243/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2015 do 30.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2015
o požiadavkách na označovanie potravín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 30/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje požiadavky podľa osobitného predpisu1) a požiadavky na označovanie potravín umiestňovaných na trh pre konečného spotrebiteľa a pre zariadenia spoločného stravovania.2)
(2)
Potravina určená konečnému spotrebiteľovi a zariadeniu spoločného stravovania sa označuje na vonkajšom obale alebo na jej neoddeliteľnej súčasti.
§ 2
(1)
Konzumné mlieko, modifikované mlieko, smotana alebo tekutý kyslomliečny výrobok plnený do sklenenej fľaše určenej na opakované použitie možno podľa osobitného predpisu označovať len na uzávere fľaše najmenej týmito údajmi:
a)
názvom potraviny,
b)
množstvom tuku v hmotnostných percentách (% hmot.),
c)
netto množstvom,
d)
dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti skráteným na deň a mesiac v uvedenom poradí.
(2)
Údaje podľa osobitného predpisu3) o potravine označenej podľa odseku 1 musia byť uvedené v sprievodnej dokumentácii a poskytnuté na požiadanie spotrebiteľovi v mieste jej predaja.
§ 3
(1)
Potravina, ktorá je určená na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniu spoločného stravovania bez balenia, alebo ak je potravina zabalená v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo je balená na priamy predaj (ďalej len „nebalená potravina“), musí byť označená v blízkosti jej umiestnenia najmenej týmito údajmi:
a)
názvom potraviny,
b)
údajom podľa osobitného predpisu,4) ktorý sa uvádza za slovom „Obsahuje:“,
c)
netto množstvom podľa osobitného predpisu,5)
d)
dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom spotreby.
(2)
Ostatné povinné údaje o potravine podľa osobitného predpisu3) musia byť v tesnej blízkosti nebalenej potraviny, ktorej sa týkajú; možno ich uvádzať v katalógu.
§ 4
(1)
Dávka je množstvo potraviny jedného druhu vyrábané, spracúvané alebo balené za rovnakých podmienok.
(2)
Označenie dávky sa musí uvádzať na obale, ak ide o balenú potravinu, a na vonkajšom obale alebo v sprievodnej dokumentácii, ak ide o nebalenú potravinu. Ak označenie dávky nie je jasne rozlíšiteľné od ostatných údajov a je možná jeho zámena s inými údajmi, pred označením dávky sa musí umiestniť písmeno „L“.
(3)
Za označenie dávky sa považuje aj označenie dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti, ak tento údaj obsahuje najmenej deň a mesiac v uvedenom poradí; pred týmto označením sa nemusí umiestniť písmeno „L“.
(4)
Dávka sa nemusí označovať, ak ide o
a)
poľnohospodársky produkt, ktorý je
1.
dočasne uskladnený pred umiestnením na trh,
2.
prepravovaný na spracovanie,
3.
zberaný na okamžité spracovanie,
b)
potravinu
1.
podľa § 3 ods. 1, ktorá sa balí bezprostredne pri predaji alebo bezprostredne pred umiestnením na trh,
2.
ktorou je jednotlivo balená porcia zmrzliny alebo mrazeného krému, pričom označenie dávky sa musí uvádzať na vonkajšom obale,
3.
ktorej najväčšia plocha obalu je menšia ako 10 cm2.
§ 5
Touto vyhláškou sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 6
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.6)
§ 7
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/2012 Z. z. o označovaní potravín v znení vyhlášky č. 422/2013 Z. z.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2015.
Ľubomír Jahnátek v. r.
Príloha k vyhláške č. 243/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/91/EÚ z 13. decembra 2011 o identifikácii alebo rozlíšení dávky, do ktorej potraviny patria (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 334, 16. 12. 2011).
2.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v znení
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1155/2013 z 21. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 306, 16. 11. 2013),
– delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 78/2014 z 22. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 27, 30. 1. 2014).
1)
Čl. 40 a 44 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č.1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011) v platnom znení.
2)
§ 26 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Čl. 9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
4)
Čl. 9 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
5)
Čl. 23 a príloha IX ods.1 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v platnom znení.
6)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa ustanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.