257/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

257
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 178 ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 5. októbra 2015 č. 12/2015, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim.
Opatrenie ustanovuje limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv pre jednotlivé kategórie aktív pre poisťovne, na ktoré sa uplatňuje osobitný režim.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.