261/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

261
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 16. septembra 2015 č. MF/017458/2015-421, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa v organizačnej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie dopĺňa nová kapitola Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky.
V ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie sa dopĺňajú podpoložky pre zaznamenanie bežných a kapitálových transferov, ktoré sa poskytujú dopravným podnikom, Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., a Železniciam Slovenskej republiky.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Opatrenie sa uvádza vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.