260/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

260
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2015,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2007 Z. z. o monitorovacom a informačnom systéme pre námornú plavbu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 441/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 239/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Príloha č. 2 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Komisie 2014/100/EÚ z 28. októbra 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (Ú. v. EÚ L 308, 29. 10. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.
Robert Fico v. r.