189/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

189
ZÁKON
z 1. júla 2015
o kultúrno-osvetovej činnosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
kultúrno-osvetovú činnosť a jej vykonávanie,
b)
zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie a postavenie kultúrno-osvetových zariadení,
c)
pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti,
d)
evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.
§ 2
Kultúrno-osvetová činnosť
(1)
Kultúrno-osvetová činnosť je činnosť, ktorá svojím pôsobením prispieva k rešpektovaniu ľudských práv1) a rozmanitosti kultúrnych prejavov2), k utváraniu kultúrneho spôsobu života, k zvyšovaniu kultúrnej a vzdelanostnej úrovne obyvateľov Slovenskej republiky a k rozvíjaniu tvorivosti ako základnej kultúrotvornej hodnoty spoločnosti.
(2)
Kultúrno-osvetovou činnosťou sa zabezpečuje najmä
a)
rozvoj kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej, regionálnej a miestnej úrovni,
b)
rozvoj kultúrneho potenciálu obcí a regiónov Slovenskej republiky a rozvoj ich spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
c)
ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva,3)
d)
rozvoj záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby,
e)
dostupnosť a šírenie informácií o aktuálnom stave, výskume a vývoji v oblasti kultúry,
f)
neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencia negatívnych spoločenských javov,
g)
dostupnosť a šírenie informácií z vedy, techniky, výskumu a vývoja v oblasti astronómie,
h)
neformálne vzdelávanie v oblasti astronómie.
(3)
Kultúrno-osvetovú činnosť vykonávajú kultúrno-osvetové zariadenia podľa tohto zákona.
(4)
Kultúrno-osvetovú činnosť môžu vykonávať aj iné právnické osoby a fyzické osoby.
§ 3
Kultúrno-osvetové zariadenie
(1)
Zriaďovateľom alebo zakladateľom kultúrno-osvetového zariadenia môže byť
a)
ústredný orgán štátnej správy,
b)
samosprávny kraj,4)
c)
obec.5)
(2)
Ústredný orgán štátnej správy môže zriadiť kultúrno-osvetové zariadenie ako právnickú osobu podľa osobitného predpisu.6) Samosprávny kraj a obec môže zriadiť alebo založiť kultúrno-osvetové zariadenie ako právnickú osobu. Obec môže zriadiť kultúrno-osvetové zariadenie aj ako svoje zariadenie bez právnej subjektivity.
(3)
Podľa odborného zamerania je kultúrno-osvetové zariadenie zriadené alebo založené
a)
so všeobecným zameraním,
b)
so špecializovaným zameraním, najmä hvezdáreň alebo planetárium.
(4)
Podľa rozsahu územnej pôsobnosti je kultúrno-osvetové zariadenie zriadené alebo založené
a)
s celoslovenskou pôsobnosťou,
b)
s regionálnou pôsobnosťou alebo s krajskou pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,
c)
s pôsobnosťou na území obce.
(5)
Kultúrno-osvetové zariadenie najmä
a)
poskytuje metodické poradenstvo v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti,
b)
podporuje činnosť kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby,
c)
zabezpečuje postupové súťaže a prehliadky,
d)
realizuje vzdelávacie, prezentačné a súťažné podujatia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti,
e)
vyhľadáva, uchováva, ochraňuje, sprístupňuje, dokumentuje, inventarizuje a tvorivo využíva nehmotné kultúrne dedičstvo.
§ 4
Práva a povinnosti zriaďovateľa alebo zakladateľa kultúrno-osvetového zariadenia
(1)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ kultúrno-osvetového zariadenia je oprávnený kultúrno-osvetové zariadenie zriadiť alebo založiť, zrušiť alebo zlúčiť s iným kultúrno-osvetovým zariadením.
(2)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ kultúrno-osvetového zariadenia
a)
určuje kultúrno-osvetovú činnosť zariadenia,
b)
určuje odborné zameranie kultúrno-osvetového zariadenia podľa § 3 ods. 3,
c)
určuje územnú pôsobnosť kultúrno-osvetového zariadenia podľa § 3 ods. 4 a jeho sídlo,
d)
vydáva zriaďovaciu listinu6) alebo zakladateľskú listinu,7) štatút, rozhodnutie o zlúčení kultúrno-osvetového zariadenia s iným kultúrno-osvetovým zariadením alebo rozhodnutie o zrušení kultúrno-osvetového zariadenia,
e)
kontroluje činnosť a hospodárenie kultúrno-osvetového zariadenia,
f)
podporuje spoluprácu kultúrno-osvetových zariadení a umožňuje im členstvo v rámci profesijných záujmových združení.
