247/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 30.06.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

247
ZÁKON
z 22. septembra 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 128/2014 Z. z. a uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 7 úvodná veta znie: „Prístup je sprístupnenie zariadení alebo elektronických komunikačných služieb inému podniku na poskytovanie elektronických komunikačných služieb alebo sietí, aj keď sa používajú na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti2) alebo vysielanie programových služieb, najmä prístup k“.
2.
V § 2 ods. 7 písmeno e) znie:
„e)
fyzickej infraštruktúre,“.
3.
V § 2 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Fyzickou infraštruktúrou je akákoľvek časť siete alebo časť siete určenej na poskytovanie iných služieb podľa § 67a ods. 1 písm. a), do ktorej je možné umiestniť vedenie alebo telekomunikačné zariadenie. Súčasťou fyzickej infraštruktúry sú najmä rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych systémov, veže a stĺpy. Fyzickou infraštruktúrou sú aj rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych systémov, veže a stĺpy, ktoré nie sú súčasťou siete alebo siete určenej na poskytovanie iných služieb podľa § 67a ods. 1 písm. a). Káble, nenasvietené optické vlákna, ako aj verejné vodovody a ich časti2a) nie sú fyzickou infraštruktúrou podľa tohto zákona. Fyzická infraštruktúra nie je aktívnym prvkom vysokorýchlostnej siete.“.
Doterajšie odseky 8 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Predplatená služba je služba poskytovaná na základe vopred uhradenej finančnej čiastky, z ktorej sa poplatok za poskytované služby alebo za služby informačnej spoločnosti2) priebežne odpočítava.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
5.
V § 4 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Rušením je elektromagnetické rušenie podľa osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 2 písm. e) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite.“.
6.
V § 5 ods. 1 sa slová „poskytuje sieť alebo službu; poskytovanie“ nahrádzajú slovami „splnila oznamovaciu povinnosť podľa § 15. Poskytovanie“.
7.
V § 5 ods. 3 druhá veta znie: „Ak ide o rozhlasové a televízne programové služby, koncovým užívateľom je aj poslucháč a divák.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
8.
V § 6 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom16) a úradom plní ako úrad pre verejnú regulovanú službu funkciu príslušného orgánu pre verejnú regulovanú službu6b), ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo,6c) v ktorej rámci
1.
je kontaktným miestom pre nahlasovanie možného škodlivého rušenia, ktoré ovplyvňuje verejnú regulovanú službu,
2.
na základe žiadosti rozhoduje o udelení, zmene alebo odňatí práv prístupu užívateľov verejnej regulovanej služby so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zriadených na území Slovenskej republiky (ďalej len „užívateľ verejnej regulovanej služby“) k verejnej regulovanej službe; konanie o zmene alebo odňatí práv môže úrad pre verejnú regulovanú službu začať aj z vlastného podnetu,
3.
na základe žiadosti rozhoduje o udelení, zmene alebo odňatí práv prístupu k verejnej regulovanej službe subjektom so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zriadených na území Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou zariadení a programového vybavenia pre verejnú regulovanú službu alebo vývozom týchto zariadení a programového vybavenia mimo územia Európskej únie (ďalej len „subjekt s právom prístupu k verejnej regulovanej službe“); konanie o zmene alebo odňatí práv môže úrad pre verejnú regulovanú službu začať aj z vlastného podnetu,
4.
združuje užívateľov verejnej regulovanej služby a subjekty s právom prístupu k verejnej regulovanej službe do užívateľských skupín alebo do užívateľských spoločenstiev a schvaľuje ich kontaktné miesta,
5.
sprístupňuje príslušnú dokumentáciu užívateľom verejnej regulovanej služby a subjektom s právom prístupu k verejnej regulovanej službe, získava utajované skutočnosti súvisiace s prevádzkou a využívaním verejnej regulovanej služby a zabezpečuje ich distribúciu užívateľom verejnej regulovanej služby a subjektom s právom prístupu k verejnej regulovanej službe, v súlade s osobitným predpisom,6d)
6.
kontroluje dodržiavanie povinností, obmedzení a podmienok určených týmto zákonom, všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými podľa tohto zákona, osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
7.
predkladá správu o dodržiavaní spoločných minimálnych noriem6e) každé tri roky Európskej komisii a Agentúre pre európsky globálny satelitný navigačný systém,
8.
