185/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2016 do 10.10.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

185
ZÁKON
z 1. júla 2015
Autorský zákon
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Tento zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.
(2)
Tento zákon upravuje aj správu práv.
§ 2
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a)
autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
b)
výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
c)
výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
d)
vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia Slovenskej republiky,
e)
autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území Slovenskej republiky alebo z jej územia.
(2)
Ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na
a)
autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území iného štátu, ako je Slovenská republika (ďalej len „iný štát“), alebo z územia iného štátu a bolo na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použité,
b)
výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
c)
výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
d)
vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia iného štátu a je na území Slovenskej republiky použité,
e)
autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bola na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitá.
DRUHÁ ČASŤ
AUTORSKÉ PRÁVO
PRVÁ HLAVA
PREDMET AUTORSKÉHO PRÁVA
§ 3
Dielo
(1)
Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.
(2)
Dielom je literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo1) alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1.
(3)
Divadelným dielom je najmä inscenované dramatické dielo s hudbou alebo bez hudby, pantomíma a inscenovaná tanečná choreografia alebo iná choreografia; jeho autorom je najmä jeho režisér, ktorý toto dielo vytvoril tvorivou duševnou činnosťou.
(4)
Dielom výtvarného umenia je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia alebo iná grafika, socha, keramika, šperk alebo iné dielo výtvarného umenia a fotografické dielo.
(5)
Fotografickým dielom je zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora; žiadne iné podmienky podľa odseku 1 sa neuplatnia.
(6)
Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.
(7)
Dielom úžitkového umenia je umelecký výtvor s úžitkovými funkciami alebo dielo, ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom.
§ 4
Predmetom autorského práva je aj časť diela, názov diela a meno postavy, ak spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1.
§ 5
Za predmet autorského práva sa nepovažuje
a)
myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,
b)
text právneho predpisu, úradné rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie, technická norma,2) ako aj spolu s nimi vytvorená prípravná dokumentácia a ich preklad, bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1,
c)
územnoplánovacia dokumentácia,3) bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,
d)
štátny symbol, symbol obce, symbol samosprávneho kraja; to neplatí, ak ide o dielo, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu,
e)
prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,
f)
denná správa; dennou správou je informácia o udalosti alebo skutočnosti, pričom za dennú správu sa nepovažuje dielo, ktoré o dennej správe informuje alebo v ktorom je denná správa zahrnutá,
g)
dielo tradičnej ľudovej kultúry,
h)
výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa osobitného predpisu.4)
§ 6
Zverejnenie a vydanie diela
(1)
Dielo je zverejnené v deň, keď bolo prvýkrát oprávnene použité verejným vykonaním, verejným vystavením, vydaním alebo verejným prenosom, alebo inak prvýkrát oprávnene uverejnené.
(2)
Dielo je vydané v deň, keď sa oprávnene začalo s verejným rozširovaním rozmnoženiny diela.
§ 7
Spojenie diel
(1)
So súhlasom autorov možno spojiť dve alebo viaceré samostatné diela do jedného celku, ktorý bude použitý spôsobom, v rozsahu a v čase podľa dohody autorov.
(2)
S dielami spojenými do jedného celku podľa odseku 1 nakladajú autori spoločne, ak nie je dohodnuté inak.
(3)
Práva autorov nakladať s dielami, ktoré boli spojené podľa odseku 1, zostávajú nedotknuté.
§ 8
Spracovanie diela
Spracovaním diela vzniká nové dielo, ak spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1. Spracovaním diela je jeho adaptácia, preklad alebo iná úprava diela. Práva autora k pôvodnému dielu, ktoré je predmetom spracovania, zostávajú zachované.
§ 9
Voľné dielo
(1)
Dielo sa stane voľným, ak
a)
uplynie doba trvania majetkových práv podľa § 32,
b)
autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, a to aj pred uplynutím doby trvania majetkových práv podľa § 32.
(2)
Dielo, ktoré sa stalo voľným, možno voľne použiť.
(3)
Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 13 ods. 3 a § 60.
Osirelé dielo
§ 10
(1)
Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo audiovizuálne dielo, ktoré je uložené u osoby podľa § 51 ods. 1 a ktorého autora nemožno dôsledným vyhľadávaním
a)
určiť alebo
b)
nájsť napriek tomu, že bol určený.
(2)
Dôsledné vyhľadávanie na účely tohto zákona je získavanie informácií v dobrej viere na základe žiadosti o poskytnutie informácií, ku ktorým nemá osoba podľa § 51 ods. 1 priamy prístup z informačných zdrojov podľa prílohy č. 1 pre kategóriu diel uvedených v prílohe č. 1 na účely určenia, či je dané dielo osirelým dielom. Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva
a)
na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „zmluvný štát“), kde bolo dielo prvýkrát vydané, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát vysielané,
b)
na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde má výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý pobyt alebo sídlo,
c)
na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde je usadená osoba, ktorá so súhlasom autora umožnila iný prístup verejnosti k tomuto dielu, ak ide o dielo podľa odseku 3, ktoré nebolo vydané ani vysielané,
d)
v iných štátoch, ako sú štáty podľa písmen a) až c), ak existujú skutočnosti preukazujúce, že informácie o autoroch možno nájsť v týchto iných štátoch.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané, alebo ak nebolo vydané, prvýkrát vysielané v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte. Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na dielo, ktoré nebolo vydané ani vysielané, ale bol k nemu so súhlasom autora inak umožnený prístup verejnosti osobou uvedenou v § 51 ods. 1, ak možno dôvodne predpokladať, že by autor nenamietal proti jeho použitiu podľa § 51.
(4)
Ak má dielo viac ako jedného autora a niektorý z autorov nebol určený, alebo bol určený, ale nebol nájdený napriek dôslednému vyhľadávaniu, dielo sa považuje za osirelé len vo vzťahu k tomu autorovi, ktorý nebol takto určený alebo nájdený.
(5)
Dielo, ktoré sa považuje za osirelé dielo v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte, sa považuje za osirelé dielo podľa odseku 1.
(6)
Autor je oprávnený kedykoľvek ukončiť status osirelého diela tak, že písomne oznámi svoje autorstvo Slovenskej národnej knižnici,5) ktorá o tom bezodkladne informuje osobu, ktorá používa osirelé dielo podľa § 51 ods. 1.
(7)
Autor, ktorý ukončil status osirelého diela podľa odseku 6, má právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá toto dielo použila podľa § 51. Pri určení výšky primeranej odmeny sa prihliada na podmienky ustanovené v § 69 ods. 1 a 4.
(8)
Dielo sa nepovažuje za osirelé, ak prestane spĺňať podmienky uvedené v odseku 1, alebo ak autor ukončil status osirelého diela podľa odseku 6.
(9)
Majitelia informačných zdrojov podľa prílohy č. 1 alebo osoby oprávnené s nimi disponovať majú právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré vznikli pri plnení povinností v súvislosti s dôsledným vyhľadávaním podľa odsekov 1 a 2.
§ 11
Ustanovenia § 10 a 51 sa primerane vzťahujú aj na dielo, ktoré je súčasťou osirelého diela podľa § 10 alebo je s ním spojené.
§ 12
Obchodne nedostupné dielo
(1)
Obchodne nedostupné dielo je vydané slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis a noviny, ak
a)
jeho rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva; to neplatí, ak ide o kúpu použitej veci,
b)
je uložené v knižnici,6) archíve7) alebo múzeu8) a
c)
je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len „zoznam“), ktorý vedie Slovenská národná knižnica.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na fotografické dielo a iné dielo výtvarného umenia, ktoré je súčasťou diela podľa odseku 1 alebo je s ním spojené.
(3)
Návrh na zaradenie diela do zoznamu môže podať ktorákoľvek osoba. Slovenská národná knižnica bez zbytočného odkladu zverejní návrh na zaradenie diela do zoznamu na svojom webovom sídle.
(4)
Slovenská národná knižnica zaradí dielo do zoznamu, ak v lehote troch mesiacov od podania návrhu na zaradenie diela do zoznamu
a)
nebolo možné podľa jej zistenia nadobudnúť rozmnoženinu diela odplatným prevodom vlastníckeho práva ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok a
b)
autor písomne nenamietal proti zaradeniu diela do zoznamu.
(5)
Autor je oprávnený písomne požiadať Slovenskú národnú knižnicu o vyradenie obchodne nedostupného diela zo zoznamu. Slovenská národná knižnica vyradí obchodne nedostupné dielo zo zoznamu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti autora tohto diela alebo po doručení písomného oznámenia organizácie kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy práv autorom podľa § 79 ods. 2.
DRUHÁ HLAVA
AUTORSTVO
§ 13
Autor
(1)
Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.
(2)
Fyzická osoba, ktorej meno, priezvisko alebo meno a priezvisko9) (ďalej len „meno“) je uvedené na diele alebo vo vzťahu k dielu obvyklým spôsobom ako označenie autora, sa považuje za autora diela, ak nie je preukázaný opak. To platí aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora.
(3)
Osoba, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, týmto zverejnením vykonáva majetkové práva k tomuto dielu.
(4)
Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú aj na jeho dedičov, na osobu, ktorá je nadobúdateľom výhradnej licencie podľa § 70 ods. 2 v rozsahu nadobudnutej výhradnej licencie, a na osobu, ktorá vykonáva majetkové práva autora na základe tohto zákona (ďalej len „nositeľ práv“), ak z ich povahy nevyplýva iné.
§ 14
Anonymné dielo a pseudonymné dielo
(1)
Dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo sa inak uverejňuje bez akéhokoľvek údaja, ktorý umožňuje určenie totožnosti autora, sa považuje za anonymné dielo.
(2)
Dielo, ktoré sa na základe rozhodnutia autora verejne rozširuje alebo inak uverejňuje s iným údajom, ako je meno autora, sa považuje za pseudonymné dielo.
(3)
Totožnosť autora anonymného diela alebo pseudonymného diela možno uverejniť len so súhlasom autora.
§ 15
Spoluautorstvo
(1)
Spoluautori sú dvaja alebo viacerí autori, ktorí vytvorili tvorivou duševnou činnosťou jediné dielo tak, že nie je možné od seba odlíšiť tvorivé vklady jednotlivých autorov a použiť ich ako samostatné diela.
(2)
Práva k dielu podľa odseku 1 patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozdielne, ak sa spoluautori nedohodli písomne inak.
(3)
Spoluautori sa môžu dohodnúť, že pri nakladaní s dielom podľa odseku 1 ich bude zastupovať v ich mene a na ich účet niektorý zo spoluautorov. Takto udelené plnomocenstvo musí mať písomnú formu.
TRETIA HLAVA
VZNIK A OBSAH AUTORSKÉHO PRÁVA
§ 16
Vznik autorského práva
Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je dielo objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami.
§ 17
Obsah autorského práva
Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva.
Prvý oddiel
Výhradné osobnostné práva
§ 18
(1)
Autor má právo na autorstvo k svojmu dielu.
(2)
Autor má právo
a)
rozhodnúť o zverejnení alebo o nezverejnení svojho diela,
b)
byť označený ako autor a rozhodnúť o spôsobe takéhoto označenia najmä menom alebo pseudonymom, a to pri každom použití svojho diela, ak je takýto spôsob označenia pri danom diele a spôsobe použitia možný a obvyklý,
c)
na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by znižovalo hodnotu diela alebo spôsobilo ujmu autora na jeho cti alebo dobrej povesti.
(3)
Autor sa nemôže vzdať práv podľa odsekov 1 a 2, tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora zanikajú.
(4)
Po smrti autora si nikto nesmie prisvojiť jeho autorstvo k dielu, dielo možno použiť len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a musí sa uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo.
(5)
Autor môže používateľovi svojho diela udeliť súhlas so zásahom do svojich osobnostných práv. Súhlas so zásahom do osobnostných práv musí byť obmedzený rozsahom a spôsobom tohto zásahu, a ak nie je dohodnuté inak, možno ho odvolať.
Druhý oddiel
Výhradné majetkové práva
§ 19
(1)
Autor má právo použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na použitie svojho diela.
(2)
Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Za použitie diela má autor právo na odmenu, ak tento zákon v štvrtej hlave neustanovuje inak; tým nie je dotknuté ustanovenie § 65 ods. 1 druhej vety.
(4)
Použitím diela je najmä
a)
spracovanie diela,
b)
spojenie diela s iným dielom,
c)
zaradenie diela do databázy podľa § 131,
d)
vyhotovenie rozmnoženiny diela,
e)
verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
vypožičaním,
3.
nájmom,
f)
uvedenie diela na verejnosti
1.
verejným vystavením originálu diela alebo rozmnoženiny diela,
2.
verejným vykonaním diela,
3.
verejným prenosom diela.
§ 20
(1)
Majetkové práva udelením súhlasu na použitie diela nezanikajú; autor je povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.
(2)
Majetkové práva sú neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou; to neplatí pre pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.
(3)
Majetkové práva sú predmetom dedičstva. Ak spoluautor nemá dedičov alebo dedičia odmietnu dedičstvo prijať, jeho majetkové práva prechádzajú na ostatných spoluautorov.
§ 21
Vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1)
Vyhotovenie rozmnoženiny diela je trvalé alebo dočasné hmotné, digitálne alebo iné zachytenie diela alebo jeho časti z originálu diela alebo z rozmnoženiny diela.
(2)
Rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä tlačou, maľbou, kresbou, prepisom, fotograficky alebo iným podobným postupom, záznamom alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo technologického postupu umožňujúceho digitálne zachytenie diela alebo stavbou, ak ide o architektonické dielo.
§ 22
Verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva
(1)
Verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva je prevod vlastníckeho práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené alebo na ktorej je dielo zachytené ako jeho originál alebo jeho rozmnoženina.
(2)
Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela podľa odseku 1 zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo rozmnoženine diela na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál diela alebo rozmnoženinu diela, ktorá bola predmetom tohto prevodu vlastníckeho práva.
(3)
Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, za prvý oprávnený prevod sa považuje oprávnené zhotovenie stavby alebo úžitkovej podoby diela úžitkového umenia.
§ 23
Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia
(1)
Autor má právo na odmenu za každý ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia, ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby, ďalej predáva a ak sa tohto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s výtvarným umením (ďalej len „obchodník“).
(2)
Práva na odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.
(3)
Autorovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, vzniká právo podľa odseku 1, len ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(4)
Obchodník je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa odseku 1 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy oprávnenej na výkon kolektívnej správy práva na odmenu podľa odseku 1.
(5)
Odmena podľa odseku 1 z kúpnej ceny nad 100 eur je
a)
5 % z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,
b)
4 % z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,
c)
3 % z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,
d)
1 % z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,
e)
0,5 % z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,
f)
0,25 % z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur.
(6)
Odmena podľa odseku 1 vypočítaná podľa odseku 5 nesmie presiahnuť sumu 12 500 eur.
(7)
Do základu pre výpočet odmeny podľa odseku 5 sa nezapočíta daň z pridanej hodnoty, ak je originál diela výtvarného umenia predaný za kúpnu cenu vrátane dane z pridanej hodnoty.
(8)
Obchodník je povinný oznámiť organizácii kolektívnej správy podľa odseku 4 každý ním uskutočnený ďalší predaj a zaplatiť jej odmenu podľa odseku 1 najneskôr do konca januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa tento predaj uskutočnil. Organizácia kolektívnej správy alebo autor majú právo požadovať od obchodníka informácie potrebné na zabezpečenie vyplatenia odmeny podľa odseku 1. Obchodník je povinný umožniť organizácii kolektívnej správy riadny výkon kolektívnej správy práv a poskytnúť jej na vyžiadanie potrebné informácie. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená nahliadať do účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie obchodníka, ktorou možno preukázať včasné a riadne plnenie povinností podľa tohto odseku. Organizácia kolektívnej správy nesmie získané informácie využiť na iný účel ako na výkon kolektívnej správy práv a je povinná o nich zachovávať mlčanlivosť.
(9)
Právo na odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na originál diela v podobe rukopisu literárneho diela a rukopisu hudobného diela zaznamenaného v písomnej forme.
(10)
Ak je rozmnoženina diela vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom a je riadne očíslovaná a podpísaná alebo inak označená autorom, považuje sa za originál diela.
(11)
Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.
§ 24
Nájom a vypožičanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
(1)
Nájom originálu diela alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo rozmnoženine diela uskutočnené na účely priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.
(2)
Vypožičanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo rozmnoženine diela prostredníctvom zariadenia prístupného verejnosti uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu. Vypožičaním nie je dočasné prenechanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu diela alebo rozmnoženine diela, ktoré je uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu medzi dvomi alebo viacerými zariadeniami alebo výhradne v priestoroch týchto zariadení.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.
§ 25
Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela
(1)
Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je umožnenie vnímania diela prostredníctvom umiestnenia originálu diela alebo rozmnoženiny diela na verejnosti.
(2)
Verejné vystavenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela je aj umožnenie vnímania diela prostredníctvom technického zariadenia určeného na uvádzanie rozmnoženiny diela na verejnosti, umiestneného v priestoroch osoby, ktorá toto verejné vystavenie realizuje.
(3)
Pri audiovizuálnom diele je verejným vystavením umiestnenie rozmnoženiny osobitne vyňatého obrazu audiovizuálneho diela bez akejkoľvek následnosti na verejnosti.
§ 26
Verejné vykonanie diela
(1)
Verejné vykonanie diela je živé predvedenie diela recitáciou, spevom, hrou, tancom alebo inak výkonným umelcom na verejnosti. Za verejné vykonanie diela sa považuje aj prenos živého predvedenia diela prostredníctvom technického zariadenia na prenos obrazu, zvuku alebo obrazu a zvuku súčasne určený verejnosti priamo prítomnej na mieste živého predvedenia diela; takýto prenos nie je verejným prenosom diela.
(2)
Verejným vykonaním diela je aj technické predvedenie diela. Technické predvedenie diela je predvedenie diela prostredníctvom technického zariadenia na prenos obrazu, zvuku alebo obrazu a zvuku súčasne, určené verejnosti priamo prítomnej na mieste tohto predvedenia. Technické predvedenie diela sa nepovažuje za verejný prenos diela.
Verejný prenos diela
§ 27
(1)
Verejný prenos diela je verejné šírenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ho bez tohto prenosu vnímať nemohli.
(2)
Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.
§ 28
Vysielanie diela
Vysielanie diela je šírenie diela uskutočňované osobou v rámci jej programovej služby,10) ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete,11) a to aj vtedy, ak ho technicky zabezpečuje iná osoba na základe dohody s vysielateľom v jeho mene a na jeho účet, vrátane šírenia diela pomocou satelitu.
§ 29
Retransmisia diela
(1)
Retransmisia diela je súčasné, nezmenené a úplné šírenie vysielaného diela uskutočnené inou osobou, ako je vysielateľ alebo ako osoba technicky zabezpečujúca vysielanie podľa § 28, ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete.
(2)
Káblová retransmisia diela je retransmisia, ktorá môže byť prijímaná verejnosťou prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému.
§ 30
Sprístupňovanie diela verejnosti
Sprístupňovanie diela verejnosti je šírenie diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí.