(3)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ kultúrno-osvetového zariadenia so všeobecným zameraním podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) alebo kultúrno-osvetového zariadenia so špecializovaným zameraním podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) okrem zriaďovateľa alebo zakladateľa hvezdárne alebo planetária je povinný oznámiť do 30 dní kultúrno-osvetovému zariadeniu podľa § 5 ods. 2 písm. a) zriadenie alebo založenie kultúrno-osvetového zariadenia, zrušenie kultúrno-osvetového zariadenia alebo zlúčenie kultúrno-osvetového zariadenia s iným kultúrno-osvetovým zariadením.
(4)
Zriaďovateľ alebo zakladateľ hvezdárne alebo planetária podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) je povinný oznámiť do 30 dní kultúrno-osvetovému zariadeniu podľa § 5 ods. 2 písm. b) zriadenie alebo založenie hvezdárne alebo planetária, zrušenie hvezdárne alebo planetária alebo zlúčenie hvezdárne alebo planetária s inou hvezdárňou alebo planetáriom.
§ 4a
Vymenovanie a odvolanie štatutárneho orgánu kultúrno-osvetového zariadenia
(1)
Štatutárny orgán kultúrno-osvetového zariadenia podľa § 3 ods. 1 vymenúva a odvoláva štatutárny orgán zriaďovateľa alebo zakladateľa tohto kultúrno-osvetového zariadenia. Štatutárny orgán kultúrno-osvetového zariadenia podľa § 3 ods. 1 sa vymenúva na základe výsledku výberového konania,7a) ktorého súčasťou je verejné vypočutie uchádzačov.
(2)
Funkčné obdobie štatutárneho orgánu vymenovaného podľa odseku 1 je päť rokov.
(3)
Štatutárny orgán vymenovaný podľa odseku 1 nemožno odvolať bez uvedenia dôvodu.
§ 4b
Vymenovanie a odvolanie vedúceho zamestnanca riadiaceho kultúrno-osvetové
zariadenie bez právnej subjektivity
(1)
Vedúceho zamestnanca riadiaceho kultúrno-osvetové zariadenie bez právnej subjektivity vymenúva a odvoláva štatutárny orgán obce, ktorá zriadila kultúrno-osvetové zariadenie bez právnej subjektivity. Vedúci zamestnanec podľa prvej vety sa vymenúva na základe výsledku výberového konania,7a) ktorého súčasťou je verejné vypočutie uchádzačov.
(2)
Funkčné obdobie vedúceho zamestnanca vymenovaného podľa odseku 1 je päť rokov.
(3)
Vedúceho zamestnanca vymenovaného podľa odseku 1 nemožno odvolať bez uvedenia dôvodu.
§ 5
Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku kultúrno-osvetovej činnosti
(1)
Štátnu správu na úseku kultúrno-osvetovej činnosti vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré
a)
vytvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti na celoslovenskej úrovni,
b)
zriaďuje kultúrno-osvetové zariadenie uvedené v odseku 2,
c)
určuje strategické a koncepčné smery rozvoja kultúrno-osvetovej činnosti,
d)
podporuje kultúrno-osvetovú činnosť a verejnú prezentáciu výsledkov kultúrno-osvetovej činnosti na území Slovenskej republiky a v zahraničí.
(2)
Ministerstvo zriaďuje kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou
a)
so všeobecným zameraním,
b)
so špecializovaným zameraním v oblasti astronómie a príbuzných vied.
