alebo fyzická osoba podnikateľ bezodkladne po tom, ako vznikne, získa oprávnenie na podnikanie alebo menuje či odvolá osobu oprávnenú konať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku. Právnická osoba, zapísaná organizačná zložka alebo fyzická osoba podnikateľ podľa prvej vety sú povinní oznámiť správcovi modulu elektronických schránok aj každú zmenu údajov podľa prvej vety, a to bezodkladne po tom, ako zmena nastane.
(6)
Ak orgány verejnej moci a osoby, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, elektronicky komunikujú prostredníctvom osobitného informačného systému automatizovaným spôsobom14) od 1. novembra 2015 a na účely takejto komunikácie sa na základe dohody doručuje orgánu verejnej moci inak než do jeho elektronickej schránky, sú osoby, ktoré nie sú orgánom verejnej moci, oprávnené doručovať orgánu verejnej moci takýmto spôsobom do 1. marca 2017.
(7)
Do 1. novembra 2016 je možné používať autentifikačný kvalifikovaný certifikát12b) len na prístup alebo disponovanie s elektronickou schránkou za podmienok podľa tohto zákona.
(8)
Do zriadenia registra autentifikačných kvalifikovaných certifikátov podľa § 22b, najneskôr však do 1. novembra 2016, vedie správca komunikačnej časti autentifikačného modulu zoznam platných autentifikačných kvalifikovaných certifikátov12b) používaných na účely prístupu alebo disponovania s elektronickou schránkou, vykonávaných automatizovaným spôsobom; na jeho vedenie a na overovanie platnosti autentifikačných kvalifikovaných certifikátov12b) v ňom zapísaných sa použijú ustanovenia § 22b obdobne.
(9)
Orgány verejnej moci sú povinné prvýkrát splniť povinnosť podľa § 48 ods. 7 do 1. júla 2016.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:
„32)
§ 12 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 278/1993 Z. z., zákona č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z. a zákona č. 239/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 40 ods. 4 a 5 sa za slová „elektronickým podpisom“ vkladajú slová „alebo zaručenou elektronickou pečaťou“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z. a zákona č. 105/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 26a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa správa predkladá v elektronickej podobe, podpis a odtlačok úradnej pečiatky sa nahrádzajú autorizáciou podľa osobitného predpisu.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z. a zákona č. 267/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe podania podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom jednotného kontaktného miesta3a) alebo integrovaného obslužného miesta5ac) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku vo veciach týkajúcich sa obchodného registra je 50 % z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku a sadzba poplatku v iných veciach je 50 % zo sadzby poplatku ustanovenej v sadzobníku, znížená najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou podania prílohy, ktoré sa podľa osobitného predpisu4c) prikladajú k návrhu, uplatní sa prvá veta len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe; na zníženie sadzby poplatku nemá vplyv skutočnosť, že návrh na zápis nie je predložený spolu s prílohami, k vydaniu ktorých dôjde až po doručení podania jednotnému kontaktnému miestu alebo integrovanému obslužnému miestu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:
„4c)
Napríklad § 5 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 4 o znížení poplatku sa nepoužije.
(6)
Ustanovenie odseku 4 o znížení poplatku sa nepoužije na šieste a každé ďalšie podanie podané tým istým navrhovateľom na jeden súd v jednom kalendárnom roku.“.
3.
V § 11 ods. 3 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak bolo dovolanie odmietnuté z dôvodu, že smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je dovolanie prípustné.“.
4.
V § 11a sa vypúšťa odsek 4. Poznámka pod čiarou k odkazu 7d sa vypúšťa.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu7e znie:
„7e)
§ 43 a 44 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
6.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Orgány uvedené v § 3, ktoré
a)
nie sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet daňového úradu príslušného podľa sídla orgánu, ktorý poplatok vybral,
b)
sú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, sú povinné vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet prevádzkovateľa systému.“.
7.
Slová „akreditovaný platca“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „akreditovaný platiteľ“ v príslušnom tvare.
8.
V sadzobníku súdnych poplatkov časti IV. Poplatky za úkony prokuratúry položka 30 znie:
„Položka 30
Za výpis z registra trestov, odpis registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) ... 4 eurá.“.
9.
V sadzobníku súdnych poplatkov časti IV. Poplatky za úkony prokuratúry sa položky 31 a 32 vypúšťajú.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Sadzba poplatku
(1)
Sadzba poplatku je určená v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.
(2)
Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.
(3)
Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada. Ustanovenie odseku 2 sa nepoužije.
(4)
Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
2.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Správny orgán, ktorý nie je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet miestne príslušného daňového úradu. Správny orgán, ktorý je zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, je povinný vybrané poplatky odviesť do 15 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku na účet prevádzkovateľa systému. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 9 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.“.
3.