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými sa určujú náležitosti žiadosti podľa bodov 2 a 3 a podmienky týkajúce sa prístupu a používania verejnej regulovanej služby, vývoja a výroby zariadení pre prevádzku a používanie verejnej regulovanej služby a vývozu zariadení a programového vybavenia pre verejnú regulovanú službu mimo územia Európskej únie v súlade s osobitným predpisom.6d)“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b až 6e znejú:
„6b)
Čl. 2 ods. 4 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
6c)
Nariadenie (EÚ) č. 1285/2013.
6d)
Čl. 8 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1104/2011 z 25. októbra 2011 o pravidlách prístupu k verejnej regulovanej službe, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo (Ú. v. EÚ L 287, 4. 11. 2011).
6e)
Napríklad čl. 8 rozhodnutia (EÚ) č. 1104/2011, rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) č. 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17. 3. 2015), rozhodnutie Rady z 23. septembra 2013 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (2013/488/EÚ) (Ú. v. EÚ L 274, 15. 10. 2013).“.
9.
V § 6 ods. 3 písmeno l) znie:
„l)
vykonáva štátny dohľad nad plnením povinností ustanovených týmto zákonom (ďalej len „dohľad“),“.
10.
V § 6 ods. 3 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:
„o)
rozhoduje spory medzi podnikmi alebo medzi podnikmi a prevádzkovateľmi sietí, ktoré súvisia s
1.
prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre,
2.
poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry,
3.
koordináciou výstavby,
4.
poskytovaním informácií o plánovaných stavbách a
5.
prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách,“.
Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).
11.
V § 6 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
podnikom na základe všeobecného povolenia,“.
12.
V § 8 ods. 1 písm. g) sa nad slovo „spotrebiteľa“ umiestňuje odkaz 13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 8 ods. 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:
„h)
Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,12) Dopravným úradom,6a) stavebnými úradmi, špeciálnymi stavebnými úradmi a okresnými úradmi v sídle kraja (ďalej len „dotknutý orgán“) pri riešení sporov súvisiacich s prístupom k existujúcej fyzickej infraštruktúre, s poskytovaním informácií o dostupnosti fyzickej infraštruktúry, s koordináciou výstavby, s poskytovaním informácií o plánovaných stavbách a s prístupom k fyzickej infraštruktúre v budovách,“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako i).
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Na účel konzultácií a verejných konzultácií s dotknutými stranami podľa § 67 úrad zriadi a spravuje na svojom webovom sídle konzultačné miesto. Na svojom webovom sídle úrad zverejní pravidlá upravujúce postup úradu a dotknutých osôb pri konzultáciách alebo verejných konzultáciách s dotknutými stranami podľa § 67. Návrhy opatrení, predložené pripomienky okrem informácií, ktoré sú označené ako predmet obchodného tajomstva,15) a výsledky konzultácií vrátane vyhodnotenia pripomienok zverejňuje úrad spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete; to neplatí, ak ide o verejné konzultácie s dotknutými osobami podľa § 67.“.
15.
V § 10 ods. 3 sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „troch mesiacov“.
16.
V § 11 ods. 4 písm. c) a e), § 24 ods. 3 písm. c) a § 30 ods. 4 sa slovo „spotrebiteľov“ nahrádza slovami „koncových užívateľov“.
17.
V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na účely konania o regulácii cien sa práva účastníka konania podľa osobitného predpisu21) uplatňujú počas konzultácií podľa § 10 ods. 1.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
18.
V § 15 ods. 2 písm. a) prvom bode sa za slovo „priezvisko,“ vkladajú slová „dátum narodenia“.
19.
V § 15 ods. 2 písm. a) druhom bode sa za slovami „identifikačné číslo“ vkladajú slová „alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom štáte Európskej únie“.
20.
V § 15 ods. 2 písm. a) treťom bode sa za slovami „ak bolo pridelené“ vkladajú slová „alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom štáte Európskej únie“.
21.
V § 15 ods. 3 prvej vete sa slovo „poskytujúci“ nahrádza slovami „oprávnený poskytovať“ a v druhej vete sa za slovo „oznámenia“ vkladá čiarka a slová „okrem dátumu narodenia fyzickej osoby,“.
22.