(3)
Kultúrno-osvetové zariadenie podľa odseku 2 písm. a) je
a)
odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť,
b)
koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti,
c)
koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štatistiku v oblasti kultúry,
d)
odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a sprístupňuje ho na svojom webovom sídle,
e)
pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti,
f)
pracoviskom, ktoré vyhlasuje, odborne a metodicky riadi, koordinuje a financuje realizáciu postupových súťaží a prehliadok v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby; kultúrno-osvetové zariadenie podľa odseku 2 písm. a) realizuje postupové súťaže a prehliadky v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby v spolupráci najmä s kultúrno-osvetovými zariadeniami zriadenými alebo založenými samosprávnym krajom, obcou a kultúrno-osvetovými zariadeniami bez právnej subjektivity zriadenými obcou.
(4)
Kultúrno-osvetové zariadenie podľa odseku 2 písm. b) je
a)
odborným, vzdelávacím a metodickým pracoviskom pre oblasť astronómie,
b)
koordinačným a výkonným pracoviskom pre špecializovanú pozorovateľskú, vedeckú, výskumnú, informačnú, dokumentačnú, metodickú a konzultačnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných vied,
c)
pracoviskom, ktoré vyhlasuje, odborne a metodicky riadi, koordinuje a financuje realizáciu postupových súťaží a prehliadok v oblasti astronómie a príbuzných vied; kultúrno-osvetové zariadenie podľa odseku 2 písm. b) realizuje postupové súťaže a prehliadky v oblasti astronómie a príbuzných vied v spolupráci najmä s kultúrno-osvetovými zariadeniami zriadenými alebo založenými samosprávnym krajom, obcou a kultúrno-osvetovými zariadeniami bez právnej subjektivity zriadenými obcou.
(5)
Národný register kultúrneho dedičstva na účely ochrany kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a uchovávania informácií o ňom obsahuje o autoroch diel alebo o iných nositeľoch práv k dielam tieto údaje:
a)
názov alebo iné označenie diela,
b)
meno, priezvisko a titul autora diela, dátum a miesto jeho narodenia, dátum a miesto jeho úmrtia, dosiahnuté vzdelanie a miesto tvorivého pôsobenia autora diela,
c)
meno, priezvisko a titul iného nositeľa práva k dielu,
d)
obrazová podobizeň autora diela.
§ 6
Pôsobnosť orgánov územnej samosprávy na úseku kultúrno-osvetovej činnosti
(1)
Samosprávny kraj pri výkone samosprávy
a)
zriaďuje alebo zakladá, zrušuje alebo zlučuje kultúrno-osvetové zariadenie s regionálnou pôsobnosťou alebo s krajskou pôsobnosťou na území samosprávneho kraja,
b)
zabezpečuje a koordinuje kultúrno-osvetovú činnosť na území samosprávneho kraja prostredníctvom kultúrno-osvetového zariadenia, ku ktorému vykonáva zriaďovateľskú funkciu alebo zakladateľskú funkciu,
c)
určuje kultúrno-osvetové zariadenie, ktoré vykonáva odborno-poradenskú, metodickú a informačno-dokumentačnú činnosť pre kultúrno-osvetové zariadenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú kultúrno-osvetovú činnosť na území samosprávneho kraja,
d)
určuje kultúrno-osvetové zariadenie, ktoré vedie evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na území samosprávneho kraja.
(2)
Obec môže pri výkone samosprávy
a)
zriadiť alebo založiť, zrušiť alebo zlúčiť kultúrno-osvetové zariadenie s pôsobnosťou na území obce,
b)
zabezpečiť a koordinovať kultúrno-osvetovú činnosť na území obce, a to najmä prostredníctvom kultúrno-osvetového zariadenia, ku ktorému vykonáva zriaďovateľskú funkciu alebo zakladateľskú funkciu.
§ 7
Evidencia v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti
(1)
Kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) vedie evidenciu kultúrno-osvetových zariadení so všeobecným zameraním a kultúrno-osvetových zariadení so špecializovaným zameraním na území Slovenskej republiky okrem hvezdární a planetárií zápisom do zoznamu kultúrno-osvetových zariadení so všeobecným zameraním a kultúrno-osvetových zariadení so špecializovaným zameraním okrem hvezdární a planetárií (ďalej len „zoznam kultúrno-osvetových zariadení“), zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom z tohto zoznamu.
(2)
Kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) vytvára centrálny zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby na základe údajov zo zoznamov podľa odseku 4 zápisom do centrálneho zoznamu, zmenou zápisu v centrálnom zozname a výmazom z centrálneho zoznamu.
