22/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 20. januára 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení vyhlášky č. 340/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Geologický prieskum zahŕňa súbor geologických metód, geologických činností, najmä projektovanie, archívnu excerpciu, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, sledovanie a riadenie geologických prác, geologickú dokumentáciu, vyhodnocovanie geologických údajov, záverečné spracovanie, a ďalších druhov prác, najmä technické práce, geofyzikálne práce, geochemické práce, technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce, vzorkovacie práce a geodetické činnosti, ktorými sa skúmajú a hodnotia jednotlivé zložky, procesy a vlastnosti geologického prostredia.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
2.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
zisťujú a overujú geologické podmienky prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia (ďalej len „ukladanie“).“.
3.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Pri rozdelení ložiskového geologického prieskumu na etapy sa
a)
vo vyhľadávacom prieskume
1.
vyhľadáva a overuje výhradné ložisko alebo ložisko nevyhradeného nerastu, pričom sa na zistenom výhradnom ložisku určí jeho približný rozsah a v jeho časti sa overia a vypočítajú zásoby kategórie Z-2; v ostatnej časti sa overia a vypočítajú zásoby kategórie Z-3 alebo prognózne zdroje, na zistenom ložisku nevyhradených nerastov sa overí a vypočíta množstvo zásob, približný rozsah, kvalita a typy suroviny,
2.
zisťujú a overujú vhodné horninové štruktúry alebo podzemné priestory, ich prípadné netesnosti a ich vhodnosť na uskladňovanie plynov a kvapalín,
3.
zisťujú možnosti výskytu jaskýň, ich možný priebeh, rozsah, viazanosť na štruktúry a zloženie horninového prostredia, skúmajú sa podmienky stability jaskynných a iných podzemných priestorov,
4.
zisťujú geologické podmienky vplyvu starých banských diel na povrch a navrhujú sa opatrenia na ich zabezpečenie a likvidáciu,
5.
zisťujú a overujú vhodné horninové štruktúry alebo podzemné priestory, ich prípadné netesnosti a ich vhodnosť na ukladanie,
b)
v podrobnom prieskume
1.
výhradného ložiska overujú zásoby ložiska v množstve a v kvalite potrebnej na ich využívanie, ktoré sa vypočítajú ako zásoby kategórie Z-1; ostatné zásoby ložiska sa vypočítajú ako zásoby kategórie Z-2,
2.
overí rozsah horninových štruktúr alebo podzemných priestorov podľa písmena a) bodu 2, vypočíta sa ich objem, preskúma sa tesnosť voči okoliu, hydrogeologické pomery a vypracúvajú sa geologické podklady na zriadenie a prevádzku podzemného zásobníka,
3.
overí rozsah horninových štruktúr alebo podzemných priestorov podľa písmena a) bodu 5, vypočíta sa ich objem, preskúma sa tesnosť voči okoliu, hydrogeologické pomery a vypracúvajú sa geologické podklady na zriadenie a prevádzku zariadenia na ukladanie,
c)
v ťažobnom prieskume výhradného ložiska spresňujú
1.
znalosti o rozmiestnení zásob a o ich kvalite a škodlivinách v typoch suroviny, ktoré sú potrebné na usmerňovanie dobývania ložiska, a vypočítajú sa zásoby kategórie Z-1,
2.
znalosti o geologických a banskotechnických podmienkach, ktoré sú potrebné na konverziu ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu a soli na podzemný zásobník plynov alebo kvapalín.“.
4.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Hydrogeologický prieskum
(1)
Hydrogeologickým prieskumom sa
a)
skúmajú hydrogeologické pomery vybraného územia, najmä interakcia vody vo všetkých skupenstvách pod povrchom terénu, a geologického prostredia, povrchových vôd, klimatických podmienok,
b)
skúmajú vody v pásme nasýtenia, podmienky využívania podzemných vôd vrátane minerálnych vôd a geotermálnych vôd na rôzne účely, podmienky ochrany ich množstva a ich kvalita a vzťah k ostatným zložkám životného prostredia,
c)
zisťujú a overujú geologické podmienky na využívanie geotermálnej energie, ktorej zdrojom je teplo suchých hornín.
(2)
Na účely tejto vyhlášky sú podzemné vody všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia bez ohľadu na ich druh a spôsob využitia.
(3)
Pri skúmaní hydrogeologických pomerov územia sa hodnotí skutočné a možné znečistenie podzemných vôd, navrhujú sa optimálne spôsoby využívania a ochrany podzemných vôd.
(4)
Hydrogeologický prieskum sa uskutočňuje samostatne alebo ako súčasť iných prieskumov uvedených v § 4, 6 a 7.
(5)
Pri rozdelení hydrogeologického prieskumu na etapy sa
a)
vo vyhľadávacom prieskume
1.
skúmajú hydrogeologické pomery vybraného hydrogeologického regiónu, rajónu, subrajónu a štruktúry,
2.
určujú množstvá podzemnej vody v kategórii C a sumarizujú sa aj skôr určené využiteľné množstvá vo vyšších kategóriách,
3.
skúmajú hydrogeologické pomery na účely komplexného územného plánovania, na ochranu a rozvoj životného prostredia,
4.
zisťujú a overujú vhodné horninové štruktúry na zriaďovanie zariadení na využívanie geotermálnej energie a určujú sa množstvá geotermálnej energie,
b)
v podrobnom prieskume
1.
skúmajú hydrogeologické pomery území perspektívnych na odber podzemnej vody,
2.
určujú využiteľné množstvá podzemnej vody na úrovni požadovanej na povolenie na odber podzemnej vody v kategórii B,
3.
skúma kvantitatívny a kvalitatívny stav útvaru podzemnej vody,
4.
skúmajú hydrogeologické pomery na zakladanie stavieb a na iné účely,
5.
overuje rozsah horninových štruktúr podľa písmena a) bodu 4, vypočítava sa množstvo geotermálnej energie a spracúvajú sa geologické podklady na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie a zneškodňovanie odpadových vôd,
c)
v doplnkovom prieskume
1.
spresňujú informácie o hydrogeologických pomeroch a využiteľných množstvách podzemnej vody na základe výsledkov dlhodobého režimového pozorovania a merania v priebehu využívania zdrojov,
2.
získavajú nové hydrogeologické informácie počas uskutočňovania stavieb alebo ich prevádzkovania.“.
5.
V § 6 ods. 1 písm. a) sa za slovo „inžinierskogeologické“ vkladajú slová „a hydrogeologické“.
6.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a navrhujú preventívne opatrenia a adaptačné opatrenia,“.
7.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
v orientačnom prieskume vykonáva súbor geologických prác potrebných na zistenie základných charakteristík územia a na zásadné posúdenie možnosti a vhodnosti územia na výstavbu alebo na iné využitie; na zosuvných územiach sa skúmajú aj príčiny vzniku deformácií, posudzuje sa potreba ich stabilizácie, prípadne sanácie, navrhujú a realizujú sa okamžité protihavarijné opatrenia,“.
8.
Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9b
Odborný geologický dohľad
(1)
Odborný geologický dohľad, ktorým sa zabezpečuje kontrola vykonávania geologických prác uvedených v § 9 a 9a, slúži na
a)
overovanie priebežných výsledkov geologických prác dokladovaných zhotoviteľom geologických prác,
b)
kontrolu realizácie technologických postupov,
c)
odber kontrolných vzoriek,
d)
obhliadku a dokumentáciu odkryvov hornín, horizontálnych, zvislých a úklonných banských diel, rýh, výkopov, odkopov, lomových stien a vrtov,
e)
návrh kontrolných a doplňujúcich skúšok,
f)
návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika,
g)
sledovanie vynakladaných finančných prostriedkov v súlade s projektom geologickej úlohy.
(2)
Odborný geologický dohľad, ktorým sa zabezpečujú podporné geologické činnosti pri zakladaní stavieb, zakladaní vodných stavieb, banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, slúži na
a)
overovanie zhody výsledkov realizovaného geologického prieskumu so skutočnosťou,
b)
kontrolu realizácie technologických postupov,
c)
odber kontrolných vzoriek,
d)
obhliadku a dokumentáciu odkryvov hornín, horizontálnych, zvislých a úklonných banských diel, rýh, výkopov, odkopov, lomových stien a vrtov,
e)
návrh kontrolných a doplňujúcich skúšok,
f)
návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie rizika.“.
9.
§ 10 vrátane nadpisu znie:
㤠10
Obsah odbornej spôsobilosti a žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti
(1)
Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác (ďalej len „žiadosť“) podáva žiadateľ alebo jeho zamestnávateľ ministerstvu. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt žiadateľa a vymedzenie geologických prác, na ktoré sa žiada priznanie odbornej spôsobilosti.
(2)
K žiadosti sa pripája
a)
kópia dokladu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa alebo tretieho stupňa a kópia vysvedčenia o štátnej skúške, rigoróznej skúške alebo dizertačnej skúške z predmetu, ktorý je zhodný s príslušnými geologickými prácami, na ktoré žiadateľ žiada odbornú spôsobilosť,
b)
zoznam geologických úloh, na ktorých realizácii sa žiadateľ podieľal alebo podieľa samostatne na každý druh geologických prác, na ktoré sa žiada priznanie odbornej spôsobilosti, vrátane výpisu odovzdaných záverečných správ a iných písomných materiálov z archívu Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra alebo jeho ekvivalentu v iných štátoch.
(3)
Žiadateľ, ktorý získal vzdelanie v inom štáte, k žiadosti okrem náležitostí podľa odseku 2 pripojí kópiu rozhodnutia o uznaní dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého alebo tretieho stupňa v príslušnom odbore1) podľa odseku 2 písm. a).
(4)
Zahraničná fyzická osoba – podnikateľ alebo zástupca zahraničnej právnickej osoby uvedený v jeho zahraničnom geologickom oprávnení alebo zástupca zahraničnej fyzickej osoby – podnikateľa uvedený v jeho zahraničnom geologickom oprávnení k žiadosti okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 pripojí aj
a)
kópiu zahraničného geologického oprávnenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore; ministerstvo si môže vyžiadať kópiu, prípadne aj neoverený alebo overený preklad takéhoto oprávnenia alebo
b)
overený preklad a kópiu zahraničného geologického oprávnenia vydaného v inom štáte ako štáte podľa písmena a).
(5)
Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 1 až 4, ministerstvo žiadateľa vyzve, aby žiadosť v určenej primeranej lehote doplnil.
(6)
Ak žiadateľ pri skúške nevyhovie, môže podať novú žiadosť. K novej žiadosti sa doklady podľa odsekov 2 až 4 nepripájajú.
(7)
Ak žiadateľ nevykoná skúšku v termínoch určených ministerstvom do jedného roka odo dňa podania žiadosti, môže vykonať skúšku až po podaní novej žiadosti.
(8)
Ministerstvo žiadateľovi oznámi, že nebude pozvaný na skúšku, ak
a)
nespĺňa požadované vzdelanie alebo odbornú prax,
b)
napriek výzve ministerstva nedoplnil žiadosť podľa odseku 5,
c)
napriek výzve ministerstva neuhradil správny poplatok.1a)
(9)
Náklady žiadateľa spojené s prípravou na skúšku a s účasťou na nej znáša žiadateľ alebo jeho zamestnávateľ.
(10)
Na opätovné overenie odbornej spôsobilosti sa vzťahujú odseky 1, 6 až 9.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
§ 24 ods. 1 a 5 zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
1a)
Položka č. 164 písm. a) X. časti Životné prostredie Prílohy Sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 11 ods. 8 sa vypúšťa posledná veta.
11.
V § 11 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Žiadateľ podľa § 10 ods. 4 úspešne vykonal skúšku, ak v písomnej časti skúšky dosiahol najmenej 80 % správnych odpovedí.“.
Doterajšie odseky 9 až 14 sa označujú ako odseky 10 až 15.
12.
V § 11 ods. 10 sa vypúšťa posledná veta.
13.
V § 12 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Odborne spôsobilá osoba zašle ministerstvu odtlačok pečiatky na účel evidencie.“.
14.
V § 13 ods. 1 sa za slovo „projekt“ vkladajú slová „geologickej úlohy (ďalej len „projekt“)“.
15.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Ak sa na riešenú geologickú úlohu nevypracúva projekt, doklady o riešení stretu záujmov sa uchovávajú tri roky po jej skončení u zhotoviteľa geologických prác.“.
16.
V § 16 odsek 3 znie:
„(3)
Projekt na titulnom liste obsahuje
a)
názov geologickej úlohy,
b)
dátum vyhotovenia,
c)
druh geologických prác,
d)
etapu geologického prieskumu,
e)
názov objednávateľa a zhotoviteľa geologických prác a podpis štatutárneho orgánu objednávateľa a zhotoviteľa geologických prác, zástupcu zhotoviteľa geologických prác, ak bol ustanovený, a zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy.“.
17.
V § 17 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Spôsob riešenia geologickej úlohy v geologickej časti projektu obsahuje
a)
miestopisné vymedzenie skúmaného územia alebo skúmaného objektu obsahujúce primerane k veľkosti územia číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra,
b)
cieľ geologickej úlohy uvádzajúci okruh otázok, ktoré treba riešiť s prihliadnutím na budúce hospodárske, technické, prípadne vedecké využitie ich výsledkov,
c)
východiskové údaje o území, o geologických činiteľoch podmieňujúcich jej riešenie a doterajšiu geologickú preskúmanosť územia,
d)
vzťah k tvorbe a ochrane životného prostredia,
e)
postup riešenia a jeho odôvodnenie,
f)
špecifikáciu, počet a rozsah projektovaných druhov prác vrátane technologických prác a špeciálnych prác a skúšok s časovou nadväznosťou na ich realizáciu,
g)
kvalitatívne požiadavky na vykonávanie geologických prác a špecifikáciu kontrolných prác počas riešenia,
h)
mapy, rezy, výkresy, ktoré vyjadrujú cieľ geologickej úlohy a spôsob jej riešenia,
i)
doklady o spôsobe riešenia stretu záujmov, ak ide o stret záujmov,
j)
zoznam použitej literatúry a iných zdrojov.
