208/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. augusta 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 102/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 507/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.
2.
V § 4 ods. 4 sa slová „nadstavbového štúdia a pomaturitného štúdia“ nahrádzajú slovami „nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy“.
3.
V § 4 ods. 9 uvádzacia veta znie: „Normatív na žiaka základnej školy alebo špeciálnej základnej školy vzdelávajúceho sa v zdravotníckom zariadení na“.
4.
V § 4 ods. 9 písm. c) sa slová „zdravotníckom zariadení s lôžkovým oddelením“ nahrádzajú slovami „lôžkovom oddelení“.
5.
V § 4 sa vypúšťa odsek 10.
Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 10 až 15.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
7.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6 až 6b znejú:
„6)
§ 161da zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.
6a)
§ 42 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6b)
§ 29 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 16 až 18, ktoré znejú:
„(16)
Mzdový normatív na žiaka strednej odbornej školy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,6c) sa určí podľa prílohy č. 13 a kategórie strednej odbornej školy, do ktorej bol zaradený študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa žiak vzdeláva.
(17)
Normatív na žiaka strednej odbornej školy vzdelávajúceho sa v skrátenom štúdiu6d) je 85 % z normatívu na žiaka príslušnej kategórie strednej odbornej školy; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,85.
(18)
Normatív na žiaka konzervatória, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, je 95 % z normatívu na žiaka konzervatória, ktorý nezískal úplné stredné odborné vzdelanie; pri výpočte tohto normatívu sa žiak započítava s koeficientom 0,95.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6c a 6d znejú:
„6c)
§ 10 ods. 5 zákona č. 61/2015 Z. z.
6d)
§ 47a zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 61/2015 Z. z.“.
9.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
10.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
KOEFICIENTY PERSONÁLNEJ, EKONOMICKEJ A PREVÁDZKOVEJ NÁROČNOSTI PRE KATEGÓRIE ŠKÔL, V KTORÝCH SA ŽIACI PRIPRAVUJÚ NA POVOLANIE
11.
Nariadenie vlády sa dopĺňa prílohou č. 13, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 13 k nariadeniu vlády č. 630/2008 Z. z.
HODNOTY KOEFICIENTOV NA VÝPOČET MZDOVÉHO NORMATÍVU NA ŽIAKA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY, KTORÝ SA PRIPRAVUJE V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA, PODĽA KATEGÓRIÍ STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKÔL
Kategória školy s jednotným mzdovým normatívom podľa

§ 2 ods. 1 písm. e) až s)

Koeficient
Stredná odborná škola – 1. kategória 0,9882
Stredná odborná škola – 2. kategória 0,9100
Stredná odborná škola – 3. kategória 0,9961
Stredná odborná škola – 4. kategória 0,9718
Stredná odborná škola – 5. kategória 0,8443
Stredná odborná škola – 6. kategória 0,7299
Stredná odborná škola – 7. kategória 0,6671
Stredná odborná škola – 8. kategória 0,7309
Stredná odborná škola – 9. kategória 0,5125
Stredná odborná škola – 10. kategória 0,6181
Stredná odborná škola – 11. kategória 0,6041
Stredná odborná škola – 12. kategória 1,0000
Stredná odborná škola – 13. kategória 0,9778
Stredná odborná škola – 14. kategória 0,5123
Stredná odborná škola – 15. kategória 0,2836“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I desiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.