§ 31
Právo autora na primeranú odmenu za nájom
(1)
Ak autor nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela nájmom vo vzťahu k audiovizuálnemu dielu, k audiovizuálne použitému dielu alebo k dielu, ktoré bolo zaznamenané na zvukový záznam, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál audiovizuálneho diela, rozmnoženinu audiovizuálneho diela alebo zvukový záznam verejne rozširovať nájmom.
(2)
Práva na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.
§ 32
Trvanie majetkových práv
(1)
Majetkové práva trvajú od okamihu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. Pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti. Ak je audiovizuálne dielo vytvorené ako spoluautorské dielo, majetkové práva trvajú počas života poslednej osoby spomedzi režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a 70 rokov po jej smrti.
(2)
Práva k predtým nezverejnenému dielu podľa § 13 ods. 3 trvajú 25 rokov od zverejnenia tohto diela.
(3)
Pri pseudonymnom diele a pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak nie sú pochybnosti o totožnosti autora alebo ak sa autor takéhoto diela stane verejne známym počas doby podľa prvej vety, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
(4)
Ak bolo dielo, ktoré bolo vytvorené podľa § 90 alebo § 91, zverejnené bez uvedenia mena autora, majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak je dielo podľa prvej vety dodatočne označené menom autora, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
(5)
Pri spojení hudobného diela a slovesného diela, ktoré boli pôvodne vytvorené na použitie v tomto spojení, majetkové práva k týmto dielam trvajú počas života posledného z autorov týchto diel a 70 rokov po jeho smrti.
(6)
Ak je dielo podľa odsekov 1 až 4 zverejnené po zväzkoch, po častiach, v pokračovaniach alebo v epizódach, majetkové práva trvajú ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne.
(7)
Trvanie majetkových práv podľa odsekov 1 až 6 sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
(8)
Ak bolo dielo zverejnené na území iného štátu, v ktorom je ustanovené kratšie trvanie majetkových práv, uplatní sa na toto dielo trvanie majetkových práv podľa práva tohto štátu. Ak bolo dielo podľa prvej vety súčasne zverejnené na území viacerých štátov, uplatní sa na toto dielo trvanie majetkových práv podľa práva toho z týchto štátov, v ktorom je ustanovené najkratšie trvanie majetkových práv. Súčasným zverejnením sa rozumie zverejnenie v inom štáte uskutočnené do 30 dní od zverejnenia v prvom takom štáte.
§ 33
Vzťah autorského práva k vecným právam
(1)
Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného vecného práva k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo. Vlastnícke právo alebo iné vecné právo k veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je dotknuté autorským právom, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z odseku 5 nevyplýva iné.
(2)
Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, je povinný zdržať sa takého užívania tejto veci, ktorým by použil dielo, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z § 90 a 91 nevyplýva iné.
(3)
Vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiavať túto vec a predchádzať strate, poškodeniu alebo zničeniu tejto veci, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu nevyplýva iné.12)
(4)
Autorské právo k dielu nezaniká zničením veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené.
(5)
Autor má právo, aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela, túto vec dočasne poskytol, ak o to autor požiada, je to nevyhnutné na uplatnenie práva autora použiť svoje dielo podľa tohto zákona a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka alebo iného užívateľa tejto veci.
(6)
Autor má právo, aby mu vlastník alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela, na náklady autora vyhotovil a odovzdal fotografiu alebo inú rozmnoženinu tohto diela, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami vlastníka alebo iného užívateľa tejto veci.
(7)
Vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkčného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela alebo inak nezasahujú do autorských práv.
(8)
Zhotoviteľ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, je povinný umožniť autorovi tohto diela dohľad nad zhotovením stavby, ak o to autor požiada a nie je to v rozpore s oprávnenými záujmami zhotoviteľa stavby.
(9)
Vlastník veci alebo iný užívateľ veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené a ktorá je originálom diela umiestneným na verejnom priestranstve, je povinný v primeranej lehote pred jej zničením alebo trvalým premiestnením informovať autora o zámere zničiť alebo trvalo premiestniť túto vec. Ak nie je autor známy, nemožno ho určiť alebo ho nemožno nájsť, vlastník veci alebo iný užívateľ veci informuje o tomto zámere príslušnú organizáciu kolektívnej správy.
ŠTVRTÁ HLAVA
VÝNIMKY A OBMEDZENIA MAJETKOVÝCH PRÁV
Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach majetkových práv
§ 34
Výnimky a obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v tejto hlave a nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
§ 35
(1)
Pri použití diela podľa § 37 a 39 sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom, obchodným menom alebo názvom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň.
(2)
Povinnosť podľa odseku 1 sa uplatní pri použití diela podľa § 38 a § 40 až 57, ak je to podľa povahy diela a spôsobu použitia diela možné.
(3)
Pôvod rozmnoženiny diela vyhotovenej bez súhlasu autora podľa § 42 a 43 nesmie porušovať práva autora.
§ 36
(1)
Za použitie diela podľa § 37 až 41 a § 44 až 57 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
(2)
Za použitie diela podľa § 42 a 43 vzniká povinnosť zaplatiť autorovi náhradu odmeny zo základu na jej výpočet a vo výške podľa prílohy č. 2.
(3)
Náhradu odmeny podľa odseku 2 je povinný zaplatiť
a)
výrobca, príjemca z členského štátu, dovozca z iného ako členského štátu (ďalej len „tretí štát“) alebo iná osoba, ktorá na účely predaja prvýkrát umiestni na trhu v Slovenskej republike vrátane predaja cez internet technické zariadenie umožňujúce dočasne alebo trvalo vyhotovenie rozmnoženiny diela, uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela alebo nenahratý nosič záznamu umožňujúci uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela,
b)
osoba, ktorá poskytuje reprografické služby za odplatu.
Druhý oddiel
Použitie diela na účely slobody prejavu a práva na informácie
§ 37
Citácia
(1)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije formou citácie zverejnené dielo alebo jeho časť najmä na účel recenzie alebo kritiky tohto diela.
(2)
Použitie diela alebo časti diela podľa odseku 1 musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie.
§ 38
Karikatúra, paródia, pastiš
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo na účel karikatúry, paródie alebo pastiša, a to spôsobom, ktorý nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom.
§ 39
Použitie diela na informačné účely
(1)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené slovesné dielo vo forme článku alebo vysielané dielo týkajúce sa aktuálnych hospodárskych, politických alebo náboženských tém vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným prenosom prostredníctvom hromadného informačného prostriedku, ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené.
(2)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva výlučne v súvislosti s informovaním o aktuálnych udalostiach v rozsahu odôvodnenom právom na informácie.
(3)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo, ktoré je politickým prejavom alebo verejnou prednáškou, vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva v rozsahu odôvodnenom právom na informácie.
§ 40
Záznam vysielania
Do autorského práva nezasahuje vysielateľ, ktorý bez súhlasu autora vyhotoví dočasný záznam diela prostredníctvom vlastného zariadenia a na účel vlastného vysielania. Vysielateľ je oprávnený záznam diela podľa prvej vety archivovať podľa osobitného predpisu,13) len ak má tento záznam audiovizuálnu hodnotu.14)
§ 41
Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve
(1)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vyhotovenie rozmnoženiny architektonického diela stavbou.
Tretí oddiel
Použitie diela na sociálne, vzdelávacie, vedecké, kultúrne, úradné a iné účely
§ 42
Vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu
Do autorského práva nezasahuje fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.
§ 43
Reprografia
(1)
Do autorského práva nezasahuje právnická osoba konajúca pre svoju potrebu alebo fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora sama alebo prostredníctvom tretej osoby použije dielo vyhotovením rozmnoženiny tak, že ho prenesie na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia s podobným účinkom; takto vyhotovenú rozmnoženinu možno verejne rozširovať bezodplatným prevodom vlastníckeho práva.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na celé slovesné dielo ani na jeho podstatnú časť, na hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe a na grafické vyjadrenie architektonického diela.
§ 44
Použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, ak pri takomto použití nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu.
§ 45
Použitie diela pri školských predstaveniach
(1)
Do autorského práva nezasahuje škola,15) školské zariadenie,16) vysoká škola, vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania17) (ďalej len „škola“) a jej pedagogický zamestnanec,18) odborný zamestnanec,19) fyzická osoba zabezpečujúca ďalšie vzdelávanie alebo fyzická osoba, ktorá sa v nej zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom alebo vzdelávacom procese, ak bez súhlasu autora použije zverejnené dielo v rámci školského predstavenia usporiadaného výlučne školou alebo jej zriaďovateľom, ktorého účel nie je priamo ani nepriamo majetkový.
(2)
Do autorského práva nezasahuje škola, ktorá bez súhlasu autora použije školské dielo pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.
§ 46
Použitie diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím
(1)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným prenosom, verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva alebo vypožičaním, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a účel tohto použitia nie je priamo ani nepriamo obchodný.
(2)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora doplní do audiovizuálneho diela slovné vyjadrenie obrazovej zložky tohto diela výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím. Na použitie takto doplneného audiovizuálneho diela sa vzťahuje odsek 1.
(3)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora vyrobí zvukový záznam slovesného diela výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím. Na použitie takéhoto zvukového záznamu sa vzťahuje odsek 1.
§ 47
Použitie diela v rámci náboženských a úradných obradov a sviatkov
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva, ak sa takéto použitie uskutočňuje počas
a)
náboženského obradu alebo počas úradného obradu, alebo
b)
podujatia organizovaného v zahraničí ústredným orgánom štátnej správy alebo jeho súčasťou pri oslave štátneho sviatku, dňa pracovného pokoja, pamätného dňa20) alebo mimoriadneho výročia s celospoločenským významom.
§ 48
Použitie diela prostredníctvom koncového zariadenia
Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným prenosom pre potrebu fyzickej osoby prostredníctvom na to určeného koncového zariadenia umiestneného v priestoroch knižnice, archívu, múzea alebo školy dielo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo v škole, a to na účel vzdelávania, bádania alebo výskumu, ak to nie je v rozpore s podmienkami nadobudnutia alebo použitia takého diela knižnicou, archívom, múzeom alebo školou.
§ 49
Použitie diela na účel archivovania
Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez súhlasu autora použije dielo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo škole vyhotovením rozmnoženiny na účel nahradenia, archivovania alebo zabezpečenia originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia.
§ 50
Použitie diela verejným vystavením
(1)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorej súčasťou obvyklých aktivít je verejné vystavovanie diel a ktorá bez súhlasu autora použije verejným vystavením fotografické dielo, iné dielo výtvarného umenia alebo originál slovesného diela, ku ktorému nadobudla
a)
vlastnícke právo alebo
b)
užívacie právo vypožičaním od oprávneného vlastníka originálu tohto diela alebo rozmnoženiny tohto diela.
(2)
Do autorského práva nezasahuje vlastník originálu fotografického diela alebo rozmnoženiny fotografického diela alebo iného diela výtvarného umenia, ktorého súčasťou obvyklých aktivít nie je verejné vystavovanie diel a ktorý bez súhlasu autora použije toto dielo verejným vystavením bez dosahovania priameho alebo nepriameho obchodného prospechu, ak takéto použitie nie je výslovne nositeľom práv vylúčené.
§ 51
Použitie osirelého diela
(1)
Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu21) len na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme
a)
vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti,
b)
sprístupňovaním osirelého diela verejnosti.
(2)
Osoba podľa odseku 1 nemôže použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; môže požiadať len o úhradu účelne vynaložených nákladov.
(3)
Na použitie osirelého diela podľa odseku 1 sa vo vzťahu k autorom, ktorí boli určení, primerane vzťahuje ustanovenie § 35.
(4)
Za použitie osirelého diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 10 ods. 7.
(5)
Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte
a)
výsledky dôsledného vyhľadávania, na základe ktorých dospela k záveru, že určité dielo sa považuje za osirelé dielo,
b)
informáciu, ako osirelé dielo použila,
c)
informácie o zmenách statusu osirelého diela podľa § 10 ods. 7, ktoré použila podľa odseku 1,
d)
svoje kontaktné údaje.
(6)
Slovenská národná knižnica informácie podľa odseku 5 postúpi bez zbytočného odkladu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu,22) ktorý vedie a spravuje verejne prístupnú databázu osirelých diel.
§ 52
Použitie architektonického diela
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním bezodplatným prevodom vlastníckeho práva umelecké dielo vo forme stavby, zobrazenia stavby alebo plánu stavby na účel obnovy stavby. Obnovou sa rozumie súbor špecializovaných umelecko-remeselných činností a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, úprava alebo rekonštrukcia stavby alebo jej časti s cieľom zachovať umeleckú hodnotu stavby alebo jej funkčné využívanie.
§ 53
Použitie diela na úradné účely
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom, technickým predvedením alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo v rozsahu nevyhnutnom na účel zabezpečenia
a)
verejnej bezpečnosti,
b)
priebehu správneho konania, trestného konania alebo súdneho konania alebo
c)
rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku.
Štvrtý oddiel
Použitie diela s minimálnym hospodárskym významom
§ 54
Dočasné vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora vyhotoví dočasnú rozmnoženinu zverejneného diela v rámci neoddeliteľnej a podstatnej časti technologického procesu, ktorá je náhodná alebo prechodná, na účel
a)
umožnenia oprávneného použitia diela alebo
b)
prenosu diela v elektronickej komunikačnej sieti medzi tretími osobami a sprostredkovateľom.
(2)
Vyhotovenie rozmnoženiny podľa odseku 1 nesmie mať samostatný hospodársky význam.
§ 55
Náhodné použitie diela
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo, ktoré bolo náhodne zaradené do iného obsahu; náhodne zaradené dielo možno použiť výlučne v spojení s týmto obsahom.
§ 56
Použitie diela pri oprave a ukážke zariadenia
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, technickým predvedením alebo verejným prenosom prostredníctvom technického zariadenia na účel opravy alebo ukážky funkčnosti a vlastností tohto zariadenia.
Piaty oddiel
Propagácia výstavy a dražby umeleckého diela
§ 57
(1)
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva umelecké dielo na účel propagácie verejnej výstavy umeleckého diela alebo propagácie predaja umeleckého diela, a to v rozsahu potrebnom na takúto propagáciu.
(2)
Na použitie umeleckého diela po skončení jeho verejného vystavenia alebo po jeho predaji sa odsek 1 nevzťahuje.
PIATA HLAVA
OCHRANA AUTORSKÉHO PRÁVA
§ 58
(1)
Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
a)
určenia svojho autorstva,
b)
zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené,
c)
zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto práva zasiahnuté,
d)
poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane údajov o
1.
vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
2.
vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
e)
poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane údajov o
1.
užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah,23)
2.
rozsahu použitia diela,
3.
priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením,
f)
odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
1.
zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
2.
zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 60 a 61 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
g)
náhrady nemajetkovej ujmy,24)
h)
náhrady škody,25)
i)
vydania bezdôvodného obohatenia.
(2)
Informácie podľa odseku 1 písm. d) a e) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá
a)
má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,
b)
využíva služby porušujúce právo autora,
c)
poskytuje alebo prevádzkuje služby využívané pri porušovaní práv autora,
d)
bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela, napodobeniny diela, na poskytovaní alebo prevádzkovaní služieb porušujúcich právo autora alebo na sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora.
§ 59
(1)
Autor alebo osoba podľa § 63 má právo na účel zistenia údajov rozhodujúcich na uplatnenie práv vyplývajúcich z tohto zákona požiadať colné orgány, finančné orgány a daňové orgány o informácie o obsahu a rozsahu dovozu, príjmu, výrobe alebo inom spôsobe umiestnenia tovaru na trh a Štatistický úrad Slovenskej republiky o informácie o dovoze, príjme, výrobe alebo inom spôsobe umiestnenia tovaru na trh, ktorý je
a)
rozmnoženinou jeho diela alebo
b)
technickým zariadením alebo nenahratým nosičom záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a).
(2)
Autor alebo osoba podľa § 63 má právo nahliadať do colných dokladov, aby zistil, či dovoz, vývoz, príjem, odoslanie, výroba alebo iný spôsob umiestnenia tohto tovaru na trh v Slovenskej republike na jeho použitie na území Slovenskej republiky je oprávnený podľa tohto zákona, alebo aby zistil údaje rozhodujúce na uplatnenie práv vyplývajúcich z tohto zákona.
(3)
Ustanovenia odseku 1 platia primerane aj pri vývoze a odoslaní.
§ 60
(1)
Do autorského práva neoprávnene zasahuje ten, kto vedome obchádza účinné technologické opatrenia na ochranu práv podľa tohto zákona alebo obchádza nevyhnutnosť získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona.
(2)
Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto za priamy alebo nepriamy majetkový prospech poskytuje služby alebo vyrába, dováža, rozširuje predajom alebo nájmom, propaguje takéto rozširovanie, alebo vlastní zariadenia, výrobky alebo súčiastky, ktoré
a)
sú propagované alebo ponúknuté na predaj na účel obchádzania účinných technologických opatrení alebo obchádzania nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona,
b)
popri obchádzaní účinných technologických opatrení alebo obchádzaní nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona majú len obmedzený obchodne významný účel alebo použitie, alebo
c)
sú primárne určené, vyrobené, upravené alebo vykonané na účel umožniť alebo uľahčiť obchádzanie účinných technologických opatrení alebo obchádzanie nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona.
(3)
Technologické opatrenie na účely tohto zákona je akýkoľvek postup, výrobok alebo súčiastka, ktoré pri bežnom spôsobe ich použitia majú predchádzať, obmedziť alebo zabrániť neoprávnenému zásahu do práv k dielam podľa tohto zákona. Za technologické opatrenie sa považuje aj šifrovanie, kódovanie alebo iná úprava diela alebo uplatnenie iného kontrolného mechanizmu použitia diela.
(4)
Ustanovenie odseku 1 sa neuplatní pri použití diela podľa § 40, § 42 až 44, § 46, 49 a 53 v rozsahu nevyhnutnom na využitie danej výnimky alebo obmedzenia.
§ 61
(1)
Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto vedome a bez súhlasu autora spôsobuje, umožňuje, uľahčuje alebo zastiera porušovanie autorského práva tým, že
a)
odstráni alebo zmení akúkoľvek elektronickú informáciu na správu práv,
b)
rozširuje, dováža na účel rozširovania, vysiela alebo uvádza na verejnosť diela podľa tohto zákona, z ktorých bola elektronická informácia na správu práv neoprávnene odstránená alebo zmenená.
(2)
Informáciou na správu práv na účely tohto zákona je akákoľvek informácia poskytnutá nositeľom práv, ktorá identifikuje dielo alebo autora alebo nositeľa práv, informácia o spôsoboch a podmienkach použitia diela a akékoľvek číslice alebo kódy, ktoré predstavujú takúto informáciu.
§ 62
Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy oprávnene použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknúť nebezpečenstvo zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho určenia nevyplýva inak.
§ 63
(1)
Nároku podľa § 58 ods. 1 písm. a) sa môže domáhať aj ktorýkoľvek zo spoluautorov v mene a na účet všetkých spoluautorov.
(2)
Nárokov podľa § 58 ods. 1 písm. b) až i) a ods. 2 sa môže domáhať
a)
aj ktorýkoľvek zo spoluautorov v mene a na účet všetkých spoluautorov,
b)
namiesto autora nositeľ práv,
c)
namiesto autora osoba, ktorá zverejnila anonymné dielo alebo pseudonymné dielo, pri ktorom nemožno určiť totožnosť autora; to neplatí, ak sa autor anonymného diela alebo pseudonymného diela, pri ktorom nemožno určiť totožnosť autora, stane verejne známym a uplatní svoje autorstvo k tomuto dielu alebo
d)
vo svojom mene a na účet autora aj organizácia kolektívnej správy.
