186/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

186
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 28. júla 2015,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 9/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe písm. a) prvom bode a druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zaslaním požadovaných údajov z informačného systému spravodajskej jednotky vo formáte kompatibilnom s dátovým rozhraním hlásenia do registra podľa štandardov zdravotníckej informatiky2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 9 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
§ 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 107/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov.“.
2.
V prílohe písm. c) sa za slová „regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, vyšší územný celok“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2015.
v z. Mario Mikloši v. r.