188/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

188
ZÁKON
z 30. júna 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z. a zákona č. 61/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo jednotlivých vzdelávacích oblastí v materskej škole“.
2.
V § 9 odsek 6 znie:
„(6)
Jednotlivé druhy a typy škôl vypracujú učebné osnovy najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného štátneho vzdelávacieho programu. Učebnými osnovami materskej školy môžu byť vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí. Učebnými osnovami povinného vyučovacieho predmetu základnej školy alebo gymnázia, ktorého časová dotácia sa v učebnom pláne nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahu, môžu byť vzdelávacie štandardy. Učebnými osnovami povinných vyučovacích predmetov všeobecného vzdelávania strednej odbornej školy, konzervatória alebo kurzov jazykovej školy, ktorých časová dotácia sa v učebnom pláne nezvyšuje alebo sa zvyšuje bez rozšírenia obsahu, môžu byť vzdelávacie štandardy. Učebnými osnovami pre odborné vyučovacie predmety strednej odbornej školy, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, sú vzorové učebné osnovy.“.
3.
V § 11 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Triedna kniha sa môže viesť aj v elektronickej forme. Triedna kniha vedená v elektronickej forme sa najneskôr na konci príslušného školského roka vytlačí v listinnej podobe, podpíše a opatrí odtlačkom pečiatky školy alebo školského zariadenia.“.
4.
V § 11 ods. 9 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka a písomné vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
5.
V § 20 ods. 2 sa slová „15. januára do 15. februára“ nahrádzajú slovami „1. apríla do 30. apríla“.
6.
V § 20 ods. 5 druhá veta znie: „Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.“.
7.
V § 23 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,8)“.
8.
§ 23 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
vzdelávanie v Európskych školách.26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
Dohovor, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 597/2004 Z. z.).“.
9.
V § 24 ods. 8 druhej vete sa slovo „štvrťročne“ nahrádza slovom „polročne“.
10.
V § 25 ods. 1 sa slová „školy, do ktorej je žiak prijatý,“ nahrádzajú slovami „kmeňovej školy“.
11.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
Ak ide o vzdelávanie podľa § 23 písm. b), zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak do 30 dní po príchode žiaka do krajiny pobytu predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 písm. b).“.
12.
V § 25 odsek 5 znie:
„(5)
Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c), môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.“.
13.
V § 25 ods. 7 sa za slovo „riaditeľom“ vkladajú slová „kmeňovej školy a riaditeľom“.
14.
V § 25 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. e), alebo žiak, ktorý požiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.
(9)
Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa odseku 5, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.“.
15.
V § 25 sa vypúšťa odsek 10.
16.
V § 28 odsek 13 znie:
„(13)
Ak riaditeľ materskej školy alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa materskej školy a písomnom súhlase príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.“.
17.
V § 29 ods. 5 písm. b) sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „viacerých“.
18.
V § 29 ods. 8 písm. b) sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „viacerých“.
19.
V § 29 odsek 11 znie:
„(11)
V základnej škole možno so súhlasom zriaďovateľa zriadiť špecializovanú triedu. V špecializovanej triede sa vzdelávajú žiaci, ktorí nemajú predpoklad úspešne zvládnuť obsah vzdelávania príslušného ročníka, na účely kompenzácie chýbajúceho obsahu vzdelávania. Žiaka do špecializovanej triedy zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa po vyjadrení výchovného poradcu a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden školský rok. Špecializovanú triedu možno zriadiť pre najmenej štyroch žiakov a najviac ôsmich žiakov z jedného ročníka alebo viacerých ročníkov. Ak je počet žiakov v špecializovanej triede nižší ako štyria žiaci, špecializovaná trieda sa zruší.“.
20.
V § 33 ods. 5 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
21.
V § 33 odsek 8 znie:
„(8)
Zriaďovateľ strednej školy môže určiť v osobitnom prípade aj nižší počet žiakov v triede, ako je počet žiakov uvedený v odseku 7, a to v dennej forme štúdia deväť žiakov a v externej forme štúdia päť žiakov. Za osobitný prípad sa považuje
a)
zaradenie študijného odboru alebo učebného odboru do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce,32b) ak nemožno zriadiť triedu podľa odseku 10,
b)
výchova a vzdelávanie vo vzdelávacom programe nižšieho stredného odborného vzdelávania,
c)
výchova a vzdelávanie žiakov vo výkone trestu odňatia slobody,
d)
stredná škola, v ktorej sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v štátnom jazyku a súčasne v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, ak pre výchovu a vzdelávanie v štátnom jazyku alebo v jazyku príslušnej národnostnej menšiny nemožno zriadiť triedu podľa odseku 7, alebo
e)
ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa.“.