§ 64
Nárokov podľa § 58 ods. 1 písm. a) až c), f) a ods. 2 pri porušení povinností podľa § 18 ods. 4 sa môže po smrti autora domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba,26) dedič, príslušná profesijná komora alebo príslušná právnická osoba združujúca autorov.
ŠIESTA HLAVA
AUTORSKÉ ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO
Prvý oddiel
Licenčná zmluva
§ 65
(1)
Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.
(2)
Obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť je možné určiť aj odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe alebo sú im dostupné v čase uzavretia licenčnej zmluvy.
(3)
Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, ak autor udeľuje výhradnú licenciu.
(4)
Ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, má každá zo zmluvných strán právo písomne požiadať druhú zmluvnú stranu o vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy, ktoré musí obsahovať špecifikáciu diela, ktoré je predmetom licencie, a podmienky podľa § 19 ods. 1 a 4 a § 66 až 69 a § 72, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Ak sa právo podľa prvej vety neuplatní v lehote 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy, nárok na vydanie tohto potvrdenia zaniká. Ak druhá zmluvná strana potvrdenie podľa prvej vety nevydá do 15 dní od doručenia žiadosti na vydanie potvrdenia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
§ 66
Spôsob použitia diela
(1)
Ak licenčná zmluva neurčuje spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, platí, že licencia je udelená na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.
(2)
Autor nemôže udeliť nadobúdateľovi licenciu na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy známy.
§ 67
Rozsah licencie
(1)
Autor sa môže s nadobúdateľom v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu alebo v územne alebo vecne obmedzenom rozsahu.
(2)
Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, platí, že licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu zmluvy.
(3)
Ak licenčná zmluva neurčuje rozsah licencie, ani z jej účelu nevyplýva inak, platí, že
a)
územný rozsah licencie je obmedzený na územie Slovenskej republiky,
b)
vecný rozsah licencie je obmedzený tak, ako je to obvyklé pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela.
§ 68
Trvanie licencie
(1)
Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho určenia, platí, že licencia je udelená na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy.
(2)
Ak licenčná zmluva neurčuje čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, ani spôsob jeho určenia, a ani z účelu zmluvy nevyplýva inak, platí, že licencia je udelená na čas obvyklý pri danom druhu diela a spôsobe použitia diela, najviac však na jeden rok od udelenia licencie.
§ 69
Odmena
(1)
Dohodnutá odmena alebo spôsob jej určenia musí zodpovedať jednotlivým spôsobom použitia diela dohodnutým podľa § 66.
(2)
Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný predkladať autorovi najmenej raz ročne informáciu o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie osobitne za každý spôsob použitia diela a zároveň je povinný poskytnúť autorovi aj vyúčtovanie odmeny, ak nie je dohodnuté inak.
(3)
Ak je odmena dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ je povinný umožniť autorovi kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie v rozsahu potrebnom na zistenie odmeny. Ak v takomto prípade nadobúdateľ poskytne autorovi informácie označené nadobúdateľom ako dôverné, nesmie autor tieto informácie prezradiť tretej osobe ani ich použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý sa mu poskytli.
(4)
Ak odmena nie je dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, musí zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia diela.
(5)
Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, a ani nie je v licenčnej zmluve uvedené, že sa licencia udeľuje bezodplatne, a nevyplýva to ani z jej účelu, platí, že autor má právo na odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach.
(6)
Ak nadobúdateľ licenciu nevyužije vôbec alebo licenciu nevyužije sčasti, nemá právo na vrátenie dohodnutej odmeny alebo jej časti, ak nie je dohodnuté inak.
§ 70
Výhradná licencia a nevýhradná licencia
(1)
Autor môže nadobúdateľovi udeliť výhradnú licenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v licenčnej zmluve dohodnuté inak, sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil výhradnú licenciu.
(3)
Nadobúdateľ je povinný výhradnú licenciu využiť, ak nie je dohodnuté inak.
(4)
Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe.
(5)
Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdateľ získal pred udelením výhradnej licencie tretej osobe, zostáva zachovaná, ak sa autor s nadobúdateľom takejto nevýhradnej licencie nedohodol inak.
(6)
Licenčná zmluva, ktorou autor udelil tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený predtým výhradnou licenciou, je neplatná, ak nadobúdateľ výhradnej licencie na uzavretie takejto licenčnej zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.
§ 71
Prechod licencie a zánik licencie
(1)
Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na jej právneho nástupcu; licenčná zmluva môže takýto prechod práv a povinností na právneho nástupcu vylúčiť.
(2)
Smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na dedičov; licenčná zmluva môže takýto prechod práv a povinností na dedičov vylúčiť.
(3)
Ak niet právneho nástupcu podľa odseku 1 alebo dedičov podľa odseku 2, licencia zaniká.
§ 72
Nakladanie s licenciou
(1)
Nadobúdateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (ďalej len „sublicencia“) len s predchádzajúcim súhlasom autora; ustanovenia § 65 až 70 sa použijú primerane.
(2)
Nadobúdateľ môže licenciu zmluvou postúpiť len s predchádzajúcim súhlasom autora. O postúpení licencie a o osobe postupníka je nadobúdateľ povinný informovať autora bez zbytočného odkladu. Ak nie je dohodnuté inak, súhlas autora sa nevyžaduje pri predaji podniku alebo časti podniku, ktorého súčasťou je licencia.
(3)
Ak je licenčná zmluva uzavretá v písomnej forme, udelenie sublicencie aj postúpenie licencie musí mať písomnú formu, ak licenčná zmluva neurčuje inak.
§ 73
Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania výhradnej licencie
(1)
Ak nadobúdateľ nevyužíva výhradnú licenciu dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom rozsahu, hoci je na to povinný, má autor právo odstúpiť od licenčnej zmluvy v tej časti, ktorej sa porušenie povinnosti využiť výhradnú licenciu týka; právo na odstúpenie autorovi nevznikne, ak je nevyužívanie výhradnej licencie spôsobené okolnosťami na strane autora.
(2)
Právo na odstúpenie podľa odseku 1 vznikne autorovi najskôr uplynutím jedného roka od udelenia výhradnej licencie. Ak je využitie výhradnej licencie závislé od dodania diela, ktoré bolo nadobúdateľovi dodané až po uzavretí licenčnej zmluvy, nevznikne toto právo skôr ako uplynutím jedného roka od tohto dodania; najneskôr však uplynutím dvoch rokov od tohto dodania, ak to vyplýva z povahy diela.
(3)
Právo na odstúpenie podľa odseku 1 môže autor uplatniť až po tom, čo písomne vyzve nadobúdateľa, aby v primeranej lehote od doručenia výzvy výhradnú licenciu využil, a nadobúdateľ ju napriek tejto výzve nevyužije.
(4)
Práva na odstúpenie podľa odseku 1 sa autor nemôže vopred vzdať. Ak sú však dané dôvody odstúpenia podľa odseku 1, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene výhradnej licenčnej zmluvy na nevýhradnú licenčnú zmluvu v časti, ktorej sa tieto dôvody týkajú.
(5)
Odstúpenie podľa odseku 1 musí mať písomnú formu. Nárok na odmenu autora ku dňu odstúpenia podľa odseku 1 ostáva zachovaný v rozsahu, v ktorom je dotknutý týmto odstúpením, autor však nie je oprávnený, pokiaľ nie je dohodnuté inak, požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorej sa odstúpenie podľa odseku 1 týka.
§ 74
Ak majetkové práva autora vykonáva iná osoba, na udelenie licencie sa primerane použijú ustanovenia § 65 až 73 a § 75 a 76.
§ 75
Licenčná zmluva na vydanie diela
(1)
Licenčná zmluva, ktorou autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na vyhotovenie rozmnoženín slovesného diela, divadelného diela, hudobného diela, fotografického diela, iného diela výtvarného umenia alebo kartografického diela a na verejné rozširovanie týchto rozmnoženín alebo ich sprístupňovanie verejnosti, je licenčnou zmluvou na vydanie diela.
(2)
Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje inak, predpokladá sa, že ide o výhradnú licenciu; to neplatí pri licenčnej zmluve na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii.
(3)
Ak licenčná zmluva na vydanie diela neupravuje inak, autor je oprávnený pred vydaním diela v primeranej lehote poskytnutej nadobúdateľom uskutočniť také zmeny diela, ktoré u nadobúdateľa nevyvolajú potrebu vynaložiť neprimerané náklady a ktorými sa nezmení povaha diela (ďalej len „autorská korektúra“).
(4)
Autor môže od licenčnej zmluvy na vydanie diela odstúpiť a požiadať o vrátenie originálu diela alebo rozmnoženiny diela alebo o zničenie rozmnoženiny diela, ak mu nadobúdateľ neumožní vykonať autorskú korektúru jeho diela alebo ak nadobúdateľ dielo použil spôsobom znižujúcim jeho hodnotu.
(5)
Ak je medzi tými istými zmluvnými stranami počas jedného kalendárneho roka uzavretých v inej ako písomnej forme viac licenčných zmlúv na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii, má každá zo zmluvných strán právo písomne požiadať druhú zmluvnú stranu o vydanie písomného súhrnného potvrdenia k 31. decembru kalendárneho roka o uzavretí týchto licenčných zmlúv; súhrnné potvrdenie musí obsahovať špecifikáciu diel, ktoré sú predmetom licencií, a podmienky podľa § 19 ods. 1 a 4 a § 66 až 69 a § 72, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Druhá zmluvná strana je povinná takéto súhrnné potvrdenie vydať do 30 dní od doručenia žiadosti na vydanie súhrnného potvrdenia. Ak sa právo na vydanie súhrnného potvrdenia neuplatní do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka, nárok na jeho vydanie zaniká. Ustanovenie § 65 ods. 4 sa v prípade vydania potvrdenia podľa prvej vety neuplatní.
(6)
Ak je medzi tými istými zmluvnými stranami počas jedného kalendárneho roka uzavretá v inej ako písomnej forme jedna licenčná zmluva na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii, použije sa ustanovenie § 65 ods. 4.
(7)
Nadobúdateľ je povinný autorovi bezodplatne poskytnúť najmenej jednu rozmnoženinu diela, ak je to možné od nadobúdateľa licencie spravodlivo požadovať; to neplatí pri licenčnej zmluve na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii.
§ 76
Verejná licencia
(1)
Autor môže ponúknuť udelenie licencie aj právnym úkonom smerujúcim voči neurčitým osobám. Konanie, z ktorého možno vyvodiť súhlas s podmienkami licencie, je prijatím takejto ponuky.
(2)
Autor môže udeliť nadobúdateľovi licenciu podľa odseku 1 výslovne aj na spôsob použitia diela, ktorý nie je v čase uzavretia licenčnej zmluvy podľa odseku 1 známy.
(3)
Licenciu podľa odseku 1 možno udeliť len ako nevýhradnú a bezodplatnú a nemožno ju vypovedať.
(4)
Ustanovenia § 19 ods. 1 a 4 a § 65 až 69 sa na licenciu udelenú podľa odseku 1 použijú primerane.
Druhý oddiel
Kolektívna licenčná zmluva
§ 77
(1)
Organizácia kolektívnej správy môže uzavrieť kolektívnu licenčnú zmluvu s právnickou osobou, ktorá združuje osoby podľa § 165 ods. 1. Kolektívnou licenčnou zmluvou organizácia kolektívnej správy udeľuje súhlas na použitie diela nositeľa práv, ku ktorému vykonáva správu majetkových práv.
(2)
Z kolektívnej licenčnej zmluvy vznikajú práva a povinnosti len jednotlivému členovi právnickej osoby podľa odseku 1 od okamihu, keď s ňou písomne prejaví súhlas voči tejto právnickej osobe, ktorá je o tom povinná bezodkladne písomne informovať organizáciu kolektívnej správy.
(3)
Kolektívna licenčná zmluva musí mať písomnú formu a možno ju uzatvoriť len ako nevýhradnú.
(4)
Ustanovenia § 65 až 69 sa použijú primerane.
Tretí oddiel
Hromadná licenčná zmluva
§ 78
Všeobecné ustanovenia
(1)
Hromadnou licenčnou zmluvou môže udeliť organizácia kolektívnej správy nadobúdateľovi súhlas na použitie viacerých diel nositeľov práv zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv.
(2)
Hromadná licenčná zmluva musí byť uzavretá v písomnej forme, prostredníctvom elektronických prostriedkov vrátane webového sídla organizácie kolektívnej správy za predpokladu, že nevzniká pochybnosť o obsahu zmluvy, totožnosti zmluvných strán a o prejave vôle zmluvných strán. Ak je návrh na uzavretie hromadnej licenčnej zmluvy urobený prostredníctvom elektronických prostriedkov vrátane webového sídla organizácie kolektívnej správy, úkon nadobúdateľa, z ktorého možno vyvodiť jeho súhlas s podmienkami tohto návrhu, nadobúda účinnosť okamihom, keď vyjadrenie tohto súhlasu dôjde organizácii kolektívnej správy.
(3)
Ak bola hromadná licenčná zmluva uzavretá prostredníctvom elektronických prostriedkov vrátane webového sídla organizácie kolektívnej správy, organizácia kolektívnej správy je povinná nadobúdateľovi vydať na jeho písomnú žiadosť písomné potvrdenie o uzavretí hromadnej licenčnej zmluvy obsahujúce špecifikáciu diel, ktoré sú predmetom licencie alebo ich druhové určenie a podmienky podľa § 19 ods. 1 a 4 a § 66 až 69, na ktorých sa zmluvné strany dohodli. Ak sa právo podľa prvej vety neuplatní v lehote 15 dní od uzavretia hromadnej licenčnej zmluvy, nárok na vydanie tohto potvrdenia zaniká.
(4)
Hromadnú licenčnú zmluvu možno uzatvoriť len ako nevýhradnú. Ustanovenia § 65 až 69 sa na hromadnú licenčnú zmluvu použijú primerane.
Rozšírená hromadná licenčná zmluva
§ 79
(1)
Organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a je takto uvedená v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4, môže uzavrieť s nadobúdateľom rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udeľuje súhlas na použitie všetkých diel nositeľov práv
a)
zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv a
b)
ktorí nie sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 a nevylúčili kolektívnu správu práv k týmto dielam podľa odseku 2.
(2)
Nositeľ práv podľa odseku 1 písm. b) je oprávnený vylúčiť kolektívnu správu svojich majetkových práv ku všetkým alebo k niektorému zo svojich diel prostredníctvom rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy písomným oznámením organizácii kolektívnej správy podľa odseku 1, ktorá o tom bez zbytočného odkladu informuje nadobúdateľa licencie.
(3)
Nositeľovi práv podľa odseku 1 písm. b) patria rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy ako nositeľom práv, ktorí sú organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164, vrátane primeraného uplatnenia práv a povinností vo vzťahu k organizácii kolektívnej správy, pokiaľ ide o výber, prerozdelenie a vyplatenie odmien a iných peňažných plnení.
(4)
Rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu uzatvára organizácia kolektívnej správy s nadobúdateľom najdlhšie na jeden rok. Doba trvania rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy sa predlžuje vždy o ďalší rok, ak
a)
niektorá zo zmluvných strán písomne, najneskôr mesiac pred koncom doby trvania rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy, neprejavila vôľu túto zmluvu ukončiť alebo
b)
organizácia kolektívnej správy neprestala počas doby trvania rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy spĺňať podmienku podľa odseku 1.
(5)
Informáciu o spôsobilosti organizácie kolektívnej správy uzavrieť rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa odseku 1 uvedie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v evidencii organizácií kolektívnej správy podľa § 152 ods. 4.
§ 80
Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas na
a)
technické predvedenie diela alebo verejný prenos diela v prevádzkarni alebo v inom priestore prostredníctvom technického zariadenia, to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti,
b)
použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním verejnosti alebo verejným rozširovaním jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
c)
živé predvedenie literárnych diel,
d)
vysielanie diel vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,
e)
nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela,
f)
sprístupňovanie rozmnoženiny diela verejnosti,
g)
retransmisiu diel okrem káblovej retransmisie.
§ 81
Multiteritoriálna hromadná licenčná zmluva na on-line použitie hudobných diel
(1)
Multiteritoriálnou licenčnou zmluvou na on-line použitie hudobných diel udeľuje organizácia kolektívnej správy súhlas na použitie viacerých hudobných diel vzťahujúci sa na územie viac než jedného členského štátu alebo zmluvného štátu, a to vyhotovením rozmnoženiny hudobných diel on-line a verejným prenosom hudobných diel on-line.
(2)
Na základe osobitného splnomocnenia podľa § 184 ods. 5 môže organizácia kolektívnej správy udeliť súhlas podľa odseku 1 aj na použitie hudobných diel, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv iná organizácia kolektívnej správy.
(3)
Nadobúdateľ licencie na základe zmluvy podľa odseku 1 (ďalej len „poskytovateľ služby na on-line použitie hudobných diel“) je povinný informovať organizáciu kolektívnej správy o skutočnom použití hudobných diel, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Organizácia kolektívnej správy umožní poskytovateľovi služby na on-line použitie hudobných diel poskytovať tieto informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov.
(4)
Organizácia kolektívnej správy monitoruje použitie hudobných diel na základe zmluvy podľa odseku 1 a vedie o tomto použití záznamy.
(5)
Zmluvu podľa odseku 1 nemožno uzatvoriť na použitie hudobných diel šírením v rámci programovej služby prostredníctvom internetu, ktoré je uskutočňované simultánne s vysielaním tejto programovej služby jej vysielateľom alebo sprístupňovaním záznamu vysielania prostredníctvom internetu jeho vysielateľom.
SIEDMA HLAVA
OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH DIELACH
Prvý oddiel
Osobitné ustanovenia o audiovizuálnom diele
§ 82
Audiovizuálne dielo a originál audiovizuálneho diela
(1)
Audiovizuálne dielo je dielo vytvorené filmovými tvorivými postupmi, ako aj výberom a spracovaním diel audiovizuálne použitých bez ohľadu na formu a spôsob ich spracovania, vnímateľné prostredníctvom technického zariadenia ako sled zaznamenaných, zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho.
(2)
Originálom audiovizuálneho diela je prvý audiovizuálny záznam tohto diela.
§ 83
Autorstvo audiovizuálneho diela
(1)
Ak je audiovizuálne dielo zapísané v Medzinárodnom zozname audiovizuálnych diel,27) za jeho autora sa považuje osoba zapísaná v tomto zozname, kým sa nepreukáže opak; to neplatí, ak je tento zápis v rozpore s odsekom 2 alebo s iným vyhlásením uvedeným v tomto zozname.
(2)
Za autorov audiovizuálneho diela sa považujú režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo, a iná fyzická osoba, len ak sa na vytvorení audiovizuálneho diela podieľala tvorivou duševnou činnosťou.
(3)
Ak sa na tvorbe audiovizuálneho diela podieľalo viacero fyzických osôb podľa odseku 2, primerane sa uplatnia ustanovenia § 15.
(4)
Práva autorov audiovizuálne použitých diel zostávajú zachované.
