236/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

236
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. septembra 2015,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) a l) zákona č. 19/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
§ 1
(1)
Požiadavky na účinnosť teplovodného kotla spaľujúceho kvapalné palivá alebo plynné palivá (ďalej len „kotol“) ustanovuje osobitný predpis.1) Kotol sa uvádza na trh alebo do prevádzky podľa osobitného predpisu.2)
(2)
Zhoda sériovo vyrobených kotlov sa posúdi
a)
skúškou účinnosti vzorky kotla podľa modulu B uvedeného v prílohe č. 1 a
b)
vyhlásením o zhode so schváleným typom podľa modulov C, D alebo E uvedených v prílohe č. 2.
(3)
Pri kotloch na plynné palivá zodpovedajú postupy posudzovania zhody ich účinnosti postupom posudzovania zhody s požiadavkami na ich bezpečnosť podľa osobitného predpisu.3)
§ 2
(1)
Posudzovanie zhody podľa tohto nariadenia vlády môže vykonávať len orgán posudzovania zhody, ktorý bol autorizovaný Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa osobitného predpisu4) na vykonávanie úloh posudzovania zhody podľa tohto nariadenia vlády a notifikovaný Európskej komisii a ostatným členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“) podľa osobitného predpisu.5)
(2)
Orgán posudzovania zhody je povinný preukázať v konaní podľa osobitného predpisu4) aj plnenie požiadaviek uvedených v prílohe č. 3. Notifikované osoby, ktoré spĺňajú podmienky v príslušných harmonizovaných normách, spĺňajú podmienky podľa prílohy č. 3.
§ 3
Týmto nariadením vlády sa preberajú a vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 79/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania ich zhody.
§ 5
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. októbra 2015.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 236/2015 Z. z.
I.
Modul B: ES skúška typu
1.
Tento modul opisuje časť postupu, v ktorom notifikovaná osoba preskúša reprezentatívnu vzorku plánovanej výroby a potvrdí, že zodpovedá príslušným požiadavkám tohto nariadenia vlády.
2.
Žiadosť o ES skúšku typu podáva výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca notifikovanej osobe podľa vlastného výberu.
Žiadosť obsahuje
a)
meno a adresu výrobcu a ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu,
b)
písomné vyhlásenie, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
technickú dokumentáciu podľa tretieho bodu.
Žiadateľ predloží notifikovanej osobe reprezentatívnu vzorku plánovanej výroby (ďalej len „typ“). Notifikovaná osoba si môže vyžiadať ďalšie vzorky, ak ich potrebuje na vykonanie skúšobného programu.
3.
Technická dokumentácia musí umožniť posúdenie zhody výrobku s požiadavkami tohto nariadenia vlády. Technická dokumentácia, pre posúdenie v potrebnom rozsahu, musí obsahovať návrh, výrobu a činnosť výrobku a ďalej musí obsahovať tieto údaje, ak je to na posúdenie potrebné:
a)
všeobecný opis typu,
b)
koncepčné návrhy, výrobné výkresy a plány konštrukčných dielcov, montážne podskupiny, obvody a pod.,
c)
opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov a plánov, ako aj spôsobu funkcie výrobku,
d)
zoznam celkom alebo čiastočne použitých harmonizovaných noriem,6) ako aj opis zvolených riešení na splnenie základných požiadaviek, ak nie sú použité harmonizované normy,
e)
výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok a pod.,
f)
protokoly o skúškach.
4.
Notifikovaná osoba
a)
preskúma technickú dokumentáciu, preverí, či je typ vyrobený v súlade s technickou dokumentáciou, a zistí, ktoré konštrukčné dielce boli navrhnuté podľa príslušných ustanovení harmonizovaných noriem a ktoré súčasti boli navrhnuté bez použitia harmonizovaných noriem,
b)
vykonáva príslušné skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať, aby sa zistilo, či riešenia zvolené výrobcom spĺňajú základné požiadavky tohto nariadenia vlády, ak sa nepoužili harmonizované normy,
c)
vykonáva príslušné skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať, aby sa zistilo, či sa príslušné normy použili správne, ak sa ich výrobca rozhodol použiť,
d)
dohodne so žiadateľom miesto, na ktorom sa vykonajú skúmania a potrebné skúšky.