(2)
Zabezpečenie riešenia geologickej úlohy v technickej časti projektu obsahuje
a)
určenie technologických postupov projektovaných geologických prác vrátane podmienok na vykonávanie geologických prác,
b)
určenie technických prostriedkov na riešenie geologickej úlohy,
c)
určenie miesta a spôsobu ukladania nerastnej suroviny, vzoriek, vrtnej drviny, použitého vrtného výplachu, vypúšťania podzemných vôd a iných látok získaných pri vykonávaní geologických prác,
d)
určenie spôsobu nakladania s odpadmi vzniknutými pri vykonávaní geologických prác,
e)
riešenie likvidačných, prípadne zabezpečovacích a rekultivačných prác,
f)
spôsob zabezpečenia vstupov na pozemky, opatrenia na zabezpečenie záujmov chránených osobitnými predpismi a opatrenia na zamedzenie vzniku škôd pri vykonávaní geologických prác, spôsob náhrady škôd a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, protipožiarne opatrenia, sociálne a hygienické vybavenie.“.
18.
§ 18 vrátane nadpisu znie:
㤠18
Rozpočet geologickej úlohy
(1)
Rozpočet geologickej úlohy obsahuje vyčíslenie predpokladaných nákladov na geologické práce zahrnuté do projektu vrátane nákladov na projekt, vypracovanie a posudzovanie záverečnej správy, zabezpečenie, údržbu a likvidáciu geologických diel a geologických objektov a dohodnutej rezervy na krytie nákladov, ktoré nemožno v projekte predvídať.
(2)
Rozpočet geologickej úlohy obsahuje vyčíslenie predpokladaných nákladov na geologickú úlohu podľa druhu prác. Druhom prác sa rozumejú najmä geologické činnosti, technické práce, geofyzikálne práce, geochemické práce, technologické práce, laboratórne práce, terénne meračské práce, vzorkovacie práce a geodetické činnosti.“.
19.
V § 20 písm. a) prvom bode sa na konci vypúšťajú slová „s podmienkami využiteľnosti zásob, podľa ktorých boli vyhodnotené“.
20.
V § 20 písm. a) druhom bode sa na konci vypúšťajú slová „ukazovatele vymedzenia ložiska a výpočtu jeho zásob, najmä podmienky ich využiteľnosti“.
21.
V § 20 písm. b) prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo o množstvách geotermálnej energie,“.
22.
V § 20 písm. b) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo množstvá geotermálnej energie,“.
23.
Za § 21sa vkladajú § 21a a 21b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠21a
Geologický zámer
(1)
Na vypracovanie geologického zámeru sa vzťahuje § 16 ods. 3 a § 17 ods. 1 písm. a), b), e) a f).
(2)
Na schvaľovanie geologického zámeru sa vzťahuje § 21.
§ 21b
Geologické štúdie a odborné geologické posudky
Ak pri geologickej štúdii alebo odbornom geologickom posudku nie je vypracovaný projekt, nahrádza sa objednávkou alebo zmluvou o dielo, ktorá sa uchováva tri roky po vypracovaní geologickej štúdie alebo odborného geologického posudku u zhotoviteľa geologických prác.“.
24.
V § 22 ods. 2 sa slová „organizácie poverenej ministerstvom výkonom štátnej geologickej služby (ďalej len „poverená organizácia“)“ nahrádzajú slovami „Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra“.
25.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Elektronické ohlasovanie sa vykonáva na webovom sídle Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.“.
26.
V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Kontrolu riešenia geologickej úlohy vykonáva objednávateľ a osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad podľa § 9b ods. 1.“.
27.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy
a)
riadi, koordinuje a rieši geologickú úlohu,
b)
zabezpečuje vytýčenie geologických prác v teréne, najmä prác technického charakteru,
c)
kontroluje správnosť vykonávania geologických prác,
d)
zabezpečuje geologickú dokumentáciu, jej vedenie a uchovávanie,
e)
zabezpečuje vyhodnocovanie čiastkových výsledkov,
f)
navrhuje zmeny projektu, zámenu geologických prác alebo zastavenie geologických prác, ak nemožno dosiahnuť ich cieľ,
g)
oznamuje objednávateľovi prípadné strety záujmov zistené pri realizácii geologických prác,
h)
spracúva výsledky riešenia geologickej úlohy v záverečnej správe a v odborných publikáciách podľa projektu.“.
28.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad podľa § 9b ods. 1
a)
kontroluje správnosť vykonávania geologických prác,
b)
vypracúva štvrťročné správy o priebehu riešenia geologickej úlohy, ktoré do 15 dní po uplynutí príslušného obdobia podáva objednávateľovi.“.
29.
Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠26a
Zámena geologických prác
(1)
Zhotoviteľ geologických prác pri riešení geologickej úlohy navrhne zámenu geologických prác, ak zistí, že bez zmeny schváleného rozpočtu geologickej úlohy je potrebné vykonať projektované druhy prác v inom rozsahu.
(2)
Zámenou geologických prác možno zvýšiť alebo znížiť cenu druhu prác podľa § 18 ods. 2, okrem geologických činností, najviac o 20 %.
(3)
Na čerpanie rozpočtovej rezervy sa odsek 2 nevzťahuje.
(4)
Na zámenu geologických prác sa primerane vzťahujú § 16 ods. 1 a 3.“.
30.
V § 28 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Geologická dokumentácia obsahuje údaje a poznatky o geologických, geofyzikálnych, chemických, technologických, fyzikálno-mechanických a iných skutočnostiach a javoch zistených pri riešení geologickej úlohy, výsledky laboratórneho a iného zhodnotenia a údaje o geologických dielach a geologických objektoch.“.
Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.
31.
V § 30 ods. 1 uvádzacia veta znie:
„(1)
Prvotná písomná geologická dokumentácia a prvotná grafická geologická dokumentácia odkryvov hornín, horizontálnych, zvislých a úklonných banských diel, rýh, výkopov, odkopov, lomových stien a vrtov okrem náležitostí uvedených v § 28 ods. 2 obsahujú“.
32.
V § 32 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „§ 31“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 2“.
33.
V § 33 ods. 3 sa za slová „banské mapy,“ vkladajú slová „tematické, účelové, syntetické, asociačné a iné mapy“.
34.
V § 33 ods. 4 uvádzacej vete sa slová „§ 30 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 2“.
35.
Nadpis § 37 znie: „Výsledky riešenia geologických prác“.
36.
§ 37 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Zhotoviteľ geologických prác vyhodnotí výsledky geologického výskumného projektu alebo grantu financovaného zo štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov (ďalej len „výskumný projekt alebo grant“) v písomnej správe v jazyku, ktorý požaduje objednávateľ s abstraktom v štátnom jazyku.
(4)
Osoba vykonávajúca odborný geologický dohľad podľa § 9b ods. 1 spracuje záverečnú správu o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy uvedenej v § 9 a 9a.“.
37.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Záverečná správa a správa z výskumného projektu alebo grantu
(1)
Záverečná správa dokumentuje výsledky riešenia geologickej úlohy; jej rozsah a obsah sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom geologickej úlohy.
(2)
Obsah a náležitosti záverečnej správy z geologického výskumu, záverečnej správy s výpočtom zásob ložiska, záverečnej správy s výpočtom množstiev vôd, záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia, záverečnej správy s výpočtom množstva geotermálnej energie, záverečnej správy s výpočtom objemu prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania a záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia sú uvedené v prílohách č. 4 až 13.