22.
V § 34 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Žiakovi prijatému do učebného odboru možno povoliť len zmenu na iný učebný odbor.“ a v poslednej vete sa za slovom „skúšky“ vypúšťa čiarka a slová „ak ju riaditeľ určil“.
23.
V § 35 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Žiakovi prijatému do učebného odboru možno povoliť prestup do inej strednej odbornej školy na ten istý učebný odbor alebo na iný učebný odbor.“.
24.
V § 35 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „do gymnázia s päťročným štúdiom sa prestup žiaka môže uskutočniť aj začiatkom štvrtého ročníka jeho štúdia.“.
25.
V § 35 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová „ak ju riaditeľ školy určil“.
26.
V § 53 ods. 8 sa za slovo „septembra“ vkladajú slová „alebo do 28. februára“.
27.
V § 55 ods. 10 tretej vete sa vypúšťa slovo „písomnej“.
28.
V § 60 ods. 2 sa slová „31. mája“ nahrádzajú slovami „15. júna“ a na konci sa pripája táto veta: „Riaditeľ školy do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa.“.
29.
V § 63 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Termíny podľa odseku 2 sa nevzťahujú na uchádzača, ktorý je mladistvým odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody.“.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
30.
V § 74 ods. 7 druhá veta znie: „Vykonaním dobrovoľnej maturitnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti maturitnej skúšky, internej časti maturitnej skúšky, jednej z foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie.“.
31.
V § 76 ods. 5 prvá veta znie: „Písomnú formu internej časti maturitnej skúšky tvorí súbor tém alebo zadaní, ktoré zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a).“.
32.
V § 86 odsek 1 znie:
„(1)
Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške alebo na záverečnej pomaturitnej skúške sa vyjadruje percentom úspešnosti, stupňom prospechu alebo percentom úspešnosti s príslušným percentilom.“.
33.
V § 88 ods. 1 a 2 sa slovo „alebo“ za slovami „z týchto predmetov“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripája čiarka a tieto slová „foriem internej časti maturitnej skúšky alebo ich kombinácie“.
34.
V § 89 ods. 5 a 6 sa za slovami „opakuje skúšku“ vypúšťa slovo „prípadne“ a za slová „jej časť“ sa vkladajú slová „alebo formu“.
35.
V § 99 odsek 4 znie:
„(4)
V triede praktickej školy môže byť najviac desať žiakov a najmenej štyria žiaci; v triede s rôznymi ročníkmi môže byť najviac osem žiakov a najmenej štyria žiaci. V triede praktickej školy pre žiakov s viacnásobným postihnutím alebo v triede pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami môže byť najviac šesť žiakov a najmenej štyria žiaci; to platí aj pre triedy s rôznymi ročníkmi.“.
36.
V § 99 ods. 6 prvá veta znie: „Praktická škola má tri ročníky; žiaci viacerých ročníkov sa môžu vzdelávať v jednej triede.“.
37.
§ 107 vrátane nadpisu znie:
㤠107
Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
(1)
Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v školách uskutočňuje podľa individuálnych podmienok. Individuálnymi podmienkami sú:
a)
úprava organizácie výchovy a vzdelávania,
b)
úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje, alebo
c)
uplatnenie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania.
(2)
Dieťa alebo žiak, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, nemôže byť prijatý do špeciálnej školy alebo do špeciálnej triedy materskej školy, špeciálnej triedy základnej školy alebo do špeciálnej triedy strednej školy.
(3)
Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa zaraďujú do triedy materskej školy, triedy základnej školy alebo do triedy strednej školy spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi. To neplatí, ak ide o zaradenie žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý je zaradený
a)
do nultého ročníka základnej školy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo
b)
do špecializovanej triedy podľa § 29 ods. 11.