5.
Keď typ zodpovedá príslušným ustanoveniam tohto nariadenia vlády, vystaví notifikovaná osoba žiadateľovi certifikát ES skúšky typu. Tento certifikát obsahuje meno a adresu výrobcu, závery skúšok a údaje potrebné na identifikáciu schváleného typu.
K certifikátu je priložený zoznam príslušnej časti technickej dokumentácie, ktorého kópiu uchováva notifikovaná osoba.
Ak notifikovaná osoba odmietne vydať výrobcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi certifikát ES skúšky typu, takéto odmietnutie riadne odôvodní.
Musí tiež vypracovať poučenie o odvolacom konaní.
6.
Žiadateľ informuje notifikovanú osobu, ktorej zaslal technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu ES skúšky typu, o všetkých zmenách schváleného výrobku, ktoré vyžadujú nové schválenie, ak tieto zmeny môžu vplývať na zhodu so základnými požiadavkami alebo s predpísanými podmienkami na používanie výrobku. Toto nové schválenie sa udelí vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu ES skúšky typu.
7.
Každá notifikovaná osoba oznámi ostatným notifikovaným osobám príslušné údaje o certifikáte ES skúšky typu a vydaných alebo odobratých dodatkoch.
8.
Ostatné notifikované osoby môžu dostať kópie certifikátov ES skúšky typu alebo ich dodatky. Ostatným notifikovaným osobám sú k dispozícii aj prílohy certifikátov.
9.
Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca uchováva spolu s technickou dokumentáciou kópiu certifikátu ES skúšky typu aj s dodatkami najmenej počas desiatich rokov od vyrobenia posledného výrobku. Ak výrobca ani jeho splnomocnený zástupca nemá sídlo v členskom štáte, povinnosť uchovávať technickú dokumentáciu prechádza na osobu zodpovednú za uvedenie výrobku na trh Európskej únie.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 236/2015 Z. z.
II.
Modul C: Zhoda s typom
1.
Tento modul opisuje časť postupu, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné zariadenie zodpovedá typu opísanému v certifikáte ES skúšky typu a spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musí umiestniť označenie CE na každé zariadenie a vypracovať písomné vyhlásenie o zhode.
2.
Výrobca musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zaručoval zhodu vyrobených výrobkov s typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a s požiadavkami na účinnosť podľa tohto nariadenia vlády.
3.
Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca uchováva kópiu vyhlásenia o zhode najmenej desať rokov od vyrobenia posledného výrobku.
Ak ani výrobca ani jeho splnomocnený zástupca nemá sídlo v členskom štáte, pripadne táto povinnosť uchovania technickej dokumentácie osobe zodpovednej za uvedenie výrobku na trh Európskej únie.
4.
Notifikovaná osoba, ktorú si vybral výrobca, vykoná v nepravidelných intervaloch skúšky výrobku alebo nechá tieto skúšky vykonať. Notifikovaná osoba odoberie na mieste vhodnú vzorku výrobkov, preskúma ju a vykoná skúšky definované v príslušných harmonizovaných normách alebo ekvivalentné skúšky a overí zhodu výrobku s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády. Ak jeden skúšaný výrobok alebo viac skúšaných výrobkov nevyhovuje, notifikovaná osoba prijme vhodné opatrenia.
III.
Modul D: Zabezpečenie kvality výroby
1.
Tento modul opisuje postup, pri ktorom výrobca, ktorý plní povinnosti podľa druhého bodu, zabezpečuje a vyhlasuje, že príslušné zariadenie zodpovedá typu opísanému v certifikáte ES skúšky typu a spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musí umiestniť označenie CE na každé zariadenie a vypracovať písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE doplní o identifikačné číslo notifikovanej osoby zodpovednej za dohľady uvedené v štvrtom bode.
2.
Výrobca udržuje schválený systém zabezpečenia kvality pre výrobu, konečný odber a skúšky podľa tretieho bodu a podlieha dohľadu podľa štvrtého bodu.
3.
