272/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2015 do 31.10.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

272
ZÁKON
z 22. septembra 2015
o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
zriadenie a vedenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register právnických osôb“),
b)
zoznam údajov, ktoré sú v registri právnických osôb vedené, a podmienky a postup pri zápise, zmene a výmaze týchto údajov,
c)
úlohy orgánov verejnej moci spojené so zapisovaním, zmenou a výmazom údajov v registri právnických osôb a s poskytovaním údajov z registra právnických osôb,
d)
identifikačné číslo organizácie (ďalej len „identifikačné číslo“), spôsob jeho tvorby, určovania a prideľovania,
e)
vytvorenie generického registra a spôsob a podmienky jeho používania.
§ 2
Register právnických osôb
(1)
Zriaďuje sa register právnických osôb. Register právnických osôb je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom je Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“).
(2)
Do registra právnických osôb sa zapisujú údaje o
a)
právnickej osobe,
b)
fyzickej osobe – podnikateľovi,
c)
podniku zahraničnej osoby a o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby,
d)
orgáne verejnej moci,
e)
odštepnom závode,
f)
organizačnej zložke zriadenej slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, ak sa zapisuje do osobitným predpisom ustanovenej evidencie (ďalej len „zapísaná organizačná zložka“).
(3)
Povinná osoba podľa § 5 ods. 1 určí, ktoré organizačné zložky bez právnej subjektivity sa zapisujú do registra právnických osôb.
(4)
Register právnických osôb obsahuje údaje pre potreby orgánov verejnej moci o každom, kto je v registri právnických osôb zapísaný.
(5)
Údaje v registri právnických osôb sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti tomu, kto sa v dobrej viere spolieha na údaje v registri právnických osôb, nemôže iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti.
§ 3
Zapisované údaje
(1)
Do registra právnických osôb sa o právnickej osobe zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov,
b)
adresa sídla a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy sídla,
c)
identifikačné číslo,
d)
identifikačné údaje o spoločníkoch, členoch, akcionároch, zakladateľoch, zriaďovateľoch alebo iných osobách s obdobným postavením v rozsahu
1.
meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, a
2.
obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
e)
výška základného imania alebo iného obdobného majetku, ak ho právnická osoba vytvára, a rozsah jeho splatenia,
f)
hodnota podielu alebo vkladu osôb podľa písmena d) do základného imania alebo hodnota iného obdobného majetku právnickej osoby,
g)
meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom, alebo obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, a spôsob, akým koná v mene právnickej osoby,
h)
právna forma,
i)
predmet činnosti, účel zriadenia, úlohy a ciele alebo predmet podnikania,
j)
dátum vzniku,
k)
dátum zániku,
l)
právny stav,
m)
iné právne skutočnosti,
n)
štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,
o)
štatistický kód inštitucionálneho sektora,
p)
označenie evidencie ustanovenej podľa osobitného predpisu (ďalej len „evidencia“), z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.
(2)
Do registra právnických osôb sa o fyzickej osobe – podnikateľovi zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno,
b)
adresa miesta podnikania alebo adresa výkonu činnosti a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta podnikania alebo adresy výkonu činnosti,
c)
identifikačné číslo,
d)
meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby – podnikateľa,
e)
právna forma podnikania,
f)
predmet podnikania alebo predmet činnosti,
g)
dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon činnosti,
h)
dátum zániku oprávnenia na podnikanie alebo dátum zániku oprávnenia na výkon činnosti,
i)
právny stav,
j)
iné právne skutočnosti,
k)
štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,
l)
štatistický kód inštitucionálneho sektora,
m)
označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.
(3)
Do registra právnických osôb sa o orgáne verejnej moci zapisujú tieto údaje:
a)
názov,
b)
adresa sídla,
c)
identifikačné číslo,
d)
meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho orgánu verejnej moci,
e)
právna forma,
f)
predmet činnosti alebo oblasť pôsobnosti,
g)
dátum vzniku,
h)
dátum zániku,
i)
štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,
j)
štatistický kód inštitucionálneho sektora,
k)
označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.