§ 84
Výrobca originálu audiovizuálneho diela
Výrobca originálu audiovizuálneho diela je osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila vytvorenie audiovizuálneho diela a je výrobcom prvého audiovizuálneho záznamu tohto diela.
§ 85
Audiovizuálne použité dielo
(1)
Audiovizuálne použitým dielom je dielo, ktoré so súhlasom jeho autora je autorom audiovizuálneho diela
a)
adaptované pre vytvorenie audiovizuálneho diela,
b)
spracované alebo inak použité a vložené do audiovizuálneho diela ako jeho súčasť alebo
c)
vložené do audiovizuálneho diela ako jeho súčasť.
(2)
Vloženie audiovizuálne použitého diela do audiovizuálneho diela nie je spojením týchto diel.
§ 86
Výkon práv k audiovizuálnemu dielu
(1)
Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela, ak od autorov audiovizuálneho diela získal písomný súhlas na vyhotovenie originálu audiovizuálneho diela a dohodol sa s nimi na odmene za vytvorenie audiovizuálneho diela a na odmene alebo spôsobe jej určenia osobitne za každé jednotlivé použitie audiovizuálneho diela; na dohodu o odmene za použitie diela sa vzťahuje ustanovenie § 69 ods. 1 až 3.
(2)
Ak výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu podľa odseku 1, platí, že
a)
má výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na celý čas trvania majetkových práv na použitie audiovizuálneho diela alebo jeho časti v znení pôvodnom, dabovanom alebo doplnenom o titulky, a to s možnosťou udelenia sublicencie alebo postúpenia licencie,
b)
je povinný previesť odmenu za káblovú retransmisiu audiovizuálneho diela, ktorú mu vyplatí príslušná organizácia kolektívnej správy bez zbytočného odkladu po takomto vyplatení v prospech autorov audiovizuálneho diela, a
c)
právo autorov audiovizuálneho diela na náhradu odmeny a na primeranú odmenu zostávajú zachované.
(3)
Zánikom právneho vzťahu podľa odseku 1 zostávajú práva a povinnosti podľa odseku 2 nedotknuté.
(4)
Ak nie je dohodnuté inak, platí pre prípad, ak autor audiovizuálne použitého diela podľa § 85 ods. 1 písm. b) a c) udelil výrobcovi originálu audiovizuálneho diela písomný súhlas na vloženie audiovizuálne použitého diela do audiovizuálneho diela a dohodol sa s ním na odmene alebo spôsobe jej určenia za použitie audiovizuálne použitého diela, že výrobca originálu audiovizuálneho diela
a)
má súhlas na spracovanie alebo inú zmenu audiovizuálne použitého diela pre vytvorenie audiovizuálneho diela a jeho zaznamenanie audiovizuálnym záznamom v znení pôvodnom, dabovanom alebo doplnenom o titulky,
b)
má výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv na použitie audiovizuálne použitého diela spolu s použitím audiovizuálneho diela, a to s možnosťou udelenia sublicencie alebo postúpenia licencie,
c)
je povinný previesť odmenu za káblovú retransmisiu audiovizuálne použitého diela, ktorú mu vyplatí príslušná organizácia kolektívnej správy, bez zbytočného odkladu po takomto vyplatení v prospech autora audiovizuálne použitého diela.
(5)
Na dohodu o odmene za použitie audiovizuálne použitého diela podľa odseku 4 sa primerane vzťahuje ustanovenie § 69.
(6)
Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa primerane použijú aj na umelecký výkon, zvukový záznam alebo audiovizuálny záznam použitý v audiovizuálnom diele. Práva výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu alebo výrobcu audiovizuálneho záznamu na náhradu odmeny podľa § 36 ods. 2 a na primeranú odmenu podľa § 99, 110 a 119 zostávajú zachované.
(7)
Práva autorov audiovizuálne použitých diel na náhradu odmeny a na primeranú odmenu zostávajú zachované.
Druhý oddiel
Osobitné ustanovenia o počítačovom programe
§ 87
(1)
Počítačový program, ktorým je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení, je chránený podľa tohto zákona, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom jeho rozhrania, nie sú chránené podľa tohto zákona.
(2)
Ak ustanovenia odseku 1 a § 88 a 89 neustanovujú inak, vzťahujú sa na počítačový program a jeho autora primerane ustanovenia tejto časti.
§ 88
Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu počítačového programu alebo rozmnoženiny počítačového programu prevodom užívacieho práva zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným odplatným prevodom originálu počítačového programu alebo rozmnoženiny počítačového programu na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál počítačového programu alebo rozmnoženinu počítačového programu, ktorá bola predmetom tohto prevodu.
§ 89
Výnimky a obmedzenia majetkových práv autora k počítačovému programu
(1)
Osoba oprávnená užívať rozmnoženinu počítačového programu (ďalej len „oprávnený užívateľ“) nesmie používať počítačový program v rozpore s bežným využitím počítačového programu a nesmie neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov autora počítačového programu.
(2)
Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ, ak bez súhlasu autora počítačového programu
a)
použije počítačový program na účel riadneho využitia počítačového programu vrátane opravy jeho chýb, ak nie je dohodnuté inak,
b)
vyhotoví záložnú rozmnoženinu počítačového programu na účel zabezpečenia riadneho využitia počítačového programu,
c)
skúma, študuje alebo skúša funkčnosť počítačového programu na účel určenia myšlienky alebo princípov, ktoré sú základom akejkoľvek časti počítačového programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, prenosu, overovania funkčnosti a ukladania počítačového programu do pamäte počítača.
(3)
Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie k počítačovému programu, ktorý vyhotoví bez súhlasu autora počítačového programu rozmnoženinu zdrojového kódu alebo strojového kódu počítačového programu alebo jeho časti alebo preloží formu zdrojového kódu alebo strojového kódu počítačového programu alebo jeho časti v rozsahu nevyhnutnom na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti počítačového programu s inými nezávisle vytvorenými počítačovými programami, ak táto informácia nebola predtým bežne dostupná. Informáciu získanú podľa prvej vety nemožno použiť na
a)
dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
b)
poskytnutie iným osobám s výnimkou, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
c)
zabezpečenie vývoja, výroby alebo obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný vo svojom vyjadrení, alebo na akúkoľvek inú činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora počítačového programu.
(4)
Za použitie podľa odsekov 2 a 3 nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
(5)
Ustanovenia § 37, 44, 54, 55 a § 60 ods. 4 sa použijú primerane vo vzťahu k autorovi počítačového programu, oprávnenému užívateľovi a nadobúdateľovi licencie.
ÔSMA HLAVA
OSOBITNÉ REŽIMY TVORBY
§ 90
Zamestnanecké dielo
(1)
Dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu sa považuje za zamestnanecké dielo.
(2)
Zamestnaneckým dielom je aj dielo vytvorené autorom, ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnickej osoby alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby, alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, na splnenie povinností vyplývajúcich mu z členstva v orgáne tejto právnickej osoby, ktorá sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa.
(3)
Zamestnaneckým dielom je aj dielo vytvorené autorom, ktorý je zamestnancom dočasne prideleným k zamestnávateľovi na výkon práce.28) Takýto zamestnávateľ sa považuje za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca.
(4)
Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Pri výkone majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom nesmie autor udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela a autor je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu.
(5)
Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových práv autora postúpiť tretej osobe, ak nie je dohodnuté inak.
(6)
Ak zamestnávateľ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas aj na
a)
zverejnenie diela,
b)
označenie diela menom, obchodným menom alebo názvom zamestnávateľa,
c)
dokončenie diela, zmenu diela alebo iný zásah do diela.
(7)
Smrťou alebo zánikom zamestnávateľa oprávneného vykonávať majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu bez právneho nástupcu právo výkonu majetkových práv zamestnávateľa zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor.
(8)
Zánikom právnych vzťahov podľa odsekov 1 až 3 zostávajú práva a povinnosti podľa odsekov 4 až 6 nedotknuté.
(9)
Ak zamestnávateľ nevykonáva majetkové práva k zamestnaneckému dielu vôbec alebo ich vykonáva nedostatočne, má autor právo požadovať, aby mu zamestnávateľ udelil za obvyklých podmienok licenciu na použitie zamestnaneckého diela. Zamestnávateľ nie je povinný licenciu podľa prvej vety udeliť, ak je to v rozpore s jeho oprávnenými záujmami alebo je na strane zamestnávateľa iný závažný dôvod na odmietnutie udelenia takejto licencie.
§ 91
Dielo na objednávku
(1)
Dielo na objednávku je dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o dielo.29) Ak autor vytvoril dielo na objednávku, platí, že udelil súhlas na jeho použitie na účel vyplývajúci zo zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Objednávateľ je oprávnený použiť toto dielo na iný účel len so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Autor je oprávnený dielo na objednávku sám použiť, ako aj udeliť súhlas na jeho použitie, ak nie je dohodnuté inak a ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa.
(3)
Odseky 1 a 2 sa primerane vzťahujú aj na dielo vytvorené v rámci verejnej súťaže.30)
(4)
Na počítačový program, databázu podľa § 131 a kartografické dielo vytvorené celkom alebo sčasti na objednávku sa vzťahujú ustanovenia o zamestnaneckom diele; objednávateľ sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa, ustanovenie § 90 ods. 9 sa nepoužije.
(5)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na audiovizuálne dielo.
§ 92
Spoločné dielo
(1)
Spoločné dielo je dielo, ktoré vytvorili dvaja alebo viacerí autori na podnet a pod vedením osoby, ktorá usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia tohto diela. Tvorivé vklady autorov zahrnuté do spoločného diela nie je možné samostatne použiť.
(2)
Na výkon práv k spoločnému dielu sa primerane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele.
(3)
Ak tvorbu spoločného diela usmerňovali a zabezpečovali dve alebo viaceré osoby, nakladajú so spoločným dielom spoločne, ak nie je dohodnuté inak.
(4)
Smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby podľa odseku 1 bez právneho nástupcu jej právo výkonu majetkových práv k spoločnému dielu zaniká a majetkové práva k spoločnému dielu vykonávajú autori; ustanovenia § 15 sa použijú primerane.
§ 93
Školské dielo
(1)
Školské dielo je dielo vytvorené dieťaťom, žiakom alebo študentom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k škole.
(2)
Autor školského diela je na návrh školy povinný uzavrieť so školou nevýhradnú a bezodplatnú licenčnú zmluvu o použití školského diela spôsobom, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný, ak to možno od autora školského diela spravodlivo požadovať. Ak autor školského diela odmietne licenčnú zmluvu podľa prvej vety uzatvoriť, škola sa môže domáhať, aby obsah licenčnej zmluvy určil súd.
(3)
Škola môže požadovať, aby jej autor školského diela zo získanej odmeny za použitie školského diela nahradil náklady vynaložené na vytvorenie školského diela, a to podľa okolností až do ich skutočnej výšky.
TRETIA ČASŤ
PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM
PRVÁ HLAVA
PRÁVA VÝKONNÉHO UMELCA
§ 94
Umelecký výkon a výkonný umelec
(1)
Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo iným spôsobom.
(2)
Výkonný umelec je fyzická osoba, ktorá osobne podá umelecký výkon tak, že spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak tvorivo vykonáva umelecké dielo alebo dielo tradičnej ľudovej kultúry, najmä spevák, hudobník, dirigent, herec, tanečník alebo artista.
§ 95
Obsah práva výkonného umelca
Právo výkonného umelca zahŕňa výhradné osobnostné práva a výhradné majetkové práva.
§ 96
Výhradné osobnostné práva výkonného umelca
Na výkonného umelca a na jeho umelecký výkon sa primerane vzťahujú ustanovenia § 18.
Výhradné majetkové práva výkonného umelca
§ 97
(1)
Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon a právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu.
(2)
Umelecký výkon je možné použiť iba so súhlasom výkonného umelca, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Použitím umeleckého výkonu, na ktoré udeľuje výkonný umelec súhlas podľa odseku 1, je
a)
verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu okrem vysielania,
b)
vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,
c)
vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,
d)
verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
nájmom alebo
3.
vypožičaním,
e)
sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.
(4)
Ak nie je dohodnuté inak, pri nakladaní s právami k umeleckému výkonu vytvorenému kolektívne pri vykonaní toho istého umeleckého diela alebo diela tradičnej ľudovej kultúry viacerými výkonnými umelcami, ktorými sú členovia orchestra, zboru, tanečného súboru alebo iného umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia, týchto výkonných umelcov v ich mene a na ich účet zastupuje spoločný zástupca; to sa nevzťahuje na výkon práv sólistu a dirigenta. Spoločným zástupcom je umelecký vedúci umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia, ak je takýto ustanovený. Ak väčšina členov umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia určí za spoločného zástupcu inú osobu ako umeleckého vedúceho, ktorej udelí písomné splnomocnenie, spoločným zástupcom je táto osoba.
(5)
Na právo výkonného umelca udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 2.
§ 98
(1)
Majetkové práva výkonného umelca nezanikajú udelením súhlasu podľa § 65, výkonný umelec je povinný strpieť použitie umeleckého výkonu inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.
(2)
Majetkové práva výkonného umelca sú neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou; to sa nevzťahuje na pohľadávky vzniknuté z majetkových práv výkonného umelca.
(3)
Majetkové práva výkonného umelca sú predmetom dedičstva.
§ 99
Právo výkonného umelca na primeranú odmenu
(1)
Ak výkonný umelec nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu umeleckého výkonu alebo rozmnoženiny umeleckého výkonu nájmom vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol zaznamenaný na zvukový záznam alebo bol použitý pri tvorbe audiovizuálneho diela, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál audiovizuálneho diela, rozmnoženinu audiovizuálneho diela alebo zvukový záznam verejne rozširovať nájmom.
(2)
Výkonný umelec má právo na primeranú odmenu za použitie
a)
zaznamenaného umeleckého výkonu technickým predvedením,
b)
zaznamenaného umeleckého výkonu verejným prenosom okrem sprístupňovania záznamu umeleckého výkonu verejnosti a
c)
nezaznamenaného umeleckého výkonu vysielaním.
(3)
Primeraná odmena musí zodpovedať rozsahu, účelu a času použitia umeleckého výkonu.
(4)
Práv podľa odsekov 1 a 2 sa nemožno vzdať.
§ 100
Právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu
(1)
Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv za jednorazovú odmenu, vzniká výkonnému umelcovi právo na dodatočnú odmenu za použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu za každý celý rok bezprostredne nasledujúci po 50. roku
a)
odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo
b)
od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, ak k vydaniu nedošlo.
(2)
Práva podľa odseku 1 sa výkonný umelec nemôže vzdať.
§ 101
Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu, ktorou udelil výhradný súhlas na použitie svojho zaznamenaného umeleckého výkonu všetkými spôsobmi známymi v čase uzavretia tejto zmluvy, v neobmedzenom rozsahu a na celý čas trvania majetkových práv za opakovanú odmenu, výrobca zvukového záznamu nie je oprávnený po 50. roku
a)
odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo
b)
od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu zrážať z tejto odmeny žiadne sumy, ak k vydaniu nedošlo.
§ 102
Trvanie majetkových práv výkonného umelca
(1)
Majetkové práva výkonného umelca podľa § 97 až 101 trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu.
(2)
Ak počas doby podľa odseku 1 došlo k vydaniu zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu umeleckého výkonu, majetkové práva výkonného umelca trvajú 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo prvom oprávnenom verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr. Ak počas tejto doby došlo k vydaniu audiovizuálneho záznamu alebo verejnému prenosu audiovizuálneho záznamu umeleckého výkonu, majetkové práva výkonného umelca trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo prvom oprávnenom verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr.
(3)
Trvanie majetkových práv výkonného umelca sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
§ 103
Výnimky a obmedzenia majetkových práv výkonného umelca
(1)
Na výnimky a obmedzenia majetkových práv výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2)
Do práva výkonného umelca nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu výkonného umelca vyhotoví záznam jeho umeleckého výkonu v prípadoch podľa § 39, 40 a § 42 až 51 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
§ 104
Na výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
§ 105
Odstúpenie od licenčnej zmluvy z dôvodu dodatočného nevyužívania výhradnej licencie
(1)
Ak výkonný umelec uzavrel s výrobcom zvukového záznamu jeho umeleckého výkonu zmluvu podľa § 100 a po uplynutí 50 rokov odo dňa prvého oprávneného vydania zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, alebo ak k vydaniu nedošlo, od prvého oprávneného verejného prenosu zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu, výrobca zvukového záznamu tohto umeleckého výkonu verejne nerozširuje rozmnoženiny tohto zvukového záznamu odplatným prevodom vlastníckeho práva v dostatočnom množstve ani ich nesprístupňuje verejnosti, výkonný umelec môže od zmluvy podľa § 100 odstúpiť.
(2)
Práva na odstúpenie od licenčnej zmluvy podľa odseku 1 sa výkonný umelec nemôže vzdať.
(3)
Odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 nadobudne účinnosť po uplynutí lehoty jedného roka odo dňa doručenia odstúpenia výrobcovi zvukového záznamu, ak počas trvania tejto lehoty výrobca zvukového záznamu nepoužije zvukový záznam umeleckého výkonu oboma spôsobmi použitia zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa odseku 1.
§ 106
Na výkonného umelca a jeho umelecký výkon sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 1, § 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, § 20 ods. 1 a 2, § 21, 22, 24, § 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a § 90 až 93.
DRUHÁ HLAVA
PRÁVA VÝROBCU ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU
§ 107
Zvukový záznam a výrobca zvukového záznamu
(1)
Zvukový záznam je záznam zvukov vnímateľný sluchom bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky zaznamenávajú. Záznam zvukovej zložky audiovizuálneho diela sa za zvukový záznam nepovažuje.
(2)
Výrobca zvukového záznamu je osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.
§ 108
Obsah práva výrobcu zvukového záznamu
Právo výrobcu zvukového záznamu zahŕňa výhradné majetkové práva.
Výhradné majetkové práva výrobcu zvukového záznamu
§ 109
(1)
Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam a právo udeliť súhlas na použitie zvukového záznamu.
(2)
Zvukový záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu zvukového záznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Použitím zvukového záznamu, na ktoré udeľuje výrobca zvukového záznamu súhlas podľa odseku 1, je
a)
vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,
b)
verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
nájmom alebo
3.
vypožičaním,
c)
vysielanie zvukového záznamu,
d)
sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.
(4)
Na právo výrobcu zvukového záznamu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 2.
(5)
Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu sú prevoditeľné.
§ 110
Právo výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu
Výrobca zvukového záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie zvukového záznamu
a)
technickým predvedením,
b)
verejným prenosom okrem vysielania a sprístupňovania verejnosti.
§ 111
Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu
(1)
Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto doby došlo k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového záznamu, majetkové práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo prvom oprávnenom verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr.
(2)
Ak došlo k odstúpeniu od zmluvy podľa § 105, majetkové práva výrobcu zvukového záznamu zanikajú.