Systém zabezpečenia kvality
a)
Výrobca navrhne notifikovanej osobe podľa vlastného výberu vyhodnotenie svojho systému zabezpečenia kvality pre príslušné zariadenia. Takýto návrh obsahuje
1.
všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii zariadení,
2.
podklady pre systém zabezpečenia kvality,
3.
technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu ES skúšky typu.
b)
Systém zabezpečenia kvality musí zaručovať zhodu zariadenia s typom opísaným v certifikáte ES skúšky typu a s požiadavkami tohto nariadenia vlády, ktoré sa naň vzťahujú.
Všetky výrobcom zohľadnené dokumenty, požiadavky a predpisy sú zostavené systematicky a správne vo forme písomných opatrení, postupov a návodov. Tieto dokumenty pre systém zabezpečovania kvality majú zabezpečiť, aby sa programy zabezpečenia kvality, plány, príručky a správy vypracúvali jednotne. Osobitne musia obsahovať primeraný opis
1.
cieľov kvality, organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite zariadení,
2.
výrobných postupov, kontroly kvality a techniky zabezpečovania kvality a iných systémových opatrení,
3.
kontrol a skúšok, ktoré sa vykonajú pred skončením výroby, počas výroby a po skončení výroby (s uvedením frekvencie ich vykonávania),
4.
podkladov zabezpečenia kvality, ako sú kontrolné správy, skúšobné a kalibračné údaje, správy o kvalifikácii zamestnancov v tejto oblasti a pod.,
5.
prostriedkov, ktorými možno kontrolovať udržiavanie systému kvality.
c)
Notifikovaná osoba vyhodnotí systém zabezpečenia kvality, aby zistila, či sú splnené požiadavky uvedené v písmene b). Pri systémoch zabezpečenia kvality používajúcich príslušné harmonizované normy sa vychádza zo splnenia ich požiadaviek. Aspoň jeden člen hodnotiacej skupiny musí mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej technológie výrobku. Hodnotiaci proces zahŕňa aj kontrolnú prehliadku u výrobcu.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.
d)
Výrobca sa zaväzuje splniť schválenou formou povinnosti vyplývajúce zo systému zabezpečenia kvality a postarať sa o odbornú a efektívnu funkciu zabezpečenia kvality.
Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečenia kvality, o každej plánovanej zmene systému zabezpečenia kvality.
Notifikovaná osoba preskúma plánované zmeny a rozhodne, či zmenený systém zabezpečenia kvality zodpovedá ešte požiadavkám uvedeným v písmene b) alebo či treba vypracovať nové vyhodnotenie.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.
4.
Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaná osoba
a)
Dohľad musí zabezpečiť, aby výrobca plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
b)
Výrobca musí umožniť notifikovanej osobe na účely dohľadu prístup k výrobným, kontrolovaným, skúšobným a skladovacím priestorom a poskytne jej všetky potrebné dokumenty, osobitne
1.
dokumentáciu systému kvality,
2.
záznamy o kvalite, napríklad skúšobné protokoly, skúšobné údaje, údaje o kalibrácii, správy o kvalifikácii zamestnancov v tejto oblasti a pod.
c)
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné preskúšanie na zistenie, či výrobca dodržiava a správne používa systém zabezpečenia kvality a podáva mu správy o preskúšaní.
d)
Notifikovaná osoba môže vykonávať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto návštevách môže v prípade potreby vykonať kontrolné skúšky riadnej funkcie systému zabezpečenia kvality alebo ich môže nechať vykonať. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a v prípade skúšky skúšobný protokol.
5.
Výrobca uchováva najmenej desať rokov od vyrobenia posledného výrobku tieto podklady pre kontrolné orgány:
a)
dokumenty podľa písmena a) tretieho bodu,
b)
zmeny podľa písmena d) tretieho bodu,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa písmena d) tretieho bodu a písmena c) a d) štvrtého bodu.
6.
Každá notifikovaná osoba oznámi iným notifikovaným osobám príslušné údaje o vystavených alebo odobratých certifikátoch o schválení systémov zabezpečenia kvality.
IV.
Modul E: Zabezpečenie kvality výrobku
1.