(3)
Na obsah a náležitosti záverečnej správy neuvedenej v odseku 2 sa primerane vzťahuje príloha č. 4.
(4)
Na vypracovanie čiastkovej záverečnej správy sa vzťahujú primerane odseky 2 a 3.
(5)
Záverečná správa podpísaná štatutárnym orgánom zhotoviteľa geologických prác, zodpovedným riešiteľom geologickej úlohy a zástupcom zhotoviteľa geologických prác, ak bol ustanovený, sa vyhotovuje tak, aby sa zachovala jej trvalá dokumentárna hodnota.
(6)
Rozsah a obsah správy z výskumného projektu alebo grantu sa prispôsobí požiadavke objednávateľa. Povinnú prílohu správy z výskumného projektu alebo grantu tvoria odborné články.“.
38.
§ 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Osobitné náležitosti záverečnej správy
(1)
V záverečnej správe s odborným odhadom prognóznych zdrojov nerastov sa tieto prognózne zdroje nerastov vyhodnocujú podľa podmienok uvedených v prílohe č. 2. Záverečná správa v takých prípadoch obsahuje evidenčný list prognóznych zdrojov nerastov.
(2)
Osobitné náležitosti záverečnej správy s výpočtom zásob ložiska sú
a)
návrh na schválenie zásob ložiska, ktorý obsahuje identifikačné údaje o ložisku, jeho miestopisnú polohu, nerastnú skladbu, geologickú charakteristiku a opis ložiska,
b)
podmienky a spôsob ochrany a využívania ložiska,
c)
stav a kvalita zásob ložiska podľa kategórií a typov,
d)
podmienky využiteľnosti ložiska.
(3)
Osobitné náležitosti záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody sú
a)
návrh na schválenie množstiev podzemnej vody,
b)
podmienky a spôsob ochrany a využívania týchto vôd,
c)
stav množstiev podzemných vôd podľa kategórií.
(4)
Osobitné náležitosti záverečnej správy s výpočtom množstva geotermálnej energie sú
a)
návrh na schválenie množstva geotermálnej energie,
b)
výpočet množstva geotermálnej energie podľa kategórií,
c)
podmienky a spôsob ochrany a využívania geotermálnej energie.
(5)
Osobitné náležitosti záverečnej správy geologického prieskumu životného prostredia, pri ktorom sa zistilo a overilo závažné znečistenie územia spôsobeného činnosťou človeka alebo environmentálna záťaž, sú
a)
analýza rizika znečisteného územia podľa prílohy č. 9,
b)
údaje o preprave a spôsobe nakladania s odpadmi,
c)
návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia s konkretizáciou sledovaných parametrov.
(6)
Osobitné náležitosti záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže sú
a)
údaje o preprave a spôsobe nakladania s odpadmi,
b)
aktualizácia analýzy rizika znečisteného územia,
c)
návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia s konkretizáciou sledovaných parametrov.“.
39.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Lehota na vypracovanie správy z výskumného projektu alebo grantu nesmie byť dlhšia ako dva mesiace od skončenia riešenia alebo od zverejnenia odborných článkov.“.
40.
V § 42 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a monitorovaním kvantity a kvality zdroja najmenej počas troch rokov“.
41.
§ 44 vrátane nadpisu znie:
㤠44
Posudzovanie a schvaľovanie záverečnej správy
Záverečná správa s výpočtom zásob ložiska, s výpočtom množstiev vôd v hydrogeologickom celku, záverečná správa s analýzou rizika znečisteného územia, záverečná správa s výpočtom množstva geotermálnej energie a záverečná správa s výpočtom objemu prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania sa posudzuje a schvaľuje do šiestich mesiacov od jej predloženia inak sa v tejto lehote vráti na doplnenie. Doplnená záverečná správa sa posudzuje a schvaľuje do troch mesiacov od jej doplnenia.“.
42.
V § 46 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Objednávateľ odovzdá Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra
a)
záverečnú správu a čiastkovú záverečnú správu,
b)
správu z výskumného projektu alebo grantu,
c)
geologickú štúdiu,
d)
odborný geologický posudok,
e)
výpočet zásob.
(2)
Objednávateľ môže odovzdaním záverečnej správy, čiastkovej záverečnej správy, správy z vedeckého projektu alebo grantu, geologickej štúdie, odborného geologického posudku a výpočtu zásob písomne poveriť zhotoviteľa geologických prác.“.
43.
V § 46 ods. 3 sa slová „geologické materiály“ nahrádzajú slovami „písomné a grafické materiály“ a vypúšťajú sa slová „poverenej organizácii“.
44.
V § 46 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „zhotoviteľovi geologických prác“.
45.
V § 46 odsek 6 znie:
„(6)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra bezplatne sprístupňuje záverečné správy, správy z výskumných projektov alebo grantov, geologické štúdie a odborné geologické posudky; sprístupní ich do troch mesiacov od prevzatia.“.
46.
V § 46 ods. 7 sa za slovami „geologickej dokumentácie“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a sprístupňuje hmotnú geologickú dokumentáciu“.
47.
V § 52 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Zabezpečené geologické diela a geologické objekty, ktoré vznikli pri riešení geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a iných verejných zdrojov, eviduje Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.
(4)
Zabezpečené geologické diela a geologické objekty, ktoré vznikli pri sanácii geodynamických javov a ktoré sú určené na dlhodobé využívanie, po ukončení prác odovzdá objednávateľ dotknutej obci. Protokol o odovzdaní geologického diela alebo geologického objektu je súčasťou záverečnej správy.“.
48.
V § 53 odsek 1 znie:
„(1)
Ponuková komisia na prevod správy alebo vlastníctva geologického diela alebo geologického objektu je päťčlenná. Členovia ponukovej komisie sú zamestnanci ministerstva. Činnosť ponukovej komisie riadi jej predseda. Predsedu ponukovej komisie a jej členov vymenúva a odvoláva minister.“.
49.
Za § 54a sa vkladá § 54b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. marca 2015
Ten, komu bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd bez schválenej záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemných vôd ministerstvom, zabezpečí hydrogeologický prieskum v etape doplnkového hydrogeologického prieskumu a vypracuje záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd v kategórii B, ktorú odovzdá ministerstvu na schválenie do 31. decembra 2018.“.
50.
Slová „poverená organizácia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „Štátny geologický ústav Dionýza Štúra“ v príslušnom tvare.
51.
Príloha č.1 sa vypúšťa
52.
Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 4 až 13, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY Z GEOLOGICKÉHO VÝSKUMU
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Geologické činnosti
6.3.
Technické práce
6.4.
Vzorkovacie práce
6.5.
Laboratórne práce
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.9.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Výsledky a nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré nesúvisia s cieľmi projektu
7.2.
Hodnotenie výsledkov z hľadiska cieľov projektu
8.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
9.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
10.
Závery a odporúčania
11.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov.
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia skúmaného územia s označením čísla mapového listu
2.
Geologická mapa širšieho okolia skúmaného územia
3.
