235/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

235
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. septembra 2015
o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky na výťah a bezpečnostnú časť do výťahu uvedené v prílohe č. 1 (ďalej len „základné bezpečnostné požiadavky“),
b)
povinnosti dodávateľa, výrobcu, dovozcu a distribútora,
c)
postupy posudzovania zhody výťahu a bezpečnostnej časti do výťahu,
d)
obsah EÚ vyhlásenia o zhode uvedený v prílohe č. 2,
e)
povinnosti notifikovanej osoby.1)
(2)
Toto nariadenie vlády sa uplatňuje na výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budovy alebo inej stavby, sú určeným výrobkom podľa osobitného predpisu2) a sú určené na prepravu
a)
osôb,
b)
osôb a nákladu,
c)
nákladu, ak je nosná plošina prístupná osobám, možno do nej voľne vstúpiť a je vybavená ovládacím zariadením nachádzajúcim sa vnútri kabíny výťahu (ďalej len „kabína“) alebo v dosahu osoby, ktorá je vnútri kabíny.
(3)
Toto nariadenie vlády sa uplatňuje na bezpečnostné časti do výťahov uvedené v prílohe č. 3, ktoré sú určené na namontovanie do výťahov podľa odseku 2.
(4)
Toto nariadenie vlády sa neuplatňuje na
a)
zdvíhacie zariadenia, ktorých rýchlosť nie je vyššia ako 0,15 m/s,
b)
stavebné výťahy,
c)
lanové dráhy vrátane pozemných lanových dráh,
d)
výťahy špeciálne projektované a konštruované na vojenské účely alebo na policajné účely,
e)
zdvíhacie zariadenia určené na vykonávanie práce z nich,
f)
banské ťažobné zariadenia,
g)
zdvíhacie zariadenia určené na zdvíhanie osôb pri umeleckých vystúpeniach,
h)
zdvíhacie zariadenia v dopravných prostriedkoch,
i)
zdvíhacie zariadenia spojené so strojovým zariadením, ktoré sú určené výhradne na zabezpečovanie prístupu na pracovné miesto vrátane prístupu na vykonávanie údržby a kontroly strojového zariadenia,
j)
ozubnicové dráhy,
k)
pohyblivé schody a pohyblivé chodníky.
(5)
Toto nariadenie vlády sa uplatňuje na riziká pre bezpečnosť a zdravie, ktoré predstavujú výťahy a bezpečnostné časti do výťahov, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
výťahom zdvíhacie zariadenie obsluhujúce rôzne úrovne s nosnou plošinou pohybujúcou sa pozdĺž vodidiel, ktoré sú pevné a odklonené od vodorovnej roviny v uhle väčšom ako 15 o, alebo zdvíhacie zariadenie, ktoré nie je vedené pevnými vodidlami, ale má určenú dráhu pohybu,
b)
nosnou plošinou časť výťahu, na ktorej sú prepravované osoby alebo náklad,
c)
modelovým výťahom výťah, v ktorého technickej dokumentácii je uvedený spôsob, akým sa splnia základné bezpečnostné požiadavky pri výťahu odvodenom od modelového výťahu definovaného na základe objektívnych parametrov, ktorý používa rovnaké bezpečnostné časti do výťahov,
d)
sprístupnením na trhu každá dodávka bezpečnostnej časti do výťahu určenej na distribúciu alebo na použitie na trhu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru v rámci obchodnej činnosti, a to odplatne alebo bezodplatne,
e)
uvedením na trh
1.
prvé sprístupnenie bezpečnostnej časti do výťahu na trhu,
2.
dodávka výťahu určeného na použitie na trhu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru v rámci obchodnej činnosti, a to odplatne alebo bezodplatne,
f)
dodávateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za návrh, výrobu a montáž výťahu a jeho uvedenie na trh,
g)
výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába bezpečnostnú časť do výťahu alebo ktorá dáva bezpečnostnú časť do výťahu navrhnúť alebo vyrobiť a ktorá ju uvádza na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou,
h)
splnomocneným zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba písomne splnomocnená dodávateľom alebo výrobcom konať v jeho mene, ktorá je usadená v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“),
i)
dovozcom fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v členskom štáte, ktorá na trh Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru uvádza bezpečnostnú časť do výťahu zo štátu, ktorý nie je členským štátom,
j)
distribútorom fyzická osoba alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje bezpečnostnú časť do výťahu na trhu,
k)
hospodárskym subjektom dodávateľ, výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor,
l)
technickou špecifikáciou dokument, ktorý ustanovuje technické požiadavky, ktoré musí splniť výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu,
m)
posudzovaním zhody postup preukázania, či sú splnené základné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa výťahu alebo bezpečnostnej časti do výťahu; postupy posudzovania zhody sú uvedené v prílohách č. 4 až 12,
n)
orgánom posudzovania zhody právnická osoba vykonávajúca činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie,
o)
spätným prevzatím každé opatrenie, ktorého cieľom je demontáž a bezpečná likvidácia výťahu, a každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia bezpečnostnej časti do výťahu, ktorá sa už sprístupnila dodávateľovi alebo konečnému užívateľovi,
p)
stiahnutím z trhu každé opatrenie na zabránenie sprístupnenia na trhu bezpečnostnej časti do výťahu v dodávateľskom reťazci,
q)
harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie právne záväzné akty Európskej únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh,
r)
označením CE označenie, ktorým dodávateľ alebo výrobca preukazuje, že výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu sú v zhode s uplatniteľnými požiadavkami ustanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Európskej únie týkajúcich sa jeho umiestňovania.
§ 3
Voľný pohyb
(1)
Uvedenie výťahu na trh, uvedenie výťahu do prevádzky3) alebo sprístupnenie bezpečnostnej časti do výťahu na trhu nemožno zakázať, obmedziť alebo im brániť, ak je výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu v súlade s týmto nariadením vlády.
(2)
Výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením vlády, môžu byť vystavené alebo predvádzané na veľtrhoch a výstavách, ak sú viditeľne označené nápisom, ktorý zreteľne upozorňuje, že výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky; taký výťah alebo taká bezpečnostná časť do výťahu sa nemôžu predávať dovtedy, kým nie sú uvedené do súladu s týmto nariadením vlády. Pri predvádzaní sa musia vykonať potrebné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb.
§ 4
Uvedenie na trh, sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky
(1)
Výťah možno uviesť na trh a uviesť do prevádzky, ak je v súlade s týmto nariadením vlády, keď je riadne namontovaný, udržiavaný a používaný na účel, na ktorý je určený.
(2)
Bezpečnostnú časť do výťahu možno sprístupniť na trhu a uviesť do prevádzky, ak je v súlade s týmto nariadením vlády, keď je riadne namontovaná, udržiavaná a používaná na účel, na ktorý je určená.
§ 5
Základné bezpečnostné požiadavky
(1)
Výťah musí spĺňať základné bezpečnostné požiadavky.
(2)
Bezpečnostná časť do výťahu musí spĺňať základné bezpečnostné požiadavky a umožňovať, aby výťah, do ktorého je namontovaná, spĺňal základné bezpečnostné požiadavky.
§ 6
Budovy alebo iné stavby, v ktorých sa výťah montuje
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba zodpovedná za zhotovenie budovy alebo inej stavby a dodávateľ sú povinní vzájomne sa informovať a vykonávať príslušné opatrenia na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky výťahu.
(2)
Vo výťahovej šachte nesmú byť umiestnené žiadne potrubia, inštalácie alebo zariadenia, ktoré nie sú potrebné na prevádzku a bezpečnosť výťahu.
§ 7
Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ je povinný
a)
zabezpečiť pri uvedení výťahu na trh, aby výťah bol navrhnutý, vyrobený, namontovaný a odskúšaný v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami,
b)
vypracovať technickú dokumentáciu a vykonať alebo nechať vykonať príslušný postup posudzovania zhody podľa § 16,
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode a zabezpečiť, aby bolo dodané s výťahom, a na výťah umiestniť označenie CE, ak sa postupom posudzovania zhody podľa § 16 preukáže, že výťah spĺňa uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky,
d)
uchovávať technickú dokumentáciu, EÚ vyhlásenie o zhode a rozhodnutie o schválení desať rokov od uvedenia výťahu na trh,
e)
prešetrovať podnety týkajúce sa nesúladu výťahov s týmto nariadením vlády v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia používateľov a viesť evidenciu týchto podnetov a nevyhovujúcich výťahov, ktoré predstavujú,
f)
zabezpečiť na výťahu umiestnenie typového čísla, sériového čísla, výrobného čísla alebo iného prvku, ktorý umožní identifikáciu výťahu,
g)
uviesť na výťahu v štátnom jazyku svoje obchodné meno alebo svoju ochrannú známku a adresu, na ktorej ho možno kontaktovať,
h)
zabezpečiť dodanie návodu k výťahu podľa prílohy č. 1 bodu 6.2. v štátnom jazyku; návod a označenia musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné,
i)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenie na dosiahnutie zhody výťahu, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že výťah, ktorý uviedol na trh, nie je v súlade s týmto nariadením vlády, a ak výťah predstavuje riziko, bezodkladne o tom informovať orgán dohľadu členského štátu, v ktorom výťah uviedol na trh, s uvedením podrobností najmä o nesúlade výťahu s týmto nariadením vlády a o prijatých nápravných opatreniach,
j)
poskytnúť na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom4) (ďalej len „orgán dohľadu“) informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu výťahu s týmto nariadením vlády a spolupracovať na žiadosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje výťah, ktorý uviedol na trh.
§ 8
Povinnosti výrobcu
Výrobca je povinný
a)
zabezpečiť pri uvedení bezpečnostnej časti do výťahu na trh, aby bezpečnostná časť do výťahu bola navrhnutá a vyrobená podľa § 5 ods. 2,
b)
vypracovať technickú dokumentáciu a vykonať alebo nechať vykonať príslušný postup posudzovania zhody podľa § 15,
c)
vydať EÚ vyhlásenie o zhode a zabezpečiť, aby bolo dodané s bezpečnostnou časťou do výťahu, a na bezpečnostnú časť do výťahu umiestniť označenie CE, ak sa postupom posudzovania zhody podľa § 15 preukáže, že bezpečnostná časť do výťahu spĺňa uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky,
d)
uchovávať technickú dokumentáciu, EÚ vyhlásenie o zhode a rozhodnutie o schválení desať rokov od uvedenia bezpečnostnej časti do výťahu na trh,
e)
zaviesť postupy na zachovanie súladu sériovej výroby s týmto nariadením vlády a zohľadniť zmeny návrhu alebo vlastností bezpečnostnej časti do výťahu a zmeny harmonizovaných noriem5) alebo iných technických špecifikácií, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda bezpečnostnej časti do výťahu,
f)
vykonávať skúšku vzorky bezpečnostnej časti do výťahu sprístupnenej na trhu v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia používateľov, ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje bezpečnostná časť do výťahu, prešetrovať podnety týkajúce sa nesúladu bezpečnostných častí do výťahov s týmto nariadením vlády a viesť evidenciu týchto podnetov, nevyhovujúcich bezpečnostných častí do výťahov a evidenciu spätných prevzatí bezpečnostných častí do výťahov a informovať o tom distribútora a dodávateľa,
g)
zabezpečiť na bezpečnostnej časti do výťahu, ktorú uviedol na trh, umiestnenie typového čísla, sériového čísla, výrobného čísla alebo iného prvku, ktorý umožní identifikáciu bezpečnostnej časti do výťahu, a ak to rozmer alebo povaha bezpečnostnej časti do výťahu neumožňuje, uviesť tieto údaje na štítku podľa § 19 ods. 1,
h)
uviesť na bezpečnostnej časti do výťahu, a ak to nie je možné, na štítku podľa § 19 ods. 1, v štátnom jazyku svoje obchodné meno alebo svoju ochrannú známku a adresu, na ktorej ho možno kontaktovať,
i)
zabezpečiť dodanie návodu k bezpečnostnej časti do výťahu podľa prílohy č. 1 bodu 6.1. v štátnom jazyku; návod a označenia musia byť jasné, zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné,
j)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenie na dosiahnutie zhody bezpečnostnej časti do výťahu, stiahnuť ju z trhu alebo prevziať ju späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že bezpečnostná časť do výťahu, ktorú uviedol na trh, nie je v súlade s týmto nariadením vlády, a ak bezpečnostná časť do výťahu predstavuje riziko, bezodkladne o tom informovať orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bezpečnostnú časť do výťahu sprístupnil na trhu, s uvedením podrobností najmä o nesúlade bezpečnostnej časti do výťahu s týmto nariadením vlády a o prijatých nápravných opatreniach,
k)
poskytnúť na základe žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu bezpečnostnej časti do výťahu s týmto nariadením vlády a spolupracovať na žiadosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje bezpečnostná časť do výťahu, ktorú uviedol na trh.
§ 9
Splnomocnený zástupca
(1)
Dodávateľ môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností ustanovených v § 7 písm. c) až j). Výrobca môže písomným splnomocnením určiť splnomocneného zástupcu na plnenie povinností ustanovených v § 8 písm. c) až k).