(4)
Do registra právnických osôb sa o podniku zahraničnej osoby a o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno,
b)
adresa miesta činnosti a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta činnosti,
c)
identifikačné číslo,
d)
identifikačné údaje zriaďovateľa v rozsahu
1.
meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, a
2.
obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu,
e)
meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je vedúcim podniku zahraničnej osoby, vedúcim organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristom, a spôsob, akým koná v mene podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby,
f)
právna forma,
g)
predmet podnikania,
h)
dátum zriadenia,
i)
dátum zrušenia,
j)
iné právne skutočnosti,
k)
štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,
l)
štatistický kód inštitucionálneho sektora,
m)
označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.
(5)
Do registra právnických osôb sa o odštepnom závode a o zapísanej organizačnej zložke zapisujú tieto údaje:
a)
identifikačné číslo právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo orgánu verejnej moci, ktoré odštepný závod alebo zapísanú organizačnú zložku zriadili,
b)
názov,
c)
adresa sídla alebo adresa umiestnenia a adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy sídla alebo adresy umiestnenia,
d)
identifikačné číslo,
e)
meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo vedúceho odštepného závodu alebo vedúceho zapísanej organizačnej zložky,
f)
predmet činnosti alebo predmet podnikania,
g)
dátum zriadenia,
h)
dátum zrušenia,
i)
štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti,
j)
označenie evidencie, z ktorej boli údaje do registra právnických osôb poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla,
k)
ak ide o zapísanú organizačnú zložku, údaj o tom, či má právnu subjektivitu.
(6)
Právnym stavom sa na účely tohto zákona rozumejú údaje o
a)
dátume vstupu do likvidácie a dátume skončenia likvidácie,
b)
vyhlásení konkurzu a ukončení konkurzného konania,
c)
dátume povolenia reštrukturalizácie alebo vyrovnania a dátume ich skončenia,
d)
zavedení nútenej správy a jej skončení,
e)
pozastavení alebo prerušení výkonu činnosti,
f)
zrušení právnickej osoby a dôvode jej zrušenia,
g)
rozhodnutí súdu o neplatnosti právnickej osoby.
(7)
Inými právnymi skutočnosťami sa na účely tohto zákona rozumejú údaje o
a)
právnom titule zápisu, zmeny a výmazu zapísaných údajov a o dátume ich zápisu, zmeny a výmazu, ako aj ich účinnosti,
b)
čase, na aký sa právnická osoba zakladá,
c)
mene, priezvisku, adrese pobytu, dátume narodenia a rodnom čísle fyzickej osoby alebo obchodnom mene, sídle a identifikačnom čísle právnickej osoby, ak bolo pridelené, ktorá je likvidátorom, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku funkcie a dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
d)
mene, priezvisku, značke správcu a adrese kancelárie fyzickej osoby, ktorá je správcom ustanoveným v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,
e)
mene, priezvisku, adrese pobytu, dátume narodenia a rodnom čísle fyzickej osoby alebo obchodnom mene, sídle a identifikačnom čísle právnickej osoby, ak bolo pridelené, ktorá je správcom na výkon nútenej správy, a jeho zástupcovi,
f)
právnom nástupcovi v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, a obchodné meno alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.
(8)
Ak podnikateľ vykonáva podnikanie podľa viacerých osobitných predpisov, zapisujú sa údaje o ňom len pod jedným identifikačným číslom.
Poskytovanie údajov do registra právnických osôb
§ 4
(1)
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, nie je zriadená zákonom ani orgánom verejnej moci, je štatistickému úradu povinný poskytovať zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý
a)
vedie evidenciu právnických osôb, do ktorej zápis je podmienkou vzniku právnickej osoby,1) alebo
b)
koná vo veci registrácie právnickej osoby alebo vedie obdobné konanie, ak je podmienkou vzniku právnickej osoby registrácia alebo obdobné konanie a právnická osoba sa nezapisuje do evidencie.2)
(2)
Ak ide o právnickú osobu, ktorá je orgánom verejnej moci,
a)
je štatistickému úradu povinný poskytovať zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý vedie evidenciu orgánov verejnej moci, alebo
b)
štatistický úrad zapisované údaje získava podľa § 5 ods. 6 a § 10 ods. 3 alebo ods. 4, ak orgán verejnej moci nie je v evidencii evidovaný.
