26/2015 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. (ďalej len "zákon") vydalo
výnos zo 6. februára 2015 č. 05935/2015/D170-OKSRR/7602-M, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja.
Výnos ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja podľa § 13 ods. 5 zákona.
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2015.
Výnos je uverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a je prístupný k nahliadnutiu na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.