V celom zákone sa slová „akreditovaný platca“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „akreditovaný platiteľ“ v príslušnom tvare.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov sa časť XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky dopĺňa položka 275, ktorá znie:
„Položka 275
a)
Poskytnutie asistovanej služby za vyhotovenie výpisu z registra trestov, odpisu registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie fyzickej osobe (aj negatívne) podľa položky 30 sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky .... 2 eurá
b)
Poskytnutie asistovanej služby pri vyhotovení a vydaní výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 200b ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku v listinnej podobe podľa položky 24b písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky .......................... 4,50 eur
c)
Poskytnutie asistovanej služby pri vydaní výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu podľa položky 10 písm. a) prvého bodu sadzobníka správnych poplatkov integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky .............................................................. 4 eurá
d)
Poskytnutie asistovanej služby pri iných úkonoch, ako sú uvedené v písmenách a) až c), integrovaným obslužným miestom prevádzkovaným Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky ........... 50 % zo sadzby poplatku
príslušnej položky
sadzobníka správnych
poplatkov alebo
sadzobníka súdnych
poplatkov, najviac
však znížená o 70 eur.“.
Poznámka
Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.“.
Čl. VI
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z., zákona č. 524/2005 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 4 písm. a) sa za slová „žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie“ vkladajú slová „alebo si obec môže overiť existenciu oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom4b) v príslušnej evidencii podnikateľov, ak na tento účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy;“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b znie:
„4b)
§ 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
Čl. VII
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 180/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 2 sa za slová „ústnej žiadosti“ vkladajú slová „alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami“.
2.
Doterajší text § 39 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, môže ustanoviť podrobnosti o žiadosti o vydanie rybárskeho lístka podanej elektronickými prostriedkami.“.
Čl. VIII
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 289/2012 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z. a zákona č. 160/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem rodného čísla mandatára“.
2.
V § 7 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Autentifikačný kvalifikovaný certifikát je kvalifikovaný certifikát, ktorý fyzická osoba, právnická osoba alebo orgán verejnej moci používa na účely identifikácie osoby a autentifikácie pri prístupe k informačnému systému alebo elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na účely prístupu alebo disponovania s elektronickou schránkou.2aa) Autentifikačný kvalifikovaný certifikát okrem požiadaviek podľa odseku 1 obsahuje
a)
údaj o tom, že ide o autentifikačný kvalifikovaný certifikát,
b)
identifikátor osoby2ab) fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa, právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci, ktorým bol vydaný.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa a 2ab znejú:
„2aa)
§ 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
2ab)
§ 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
3.
V § 10 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
poskytuje na základe písomnej dohody akreditované certifikačné služby podľa § 2 písm. p) orgánom verejnej moci,“.
4.
§ 25a sa vypúšťa.
Čl. IX
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 106/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 ods. 4 sa za slová „úradnej tabuli obce“ vkladajú slová „alebo na elektronickej úradnej tabuli11b) v časti určenej pre obec,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
Čl. X
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 207/2014 Z. z. a zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 36 odsek 10 znie:
„(10)
Na doručovanie elektronických správ v colnom konaní sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.49a) Rozhodnutie podľa odseku 9 alebo iný elektronický úradný dokument sa však považuje za doručený okamihom jeho sprístupnenia prostredníctvom funkcionality informačného systému Centrálny elektronický priečinok deklarantovi, ak tento okamih predchádza okamihu doručenia podľa osobitného predpisu.49b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 49a a 49b znejú:
„49a)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
49b)
§ 29 až 34 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
Čl. XI
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 289/2012 Z. z., zákona č. 202/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z. a zákona č. 176/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e)
agendou verejnej správy súhrn prác a výkonov povinnej osoby na príslušnom úseku verejnej správy, ktorej právomoci, práva a povinnosti, ako aj spôsob ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy, pričom úsek verejnej správy má najmenej jednu agendu verejnej správy,
f)
životnou situáciou udalosť v živote fyzickej osoby alebo v životnom cykle právnickej osoby, ktorá je riešená službami verejnej správy, a spôsob usporiadania služieb verejnej správy z perspektívy fyzickej osoby alebo právnickej osoby pri výkone práv a povinností vo vzťahu k verejnej správe,“.
Doterajšie písmená e) až x) sa označujú ako písmená g) až z).
2.
V § 2 ods. 1 písm. h) sa slovo „informačného“ nahrádza slovami „centrálneho metainformačného“.
3.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
záujmové združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktorého jedinými členmi sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Združenie miest a obcí Slovenska.“.
4.
V § 3 ods. 4 písm. a) sa slová „Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvu,“.
5.
V § 3 ods. 4 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj o elektronických službách verejnej správy, ktoré plánujú poskytovať,“.
6.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Povinná osoba určená za gestora základného číselníka je povinná
a)
vydať základný číselník, ktorého je gestorom, a to zverejnením prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy do jedného mesiaca odo dňa, keď jej určenie za gestora tohto základného číselníka nadobudlo účinnosť,
b)
riadne spravovať základný číselník, ktorého je gestorom, a udržiavať ho aktuálny.