V § 15 ods. 4 sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
23.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Úrad vymaže z evidencie podľa odseku 3 podnik ku dňu
a)
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým úrad zakázal poskytovať siete alebo služby rozhodnutím podľa § 73 ods. 9,
b)
zániku podniku v prípade smrti fyzickej osoby alebo zániku právnickej osoby, alebo
c)
uvedenému v žiadosti podniku o výmaz z evidencie.“.
24.
V § 22 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
technickú a ekonomickú uskutočniteľnosť použitia existujúcich zariadení alebo inštalovania zariadení konkurencie s ohľadom na rýchlosť vývoja trhu, spôsob a typ prepojenia alebo prístupu vrátane uskutočniteľnosti iných prístupových produktov vyššej úrovne, najmä prístup ku káblovodom,“.
25.
V § 22 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je to potrebné,“.
26.
V § 31 ods. 1 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie:
„Čísla je možné používať len na základe individuálneho povolenia na používanie čísel.“.
27.
V § 32 sa odsek 9 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
povinnosť poskytnúť informácie o aktuálnom počte a umiestnení rádiových zariadení v lehote určenej úradom, ak je to potrebné z dôvodu kontroly plnenia podmienok a záväzkov podľa písmen c) a f).“.
28.
V § 32 ods. 12 sa vypúšťajú slová „a za akých podmienok“.
29.
V § 32 ods. 13 druhej vete sa za slovo „previesť“ vkladajú slová „alebo prenajať“, za slovo „prevod“ sa vkladajú slová „alebo prenájom“ a v tretej vete sa za slovo „prevodu“ vkladajú slová „alebo prenájmu“.
30.
V § 33 ods. 1 posledná veta znie: „Úrad preruší konanie o žiadosti o vydanie individuálneho povolenia až do ukončenia tohto výberového konania.“.
31.
V § 33 ods. 2 písm. h) sa za slová „zábezpeky“ vkladajú slová „alebo bankovej záruky“.
32.
V § 33 ods. 9 druhá veta znie:
„Po uplynutí určeného termínu nemožno ponuku doplniť ani zmeniť okrem zmeny ceny, ak sa uskutočňuje výberové konanie s aukciou.“.
33.
V § 33 ods. 12 sa slová „vo výzve na výberové konanie“ nahrádzajú slovami „vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania“.
34.
V § 33 ods. 14 prvej vete sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „šiestich týždňov“.
35.
V § 33 ods. 15 prvej vete sa za slová „účastník výberového konania“ vkladajú slová „bez aukcie“ a na konci sa vypúšťajú slová „alebo výsledkom aukcie“.
36.
V § 33 ods. 16 tretej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako musí byť podmienené aj plnenie z bankovej záruky.“
37.
V § 34 ods. 3 písm. a) a b) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí pri individuálnych povoleniach na prevádzku amatérskej stanice,“.
38.
V § 34 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
dňom, ktorý je uvedený v oznámení držiteľa licencie na analógové rozhlasové pozemské vysielanie o vypovedaní zmluvy o prenose rozhlasového vysielania s držiteľom individuálneho povolenia doručenom úradu, najskôr však dňom doručenia oznámenia.“.
39.
V § 36 odsek 1 znie:
„(1)
Telekomunikačné zariadenia alebo zariadenia, ktoré môžu byť zdrojom elektromagnetického rušenia, sa nesmú prevádzkovať, sprístupňovať na trhu alebo uvádzať na trh,31a) ak nespĺňajú požiadavky technických predpisov vydaných podľa osobitného predpisu.32)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:
„31a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).“.
40.
V § 36 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Za zabezpečenie súladu pevnej inštalácie32a) so základnými požiadavkami na elektromagnetickú kompatibilitu podľa osobitného predpisu32a) zodpovedá osoba, ktorá pevnú inštaláciu zostavila.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:
„32a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z.“.
41.
V § 37 ods. 3 písmeno e) znie:
„e)
ďalšie prílohy žiadosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá úrad.“.
42.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
„(8)
Technické a prevádzkové podmienky amatérskej stanice ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.
(9)
Žiadateľ o individuálne povolenie na používanie frekvencií pre amatérsku stanicu musí byť držiteľom osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc.