(4)
Ministerstvo školstva môže poskytnúť zriaďovateľovi školy podľa § 27 ods. 2 písm. b) príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“). Príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa poskytuje podľa počtu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí nie sú vzdelávaní v špeciálnej triede alebo formou školskej integrácie, na úhradu nákladov na
a)
mzdu alebo plat asistenta učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie a príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie,
b)
vybavenie didaktickou technikou a učebnými pomôckami,
c)
účasť žiakov na aktivitách podľa § 30 ods. 7,
d)
výchovu a vzdelávanie žiakov v špecializovaných triedach,
e)
zabránenie prenosu nákazy prenosného ochorenia,
f)
príplatok61) za prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia.
(5)
Výšku príspevku na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia určuje a zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61)
§ 14d zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.“.
38.
V § 130 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ministerstvo školstva na základe podnetu preskúma ďalšiu pedagogickú dokumentáciu podľa § 11 ods. 9 písm. a) a b), ak existuje dôvodné podozrenie, že nie je v súlade s výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťa alebo žiaka, a vydá písomné stanovisko, ktoré doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka, príslušnému školskému zariadeniu výchovného poradenstva a prevencie, riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia, ktorý rozhoduje o prijatí dieťaťa alebo žiaka, a Štátnej školskej inšpekcii.“.
39.
V § 146 ods. 1 písm. d) sa slová „azyl alebo o doplnkovú ochranu“ nahrádzajú slovami „udelenie azylu“.
40.
V § 157 ods. 3 písm. a) prvom bode sa pred slovo „meno“ vkladá slovo „titul,“.
41.
V § 157 ods. 3 písm. a) pätnásty bod znie:
„15.
dátum prijatia, študijný odbor, zameranie študijného odboru, učebný odbor alebo zameranie učebného odboru, výchovno-vzdelávací program a forma organizácie výchovy a vzdelávania v škole, školskom zariadení alebo pracovisku praktického vyučovania a údaje o účasti na aktivitách v nich,“.
42.
V § 157 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa dvadsiatym prvým bodom a dvadsiatym druhým bodom, ktoré znejú:
„21.
porušenie práv podľa § 144 ods. 1 písm. k),
22.
rozhodnutia týkajúce sa ohrozenia výchovy a vzdelávania alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku.“.
43.
V § 158 ods. 2 sa slová „1. septembrom“ nahrádzajú slovami „15. septembrom“ a slová „30. septembra“ sa nahrádzajú slovami „15. septembra“.
44.
V § 158 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak technické podmienky školy alebo školského zariadenia neumožňujú splnenie povinnosti podľa odseku 1 spôsobom podľa odseku 3, splnenie povinnosti podľa odseku 1 škola alebo školské zariadenie zabezpečí prostredníctvom svojho zriaďovateľa; ak to technické podmienky zriaďovateľa neumožňujú, prostredníctvom orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Škola alebo školské zariadenie najmenej desať dní pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 alebo odseku 2 oznámi údaje podľa § 157 ods. 3 zriaďovateľovi alebo orgánu miestnej štátnej správy v školstve na účely ich spracovania v centrálnom registri. Ak došlo k rozhodujúcej udalosti alebo k zmene v lehote kratšej ako desať dní pred uplynutím lehoty podľa odseku 1 alebo odseku 2, škola alebo školské zariadenie oznámi údaje podľa § 157 ods. 3 zriaďovateľovi alebo orgánu miestnej štátnej správy v školstve na účely ich spracovania v centrálnom registri bezodkladne.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
45.
V § 161 ods. 2 sa slová „2016/2017“ nahrádzajú slovami „2018/2019“.
46.
V § 161e sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
47.
Za § 161e sa vkladá § 161f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
V školskom roku 2015/2016 sa príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje podľa podmienok ustanovených právnymi predpismi účinnými do 31. decembra 2015.“.
48.
Za § 161f sa vkladá § 161g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠161g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2016
Na najnižšie počty žiakov v triede druhého až štvrtého ročníka základnej školy zriadené do 31. augusta 2016 a ich nasledujúce ročníky až do ukončenia ich štvrtého ročníka základnej školy sa vzťahuje právny predpis účinný do 31. augusta 2016.“.
49.
§ 163 sa dopĺňa bodom 41, ktorý znie:
„41.
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v znení vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 452/2011 Z. z.“.
50.
V prílohe sa vypúšťa druhý bod.
Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.
51.