(2)
Splnomocnený zástupca plní povinnosti v rozsahu uvedenom v splnomocnení podľa odseku 1. Obsahom splnomocnenia musí byť najmenej povinnosť
a)
mať k dispozícii pre orgán dohľadu EÚ vyhlásenie o zhode, rozhodnutie o schválení týkajúce sa dodávateľovho alebo výrobcovho systému zabezpečenia kvality a technickú dokumentáciu desať rokov od uvedenia výťahu alebo bezpečnostnej časti do výťahu na trh,
b)
poskytovať orgánu dohľadu na základe jeho žiadosti informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody výťahu alebo bezpečnostnej časti do výťahu,
c)
spolupracovať s orgánom dohľadu na základe jeho žiadosti pri odstraňovaní rizík pre bezpečnosť a zdravie, ktoré predstavuje výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu, na ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.
§ 10
Povinnosti dovozcu
Dovozca je povinný
a)
uvádzať na trh len bezpečnostnú časť do výťahu, ktorá je v súlade s týmto nariadením vlády,
b)
overiť pred uvedením bezpečnostnej časti do výťahu na trh, či výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody podľa § 15, vypracoval technickú dokumentáciu, umiestnil na bezpečnostnú časť do výťahu označenie CE a dodal s ňou EÚ vyhlásenie o zhode a požadovanú dokumentáciu a či splnil povinnosti podľa § 8 písm. g) a h),
c)
neuviesť bezpečnostnú časť do výťahu na trh, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že bezpečnostná časť do výťahu nie je v súlade s § 5 ods. 2, dovtedy, kým sa nedosiahne jej zhoda, a ak bezpečnostná časť do výťahu predstavuje riziko, informovať o tom výrobcu a orgán dohľadu,
d)
uviesť na bezpečnostnej časti do výťahu, a ak to nie je možné, na jej obale alebo v sprievodnej dokumentácii bezpečnostnej časti do výťahu v štátnom jazyku svoje obchodné meno alebo svoju ochrannú známku a adresu, na ktorej ho možno kontaktovať,
e)
zabezpečiť dodanie návodu k bezpečnostnej časti do výťahu podľa prílohy č. 1 bodu 6.1. v štátnom jazyku,
f)
zabezpečiť, aby podmienky skladovania alebo dopravy neohrozovali súlad bezpečnostnej časti do výťahu s § 5 ods. 2, dovtedy, kým zodpovedá za bezpečnostnú časť do výťahu,
g)
vykonávať skúšku vzorky bezpečnostnej časti do výťahu sprístupnenej na trhu v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia používateľov, ak je to potrebné vzhľadom na riziko, ktoré predstavuje bezpečnostná časť do výťahu, prešetrovať podnety tykajúce sa nesúladu bezpečnostných častí do výťahov s týmto nariadením vlády a viesť evidenciu týchto podnetov, nevyhovujúcich bezpečnostných častí do výťahov a evidenciu spätných prevzatí bezpečnostných častí do výťahov a informovať o tom distribútorov a dodávateľov,
h)
prijať bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenie na dosiahnutie zhody bezpečnostnej časti do výťahu, stiahnuť ju z trhu alebo prevziať ju späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že bezpečnostná časť do výťahu, ktorú uviedol na trh, nie je v súlade s týmto nariadením vlády, a ak bezpečnostná časť do výťahu predstavuje riziko, bezodkladne o tom informovať orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bezpečnostnú časť do výťahu sprístupnil na trhu, s uvedením podrobností najmä o nesúlade bezpečnostnej časti do výťahu s týmto nariadením vlády a o prijatých nápravných opatreniach,
i)
mať k dispozícii pre orgán dohľadu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a rozhodnutie o schválení desať rokov od uvedenia bezpečnostnej časti do výťahu na trh a zabezpečiť, aby bola orgánu dohľadu na jeho žiadosť sprístupnená technická dokumentácia,
j)
poskytnúť na základe žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu bezpečnostnej časti do výťahu s týmto nariadením vlády a spolupracovať na žiadosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje bezpečnostná časť do výťahu, ktorú uviedol na trh.
§ 11
Povinnosti distribútora
Distribútor je povinný
a)
plniť povinnosti ustanovené v písmenách b) až f) s náležitou pozornosťou pri sprístupňovaní bezpečnostnej časti do výťahu na trhu,
b)
overiť pred sprístupnením bezpečnostnej časti do výťahu na trhu, či
1.
je na nej umiestnené označenie CE,
2.
je s ňou dodané EÚ vyhlásenie o zhode, požadovaná dokumentácia a návod podľa prílohy č. 1 bodu 6.1. v štátnom jazyku,
3.
výrobca splnil povinnosti ustanovené v § 8 písm. g) a h),
4.
dovozca splnil povinnosti ustanovené v § 10 písm. d),
c)
nesprístupniť bezpečnostnú časť do výťahu na trhu, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že bezpečnostná časť do výťahu nie je v súlade s § 5 ods. 2, dovtedy, kým sa nedosiahne jej zhoda, a ak bezpečnostná časť do výťahu predstavuje riziko, informovať o tom výrobcu alebo dovozcu a orgán dohľadu,
d)
zabezpečiť, aby podmienky skladovania alebo dopravy neohrozovali súlad bezpečnostnej časti do výťahu s § 5 ods. 2, dovtedy, kým zodpovedá za bezpečnostnú časť do výťahu,
e)
zabezpečiť prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na dosiahnutie zhody bezpečnostnej časti do výťahu, stiahnuť ju z trhu alebo prevziať ju späť, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že bezpečnostná časť do výťahu, ktorú sprístupnil na trhu, nie je v súlade s týmto nariadením vlády, a ak bezpečnostná časť do výťahu predstavuje riziko, bezodkladne o tom informovať orgán dohľadu členského štátu, v ktorom bezpečnostnú časť do výťahu sprístupnil na trhu, s uvedením podrobností najmä o nesúlade bezpečnostnej časti do výťahu s týmto nariadením vlády a o prijatých nápravných opatreniach,
f)
poskytnúť na základe žiadosti orgánu dohľadu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu bezpečnostnej časti do výťahu s týmto nariadením vlády a spolupracovať na žiadosť orgánu dohľadu pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje bezpečnostná časť do výťahu, ktorú sprístupnil na trhu.
§ 12
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora
Ak dovozca alebo distribútor uvedie bezpečnostnú časť do výťahu na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo ak upraví bezpečnostnú časť do výťahu uvedenú na trh spôsobom, ktorý môže ovplyvniť jej súlad s týmto nariadením vlády, považuje sa za výrobcu a vzťahujú sa na neho povinnosti výrobcu ustanovené v § 8.
§ 13
Oznamovacia povinnosť hospodárskeho subjektu
(1)
Hospodársky subjekt na požiadanie oznámi orgánu dohľadu hospodársky subjekt,
a)
ktorý mu dodal bezpečnostnú časť do výťahu,
b)
ktorému dodal bezpečnostnú časť do výťahu.
(2)
Oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 trvá desať rokov odo dňa dodania bezpečnostnej časti do výťahu.
§ 14
Predpoklad zhody
Ak výťah a bezpečnostná časť do výťahu spĺňajú požiadavky uvedené v harmonizovanej norme alebo v jej časti, považujú sa za výťah a bezpečnostnú časť do výťahu, ktoré spĺňajú základné bezpečnostné požiadavky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma alebo jej časť.
§ 15
Postupy posudzovania zhody bezpečnostnej časti do výťahu
Na posudzovanie zhody bezpečnostnej časti do výťahu sa použije jeden z týchto postupov:
a)
EÚ skúška typu podľa prílohy č. 4 časti A (modul B) a zhoda s typom vykonaná náhodnou kontrolou bezpečnostnej časti do výťahu podľa prílohy č. 9 (modul C 2),
b)
EÚ skúška typu podľa prílohy č. 4 časti A (modul B) a zhoda s typom založená na zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu podľa prílohy č. 6 (modul E) alebo
c)
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu podľa prílohy č. 7 (modul H).
§ 16
Postupy posudzovania zhody výťahu
(1)
Na posudzovanie zhody výťahu sa použije jeden z týchto postupov:
a)
ak bol výťah navrhnutý a vyrobený v súlade s modelovým výťahom, na ktorom bola vykonaná EÚ skúška typu podľa prílohy č. 4 časti B (modul B), alebo ak bol navrhnutý a vyrobený podľa úplného systému zabezpečenia kvality podľa prílohy č. 11 (modul H 1), použije sa
1.
záverečná inšpekcia podľa prílohy č. 5,
2.
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výťahu podľa prílohy č. 10 (modul E) alebo
3.
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby výťahu podľa prílohy č. 12 (modul D),
b)
zhoda založená na overení jednotlivého výťahu uvedená v prílohe č. 8 (modul G) alebo
c)
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu výťahu podľa prílohy č. 11 (modul H 1).
(2)
Pri postupe podľa odseku 1 písm. a) osoba zodpovedná za návrh a výrobu výťahu je povinná poskytnúť osobe zodpovednej za montáž a skúšanie výťahu potrebnú dokumentáciu a informácie na zabezpečenie riadnej a bezpečnej montáže a skúšania výťahu.
(3)
Povolené odchýlky medzi modelovým výťahom a výťahom, ktorý je odvodený od modelového výťahu, musia byť uvedené v technickej dokumentácii prostredníctvom minimálnych hodnôt a maximálnych hodnôt.
(4)
Splnenie základných bezpečnostných požiadaviek môže byť doložené výpočtom alebo konštrukčnou dokumentáciou podobného typového vybavenia výťahu.
§ 17
EÚ vyhlásenie o zhode
(1)
EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu spĺňa základné bezpečnostné požiadavky.
(2)
Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode dodávateľ preberá zodpovednosť za súlad výťahu s týmto nariadením vlády a výrobca preberá zodpovednosť za súlad bezpečnostnej časti do výťahu s týmto nariadením vlády.
(3)
Dodávateľ alebo výrobca priebežne aktualizuje EÚ vyhlásenie o zhode. EÚ vyhlásenie o zhode pre výťah alebo pre bezpečnostnú časť do výťahu, ktoré boli uvedené na trh alebo sprístupnené na trhu v Slovenskej republike, sa vyhotovuje v štátnom jazyku alebo sa preloží do štátneho jazyka.
(4)
Ak sa na výťah alebo na bezpečnostnú časť do výťahu uplatňujú aj osobitné predpisy vyžadujúce vydanie EÚ vyhlásenia o zhode, vydá sa jedno EÚ vyhlásenie o zhode zohľadňujúce aj tieto osobitné predpisy, ktoré sa v ňom uvedú.
§ 18
Označenie CE
Na označenie CE sa uplatňujú všeobecné zásady uvedené v osobitnom predpise.6)
§ 19
Pravidlá a podmienky umiestňovania označenia CE a iných označení
(1)
Označenie CE musí byť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne umiestnené v kabíne a na bezpečnostnej časti do výťahu. Ak to nie je možné, označenie CE sa umiestni na štítok neoddeliteľne pripojený k bezpečnostnej časti do výťahu.
(2)
Označenie CE sa umiestni pred uvedením výťahu na trh alebo pred sprístupnením bezpečnostnej časti do výťahu na trhu.
(3)
Za označenie CE na výťahu sa uvedie identifikačné číslo notifikovanej osoby zúčastnenej na niektorom z týchto postupov posudzovania zhody:
a)
záverečná inšpekcia podľa prílohy č. 5,
b)
zhoda založená na overení jednotlivého výťahu podľa prílohy č. 8 (modul G) alebo
c)
zhoda založená na zabezpečení kvality podľa príloh č. 10 (modul E), 11 (modul H 1) alebo prílohy č. 12 (modul D).
(4)
Za označenie CE na bezpečnostnej časti do výťahu sa uvedie identifikačné číslo notifikovanej osoby zúčastnenej na niektorom z týchto postupov posudzovania zhody:
a)
zhoda s typom založená na zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu podľa prílohy č. 6 (modul E),
b)
zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu podľa prílohy č. 7 (modul H) alebo
c)
zhoda s typom založená na náhodnej kontrole bezpečnostnej časti do výťahu podľa prílohy č. 9 (modul C 2).
(5)
Identifikačné číslo notifikovanej osoby umiestňuje táto notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, alebo dodávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca. Za označenie CE a identifikačné číslo notifikovanej osoby možno uviesť iné označenie udávajúce osobitné riziko alebo osobitné použitie.
§ 20
Autorizácia
(1)
Posudzovanie zhody môže vykonávať len orgán posudzovania zhody, ktorému Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) udelil autorizáciu7) na vykonávanie činností posudzovania zhody podľa tohto nariadenia vlády a ktorého notifikoval Európskej komisii a ostatným členským štátom.8)
(2)
Žiadosť o autorizáciu obsahuje opis činností posudzovania zhody, postupov posudzovania zhody (modulov) a výťahu alebo bezpečnostnej časti do výťahu v rozsahu posudzovania zhody, o ktorý žiadateľ o autorizáciu žiada.
(3)
Prílohou k žiadosti o autorizáciu
a)
je osvedčenie o akreditácii,9) ktoré osvedčuje, že žiadateľ o autorizáciu spĺňa všetky požiadavky podľa odseku 4,
b)
je osvedčenie o akreditácii, ktoré osvedčuje, že žiadateľ o autorizáciu spĺňa niektoré požiadavky podľa odseku 4, a písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia požiadaviek podľa odseku 4, ak žiadateľ o autorizáciu nepredloží osvedčenie o akreditácii podľa písmena a), alebo
c)
sú písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia všetkých požiadaviek podľa odseku 4, ak žiadateľ o autorizáciu nepredloží osvedčenie o akreditácii podľa písmena a) alebo písmena b).