Geologická mapa a geologické rezy (minimálne dva rezy)
4.
Mapa dokumentačných bodov a odberu vzoriek
5.
Účelové a tematické mapy
6.
Dokumentácia geologických diel
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Vysvetlivky ku geologickej mape
2.
Databázy údajov, najmä výsledky laboratórnych rozborov, digitálny dokumentačný denník
3.
Osobitné správy, najmä mineralogické, petrologické, paleontologické, geofyzikálne, hydrogeologické, geochemické, inžinierskogeologické, chemickotechnologické správy a správy o výskume úpravy, zušľachťovania a spracovania nerastnej suroviny
4.
Výsledky geodetických činností
5.
Evidenčný list prognóznych zdrojov
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM ZÁSOB VÝHRADNÉHO LOŽISKA
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.
1. Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob nakladania s odpadmi a s vyťaženou surovinou
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Priestorová charakteristika ložiska
7.1.
Opis ložiska a jeho uloženie (najmä genetický typ ložiska, umiestnenie, tvar, smer, úklon, mocnosť, hrúbka, počet a veľkosť ložiskových telies, ich charakteristika, distribúcia a variabilita úžitkových zložiek, charakteristika škodlivých zložiek, tektonika)
7.2.
Sprievodné nerasty
8.
Kvalitatívna a technologická charakteristika ložiska
8.1.
Vymedzenie druhu vyhradeného nerastu a jeho technologických typov
8.2.
Chemické, mineralogické, fyzikálne a technologické vlastnosti úžitkových a škodlivých zložiek
8.3.
Variabilita kvalitatívnych vlastností ložiska
8.4.
Technologické postupy úpravy a zušľachťovania nerastov
8.5.
Komplexné kvalitatívne posúdenie nerastu z hľadiska jeho možného využitia
9.
Hydrogeologická charakteristika skúmaného územia a ložiska
9.1.
Vplyv tektoniky na hydrogeologické pomery ložiska
9.2.
Chemické zloženie vôd
9.3.
Predpoklad prítokov vôd do ložiska počas dobývania
9.4.
Hydrogeologická klasifikácia ložiska
10.
Spôsob spracovania a výsledky výpočtu zásob
10.1.
Metodika výpočtu a jej odôvodnenie (najmä použité algoritmy, variantný výpočet, opravné koeficienty, výpočet chýb, stanovenie presnosti)
10.2.
Základné parametre výpočtu zásob vo vzťahu k podmienkam využiteľnosti zásob
10.3.
Zásady geometrizácie, rozblokovania, extrapolácie, interpolácie a zaradenia zásob do kategórií
10.4.
Tabuľky výpočtu základných parametrov (najmä priemerné mocnosti alebo hrúbky, obsahy úžitkových a škodlivých zložiek, technologické vlastnosti)
10.5.
Celkové výsledky výpočtu zásob v členení podľa kategórií, podmienok využiteľnosti a prípustnosti vydobytia zásob
10.6.
Výpočet alebo odborný odhad množstva nevyhradeného nerastu
10.7.
Odborný odhad prognóznych zdrojov
11.
Návrh na optimálne využitie ložiska a jeho ochranu
12.
Hodnotenie vzťahu predpokladanej ťažby ložiska k záujmom chránených osobitnými predpismi
13.
Vzťah ložiska k územnoplánovacej dokumentácii
14.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
16.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
17.
Závery a odporúčania
18.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia ložiska v mierke umožňujúcej miestopisnú orientáciu a situovanie ložiska
2.
Ortofotomapa okolia ložiska, ktoré sa dobýva alebo sa bude dobývať povrchovým spôsobom
3.
Geologická mapa okolia ložiska
4.
Základná prieskumná mapa a banská mapa
5.
Mapa blokov zásob s vyznačením povrchovej hranice ložiska, priemetov blokov zásob na povrch (vrátane blokov zásob z ostatného schváleného výpočtu zásob) a ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov
6.
Zvislé a horizontálne rezy s priemetom blokov zásob alebo hranice ložiska
7.
Mapa prognóznych zdrojov nerastu a sprievodných nerastov
8.
Účelové a tematické mapy
9.
Dokumentácia geologických diel
10.
Iná geologická dokumentácia
11.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Právoplatné rozhodnutie o určení prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia
2.
Podmienky využiteľnosti zásob
3.
Tabuľky použitých analýz, rozborov a skúšok a kontrolných skúšok
4.
Tabuľky výpočtu mocnosti/hrúbky, objemovej hmotnosti a množstva zásob v jednotlivých blokoch
5.
Tabuľky celkového výpočtu zásob v členení podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prístupnosti vydobytia
6.
Výsledky geodetických činností
7.
Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu zásob
8.
Návrh na schválenie zásob, ktorý obsahuje názov ložiska, názov vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov, názov prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia, názov chráneného ložiskového územia, názov dobývacieho priestoru, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, geologickú charakteristiku, hydrogeologické pomery a opis ložiska, dátum vypracovania výpočtu zásob, použitie nerastu a sprievodných nerastov, množstvo zásob nerastu a sprievodných nerastov (v zaokrúhlení na tis. t/mil. m3) podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prípustnosti vydobytia a ich kvalitu, množstvo povrchovej skrývky s vyčlenením množstva poľnohospodárskej pôdy, skrývkový pomer, ostatné ukazovatele uvedené v podmienkach využiteľnosti zásob, návrh na zrušenie ostatného rozhodnutia o schválení zásob ložiska
9.
Evidenčný list prognóznych zdrojov, ktorý obsahuje názov a označenie prognóznej plochy, názov nerastu a sprievodných nerastov, členenie prognóznych zdrojov, odhadnuté množstvo prognóznych zdrojov, geologickú a hydrogeologickú charakteristiku
10.
Pasport ložiska, ktorý obsahuje základné údaje o ložisku, stručný prehľad geologickej preskúmanosti ložiska, geologickú charakteristiku a opis ložiska, popis a charakteristiku vyhradeného nerastu a sprievodných nerastov, spôsob využívania ložiska, množstvo zásob nerastu a sprievodných nerastov podľa kategórií, podmienok využiteľnosti zásob a prípustnosti vydobytia a ich kvalitu
11.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
12.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, spôsob zamedzenia trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, riešenie úpravy odvalov a odkalísk, skládok vrtnej drviny a vrtného výplachu, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu, zaistenie zneprístupnenia podzemných priestorov.
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM ZÁSOB LOŽISKA NEVYHRADENÉHO NERASTU
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie skúmaného územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte geologickej úlohy
4.
Stručná charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob likvidácie geologických diel
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Priestorová charakteristika ložiska
7.2.
Opis ložiska a jeho uloženie
8.
Kvalitatívna a technologická charakteristika ložiska
8.1.
Vymedzenie druhu nerastu
8.2.
Vlastnosti úžitkových a škodlivých zložiek
8.3.
Technologické postupy úpravy nevyhradeného nerastu
9.
Hydrogeologická charakteristika skúmaného územia a ložiska
10.
Spôsob spracovania a výsledky výpočtu zásob
10.1.
Tabuľky výpočtu základných parametrov
10.2.
Výsledky výpočtu zásob
11.
Návrh na optimálne využitie ložiska
12.
