24/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
ZÁKON
z 3. februára 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 218/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z. a zákona č. 115/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:
„(2)
Na území bývalého Vojenského obvodu Javorina sa pre katastrálne územie alebo jeho časť zostaví zjednodušený register na základe údajov o vlastníckom práve platných ku dňu prechodu vlastníctva pozemku na štát a údajov katastrálneho operátu platných ku dňu potvrdenia zjednodušeného registra; príslušným okresným úradom na konanie je Okresný úrad Kežmarok na úseku pozemkovom.
(3)
Zjednodušený register sa zostaví aj pri usporiadaní vlastníckeho práva k pozemku, ktorý podľa medzinárodnej zmluvy o priebehu štátnej hranice prešiel na územie iného štátu a vlastníkovi tohto pozemku nebola poskytnutá náhrada.
(4)
Pri zostavovaní zjednodušeného registra sa postupy podľa § 7, § 10 až 12 nepoužijú.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 5 a 6.
2.
V § 2 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to neplatí pre zjednodušený register podľa § 1 ods. 2 a 3.".
3.
V § 3 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: "podľa § 1 ods. 2 alebo pozemky prešli na územie iného štátu podľa § 1 ods. 3".
4.
V § 4 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Členom komisie pre zjednodušený register podľa § 1 ods. 2 je aj zástupca Ministerstva obrany Slovenskej republiky, zástupca povinnej osoby7a) a zástupca oprávnených osôb;7b) predsedom komisie pre zjednodušený register je zástupca okresného úradu na úseku pozemkovom.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
„7a)
§ 5 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
7b)
§ 4 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 5 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem postupov pri zostavovaní zjednodušeného registra.".
6.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Pri zostavovaní zjednodušeného registra sa postupy podľa odsekov 4 až 7 nepoužijú.".
7.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:
㤠7a
Potvrdený zjednodušený register je podkladom, ktorý sa použije na účely vydania rozhodnutia a na posúdenie už vydaného rozhodnutia podľa osobitných predpisov14c) a na poskytnutie náhrady vlastníkovi pozemku, ktorý prešiel na územie iného štátu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14c znie:
„14c)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 8 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "zjednodušený register sa neschvaľuje, jeho konečný stav, vyjadrujúci vlastnícky vzťah k pozemkom v čase prechodu na štát, potvrdí okresný úrad na úseku pozemkovom po prerokovaní v komisii pre zjednodušený register.".
9.
V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: "Obsahové náležitosti zjednodušeného registra určí ministerstvo v zmluve so zhotoviteľom zjednodušeného registra.".
10.
V 10 ods. 3 uvádzacej vete sa slová "(§ 1 ods. 2)" nahrádzajú slovami "(§ 1 ods. 5)".
11.
V § 13, § 16 ods. 1 písm. c) a § 19 ods. 3 sa nad slovom "správca" odkaz "7b" nahrádza odkazom "30aa".
Poznámka pod čiarou k odkazu 30aa znie:
„30aa)
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.“.
12.
V § 19 ods. 6 sa vypúšťajú slová "podľa § 16 ods. 1 písm. b) a c)".
13.
V § 24 ods. 3 písm. b) sa nad slovom "predpisu" odkaz "57)" nahrádza odkazom "14c)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 sa vypúšťa.
14.
Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré znejú:
㤠28a
(1)
Po podpise zmluvy alebo dodatku k zmluve so zhotoviteľom zjednodušeného registra okresný úrad na úseku pozemkovom na svojom webovom sídle a v dotknutej obci zverejní informáciu o zhotovovaní zjednodušeného registra príslušného katastra.
(2)
Ak osoba predloží okresnému úradu na úseku pozemkovom právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu verejnej moci vydané pred 1. aprílom 2015, ktoré určuje túto osobu alebo jej právneho predchodcu ako vlastníka pozemku na území bývalého Vojenského obvodu Javorina v čase od 1. januára 1953 do 31. marca 2015, a ktoré nebolo zapísané do katastra nehnuteľností, okresný úrad na úseku pozemkovom preverí jeho súlad s údajmi o vlastníctve pozemkov v zjednodušenom registri; osoba môže takéto rozhodnutie predložiť do 31. marca 2016.
(3)
Ak okresný úrad na úseku pozemkovom zistí, že právny predchodca osoby alebo osoba nadobudla vlastnícke právo k pozemku rozhodnutím uvedenom v odseku 2 a štátom vyplatenú náhradu vrátila alebo náhrada vyplatená nebola, vydá po prerokovaní v komisii pre zjednodušený register do 30 dní rozhodnutie o splnení podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku.