(8)
Za obce, ktoré využívajú informačný systém dátového centra obcí,4ab) plní povinnosti podľa odseku 4 písm. a) až c), f), h) a i) správca informačného systému dátového centra obcí.4ab)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4ab znie:
„4ab)
§ 9a zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. f) sa za slovo „spravuje“ vkladajú slová „zoznam základných číselníkov, základný číselník životných situácií a“.
8.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
určuje gestora základného číselníka, okrem základného číselníka životných situácií a základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy, riadi a koordinuje vydávanie, zverejňovanie a spravovanie základných číselníkov a rozhoduje spory medzi povinnými osobami, týkajúce sa vytvárania, zverejňovania alebo správy základných číselníkov,
h)
poskytuje gestorovi základného číselníka súčinnosť pri prístupe k centrálnemu metainformačnému systému verejnej správy na účely plnenia povinnosti gestora základného číselníka podľa § 3 ods. 7.“.
9.
V § 4 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Zoznam základných číselníkov obsahuje názov základného číselníka, kód základného číselníka, názov gestora základného číselníka a dátum účinnosti určenia gestora základného číselníka.
(4)
Gestor základného číselníka sa určuje jeho zverejnením v zozname základných číselníkov a za gestora základného číselníka môže ministerstvo určiť len povinnú osobu.
(5)
Ak úsek verejnej správy alebo agenda verejnej správy, ktorých sa základný číselník týka, patria podľa osobitných predpisov do pôsobnosti viacerých povinných osôb, ministerstvo môže určiť viacero gestorov základného číselníka, pričom ak tak urobí,
a)
určí, ktorý z gestorov základného číselníka je hlavným gestorom základného číselníka a ktorí gestori základného číselníka sú vedľajšími gestormi základného číselníka, a uvedie to v zozname základných číselníkov,
b)
povinnosť podľa § 3 ods. 7 písm. a) a povinnosť riadne spravovať základný číselník plní hlavný gestor základného číselníka,
c)
povinnosti poskytovať do základného číselníka údaje a udržiavať ho aktuálny plnia hlavný gestor základného číselníka a vedľajší gestori základného číselníka v rozsahu údajov, v akom podľa osobitných predpisov patria do ich pôsobnosti úseky verejnej správy alebo agendy verejnej správy, ktorých sa základný číselník týka, a
d)
ministerstvo plní povinnosť podľa odseku 2 písm. h) vo vzťahu k hlavnému gestorovi aj vedľajším gestorom.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 6 a 7.
10.
V § 4 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
11.
V § 7 ods. 3 sa slová „osvedčená listinná podoba elektronického odpisu opatrená osvedčovacou doložkou“ nahrádzajú slovami „súhrn údajov z informačného systému verejnej správy v listinnej podobe, ktorý je vytvorený zaručenou konverziou elektronického odpisu“.
12.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Osvedčujúca osoba je povinná zabezpečiť spracúvanie údajov a ich ochranu podľa osobitných predpisov.11)“.
13.
§ 9 sa vypúšťa.
14.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 2 a 3.
15.
Doterajší text § 11 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Správca majetku štátu13) môže hnuteľný majetok štátu tvoriaci hardvérové a softvérové vybavenie informačného systému prenechať do výpožičky iným správcom majetku štátu, aj keď nie je prebytočný; rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 13 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
základný číselník životných situácií a základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy a podrobnosti o ich správe.“.
17.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Čl. XII
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z. a zákona č. 373/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 15 ods. 4 sa za slová „prevádzkareň umiestnená“ vkladá čiarka a slová „ak na tento účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy,20a) predávajúci môže informovať obec prostredníctvom tejto elektronickej služby“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a)
§ 2ods. 1 písm. s) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 273/2015 Z. z.“.
Čl. XIII
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z. a zákona č. 78/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 3 sa slová „orgánoch prokuratúry“ nahrádzajú slovami „generálnej prokuratúre“.
2.
V § 10 odsek 10 znie:
„(10)
Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov overujú určení zamestnanci
a)
generálnej prokuratúry,
b)
obcí, ktoré vedú matriku, pričom postupujú primerane podľa osobitného zákona5) upravujúceho osvedčovanie podpisov,
c)
integrovaných obslužných miest a
d)
zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.“.
Čl. XIV
Zákon č. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a o doplnení zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sa mení a dopĺňa takto:
Slová „elektronická komunikácia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „elektronická úradná komunikácia“ v príslušnom tvare.
Čl. XV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 214/2014 Z. z., zákonom č. 29/2015 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. XVI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015 okrem čl. I bodov 57 a 90 až 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2016, čl. I § 22a ods. 1 a § 22b v bode 51, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2016, čl. I bod 78 a § 39 ods. 6 v bode 88 a čl. XI bod 11 a bod 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. marca 2017, čl. XI bod 14, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2017, čl. I bodov 53 a 54 a § 23a ods. 1 až 6 v bode 55, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 a čl. I § 23a ods. 7 v bode 55, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.