Príloha sa dopĺňa tretím až šiestym bodom, ktoré znejú:
„3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (Ú. v. EÚ L 343, 23. 12. 2011).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29. 6. 2013).“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z. a zákona č. 61/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na schválenie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva. Ak príslušné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenuje riaditeľa na základe návrhu rady školy. Ak príslušné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.3a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 ods. 12 prvá veta znie: „Zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 dní odo dňa predloženia návrhu.“ a v poslednej vete sa za slová „cirkevnej školy“ vkladajú slová „alebo rada súkromnej školy“, vypúšťa sa slovo „výchovného“ a odkaz 13a nad slovom „školy“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a sa vypúšťa.
3.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Zriaďovateľ podľa § 19 ods. 2 písm. c) vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.3a)“.
4.
V § 13 ods. 1 sa slová „vo vzdelávacích ustanovizniach“ nahrádzajú slovami „nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie“.
5.
V § 13 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Školskú inšpekciu v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa inšpekčného centra v súčinnosti s prizvaným odborníkom z praxe.“.
6.
V § 13 ods. 8 druhej vete sa za slovo „formou“ vkladá slovo „súhrnnej“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Súhrnná správa obsahuje predmet školskej inšpekcie, všeobecné zistenia a ich hodnotenie s označením konkrétnych kontrolovaných subjektov, v ktorých boli zaznamenané kladné alebo negatívne zistenia, oblasti vyžadujúce zlepšenie a odporúčania pre riaditeľov kontrolovaných subjektov, zriaďovateľov a orgány štátnej správy v školstve. Súhrnná správa sa zverejňuje na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie.“.
7.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 15 až 17, ktoré znejú:
„(15)
Za závažné nedostatky zistené v škole sa považuje
a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu a na jeho základe vydaného školského vzdelávacieho programu,
b)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
c)
nedodržanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
d)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
(16)
Za závažné nedostatky zistené v školskom zariadení sa považuje
a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
b)
porušovanie výchovného programu,
c)
nevykonávanie činnosti ustanovenej pre príslušné školské zariadenie,
d)
nevykonávanie činnosti špeciálneho výchovného zariadenia alebo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v záujme výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka,
e)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
(17)
Za závažné nedostatky zistené na pracovisku praktického vyučovania sa považuje
a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa vzorových učebných plánov alebo vzorových učebných osnov,
b)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
c)
nedodržanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
d)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.“.
8.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
9.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ministerstvo môže zabezpečiť školám a školským zariadeniam softvérové licencie, prístup k internetu a súvisiace služby. Rozsah a podrobnosti zabezpečenia softvérových licencií, prístupu k internetu a súvisiacich služieb ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.“.
10.
V § 17 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kontrolovanom subjekte, alebo“.
11.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
minister zdravotníctva Slovenskej republiky, ak zistí závažné nedostatky v odbornej zložke prípravy na strednej zdravotníckej škole.“.
12.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠23a
Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov
(1)
Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov (ďalej len „centrálny register“) je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo. Centrálny register je verejný.
(2)
Centrálny register tvorí
a)
podregister škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk,
b)
podregister zriaďovateľov.
(3)
V podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk sa vedú tieto údaje:
a)
názov a adresa školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
b)
identifikátor školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska pridelený správcom centrálneho registra,
c)
výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk,
d)
dátum zriadenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
e)
dátum začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
f)
dátum vyradenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
g)
školský obvod základnej školy alebo spoločný školský obvod základnej školy,
h)
titul, meno, priezvisko a kontakt na účely komunikácie riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
i)
webové sídlo školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska, ak ho má zriadené,
j)
údaj o škole alebo školskom zariadení, či je, alebo nie je právnickou osobou a kontakt školy alebo školského zariadenia na účely komunikácie.
(4)
V podregistri zriaďovateľov sa vedú tieto údaje:
a)
názov a sídlo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom právnická osoba, alebo titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
b)
identifikátor zriaďovateľa pridelený správcom centrálneho registra,
c)
kontakt na účely komunikácie.
(5)
Údaje podľa odseku 3 písm. a) až c), e) a f) spracúva v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk ministerstvo na základe rozhodnutia o zaradení školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska do siete alebo pri zmenách v sieti.
(6)
Údaje podľa odseku 3 písm. d), g) až j) spracúva v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk zriaďovateľ najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti.
(7)
Údaje podľa odseku 4 písm. a) a b) spracúva v podregistri zriaďovateľov ministerstvo na základe rozhodnutia o zaradení školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska do siete alebo pri zmenách v sieti.