(3)
Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
§ 112
Osobitné povinnosti výrobcu zvukového záznamu vo vzťahu k vyplateniu dodatočnej odmeny pre výkonného umelca
(1)
Výrobca zvukového záznamu je povinný každoročne zaplatiť výkonnému umelcovi prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej správy dodatočnú odmenu podľa § 100 vo výške 20 % z celkových príjmov získaných v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka za použitie zvukového záznamu umeleckého výkonu vyhotovením rozmnoženín tohto zvukového záznamu, verejným rozširovaním rozmnoženiny tohto zvukového záznamu prevodom vlastníckeho práva a sprístupňovaním tohto zvukového záznamu verejnosti.
(2)
Výrobca zvukového záznamu poskytne na požiadanie príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie nevyhnutné na zabezpečenie vyplácania dodatočnej odmeny podľa § 100 ods. 1.
§ 113
Na výnimky a obmedzenia majetkových práv výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
§ 114
Na výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
§ 115
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6, 7, 9 až 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 3, § 21, 22, 24, § 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a § 91 až 93.
TRETIA HLAVA
PRÁVA VÝROBCU AUDIOVIZUÁLNEHO ZÁZNAMU
§ 116
Audiovizuálny záznam a výrobca audiovizuálneho záznamu
(1)
Audiovizuálny záznam je záznam audiovizuálneho diela zaznamenaný ako sled zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho.
(2)
Audiovizuálny záznam je aj záznam obrazov sprevádzaných zvukom alebo bez neho, bez ohľadu na to, akým spôsobom a na akom nosiči sa tieto zvuky a obrazy zaznamenávajú.
(3)
Výrobca audiovizuálneho záznamu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.
§ 117
Obsah práva výrobcu audiovizuálneho záznamu
Právo výrobcu audiovizuálneho záznamu zahŕňa výhradné majetkové práva.
Výhradné majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu
§ 118
(1)
Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo použiť svoj audiovizuálny záznam a právo udeliť súhlas na použitie audiovizuálneho záznamu.
(2)
Audiovizuálny záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu audiovizuálneho záznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Použitím audiovizuálneho záznamu, na ktoré udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas podľa odseku 1, je
a)
vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho záznamu,
b)
verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
nájmom alebo
3.
vypožičaním,
c)
technické predvedenie audiovizuálneho záznamu,
d)
vysielanie audiovizuálneho záznamu,
e)
sprístupňovanie audiovizuálneho záznamu verejnosti.
(4)
Na právo výrobcu audiovizuálneho záznamu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 2.
(5)
Majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu sú prevoditeľné.
§ 119
Právo výrobcu audiovizuálneho záznamu na primeranú odmenu
Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie audiovizuálneho záznamu verejným prenosom okrem vysielania a sprístupňovania verejnosti.
§ 120
Trvanie majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu
(1)
Majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia audiovizuálneho záznamu. Ak počas tejto doby došlo k vydaniu audiovizuálneho záznamu alebo verejnému prenosu audiovizuálneho záznamu, majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo prvom oprávnenom verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr.
(2)
Trvanie majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
§ 121
Na výnimky a obmedzenia majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
§ 122
Na výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
§ 123
Na výrobcu audiovizuálneho záznamu a jeho audiovizuálny záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6,7, 9, 13, 16,§ 20 ods. 1 a 3, § 21, 22, 24, § 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a § 91 až 93.
ŠTVRTÁ HLAVA
PRÁVA VYSIELATEĽA
§ 124
Obsah práva vysielateľa
Právo vysielateľa zahŕňa výhradné majetkové práva.
Výhradné majetkové práva vysielateľa
§ 125
(1)
Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie a právo udeliť súhlas na použitie svojho vysielania.
(2)
Vysielanie je možné použiť iba so súhlasom vysielateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1, je
a)
verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok,
b)
vyhotovenie záznamu vysielania,
c)
vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania,
d)
verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
e)
retransmisia vysielania,
f)
sprístupňovanie záznamu vysielania verejnosti.
(4)
Na právo vysielateľa udeľovať súhlas na verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 2.
(5)
Majetkové práva vysielateľa sú prevoditeľné.
§ 126
Trvanie majetkových práv vysielateľa
(1)
Majetkové práva vysielateľa trvajú 50 rokov od vysielania.
(2)
Trvanie majetkových práv vysielateľa sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
§ 127
(1)
Na výnimky a obmedzenia majetkových práv vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2)
Do práva vysielateľa nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu vysielateľa vyhotoví záznam jeho vysielania v prípadoch podľa § 39 a 40 a 42 až 45 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
§ 128
Na vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia šiestej hlavy druhej časti tohto zákona.
§ 129
Na vysielateľa a jeho vysielanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6, 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 3, § 21, 22, 24, § 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a § 91.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRÁVA K DATABÁZE
PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O DATABÁZE
§ 130
(1)
Databázou je súbor navzájom nezávislých diel, údajov alebo iných navzájom nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami bez ohľadu na formu jeho vyjadrenia.
(2)
Práva nositeľov práv k jednotlivým súčastiam databázy zostávajú zachované.
(3)
Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami.
DRUHÁ HLAVA
AUTORSKÉ PRÁVO K DATABÁZE
§ 131
Ak je spôsob výberu alebo usporiadanie obsahu databázy výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, vzťahuje sa na túto databázu a jej autora primerane druhá časť tohto zákona, ak z § 132 až 140 nevyplýva inak; databázou je najmä zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo alebo výstava.
§ 132
Ak sa na tvorbe databázy podieľali dvaja alebo viacerí autori, uplatnia sa primerane ustanovenia tohto zákona o spoluautorstve.
§ 133
Výhradné majetkové práva k databáze
(1)
Autor databázy má právo použiť svoju databázu a právo udeliť súhlas na použitie databázy.
(2)
Databázu je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Použitím databázy, na ktoré udeľuje autor databázy súhlas podľa odseku 1, je
a)
vyhotovenie rozmnoženiny databázy,
b)
spracovanie databázy,
c)
verejné rozširovanie originálu databázy alebo rozmnoženiny databázy
1.
prevodom vlastníckeho práva,
2.
nájmom alebo
3.
vypožičaním,
d)
technické predvedenie databázy,
e)
verejný prenos databázy; to nezahŕňa vysielanie a retransmisiu.
§ 134
Obmedzenie majetkového práva k databáze
(1)
Do autorského práva k databáze nezasahuje osoba oprávnená užívať databázu, ktorá bez súhlasu autora databázy použije databázu na účel prístupu k jej obsahu alebo na účel jej bežného využitia.
(2)
Ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach podľa § 34 až 57 sa použijú primerane okrem ustanovenia § 42, ktoré sa použije iba vo vzťahu k databáze, ktorá nie je vytvorená v elektronickej forme.
TRETIA HLAVA
OSOBITNÉ PRÁVO K DATABÁZE
§ 135
(1)
Ak databáza vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, má zhotoviteľ databázy výhradné právo databázu použiť a udeliť súhlas na extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.
(2)
Zhotoviteľ databázy je osoba, ktorá iniciovala a zabezpečila zhotovenie databázy.
(3)
Extrakcia databázy je trvalé alebo dočasné vyhotovenie rozmnoženiny databázy prenesením celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom v akejkoľvek forme.
(4)
Reutilizácia databázy je akýkoľvek spôsob uvedenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti vrátane rozširovania jej rozmnoženín prevodom vlastníckeho práva a nájmom. Na zánik práva udeliť súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženiny databázy prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje § 22 ods. 2.
(5)
Konanie, ktoré je opakovanou a systematickou extrakciou alebo reutilizáciou nepodstatných častí obsahu databázy a je v rozpore s bežným využitím databázy a ktoré neprimerane zasahuje do právom chránených záujmov zhotoviteľa databázy, je zakázané.
(6)
Práva autora databázy nie sú dotknuté.
§ 136
Akákoľvek zmena obsahu databázy, ktorá je kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatná, alebo každý nový kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní, je zhotovením novej databázy.
§ 137
Práva zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 sú prevoditeľné.
§ 138
Výnimky a obmedzenia osobitného práva k databáze
(1)
Používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, ju nesmie používať v rozpore s bežným využitím databázy a nesmie neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov zhotoviteľa databázy.
(2)
Používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, nesmie spôsobiť ujmu nositeľom práv k jednotlivým súčastiam databázy.
(3)
Do osobitného práva k databáze nezasahuje používateľ databázy, ktorý bez súhlasu zhotoviteľa databázy vykoná extrakciu alebo reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti jej obsahu, a to na akýkoľvek účel.
(4)
Do osobitného práva k databáze, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, nezasahuje používateľ databázy, ktorý bez súhlasu zhotoviteľa databázy vykoná extrakciu alebo reutilizáciu podstatnej časti obsahu databázy, ak ide o
a)
extrakciu obsahu databázy, ktorá nie je zhotovená v elektronickej podobe, pre súkromnú potrebu,
b)
extrakciu na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, pri ktorom nedochádza k dosiahnutiu priameho alebo nepriameho obchodného prospechu, a uvedie sa označenie zhotoviteľa databázy a prameň,
c)
extrakciu alebo reutilizáciu v nevyhnutnom rozsahu na účel zabezpečenia
1.
verejnej bezpečnosti,
2.
priebehu správneho, trestného alebo súdneho konania alebo
3.
rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku.
§ 139
Trvanie osobitného práva k databáze
(1)
Právo zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 trvá 15 rokov odo dňa zhotovenia databázy alebo odo dňa, keď bol umožnený prístup verejnosti k databáze, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala neskôr.
(2)
Trvanie práva zhotoviteľa databázy podľa odseku 1 sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania podľa odseku 1.
§ 140
Ustanovenia § 9, § 20 ods. 1 a 3, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64, § 65 až 82 a § 91 sa primerane vzťahujú aj na zhotoviteľa databázy.
PIATA ČASŤ
SPRÁVA PRÁV
§ 141
(1)
Správou práv sa na účely tohto zákona rozumie správa výkonu majetkových práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, audiovizuálnemu záznamu, vysielaniu a databáze podľa § 131 (ďalej len „predmet ochrany“).
(2)
Správu práv vykonáva za nositeľa práv nezávislý subjekt správy alebo organizácia kolektívnej správy podľa tohto zákona, ak nie je v § 146 a 147 ustanovené inak.
§ 142
Nezávislý subjekt správy
(1)
Nezávislým subjektom správy je každá právnická osoba, ktorá je oprávnená na základe dohody s nositeľom práv spravovať majetkové práva v mene viacerých nositeľov práv a v záujme spoločného prospechu týchto nositeľov práv ako jediný alebo hlavný predmet svojej činnosti a ktorá
a)
nie je vo vlastníctve ani pod kontrolou, či už priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, nositeľov práv a
b)
svoju činnosť vykonáva na účel dosahovania zisku.
(2)
Na nezávislý subjekt správy sa vzťahujú povinnosti podľa ustanovení § 165 ods. 1 a 2, § 178, 180 a § 181 písm. a) až c) a f) až h). Dohľad nad plnením povinností podľa prvej vety vykonáva ministerstvo; ustanovenie § 155 sa použije primerane.
Kolektívna správa práv
§ 143
(1)
Kolektívnou správou práv je správa výkonu majetkových práv nositeľa práv podľa tohto zákona prostredníctvom organizácie kolektívnej správy.
(2)
Výkon kolektívnej správy práv je službou poskytovanou podľa tohto zákona.
§ 144
Organizácia kolektívnej správy
(1)
Právnická osoba oprávnená na základe zákona alebo dohôd s nositeľmi práv spravovať majetkové práva v mene viacerých nositeľov práv a v záujme spoločného prospechu týchto nositeľov práv ako jediný alebo hlavný účel svojej činnosti, je organizáciou kolektívnej správy, ak
a)
jej riadenie a kontrola sa uskutočňuje s účasťou nositeľov práv,
b)
kolektívnu správu práv vykonáva bez účelu dosahovania zisku a
c)
má sídlo na území Slovenskej republiky a bolo jej ministerstvom udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv (ďalej len „oprávnenie“).
(2)
Právnická osoba so sídlom v inom štáte vykonávajúca kolektívnu správu práv je oprávnená vykonávať kolektívnu správu práv na území Slovenskej republiky, ak
a)
jej riadenie a kontrola sa uskutočňuje s účasťou nositeľov práv alebo
b)
kolektívnu správu práv vykonáva bez účelu dosahovania zisku.
(3)
Organizácia kolektívnej správy zastupuje viacerých nositeľov práv vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na účet nositeľov práv.
(4)
Kolektívnou správou práv nie je zastupovanie nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv pri sprostredkovaní alebo uskutočnení inej činnosti v súvislosti s použitím jeho predmetu ochrany na účel dosahovania zisku.
(5)
Právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky nesmie vykonávať kolektívnu správu práv bez oprávnenia podľa § 151 ods. 6.
§ 145
Odbory kolektívnej správy práv
(1)
Odbor kolektívnej správy práv zahŕňa vymedzenie predmetu ochrany, ak ide o diela, vymedzenie ich druhu, s vymedzením majetkových práv, ktoré majú byť kolektívne spravované.
(2)
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv najmä v týchto odboroch kolektívnej správy práv:
a)
použitie predmetu ochrany vyhotovením jeho rozmnoženiny,
b)
použitie predmetu ochrany verejným rozširovaním jeho originálu alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
c)
použitie predmetu ochrany verejným rozširovaním jeho originálu alebo jeho rozmnoženiny
1.
nájmom,
2.
vypožičaním,
d)
použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti verejným vystavením,
e)
použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním vo forme
1.
živého predvedenia predmetu ochrany,
2.
technického predvedenia predmetu ochrany,
f)
použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti
1.
vysielaním,
2.
retransmisiou,
3.
sprístupňovaním verejnosti alebo
4.
iným spôsobom verejného prenosu,
g)
výber odmeny pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia,
h)
výber primeranej odmeny za použitie predmetu ochrany,
i)
výber dodatočnej odmeny za použitie predmetu ochrany.
Povinne kolektívne spravované práva
§ 146
(1)
Nositeľ práv nie je oprávnený na individuálny výkon svojich majetkových práv v odboroch kolektívnej správy podľa odseku 2.
(2)
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch kolektívnej správy:
a)
výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre súkromnú potrebu podľa § 42,
b)
výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany prostredníctvom reprografického zariadenia podľa § 43,
c)
výber odmeny pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia,
d)
výber primeranej odmeny za káblovú retransmisiu umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu, ktorý je originálom audiovizuálneho diela,
e)
výber dodatočnej odmeny za použitie zaznamenaného umeleckého výkonu podľa § 100,
f)
použitie diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou.
§ 147
(1)
Organizácia kolektívnej správy vykonávajúca správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 písm. d) a f) sa považuje za vykonávajúcu správu tohto práva aj vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1.
(2)
Ak kolektívnu správu práv v odbore použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou vykonáva viacero organizácií kolektívnej správy, nositeľ práv má možnosť výberu, ktorá z týchto organizácií kolektívnej správy sa považuje za vykonávajúcu správu jeho práva na použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou.
(3)
Ak organizácia kolektívnej správy vykonáva správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 aj vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, patria týmto nositeľom práv rovnaké práva a povinnosti ako tým nositeľom práv, ktorí sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 ods. 1.
Oprávnenie
§ 148
Žiadosť o udelenie oprávnenia
(1)
O udelení oprávnenia rozhoduje ministerstvo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
označenie štatutárneho orgánu žiadateľa, meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi,
c)
vymedzenie odboru kolektívnej správy práv.
(3)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa nie starší ako tri mesiace spolu s dokladom preukazujúcim založenie žiadateľa,
b)
štatút podľa § 149,
c)
doklad preukazujúci skutočnosti podľa odseku 2 písm. a) a b), ak tieto skutočnosti nevyplývajú z prílohy podľa písmena a),
d)
doklad, ktorým je
1.
písomný záväzok najmenej desiatich zahraničných organizácií kolektívnej správy, ktoré sú podľa práva iného štátu oprávnené na jeho území vykonávať kolektívnu správu práv vo vzťahu k rovnakému odboru kolektívnej správy práv, že budú so žiadateľom vzájomne zastupovať nositeľov práv na území, na ktorom vykonávajú kolektívnu správu práv, ak bude žiadateľovi udelené oprávnenie, alebo
2.
menný zoznam najmenej 1 000 nositeľov práv z iných štátov, ktorí záväzne prejavili záujem o kolektívnu správu svojich práv žiadateľom s uvedením miesta trvalého pobytu a podpisu týchto nositeľov práv, alebo
3.
zoznam najmenej 10 000 predmetov ochrany nositeľov práv z iných štátov, ktorí záväzne prejavili záujem o kolektívnu správu svojich práv k týmto predmetom ochrany žiadateľom, so špecifikáciou týchto predmetov ochrany,
e)
doklad, ktorým je menný zoznam nositeľov práv s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí záväzne prejavili záujem o kolektívnu správu svojich práv žiadateľom s uvedením miesta trvalého pobytu a podpisu týchto nositeľov práv,
f)
vzorový návrh dohody o zastupovaní nositeľa práv pri výkone kolektívnej správy práv vylučujúci diskriminačné podmienky vo vzťahu k individuálnemu výkonu majetkových práv.
(4)
Prílohy podľa odseku 3 písm. a) až c) žiadateľ priloží ako originál alebo ako osvedčenú rozmnoženinu. Žiadateľ, ktorý žiada o udelenie oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv k vysielaniu, prílohu podľa odseku 3 písm. d) neprikladá.
(5)
Prílohy podľa odseku 3 písm. a) až c), e) a f) žiadateľ priloží v štátnom jazyku. Ak je originál prílohy podľa odseku 3 písm. d) vyhotovený v inom ako štátnom jazyku nespĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, žiadateľ priloží aj jej úradný preklad do štátneho jazyka.
§ 149
Štatút
(1)
Štatút je vnútorný dokument organizácie kolektívnej správy prijatý žiadateľom, ktorý určuje jej vnútornú organizáciu, vzájomné vzťahy a právomoci jej orgánov a ďalšie podrobnosti o jej činnosti.
(2)
Štatút obsahuje
a)
podmienky členstva v organizácii kolektívnej správy založené na objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritériách vrátane podmienok výkonu práv člena organizácie kolektívnej správy,
b)
vymedzenie orgánov organizácie kolektívnej správy a ich právomocí,
c)
postupy na predchádzanie konfliktu záujmov vo vnútri organizácie kolektívnej správy vrátane postupov na zistenie, riadenie, monitorovanie a zverejnenie vzniknutého alebo možného konfliktu záujmov, ak takéto postupy nie sú obsiahnuté v osobitnom vnútornom predpise organizácie kolektívnej správy,
d)
postupy výkonu kontroly orgánom kontroly, ak takéto postupy nie sú obsiahnuté v osobitnom vnútornom predpise organizácie kolektívnej správy,
e)
ďalšie náležitosti podľa rozhodnutia organizácie kolektívnej správy.
§ 150
Žiadosť o zmenu oprávnenia
(1)
O zmene oprávnenia rozhoduje ministerstvo na základe písomnej žiadosti organizácie kolektívnej správy.
(2)
Zmenou oprávnenia je akákoľvek zmena vo vymedzení odborov kolektívnej správy práv.
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
b)
označenie štatutárneho orgánu organizácie kolektívnej správy, meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi,
c)
vymedzenie odboru kolektívnej správy práv.
(4)
Na prílohy žiadosti podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje § 148 ods. 3 písm. c) až f) a ods. 4 a 5.