(3)
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ale je zriadená zákonom,
a)
je štatistickému úradu povinný poskytovať zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý vedie evidenciu takýchto právnických osôb, alebo
b)
štatistický úrad zapisované údaje získava podľa § 5 ods. 6 a § 10 ods. 3, ak takáto právnická osoba nie je v evidencii evidovaná.
(4)
Ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je orgánom verejnej moci, ale je zriadená orgánom verejnej moci, je štatistickému úradu povinný poskytovať zapisované údaje
a)
orgán verejnej moci, ktorý vedie evidenciu takýchto právnických osôb, alebo
b)
orgán verejnej moci, ktorý je zriaďovateľom tejto právnickej osoby, ak takáto právnická osoba nie je v evidencii evidovaná.
(5)
Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, je štatistickému úradu povinný poskytovať zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý
a)
vedie evidenciu fyzických osôb – podnikateľov, do ktorej zápis je podmienkou vzniku oprávnenia na podnikanie,3)
b)
koná vo veci vydania oprávnenia na podnikanie fyzickej osobe, ak je podmienkou vzniku oprávnenia na podnikanie jeho vydanie, a fyzická osoba – podnikateľ sa nezapisuje do evidencie4) alebo
c)
vydáva fyzickej osobe – podnikateľovi doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie podnikania, ktoré je podmienkou na podnikanie, ak podmienkou vzniku oprávnenia na podnikanie takejto fyzickej osoby – podnikateľa nie je zápis do evidencie podľa písmena a) ani vydanie oprávnenia podľa písmena b).
(6)
Ak ide o orgán verejnej moci, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou – podnikateľom,
a)
je štatistickému úradu povinný poskytovať zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý vedie evidenciu orgánov verejnej moci, alebo
b)
štatistický úrad zapisované údaje získava podľa § 5 ods. 6 a § 10 ods. 4, ak orgán verejnej moci nie je v evidencii evidovaný.
(7)
Ak ide o podnik zahraničnej osoby, organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby, odštepný závod alebo zapísanú organizačnú zložku, je štatistickému úradu povinný poskytovať zapisované údaje orgán verejnej moci, ktorý vedie evidenciu, do ktorej sa podnik zahraničnej osoby, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, odštepný závod alebo zapísaná organizačná zložka zapisuje.
(8)
Štatistický úrad získava z vlastnej činnosti štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti, štatistický kód inštitucionálneho sektora, označenie evidencie, z ktorej boli údaje poskytnuté, a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.
(9)
Evidencie podľa odseku 1 písm. a), odseku 2 písm. a), odseku 3 písm. a), odseku 4 písm. a), odseku 5 písm. a), odseku 6 písm. a) a odseku 7 sú zdrojovými registrami.5)
§ 5
(1)
Povinnými osobami sú na účely tohto zákona orgány verejnej moci okrem štatistického úradu, ktoré sú povinné poskytovať štatistickému úradu údaje na účely zápisu, zmeny alebo výmazu v registri právnických osôb.
(2)
Povinná osoba poskytuje štatistickému úradu údaje podľa § 4 v rozsahu, v akom ich podľa osobitných predpisov eviduje, najviac však v rozsahu údajov podľa § 3. Poskytovanie údajov sa vykonáva tak, že pri zápise, zmene alebo výmaze údajov sa bezodkladne poskytujú v elektronickej podobe štatistickému úradu vždy všetky údaje v rozsahu podľa prvej vety vrátane tých, ktoré boli v minulosti vymazané či zmenené.