(8)
Údaj podľa odseku 4 písm. c) spracúva v podregistri zriaďovateľov zriaďovateľ do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti.
(9)
Povinnosť podľa odsekov 6 a 8 plní zriaďovateľ elektronicky a spôsobom, ktorý určí ministerstvo v rámci funkcionality centrálneho registra a oznámi na svojom webovom sídle každoročne do 31. augusta.
(10)
Ak technické podmienky zriaďovateľa neumožňujú splnenie povinnosti podľa odsekov 6 a 8 spôsobom podľa odseku 9, splnenie povinnosti podľa odsekov 6 a 8 zabezpečí prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja. Zriaďovateľ najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej udalosti, oznámi údaje podľa odseku 3 písm. d), g, h) a j) a odseku 4 písm. c) príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely ich spracovania v centrálnom registri.
(11)
Za správnosť údajov podľa odseku 3 písm. d), g) až j) a odseku 4 písm. c) zodpovedá zriaďovateľ.“.
13.
§ 35a znie:
㤠35a
(1)
Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu štatistické údaje o
a)
počtoch tried, učiteľov a zamestnancov, ich najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii podľa stavu k 15. septembru školského roka,
b)
počtoch detí, žiakov a poslucháčov a ich vekovej štruktúre v členení podľa výchovno-vzdelávacieho jazyka, národnosti, študijného odboru alebo učebného odboru, špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb podľa stavu k 15. septembru školského roka,
c)
počtoch stravníkov v zariadeniach školského stravovania, počtoch ubytovaných detí a žiakov školských internátov, kapacitách a príjmoch zariadení školského stravovania a školských internátov podľa stavu k 15. septembru školského roka,
d)
úrazovosti detí a žiakov podľa stavu za predchádzajúci školský rok,
e)
školských knižniciach podľa stavu k 31. decembru kalendárneho roka,
f)
vybavení škôl a školských zariadení digitálnymi technológiami podľa stavu k 31. decembru kalendárneho roka.
(2)
Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu štatistické údaje o počtoch
a)
zamestnancov, ich najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii podľa stavu za predchádzajúci školský rok,
b)
detí a ich vekovej štruktúre v členení podľa zdravotného znevýhodnenia podľa stavu za predchádzajúci školský rok,
c)
vykonaných odborných činností podľa stavu za predchádzajúci školský rok.
(3)
Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa odsekov 1 a 2, termíne a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle každoročne do 31. augusta.
(4)
Zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri štvrťročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka údaje za kalendárny štvrťrok týkajúce sa najmä počtu zamestnancov, vyplatených mzdových prostriedkov, čerpaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z mimorozpočtových zdrojov. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle každoročne do 31. januára.“.
14.
V § 37a sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
do 5 000 eur zriaďovateľovi, ktorý
1.
nespracuje alebo spracuje nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje podľa § 23a ods. 3 písm. d), g) až j) a ods. 4 písm. c) alebo
2.
nesplní povinnosť oznámiť údaje podľa § 23a ods. 10.“.
15.
V § 37a sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ministerstvo uloží pokutu do 3 000 eur škole alebo školskému zariadeniu, ak
a)
neposkytne alebo poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov,79b)
b)
nesplní povinnosť oznámiť údaje na spracovanie údajov v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov podľa osobitného predpisu,79c)
c)
nezaznamená alebo zaznamená nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje do Centrálneho registra pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení79d) alebo
d)
nesplní povinnosť oznámiť údaje na spracovanie v Centrálnom registri pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu.79e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 79b až 79e znejú:
„79b)
§ 157 a 158 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79c)
§ 158 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79d)
§ 58 a 59 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
79e)
§ 59 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
16.
V § 38 ods. 2 sa slová „§ 3 ods. 11“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 2 a 11“.
17.
V § 38 ods. 3 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 7“.
18.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý znie:
㤠38a
Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.81a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 81a znie:
„81a)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.“.
19.
Za § 39g sa vkladajú § 39h a 39i, ktoré znejú:
㤠39h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
(1)
Spôsob spracúvania údajov v centrálnom registri pre školský rok 2015/2016 oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle do 5. septembra 2015.
(2)
Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa § 35a ods. 1 a 2 pre školský rok 2015/2016, termíne a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle do 5. septembra 2015.
§ 39i
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
20.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu č. 596/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).“.
Čl. III
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 90/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z. a zákona č. 61/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa za desiaty bod vkladá nový jedenásty bod, ktorý znie:
„11.
príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode podľa § 7 ods. 19,“.