§ 151
Konanie o udelenie oprávnenia a konanie o zmenu oprávnenia
(1)
Účastníkom konania o udelenie oprávnenia podľa § 148 je žiadateľ. Účastníkom konania o zmenu oprávnenia podľa § 150 je organizácia kolektívnej správy.
(2)
O žiadosti o udelenie oprávnenia podľa § 148 alebo o žiadosti o zmenu oprávnenia podľa § 150 (ďalej len „žiadosť“) rozhoduje ministerstvo do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti.
(3)
Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa § 148 ods. 2 alebo § 150 ods. 3 alebo prílohy podľa § 148 ods. 3 alebo § 150 ods. 4, ministerstvo vyzve účastníka konania na doplnenie žiadosti v určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 10 dní.
(4)
Ak účastník konania žiadosť v lehote podľa odseku 3 nedoplní, ministerstvo konanie zastaví. O následku nedoplnenia žiadosti ministerstvo účastníka konania poučí vo výzve podľa odseku 3. Lehotu podľa odseku 3 nemožno predĺžiť ani odpustiť jej zmeškanie.
(5)
Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 148 ods. 2 alebo § 150 ods. 3 a obsahuje prílohy podľa § 148 ods. 3 alebo § 150 ods. 4, ministerstvo rozhodne o udelení oprávnenia alebo o zmene oprávnenia.
(6)
Na základe rozhodnutia o udelení oprávnenia podľa odseku 5 ministerstvo vydá žiadateľovi bez zbytočného odkladu oprávnenie, ktoré obsahuje
a)
číslo oprávnenia a dátum jeho vydania,
b)
názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
c)
označenie rozhodnutia ministerstva o udelení oprávnenia,
d)
vymedzenie odboru kolektívnej správy práv.
(7)
Na základe rozhodnutia o zmene oprávnenia podľa odseku 5 ministerstvo vydá organizácii kolektívnej správy úplné znenie vydaného oprávnenia, ktoré obsahuje náležitosti podľa odseku 6 v znení zmien, o ktorých rozhodlo.
(8)
Ministerstvo udeľuje oprávnenie na dobu neurčitú.
§ 152
(1)
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená vykonávať kolektívnu správu práv podľa tohto zákona odo dňa doručenia oprávnenia.
(2)
Organizácia kolektívnej správy je povinná spĺňať podmienky udelenia oprávnenia počas celého obdobia výkonu kolektívnej správy práv.
(3)
Práva a povinnosti organizácie kolektívnej správy vyplývajúce z vydaného oprávnenia nemôžu byť predmetom prevodu ani prechodu na inú osobu.
(4)
Ministerstvo na svojom webovom sídle vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie, vrátane digitálnej rozmnoženiny oprávnenia. Evidencia obsahuje
a)
názov organizácie kolektívnej správy,
b)
sídlo organizácie kolektívnej správy,
c)
označenie štatutárneho orgánu a meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, označenie orgánu riadenia a meno a priezvisko osoby, ktorá je orgánom riadenia, alebo osôb, ktoré sú jeho členmi, ak je odlišný od štatutárneho orgánu,
d)
vymedzenie odboru kolektívnej správy práv a
e)
informáciu o tom, či organizácia kolektívnej správy uzatvára rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu podľa § 79 v danom kalendárnom roku.
(5)
Organizácia kolektívnej správy poskytne ministerstvu na účely vedenia evidencie informácie podľa odseku 4 písm. a) až c) vždy bez zbytočného odkladu po zmene takejto informácie a zoznam nositeľov práv, ktorých zastupuje podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky potrebný pre poskytnutie informácie podľa odseku 4 písm. e) najneskôr do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Za správnosť a pravdivosť údajov poskytnutých na účely vedenia evidencie podľa odseku 4 písm. a) až c) a e) zodpovedá organizácia kolektívnej správy.
§ 153
Konanie o odňatí oprávnenia
(1)
Ministerstvo začne konanie o odňatí oprávnenia z vlastného podnetu na základe vykonaného dohľadu nad výkonom kolektívnej správy práv podľa § 155 ods. 1 (ďalej len „dohľad“) alebo na žiadosť organizácie kolektívnej správy o odňatie oprávnenia. Účastníkom konania o odňatí oprávnenia je organizácia kolektívnej správy.
(2)
Ministerstvo rozhodne o odňatí oprávnenia, ak
a)
dodatočne zistí, že bolo vydané na základe nepravdivých údajov,
b)
organizácia kolektívnej správy prestala spĺňať podmienky na udelenie oprávnenia,
c)
náklady na výkon kolektívnej správy v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch presiahli príjmy z kolektívnej správy práv,
d)
organizácia kolektívnej správy o to požiada.
(3)
Ministerstvo môže rozhodnúť o odňatí oprávnenia, ak organizácia kolektívnej správy porušila povinnosť, ktorá podlieha dohľadu.
(4)
V rozhodnutí o odňatí oprávnenia ministerstvo určí lehotu, počas ktorej je organizácia kolektívnej správy, ktorej bolo oprávnenie odňaté, povinná vysporiadať svoje záväzky tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo porušeniu práv a oprávnených záujmov ňou zastupovaných nositeľov práv a osôb podľa § 165 ods. 1, ktorí s ňou uzavreli zmluvy; lehota určená ministerstvom nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov a dlhšia ako jeden rok odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí oprávnenia.
(5)
Ministerstvo zverejní rozhodnutie o odňatí oprávnenia v evidencii organizácií kolektívnej správy.
§ 154
Zánik oprávnenia
Oprávnenie zaniká dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o odňatí oprávnenia podľa tohto zákona alebo ku dňu zániku právnickej osoby, ktorej oprávnenie ministerstvo udelilo.
Dohľad
§ 155
(1)
Ministerstvo vykonáva dohľad preverovaním plnenia povinností organizácie kolektívnej správy podľa § 152 ods. 2 a 3, § 163,§ 164 ods. 1 a 2, § 165 ods. 1 a 3, § 169 ods. 1, § 170 ods. 1, § 171, § 172 ods. 1, § 173 ods. 1, § 174 až 185 z vlastného podnetu, ak § 157 ods. 2 neustanovuje inak.
(2)
Ministerstvo je pri výkone dohľadu oprávnené od organizácie kolektívnej správy vyžadovať informácie, doklady alebo iné podklady potrebné na riadny výkon dohľadu.
(3)
Organizácia kolektívnej správy je povinná na svoje náklady poskytnúť ministerstvu pravdivé a úplné informácie alebo podklady a súčinnosť, a to v rozsahu potrebnom na výkon dohľadu a v primeranej lehote určenej ministerstvom, ktorá nesmie byť kratšia ako desať dní.
§ 156
Sankcie
(1)
Ak organizácia kolektívnej správy nesplní povinnosť podľa § 155 ods. 3 a bez splnenia tejto povinnosti nie je možné pokračovať vo výkone dohľadu, ministerstvo jej uloží poriadkovú pokutu 500 eur, a to aj opakovane až do splnenia povinnosti podľa § 155 ods. 3. Konanie o uložení poriadkovej pokuty možno začať do troch mesiacov odo dňa nesplnenia povinnosti. Poriadkovú pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa nesplnenia povinnosti.
(2)
Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy alebo iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky porušila § 144 ods. 5, uloží jej pokutu 30 000 eur. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti podľa § 144 ods. 5 dozvedelo, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti podľa § 144 ods. 5 došlo.
(3)
Ak ministerstvo zistí, že nezávislý subjekt správy porušil povinnosť podľa § 142 ods. 2, uloží mu sankciu, ktorou je upozornenie na porušenie tohto zákona. V upozornení na porušenie tohto zákona ministerstvo určí primeranú lehotu na nápravu, ktorá nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov. Upozornenie na porušenie tohto zákona možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Ak nezávislý subjekt správy v lehote určenej v upozornení na porušenie tohto zákona nevykoná nápravu podľa rozhodnutia ministerstva alebo ak v tejto lehote poruší akúkoľvek povinnosť podľa § 142 ods. 2, uloží mu ministerstvo pokutu 50 000 eur. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti podľa § 142 ods. 2 dozvedelo, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti podľa § 142 ods. 2 došlo.
(4)
Pokuta uložená ministerstvom je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola pokuta uložená, nadobudlo právoplatnosť. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy porušila povinnosť, ktorá podlieha dohľadu, uloží organizácii kolektívnej správy sankciu, ktorou je upozornenie na porušenie tohto zákona. V upozornení na porušenie tohto zákona ministerstvo určí primeranú lehotu na nápravu, ktorá nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov. Upozornenie na porušenie tohto zákona možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(6)
Ak organizácia kolektívnej správy v lehote určenej v upozornení na porušenie tohto zákona nevykoná nápravu podľa rozhodnutia ministerstva alebo ak v tejto lehote poruší akúkoľvek povinnosť, ktorá podlieha dohľadu, ministerstvo môže rozhodnúť o odňatí oprávnenia tejto organizácii kolektívnej správy.
(7)
Ak organizácia kolektívnej správy opätovne porušila povinnosť, ktorá podlieha dohľadu, po vykonaní nápravy uloženej v upozornení na porušenie tohto zákona, a to v lehote dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým ministerstvo uložilo upozornenie na porušenie tohto zákona, môže ministerstvo rozhodnúť o odňatí oprávnenia tejto organizácii kolektívnej správy. Ak organizácia kolektívnej správy opätovne porušila povinnosť, ktorá podlieha dohľadu, po uplynutí lehoty dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým ministerstvo uložilo upozornenie na porušenie tohto zákona, ministerstvo uplatní postup podľa odseku 5.
(8)
Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za porušenie ktorej bola táto sankcia uložená.
§ 157
Výmena informácií medzi ministerstvom a príslušnými orgánmi
(1)
Ministerstvo môže požiadať príslušný orgán dohľadu iného členského štátu alebo zmluvného štátu (ďalej len „príslušný orgán“) o poskytnutie informácií súvisiacich s činnosťou organizácie kolektívnej správy so sídlom na území Slovenskej republiky pri výkone kolektívnej správy práv na území tohto členského štátu alebo zmluvného štátu.
(2)
Ministerstvo na odôvodnenú žiadosť príslušného orgánu poskytne bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu informácie súvisiace s činnosťou organizácie kolektívnej správy so sídlom na území tohto členského štátu alebo zmluvného štátu pri výkone kolektívnej správy práv na území Slovenskej republiky.
(3)
Ak sa ministerstvo domnieva, že organizácia kolektívnej správy so sídlom na území iného členského štátu alebo zmluvného štátu, ktorá vykonáva kolektívnu správu práv na území Slovenskej republiky, porušuje právo upravujúce kolektívnu správu práv členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom má táto organizácia kolektívnej správy sídlo, ministerstvo môže predložiť všetky relevantné informácie príslušnému orgánu členského štátu alebo zmluvného štátu, na území ktorého má táto organizácia kolektívnej správy sídlo. Ministerstvo môže spolu s predložením relevantných informácií požiadať príslušný orgán, aby prijal vhodné opatrenia v rámci jeho právomoci.
(4)
Ministerstvo na žiadosť príslušného orgánu o poskytnutie relevantných informácií a prijatie vhodných opatrení v rámci svojej právomoci podľa tohto zákona vo vzťahu k organizácii kolektívnej správy, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, pri výkone kolektívnej správy práv na území členského štátu alebo zmluvného štátu príslušného orgánu, poskytne príslušnému orgánu primeranú odpoveď na jeho žiadosť v lehote troch mesiacov od doručenia tejto žiadosti.
Členstvo a štruktúra organizácií kolektívnej správy
§ 158
Členstvo v organizácií kolektívnej správy
(1)
Členom organizácie kolektívnej správy môže byť nositeľ práv, právnická osoba združujúca nositeľov práv alebo iná organizácia kolektívnej správy.
(2)
Organizácia kolektívnej správy určí objektívne, transparentné a nediskriminačné podmienky členstva a účasti členov organizácie kolektívnej správy na rozhodovacom procese organizácie kolektívnej správy. Ak organizácia kolektívnej správy odmietne prijať uchádzača o členstvo za člena, je povinná uviesť dôvody neprijatia.
(3)
Ak organizácia kolektívnej správy zastupuje viac kategórií nositeľov práv v jednom odbore kolektívnej správy práv, môže si určiť kategórie členov.
(4)
Organizácia kolektívnej správy je povinná umožniť svojim členom komunikáciu s ňou, vrátane výkonu členských práv, prostredníctvom elektronickej pošty alebo aj inými elektronickými prostriedkami.
§ 159
Štruktúra organizácie kolektívnej správy
Organizácia kolektívnej správy bez ohľadu na právnu formu má tieto orgány:
a)
valné zhromaždenie,
b)
orgán riadenia a
c)
orgán kontroly.
§ 160
Valné zhromaždenie
(1)
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom organizácie kolektívnej správy a zasadá najmenej raz ročne.
(2)
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
a)
schvaľuje zmeny štatútu,
b)
volí a odvoláva
1.
orgán riadenia a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
2.
orgán kontroly a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
c)
schvaľuje zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia licenčných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a dodatočných odmien nositeľov práv vybraných organizáciou kolektívnej správy vrátane príjmov z vydania bezdôvodného obohatenia a náhrady škody (ďalej len „príjem z výkonu kolektívnej správy práv“),
d)
schvaľuje osobitné zásady použitia licenčných odmien, primeraných odmien a dodatočných odmien vybraných organizáciou kolektívnej správy, pri ktorých nie je možné určiť alebo nájsť nositeľa práv, ktorému prináležia (ďalej len „neidentifikované odmeny“) a náhrad odmien,
e)
schvaľuje návrh na použitie neidentifikovaných odmien,
f)
rozhoduje o vytvorení fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb v prospech členov a nositeľov práv vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok poskytovania finančných prostriedkov z tohto fondu,
g)
schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne v záujme nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti od jediného zdroja výnosov,
h)
schvaľuje zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv,
i)
schvaľuje nadobudnutie alebo prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku organizácie kolektívnej správy,
j)
schvaľuje návrh na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky alebo poskytnutie záruky na úver alebo pôžičku,
k)
schvaľuje návrh na splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie organizácie kolektívnej správy,
l)
schvaľuje návrh na založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť organizácie kolektívnej správy v inej právnickej osobe,
m)
na základe stanoviska orgánu kontroly schvaľuje výročnú správu a účtovnú závierku organizácie kolektívnej správy,
n)
rozhoduje o dobrovoľnom skončení výkonu kolektívnej správy práv podľa tohto zákona,
o)
berie na vedomie vyhlásenie podľa § 161 ods. 4 a § 162 ods. 4,
p)
rozhoduje o ďalších záležitostiach ustanovených štatútom.
(3)
Valné zhromaždenie môže poveriť orgán kontroly výkonom právomocí podľa odseku 2 písm. b) prvého bodu a písm. i) až l).
(4)
Členom valného zhromaždenia s hlasovacím právom je každý člen organizácie kolektívnej správy. Nositeľ práv zastupovaný organizáciou kolektívnej správy podľa § 164 ods. 1, ktorý nie je členom organizácie kolektívnej správy, má právo zúčastniť sa valného zhromaždenia a právo vyjadrovať sa na ňom ku všetkým otázkam, ktoré sa týkajú kolektívnej správy práv.
(5)
Podrobnosti o výkone hlasovacích práv člena valného zhromaždenia určí štatút. Štatút môže obmedziť výkon hlasovacích práv z hľadiska dĺžky trvania členstva v organizácii kolektívnej správy alebo výšky odmien prináležiacich členovi organizácie kolektívnej správy. Štatút nemôže zakázať výkon hlasovacích práv na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocneného zástupcu člena valného zhromaždenia. Splnomocnený zástupca môže zastupovať člena valného zhromaždenia vždy iba na jednom zasadnutí valného zhromaždenia.
(6)
Pozvánku na zasadnutie valného zhromaždenia spolu s programom zasadnutia valného zhromaždenia je organizácia kolektívnej správy povinná zverejniť v primeranej lehote pred jeho konaním na svojom webovom sídle.
§ 161
Orgán riadenia
(1)
Orgán riadenia je riadiacim orgánom organizácie kolektívnej správy a v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv môže vykonávať aj činnosti štatutárneho orgánu organizácie kolektívnej správy.
(2)
Člen orgánu riadenia je povinný vykonávať činnosti spojené s riadením organizácie kolektívnej správy s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so štatútom a ďalšími vnútornými predpismi organizácie kolektívnej správy.
(3)
Člen orgánu riadenia nesmie byť členom orgánu kontroly.
(4)
Člen orgánu riadenia je povinný každoročne písomne deklarovať valnému zhromaždeniu svoj vzťah k organizácii kolektívnej správy ako člen alebo nositeľ práv vrátane všetkých odmien a iných peňažných plnení, ktoré mu boli organizáciou kolektívnej správy vyplatené v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(5)
Pri výkone svojej funkcie je člen orgánu riadenia povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu.
§ 162
Orgán kontroly
(1)
Orgán kontroly vykonáva pravidelnú kontrolu riadenia a hospodárenia organizácie kolektívnej správy vrátane kontroly riadneho a včasného vyplácania odmien a ďalších peňažných plnení členom a nositeľom práv.
(2)
Ak má organizácia kolektívnej správy určené kategórie členov, musia byť tieto kategórie členov zastúpené v orgáne kontroly pomerne.
(3)
Člen orgánu kontroly nesmie byť členom orgánu riadenia.
(4)
Člen orgánu kontroly je povinný každoročne písomne deklarovať valnému zhromaždeniu svoj vzťah k organizácii kolektívnej správy ako člen alebo nositeľ práv vrátane všetkých odmien a iných peňažných plnení, ktoré mu boli organizáciou kolektívnej správy vyplatené v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(5)
Pri výkone svojej funkcie je člen orgánu kontroly povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu.
(6)
Členovia orgánu kontroly sú oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich s výkonom kolektívnej správy práv a hospodárením organizácie kolektívnej správy. Orgán riadenia je povinný takéto doklady poskytnúť bez zbytočného odkladu.
(7)
Orgán kontroly najmenej raz za rok predloží valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti.
Výkon kolektívnej správy práv
§ 163
Organizácia kolektívnej správy vykonáva kolektívnu správu s náležitou odbornou starostlivosťou a ak jej bolo udelené oprávnenie podľa § 151, v rozsahu udeleného oprávnenia.
§ 164
Zastupovanie nositeľov práv
(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná zastupovať za rovnakých podmienok a bez ohľadu na členstvo v organizácii kolektívnej správy každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv v písomne dohodnutom rozsahu predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv v súlade s vydaným oprávnením, ak o to nositeľ práv požiada. Organizácia kolektívnej správy môže odmietnuť zastupovanie nositeľa práv len na základe preukázaných objektívnych dôvodov, najmä ak by zastupovanie nositeľa práv bolo v rozpore s vydaným oprávnením alebo majetkové práva k predmetu zastúpenia nevznikli. Pred uzavretím dohody podľa prvej vety je organizácia kolektívnej správy povinná poskytnúť nositeľovi práv informácie o podmienkach zastupovania pri výkone kolektívnej správy práv. Organizácia kolektívnej správy je povinná začať výkon činností súvisiacich so zastupovaním od uzavretia dohody podľa prvej vety, ak nie je dohodnuté inak.