(3)
Povinná osoba, ktorá vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, orgánov verejnej moci, podnikov zahraničnej osoby, organizačných zložiek podnikov zahraničnej osoby, odštepných závodov alebo zapísaných organizačných zložiek, je povinná poskytnúť štatistickému úradu zapisované údaje bezodkladne po ich zápise alebo po ich zmene a informáciu o výmaze údajov je povinná poskytnúť bezodkladne po ich výmaze. Ak sa povinná osoba nedohodne so štatistickým úradom inak, plní povinnosti podľa prvej vety tak, že zabezpečí technickú dostupnosť hodnôt údajov a zverejní na svojom webovom sídle podrobnosti o spôsobe a periodicite plnenia povinností podľa prvej vety.
(4)
Povinná osoba, ktorá vedie konanie podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo ods. 5 písm. b), je povinná najneskôr s právoplatným rozhodnutím v tomto konaní vykonať zápis zapisovaných údajov do generického registra. Povinná osoba podľa prvej vety je povinná rovnakým spôsobom vykonať aj každú zmenu údajov alebo výmaz údajov, ak osobitný predpis ukladá povinnosť informovať povinnú osobu o zmene týchto údajov alebo o skutočnostiach, ktoré majú za následok výmaz týchto údajov.
(5)
Povinná osoba, ktorá vydáva fyzickej osobe – podnikateľovi doklad podľa § 4 ods. 5 písm. c), je povinná bezodkladne po tom, ako sa dozvie o začatí podnikania takejto fyzickej osoby, najneskôr však so žiadosťou o pridelenie identifikačného čísla, vykonať zápis zapisovaných údajov do generického registra. Povinná osoba podľa prvej vety je povinná rovnakým spôsobom vykonať aj každú zmenu údajov alebo výmaz údajov, ak osobitný predpis ukladá povinnosť informovať povinnú osobu o zmene týchto údajov alebo o skutočnostiach, ktoré majú za následok výmaz týchto údajov.
(6)
Štatistický úrad je povinný spravidla najneskôr ku dňu účinnosti zákona, ktorým je zriadený orgán verejnej moci alebo právnická osoba, vykonať zápis zapisovaných údajov a rovnakým spôsobom vykonať aj každú zmenu údajov alebo výmaz údajov bezodkladne po tom, ako sa dozvie o zmene týchto údajov alebo o skutočnosti, ktorá má za následok výmaz týchto údajov; orgán verejnej moci alebo právnická osoba musí bezodkladne informovať štatistický úrad o každej zmene zapísaných údajov v rozsahu podľa § 3.
(7)
Orgán verejnej moci, ktorý je zriaďovateľom právnickej osoby, je povinný najneskôr ku dňu zriadenia právnickej osoby vykonať zápis zapisovaných údajov do generického registra a rovnakým spôsobom vykonať aj každú zmenu údajov alebo výmaz údajov bezodkladne po tom, ako dôjde k zmene týchto údajov alebo nastane skutočnosť, ktorá má za následok výmaz týchto údajov.
(8)
Štatistický úrad zapisuje do registra právnických osôb automatizovaným spôsobom štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti, štatistický kód inštitucionálneho sektora a označenie evidencie, z ktorej boli údaje poskytnuté.
(9)
Štatistický úrad vykoná zápis do registra právnických osôb bezodkladne po tom, ako sú mu povinnou osobou poskytnuté zapisované údaje, a zapisuje ich v takých hodnotách údajov, v akých sú mu povinnou osobou poskytnuté.
§ 6
(1)
Povinná osoba, ktorá vedie evidenciu právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, orgánov verejnej moci, podnikov zahraničnej osoby, organizačných zložiek podnikov zahraničnej osoby alebo odštepných závodov, je povinná zabezpečiť, aby hodnoty údajov poskytnutých štatistickému úradu podľa § 5 ods. 3 zodpovedali hodnotám údajov zapísaných v tejto evidencii, a zodpovedá za súlad týchto hodnôt údajov do momentu, kým sa dostanú do dispozície štatistického úradu.