(10)
Ak dôjde k strate, odcudzeniu, znehodnoteniu osvedčenia alebo zmene údajov v osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti, úrad vydá na základe žiadosti držiteľa osvedčenia nové osvedčenie bez overenia osobitnej odbornej spôsobilosti skúškou. Na žiadosť o vydanie nového osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti a na jeho vydanie sa primerane vzťahujú odseky 3 a 6. Fyzická osoba, ktorá požiada o vydanie nového osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti z dôvodu zmeny údajov, je povinná predložiť doklad potvrdzujúci nový údaj. Vydaním nového osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti sa pôvodné osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti stáva neplatným.“.
43.
V § 38 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Dohľad vykonáva úrad prostredníctvom svojich poverených zamestnancov z vlastnej iniciatívy alebo na podnet tretej osoby. Ak je to odôvodnené osobitnou povahou dohľadu, na jeho vykonanie môže úrad prizvať zamestnancov iného orgánu verejnej správy a právnickej osoby alebo fyzické osoby s ich súhlasom (ďalej len „prizvaná osoba“). Prizvaná osoba má pri výkone štátneho dohľadu rovnaké práva a povinnosti ako poverení zamestnanci úradu. Účasť prizvanej osoby na výkone dohľadu je iným úkonom vo všeobecnom záujme. Prizvanou osobou nemôže byť podnik, jeho zamestnanec alebo osoba, ktorá so zreteľom na pomer k vykonávanému dohľadu alebo vzhľadom na pomer ku kontrolovanej osobe môže byť zaujatá. Prizvaná osoba nesmie poskytovať informácie, o ktorých sa dozvedela pri výkone dohľadu alebo v súvislosti s ním. Priame náklady, ktoré vzniknú prizvanej osobe s výkonom štátneho dohľadu, uhrádza úrad.“.
Doterajšie odseky 1 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 9.
44.
V § 38 ods. 2 písm. b) sa za slovo „podmienok“ vkladajú slová „sprístupnenia alebo“ a nad slovo „trh“ sa umiestňuje odkaz 31a.
45.
V § 38 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
46.
V § 38 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 39“.
47.
V § 38 ods. 4 a ods. 5 písm. a) sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
48.
V § 38 ods. 5 písm. d) sa za slová „preukázať sa“ vkladajú slová „pri fyzickej kontrole“.
49.
V § 38 ods. 6 písm. a) sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na povinnosť poskytnúť pri kontrole úradu všetky požadované informácie a doklady sa nevzťahuje § 40,“.
50.
V § 38 ods. 9 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
51.
V § 40 odsek 1 znie:
„(1)
Podnik alebo iná osoba, ktorá má práva a povinnosti podľa tohto zákona, sú povinní na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti predložiť úradu v požadovanom rozsahu, forme a v lehote určenej úradom informácie alebo doklady súvisiace s ich činnosťou, ktoré sú potrebné na overovanie plnenia podmienok a povinností podľa tohto zákona, osobitného predpisu,34) rozhodnutia vydaného úradom alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Úrad môže žiadať informácie alebo doklady aj v súvislosti s prijatím podnetu, ktorý sa týka plnenia povinností podľa tohto zákona, návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporu podľa § 75 alebo v spojitosti s plnením právomocí úradu podľa § 6.“.
52.
V § 40 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „a cenovú reguláciu“.
53.
V § 43 ods. 1 písm. c) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo sa nachádza v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu36a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:
„36a)
Napríklad § 171 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, § 25a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov, § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
54.
V § 43 ods. 2 písm. c) sa slová „elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky“ nahrádzajú slovami „elektronickou poštou alebo službou krátkych správ (SMS)“.
55.
V § 43 ods. 6 sa za slová „krízovej situácie“ vkladajú slová „alebo mimoriadnej situácie36b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36b znie:
„36b)
§ 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
56.
V § 43 ods. 7 sa slová „Pri mimoriadnej udalosti“ nahrádzajú slovami „Počas krízovej situácie37) alebo mimoriadnej situácie36b)“ a na konci sa pripája táto veta: „Prednostným volaním sa na účely tohto zákona rozumie zabezpečenie regulácie prevádzky verejných sietí a poskytovania verejných služieb s cieľom umožniť subjektom podľa predchádzajúcej vety prednostné využívanie verejných služieb v období krízovej situácie alebo mimoriadnej situácie.“.
57.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38)
§ 3 zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.
58.