(2)
Organizácia kolektívnej správy je povinná za rovnakých podmienok zastupovať aj každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv podľa § 147 v súlade s vydaným oprávnením.
(3)
Predpokladom zastupovania nositeľa práv podľa odseku 1 nemôže byť skutočné použitie predmetu ochrany pred prevzatím zastupovania organizáciou kolektívnej správy.
(4)
Organizácia kolektívnej správy nesmie obmedziť individuálny výkon majetkových práv nositeľom práv zastupovaným podľa odseku 1 na nekomerčné účely. Organizácia kolektívnej správy môže určiť podrobnosti výkonu práva podľa prvej vety, najmä povinnosť informovať organizáciu kolektívnej správy o individuálnom výkone majetkových práv.
(5)
Nositeľ práv zastupovaný organizáciou kolektívnej správy podľa odseku 1 je oprávnený vylúčiť písomne kolektívnu správu svojich majetkových práv ku všetkým alebo k niektorému zo svojich predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv v súlade s vydaným oprávnením organizácie kolektívnej správy, pokiaľ nejde o výkon správy práv podľa § 146. Nositeľ práv je povinný písomne informovať organizáciu kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv podľa prvej vety pred uzavretím zmluvy, ktorou udelí súhlas na použitie jeho predmetu ochrany; inak platí, že k vylúčeniu kolektívnej správy práv nedošlo a nositeľ práv je stále zastupovaný organizáciou kolektívnej správy v pôvodne dohodnutom rozsahu.
(6)
Nositeľ práv má právo kedykoľvek vypovedať dohodu podľa odseku 1 vcelku alebo sčasti a bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je šesť mesiacov od doručenia prejavu vôle nositeľa práv organizácii kolektívnej správy, ak nie je v podmienkach zastupovania určené inak. Organizácia kolektívnej správy môže v podmienkach zastupovania určiť, že výpovedná doba uplynie do konca kalendárneho roka, v ktorom bola výpoveď doručená.
Vzťahy s používateľmi
§ 165
(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná v dobrej viere a za primeraných a nediskriminačných podmienok viesť s osobou, ktorá prejaví záujem o použitie predmetu ochrany, s osobou, ktorá je oprávnená na použitie predmetu ochrany bez povinnosti získať súhlas na použitie predmetu ochrany, alebo s osobou povinnou zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 (ďalej len „používateľ“) rokovania o uzavretí
a)
licenčnej zmluvy,
b)
hromadnej licenčnej zmluvy,
c)
kolektívnej licenčnej zmluvy,
d)
zmluvy o primeranej odmene, na ktorú sa môžu primerane uplatniť ustanovenia šiestej hlavy druhý a tretí oddiel druhej časti tohto zákona okrem § 81 alebo
e)
zmluvy o náhrade odmeny.
(2)
Organizácia kolektívnej správy a používateľ si navzájom poskytnú na účely uzatvárania zmlúv podľa odseku 1 všetky potrebné a úplné informácie.
(3)
Organizácia kolektívnej správy umožní používateľom komunikovať s ňou prostredníctvom elektronických prostriedkov.
(4)
Organizácia kolektívnej správy na žiadosť, ktorá obsahuje pravdivé a úplné informácie potrebné na uzatvorenie zmluvy, predloží používateľovi návrh zmluvy podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu od doručenia tejto žiadosti.
(5)
Ak organizácia kolektívnej správy nie je oprávnená zmluvu podľa odseku 1 uzavrieť, informuje o tejto skutočnosti používateľa bez zbytočného odkladu.
(6)
Používateľ je povinný poskytnúť organizácii kolektívnej správy pravdivé a úplné informácie o použití predmetov ochrany, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Podrobnosti o spôsobe, rozsahu a čase poskytnutia týchto informácií ustanoví zmluva podľa odseku 1, inak sa primerane použije § 166. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená pri výkone kontroly riadneho použitia predmetov ochrany vyhotovovať zvukové záznamy alebo audiovizuálne záznamy takéhoto použitia aj bez súhlasu používateľa alebo osôb prítomných na mieste výkonu takejto kontroly. Takto získané záznamy môže organizácia kolektívnej správy použiť výhradne na účely výkonu kolektívnej správy práv.
(7)
Ak je používateľ na základe zmluvy podľa odseku 1 povinný zaplatiť organizácii kolektívnej správy peňažné plnenie, organizácia kolektívnej správy vystaví používateľovi daňový doklad, ktorý obsahuje určenie jednotlivých predmetov ochrany alebo ich druhové vymedzenie, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Ak bol zmluvou podľa odseku 1 udelený aj súhlas na použitie predmetu ochrany, daňový doklad obsahuje pri určení predmetov ochrany aj vymedzenie spôsobov použitia týchto predmetov ochrany.
(8)
Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne na uzavretí zmluvy podľa odseku 1 alebo ak nepredloží používateľovi návrh zmluvy podľa odseku 4, môže používateľ požadovať, aby obsah takejto zmluvy vrátane odmeny a nahradenia vôle uzavrieť takúto zmluvu určil súd.31) Súd pri určení obsahu zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c) prihliada na druh predmetu ochrany, spôsob, rozsah, účel jeho použitia a na čas, v ktorom sa predmet ochrany bude používať.
(9)
Používateľ môže použiť predmety ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c) odo dňa podania návrhu na začatie konania podľa odseku 8, ak
a)
sa dohodne s organizáciou kolektívnej správy na ukladaní peňažných prostriedkov za použitie týchto predmetov ochrany na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky vedený organizáciou kolektívnej správy podľa § 169 ods. 6 alebo
b)
preukáže organizácii kolektívnej správy
1.
záručnou listinou vznik bankovej záruky32) za splnenie záväzku na zaplatenie peňažných prostriedkov za použitie týchto predmetov ochrany,
2.
notárskou zápisnicou uloženie peňažných prostriedkov za použitie týchto predmetov ochrany do notárskej úschovy,33)
3.
uznesením súdu prijatie peňažných prostriedkov za použitie týchto predmetov ochrany do úschovy súdu34) alebo
4.
zmluvou o vinkulácii peňažných prostriedkov na účte v banke alebo pobočke zahraničnej banky vznik vinkulácie na splnenie záväzku na zaplatenie peňažných prostriedkov za použitie týchto predmetov ochrany.35)
(10)
Používateľ je povinný splniť podmienky podľa odseku 9 písm. a) alebo písm. b) vo výške a v lehotách podľa poslednej dohodnutej zmluvy podľa odseku 1 a ak taká nie je, najmenej raz za tri kalendárne mesiace vo výške podľa platného a účinného sadzobníka odmien organizácie kolektívnej správy.
(11)
Organizácia kolektívnej správy nie je oprávnená s peňažnými prostriedkami podľa odseku 9 písm. a) nakladať až do právoplatného rozhodnutia súdu o návrhu podľa odseku 8.
(12)
Oprávnenie použiť spravované predmety ochrany podľa odseku 9 zanikne právoplatnosťou rozhodnutia súdu o návrhu podľa odseku 8. Nárok organizácie kolektívnej správy na zaplatenie odmeny za použitie predmetov ochrany, ktoré mali byť predmetom zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c) používateľom počas obdobia používania podľa odseku 9, zostáva zachovaný.
§ 166
(1)
Osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 je povinná organizácii kolektívnej správy poskytnúť informácie potrebné na riadny výkon kolektívnej správy práv.
(2)
Osoba podľa odseku 1 je povinná umožniť organizácii kolektívnej správy kontrolu svojej účtovnej evidencie alebo inej dokumentácie v rozsahu potrebnom na zistenie náhrady odmeny.
(3)
Organizácia kolektívnej správy nesmie informácie získané pri výkone kolektívnej správy práv využiť na iný účel ako na výkon kolektívnej správy práv. Ak osoba podľa odseku 1 poskytne organizácii kolektívnej správy informácie označené ako dôverné, nesmie organizácia kolektívnej správy tieto informácie prezradiť tretej osobe ani ich použiť pre seba v rozpore s účelom, na ktorý jej boli poskytnuté.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na používateľa predmetu ochrany, ktorý je povinný zaplatiť primeranú odmenu, a na osobu, ktorá predáva alebo sprostredkúva predaj vstupeniek na verejné kultúrne podujatie.
§ 167
(1)
Osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 oznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o druhu, počte a dovoznej cene alebo predajnej cene dovezených, prijatých, predaných alebo inak umiestnených nosičov, prístrojov alebo zariadení na účely predaja prvýkrát na trhu v Slovenskej republike vrátane predaja cez internet, alebo údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby, a to štvrťročne do desiateho dňa prvého mesiaca nasledujúceho kalendárneho štvrťroka; pri nesplnení tejto povinnosti ani v dodatočnej lehote určenej príslušnou organizáciou kolektívnej správy sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje na dvojnásobok. Sadzba náhrady odmeny sa zvyšuje na dvojnásobok aj v prípade, že bude zistený záporný rozdiel medzi výškou náhrad odmien podľa predložených informácií a správnou výškou náhrad odmien.
(2)
Osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 zaplatí náhradu odmeny podľa § 36 ods. 2 príslušnej organizácii kolektívnej správy štvrťročne, a to do konca prvého mesiaca bezprostredne nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.
(3)
Náhrada odmeny sa neuhrádza za technické zariadenie alebo nenahratý nosič záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a), ktoré boli vyvezené do tretieho štátu alebo odoslané do členského štátu. Náhrada odmeny sa neuhrádza ani za technické zariadenie alebo nenahratý nosič záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a), ktoré sa použijú preukázateľne výlučne pre vlastnú potrebu dovozcu alebo príjemcu.
(4)
Osoba povinná zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 predloží príslušnej organizácii kolektívnej správy informácie o sídle odberateľa, druhu, počte, dovoznej cene, vývoznej cene alebo predajnej cene technických zariadení alebo nenahratých nosičov záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a), ktoré na účely ďalšieho predaja vyvážajú do tretieho štátu alebo odosielajú do členského štátu, a to štvrťročne do konca prvého mesiaca bezprostredne nasledujúceho kalendárneho štvrťroka.
(5)
Ak predajca, odosielateľ alebo dopravca technických zariadení alebo nenahratých nosičov záznamu podľa § 36 ods. 3 písm. a) neoznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy na jej písomnú výzvu údaje potrebné na určenie osoby povinnej zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3, je povinný zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 2 namiesto tejto osoby.
§ 168
Osobitné povinnosti používateľa pri živom predvedení diel
(1)
Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia, v rámci ktorého majú byť živo predvedené chránené hudobné diela, predloží najmenej päť dní pred uskutočnením tohto podujatia predbežný zoznam týchto diel s uvedením názvu diela a údaja o autorstve príslušnej organizácii kolektívnej správy na splnenie povinnosti podľa § 165 ods. 2 pred uzavretím zmluvy podľa § 165 ods. 1 na účel uzavretia tejto zmluvy.
(2)
Ak usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia predbežný zoznam podľa odseku 1 nepredloží, má sa za to, že budú verejne vykonané hudobné diela, ku ktorým právo na verejné vykonanie spravuje príslušná organizácia kolektívnej správy, ak do 15 dní od uskutočnenia verejného kultúrneho podujatia usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia nepreukáže opak.
(3)
Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia je povinný do 15 dní po uskutočnení podujatia podľa odseku 1 predložiť príslušnej organizácii kolektívnej správy úplný zoznam všetkých skutočne živo predvedených chránených hudobných diel s uvedením ich názvu a údaja o autorstve pre potreby vystavenia daňového dokladu.
(4)
Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia sa na účely ustanovení odsekov 1 až 3 považuje za používateľa hudobného diela.
(5)
Ak prevádzkovateľ prevádzkarne alebo iného priestoru poskytne svoju prevádzkareň alebo iný priestor usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia na usporiadanie verejného kultúrneho podujatia, v rámci ktorého sú verejne vykonané hudobné diela, považuje sa za usporiadateľa tohto verejného kultúrneho podujatia, ak organizácii kolektívnej správy na písomnú výzvu neoznámi údaje potrebné na určenie totožnosti usporiadateľa tohto verejného kultúrneho podujatia.
(6)
Výkonný umelec, ktorý naživo predvádza diela v rámci verejného kultúrneho podujatia podľa odseku 1, je na základe písomnej výzvy usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia podľa odseku 1 povinný predložiť mu predbežný zoznam podľa odseku 1 a úplný zoznam podľa odseku 3 tak, aby si usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia podľa odseku 1 mohol splniť povinnosti vyplývajúce z odsekov 1 a 3.
(7)
Ustanovenia odsekov 1, 3 a 4 sa použijú primerane aj na podujatie, ktorého súčasťou má byť živé predvedenie chráneného slovesného diela, pokiaľ sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov, a na usporiadateľa tohto podujatia.
Výber, správa a vyplatenie príjmov z výkonu kolektívnej správy práv
§ 169
(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná viesť sadzobník odmien, ktorý vychádza zo zásad výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmov z výkonu kolektívnej správy práv. Sadzobník odmien obsahuje odmeny za obvyklé použitie predmetu ochrany alebo spôsob výpočtu výšky tejto odmeny vrátane kritérií použitých pri výpočte odmeny, zaručujúci primerané a nediskriminačné podmienky.
(2)
Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku odmien a v zmluvách podľa § 165 ods. 1 organizácia kolektívnej správy zohľadní rozsah, spôsob, účel a čas použitia predmetu ochrany. Organizácia kolektívnej správy ďalej zohľadní aj ekonomickú hodnotu použitia predmetov ochrany a ekonomickú hodnotu služby kolektívnej správy práv poskytnutej organizáciou kolektívnej správy.
(3)
Organizácia kolektívnej správy pred uzavretím zmluvy podľa § 165 ods. 1 informuje používateľov o kritériách, na základe ktorých boli odmeny určené.
(4)
Organizácia kolektívnej správy je povinná
a)
vyberať v súlade s týmto zákonom a zmluvami podľa § 165 ods. 1 pre nositeľa práv licenčné odmeny, primerané odmeny, náhrady odmien a dodatočné odmeny a
b)
domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo náhrady škody; to neplatí, ak nositeľ práv prejavil výslovne vôľu domáhať sa tohto nároku sám alebo ak je to nehospodárne.
(5)
Organizácia kolektívnej správy vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.36) Organizácia kolektívnej správy účtuje samostatne
a)
príjmy z výkonu kolektívnej správy práv,
b)
príjmy z inej činnosti vrátane členských poplatkov,
c)
výdavky na výkon kolektívnej správy práv,
d)
odmeny a iné peňažné plnenia vyplatené nositeľom práv.
(6)
Organizácia kolektívnej správy zriadi osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účely ukladania peňažných prostriedkov podľa § 165 ods. 9 písm. a).
§ 170
(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná viesť vyúčtovací poriadok, ktorý vychádza zo zásad výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmov z výkonu kolektívnej správy práv. Vyúčtovací poriadok obsahuje princípy prerozdelenia a vyplatenia vybratých odmien nositeľom práv, vylučujúci diskriminačné podmienky.
(2)
Organizácia kolektívnej správy je povinná prerozdeliť príjem z výkonu kolektívnej správy práv vrátane príjmu z jeho zhodnotenia nositeľom práv na základe vyúčtovacieho poriadku podľa odseku 1.
(3)
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať od nositeľov práv zaplatenie účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv v súlade so zásadami uplatnenia účelne vynaložených nákladov na výkon kolektívnej správy práv a zásadami spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv.
(4)
Ak organizácia kolektívnej správy vytvorila fond na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb v prospech členov a nositeľov práv, môže organizácia kolektívnej správy zraziť z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv príspevok do tohto fondu.
§ 171
(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná v súlade so zásadami výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy práv pravidelne, dôsledne a presne vyplatiť príjem z výkonu kolektívnej správy práv vrátane príjmu z jeho zhodnotenia nositeľom práv a umožniť im na požiadanie overenie správnosti vyplateného príjmu.
(2)
Organizácia kolektívnej správy vyplatí príjem z výkonu kolektívnej správy práv nositeľom práv najneskôr do konca deviateho mesiaca kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom tento príjem vybrala. Ak prerozdeleniu a vyplateniu príjmu z výkonu kolektívnej správy práv v lehote podľa prvej vety bráni prekážka na strane používateľa alebo nositeľa práv, organizácia kolektívnej správy vyplatí tento príjem do šiestich mesiacov od odpadnutia tejto prekážky.
§ 172
Správa, prerozdelenie a vyplatenie neidentifikovaných odmien
(1)
Organizácia kolektívnej správy účtuje príjmy z neidentifikovaných odmien oddelene.
(2)
Organizácia kolektívnej správy pri správe vybratých neidentifikovaných odmien prijme potrebné opatrenia na určenie a vyhľadanie nositeľov práv. Organizácia kolektívnej správy najneskôr do troch mesiacov po uplynutí lehoty ustanovenej v § 171 ods. 2 poskytne nositeľom práv, ktorých zastupuje podľa § 164, a organizáciám kolektívnej správy, s ktorými uzavrela dohody o zastúpení, informácie, ktoré má k dispozícii, najmä
a)
názov diela alebo iného predmetu ochrany, vo vzťahu ku ktorému bola neidentifikovaná odmena vybratá,
b)
meno nositeľa práv, ktorého vie určiť, ale nevie nájsť,
c)
identifikáciu osoby, ktorá predmet ochrany, vo vzťahu ku ktorému bola neidentifikovaná odmena vybratá, použila.
(3)
Ak organizácia kolektívnej správy ani po uplynutí jedného kalendárneho roka po poskytnutí informácií podľa odseku 2 neurčila ani nenašla nositeľa práva, ktorému prináleží neidentifikovaná odmena, sprístupní informácie podľa odseku 2 verejnosti prostredníctvom svojho webového sídla.
(4)
Ak uplynuli tri roky od skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli neidentifikované odmeny vybraté, a napriek opatreniam podľa odsekov 2 a 3 organizácia kolektívnej správy neurčila ani nenašla nositeľa práv, rozhodne organizácia kolektívnej správy o ich použití v súlade so zásadami použitia neidentifikovaných odmien.
(5)
Právo nositeľa práv uplatniť si nárok na vyplatenie neidentifikovaných odmien zostáva zachované do skončenia lehoty podľa odseku 4.
§ 173
(1)
Ustanovenia § 169 až 172 sa primerane vzťahujú aj na výber, správu a vyplatenie príjmov z výkonu kolektívnej správy práv nositeľom práv, ktorých zastupuje na základe dohôd o zastúpení uzatvorených s inými organizáciami kolektívnej správy.
(2)
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať od nositeľov práv, ktorých zastupuje na základe dohôd podľa odseku 1, zaplatenie účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv. Iné peňažné plnenia od nositeľov práv podľa prvej vety je organizácia kolektívnej správy oprávnená požadovať iba s výslovným súhlasom organizácie kolektívnej správy, ktorá je zmluvnou stranou dohody podľa odseku 1.
Dohoda o spoločnej správe
§ 174
(1)
Organizácia kolektívnej správy sa môže dohodnúť s inou organizáciou kolektívnej správy na spoločnom výkone kolektívnej správy práv v odboroch kolektívnej správy práv podľa oprávnení týchto organizácií kolektívnej správy a v rozsahu všetkých predmetov ochrany, ku ktorým tieto organizácie vykonávajú kolektívnu správu práv (ďalej len „dohoda o spoločnej správe“), ak § 175 neustanovuje inak.
