227/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

227
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. septembra 2015
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016 je 5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Peter Kažimír v. r.