V § 43 ods. 8 sa slová „mimoriadnych udalostí“ nahrádzajú slovami „mimoriadnej situácie“ a odkaz 37 sa nahrádza odkazom 38.
59.
V § 44 ods. 1 tretej vete sa nad slovo „písomná“ umiestňuje odkaz 38a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38a znie:
„38a)
§ 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.“.
60.
V § 44 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na zmluvy, ktorých predmetom je poskytovanie verejnej služby prenosu obsahovej služby39b) uzatvorené medzi podnikom a účastníkom, ktorým je poskytovateľ obsahovej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b)
§ 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.“.
Doterajšie odseky 4 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 13.
61.
V § 44 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Za podstatné zmeny zmluvných podmienok sa na účely tohto zákona považujú jednostranné zmeny v neprospech účastníka týkajúce sa najmä zmeny ceny, zdroja a spôsobu výpočtu ceny za poskytovanú službu, zmeny kvality poskytovanej služby alebo zmeny času trvania zmluvy o poskytovaní verejných služieb vrátane minimálnych podmienok používania alebo trvania služby. Za podstatné zmeny zmluvných podmienok na účely tohto zákona sa považujú aj zmeny tých zmluvných podmienok, na ktorých sa zmluvné strany písomne v zmluve dohodli, že sa budú považovať za podstatné. Dôvod zmeny podstatných zmluvných podmienok musí byť vopred určený v zmluve o poskytovaní verejných služieb.“.
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.
62.
V § 44 ods. 9 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
63.
V § 48 ods. 3 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
64.
V § 53 odsek 3 znie:
„(3)
Úrad vypočíta čisté náklady, pričom prihliadne na vznikajúcu výhodu na trhu, ktorú príslušný podnik získa poskytovaním univerzálnej služby. Ak úrad na základe výpočtu čistých nákladov zistí, že poskytovanie univerzálnej služby je pre podnik neprimeraným zaťažením, rozhodne o výške úhrady čistých nákladov. Vypočítané čisté náklady a metódu ich výpočtu úrad zverejní na svojom webovom sídle.“.
65.
V § 57 ods. 2 druhá veta znie: „Podnik môže spracúvať lokalizačné údaje iné ako prevádzkové údaje, ktoré sa týkajú účastníka alebo užívateľa verejnej siete alebo verejnej služby len vtedy, ak sa anonymizujú alebo ak s tým účastník alebo užívateľ verejnej siete alebo verejnej služby súhlasí v rozsahu a trvaní nevyhnutnom na poskytnutie služby s pridanou hodnotou.“.
66.
V § 57 ods. 6 sa za slovo „siete,“ vkladajú slová „služby, alebo siete a služby,“.
67.
V § 65 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie“.
68.
§ 67 vrátane nadpisu znie:
㤠67
Spoločné umiestnenie a používanie zariadení
(1)
Ak podnik nemôže umiestniť vedenie alebo inštalovať telekomunikačné zariadenie alebo ak to môže vykonať len s obmedzením využívania cudzích nehnuteľností, môže požiadať iný podnik poskytujúci siete alebo služby alebo vlastníka stavieb a priestorov, aby mu za podmienok, ktoré nie sú diskriminujúce, a za odplatu umožnil používať existujúcu infraštruktúru vrátane stavieb, priestorov a častí vedení, ak to nevyžaduje náročné dodatočné práce a s tým spojené náklady.
(2)
Podmienky používania infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení podľa odseku 1 sa dohodnú v zmluve uzavretej medzi podnikmi alebo medzi podnikom a vlastníkom stavieb, priestorov a častí vedení. Odmietnuť uzavretie zmluvy možno len z dôvodu technickej neuskutočniteľnosti alebo zo závažných bezpečnostných dôvodov.
(3)
Úrad rozhodne z vlastného podnetu alebo na návrh podniku po konzultácii s dotknutými stranami o spoločnom používaní infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení. Podrobnosti o konaní verejnej konzultácie s dotknutými stranami úrad zverejní v primeranej lehote pred jeho uskutočnením na svojom webovom sídle. Úrad pri rozhodovaní zohľadní najmä potrebu vytvorenia a zabezpečenia podmienok efektívnej hospodárskej súťaže v prospech užívateľov, pričom určí aj pravidlá pre stanovenie ceny a rozdelenie nákladov. Úrad je dotknutým orgánom v územnom alebo stavebnom konaní, ak sa spoločné používanie zariadení uplatňuje v procese tohto konania.