Tento modul opisuje postup, v ktorom výrobca plní povinnosti podľa druhého bodu, zabezpečuje a vyhlasuje, že kotol alebo zariadenie zodpovedá typu opísanému v certifikáte ES skúšky typu. Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca musí umiestniť označenie CE na každý kotol alebo zariadenie a vypracovať písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE doplní identifikačným číslom notifikovanej osoby zodpovednej za dohľad uvedený v štvrtom bode.
2.
Výrobca vykonáva kontrolu schváleného systému zabezpečenia kvality kotlov alebo zariadení, ako aj skúšky podľa tretieho bodu a podlieha dohľadu podľa štvrtého bodu.
3.
Systém zabezpečenia kvality
a)
Výrobca navrhne notifikovanej osobe podľa vlastného výberu vyhodnotenie svojho systému zabezpečenia kvality pre príslušné kotly alebo zariadenia. Takýto návrh obsahuje
1.
všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii kotla alebo zariadenia,
2.
dokumentáciu o systéme zabezpečenia kvality,
3.
technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu ES skúšky typu.
b)
V rámci systému zabezpečenia kvality sa preskúša každý kotol alebo zariadenie. Skúšky sa vykonajú podľa harmonizovaných noriem alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky na zaručenie zhody s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády. Všetky dokumenty zohľadnené výrobcom, požiadavky a predpisy sú zostavené systematicky a správne vo forme písomných opatrení, postupov a návodov. Tieto dokumenty pre systém zabezpečenia kvality majú zabezpečiť jednotné vypracovanie programov zabezpečenia kvality, plánov, príručiek a správ. Osobitne musia obsahovať primeraný opis
1.
cieľov kvality, ako aj organizačnej skladby, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite výrobku,
2.
šetrenia a skúšok vykonaných po výrobe,
3.
prostriedkov na sledovanie účinného vykonávania systému kvality,
4.
záznamov o kvalite, napríklad skúšobných protokolov, skúšobných údajov, kalibračných údajov, správ o kvalifikácii zamestnancov v tejto oblasti a pod.
c)
Notifikovaná osoba vyhodnotí systém zabezpečenia kvality, aby zistila, či spĺňa požiadavky uvedené v písmene b). Pri systémoch zabezpečenia kvality používajúcich príslušné harmonizované normy sa predpokladá splnenie ich požiadaviek.
Najmenej jeden člen hodnotiacej skupiny musí mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup zahŕňa aj návštevu u výrobcu.
Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.
d)
Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce zo systému zabezpečenia kvality v schválenej forme a starať sa o to, aby systém pracoval odborne a efektívne.
Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca informuje notifikovanú osobu, ktorá systém zabezpečenia schválila, o všetkých plánovaných zmenách systému zabezpečenia kvality.
Notifikovaná osoba plánované zmeny zhodnotí a rozhodne, či zmenený systém zabezpečenia zodpovedá ešte požiadavkám uvedeným v písmene b) alebo či treba nové vyhodnotenie.
Výrobcovi oznámi svoje rozhodnutie. Toto oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.
4.
Dohľad, za ktorý zodpovedá notifikovaná osoba
a)
Dohľad musí zaručiť plnenie schváleného systému zabezpečenia kvality výrobcom.
b)
Výrobca umožní notifikovanej osobe na účely dohľadu prístup do kontrolovaných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne jej všetky potrebné podklady, osobitne
1.
dokumentáciu o systéme zabezpečenia kvality,
2.
technickú dokumentáciu,
3.
záznamy o kvalite, ako sú správy o skúšaní, skúšobné protokoly, kalibračné údaje, správy o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti a pod.
c)
Notifikovaná osoba vykonáva pravidelné dohľady, aby zistila, či výrobca zachováva a používa systém zabezpečenia kvality a podáva výrobcovi správy o výsledku týchto dohľadov.
d)
Notifikovaná osoba môže vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto návštevách môže notifikovaná osoba vykonať potrebné skúšky na kontrolu správnosti funkcie systému zabezpečenia kvality alebo môže tieto skúšky nechať vykonať. Výrobcovi zašle správu o návšteve a v prípade skúšky skúšobný protokol.
5.