(4)
Autorizáciu možno udeliť žiadateľovi o autorizáciu, ktorý je právnickou osobou, ak spĺňa tieto požiadavky:
a)
je nezávislý od výrobcu a dodávateľa, pre ktorých vykonáva posudzovanie zhody,
b)
žiadateľ o autorizáciu, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie činností pri posudzovaní zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, nákupcovia, vlastníci, používatelia, osoby vykonávajúce montáž alebo údržbu výťahov alebo bezpečnostných častí do výťahov ani ich zástupcovia; to sa nevzťahuje na použitie výťahu alebo bezpečnostnej časti do výťahu, ktoré sú potrebné na výkon činností orgánu posudzovania zhody alebo na použitie výťahu alebo bezpečnostnej časti do výťahu na osobné účely a na výmenu technických informácií medzi výrobcom alebo dodávateľom a orgánom posudzovania zhody,
c)
žiadateľ o autorizáciu, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie činností pri posudzovaní zhody nie sú osoby priamo zúčastnené na navrhovaní, výrobe alebo na konštrukcii, uvedení na trh, montáži, používaní alebo na údržbe výťahu alebo bezpečnostnej časti do výťahu a nie sú ani ich zástupcovia,
d)
žiadateľ o autorizáciu, členovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie činností pri posudzovaní zhody sa nepodieľajú na činnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť ich nezávislý posudok alebo nestrannosť vo vzťahu k činnostiam posudzovania zhody, pre ktoré žiada o autorizáciu, najmä na poradenských službách,
e)
činnosť organizačnej zložky žiadateľa o autorizáciu alebo jeho subdodávateľa neovplyvňuje dôveryhodnosť, objektivitu alebo nestrannosť jeho činnosti posudzovania zhody,
f)
žiadateľ o autorizáciu a jeho zamestnanci vykonávajú činnosti pri posudzovaní zhody na vysokej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nepodliehajú žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto činností,
g)
žiadateľ o autorizáciu je schopný vykonávať všetky činnosti podľa príslušných postupov posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými chce byť notifikovaný, či už ide o činnosti vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody alebo v jeho mene a na jeho zodpovednosť,
h)
žiadateľ o autorizáciu má pre postup posudzovania zhody a pre typ alebo pre kategóriu výťahov alebo bezpečnostných častí do výťahov, v súvislosti s ktorými žiada o autorizáciu, k dispozícii
1.
zamestnancov s technickými znalosťami a skúsenosťami na vykonanie činností posudzovania zhody podľa odseku 5,
2.
opis postupov, podľa ktorých sa vykonáva posudzovanie zhody, s cieľom zabezpečiť transparentnosť a schopnosť opakovať tieto postupy a zavedené zásady a postupy, ktoré rozlišujú medzi činnosťou posudzovania zhody a inými činnosťami,
3.
postupy na vykonávanie činností posudzovania zhody zohľadňujúce veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výťahu alebo bezpečnostnej časti do výťahu a hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,
i)
žiadateľ o autorizáciu má prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s činnosťami posudzovania zhody a má k dispozícii potrebné zariadenia alebo potrebné vybavenie,
j)
je zabezpečená nestrannosť žiadateľa o autorizáciu, nestrannosť členov jeho riadiaceho orgánu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie činností pri posudzovaní zhody,
k)
odmeňovanie členov riadiaceho orgánu žiadateľa o autorizáciu a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie činností pri posudzovaní zhody nezávisí od počtu vykonaných posúdení zhody ani výsledkov týchto posúdení,
l)
žiadateľ o autorizáciu má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činností posudzovania zhody,
m)
zamestnanci žiadateľa o autorizáciu zachovávajú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní činností pri posudzovaní zhody, a o obchodnom tajomstve; to sa nevzťahuje na poskytnutie informácií o týchto skutočnostiach úradu počas kontroly autorizovanej osoby,10)
n)
žiadateľ o autorizáciu sa bude zúčastňovať na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb pre výťahy zriadenej Európskou komisiou alebo zabezpečí, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie činností pri posudzovaní zhody boli o nich informovaní, a bude uplatňovať administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.
(5)
Zamestnanci zodpovední za vykonávanie činností pri posudzovaní zhody majú
a)
technické vzdelanie alebo iné odborné vzdelanie vzťahujúce sa na činnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými žiadateľ žiada o autorizáciu,
b)
znalosti o postupoch posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými žiadateľ žiada o autorizáciu, a sú určení vykonávať činnosti pri posudzovaní zhody,
c)
znalosti základných bezpečnostných požiadaviek, uplatniteľných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Európskej únie a osobitných predpisov11) a rozumejú im,
d)
schopnosti potrebné na vydanie certifikátov, záznamov, protokolov a správ preukazujúcich vykonanie posúdenia zhody.
(6)
Ak žiadateľ o autorizáciu spĺňa požiadavky uvedené v príslušnej harmonizovanej norme alebo v jej časti, predpokladá sa, že spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 4 v takom rozsahu, v akom sa na tieto požiadavky uplatňuje príslušná harmonizovaná norma alebo jej časť.
§ 21
Notifikácia
(1)
Úrad notifikuje8) právnickú osobu, ktorej udelil autorizáciu.
(2)
Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a členským štátom, že právnická osoba, ktorej udelil autorizáciu, spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Notifikovaná osoba môže vykonávať činnosti posudzovania zhody, ak jej Európska komisia pridelila identifikačné číslo.
§ 22
Povinnosti notifikovanej osoby
(1)
Notifikovaná osoba je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody podľa § 15 a 16 primeraným spôsobom tak, aby
1.
zbytočne nezaťažovala hospodárske subjekty,
2.
zohľadnila veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeň zložitosti príslušnej technológie používanej pri výťahu alebo pri bezpečnostnej časti do výťahu a hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,
3.
dodržiavala úroveň ochrany vyžadovanú pre súlad výťahu alebo bezpečnostnej časti do výťahu s týmto nariadením vlády,
b)
vyzvať dodávateľa alebo výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydať certifikát, ak zistí, že výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, príslušnou harmonizovanou normou alebo inými technickými špecifikáciami,
c)
vyzvať dodávateľa alebo výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak je to potrebné, pozastaviť platnosť certifikátu alebo rozhodnutia o schválení alebo odňať certifikát alebo rozhodnutie o schválení, ak po vydaní certifikátu alebo rozhodnutia o schválení v rámci monitorovania zhody zistí, že výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu prestali byť v súlade s týmto nariadením vlády,
d)
obmedziť rozsah alebo pozastaviť platnosť certifikátu alebo rozhodnutia o schválení alebo odňať certifikát alebo rozhodnutie o schválení, pri ktorých dodávateľ alebo výrobca neprijal nápravné opatrenia podľa písmena c), alebo ak prijaté nápravné opatrenia nemajú požadovaný účinok,
e)
informovať úrad
1.
o zamietnutí žiadosti o vykonanie posúdenia zhody,
2.
o obmedzení rozsahu alebo pozastavení platnosti certifikátu alebo rozhodnutia o schválení alebo o odňatí certifikátu alebo rozhodnutia o schválení,
3.
o okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie,
4.
o žiadosti o informácie o činnostiach posudzovania zhody, ktorú notifikovaná osoba dostala od orgánu dohľadu,
5.
na základe jeho žiadosti o činnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o inej vykonanej činnosti vrátane cezhraničnej činnosti a uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom podľa § 23 ods. 1,
f)
poskytnúť iným notifikovaným osobám, ktoré vykonávajú činnosti posudzovania zhody rovnakých výťahov alebo rovnakých bezpečnostných častí do výťahov, informácie o tom, že výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu nie je v súlade s týmto nariadením vlády, a ak o to iná notifikovaná osoba požiada, aj o tom, že výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu je v súlade s týmto nariadením vlády,
g)
zúčastňovať sa priamo alebo prostredníctvom určeného zástupcu na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaných osôb pre výťahy zriadenej Európskou komisiou.
(2)
Notifikovaná osoba oznámi dodávateľovi alebo výrobcovi svoje rozhodnutie podľa tohto nariadenia vlády spolu s informáciou o možnosti podať odvolanie a o lehote, v ktorej sa môže odvolanie uplatniť. Notifikovaná osoba v súlade s technickou normou12) upraví vnútorným predpisom postup na prijímanie, prešetrovanie a rozhodovanie o odvolaniach proti svojim rozhodnutiam.
§ 23
Organizačné zložky a subdodávatelia
(1)
Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadateľa o vykonanie posúdenia zhody zabezpečiť výkon niektorých činností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizačnej zložky alebo na základe zmluvy prostredníctvom subdodávateľa. Notifikovaná osoba je povinná zabezpečiť, aby organizačná zložka alebo subdodávateľ spĺňali požiadavky podľa § 20 ods. 4, a informovať o tom úrad. Notifikovaná osoba zodpovedá za výkon činností spojených s posudzovaním zhody organizačnou zložkou alebo subdodávateľom podľa prvej vety.
(2)
Notifikovaná osoba na základe žiadosti predloží úradu13)
a)
dokumentáciu preukazujúcu, že organizačná zložka alebo subdodávateľ spĺňa požiadavky ustanovené v § 20 ods. 4,
b)
dokumentáciu týkajúcu sa činností spojených s posudzovaním zhody vykonaných organizačnou zložkou alebo subdodávateľom.
§ 24
Dohľad nad trhom
Dohľad nad dodržiavaním povinností hospodárskych subjektov ustanovených týmto nariadením vlády upravuje osobitný predpis.14)
§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)
Výťahy a bezpečnostné časti do výťahov, ktoré boli uvedené na trh pred 20. aprílom 2016 a ktoré spĺňajú požiadavky predpisov účinných do 19. apríla 2016, možno aj naďalej sprístupňovať na trhu.
(2)
Certifikáty a rozhodnutia o schválení vydané orgánmi posudzovania zhody podľa predpisov účinných do 19. apríla 2016 zostávajú v platnosti.
§ 26
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 13.
§ 27
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy v znení nariadenia vlády č. 327/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 235/2008 Z. z.
§ 28
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 20. apríla 2016.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY
Úvodné ustanovenia
1.
Základné bezpečnostné požiadavky sa uplatňujú vtedy, keď výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu používané v súlade s podmienkami určenými dodávateľom alebo výrobcom predstavujú riziko.
2.
Základné bezpečnostné požiadavky sú záväzné. Ak ciele, ktoré ustanovujú základné bezpečnostné požiadavky, nemožno pri súčasnej úrovni techniky dosiahnuť, výťah alebo bezpečnostná časť do výťahu musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa čo najviac priblížili k týmto cieľom.
3.
Výrobca a dodávateľ sú povinní vykonať posúdenie rizika, aby identifikovali všetky riziká, ktoré sa vzťahujú na výťah alebo na bezpečnostnú časť do výťahu a pri ich navrhovaní a výrobe zohľadniť toto posúdenie rizika.
1.
Všeobecne
1.1.
Uplatňovanie osobitného predpisu
Na výťah a bezpečnostnú časť do výťahu sa uplatňujú princípy integrovanej bezpečnosti podľa prílohy I bodu 1.1.2. k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie) (ďalej len „smernica“). Ak existuje riziko, ktoré nie je uvedené v tejto prílohe, uplatňujú sa základné bezpečnostné požiadavky podľa prílohy I k smernici.
1.2.
Nosná plošina
Nosnou plošinou každého výťahu musí byť kabína. Kabína musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby poskytovala priestor a pevnosť zodpovedajúce určenému maximálnemu počtu osôb a určenej menovitej nosnosti výťahu.
Kabína výťahu určeného na prepravu osôb musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby jej konštrukcia neprekážala alebo nebránila prístupu a použitiu výťahu osobám so zdravotným postihnutím a aby umožňovala všetky vhodné úpravy, ktoré uľahčujú jeho používanie týmito osobami; to neplatí v existujúcich budovách, ktorých konštrukcia to neumožňuje.
1.3.
Závesné a podperné prostriedky
Závesné a podperné prostriedky kabíny, jej upevňovacie časti a spojovacie časti musia byť navrhnuté a vybrané tak, aby zabezpečili potrebnú úroveň bezpečnosti a aby minimalizovali riziko pádu kabíny, pričom sa berú do úvahy podmienky používania, použitý materiál a podmienky výroby.
Ak sa na zavesenie kabíny používajú laná alebo reťaze, musia byť použité najmenej dve od seba nezávislé laná alebo reťaze, každé so samostatným upevnením. Tieto laná alebo reťaze sa nesmú splietať alebo predlžovať, ak to nie je nevyhnutné na upevnenie alebo vytvorenie oka.
1.4.
Kontrola zaťaženia a nadmernej rýchlosti
1.4.1.
Výťah musí byť navrhnutý, vyrobený a namontovaný tak, aby sa zabránilo jeho uvedeniu do pohybu, ak sa prekročí menovitá nosnosť.
1.4.2.
