251/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

251
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 20b ods. 9 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 5. októbra 2015 č. 9/2015 o predkladaní výkazu veriteľa poskytujúceho spotrebiteľské úvery v obmedzenom rozsahu (ďalej len „opatrenie“).
Cieľom opatrenia je stanovenie obsahu, spôsobu, termínov vypracúvania a predkladania výkazu o objeme poskytnutých spotrebiteľských úverov veriteľmi s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu Národnej banke Slovenska podľa príslušného splnomocňovacieho ustanovenia zákona.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.