(2)
Povinná osoba a štatistický úrad musia vo vzájomnej súčinnosti zabezpečiť, aby povinnou osobou poskytnuté údaje a na ich základe zapísané, zmenené alebo vymazané údaje v registri právnických osôb mali rovnaké hodnoty; zodpovednosť podľa odseku 1 tým nie je dotknutá.
§ 7
Poskytovanie údajov z registra právnických osôb
(1)
Štatistický úrad poskytuje údaje z registra právnických osôb v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom, bezodplatne a v rozsahu plnenia úloh podľa osobitných predpisov orgánom štátnej správy, súdom, obciam a vyšším územným celkom a iným orgánom verejnej moci, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým bol zverený výkon úloh podľa osobitných predpisov,6) a iným členským štátom Európskej únie alebo tretím štátom, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(2)
Iným osobám, než podľa odseku 1, je register právnických osôb verejne prístupný prostredníctvom webového sídla štatistického úradu, pričom takto sprístupnené údaje sú bezplatné a majú informatívny charakter; ustanovenia odsekov 3 až 5 tým nie sú dotknuté.
(3)
Ak osobitný predpis ukladá povinnej osobe povinnosť vydávať výpisy, odpisy či obdobné výstupy z evidencie, z ktorej poskytuje povinná osoba údaje do registra právnických osôb, je o vydanie výpisu, odpisu či obdobného výstupu možné požiadať aj prostredníctvom štatistického úradu. Na účely podľa prvej vety štatistický úrad sprístupní na ústrednom portáli verejnej správy elektronickú službu verejnej správy.7)
(4)
Ak osobitný predpis neustanovuje povinnosť vydávať výpisy, odpisy či obdobné výstupy z evidencie, z ktorej sa poskytujú údaje do registra právnických osôb, je povinná osoba, ktorá túto evidenciu vedie, povinná výpisy, odpisy či obdobné výstupy z evidencie vydávať v rozsahu údajov, ktoré sa zapisujú do registra právnických osôb, ak to osobitný predpis nezakazuje. O výpis, odpis či obdobný výstup podľa prvej vety možno požiadať prostredníctvom štatistického úradu, ktorý na tento účel sprístupní na ústrednom portáli verejnej správy elektronickú službu verejnej správy.7)
(5)
Ak osobitný predpis neustanovuje vedenie evidencie o údajoch, ktoré povinná osoba poskytuje do registra právnických osôb, povinná osoba vydáva elektronický odpis8) týchto údajov v rozsahu, v akom ich poskytuje do registra právnických osôb, ak to osobitný predpis nezakazuje; ustanovenia odseku 4 druhej vety sa použijú rovnako.
(6)
O výpis, odpis či obdobný výstup je podľa odsekov 3 až 5 oprávnený požiadať ktokoľvek, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(7)
Ak nejde o poskytovanie údajov podľa odseku 1, rodné číslo fyzickej osoby ako údaj zapísaný do registra právnických osôb, sa nesprístupňuje.
(8)
Z registra právnických osôb sa neposkytujú výstupy podľa osobitného predpisu.9)
(9)
Osobné údaje sa z registra právnických osôb poskytujú a zverejňujú v rozsahu podľa § 3.
§ 8
Generický register
(1)
Generický register je programový nástroj, ktorý umožňuje evidovať údaje v rozsahu podľa § 3 okrem štatistického kódu hlavnej ekonomickej činnosti a štatistického kódu inštitucionálneho sektora a poskytovať tieto údaje štatistickému úradu na účely zápisu do registra právnických osôb.
(2)
Generický register vytvorí štatistický úrad, ktorý je aj jeho prevádzkovateľom.
(3)
Povinné osoby podľa § 5 ods. 4 až 7 sú povinné evidovať o právnických osobách, fyzických osobách – podnikateľoch a orgánoch verejnej moci údaje najmenej v rozsahu podľa § 5 ods. 2 prvej vety prostredníctvom generického registra vrátane každej zmeny údajov alebo výmazu údajov.