Výťah musí byť vybavený zariadením na obmedzenie nadmernej rýchlosti; to sa nevzťahuje na výťah, pri ktorom vyhotovenie pohonného systému zabraňuje prekročeniu menovitej rýchlosti.
1.4.3.
Rýchlovýťah musí byť vybavený zariadením na sledovanie rýchlosti a zariadením na obmedzenie rýchlosti.
1.4.4.
Výťah poháňaný trakčnými kladkami (remenicami) musí byť navrhnutý tak, aby sa zabezpečila trakcia nosných lán na kladke.
1.5.
Výťahový stroj
1.5.1.
Osobný výťah musí mať svoj vlastný výťahový stroj; to sa nevzťahuje na výťah, v ktorom sú protizávažia nahradené druhou kabínou.
1.5.2.
Dodávateľ musí zabezpečiť, aby k výťahovému stroju a k nemu pripojeným zariadeniam nebol prístup; to sa nevzťahuje na údržbu a stav núdze.
1.6.
Ovládanie
1.6.1.
Ovládacie prvky výťahu určeného na prepravu osoby so zdravotným postihnutím bez sprievodu musia byť navrhnuté a umiestnené tak, aby tejto osobe umožňovali samostatné používanie výťahu.
1.6.2.
Funkcie ovládacích prvkov musia byť zreteľne označené.
1.6.3.
Privolávacie obvody skupiny výťahov môžu byť združené alebo navzájom prepojené.
1.6.4.
Elektrické vybavenie musí byť namontované a zapojené tak, aby
a)
sa vylúčila možnosť zámeny s obvodmi, ktoré s výťahom nesúvisia,
b)
bolo možné prepnúť napájanie počas zaťaženia,
c)
pohyb výťahu bol možný len pri správnej činnosti elektrických bezpečnostných zariadení umiestnených v samostatnom elektrickom bezpečnostnom obvode,
d)
porucha elektrickej inštalácie nespôsobila ohrozenie bezpečnosti a zdravia.
2.
Riziká pre osoby nachádzajúce sa mimo kabíny
2.1.
Výťah musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby priestor, v ktorom sa kabína pohybuje, bol neprístupný pre osoby; to neplatí pre údržbu a stav núdze. Pred vstupom osoby do tohto priestoru sa výťah zabezpečí proti normálnemu použitiu.
2.2.
Výťah musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby sa zabránilo riziku stlačenia osoby nachádzajúcej sa vo výťahovej šachte, keď je kabína v jednej z koncových polôh. Táto požiadavka je splnená, ak v oblasti koncových polôh je zabezpečený dostatočný voľný priestor alebo únikový priestor.
So zreteľom na osobitné prípady, najmä v existujúcich budovách, po predchádzajúcom schválení podľa osobitného predpisu,16) ak nie je uvedené riešenie možné, môžu sa použiť iné zodpovedajúce opatrenia na zabránenie tomuto riziku.
2.3.
Miesta na vstup a na výstup pri vstupe a pri výstupe z kabíny musia byť vybavené šachtovými dverami, ktoré majú mechanickú odolnosť zodpovedajúcu predpokladaným prevádzkovým podmienkam.
Zariadenie na blokovanie šachtových dverí musí počas normálnej prevádzky zabraňovať
a)
uvedeniu kabíny do pohybu vyvolanému úmyselne alebo neúmyselne dovtedy, kým nie sú všetky šachtové dvere zavreté a zablokované,
b)
otvoreniu šachtových dvier, ak je výťah ešte v pohybe a nenachádza sa v otváracom pásme.
Kabína sa môže pohybovať s otvorenými dverami pri dojazde v otváracom pásme, ak je rýchlosť dojazdu regulovaná.
3.
Riziká pre osoby nachádzajúce sa v kabíne
3.1.
Kabína musí byť úplne uzavretá plnými stenami po celej výške vrátane podlahy a stropu a plnostennými dverami po celej výške okrem vetracích otvorov. Tieto dvere musia byť navrhnuté a namontované tak, aby sa kabína nemohla pohybovať dovtedy, kým dvere nie sú uzavreté okrem dojazdu uvedeného v bode 2.3. poslednej vete, a aby sa kabína zastavila, ak sa dvere otvoria.
Dvere kabíny musia ostať uzavreté a zablokované, ak sa výťah zastaví medzi dvomi úrovňami, kde existuje riziko pádu medzi kabínu a šachtu, alebo ak je výťah bez šachty.
3.2.
Výťah musí byť vybavený zariadením na zabránenie pádu kabíny alebo nekontrolovanému pohybu kabíny pri výpadku elektrického prúdu alebo pri poruche častí výťahu.
Zariadenie na zabránenie pádu kabíny musí byť nezávislé od závesných prostriedkov kabíny a musí zastaviť kabínu pri zaťažení, ktoré zodpovedá nosnosti a pri maximálnej rýchlosti určenej dodávateľom. Zastavenie týmto zariadením pri akomkoľvek zaťažení kabíny nesmie spôsobiť spomalenie nebezpečné pre prepravované osoby.
3.3.
Medzi dnom šachty a spodnou časťou kabíny musia byť namontované nárazníky.
Voľný priestor podľa bodu 2.2. sa musí merať s úplne stlačenými nárazníkmi.
Uvedené požiadavky sa neuplatňujú na výťah, ktorého kabína sa vzhľadom na konštrukciu pohonného systému nemôže dostať do voľného priestoru podľa bodu 2.2.
3.4.
Výťah musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby sa nedal uviesť do pohybu, ak zariadenie uvedené v bode 3.2. nie je funkčné.
4.
Ostatné riziká
4.1.
Šachtové dvere a kabínové dvere alebo oboje súčasne, ak sa zatvárajú samočinne, musia byť vybavené zariadením zabraňujúcim zovretiu pohybujúcimi sa dverami.
4.2.
Ak šachtové dvere vrátane ich presklených častí prispievajú k ochrane budovy pred šírením požiaru, musia byť dostatočne odolné proti požiaru, pokiaľ ide o ich celistvosť a vhodné izolačné vlastnosti (odolnosť proti plameňu) a vlastnosti v oblasti prenosu tepla (tepelné vyžarovanie).
4.3.
Protizávažia musia byť namontované tak, aby sa zabránilo nárazu do kabíny alebo pádu na kabínu.
4.4.
Výťah musí byť vybavený prostriedkami, ktoré umožňujú vyslobodenie a evakuáciu osôb uviaznutých v kabíne.
4.5.
Kabína musí byť vybavená obojsmerným dorozumievacím zariadením, ktoré umožňuje stále spojenie so službou, ktorá zabezpečuje vyslobodenie osôb uviaznutých v kabíne.
4.6.
Výťah musí byť navrhnutý a vyrobený tak, aby dokončil prebiehajúci pohyb a nereagoval na ďalší povel, ak teplota výťahového stroja prevýši hodnotu určenú dodávateľom.
4.7.
Kabína musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby sa prepravovaným osobám zabezpečovalo dostatočné vetranie, a to aj počas dlhšieho prerušenia prevádzky.
4.8.
Kabína musí byť zodpovedajúcim spôsobom osvetlená, ak je obsadená alebo ak sú kabínové dvere otvorené, a musí mať núdzové osvetlenie.
4.9.
Dorozumievacie zariadenie podľa bodu 4.5. a núdzové osvetlenie podľa bodu 4.8. musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby boli funkčné aj pri výpadku bežného sieťového napätia dostatočne dlho na to, aby umožnili obvyklý priebeh záchrannej akcie.
4.10.
Riadiace obvody výťahu, ktoré sa môžu používať pri požiari, musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa výťahu mohlo zabrániť v zastavení na určitých úrovniach a aby umožňovali prednostné riadenie výťahu záchrannými skupinami.
5.
Označovanie
5.1.
Okrem minimálnych údajov potrebných na označenie strojového zariadenia podľa prílohy I bodu 1.7.3. k smernici musí byť v kabíne viditeľne umiestnený štítok, na ktorom je zrozumiteľne uvedená menovitá nosnosť v kilogramoch a maximálny počet prepravovaných osôb.
5.2.
Ak je výťah navrhnutý tak, že umožňuje osobám uviaznutým v kabíne vyslobodiť sa bez vonkajšej pomoci, musia byť v kabíne viditeľne umiestnené a zrozumiteľné zodpovedajúce pokyny.
6.
Návod
6.1.
Návod dodaný k bezpečnostnej časti do výťahu musí obsahovať informácie, ktoré umožnia riadne a bezpečne vykonávať tieto činnosti:
a)
montáž,
b)
zapojenie,
c)
nastavenie,
d)
údržba.
6.2.
Návod dodaný k výťahu musí obsahovať najmenej
a)
návod obsahujúci výkresy a schémy potrebné na bežnú prevádzku, údržbu, kontrolu, opravu a vyslobodzovanie osôb a evakuáciu podľa bodu 4.4.,
b)
knihu výťahu na zaznamenávanie opráv a kontrol.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
OBSAH EÚ VYHLÁSENIA O ZHODE
A.
Obsah EÚ vyhlásenia o zhode bezpečnostnej časti do výťahu
EÚ vyhlásenie o zhode bezpečnostnej časti do výťahu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania splnomocneného zástupcu, ak ho výrobca splnomocnil,
c)
opis bezpečnostnej časti do výťahu, označenie typu alebo série a sériové číslo, ak existuje, a jej zobrazenie, ak je to potrebné na jej identifikáciu,
d)
bezpečnostnú funkciu bezpečnostnej časti do výťahu, ak nie je zrejmá z opisu podľa písmena c),
e)
rok výroby bezpečnostnej časti do výťahu,
f)
identifikáciu ustanovení predpisov, ktoré bezpečnostná časť do výťahu spĺňa,
g)
vyhlásenie, že bezpečnostná časť do výťahu je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie,
h)
odkaz na harmonizované normy, ak boli použité,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala EÚ skúšku typu podľa prílohy č. 4 časti A a zhodu s typom založenú na zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu podľa prílohy č. 6 a odkaz na certifikát EÚ skúšky typu vydaný touto notifikovanou osobou,
j)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala postup náhodnej kontroly podľa prílohy č. 9,
k)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá schválila systém zabezpečenia kvality podľa prílohy č. 6 alebo prílohy č. 7,
l)
meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu,
m)
miesto a dátum podpisu,
n)
podpis.
B.
Obsah EÚ vyhlásenia o zhode výťahu
EÚ vyhlásenie o zhode výťahu sa vyhotovuje v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe a obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania splnomocneného zástupcu, ak ho dodávateľ splnomocnil,
c)
opis výťahu, označenie typu alebo série, sériové číslo a adresu, kde je výťah namontovaný,
d)
rok montáže výťahu,
e)
identifikáciu ustanovení predpisov, ktoré výťah spĺňa,
f)
vyhlásenie, že výťah je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie,
g)
odkaz na harmonizované normy, ak boli použité,
h)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala EÚ skúšku typu podľa prílohy č. 4 časti B a odkaz na certifikát EÚ skúšky typu vydaný touto notifikovanou osobou,
i)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala postup overenia jednotlivého výťahu podľa prílohy č. 8,
j)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala záverečnú inšpekciu výťahu podľa prílohy č. 5,
k)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá schválila systém zabezpečenia kvality podľa príloh č. 10, 11 alebo prílohy č. 12,
l)
meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísať EÚ vyhlásenie o zhode v mene dodávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu,
m)
miesto a dátum podpisu,
n)
podpis.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
ZOZNAM BEZPEČNOSTNÝCH ČASTÍ DO VÝŤAHOV
1.
Zariadenie na zablokovanie šachtových dverí.
2.
Zariadenie na zabránenie pádu kabíny alebo nekontrolovanému pohybu kabíny.
3.
Zariadenie na obmedzenie nadmernej rýchlosti.
4.
Zariadenie na tlmenie nárazov
4.1.
Zariadenie na tlmenie nárazov akumulovaním energie
a)
nelineárne alebo
b)
s tlmením spätného chodu.
4.2.
Zariadenie na tlmenie nárazov pohlcovaním energie.
5.
Bezpečnostné zariadenie priamočiareho hydromotora hydraulického silového obvodu slúžiace na zabránenie pádu.
6.
Elektrické bezpečnostné zariadenie vyhotovené vo forme bezpečnostného obvodu obsahujúceho elektronické prvky.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
EÚ SKÚŠKA TYPU VÝŤAHU A BEZPEČNOSTNEJ ČASTI DO VÝŤAHU (Modul B)
A.
EÚ skúška typu bezpečnostnej časti do výťahu
1.
EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúma technický návrh bezpečnostnej časti do výťahu a preverí či technický návrh bezpečnostnej časti do výťahu spĺňa základné bezpečnostné požiadavky a či bezpečnostná časť do výťahu umožní výťahu, do ktorého sa riadne namontuje, spĺňať základné bezpečnostné požiadavky.
2.
Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca podáva žiadosť o vykonanie EÚ skúšky typu jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca, a miesto výroby bezpečnostnej časti do výťahu,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe.