Hodnotenie vzťahu predpokladanej ťažby ložiska k záujmom chránených osobitnými predpismi
13.
Nadväznosť ťažby na územnoplánovaciu dokumentáciu
14.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
15.
Závery a odporúčania
16.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia ložiska v mierke umožňujúcej miestopisnú orientáciu a situovanie ložiska
2.
Geologická mapa okolia ložiska
3.
Mapa blokov zásob s vyznačením povrchovej hranice ložiska a ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov
4.
Zvislý alebo horizontálny rez s priemetom blokov zásob alebo hranice ložiska
5.
Iná geologická dokumentácia
Textové prílohy
1.
Tabuľky použitých analýz, rozborov a skúšok
2.
Protokoly rozborov a skúšok v rozsahu stanovení vybraných chemických, technologických a energetických vlastností vyhradeného nerastu podobnej genézy
3.
Tabuľky výpočtu hrúbky, objemovej hmotnosti a množstva zásob v jednotlivých blokoch
4.
Výsledky geodetických činností
5.
Návrh na schválenie zásob, ktorý obsahuje názov ložiska, názov nerastu prípadne litologického typu, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, geologickú charakteristiku, hydrogeologické pomery a opis ložiska, dátum vypracovania výpočtu zásob, použitie nevyhradeného nerastu, množstvo zásob nevyhradeného nerastu (v zaokrúhlení na tis. t), množstvo povrchovej skrývky s vyčlenením množstva poľnohospodárskej pôdy, skrývkový pomer
6.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, riešenie úpravy odvalov a odkalísk, skládok vrtnej drviny a vrtného výplachu, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM MNOŽSTIEV VÔD
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická charakteristika, klimatická charakteristika, hydrologická charakteristika, geologická charakteristika, hydrogeologická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob nakladania s odpadmi
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy*
7.1.
Priestorové vymedzenie skúmaného vodného útvaru (vrátane určenia okrajových podmienok zvodne, zvodneného systému, hydrogeologickej štruktúry a príslušnosti k hydrogeologickému rajónu)
7.2.
Hydrogeologické vlastnosti hornín, hydraulické parametre hornín
7.3.
Kvalitatívne vlastnosti (fyzikálne, chemické a bakteriologicko-biologické vlastnosti) podzemných a povrchových vôd
7.4.
Údaje o obehu a režime podzemnej vody, vzťah k povrchovej vode
7.5.
Súčasné odbery podzemnej vody
8.
Výpočet množstiev vôd
8.1.
Metodika výpočtu množstiev vôd
8.2.
Výpočet množstiev vôd
8.3.
Kategorizácia a využiteľnosť množstiev vôd
9.
Vplyv využívania zdroja podzemnej vody na jej kvalitu
10.
Návrh na optimálne využitie zdroja podzemnej vody a jeho ochranu
10.1.
Spôsob exploatácie zdroja podzemnej vody
10.2.
Návrh prevádzkového monitorovania
10.3.
Návrh opatrení na ochranu vôd a návrh ochranných pásiem
10.4.
Vplyv využívania zdroja podzemnej vody na životné prostredie
11.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
12.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
13.
Závery a odporúčania
14.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa skúmaného územia v mierke umožňujúcej miestopisnú orientáciu
2.
Hydrogeologická mapa skúmaného územia
3.
Geologické rezy
4.
Účelové a tematické mapy
5.
Dokumentácia geologických diel a geologických objektov
6.
Grafy meraní a hydrodynamických skúšok
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Právoplatné rozhodnutie o určení prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia
2.
Základné údaje o vybraných prameňoch a vrtoch
3.
Záznamy údajov z hydrodynamických a iných terénnych skúšok a pozorovaní
4.
Protokoly z rozborov vzoriek hornín, kvapalín a plynov
5.
Tabuľky použitých analýz, rozborov a skúšok a kontrolných skúšok
6.
Výsledky geodetických činností
7.
Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu množstiev vôd
8.
Návrh na schválenie množstiev vôd, ktorý obsahuje identifikačné údaje o vodnom útvare, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, geologickú a hydrogeologickú charakteristiku, kvalitatívne vlastnosti podzemnej vody, výpočet množstva vôd podľa kategórií, kótu minimálnej hladiny podzemnej vody pre hodnotený vodný útvar alebo odberný objekt, resp. hodnotu tlaku na ústí odberného objektu
9.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
10.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do pôvodného stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Textová časť označená „*“ sa môže podľa potreby rozšíriť.
Právoplatné rozhodnutie o schválení prírodných a využiteľných množstiev vôd sa odovzdáva Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave, a ak ide o minerálne vody, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM MNOŽSTVA GEOTERMÁLNEJ ENERGIE
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická charakteristika, klimatická charakteristika, hydrologická charakteristika, geologická charakteristika, hydrogeologická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8
.Spôsob nakladania s odpadmi
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy*
7.1.
Priestorové vymedzenie geotermálneho rezervoáru
7.2.
Termofyzikálne parametre hornín
7.3.
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre prenosného média
8.
Výpočet množstiev geotermálnej energie
8.1.
Metodika výpočtu množstiev geotermálnej energie
8.2.
Výpočet tepelno-energetického potenciálu
8.3.
Kategorizácia a využiteľnosť geotermálnej energie
9.
Vplyv využívania zdroja geotermálnej energie na ložiskovú teplotu geologického prostredia
10.
Návrh na optimálne využitie zdroja geotermálnej energie a jeho ochranu
10.1.
Spôsob exploatácie zdroja geotermálnej energie
10.2.
Monitoring zdroja geotermálnej energie
10.3.
Návrh ochranných opatrení
10.4.
Vplyv využívania zdroja geotermálnej energie na životné prostredie
11.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
12.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
13.
Závery a odporúčania
14.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa skúmaného územia v mierke umožňujúcej miestopisnú orientáciu
2.
Geologická mapa skúmaného územia
3.
Geologické rezy
4.
Účelové a tematické mapy
5.
Dokumentácia geologických diel a objektov
6.
Grafy meraní a skúšok
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Právoplatné rozhodnutie o určení prieskumného územia alebo osobitného prieskumného územia
2.
Záznamy údajov z terénnych skúšok a pozorovaní
3.
Protokoly z rozborov vzoriek hornín, kvapalín a plynov
4.
Tabuľky použitých analýz, rozborov a skúšok a kontrolných skúšok
5.
Výsledky geodetických činností
6.
Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu geotermálnej energie
7.
Návrh na schválenie množstiev geotermálnej energie, ktorý obsahuje identifikačné údaje o geotermálnom rezervoári, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, výpočet množstva geotermálnej energie podľa kategórií,
8.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
9.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do predošlého vzťahu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Textová časť označená „*“ sa môže podľa potreby rozšíriť.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S ANALÝZOU RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická, klimatická a pedologická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Údaje o preprave a spôsobe nakladania s odpadmi
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Výsledky a nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré nesúvisia s cieľmi projektu
7.2.
Hodnotenie výsledkov z hľadiska cieľov projektu
8.
Návrh monitorovania geologických faktorov životného prostredia s konkretizáciou sledovaných parametrov
9.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
10.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
11.