(4)
Povinné osoby podľa § 5 ods. 3 sú oprávnené po predchádzajúcej dohode so štatistickým úradom používať na vedenie evidencie právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, orgánov verejnej moci, podnikov zahraničnej osoby, organizačných zložiek podnikov zahraničnej osoby, odštepných závodov alebo zapísaných organizačných zložiek generický register.
(5)
Používanie generického registra je pre povinné osoby bezodplatné v rozsahu evidovania údajov podľa § 3, pričom povinná osoba sa môže so štatistickým úradom dohodnúť aj na rozšírení funkcionality generického registra.
(6)
Štatistický úrad je povinný poskytnúť povinným osobám potrebnú súčinnosť na účely plnenia povinnosti podľa odseku 3 a využívania oprávnenia podľa odseku 4.
Identifikačné číslo
§ 9
(1)
Identifikačné číslo sa používa na jednoznačnú identifikáciu toho, komu je v registri právnických osôb pridelené, a má evidenčný význam. Spôsob jeho tvorby určuje štatistický úrad.
(2)
Identifikačné číslo sa prideľuje
a)
každej právnickej osobe, každej fyzickej osobe – podnikateľovi a každému orgánu verejnej moci,
b)
každému odštepnému závodu, každému podniku zahraničnej osoby a každej organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby,
c)
každej zapísanej organizačnej zložke.
(3)
Identifikačné číslo prideľuje štatistický úrad na žiadosť povinnej osoby podľa § 10 ods. 1 až 4.
(4)
Pridelené identifikačné číslo sa nesmie prideliť inej právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, orgánu verejnej moci, odštepnému závodu, podniku zahraničnej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby alebo zapísanej organizačnej zložke, a to ani vtedy, ak dôjde k zániku toho, komu bolo pridelené.
(5)
Každej právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, orgánu verejnej moci, odštepnému závodu, podniku zahraničnej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby a zapísanej organizačnej zložke sa prideľuje len jedno identifikačné číslo.
(6)
Ten, komu bolo pridelené identifikačné číslo a chce vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, je povinný uvádzať pridelené identifikačné číslo v úradnom styku s orgánom, ktorý je oprávnený vydať doklad o oprávnení na vykonávanie tejto činnosti; to platí aj vtedy, ak ide o predchádzajúci zánik oprávnenia na podnikanie alebo oprávnenia na vykonávanie inej zárobkovej činnosti.
(7)
Ak dôjde k prideleniu nesprávneho identifikačného čísla, nápravu vykoná štatistický úrad bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie.
§ 10
(1)
Ak ide o právnickú osobu inú než podľa odseku 3, fyzickú osobu – podnikateľa, odštepný závod, podnik zahraničnej osoby, organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby alebo zapísanú organizačnú zložku, je povinná osoba, ktorá vedie evidenciu alebo ktorá koná podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo ods. 5 písm. b), povinná skôr, než vykoná zápis do tejto evidencie alebo vydá právoplatné rozhodnutie v tomto konaní, požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla.
(2)
Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa podľa § 4 ods. 5 písm. c), ktorý nemá pridelené identifikačné číslo, požiada o pridelenie identifikačného čísla štatistický úrad prostredníctvom povinnej osoby podľa § 4 ods. 5 písm. c).
(3)
Ak ide o právnickú osobu, ktorú zriaďuje orgán verejnej moci a nie je vedená v evidencii, orgán verejnej moci, ktorý je jej zriaďovateľom, je povinný skôr, než nadobudne účinnosť zriadenie tejto právnickej osoby, požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla pre túto právnickú osobu. Ak ide o právnickú osobu, ktorá je zriadená zákonom a nie je vedená v evidencii, identifikačné číslo pridelí štatistický úrad na základe žiadosti tejto právnickej osoby.
(4)
Ak ide o orgán verejnej moci, ktorý nie je vedený v evidencii a nie je právnickou osobou, štatistický úrad mu pridelí identifikačné číslo na základe jeho žiadosti.