Prílohou k žiadosti
a)
je technická dokumentácia,
b)
je reprezentatívna vzorka bezpečnostnej časti do výťahu alebo presné určenie miesta, kde sa nachádza bezpečnostná časť do výťahu; notifikovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky,
c)
sú podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického riešenia, ktorých súčasťou sú dokumenty a iné technické špecifikácie, ktoré sa použili, najmä ak sa príslušné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu; ak je to potrebné, podporné dôkazy obsahujú aj výsledky skúšok, ktoré v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vykonalo vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.
3.
Technická dokumentácia musí umožniť posúdiť súlad bezpečnostnej časti do výťahu s podmienkami uvedenými v prvom bode. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatniteľné požiadavky, a ak je to potrebné z hľadiska posudzovania zhody, obsahuje aj návrh, opis výroby a spôsob fungovania bezpečnostnej časti do výťahu.
Technická dokumentácia obsahuje
a)
opis bezpečnostnej časti do výťahu vrátane podmienok jej použitia, najmä obmedzenie rýchlosti, zaťaženie a energie, použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a vplyv klimatických podmienok,
b)
konštrukčné výkresy a schémy a výrobné výkresy a schémy,
c)
vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém podľa písmena b) a používanie bezpečnostnej časti do výťahu,
d)
zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpečenie súladu bezpečnostnej časti do výťahu s podmienkami uvedenými v prvom bode, a zoznam ďalších uplatnených technických špecifikácií; ak sa harmonizované normy uplatnili čiastočne, špecifikujú sa časti, ktoré boli uplatnené,
e)
výsledky výpočtov týkajúcich sa návrhu vykonaných výrobcom alebo pre neho,
f)
protokoly o skúškach,
g)
kópiu návodu bezpečnostnej časti do výťahu,
h)
opatrenia vykonané počas výroby na to, aby sériovo vyrábané bezpečnostné časti do výťahov boli zhodné so skúšanou bezpečnostnou časťou do výťahu,
i)
potrebnú analýzu a posúdenie rizika.
4.
Notifikovaná osoba
a)
preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického riešenia bezpečnostnej časti do výťahu,
b)
dohodne so žiadateľom miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky,
c)
overí, či reprezentatívna vzorka bola vyrobená v súlade s technickou dokumentáciou, a určí súčasti navrhnuté v súlade s uplatniteľnými harmonizovanými normami, ako aj súčasti navrhnuté v súlade s inými technickými špecifikáciami,
d)
vykoná potrebné preskúmania a skúšky alebo ich nechá vykonať s cieľom skontrolovať, či boli uplatnené správne riešenia podľa príslušných harmonizovaných noriem, ak sa ich výrobca rozhodol uplatniť,
e)
vykoná potrebné preskúmania a skúšky alebo ich nechá vykonať s cieľom skontrolovať, či riešenia uplatnené podľa iných technických špecifikácii umožňujú, aby bezpečnostná časť do výťahu spĺňala podmienky uvedené v prvom bode, ak neboli uplatnené riešenia podľa príslušných harmonizovaných noriem,
f)
vypracuje hodnotiacu správu, ktorá obsahuje vykonané preskúmania, overovania a skúšky a ich výsledky a sprístupní ju v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom výrobcu; súhlas výrobcu sa nevyžaduje na splnenie informačnej povinnosti podľa § 22 ods. 1 písm. e).
5.
Ak typ bezpečnostnej časti do výťahu spĺňa podmienky uvedené v prvom bode, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu. Certifikát EÚ skúšky typu obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, výsledky EÚ skúšky typu, podmienky platnosti certifikátu a potrebné údaje na určenie schváleného typu bezpečnostnej časti do výťahu.
K certifikátu EÚ skúšky typu môže byť priložená jedna príloha alebo viac príloh.
Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú informácie, ktoré umožnia hodnotenie zhody vyrobených bezpečnostných častí do výťahov so schváleným typom a kontrolu počas prevádzky.
Ak typ bezpečnostnej časti do výťahu nespĺňa podmienky uvedené v prvom bode, notifikovaná osoba nevydá certifikát EÚ skúšky typu, informuje o tom žiadateľa a uvedie podrobné dôvody tohto odmietnutia.
Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou a hodnotiacou správou 15 rokov odo dňa vydania tohto certifikátu.
6.
Notifikovaná osoba má poznatky o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený typ už nemôže spĺňať podmienky uvedené v prvom bode, a určí, či tieto zmeny vyžadujú ďalšie preskúmanie; ak je toto preskúmanie potrebné, notifikovaná osoba informuje výrobcu.
7.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu, o zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvniť súlad bezpečnostnej časti do výťahu s podmienkami uvedenými v prvom bode alebo s podmienkami platnosti certifikátu EÚ skúšky typu. Notifikovaná osoba preskúma tieto zmeny a informuje výrobcu o tom, či certifikát EÚ skúšky typu zostane v platnosti alebo či sú potrebné ďalšie preskúmania, overovania alebo skúšky. Ak to notifikovaná osoba považuje za potrebné, vydá dodatok k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu alebo požiada o predloženie novej žiadosti o vykonanie EÚ skúšky typu.
8.
Notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odňala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených certifikátov EÚ skúšky typu alebo obmedzených certifikátov EÚ skúšky typu a ich dodatkov a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vydať certifikát EÚ skúšky typu.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré odňala alebo ktorým pozastavila platnosť alebo obmedzila rozsah, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vydať certifikát EÚ skúšky typu, a na požiadanie ich informuje o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré vydala.
9.
Notifikovaná osoba na požiadanie poskytne Európskej komisii, príslušným orgánom členských štátov a iným notifikovaným osobám kópiu certifikátu EÚ skúšky typu a jeho dodatkov. Notifikovaná osoba na požiadanie poskytne Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov kópiu technickej dokumentácie a kópiu správy o preskúmaniach, overeniach a skúškach, ktoré vykonala.
10.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou desať rokov od uvedenia bezpečnostnej časti do výťahu na trh.
11.
Splnomocnený zástupca
Splnomocnený zástupca výrobcu môže podať žiadosť podľa druhého bodu a splniť povinnosti ustanovené v siedmom a desiatom bode, ak je to uvedené v splnomocnení.
B.
EÚ skúška typu výťahu
1.
EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúma technický návrh modelového výťahu alebo výťahu, pri ktorom sa neurčilo žiadne rozšírenie alebo obmena, a ktorou preverí, či technický návrh modelového výťahu alebo výťahu, pri ktorom sa neurčilo žiadne rozšírenie alebo obmena, spĺňa základné bezpečnostné požiadavky.
EÚ skúška typu zahŕňa skúšku reprezentatívnej vzorky výťahu.
2.
Dodávateľ alebo jeho splnomocnený zástupca podáva žiadosť o vykonanie EÚ skúšky typu jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
presné určenie miesta, kde sa modelový výťah nachádza; modelový výťah je pripravený v konečnom vyhotovení a je schopný obsluhovať najmenej tri úrovne (hornú, strednú a dolnú).
Prílohou k žiadosti
a)
je technická dokumentácia,
b)
sú podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického riešenia, ktorých súčasťou sú dokumenty a iné technické špecifikácie, ktoré sa použili, najmä ak sa príslušné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu; ak je to potrebné, podporné dôkazy obsahujú aj výsledky skúšok, ktoré v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vykonalo vhodné laboratórium dodávateľa alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednosť.
3.
Technická dokumentácia musí umožniť posúdiť súlad výťahu s uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.
Technická dokumentácia obsahuje
a)
všeobecný opis modelového výťahu s povolenými odchýlkami od modelového výťahu,
b)
konštrukčné výkresy a schémy a výrobné výkresy a schémy,
c)
vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém podľa písmena b) a používanie výťahu,
d)
zoznam uplatniteľných základných bezpečnostných požiadaviek,
e)
zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpečenie súladu výťahu so základnými bezpečnostnými požiadavkami, a zoznam ďalších uplatnených technických špecifikácií; ak sa harmonizované normy uplatnili čiastočne, špecifikujú sa časti, ktoré boli uplatnené,
f)
kópie EÚ vyhlásení o zhode bezpečnostných častí do výťahov namontovaných vo výťahu,
g)
výsledky výpočtov týkajúcich sa návrhu vykonaných dodávateľom alebo pre neho,
h)
protokoly o skúškach,
i)
kópiu návodu podľa prílohy č. 1 bodu 6.2.,
j)
opatrenia vykonané počas montáže na to, aby sériovo vyrábaný výťah bol v súlade so základnými bezpečnostnými požiadavkami.
4.
Notifikovaná osoba
a)
preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického riešenia modelového výťahu alebo výťahu, pri ktorom sa neurčilo žiadne rozšírenie alebo obmena,
b)
dohodne s dodávateľom miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky,
c)
overí, či modelový výťah bol vyrobený v súlade s technickou dokumentáciou, a určí súčasti navrhnuté v súlade s uplatniteľnými harmonizovanými normami, ako aj súčasti navrhnuté v súlade s inými technickými špecifikáciami,
d)
vykoná potrebné preskúmania a skúšky alebo ich nechá vykonať s cieľom skontrolovať, či boli uplatnené správne riešenia podľa príslušných harmonizovaných noriem, ak sa ich dodávateľ rozhodol uplatniť,
e)
vykoná potrebné preskúmania a skúšky alebo ich nechá vykonať s cieľom skontrolovať, či riešenia uplatnené podľa iných technických špecifikácii umožňujú, aby výťah spĺňal základné bezpečnostné požiadavky, ak neboli uplatnené riešenia podľa príslušných harmonizovaných noriem,
f)
vypracuje hodnotiacu správu, ktorá obsahuje vykonané preskúmania, overovania a skúšky a ich výsledky a sprístupní ju v plnom rozsahu alebo čiastočne iba so súhlasom dodávateľa; súhlas dodávateľa sa nevyžaduje na splnenie informačnej povinnosti podľa § 22 ods. 1 písm. e).
5.
Ak typ výťahu spĺňa základné bezpečnostné požiadavky, notifikovaná osoba vydá dodávateľovi certifikát EÚ skúšky typu. Certifikát EÚ skúšky typu obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa, výsledky EÚ skúšky typu, podmienky platnosti certifikátu a potrebné údaje na určenie schváleného typu výťahu.
K certifikátu EÚ skúšky typu môže byť priložená jedna príloha alebo viac príloh.
Certifikát EÚ skúšky typu a jeho prílohy obsahujú informácie, ktoré umožnia hodnotenie zhody výťahu so schváleným typom, ktorý sa má posudzovať výstupnou kontrolou.
Ak typ výťahu nespĺňa základné bezpečnostné požiadavky, notifikovaná osoba nevydá certifikát EÚ skúšky typu, informuje o tom dodávateľa a uvedie podrobné dôvody tohto odmietnutia.
Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou a hodnotiacou správou 15 rokov odo dňa vydania tohto certifikátu.
6.
Notifikovaná osoba má poznatky o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený typ už nemôže spĺňať základné bezpečnostné požiadavky, a určí, či tieto zmeny vyžadujú ďalšie preskúmanie; ak je toto preskúmanie potrebné, notifikovaná osoba informuje dodávateľa.
7.
Dodávateľ informuje notifikovanú osobu o zmenách schváleného typu vrátane odchýlok neuvedených v pôvodnej technickej dokumentácii, ktoré môžu ovplyvniť súlad výťahu so základnými bezpečnostnými požiadavkami alebo s podmienkami platnosti certifikátu EÚ skúšky typu. Notifikovaná osoba preskúma tieto zmeny a informuje dodávateľa o tom, či certifikát EÚ skúšky typu zostane v platnosti alebo či sú potrebné ďalšie preskúmania, overovania alebo skúšky. Ak to notifikovaná osoba považuje za potrebné, vydá dodatok k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu alebo požiada o predloženie novej žiadosti o vykonanie EÚ skúšky typu.
8.
Notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odňala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených certifikátov EÚ skúšky typu alebo obmedzených certifikátov EÚ skúšky typu a ich dodatkov a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vydať certifikát EÚ skúšky typu.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré odňala alebo ktorým pozastavila platnosť, alebo obmedzila rozsah, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vydať certifikát EÚ skúšky typu, a na požiadanie ich informuje o certifikátoch EÚ skúšky typu a ich dodatkoch, ktoré vydala.
9.
Notifikovaná osoba na požiadanie poskytne Európskej komisii, príslušným orgánom členských štátov a iným notifikovaným osobám kópiu certifikátu EÚ skúšky typu a jeho dodatkov. Notifikovaná osoba na požiadanie poskytne Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov kópiu technickej dokumentácie a kópiu správy o preskúmaniach, overeniach a skúškach, ktoré vykonala.
10.
Dodávateľ uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu kópiu certifikátu EÚ skúšky typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou desať rokov od uvedenia výťahu na trh.
11.
Splnomocnený zástupca dodávateľa môže podať žiadosť podľa druhého bodu a splniť povinnosti ustanovené v siedmom a desiatom bode, ak je to uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
ZÁVEREČNÁ INŠPEKCIA
1.
Záverečná inšpekcia je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba zisťuje, či výťah, na ktorý bol vydaný certifikát EÚ skúšky typu alebo ktorý je navrhnutý a vyrobený podľa schváleného úplného systému zabezpečenia kvality, spĺňa základné bezpečnostné požiadavky.
2.
Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ prijme potrebné opatrenia na to, aby zabezpečil súlad výťahu, ktorý sa montuje, s uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami a s jednou z týchto požiadaviek:
a)
výťah je v súlade so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu alebo
b)
výťah je navrhnutý a vyrobený v súlade s úplným systémom zabezpečenia kvality podľa prílohy č. 11 a je vydaný certifikát EÚ preskúmania návrhu, ak návrh nie je v súlade s harmonizovanými normami.
3.
Záverečná inšpekcia
Notifikovaná osoba vykonáva záverečnú inšpekciu výťahu, ktorý sa má uviesť na trh, aby sa skontroloval súlad výťahu s uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.
3.1.
Dodávateľ podáva žiadosť o vykonanie záverečnej inšpekcie jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe.
Prílohou k žiadosti
a)
sú výkresy celého výťahu,
b)
sú výkresy a schémy potrebné na záverečnú inšpekciu, najmä schémy riadiacich obvodov,
c)
je kópia návodu podľa prílohy č. 1 bodu 6.2.
Notifikovaná osoba nemôže vyžadovať podrobné výkresy alebo presné informácie, ktoré nie sú potrebné na vykonanie záverečnej inšpekcie.
Notifikovaná osoba vykoná preskúmania a skúšky podľa príslušných harmonizovaných noriem alebo ekvivalentné skúšky, aby sa zabezpečil súlad výťahu s uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.
3.2.
Preskúmania zahŕňajú najmenej posúdenie dokumentácie podľa bodu 3.1. tretieho odseku s cieľom skontrolovať, či je výťah v zhode
a)
so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu podľa prílohy č. 4 časti B alebo
b)
s výťahom navrhnutým a vyrobeným v súlade so schváleným úplným systémom zabezpečenia kvality podľa prílohy č. 11 a s certifikátom EÚ preskúmania návrhu, ak návrh nie je v súlade s harmonizovanými normami.
3.3.
Skúšky výťahu zahŕňajú najmenej
a)
funkčnú skúšku nezaťaženého výťahu a maximálne zaťaženého výťahu na overenie riadnej montáže a funkcie bezpečnostných zariadení, najmä koncových vypínačov a zabezpečovacích zariadení,
b)
funkčnú skúšku nezaťaženého výťahu a maximálne zaťaženého výťahu na zabezpečenie riadnej funkcie bezpečnostných zariadení pri výpadku sieťového napätia,
c)
statickú skúšku zaťažením, ktoré sa rovná 1,25-násobku menovitej nosnosti podľa prílohy č. 1 piateho bodu.
Po vykonaní skúšok notifikovaná osoba overí, či nedošlo k deformácii alebo poškodeniu, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť používanie výťahu.
4.
Ak výťah spĺňa základné bezpečnostné požiadavky, notifikovaná osoba umiestni alebo dá umiestniť svoje identifikačné číslo za označenie CE v súlade s § 18 a 19 a vydá certifikát záverečnej inšpekcie s uvedením vykonaných preskúmaní a skúšok.
Notifikovaná osoba vyplní príslušné údaje v knihe výťahu podľa prílohy č. 1 bodu 6.2.
Ak notifikovaná osoba nevydá certifikát záverečnej inšpekcie, uvedie podrobné odôvodnenie spolu s nápravnými opatreniami, ktoré sa majú prijať. O opätovné vykonanie záverečnej inšpekcie dodávateľ požiada tú istú notifikovanú osobu.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
5.1.
Dodávateľ umiestni v kabíne každého výťahu, ktorý spĺňa základné bezpečnostné požiadavky, označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby jej identifikačné číslo za označenie CE.
5.2.
Dodávateľ vydá pre výťah EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu spolu s certifikátom záverečnej inšpekcie uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia výťahu na trh. Dodávateľ sprístupní na požiadanie kópiu EÚ vyhlásenia o zhode orgánu dohľadu.
6.
Notifikovaná osoba na požiadanie poskytuje Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov kópiu certifikátu záverečnej inšpekcie.
7.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti dodávateľa ustanovené v bode 3.1. a piatom bode môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY BEZPEČNOSTNEJ ČASTI DO VÝŤAHU (Modul E)
1.
Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba posudzuje výrobcov systém zabezpečenia kvality s cieľom zabezpečiť, aby bezpečnostná časť do výťahu bola vyrobená a monitorovaná v zhode so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu, spĺňala uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky a umožnila výťahu, do ktorého sa riadne namontuje, spĺňať základné bezpečnostné požiadavky.
2.
Povinnosti výrobcu
Výrobca používa schválený systém zabezpečenia kvality pre výstupnú kontrolu a skúšku bezpečnostnej časti do výťahu podľa tretieho bodu a podrobuje sa dohľadu podľa štvrtého bodu.
3.
Systém zabezpečenia kvality
3.1.
Výrobca podáva žiadosť o posúdenie systému zabezpečenia kvality bezpečnostnej časti do výťahu jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
príslušné informácie o bezpečnostných častiach do výťahov, ktoré sa majú vyrobiť,
d)
presné určenie miesta vykonania výstupnej kontroly a skúšky bezpečnostnej časti do výťahu.
Prílohou k žiadosti je
a)
technická dokumentácia schválených bezpečnostných častí do výťahov a kópie certifikátov EÚ skúšky typu,
b)
dokumentácia systému zabezpečenia kvality.
3.2.
V rámci systému zabezpečenia kvality sa skontroluje každá bezpečnostná časť do výťahu a vykonajú sa skúšky podľa príslušných harmonizovaných noriem alebo ekvivalentné skúšky na zabezpečenie súladu bezpečnostnej časti do výťahu s podmienkami uvedenými v prvom bode. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch. Dokumentácia systému zabezpečenia kvality musí umožniť jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia systému zabezpečenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality,
b)
organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu týkajúcich sa kvality bezpečnostnej časti do výťahu,
c)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať po výrobe,
d)
prostriedkov na monitorovanie účinného používania systému zabezpečenia kvality,
e)
záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúšok, kalibračných údajov a správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
3.3.
Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpečenia kvality a rozhodne, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak systém zabezpečenia kvality je v súlade s príslušnou harmonizovanou normou.
Členovia skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpečenia kvality majú skúsenosti v oblasti systémov riadenia kvality a najmenej jeden člen tejto skupiny má okrem znalostí základných bezpečnostných požiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním výťahov.
Posúdenie systému zabezpečenia kvality zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.
Skupina vykonávajúca posúdenie systému zabezpečenia kvality preskúma technickú dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. a) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť príslušné požiadavky tohto nariadenia vlády a vykonať potrebné preskúšania na účely zabezpečenia súladu bezpečnostnej časti do výťahu s týmito požiadavkami.
Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
3.4.
Výrobca plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečenia kvality a udržiava ho, aby bol stále primeraný a účinný.
3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečenia kvality, o všetkých zamýšľaných zmenách systému zabezpečenia kvality.
Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém zabezpečenia kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
4.
Dohľad notifikovanou osobou
4.1.
Cieľom dohľadu notifikovanou osobou je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečenia kvality.
4.2.
Na účely dohľadu výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov vykonávania výstupnej kontroly, skúšania a skladovania a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému zabezpečenia kvality,
b)
technickú dokumentáciu,
c)
záznamy o kvalite, najmä správy o kontrolách, výsledky skúšok, kalibračné údaje a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3.
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém zabezpečenia kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
4.4.
Notifikovaná osoba môže vykonávať neohlásené návštevy priestorov výrobcu, v ktorých sa vykonáva výstupná kontrola a skúšky bezpečnostných častí do výťahov.
Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykonať skúšky alebo ich nechať vykonať s cieľom skontrolovať riadne fungovanie systému zabezpečenia kvality.
Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúške, ak bola vykonaná.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
5.1.
Výrobca umiestni na každú jednotlivú bezpečnostnú časť do výťahu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v prvom bode, označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby jej identifikačné číslo.
5.2.
Výrobca vydá pre bezpečnostnú časť do výťahu EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia bezpečnostnej časti do výťahu na trh.
6.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia bezpečnostnej časti do výťahu na trh
a)
technickú dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. a),
b)
dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. b),
c)
informácie o zmene podľa bodu 3.5.,
d)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.5., 4.3. a 4.4.
7.
Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala alebo odňala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpečenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpečenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vydať rozhodnutie o schválení systému zabezpečenia kvality.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré odňala alebo ktorým pozastavila platnosť, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vydať rozhodnutie o schválení systému zabezpečenia kvality, a na požiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba na požiadanie poskytuje Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov kópiu rozhodnutia o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala.
8.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 3.1., 3.5., piatom a šiestom bode môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednosť plniť jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY BEZPEČNOSTNEJ ČASTI DO VÝŤAHU (Modul H)
1.
Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality bezpečnostnej časti do výťahu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba posudzuje výrobcov úplný systém zabezpečenia kvality s cieľom zabezpečiť, aby bezpečnostná časť do výťahu bola navrhnutá, vyrobená, skontrolovaná a odskúšaná, aby spĺňala uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky a umožnila výťahu, do ktorého sa riadne namontuje, splniť základné bezpečnostné požiadavky.
2.
Povinnosti výrobcu
Výrobca používa schválený úplný systém zabezpečenia kvality pre návrh, výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie bezpečnostnej časti do výťahu podľa tretieho bodu a podrobuje sa dohľadu podľa štvrtého bodu.
3.
Úplný systém zabezpečenia kvality
3.1.
Výrobca podáva žiadosť o posúdenie úplného systému zabezpečenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
príslušné informácie o bezpečnostných častiach do výťahov, ktoré sa majú vyrobiť,
d)
presné určenie miesta, kde sa bezpečnostná časť do výťahu navrhuje, vyrába, kontroluje a skúša.
Prílohou k žiadosti je
a)
technická dokumentácia podľa prílohy č. 4 časti A tretieho bodu bezpečnostnej časti do výťahu, ktorá sa má vyrobiť,
b)
dokumentácia úplného systému zabezpečenia kvality.
3.2.
Úplný systém zabezpečenia kvality zabezpečí súlad bezpečnostnej časti do výťahu s podmienkami uvedenými v prvom bode. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch. Dokumentácia úplného systému zabezpečenia kvality musí umožniť jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia úplného systému zabezpečenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality,
b)
organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu týkajúcich sa návrhu a kvality bezpečnostnej časti do výťahu,
c)
špecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane harmonizovaných noriem, ktoré sa použijú, alebo iných príslušných technických špecifikácií, ak sa príslušné harmonizované normy nepoužijú alebo sa použijú čiastočne, ktoré sa použijú na zabezpečenie splnenia podmienok uvedených v prvom bode,
d)
metód kontroly a overovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri navrhovaní bezpečnostnej časti do výťahu,
e)
zodpovedajúcich metód, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a pri zabezpečovaní kvality,
f)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred výrobou, počas výroby a po výrobe vrátane časových intervalov, v ktorých sa budú vykonávať,
g)
záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúšok, kalibračných údajov a správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov,
h)
prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality návrhu a výrobku a účinného prevádzkovania úplného systému zabezpečovania kvality.
3.3.
Notifikovaná osoba posúdi úplný systém zabezpečenia kvality a rozhodne, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak úplný systém zabezpečenia kvality je v súlade s príslušnou harmonizovanou normou.
Členovia skupiny vykonávajúcej posúdenie úplného systému zabezpečenia kvality majú skúsenosti v oblasti systémov riadenia kvality a najmenej jeden člen tejto skupiny má okrem znalostí základných bezpečnostných požiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním výťahu.
Posúdenie úplného systému zabezpečenia kvality zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.
Skupina vykonávajúca posúdenie úplného systému zabezpečenia kvality preskúma technickú dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. a) s cieľom overiť schopnosť výrobcu určiť uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky a vykonať potrebné preskúšania na účely zabezpečenia súladu bezpečnostnej časti do výťahov s týmito uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.
Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi a splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
3.4.
Výrobca plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného úplného systému zabezpečenia kvality a udržiava ho, aby bol stále primeraný a účinný.
3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila úplný systém zabezpečenia kvality, o všetkých zamýšľaných zmenách úplného systému zabezpečenia kvality.
Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený úplný systém zabezpečenia kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
4.
Dohľad notifikovanou osobou
4.1.
Cieľom dohľadu notifikovanou osobou je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného úplného systému zabezpečenia kvality.
4.2.
Na účely dohľadu výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa bezpečnostná časť do výťahu navrhuje, do výrobných priestorov, priestorov na vykonávanie kontrol a skúšok, ako aj do skladovacích priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a)
dokumentáciu úplného systému zabezpečenia kvality,
b)
záznamy o kvalite pre časť úplného systému zabezpečenia kvality týkajúcu sa návrhu, najmä výsledky analýz, výpočtov a skúšok,
c)
technickú dokumentáciu vyrobených bezpečnostných častí do výťahov,
d)
záznamy o kvalite týkajúce sa výrobnej časti úplného systému zabezpečenia kvality, najmä správy o kontrolách, výsledky skúšok, kalibračné údaje a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3.
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval úplný systém zabezpečenia kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite.
4.4.
Notifikovaná osoba môže vykonávať neohlásené návštevy priestorov výrobcu. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykonať skúšky alebo ich nechať vykonať s cieľom skontrolovať riadne fungovanie úplného systému zabezpečenia kvality. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúške, ak bola vykonaná.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
5.1.