Doterajší jedenásty bod sa označuje ako dvanásty bod.
2.
V § 3 ods. 3 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode a príspevok na školu v prírode podľa § 7 ods. 19,“.
Doterajšie písmená l) a m) sa označujú ako písmená m) a n).
3.
V § 4e sa slová „verejná základná škola“ vo všetkých tvaroch v celom texte ustanovenia nahrádzajú slovami „základná škola“ v príslušnom tvare.
4.
V § 4e ods. 1 sa slová „zriaďovateľovi22f) základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „verejná základná škola“)“ nahrádzajú slovami „zriaďovateľovi základnej školy“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22f sa vypúšťa.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22g znie:
„22g)
§ 107 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4e ods. 2 sa vypúšťajú slová „a základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22h znie:
„22h)
§ 107 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Výšku a spôsob pridelenia príspevku na kurz pohybových aktivít v prírode na žiaka a výšku a spôsob pridelenia príspevku na školu v prírode na žiaka určuje a zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva a ministerstva vnútra. Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode môže škola použiť na toho istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia v príslušnom druhu školy. Príspevok na školu v prírode môže škola použiť na toho istého žiaka iba jedenkrát počas jeho štúdia.“.
9.
V § 8b ods. 1 písm. c) jedenástom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za jedenásty bod sa vkladá nový dvanásty bod, ktorý znie:
„12.
finančných prostriedkov pridelených podľa § 7 ods. 19,“.
Doterajší dvanásty bod sa označuje ako trinásty bod.
Čl. IV
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z. a zákona č. 14/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
vykonávať činnosť predsedu alebo člena skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, školskej maturitnej komisie, predmetovej maturitnej komisie, skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku, komisie pre štátne jazykové skúšky alebo skúšobnej komisie pre štátne jazykové skúšky na základe vymenovania podľa osobitného predpisu.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 10 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 7 ods. 3 sa za slovami „strednej školy“ vypúšťa čiarka a slová „jazykovej školy“.
3.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Učiteľovi, vychovávateľovi alebo majstrovi odbornej výchovy môže zamestnávateľ umožniť dopĺňanie si základného úväzku; ak ide o vychovávateľa alebo majstra odbornej výchovy najviac v rozsahu sedem vyučovacích hodín týždenne. Vychovávateľ si môže dopĺňať úväzok len vyučovaním výchovných predmetov. Majster odbornej výchovy si môže dopĺňať úväzok len vyučovaním profesijných predmetov v príslušnom študijnom odbore, príbuznom študijnom odbore, v príslušnom učebnom odbore alebo príbuznom učebnom odbore, v ktorom získal výučný list.
(9)
Ministerstvo môže udeliť výnimku z kvalifikačného predpokladu podľa § 7 a 8, ak sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje podľa medzinárodného programu.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
§ 7 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.“.
4.
§ 8 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Ak pedagogický zamestnanec absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, ako je tá, v ktorej vykonáva pedagogickú činnosť, absolvuje požadované doplňujúce pedagogické štúdium len v didaktike vyučovacích predmetov, didaktike odborného výcviku, pedagogike voľného času alebo mimoškolskej pedagogike pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca, v ktorej vykonáva pedagogickú činnosť. Také štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou v príslušnej didaktike alebo mimoškolskej pedagogike pred skúšobnou komisiou.
(6)
Pedagogický zamestnanec ukončí doplňujúce pedagogické štúdium podľa odseku 5 najneskôr do dvoch rokov odo dňa zmeny kategórie pedagogického zamestnanca.
(7)
Ak pedagogický zamestnanec absolvoval doplňujúce pedagogické štúdium pre niektorú z kategórií pedagogického zamestnanca podľa § 12, doplňujúce pedagogické štúdium platí pre všetky stupne vzdelania k tej kategórii pedagogického zamestnanca, ku ktorej doplňujúce pedagogické štúdium absolvoval.
(8)
Povinnosť doplniť si kvalifikačný predpoklad podľa odseku 1 sa nevzťahuje na učiteľa profesijných predmetov, ktorého týždenný rozsah priamej vyučovacej činnosti v týchto predmetoch je najviac desať vyučovacích hodín týždenne.“.
5.
V § 8b ods. 1 písm. a) sa slová „a vykonané“ nahrádzajú slovami „s prihliadnutím na vykonané“.