(5)
Žiadosť podľa odsekov 1 až 4 sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára, ktorý štatistický úrad zverejní na svojom webovom sídle a na ústrednom portáli verejnej správy.
(6)
Identifikačné číslo oznámi štatistický úrad v elektronickej podobe bezodkladne po doručení žiadosti povinnej osobe, ktorá o jeho pridelenie požiadala, a ak taká osoba nie je, tomu, komu bolo pridelené; rozhodnutie o pridelení identifikačného čísla sa nevyhotovuje.
(7)
Povinná osoba zapíše pridelené identifikačné číslo spôsobom ustanoveným osobitným predpisom do evidencie a použije ho v konaní podľa § 4 ods. 1 písm. b) alebo ods. 5 písm. b) alebo ho oznámi tomu, komu bolo pridelené.
§ 11
Spoločné ustanovenia
(1)
Na postup orgánov verejnej moci a iných právnických osôb alebo fyzických osôb a na ich úkony vykonávané podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
(2)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov o ochrane osobných údajov.11)
(3)
Na základe dohody s orgánom verejnej moci, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu,12) možno údaje, ktoré podľa § 4 ods. 2 písm. b), ods. 3 písm. b), ods. 6 písm. b) a ods. 8 získava na účely zápisu štatistický úrad a ktoré súvisia s ochranou utajovaných skutočností alebo bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, evidovať v registri právnických osôb osobitným spôsobom.
Prechodné ustanovenia
§ 12
(1)
Povinné osoby a štatistický úrad nie sú počas dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona povinné plniť povinnosti podľa § 5 ods. 3 až 9 a § 8 ods. 3, ak im v tom bránia objektívne dôvody. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na
a)
povinné osoby, ktoré sú podľa tohto zákona povinné poskytovať štatistickému úradu údaje z obchodného registra13) a živnostenského registra,14)
b)
povinné osoby, ktorými sú Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a okresné úrady, ak ide o poskytovanie údajov z evidencie, do ktorej sa podľa osobitného predpisu nahlasujú aj zmeny zapísaných skutočností.
(2)
Štatistický úrad je počas dvoch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona oprávnený posudzovať objektívne dôvody, ktoré bránia plneniu povinností povinnej osoby podľa § 5 ods. 3 až 9 a § 8 ods. 3, a všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť zoznam tých povinných osôb, ktorým už objektívne dôvody nebránia v plnení týchto povinností.
(3)
Ak v § 13 nie je ustanovené inak, každá povinná osoba predtým, než podľa § 5 prvýkrát poskytne štatistickému úradu údaje, je v súčinnosti so štatistickým úradom povinná poskytnúť mu aktuálne hodnoty údajov v rozsahu podľa § 3, ktoré vedie vo svojej evidencii, ako aj hodnoty už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi disponuje. Poskytovanie údajov podľa prvej vety prebieha počas lehoty podľa odseku 1 a s ohľadom na možnosti povinnej osoby, pričom cieľom je odstránenie rozporov medzi údajmi vedenými povinnou osobou a údajmi zapísanými v registri právnických osôb a na tento účel si štatistický úrad a povinná osoba poskytujú súčinnosť pri overovaní platnosti údajov, ich zmenách, opravách alebo doplneniach, a to bezodplatne a spravidla elektronickým spôsobom.
(4)
Povinné osoby nie sú počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona povinné plniť povinnosti podľa § 7 ods. 4 a 5, ak im v tom bránia objektívne dôvody.
§ 13
Štatistický úrad v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a okresnými úradmi vykoná do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona zápis údajov v rozsahu podľa § 3, ktoré sú vedené v obchodnom registri, živnostenskom registri a iných evidenciách podľa § 12 ods. 1 písm. b) vedených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a okresnými úradmi vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov, ak nimi disponujú tak, aby v posledný deň tejto lehoty údaje zapísané v registri právnických osôb zodpovedali hodnotám údajov v obchodnom registri,13) živnostenskom registri14) a iných evidenciách podľa § 12 ods. 1 písm. b) vedených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a okresnými úradmi; ustanovenie § 12 ods. 3 druhej vety sa použije primerane.