Výrobca umiestni na každú jednotlivú bezpečnostnú časť do výťahu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v prvom bode, označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby jej identifikačné číslo.
5.2.
Výrobca vydá pre bezpečnostnú časť do výťahu EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia bezpečnostnej časti do výťahu na trh.
6.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia bezpečnostnej časti do výťahu na trh
a)
technickú dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. a),
b)
dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. b),
c)
informácie o zmene podľa bodu 3.5.,
d)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.5., 4.3. a 4.4.
7.
Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení úplného systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala alebo odňala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení úplného systému zabezpečenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení úplného systému zabezpečenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vydať rozhodnutie o schválení úplného systému zabezpečenia kvality.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení úplného systému zabezpečenia kvality, ktoré odňala alebo ktorým pozastavila platnosť, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vydať rozhodnutie o schválení úplného systému zabezpečenia kvality, a na požiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení úplného systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba uchováva kópiu rozhodnutia o schválení, ktoré vydala, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou 15 rokov odo dňa ich vydania.
Notifikovaná osoba na požiadanie poskytuje Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov kópiu rozhodnutia o schválení úplného systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala.
8.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 3.1., 3.5., piatom a šiestom bode môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednosť plniť splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
ZHODA ZALOŽENÁ NA OVERENÍ JEDNOTLIVÉHO VÝŤAHU (Modul G)
1.
Zhoda založená na overení jednotlivého výťahu je postupom posudzovania zhody, ktorým notifikovaná osoba posudzuje súlad výťahu s uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.
2.
Povinnosti dodávateľa
2.1.
Dodávateľ prijme opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil súlad výťahu s uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.
2.2.
Dodávateľ podáva žiadosť o overenie jednotlivého výťahu jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
presné určenie miesta, kde sa výťah namontuje.
Prílohou k žiadosti je technická dokumentácia.
3.
Technická dokumentácia musí umožniť posúdiť súlad výťahu s uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.
Technická dokumentácia obsahuje najmenej
a)
opis výťahu,
b)
konštrukčné výkresy a schémy a výrobné výkresy a schémy,
c)
vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém podľa písmena b) a používanie výťahu,
d)
zoznam uplatniteľných základných bezpečnostných požiadaviek,
e)
zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpečenie súladu výťahu so základnými bezpečnostnými požiadavkami, a zoznam ďalších uplatnených technických špecifikácií; ak sa harmonizované normy uplatnili čiastočne, špecifikujú sa časti, ktoré boli uplatnené,
f)
kópie certifikátov EÚ skúšky typu bezpečnostných častí zabudovaných do výťahu,
g)
výsledky výpočtov týkajúcich sa návrhu vykonaných dodávateľom alebo pre neho,
h)
protokoly o skúškach,
i)
kópiu návodu podľa prílohy č. 1 bodu 6.2.
4.
Overenie
Notifikovaná osoba posúdi technickú dokumentáciu a výťah a vykoná skúšky podľa príslušnej harmonizovanej normy alebo ekvivalentné skúšky na zabezpečenie súladu výťahu s uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami. Vykonajú sa najmenej skúšky podľa prílohy č. 5 bodu 3.3.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody, ak výťah spĺňa základné bezpečnostné požiadavky.
Notifikovaná osoba vyplní príslušné údaje v knihe výťahu podľa prílohy č. 1 bodu 6.2.
Ak notifikovaná osoba nevydá certifikát zhody, uvedie podrobné odôvodnenie spolu s nápravnými opatreniami, ktoré sa majú prijať. O opätovné overenie jednotlivého výťahu dodávateľ požiada tú istú notifikovanú osobu.
Notifikovaná osoba na požiadanie poskytuje Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov kópiu certifikátu zhody.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
5.1.
Dodávateľ umiestni v kabíne každého výťahu, ktorý spĺňa základné bezpečnostné požiadavky, označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby jej identifikačné číslo za označenie CE.
5.2.
Dodávateľ vydá pre každý výťah písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia výťahu na trh. Dodávateľ sprístupní na požiadanie kópiu EÚ vyhlásenia o zhode orgánu dohľadu.
6.
Dodávateľ uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu kópiu certifikátu zhody spolu s technickou dokumentáciou desať rokov od uvedenia výťahu na trh.
7.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti dodávateľa ustanovené v bode 2.2. a šiestom bode môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA NÁHODNEJ KONTROLE BEZPEČNOSTNEJ ČASTI DO VÝŤAHU (Modul C 2)
1.
Zhoda s typom založená na náhodnej kontrole je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba vykonáva kontrolu bezpečnostnej časti do výťahu s cieľom zabezpečiť, aby bola v zhode so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu, spĺňala uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky a umožňovala výťahu, do ktorého sa riadne namontuje, spĺňať základné bezpečnostné požiadavky.
2.
Výroba
Výrobca prijme opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpečil súlad vyrábaných bezpečnostných častí do výťahov s podmienkami uvedenými v prvom bode.
3.
Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca podáva žiadosť o vykonanie náhodnej kontroly jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
príslušné informácie o bezpečnostných častiach do výťahov, ktoré sú vyrobené,
d)
presné určenie miesta, kde možno odobrať vzorku bezpečnostnej časti do výťahu.
4.
Notifikovaná osoba vykoná alebo nechá vykonať kontrolu bezpečnostnej časti do výťahu v náhodných časových intervaloch. Notifikovaná osoba preskúma primeranú vzorku hotových bezpečnostných častí do výťahov, ktorú odoberie na mieste, vykoná skúšky podľa príslušných harmonizovanými noriem alebo podľa iných príslušných technických špecifikácií a skontroluje súlad bezpečnostnej časti do výťahu s podmienkami uvedenými v prvom bode. Ak notifikovaná osoba zistí, že jedna alebo viac kontrolovaných bezpečnostných častí do výťahov nespĺňa podmienky uvedené v prvom bode, prijme príslušné opatrenia.
Notifikované osoby zodpovedné za výkon náhodnej kontroly bezpečnostných častí do výťahov spoločne dohodnú podrobnosti postupu, ktoré sa musia vziať do úvahy pri náhodnej kontrole bezpečnostných častí do výťahov, pričom sa berie zreteľ na základné charakteristiky bezpečnostných častí do výťahov.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody s typom na základe vykonaného preskúmania a skúšky.
Notifikovaná osoba na požiadanie poskytne Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov kópiu certifikátu zhody s typom.
5.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
5.1.
Výrobca umiestni na každú jednotlivú bezpečnostnú časť do výťahu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v prvom bode, označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby jej identifikačné číslo.
5.2.
Výrobca vydá pre bezpečnostnú časť do výťahu EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia bezpečnostnej časti do výťahu na trh.
6.
Splnomocnený zástupca
Splnomocnený zástupca neplní povinnosti výrobcu ustanovené v druhom bode.
Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝŤAHU (Modul E)
1.
Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výťahu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba posudzuje dodávateľov systém zabezpečenia kvality výťahu s cieľom zabezpečiť, aby namontovaný výťah bol v zhode so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu alebo s výťahom navrhnutým a vyrobeným dodávateľom v rámci úplného systému zabezpečenia kvality podľa prílohy č. 11 a spĺňal uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky.
2.
Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ používa schválený systém zabezpečenia kvality pre záverečnú inšpekciu a skúšky výťahu podľa tretieho bodu a podrobuje sa dohľadu podľa štvrtého bodu.
3.
Systém zabezpečenia kvality
3.1.
Dodávateľ podáva žiadosť o posúdenie systému zabezpečenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
príslušné informácie o výťahu, ktorý sa má namontovať.
Prílohou k žiadosti je
a)
technická dokumentácia výťahu, ktorý sa má namontovať,
b)
dokumentácia systému zabezpečenia kvality.
3.2.
V rámci systému zabezpečenia kvality sa skontroluje každý výťah a vykonajú sa skúšky podľa príslušných harmonizovaných noriem alebo ekvivalentné skúšky na zabezpečenie súladu výťahu s uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté dodávateľom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch. Dokumentácia systému zabezpečenia kvality musí umožniť jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia systému zabezpečenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality,
b)
organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu týkajúcich sa kvality výťahu,
c)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred uvedením na trh, najmenej skúšok podľa prílohy č. 5 bodu 3.3.,
d)
prostriedkov na monitorovanie účinného používania systému zabezpečenia kvality,
e)
záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúšok, kalibračných údajov a správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
3.3.
Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpečenia kvality a rozhodne, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak systém zabezpečenia kvality je v súlade s príslušnou harmonizovanou normou.
Najmenej jeden člen skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpečenia kvality má okrem znalostí základných bezpečnostných požiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním technológie výťahov.
Posúdenie systému zabezpečenia kvality zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov dodávateľa a návštevu miesta montáže.
Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávateľovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
3.4.
Dodávateľ plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečenia kvality a udržiava ho, aby bol stále primeraný a účinný.
3.4.1.
Dodávateľ informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečenia kvality, o všetkých zamýšľaných zmenách systému zabezpečenia kvality.
3.4.2.
Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém zabezpečenia kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávateľovi a splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Notifikovaná osoba umiestni alebo nechá umiestniť svoje identifikačné číslo za označenie CE v súlade s § 18 a 19.
4.
Dohľad notifikovanou osobou
4.1.
Cieľom dohľadu notifikovanou osobou je zabezpečiť, aby dodávateľ riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečenia kvality.
4.2.
Na účely dohľadu dodávateľ umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa vykonáva montáž, kontroly a skúšky a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému zabezpečenia kvality,
b)
technickú dokumentáciu,
c)
záznamy o kvalite, najmä správy o kontrolách, výsledky skúšok, kalibračné údaje a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3.
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cieľom zabezpečiť, aby dodávateľ udržiaval a uplatňoval systém zabezpečenia kvality, a dodávateľovi odovzdáva správu o audite.
4.4.
Notifikovaná osoba môže vykonávať neohlásené návštevy miesta montáže výťahu. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykonať skúšky alebo ich nechať vykonať s cieľom skontrolovať riadne fungovanie systému zabezpečenia kvality a výťahu. Notifikovaná osoba odovzdá dodávateľovi správu o návšteve a protokol o skúške, ak bola vykonaná.
5.
Dodávateľ uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia výťahu na trh
a)
technickú dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. a),
b)
dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. b),
c)
informácie o zmene podľa bodu 3.4.1.,
d)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.4.2., 4.3. a 4.4.
6.
Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala alebo odňala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpečenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpečenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vydať rozhodnutie o schválení systému zabezpečenia kvality.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré odňala alebo ktorým pozastavila platnosť, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vydať rozhodnutie o schválení systému zabezpečenia kvality, a na požiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba na požiadanie poskytuje Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov kópiu rozhodnutia o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala.
7.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
7.1.
Dodávateľ umiestni v kabíne každého výťahu, ktorý spĺňa základné bezpečnostné požiadavky, označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby jej identifikačné číslo za označenie CE.
7.2.
Dodávateľ vydá pre každý výťah EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia výťahu na trh. Dodávateľ sprístupní na požiadanie kópiu EÚ vyhlásenia o zhode orgánu dohľadu.
8.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti dodávateľa ustanovené v bodoch 3.1., 3.4.1., piatom a siedmom bode môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝŤAHU A PRESKÚMANÍ NÁVRHU VÝŤAHU (Modul H 1)
1.
Zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality výťahu a preskúmaní návrhu výťahu je postupom posudzovania zhody, ktorým notifikovaná osoba posudzuje dodávateľov úplný systém zabezpečenia kvality, a ak je to potrebné, preskúmava návrh výťahu s cieľom zabezpečiť, aby namontovaný výťah spĺňal uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky.
2.
Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ používa schválený úplný systém zabezpečenia kvality pre návrh, výrobu, skladanie, montáž, výstupnú kontrolu a skúšanie výťahu podľa tretieho bodu a podrobuje sa dohľadu podľa štvrtého bodu. Primeranosť technického návrhu výťahu sa preskúma v súlade s bodom 3.3.
3.
Úplný systém zabezpečenia kvality
3.1.
Dodávateľ podáva žiadosť o posúdenie úplného systému zabezpečenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
príslušné informácie o výťahu, ktorý sa má namontovať, najmä informácie umožňujúce pochopiť súvislosť medzi návrhom a funkciou výťahu.
Prílohou k žiadosti je
a)
technická dokumentácia podľa prílohy č. 4 časti B tretieho bodu,
b)
dokumentácia úplného systému zabezpečenia kvality.
3.2.
