244/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

244
OZNÁMENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“) podľa § 16 ods. 1 a 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vydal
Rozhodnutie zo 6. 10. 2015, ktorým sa mení Rozhodnutie z 18. 11. 2014, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov.
Rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Rozhodnutie je uverejnené vo vestníku úradu č. 14/2015.