§ 14
(1)
Identifikačné číslo organizácie pridelené podľa doterajších predpisov je identifikačným číslom podľa tohto zákona.
(2)
Konania o pridelení identifikačného čísla organizácie podľa doterajších predpisov, ktoré začali predo dňom účinnosti tohto zákona a neboli ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne skončené, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(3)
Orgánom verejnej moci a organizačným zložkám, ktorým bola pridelená osobitná identifikácia podľa doterajších predpisov, pridelí štatistický úrad identifikačné číslo podľa tohto zákona, a to bez žiadosti a do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Na oznámenie identifikačného čísla sa vzťahuje § 10 ods. 6 rovnako.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona č. 132/1994 Z. z., zákona č. 200/1995 Z. z., zákona č. 216/1995 Z. z., zákona č. 233/1995 Z. z., zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 164/1996 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 289/1996 Z. z., zákona č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z. a zákona č. 79/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písmeno o) znie:
„o)
využívanie jadrovej energie,23d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23d znie:
„23d)
§ 5 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 45 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvádza v ohlásení viacero predmetov podnikania, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania, ktorý považuje za hlavný.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
3.
V § 47 odsek 3 znie:
„(3)
Identifikačné číslo pridelí osobe Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť živnostenského úradu podľa osobitného predpisu.36k)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36k znie:
„36k)
§ 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 162/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 10 odsek 4 znie:
„(4)
Identifikačné číslo prideľuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového úradu podľa osobitného predpisu.1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 5/2012 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Identifikačné číslo prideľuje neziskovej organizácii Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového úradu podľa osobitného predpisu.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z. a zákona č. 326/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. f) prvom bode sa nad slovo „organizácie“ umiestňuje odkaz 1c.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:
„1c)
§ 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 20 ods. 3 sa vypúšťajú slová „údaje o organizačnej zložke a“ a slová „organizačnej zložky alebo“.
3.
V § 21 ods. 5 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
4.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Skupinám podnikov vytvára úrad na účely ich evidencie v registri organizácií osobitnú identifikáciu; spôsob jej tvorby určuje úrad.“.
5.
§ 27 sa vypúšťa.
Čl. VI
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 463/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Identifikačné číslo prideľuje nadácii Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť ministerstva podľa osobitného predpisu.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 87/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 7 znie:
„(7)
Ak zapísaná osoba ešte nemá pridelené identifikačné číslo, prideľuje jej ho Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového súdu podľa osobitného predpisu.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak navrhovateľ uvádza v návrhu na prvý zápis viacero predmetov podnikania alebo činností, uvedie na prvom mieste ten predmet podnikania alebo tú činnosť, ktorú považuje za hlavnú.“.
3.
V § 7 ods. 13 sa odkaz „2“ nad slovom „zákon“ nahrádza odkazom „14l“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14l znie:
„14l)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z., zákona č. 181/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z. a zákona č. 131/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Každý má právo požiadať ministerstvo o vydanie výpisu z verejnej časti registra strán. Výpis z verejnej časti registra strán obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania. O vydanie výpisu z verejnej časti registra strán je možné požiadať aj žiadosťou v elektronickej podobe a výpis je možné vydať aj v elektronickej podobe.“.
2.
§ 18 sa vypúšťa.
Čl. IX
Zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 31/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Identifikačné číslo pridelí zoskupeniu Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového úradu podľa osobitného predpisu.6aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:
„6aa)
§ 9 ods. 3 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 8 sa vypúšťa odsek 5.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Napríklad § 20i Občianskeho zákonníka, § 27 Obchodného zákonníka, § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, § 10 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 22 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
3)
Napríklad § 60 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, § 13 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z. z.
4)
Napríklad § 12 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 8/2013 Z. z., § 7 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 49 písm. f) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
6)
Napríklad § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 ods. 1 písm. q) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 7 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 7 ods. 3 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
12)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
14)
§ 60 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.