Výrobca uchováva najmenej desať rokov od vyrobenia posledného kotla alebo zariadenia túto dokumentáciu pre kontrolné orgány:
a)
dokumentáciu podľa písmena a) tretieho bodu,
b)
zmeny podľa písmena d) tretieho bodu,
c)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa písmena d) tretieho bodu a písmena c) a d) štvrtého bodu.
6.
Každá notifikovaná osoba oznámi iným notifikovaným osobám príslušné údaje o vystavených alebo odobratých certifikátoch o schválení systému zabezpečenia kvality.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 236/2015 Z. z.
Minimálne požiadavky pre notifikovanú osobu, ktoré sa musia vziať do úvahy:
1.
Notifikovaná osoba, jej vedúci a pracovníci poverení vykonaním skúšky nesmú byť autorom návrhu, výrobcom, dodávateľom alebo montérom zariadení, ktoré sa majú preskúšať, ani splnomocnencom niektorej z týchto osôb. Nesmú sa podieľať na navrhovaní, výrobe a prevádzke alebo údržbe takých kotlov alebo zariadení ani bezprostredne, ani ako splnomocnenci. Tým sa nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a notifikovanou osobou.
2.
Notifikovaná osoba a jej pracovníci poverení vykonaním skúšok musia skúšky vykonať čo najodbornejšie, technicky čo najzodpovednejšie a nezávisle od každého vplyvu, predovšetkým finančného, na posúdenie alebo výsledok skúšok, zvlášť od vplyvov zo strany osôb a skupín osôb zainteresovaných na výsledkoch skúšok.
3.
Notifikovaná osoba musí mať pracovníkov a prostriedky potrebné na primerané plnenie technických a administratívnych úloh spojených s vykonaním skúšok; musí mať aj prístup k prístrojom potrebným na vykonanie špeciálnych skúšok.
4.
Osoba poverená vykonávaním skúšok musí mať
a)
primerané technické a iné odborné vzdelanie,
b)
dostatočné znalosti požiadaviek vykonávaných skúšok a primerané praktické skúsenosti v tejto oblasti,
c)
potrebné schopnosti na vypracovanie certifikátov, protokolov a správ požadovaných na overenie vykonaných skúšok.
5.
Notifikovaná osoba zabezpečuje nezávislosť osôb poverených vykonaním skúšok. Ich odmena sa nesmie určovať v závislosti od počtu vykonaných skúšok ani od výsledkov týchto skúšok.
6.
Notifikovaná osoba musí uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, ak táto povinnosť neprináleží členskému štátu na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo ak za skúšky nezodpovedá priamo členský štát.
7.
Pracovníci notifikovanej osoby sú povinní uchovávať dôverné informácie podľa tohto nariadenia vlády alebo podľa iného vnútroštátneho právneho predpisu, ktorý sa na ňu vzťahuje, okrem kontroly notifikovanej osoby úradom.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 236/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH A VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 167, 22. 6. 1992) v znení
– smernice Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS (bezpečnosť hračiek), 89/106/EHS (stavebné výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická kompatibilita), 89/392/EHS (strojové zariadenie), 89/686/EHS (zariadenia osobnej ochrany), 90/384/EHS (neautomatické váhové prístroje), 90/385/EHS (implantabilné liečebné prístroje), 90/396/EHS (prostriedky na plynové palivo), 91/263/EHS (telekomunikačné terminálové zariadenie), 92/42/EHS (nové teplovodné kotly na tekuté alebo plynové palivo) a 73/23/EHS (elektrické zariadenia skonštruované na použitie v rámci určitého rozmedzia napätia) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú. v. ES L 220, 30. 8. 1993),
– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES z 11. februára 2004 o podpore kogenerácie založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/42/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 3; Ú. v. EÚ L 052, 21. 2. 2004),
– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (Ú. v. EÚ L 191, 22. 7. 2005),
– smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/28/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu, ako aj smernica Rady 92/42/EHS a smernice 96/57/ES a 2000/55/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov (Ú. v. EÚ L 239, 6. 9. 2013).
2.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov (Ú. v. EÚ L 239, 6. 9. 2013).
1)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov (Ú. v. EÚ L 239, 6. 9. 2013).
2)
Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne).
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov.
4)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012).