(3)
Kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. b) vedie evidenciu hvezdární a planetárií na území Slovenskej republiky zápisom do zoznamu hvezdární a planetárií, zmenou zápisu v zozname hvezdární a planetárií a výmazom zo zoznamu hvezdární a planetárií.
(4)
Kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 6 ods. 1 písm. d) vedie evidenciu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby v rámci svojej územnej pôsobnosti zápisom do krajského zoznamu kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom z tohto zoznamu.
(5)
Zoznamy podľa odsekov 1 až 4 sú verejne prístupnou evidenciou. Každý má právo nahliadnuť do týchto zoznamov a zhotovovať si z nich výpisy a odpisy. Uvedené zoznamy obsahujú údaje podľa odsekov 6 až 8, dátum zápisu do zoznamu, dátum zmeny zápisu do zoznamu a dátum výmazu zo zoznamu. Kultúrno-osvetové zariadenia podľa § 5 ods. 2 sprístupňujú zoznamy na svojom webovom sídle.
(6)
Žiadosť o zápis do zoznamu kultúrno-osvetových zariadení obsahuje
a)
názov kultúrno-osvetového zariadenia,
b)
sídlo kultúrno-osvetového zariadenia,
c)
dátum zriadenia alebo založenia, zlúčenia alebo zrušenia kultúrno-osvetového zariadenia,
d)
názov zriaďovateľa alebo zakladateľa kultúrno-osvetového zariadenia,
e)
údaj o právnej subjektivite kultúrno-osvetového zariadenia,
f)
údaj o odbornom zameraní kultúrno-osvetového zariadenia,
g)
údaj o územnej pôsobnosti kultúrno-osvetového zariadenia,
h)
údaje o činnosti kultúrno-osvetového zariadenia podľa zriaďovacej listiny, zakladateľskej listiny alebo štatútu vrátane činnosti kultúrno-osvetového zariadenia podľa § 6 ods. 1 písm. c) a d),
i)
telefónne číslo, emailovú adresu a adresu webového sídla, ak je vytvorené.
(7)
Žiadosť o zápis do zoznamu hvezdární a planetárií obsahuje
a)
názov hvezdárne alebo planetária,
b)
sídlo hvezdárne alebo planetária,
c)
dátum zriadenia alebo založenia, zlúčenia alebo zrušenia hvezdárne alebo planetária,
d)
názov zriaďovateľa alebo zakladateľa hvezdárne alebo planetária,
e)
údaj o právnej subjektivite hvezdárne alebo planetária,
f)
údaj o odbornom zameraní hvezdárne alebo planetária,
g)
údaj o územnej pôsobnosti hvezdárne alebo planetária,
h)
údaje o činnosti hvezdárne alebo planetária podľa zriaďovacej listiny, zakladateľskej listiny alebo štatútu,
i)
telefónne číslo, emailovú adresu a adresu webového sídla, ak je vytvorené.
(8)
Zoznam kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby obsahuje
a)
názov kolektívu alebo meno a priezvisko jednotlivca,
b)
sídlo alebo miesto pôsobnosti kolektívu alebo jednotlivca,
c)
údaj o právnej subjektivite, ak ide o kolektív,
d)
dátum začiatku a dátum ukončenia záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej umeleckej tvorby,
e)
údaje o záujmovej umeleckej činnosti alebo neprofesionálnej umeleckej tvorbe kolektívu alebo jednotlivca,
f)
telefónne číslo, emailovú adresu a adresu webového sídla, ak je vytvorené.
(9)
Kultúrno-osvetové zariadenie so všeobecným zameraním podľa § 3 ods. 4 písm. b) a c), kultúrno-osvetové zariadenie so špecializovaným zameraním podľa § 3 ods. 4 písm. b) a c) okrem hvezdárne alebo planetária alebo obec, ak je toto kultúrno-osvetové zariadenie jej zariadením bez právnej subjektivity, požiada kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) o zápis do zoznamu kultúrno-osvetových zariadení do 30 dní odo dňa zriadenia kultúrno-osvetového zariadenia.