(4)
Ak zhotoviteľ zjednodušeného registra zistí skutočnosti podľa odseku 2, oznámi ich okresnému úradu na úseku pozemkovom, ktorý vyzve osobu, aby predložila rozhodnutie podľa odseku 2.
(5)
Zhotoviteľ predloží návrh zjednodušeného registra okresnému úradu na úseku pozemkovom, ktorý tento návrh do 60 dní prerokuje v komisii pre zjednodušený register a po prerokovaní v tejto komisii zjednodušený register do 30 dní potvrdí.
§ 28b
Ak sa zjednodušený register zhotovuje v časti katastrálneho územia, v ktorého zostávajúcej časti už bol register schválený alebo konanie prebieha, zjednodušený register vypracuje zhotoviteľ registra pre už spracovaný alebo zadaný register. Ak zhotoviteľ registra zanikol bez právneho nástupcu alebo ponuku na vypracovanie zjednodušeného registra neprijal, zjednodušený register vypracuje zhotoviteľ registra, ktorého určí okresný úrad na úseku pozemkovom, z ďalších zhotoviteľov v okrese podľa prvej vety.“.
15.
Za § 29b sa vkladá § 29c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠29c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1)
Okresný úrad na úseku pozemkovom na základe údajov zjednodušeného registra posúdi, či rozhodnutia vydané podľa osobitných predpisov14c) boli vydané v súlade s údajmi platnými ku dňu prechodu vlastníctva pozemku na štát.
(2)
Ak sa posúdením podľa odseku 1 zistí nesúlad, okresný úrad na úseku pozemkovom takéto rozhodnutie, po prerokovaní v komisii pre zjednodušený register, opraví alebo zruší a vydá nové rozhodnutie; na opravu alebo zrušenie pôvodného rozhodnutia a vydanie nového rozhodnutia sa nevzťahuje lehota troch rokov od právoplatnosti pôvodného rozhodnutia.
(3)
Ak sa posúdením podľa odseku 1 nezistí nesúlad alebo rozdiel vo výmere vydávaného pozemku a pôvodného pozemku nie je väčší ako 5 %, okresný úrad na úseku pozemkovom zruší zákaz prevodu alebo prechodu vlastníctva podľa odseku 5; okresný úrad na úseku pozemkovom postupuje rovnako, ak umiestnenie vydávaného pozemku nezodpovedá umiestneniu pôvodného pozemku. Okresný úrad na úseku pozemkovom vydá potvrdenie o zrušení zákazu prevodu alebo prechodu vlastníctva podľa odseku 5.
(4)
Ak oprávnený nárok nie je možné podľa odsekov 1 až 3 uspokojiť vydaním pôvodného pozemku z dôvodu, že tento pozemok bol už vydaný, použije sa postup podľa osobitných predpisov.62)
(5)
Okresný úrad na úseku katastra nehnuteľností zapíše do katastra nehnuteľností poznámku o zákaze prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach alebo v ich častiach tvoriacich bývalý Vojenský obvod Javorina; to neplatí, ak ide o zastavané pozemky. Okresný úrad na úseku katastra nehnuteľností vymaže poznámku na základe potvrdenia podľa odseku 3.
(6)
Okresný úrad na úseku pozemkovom rozhodne o vlastníctve pozemku, ak dohoda uzavretá medzi povinnou osobou7a) a oprávnenou osobou7b) nie je v súlade s údajmi platnými ku dňu prechodu vlastníctva pozemku na štát.
(7)
Okresný úrad na úseku pozemkovom zabezpečí do 31. mája 2015 doplnenie komisií pre zjednodušený register o členov podľa § 4 ods. 3 v znení účinnom od 1. apríla 2015 a vytvorenie nových komisií, ak doterajšie komisie podľa § 4 ods. 6 zanikli.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62 znie:
„62)
§ 11 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z. a zákona č. 363/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 3 nevzniká ani doterajšiemu nájomcovi, ktorý má od fondu v prenájme viac ako 100 ha pozemkov a ktorý nevykonáva na nich špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu,11f) ak o ich nájom požiada poľnohospodár vykonávajúci najmenej tri roky v obci alebo v susednej obci, v ktorej sa tieto pozemky nachádzajú, špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu11f) a ktorý sa zmluvne zaviaže v takomto rozsahu rozšíriť vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby aj na týchto pozemkoch. Ustanovenie odseku 8 platí obdobne.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.