Závery a odporúčania
12.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Analýza rizika znečisteného územia
1.
Doplňujúce údaje o skúmanom území
1.1.
Ekologické charakteristiky skúmaného územia
1.2.
Materiálová bilancia znečistených zemín a znečistených podzemných vôd
2.
Identifikácia rizika
2.1.
Identifikácia nebezpečenstva
2.2.
Charakteristika znečisťujúcich látok a ďalších rizikových faktorov8)
2.3.
Situačný model lokality
3.
Hodnotenie environmentálnych rizík
3.1.
Vzťah dávka – účinok na životné prostredie
3.2.
Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika
3.3.
Výpočet rizika šírenia znečistenia
3.4.
Zhrnutie environmentálneho rizika
4.
Hodnotenie zdravotných rizík
4.1.
Vzťah dávka – účinok na ľudské zdravie
4.2.
Hodnotenie expozície
4.3.
Výpočet zdravotných rizík
4.4.
Zhrnutie zdravotných rizík
5.
Závery analýzy rizika
6.
Stanovenie cieľov sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže*
7.
Návrh a zhodnotenie variantov sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže vrátane odhadu finančných nákladov a návrh nápravných opatrení*
8.
Zoznam použitej literatúry
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa skúmaného územia v mierke umožňujúcej miestopisnú orientáciu
2.
Kópia katastrálnej mapy s presným vyznačením znečisteného územia a výpis z listu vlastníctva
3.
Geologická mapa skúmaného územia a geologické rezy (minimálne dva rezy)
4.
Mapa dokumentačných bodov a odberu vzoriek
5.
Mapa hydroizohýps maximálnych a minimálnych stavov hladín podzemných vôd
6.
Mapa znečistenia horninového prostredia v pásme prevzdušnenia**
7.
Mapa znečistenia horninového prostredia v pásme nasýtenia**
8.
Mapa znečistenia podzemných vôd**
9.
Dokumentácia geologických diel
10.
Grafy meraní a čerpacích skúšok
11.
Iná geologická dokumentácia
12.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Databázy údajov, najmä výsledky laboratórnych rozborov
2.
Iné správy, najmä geofyzikálne, hydrogeologické, geochemické
3.
Výsledky geodetických činností
4.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
5.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, spôsob zamedzenia trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
V záverečnej správe zo sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže sa spracúva aktualizovaná analýza rizika znečisteného územia.
Textová časť označená „*“ sa vypracúva vtedy, ak je to účelné.
Prílohy označené „**“ sa v záverečnej správe zo sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e) alebo sanácie environmentálnej záťaže spracúvajú pred začatím sanácie a po ukončení sanácie.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM OBJEMU PRÍRODNÝCH HORNINOVÝCH ŠTRUKTÚR A PODZEMNÝCH PRIESTOROV NA ÚČELY UKLADANIA
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob nakladania s odpadmi
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Priestorová charakteristika prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru (hlavne hĺbka uloženia a ložiskového uzáveru, hrúbka a plošný rozsah, priestorová distribúcia hrúbok a distribúcia vlastností)
7.2.
Tektonická stavba (hlavne primárna a sekundárna tesnosť, laterálna tesnosť štruktúrneho uzáveru, limitné prevádzkové tlaky, tlakový gradient)
7.3.
Zvyškové plyny a kvapaliny (hlavne ich množstvo a rozmiestnenie, fyzikálne vlastnosti, chemické zloženie)
7.4.
Predpoklad vplyvov uskladňovania plynov a kvapalín v prírodnej horninovej štruktúre a podzemnom priestore na povrchové a podzemné objekty a zariadenia
8.
Spôsob spracovania a výsledky výpočtu objemu
8.1.
Metodika výpočtu objemu a jej odôvodnenie
8.2.
Základné parametre výpočtu objemu
8.3.
Výpočet objemu
9.
Vzťah využívania prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru k záujmom chránených osobitnými predpismi
10.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
11.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
12.
Závery a odporúčania
13.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru a jej situovanie
2.
Geologická mapa okolia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
3.
Mapa rozsahu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru s vyznačením ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov
4.
Zvislé alebo horizontálne rezy s priemetom hranice prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
5.
Účelové a tematické mapy
6.
Dokumentácia geologických diel
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
2.
Právoplatné rozhodnutie o určení chráneného územia pre osobitný zásah do zemskej kôry alebo právoplatné rozhodnutie o určení chráneného ložiskového územia alebo právoplatné rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru
3.
Tabuľky základných parametrov výpočtu objemu
4.
Tabuľky celkového výpočtu objemu
5.
Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu objemu
6.
Návrh na schválenie výpočtu objemu, ktorý obsahuje identifikačné údaje o prírodnej horninovej štruktúre a podzemného priestoru, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, geologickú a hydrogeologickú charakteristiku, výpočet objemu, množstvo zvyškových plynov a kvapalín a ich fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie,
7.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
8.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY S VÝPOČTOM OBJEMU PRÍRODNÝCH HORNINOVÝCH ŠTRUKTÚR A PODZEMNÝCH PRIESTOROV NA ZRIADENIE A PREVÁDZKU PODZEMNÉHO ZÁSOBNÍKA
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné určenie (názov prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru, názov chráneného územia pre osobitný zásah do zemskej kôry, názov dobývacieho priestoru, druh uskladňovaného plynu alebo kvapaliny, číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000, prípadne v menšej mierke primerane k rozlohe prírodnej horninovej štruktúry, názov a číselný kód katastrálneho územia, okresu a kraja)
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike) a výsledky dosiahnuté banskou činnosťou
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
7.
Priestorová charakteristika prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
8.
Spôsob spracovania a výsledky výpočtu objemu
8.1.
Metodika výpočtu objemu a jej odôvodnenie
8.2.
Základné parametre výpočtu objemu
8.3.
Výsledky výpočtu objemu
9.
Vzťah využívania prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru k záujmom chránených osobitnými predpismi
10.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
11.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
12.
Závery a odporúčania
13.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
2.
Geologická mapa prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru s priľahlou oblasťou
3.
Mapa s vyznačením rozsahu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru a ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov
4.
Zvislé alebo horizontálne rezy s priemetom ohraničenia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
5.
Účelové a tematické mapy
6.
Dokumentácia geologických diel
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Tabuľky základných parametrov a výpočtu objemu
2.
Iné správy dokumentujúce výsledky výpočtu objemu
3.
Návrh na schválenie výpočtu objemu, ktorý obsahuje názov prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru, názov chráneného územia pre osobitný zásah do zemskej kôry, názov dobývacieho priestoru, názov katastrálneho územia, okresu a kraja, dátum, ku ktorému bol vypočítaný objem, množstvo zvyškových plynov a kvapalín (v zaokrúhlení na mil. m3 a/alebo tis. t) a ich fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie, geologická charakteristika, tektonické pomery a opis prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru, návrh na zrušenie ostatného rozhodnutia o schválení výpočtu objemu
4.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
5.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PODĽA § 7 písm. d)
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Etapa geologického prieskumu
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Geologické činnosti
6.4.
Vzorkovacie práce, najmä druh a počet vzoriek, spôsob vzorkovania
6.5.
