Predpis bol zrušený predpisom 308/2015 Z. z.

190/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

190
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 27. júla 2015
o výške odmeny a podrobnostiach o úhrade odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Odmena za výkon funkcie člena okrskovej volebnej komisie, miestnej volebnej komisie, mestskej volebnej komisie (ďalej len „volebná komisia“) a zapisovateľa volebnej komisie podľa odseku 3 za deň konania volieb, ak nemajú v deň konania volieb nárok na náhradu mzdy alebo náhradu platu,1) sa ustanovuje v sume, ktorá pripadá na jeden pracovný deň z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predposledný kalendárny štvrťrok pred kalendárnym štvrťrokom, v ktorom sa konajú voľby.
(2)
Odmenu členovi volebnej komisie podľa odseku 1 vyplatí príslušná obec; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc príslušná mestská časť.
(3)
Odmenu zapisovateľovi volebnej komisie vypláca
a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak ide o zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie,
b)
okresný úrad, ak ide o zapisovateľa okresnej volebnej komisie,
c)
úrad samosprávneho kraja, ak ide o zapisovateľa obvodnej volebnej komisie a volebnej komisie samosprávneho kraja,
d)
obec, ak ide o zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a miestnej volebnej komisie, alebo mesto, ak ide o zapisovateľa mestskej volebnej komisie; na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košíc príslušná mestská časť.
(4)
Odmena podľa odsekov 1 až 3 sa vypláca do 30 dní po vykonaní volieb.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
v z. Marián Saloň v. r.
1)
§ 36 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.