238/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

238
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júna 2015 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v boji proti nelegálnej migrácii.
Dohoda nadobudla platnosť 25. septembra 2015 v súlade s článkom 13 ods. 3.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.