(4)
Úrad konanie zastaví, ak sa konanie netýka povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia, zo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom alebo z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(5)
Dotknutou stranou podľa odseku 3 sa rozumie ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.
(6)
Podnik je na základe žiadosti úradu povinný v lehote určenej úradom poskytovať aktuálne informácie o povahe, dostupnosti a geografickom umiestnení zariadení podľa § 66 ods. 1 písm. a) vrátane stavieb, priestorov a častí vedení na účely podrobného prehľadu o existujúcej infraštruktúre. Úrad tieto informácie sprístupní dotknutým osobám.
(7)
Ustanoveniami odsekov 2 až 6 nie je dotknuté vlastnícke právo vlastníka nehnuteľnosti.“.
70.
V § 68 ods. 5 sa slová „1,5 m“ nahrádzajú slovami „0,5 m“.
71.
V § 73 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Úrad uloží podniku, ktorý nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa
a)
§ 12 ods. 6, § 15 ods. 1, § 19 ods. 2 a 3, § 24 ods. 2, § 27 ods. 1, 2, 4 a 5, § 32 ods. 13 a 14, § 36 ods. 1 a 3, § 47 ods. 1 a 2, § 49 ods. 4, § 50 ods. 10, § 51 ods. 2, § 55 ods. 3, § 58 ods. 10, § 64 ods. 1 a 2 alebo nesplnil alebo porušil podmienky všeobecného povolenia podľa § 14, alebo poskytuje siete alebo služby napriek zákazu vydanému podľa § 73 ods. 9, pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie,
b)
§ 9 ods. 2, § 21 ods. 2, § 26 ods. 1, § 28 ods. 1, § 29 ods. 4, § 31 ods. 11, § 38 ods. 6 písm. a), c) a d), § 40 ods. 1 až 3 a 6, § 41, § 42 ods. 4, § 43 ods. 2, § 44 ods. 2, 5, 6 a 12 poslednej vety, § 45 ods. 1 až 3, § 47 ods. 3, § 48 ods. 1, 4 až 6, § 50 ods. 9, § 52 ods. 1, § 54 ods. 3 a 6, § 56 ods. 4, 5 a 8, § 57 ods. 2, 4, 7, 8, 10 až 12, § 58 ods. 5, 7až 9, § 59 ods. 1, 3 a 4 , § 60 ods. 1, § 61, § 63 ods. 5 až 7 a 9, § 64 ods. 3, 5, 6 a 8, § 66 ods. 3 druhej vety, § 67 ods. 6 alebo ustanovení osobitného predpisu,57) pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie.
(2)
Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil podmienky číslovacieho plánu alebo niektorú z povinností určenú v rozhodnutí úradu vydanom podľa
a)
odseku 9, § 10 ods. 8, § 12 ods. 1, § 18 ods. 1, § 27 ods. 6, § 39 ods. 2, § 50 ods. 3 a 8, § 51 ods. 1, § 52 ods. 2 a 5, § 67a ods. 7, § 67b ods. 9, § 67c ods. 6, § 67d ods. 10, § 67f ods. 7, pokutu od 200 eur do 10 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie,
b)
§ 26 ods. 2, § 31 ods. 4, § 32 ods. 9, § 39 ods. 1, § 59 ods. 5, § 67 ods. 3 alebo § 76, pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie.
(3)
Úrad uloží tomu, kto nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa
a)
§ 13 ods. 1, § 15 ods. 1, § 31 ods. 1, § 32 ods. 1, § 36 ods. 1, § 38 ods. 6 písm. a), c) a d), § 40 ods. 1, § 62 ods. 2 a 3, § 63 ods. 2, § 65 ods. 3, pokutu od 200 eur do 5 % z obratu podniku podľa odseku 4 za predchádzajúce účtovné obdobie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa,
b)
§ 31 ods. 1, § 32 ods. 1, § 36 ods. 5, § 37 ods. 1, § 38 ods. 1, § 65 ods. 3, pokutu od 100 eur do 10 000 eur, ak ide o fyzickú osobu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
„57)
Čl. 3 ods. 1, 5 až 7, čl. 4 ods. 1 až 5, čl. 5 ods. 1, čl. 7 až 14 a čl. 15 ods. 1 až 3, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 172, 30. 6. 2012).“.
Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 58.
72.
V § 73 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Obratom podľa odsekov 1 až 3 sa na účely tohto zákona rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru alebo služieb bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi. Obrat podnikateľa vyjadrený v cudzej mene sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,58a) ktoré sú platné pre príslušné účtovné obdobie.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:
„58a)
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).“.
73.
V § 74 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
74.
V § 74 ods. 2 písm. g) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
75.
V § 75 ods. 1 sa slová „v oblasti upravenej týmto zákonom“ nahrádzajú slovami „týkajúci sa správnosti úhrady a kvality služby“.
76.
V § 75 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu neobsahuje náležitosti uvedené v odseku 2, úrad účastníka vyzve na jeho doplnenie v lehote určenej úradom a poučí ho o právnych následkoch nedoplnenia návrhu. Ak účastník návrh na mimosúdne riešenie sporu nedoplní v lehote určenej úradom, úrad mimosúdne riešenie sporu zastaví.“.
77.
V § 75 odsek 5 znie:
„(5)
Výsledkom úspešného vyriešenia sporu je písomne vyjadrený súhlas podniku a účastníka s návrhom riešenia sporu zaslaný úradu v stanovenej lehote.“.
78.
V § 77 sa na konci pripája táto veta: „Ak spor nevznikol v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z rozhodnutia vydaného úradom alebo zo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom, úrad konanie zastaví.“.
79.
Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠78a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
80.
Príloha č. 5 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí (Ú. v. EÚ L 155, 23. 5. 2014).“.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z. a zákona č. 154/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 47 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f) ktoré znie:
„f)
každá budova bola vybavená vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove2ba) a prístupovým bodom,2bb) ak osobitný predpis neustanovuje inak,2bc)“.
Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako g) až m).
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ba až 2bc znejú:
„2ba)
§ 67a ods. 1 písm. f) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.
2bb)
§ 67a ods. 1 písm. g) zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.
2bc)
§ 67e zákona č. 351/2011 Z. z. v znení zákona č. 247/2015 Z. z.“.
2.
Za § 142e sa vkladá § 142f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠142f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Ustanovenie § 47 písm. f) sa použije pre budovy, ako aj stavebné úpravy vnútorných rozvodov budov, pre ktoré sa žiadosť o stavebné povolenie podá stavebnému úradu po 31. decembri 2016.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 42/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014, zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 355/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z. a zákona č. 129/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
§ 67 až 67d, § 67f a 77 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VII Elektronické komunikácie položke 99 písmená a) a b) znejú:
„a)
o prístupe alebo prepojení,
o prístupe k existujúcej fyzickej
infraštruktúre a o koordinácii
výstavby...................................................1 659,50 eura,
b)
o spoločnom umiestnení
a používaní zariadení,
o poskytovaní informácií
o dostupnosti fyzickej infraštruktúry,
o poskytovaní informácií
o plánovaných stavbách a o prístupe
k fyzickej infraštruktúre v budove..................... 829,50 eura.“.
3.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VII Elektronické komunikácie položky 102 a 103 znejú:
„Položka 102
a)
vydanie nového osvedčenia o osobitnej
odbornej spôsobilosti bez overenia
osobitnej odbornej spôsobilosti
skúškou................................................................ 6,50 eura,
b)
vykonanie skúšky osobitnej odbornej
spôsobilosti v mimoriadnom termíne pre
jedného žiadateľa.................................................... 100 eur.
Položka 103
a)
vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej
spôsobilosti operátora amatérskych staníc,
rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby
alebo plavebnej pohyblivej služby27e) ......................20 eur,
b)
vydanie osvedčenia o osobitnej
odbornej spôsobilosti pre ostatné
druhy osvedčení27e) ................................................30 eur,
c)
opravná skúška pri overení podľa
písmena a) ...............................................................3 eurá,
d)
opravná skúška pri overení podľa
písmena b) ............................................................6,50 eura.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27e znie:
„27e)
§ 37 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 638/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 668/2007 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 261/2014 Z. z. a zákona č. 362/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
verejnej regulovanej služby, ktorú poskytuje globálny satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo, plní úlohy podľa osobitného predpisu.28c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28c znie:
„28c)
§ 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 247/2015 Z. z.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016 okrem čl. I šesťdesiateho deviateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.
Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.