6.
V § 47 odsek 1 znie:
„(1)
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za
a)
absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu a funkčné aktualizačné vzdelávanie,
b)
vykonanú rigoróznu skúšku a vykonanú štátnu jazykovú skúšku z cudzieho jazyka,
c)
vzdelávanie súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti absolvované prezenčne u zahraničnej právnickej osoby mimo územia Slovenskej republiky,
d)
autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej podobe a ich pracovných zošitov.59)“.
7.
V § 47a odsek 3 znie:
„(3)
Kredity za autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebníc v tlačenej alebo digitálnej podobe a ich pracovných zošitov priznáva riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorý vydá pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi osvedčenie o počte získaných kreditov.“.
8.
V § 47a sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 4 až 12.
9.
V § 47a ods. 5 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „a 4“.
10.
V § 47a ods. 6 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
11.
V § 47a ods. 7 sa slová „2 až 6“ nahrádzajú slovami „2 až 5“.
12.
V § 47a ods. 8 sa slová „2 až 6“ nahrádzajú slovami „2 až 5“ a číslovka „8“ sa nahrádza číslovkou „7“.
13.
V § 47a ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia uzná kredity priznané poskytovateľom len za jeden program kontinuálneho vzdelávania, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec získal profesijné kompetencie v rôznych programoch kontinuálneho vzdelávania alebo u rôznych poskytovateľov, ak tieto programy kontinuálneho vzdelávania sa neodlišujú obsahom a cieľmi.“.
14.
V § 47a ods. 11 a 12 sa slová „10 a 11“ nahrádzajú slovami „9 a 10“.
15.
V § 49 odsek 5 znie:
„(5)
Pedagogický zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii a podkategórii, pre ktorú spĺňa kvalifikačný predpoklad v získanom stupni vzdelania a v príslušnom odbore vzdelania. Odborný zamestnanec môže vykonať atestáciu len v kategórii, pre ktorú spĺňa kvalifikačný predpoklad v získanom príslušnom odbore vzdelania.“.
16.
V § 49 odsek 7 znie:
„(7)
Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň vzdelania a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Vykonaná atestácia platí len pre príslušnú kategóriu a príslušný odbor vzdelania odborného zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Vykonaná atestácia v niektorej z podkategórií učiteľa podľa § 13 platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady.“.
17.
V § 54 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na funkčnom inovačnom vzdelávaní, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.“.
18.
V § 59 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak technické podmienky školy alebo školského zariadenia neumožňujú splnenie povinnosti podľa odseku 1 spôsobom podľa odseku 2, splnenie povinnosti podľa odseku 1 škola alebo školské zariadenie zabezpečí prostredníctvom svojho zriaďovateľa; ak to technické podmienky zriaďovateľa neumožňujú, prostredníctvom orgánu miestnej štátnej správy v školstve. Škola alebo školské zariadenie v lehote podľa odseku 1 oznámi údaje podľa § 58 ods. 3 zriaďovateľovi alebo orgánu miestnej štátnej správy v školstve na účely ich spracovania v centrálnom registri.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
19.
V § 59 ods. 5 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „v školstve“.
20.
Za § 61c sa vkladá § 61d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠61d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
Atestácia vykonaná do 31. augusta 2015 sa uznáva podľa § 49 ods. 7 v znení účinnom od 1. septembra 2015.“.
21.
§ 62 znie:
㤠62
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
22.
Nadpis prílohy znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.
23.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17. 12. 2011).“.
Čl. V
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z. a zákona č. 292/2014 Z. z. sa mení takto:
V § 28b sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „31. decembra“.
Čl. VI
Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 325/2012 Z. z. a zákona č. 377/2014 Z. z. sa mení takto:
V čl. VII sa slová „1. januára 2016“ nahrádzajú slovami „1. januára 2018“.
Čl. VII
Zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
V čl. VI sa slová „a čl. I desiateho bodu“ nahrádzajú slovami „čl. I § 29 ods. 8 písm. a) a e) desiateho bodu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a čl. I § 29 ods. 8 písm. b) až d) desiateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015 okrem čl. I štyridsiateho šiesteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 31. augusta 2015, čl. I tridsiateho siedmeho bodu a štyridsiateho deviateho bodu a čl. III tretieho bodu až siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a čl. I osemnásteho bodu a štyridsiateho ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.