Úplný systém zabezpečenia kvality zabezpečí zhodu výťahu s uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté dodávateľom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch. Dokumentácia úplného systému zabezpečenia kvality musí umožniť jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia úplného systému zabezpečenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality,
b)
organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu týkajúcich sa návrhu a kvality výťahu,
c)
špecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane harmonizovaných noriem, ktoré sa použijú, alebo iných príslušných technických špecifikácií, ak sa príslušné harmonizované normy nepoužijú alebo sa použijú čiastočne, ktoré sa použijú na zabezpečenie splnenia uplatniteľných základných bezpečnostných požiadaviek,
d)
metód kontroly a overovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri navrhovaní výťahu,
e)
kontrol a skúšok, ktoré sa vykonajú pri preberaní dodávok materiálu, častí a podzostáv,
f)
zodpovedajúcich metód, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri skladaní, montáži, kontrole kvality a pri zabezpečovaní kvality,
g)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred montážou, najmä kontroly podmienok montáže v šachte a v priestore strojového vybavenia, počas montáže a po montáži, najmenej skúšok podľa prílohy č. 5 bodu 3.3.,
h)
záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúšok, kalibračných údajov a správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov,
i)
prostriedkov monitorovania dosahovania požadovanej kvality výťahu, montáže a účinného požívania úplného systému zabezpečenia kvality.
3.3.
Preskúmanie návrhu
3.3.1.
Ak návrh nie je v súlade s harmonizovanými normami, notifikovaná osoba zistí, či návrh spĺňa základné bezpečnostné požiadavky, a ak spĺňa, vydá dodávateľovi certifikát EÚ preskúmania návrhu, v ktorom uvedie rozsah platnosti certifikátu a podrobnosti potrebné na identifikáciu schváleného návrhu.
3.3.2.
Ak návrh nespĺňa uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky, notifikovaná osoba nevydá certifikát EÚ preskúmania návrhu a informuje o tom dodávateľa s podrobným odôvodnením.
Notifikovaná osoba má poznatky o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznačujú, že schválený návrh už nemôže spĺňať základné bezpečnostné požiadavky, a určí, či tieto zmeny vyžadujú ďalšie preskúmanie; ak je toto preskúmanie potrebné, notifikovaná osoba informuje dodávateľa.
3.3.3.
Dodávateľ informuje notifikovanú osobu, ktorá vydala certifikát EÚ preskúmania návrhu, o všetkých zmenách schváleného návrhu, ktoré môžu ovplyvniť súlad so základnými bezpečnostnými požiadavkami alebo s podmienkami platnosti certifikátu. Tieto zmeny si vyžadujú dodatočné schválenie notifikovanou osobou, ktorá certifikát EÚ preskúmania návrhu vydala, vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ preskúmania návrhu.
3.3.4.
Notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ preskúmania návrhu alebo ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odňala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených certifikátov EÚ preskúmania návrhu alebo obmedzených certifikátov EÚ preskúmania návrhu a ich dodatkov, ktoré vydala, a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vydať certifikát EÚ preskúmania návrhu.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ preskúmania návrhu a ich dodatkoch, ktoré odňala alebo ktorým pozastavila platnosť alebo obmedzila rozsah, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vydať certifikát EÚ preskúmania návrhu, a na požiadanie ich informuje o certifikátoch EÚ preskúmania návrhu a ich dodatkoch, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba na požiadanie poskytuje Európskej komisii, príslušným orgánom členských štátov a ostatným notifikovaným osobám kópiu certifikátu EÚ preskúmania návrhu a jeho dodatkov. Notifikovaná osoba na požiadanie poskytuje Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov kópiu technickej dokumentácie a výsledkov preskúmaní, ktoré vykonala.
3.3.5.
Dodávateľ uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu kópiu certifikátu EÚ preskúmania návrhu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou desať rokov od uvedenia výťahov na trh.
3.4.
Posudzovanie úplného systému zabezpečenia kvality
Notifikovaná osoba posúdi úplný systém zabezpečenia kvality a rozhodne, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak úplný systém zabezpečenia kvality je v súlade s príslušnou harmonizovanou normou.
Najmenej jeden člen skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpečenia kvality má okrem znalostí základných bezpečnostných požiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním technológie výťahov.
Posúdenie úplného systému zabezpečenia kvality zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov dodávateľa a návštevu miesta montáže.
Skupina vykonávajúca posúdenie úplného systému zabezpečenia kvality preskúma technickú dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. a) s cieľom overiť schopnosť dodávateľa určiť uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky a vykonať potrebné preskúšania na účely zabezpečenia súladu výťahu s týmito uplatniteľnými základnými bezpečnostnými požiadavkami.
Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávateľovi a splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
3.5.
Dodávateľ plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného úplného systému zabezpečenia kvality a udržiava ho, aby bol stále primeraný a účinný.
Dodávateľ informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila úplný systém zabezpečenia kvality, o všetkých zamýšľaných zmenách úplného systému zabezpečenia kvality. Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený úplný systém zabezpečenia kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. alebo či je potrebné opätovné posúdenie. Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávateľovi a splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Notifikovaná osoba umiestni alebo nechá umiestniť svoje identifikačné číslo za označenie CE v súlade s § 18 a 19.
4.
Dohľad notifikovanou osobou
4.1.
Cieľom dohľadu notifikovanou osobou je zabezpečiť, aby dodávateľ riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného úplného systému zabezpečenia kvality.
4.2.
Na účely dohľadu dodávateľ umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa výťah navrhuje, do výrobných priestorov, priestorov na skladanie, montáž, vykonávanie kontrol a skúšok, ako aj do skladovacích priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a)
dokumentáciu úplného systému zabezpečenia kvality,
b)
záznamy o kvalite pre časť úplného systému zabezpečenia kvality týkajúcu sa návrhu, najmä výsledky analýz, výpočtov a skúšok,
c)
záznamy o kvalite pre časť úplného systému zabezpečenia kvality týkajúcu sa preberania dodávok a montáže, najmä správy o kontrolách, výsledky skúšok, kalibračné údaje a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3.
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cieľom zabezpečiť, aby dodávateľ udržiaval a uplatňoval úplný systém zabezpečenia kvality, a dodávateľovi odovzdáva správu o audite.
4.4.
Notifikovaná osoba môže vykonávať neohlásené návštevy priestorov dodávateľa alebo miesta montáže výťahu. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykonať skúšky alebo ich nechať vykonať s cieľom skontrolovať riadne fungovanie úplného systému zabezpečenia kvality. Notifikovaná osoba odovzdá dodávateľovi správu o návšteve a protokol o skúške, ak bola vykonaná.
5.
Dodávateľ uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia výťahu na trh
a)
technickú dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. a),
b)
dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. b),
c)
informácie o zmene podľa bodu 3.5.,
d)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.5., 4.3. a 4.4.
6.
Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení úplného systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala alebo odňala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení úplného systému zabezpečenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení úplného systému zabezpečenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vydať rozhodnutie o schválení úplného systému zabezpečenia kvality.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení úplného systému zabezpečenia kvality, ktoré odňala alebo ktorým pozastavila platnosť, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vydať rozhodnutie o schválení úplného systému zabezpečenia kvality, a na požiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení úplného systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba uchováva kópiu rozhodnutia o schválení, ktoré vydala, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou 15 rokov odo dňa ich vydania.
Notifikovaná osoba na požiadanie poskytuje Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov kópiu rozhodnutia o schválení systému kvality, ktoré vydala.
7.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
7.1.
Dodávateľ umiestni v kabíne každého výťahu, ktorý spĺňa základné bezpečnostné požiadavky, označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby jej identifikačné číslo za označenie CE.
7.2.
Dodávateľ vydá pre výťah EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia výťahu na trh. Dodávateľ sprístupní na požiadanie kópiu EÚ vyhlásenia o zhode orgánu dohľadu.
8.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti dodávateľa ustanovené v bodoch 3.1., 3.3.3., 3.3.5., piatom a siedmom bode môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEČENÍ KVALITY VÝROBY VÝŤAHU (Modul D)
1.
Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby výťahu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba posudzuje dodávateľov úplný systém zabezpečenia kvality výroby s cieľom zabezpečiť, aby namontovaný výťah bol v zhode so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu alebo s výťahom navrhnutým a vyrobeným dodávateľom v rámci systému zabezpečenia kvality podľa prílohy č. 11 a spĺňal uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky.
2.
Povinnosti dodávateľa
Dodávateľ používa schválený systém zabezpečenia kvality pre výrobu, skladanie, montáž, záverečnú inšpekciu a skúšku výťahu podľa tretieho bodu a podrobuje sa dohľadu podľa štvrtého bodu.
3.
Systém zabezpečenia kvality
3.1.
Dodávateľ podáva žiadosť o posúdenie systému zabezpečenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si zvolí.
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiadosť podáva splnomocnený zástupca,
b)
písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiadosť nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c)
príslušné informácie o výťahu, ktorý sa má namontovať.
Prílohou k žiadosti je
a)
technická dokumentácia výťahu, ktorý sa má namontovať,
b)
dokumentácia systému zabezpečenia kvality.
3.2.
Systém zabezpečenia kvality musí zabezpečiť, aby výťah spĺňal uplatniteľné základné bezpečnostné požiadavky.
Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté dodávateľom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch.
Dokumentácia systému zabezpečenia kvality musí umožniť jednotný výklad programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite.
Dokumentácia systému zabezpečenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a)
cieľov kvality,
b)
organizačnej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu týkajúcich sa kvality výťahu,
c)
spôsobov, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality,
d)
preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonávať pred montážou, počas montáže a po montáži,
e)
záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúšok, kalibračných údajov a správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov,
f)
prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality výťahu a účinného používania systému zabezpečenia kvality výroby.
3.3.
Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpečenia kvality a rozhodne, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak systém zabezpečenia kvality je v súlade s príslušnou harmonizovanou normou.
Najmenej jeden člen skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpečenia kvality má okrem znalostí základných bezpečnostných požiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním technológie výťahov.
Posúdenie systému zabezpečenia kvality zahŕňa hodnotiacu návštevu priestorov dodávateľa a návštevu miesta montáže.
Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávateľovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
3.4.
Dodávateľ plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečenia kvality a udržiava ho, aby bol stále primeraný a účinný.
3.4.1.
Dodávateľ informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpečenia kvality, o všetkých zamýšľaných zmenách systému zabezpečenia kvality.
3.4.2.
Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, či pozmenený systém zabezpečenia kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. alebo či je potrebné opätovné posúdenie.
Notifikovaná osoba písomne oznámi dodávateľovi a splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Notifikovaná osoba umiestni alebo nechá umiestniť svoje identifikačné číslo za označenie CE v súlade s § 18 a 19.
4.
Dohľad notifikovanou osobu
4.1.
Cieľom dohľadu notifikovanou osobou je zabezpečiť, aby dodávateľ riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpečenia kvality.
4.2.
Na účely dohľadu dodávateľ umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa vykonáva výroba, kontrola, skladanie, montáž, záverečná inšpekcia, skúšky, ako aj do skladovacích priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a)
dokumentáciu systému zabezpečenia kvality,
b)
technickú dokumentáciu,
c)
záznamy o kvalite, najmä správy o kontrolách, výsledky skúšok, kalibračné údaje a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
4.3.
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cieľom zabezpečiť, aby dodávateľ udržiaval a uplatňoval systém zabezpečenia kvality, a dodávateľovi odovzdáva správu o audite.
4.4.
Notifikovaná osoba môže vykonávať neohlásené návštevy u dodávateľa. Počas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykonať skúšky alebo ich nechať vykonať s cieľom skontrolovať riadne fungovanie systému zabezpečenia kvality. Notifikovaná osoba odovzdá dodávateľovi správu o návšteve a protokol o skúške, ak bola vykonaná.
5.
Dodávateľ uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia výťahu na trh
a)
technickú dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. a),
b)
dokumentáciu podľa bodu 3.1. tretieho odseku písm. b),
c)
informácie o zmene podľa bodu 3.4.1.,
d)
rozhodnutia a správy notifikovanej osoby podľa bodov 3.4.2., 4.3. a 4.4.
6.
Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala alebo odňala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpečenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpečenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vydať rozhodnutie o schválení systému zabezpečenia kvality.
Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré odňala alebo ktorým pozastavila platnosť, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vydať rozhodnutie o schválení systému zabezpečenia kvality, a na požiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala.
Notifikovaná osoba na požiadanie poskytuje Európskej komisii a príslušným orgánom členských štátov kópiu rozhodnutia o schválení systému zabezpečenia kvality, ktoré vydala.
7.
Označenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode
7.1.
Dodávateľ umiestni v kabíne každého výťahu, ktorý spĺňa základné bezpečnostné požiadavky, označenie CE a na zodpovednosť notifikovanej osoby jej identifikačné číslo za označenie CE.
7.2.
Dodávateľ vydá pre každý výťah EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán dohľadu desať rokov od uvedenia výťahu na trh. Dodávateľ sprístupní na požiadanie kópiu EÚ vyhlásenia o zhode orgánu dohľadu.
8.
Splnomocnený zástupca
Povinnosti dodávateľa ustanovené v bodoch 3.1., 3.4.1., piatom a siedmom bode môže v jeho mene a na jeho zodpovednosť plniť splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 235/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 96, 29. 3. 2014).
1)
§ 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 9 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 30 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z.
Čl. 2 ods. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).
5)
Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012).
6)
Čl. 30 nariadenia (ES) č. 765/2008.
7)
§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
Článok 7.13 STN EN ISO/IEC 17065 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu výrobkov, procesov a služieb (ISO/IEC 17065: 2012) (01 5256).
Článok 7.6 STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu (ISO/IEC 17020: 2012) (01 5260).
13)
§ 11 ods. 9 písm. d) zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 30 až 32 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.