Laboratórne práce, najmä druh a počet rozborov a skúšok, kontrolné analýzy
6.6.
Geodetické činnosti
6.7.
Iné práce
6.8.
Spôsob nakladania s odpadmi
6.9.
Spôsob zabezpečenia alebo likvidácie geologických diel a geologických objektov
6.10.
Vykonané opatrenia na elimináciu alebo minimalizáciu vplyvu technických prác na životné prostredie
6.11.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Charakteristika horninovej štruktúry alebo podzemného priestoru (hlavne štruktúrne a stratigrafické údaje o horninách, sedimentoch a zeminách, ich chemické, fyzikálne, mechanické a mechanicko- termálne vlastnosti, retardačné a transportné vlastnosti geologických bariér pre všetky relevantné médiá)
7.2.
Hodnotenie stability (hlavne údaje o klimatickom vývoji, seizmicite, neotektonických procesoch, neovulkanizme, poruchách/zlomoch geologického prostredia a geotermálnej energii aj vo vzťahu s očakávaným dlhodobým vývojom)
7.3.
Hydrogeologická charakteristika (hlavne hydrogeologické zhodnotenie geologických jednotiek, popis hydrogeologických štruktúr, hydrogeologické vlastnosti hornín, údaje o obehu a režime podzemnej vody)
7.4.
Geochemická charakteristika (hlavne údaje o chemickom, rádiochemickom, mineralogickom a petrologickom zložení hornín, sorpčnej kapacite minerálov a hornín pre rádionuklidy, rádiochemickom, fyzikálnom a chemickom zložení podzemných vôd, účinkoch žiarenia a zvyškového tepla na horniny a chemické zloženie podzemných vôd, vplyve organických, koloidných a mikrobiologických materiálov, migračných vlastností rádionuklidov)
7.5.
Hodnotenie aktuálnych a potenciálnych ľudských aktivít (hlavne údaje o vrtoch, banských dielach, geotermálnej energii, ložiskách nerastných surovín, množstvách podzemných vôd, vodných dielach vrátane ich súčasného a budúceho využitia)
8.
Vzťah využívania prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru k záujmom chránených osobitnými predpismi
9.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
10.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
11.
Závery a odporúčania
12.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru a jej situovanie
2.
Geologická mapa okolia prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
3.
Mapa rozsahu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru s vyznačením ochranných pásiem a bezpečnostných pilierov
4.
Zvislé alebo horizontálne rezy s priemetom hranice prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru
5.
Účelové a tematické mapy
6.
Dokumentácia geologických diel
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Databázy údajov, najmä výsledky laboratórnych rozborov, digitálny dokumentačný denník
2.
Osobitné správy, najmä mineralogické, petrologické, paleontologické, geofyzikálne, hydrogeologické, geochemické, inžinierskogeologické, chemickotechnologické, rádiochemické správy
3.
Výsledky geodetických činností
4.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu
5.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenie trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 51/2008 Z. z.
OBSAH A NÁLEŽITOSTI ZÁVEREČNEJ SPRÁVY ZO SANÁCIE GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA PODĽA § 9 písm. a) a b)
Titulná strana
Názov geologickej úlohy
Číslo geologickej úlohy
Druh geologických prác
Objednávateľ
Zhotoviteľ geologických prác (s menom a priezviskom štatutárneho orgánu a zástupcu, ak bol ustanovený, a ich podpismi)
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Riešiteľ geologickej úlohy (s podpisom)
Dátum vyhotovenia záverečnej správy
Textová časť
1.
Miestopisné vymedzenie územia obsahujúce číslo mapového listu v mierke 1 : 10 000 alebo 1 : 50 000, názov a číselný kód kraja, okresu a obce, názov katastrálneho územia a kód katastra
2.
Cieľ geologickej úlohy
3.
Údaje o projekte a jeho zmenách
4.
Charakteristika prírodných pomerov skúmaného územia (najmä geomorfologická, geologická, hydrogeologická, hydrologická a klimatická charakteristika a charakteristika častí územia chránených osobitnými predpismi7))
5.
Doterajšia geologická preskúmanosť (údaje o vykonaných prácach a ich výsledkoch, najmä vo vzťahu k riešenej problematike)
6.
Postup riešenia geologickej úlohy
6.1.
Metodika, postup a časová nadväznosť realizovaných prác
6.2.
Technické práce
6.3.
Vzorkovacie a laboratórne práce
6.4.
Terénne merania
6.5.
Geodetické činnosti
6.6.
Geologické činnosti
6.7.
Sanačné práce
6.8.
Spôsob zabezpečenia geologických diel a geologických objektov
6.9.
Spôsob digitálneho spracovania údajov
7.
Výsledky riešenia geologickej úlohy
7.1.
Výsledky a nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré nesúvisia s cieľmi projektu
7.2.
Hodnotenie výsledkov z hľadiska cieľov projektu
8.
Ekonomický prínos riešenia geologickej úlohy
9.
Miesto a spôsob uloženia geologickej dokumentácie a osobitných správ, návrh na jej vyradenie
10.
Závery a odporúčania
11.
Zoznam použitej literatúry a iných zdrojov
Grafické prílohy
1.
Situačná mapa širšieho okolia skúmaného územia s označením čísla mapového listu v mierke 1 : 25 000 alebo 1 : 50 000
2.
Geologická mapa širšieho skúmaného územia v mierke 1 : 25 000 alebo. 1 : 50 000
3.
Účelová inžinierskogeologická mapa skúmaného územia v mierke 1 : 10 000 alebo vo väčšej mierke
4.
Mapa geologických diel, objektov, profilov a sanačných opatrení v mierke 1 : 5 000 alebo vo väčšej mierke
5.
Inžinierskogeologické profily pozdĺžne a priečne
6.
Dokumentácia geologických diel
7.
Iná geologická dokumentácia
8.
Fotodokumentácia
Textové prílohy
1.
Databázy údajov, najmä výsledky laboratórnych rozborov, geofyzikálnych meraní a terénnych meraní
2.
Stabilitné výpočty
3.
Technická správa zo sanácie geologického prostredia
4.
Výsledky geodetických činností
5.
Protokoly o zabezpečení a udržiavaní geologických diel, ktoré obsahujú lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob zabezpečenia a udržiavania, zaistenie bezpečnosti povrchu.
6.
Protokoly o likvidácii geologických diel, ktoré obsahujú názov a lokalizáciu geologického diela, charakteristiku geologického diela, spôsob likvidácie, zaistenie bezpečnosti povrchu, zamedzenia trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, plynových pomerov a voľnému vytekaniu podzemných vôd, riešenie úpravy odvalov a odkalísk, skládok vrtnej drviny a vrtného výplachu, uvedenie použitých pozemkov do predošlého stavu, rekultivácia použitých pozemkov, zaistenie zneprístupnenia podzemných priestorov.
7.
Protokoly o odovzdaní geologických diel a geologických objektov
Poznámky
Rozsah a osnova záverečnej správy sa prispôsobujú cieľom a zámerom geologickej úlohy v súlade s projektom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 8 znejú:
„7)
Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení neiktorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 364/2004 Z. z.
Zákon č. 538/2005 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.marca 2015
Peter Žiga v. r.