(10)
Hvezdáreň alebo planetárium podľa § 3 ods. 4 písm. b) a c) alebo obec, ak je hvezdáreň alebo planetárium jej zariadením bez právnej subjektivity, požiada kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. b) o zápis do zoznamu hvezdární a planetárií do 30 dní odo dňa zriadenia kultúrno-osvetového zariadenia.
(11)
Ak žiadosť o zápis do zoznamu neobsahuje všetky údaje podľa odsekov 6 a 7, kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 do desiatich dní odo dňa doručenia tejto žiadosti vyzve žiadateľa o zápis na doplnenie žiadosti, ktorú je žiadateľ povinný doplniť do 15 dní od doručenia výzvy.
(12)
Kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 vykoná zápis do zoznamu do 15 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis do zoznamu.
(13)
Kultúrno-osvetové zariadenie so všeobecným zameraním, kultúrno-osvetové zariadenie so špecializovaným zameraním okrem hvezdárne alebo planetária alebo obec, ak je toto kultúrno-osvetové zariadenie jej zariadením bez právnej subjektivity, oznámi zmenu evidovaných údajov do 30 dní odo dňa tejto zmeny kultúrno-osvetovému zariadeniu podľa § 5 ods. 2 písm. a).
(14)
Hvezdáreň alebo planetárium, alebo obec, ak je hvezdáreň alebo planetárium jej zariadením bez právnej subjektivity, oznámi zmenu evidovaných údajov do 30 dní odo dňa tejto zmeny kultúrno-osvetovému zariadeniu podľa § 5 ods. 2 písm. b).
(15)
Na vedenie evidencie v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahuje správny poriadok.
(16)
Evidencie vedené v zoznamoch podľa odsekov 1 až 3 a § 5 ods. 3 písm. d) sú informačným systémom verejnej správy.10) Správcom a prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy podľa odsekov 1 a 2 a § 5 ods. 3 písm. d) je kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) a správcom a prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy podľa odseku 3 je kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. b).
§ 8
Prechodné ustanovenia
(1)
Osvetové zariadenie zriadené pred 1. septembrom 2015 a zariadenie obce bez právnej subjektivity vykonávajúce kultúrno-osvetovú činnosť sa považuje za kultúrno-osvetové zariadenie podľa tohto zákona.
(2)
Kultúrno-osvetové zariadenie so všeobecným zameraním alebo kultúrno-osvetové zariadenie so špecializovaným zameraním okrem hvezdárne alebo planetária zriadené pred 1. septembrom 2015 alebo obec, ktorej zariadenie bez právnej subjektivity je takýmto kultúrno-osvetovým zariadením, požiadajú kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. a) o zápis do zoznamu kultúrno-osvetových zariadení do 31. decembra 2015.
(3)
Hvezdáreň alebo planetárium zriadené pred 1. septembrom 2015 alebo obec, ktorej zariadenie bez právnej subjektivity je hvezdáreň alebo planetárium, požiadajú kultúrno-osvetové zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. b) o zápis do zoznamu hvezdární a planetárií do 31. decembra 2015.
§ 8a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2022
(1)
Na štatutárny orgán kultúrno-osvetového zariadenia podľa § 3 ods. 1 vymenovaný pred 1. májom 2022 sa funkčné obdobie podľa § 4a ods. 2 nevzťahuje.
(2)
Na vedúceho zamestnanca riadiaceho kultúrno-osvetové zariadenie bez právnej subjektivity vymenovaného pred 1. májom 2022 sa funkčné obdobie podľa § 4b ods. 2 nevzťahuje.
(3)
Národné osvetové centrum so sídlom v Bratislave podľa doterajšieho predpisu sa považuje za kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou podľa § 5 ods. 2 písm. a) tohto zákona a Slovenská ústredná hvezdáreň so sídlom v Hurbanove podľa doterajšieho predpisu sa považuje za kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou podľa § 5 ods. 2 písm. b) tohto zákona.
§ 9
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení čl. XVII zákona č. 416/2001 Z. z.
§ 10
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach v znení Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 169/1991 Zb.).
2)
Napríklad Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 68/2007 Z. z.).
3)
Dohovor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 375/2006 Z. z.).
4)
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).
5)
§ 4 ods. 3 písm. l) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
6)
§ 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 57 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.