(2)
Dohoda o spoločnej správe obsahuje
a)
poverenie jednej organizácie kolektívnej správy na konanie v mene ostatných účastníkov tejto dohody, ak nie je dohodnuté inak,
b)
výšku alebo spôsob určenia výšky účelne vynaložených nákladov spoločného výkonu kolektívnej správy práv, ktorá nesmie presiahnuť výšku nákladov, ktoré by vynaložila organizácia kolektívnej správy na výkon kolektívnej správy práv v rozsahu predmetov ochrany podľa odseku 1, ak by tento výkon realizovala samostatne,
c)
metódu a kritériá rozdelenia príjmu z kolektívnej správy práv medzi účastníkov dohody o spoločnej správe,
d)
pravidlá pristúpenia ďalšej organizácie kolektívnej správy k dohode o spoločnej správe,
e)
ďalšie dohodnuté náležitosti.
(3)
Dohoda o spoločnej správe musí mať písomnú formu.
§ 175
(1)
Organizácie kolektívnej správy vykonávajúce kolektívnu správu práv v príslušných odboroch kolektívnej správy práv uzatvoria dohodu o spoločnej správe, ak dochádza k použitiu predmetov ochrany
a)
technickým predvedením predmetu ochrany alebo verejným prenosom v prevádzkarňach prostredníctvom technického zariadenia; to nezahŕňa vysielanie, retransmisiu a sprístupňovanie verejnosti alebo
b)
vyhotovením rozmnoženiny podľa § 42 a 43.
(2)
Ak je dohoda podľa odseku 1 uzatvorená najmenej medzi dvoma tretinami organizácií kolektívnej správy vykonávajúcich kolektívnu správu práv v príslušných odboroch kolektívnej správy práv podľa odseku 1, je záväzná aj pre ostatné takéto organizácie kolektívnej správy.
Sťažnosti a riešenie sporov
§ 176
(1)
Organizácia kolektívnej správy koná pri vybavovaní sťažností podľa postupov vybavovania sťažností a riešenia sporov. Sťažnosť na činnosť organizácie kolektívnej správy pri výkone kolektívnej správy práv môže organizácii kolektívnej správy podať nositeľ práv alebo organizácia kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpení. Organizácia kolektívnej správy je povinná písomne informovať sťažovateľa o vybavení jeho sťažnosti s uvedením dôvodov spôsobu vybavenia sťažnosti.
(2)
Organizácia kolektívnej správy môže využiť na riešenie sporov s inou organizáciou kolektívnej správy, nositeľom práv alebo používateľom postupy podľa osobitných predpisov.37)
(3)
Ak ide o riešenie sporu s nositeľom práv alebo používateľom, organizácia kolektívnej správy je povinná vždy sa pokúsiť o riešenie tohto sporu predovšetkým dohodou.
Poskytovanie informácií
§ 177
(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná poskytovať informácie nositeľom práv, iným organizáciám kolektívnej správy, používateľom a verejnosti najmenej v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2)
Organizácia kolektívnej správy zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií poskytnutých podľa § 178 až 182.
§ 178
Informácie poskytované nositeľom práv
Organizácia kolektívnej správy sprístupní raz ročne každému nositeľovi práv, ktorému prerozdelila alebo vyplatila odmeny alebo iné peňažné plnenia v predchádzajúcom roku
a)
všetky údaje, ktoré organizácia kolektívnej správy použila na jeho určenie a vyhľadanie,
b)
výšku prerozdelených odmien a iných peňažných plnení,
c)
vyplatené sumy odmien a iných peňažných plnení podľa odborov kolektívnej správy práv,
d)
výšku ostatných prerozdelených odmien a iných peňažných plnení, ktoré neboli vyplatené,
e)
obdobie, počas ktorého došlo k použitiu predmetov ochrany, za ktoré boli nositeľovi práv prerozdelené a vyplatené odmeny a iné peňažné plnenia,
f)
výšku účelne vynaložených nákladov podľa § 170 ods. 3, ak sa zaplatenie týchto nákladov realizovalo formou zrážky z odmien a iných peňažných plnení,
g)
výšku príspevku podľa § 170 ods. 4.
§ 179
Informácie poskytované iným organizáciám kolektívnej správy
Organizácia kolektívnej správy sprístupní raz ročne elektronickými prostriedkami organizácii kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpení,
a)
výšku prerozdelených a vyplatených odmien a iných peňažných plnení za použitie predmetov ochrany, ku ktorým spravuje práva na základe dohody o zastúpení v členení podľa odborov kolektívnej správy práv,
b)
výšku ostatných prerozdelených odmien a iných peňažných plnení za použitie predmetov ochrany, ku ktorým spravuje práva na základe dohody o zastúpení, ktoré neboli vyplatené,
c)
vyúčtovanie účelne vynaložených nákladov podľa § 173 ods. 2, ak sa zaplatenie týchto nákladov realizovalo formou zrážky z odmien a iných peňažných plnení,
d)
vyúčtovanie iných peňažných plnení podľa § 173 ods. 2,
e)
počet poskytnutých licencií týkajúcich sa predmetov ochrany, ku ktorým práva spravuje na základe dohody o zastúpení vrátane počtu zamietnutí poskytnutia takýchto licencií,
f)
rozhodnutia valného zhromaždenia, ak majú tieto rozhodnutia vplyv na správu práv na základe dohody o zastúpení.
§ 180
Informácie poskytované na požiadanie
(1)
Organizácia kolektívnej správy na základe odôvodnenej žiadosti sprístupní bez zbytočného odkladu elektronickými prostriedkami organizácii kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpení, nositeľovi práv alebo používateľovi
a)
zoznam predmetov ochrany, ku ktorým spravuje práva; ak vzhľadom na povahu správy práv organizácia kolektívnej správy nevie tieto predmety ochrany individuálne určiť, sprístupní najmenej druhy predmetov ochrany, práva ku ktorým spravuje,
b)
zoznam majetkových práv k predmetom podľa písmena a) vrátane územného rozsahu ich uplatnenia.
(2)
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená za poskytnutie informácií podľa odseku 1 požadovať náhradu s tým bezprostredne súvisiacich nákladov.
(3)
Organizácia kolektívnej správy môže prijať vo vzťahu k uzatvoreným zmluvám primerané opatrenia na ochranu úplnosti informácií a opravy týchto informácií, na kontrolu ich opakovaného použitia a na ochranu dôverných obchodných informácií.
§ 181
Poskytovanie informácií verejnosti
Organizácia kolektívnej správy zverejní na svojom webovom sídle najmenej
a)
štatút,
b)
vzorové zmluvy podľa § 165 ods. 1,
c)
sadzobník odmien,
d)
zoznam členov orgánu riadenia s uvedením mena a priezviska,
e)
zoznam členov orgánu kontroly s uvedením mena a priezviska,
f)
zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy práv,
g)
zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv,
h)
zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík,
i)
zoznam dohôd o zastúpení a názov organizácie kolektívnej správy, s ktorou organizácia kolektívnej správy uzavrela dohodu o zastúpení,
j)
osobitné zásady použitia neidentifikovaných odmien,
k)
postupy vybavovania sťažností a riešenia sporov podľa § 176,
l)
výročnú správu,
m)
zoznam nositeľov práv zastupovaných podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a ich počet,
n)
zoznam organizácií kolektívnej správy, s ktorými organizácia kolektívnej správy uzavrela dohodu o spoločnej správe.
§ 182
Výročná správa
(1)
Organizácia kolektívnej správy je povinná každoročne vyhotoviť výročnú správu za predchádzajúci rok, ktorá obsahuje aj účtovnú závierku overenú audítorom.
(2)
Výročná správa obsahuje
a)
údaje o právnej forme a organizačnej štruktúre organizácie kolektívnej správy; ak má organizácia kolektívnej správy právnu formu obchodnej spoločnosti, aj uvedenie vlastníckej štruktúry,
b)
správu o činnosti,
c)
finančné výkazy obsahujúce súvahu alebo výkaz o aktívach a pasívach a účet príjmov a výdavkov a výkaz o peňažnom toku,
d)
informácie o zamietnutí poskytnutia licencií,
e)
informácie o všetkých subjektoch, ktoré organizácia kolektívnej správy priamo alebo nepriamo vlastní alebo úplne, alebo čiastočne kontroluje,
f)
informácie o celkovej výške peňažných plnení vyplatených členom orgánu riadenia a členom orgánu kontroly za výkon funkcie v týchto orgánoch,
g)
informácie o celkovej výške príjmu z výkonu kolektívnej správy práv vrátane rozdelenia tohto príjmu podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy,
h)
informácie o zhodnotení príjmu z výkonu kolektívnej správy práv a o použití takéhoto výnosu,
i)
náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv s podrobným rozpisom týchto položiek:
1.
všetky prevádzkové a finančné náklady s prerozdelením príjmov z kolektívnej správy práv podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy a ak tieto náklady sú nepriame a nemožno ich priradiť k jednému odboru alebo viacerým odborom kolektívnej správy, s vysvetlením metódy použitej na priradenie takýchto nepriamych nákladov,
2.
prevádzkové a finančné náklady týkajúce sa iných služieb ako je správa práv,
3.
prevádzkové a finančné náklady na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb vrátane výšky príspevku z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv na tieto potreby s rozdelením podľa účelu použitia príspevku a pre každý takýto účel s rozdelením podľa odboru kolektívnej správy,
4.
vysvetlenie účelu použitia fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb vrátane nákladov na správu tohto fondu,
5.
zdroje použité na krytie nákladov podľa prvého až tretieho bodu,
6.
percentuálny podiel nákladov na správu práv a iné služby, ktoré organizácia kolektívnej správy poskytuje nositeľom práv k príjmom z výkonu kolektívnej správy práv v príslušnom roku, podľa odboru kolektívnej správy a v prípade, že tieto náklady sú nepriame a nemožno ich priradiť k jednému odboru alebo viacerým odborom kolektívnej správy, s vysvetlením metódy použitej na priradenie takýchto nepriamych nákladov,
j)
sumy odmien a iných peňažných plnení prerozdelených nositeľom práv podľa odboru kolektívnej správy,
k)
sumy odmien a iných peňažných plnení vyplatených nositeľom práv podľa odboru kolektívnej správy vrátane informácie o periodicite vyplácania,
l)
dôvody omeškania prerozdelenia alebo vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy práv podľa § 171 ods. 2,
m)
výšku neidentifikovaných odmien spolu s informáciou o ich použití,
n)
informácie o vzťahoch s inými organizáciami kolektívnej správy, okrem dohôd o spoločnej správe, obsahujúce
1.
sumy prijaté od iných organizácií kolektívnej správy a sumy vyplatené iným organizáciám kolektívnej správy s rozdelením podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy a podľa jednotlivých organizácií kolektívnej správy,
2.
náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv a iné zrážky z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv náležiacich iným organizáciám kolektívnej správy s rozdelením podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy a podľa jednotlivých organizácií kolektívnej správy,
3.
náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv a iné zrážky z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv náležiace organizácii kolektívnej správy od iných organizácií kolektívnej správy s rozdelením podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy a podľa jednotlivých organizácií kolektívnej správy,
4.
sumy prerozdelené a vyplatené nositeľom práv pochádzajúce od iných organizácií kolektívnej správy s rozdelením podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy a podľa jednotlivých organizácií kolektívnej správy.
(3)
Organizácia kolektívnej správy je povinná zverejniť výročnú správu na svojom webovom sídle do konca ôsmeho mesiaca kalendárneho roka, v ktorom bola vyhotovená, a ponechať ju zverejnenú po dobu najmenej päť rokov od zverejnenia.
(4)
Organizácia kolektívnej správy je povinná uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok podľa osobitného predpisu.38)
Poskytovanie multiteritoriálnych licencií na on-line použitie hudobných diel
§ 183
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená uzatvárať zmluvy podľa § 81, ak
a)
má oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv v príslušnom odbore kolektívnej správy práv,
b)
je schopná úplne alebo čiastočne určiť všetky hudobné diela, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81,
c)
je schopná úplne alebo čiastočne určiť príslušných nositeľov práv pre každé hudobné dielo podľa písmena b) vo vzťahu ku každému príslušnému územiu vrátane práv patriacich týmto nositeľom práv,
d)
používa jednoznačný identifikačný znak na určenie nositeľov práv a hudobných diel,
e)
má vnútorné postupy na včasné a účinné určenie a riešenie nezrovnalostí v údajoch, ktoré majú k dispozícii iné organizácie kolektívnej správy vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv podľa zmlúv uzavretých podľa § 81 vrátane postupov riešenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu daňového dokladu podľa § 186 ods. 1.
§ 184
Zastupovanie organizácie kolektívnej správy
(1)
Organizácia kolektívnej správy so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 183, môže požiadať inú organizáciu kolektívnej správy o uzavretie dohody o zastupovaní pri uzatváraní zmluvy podľa § 81.
(2)
Ak organizácii kolektívnej správy so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky podľa § 183 a uzatvorila dohodu podľa odseku 1 alebo ponúka uzatvorenie takejto dohody (ďalej len „požiadaná organizácia kolektívnej správy“), bola doručená žiadosť od inej organizácie kolektívnej správy o uzavretie dohody o zastupovaní podľa odseku 1 (ďalej len „žiadajúca organizácia kolektívnej správy“), je požiadaná organizácia kolektívnej správy povinná takejto žiadosti vyhovieť.
(3)
Požiadaná organizácia kolektívnej správy odpovie na žiadosť žiadajúcej organizácie kolektívnej správy písomne a bez zbytočného odkladu, oboznámi ju s podmienkami, za ktorých uzatvára zmluvy podľa § 183, a predloží jej návrh dohody podľa odseku 1.
(4)
Žiadajúca organizácia kolektívnej správy pred uzavretím dohody podľa odseku 1 poskytne požiadanej organizácii kolektívnej správy informácie o hudobných dielach, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv, potrebné na uzatvorenie zmluvy podľa § 81. Ak žiadajúca organizácia kolektívnej správy neposkytne informácie podľa prvej vety riadne a v dostatočnom rozsahu a požiadaná organizácia kolektívnej správy v dôsledku toho nemôže preukázať splnenie podmienok podľa § 183 písm. b) a c) vo vzťahu k hudobným dielam, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv žiadajúca organizácia kolektívnej správy, má požiadaná organizácia kolektívnej správy právo na úhradu nákladov skutočne vzniknutých pri preukazovaní splnenia týchto podmienok alebo môže odmietnuť uzavretie dohody podľa odseku 1.
(5)
Uzavretím dohody podľa odseku 1 žiadajúca organizácia kolektívnej správy splnomocní požiadanú organizáciu kolektívnej správy, aby predkladala ponuky na uzatvorenie zmluvy podľa § 81 aj k hudobným dielam, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv žiadajúca organizácia kolektívnej správy spolu s hudobnými dielami, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv požiadaná organizácia kolektívnej správy. Požiadaná organizácia kolektívnej správy je povinná predkladať ponuky podľa prvej vety.
(6)
Ponuky podľa odseku 5 je požiadaná organizácia kolektívnej správy povinná poskytovať za rovnakých podmienok, aké uplatňuje na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv.
(7)
Účelne vynaložené náklady podľa § 170 ods. 3 požiadanej organizácie kolektívnej správy môžu primerane zohľadňovať náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti so zahrnutím hudobných diel, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv žiadajúca organizácia kolektívnej správy, do ponúk predkladaných poskytovateľom služieb na on-line použitie hudobných diel.
(8)
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, informuje nositeľov práv, ktorých zastupuje podľa § 164, o podmienkach dohody podľa odseku 1 vrátane doby jej trvania a nákladov podľa odseku 7.
(9)
Dohoda o zastupovaní podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a nesmie obmedziť žiadajúcu organizáciu kolektívnej správy pri výkone kolektívnej správy práv k hudobným dielam, ktoré sú súčasťou ponuky na uzatvorenie zmluvy podľa § 81, na území členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom je usadená.
§ 185
Poskytovanie informácií
(1)
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, je povinná na základe odôvodnenej žiadosti poskytovateľa služby na on-line použitie hudobných diel, inej organizácie kolektívnej správy alebo nositeľa práv, ktorého zastupuje podľa § 164, pri výkone kolektívnej správy práv k jeho hudobným dielam sprístupniť elektronickými prostriedkami informácie umožňujúce identifikáciu predmetov ochrany, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv vrátane informácie o
a)
hudobných dielach, ktoré sú súčasťou ponuky na uzatvorenie zmluvy podľa § 81,
b)
spravovaných právach pre každé hudobné dielo podľa písmena a) vo vzťahu ku každému príslušnému územiu.
(2)
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, môže prijať vo vzťahu k uzatvoreným zmluvám podľa § 81 primerané opatrenia na ochranu úplnosti informácií a opravy týchto informácií, na kontrolu ich opakovaného použitia a na ochranu dôverných obchodných informácií.
(3)
Poskytovateľ služby na on-line použitie hudobných diel, iná organizácia kolektívnej správy alebo nositeľ práv, ktorého zastupuje podľa § 164, pri výkone kolektívnej správy práv k jeho hudobným dielam môže žiadať organizáciu kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, o opravu informácií podľa odseku 1, ak preukáže, že tieto informácie sú nepresné. Organizácia kolektívnej správy zabezpečí opravu týchto informácií bez zbytočného odkladu.
(4)
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, umožní nositeľom práv, aby jej predkladali informácie podľa odseku 1 elektronickými prostriedkami.
§ 186
(1)
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, vystaví elektronickými prostriedkami poskytovateľovi služby na on-line použitie hudobných diel daňový doklad za licenciu na on-line použitie hudobných diel podľa zmluvy uzatvorenej podľa § 81, ktorý musí obsahovať aj
a)
zoznam hudobných diel, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81, na základe údajov podľa § 183 písm. b) až d),
b)
informácie o skutočnom použití hudobných diel, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81, vo formáte a rozsahu, v akom ich poskytol poskytovateľ služby na on-line použitie hudobných diel podľa § 81 ods. 3, ak je to z charakteru formátu a rozsahu takejto informácie poskytnutej poskytovateľom služby na on-line použitie hudobných diel možné.
(2)
Organizácia kolektívnej správy vystaví daňový doklad podľa odseku 1 bezodkladne po oznámení skutočného použitia hudobných diel poskytovateľom služby na on-line použitie hudobných diel okrem prípadu, ak jej v tom bránili dôvody na strane poskytovateľa služby na on-line použitie hudobných diel.
§ 187
Vyplácanie odmien nositeľom práv
(1)
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, prerozdelí a vyplatí nositeľom práv odmenu zo zmluvy podľa § 81 v primeranej lehote po zaplatení odmeny podľa § 165 ods. 7 poskytovateľom služby na on-line použitie hudobných diel s výnimkou prípadu, ak jej v tom zabránili dôvody na strane poskytovateľa služby na on-line použitie hudobných diel.
(2)
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, poskytne nositeľovi práv spolu s vyplatenou odmenou podľa odseku 1, osobitne vo vzťahu ku každej uzavretej zmluve podľa § 81, najmenej tieto informácie:
a)
obdobie, počas ktorého došlo k použitiu hudobných diel, ktoré boli predmetom zmluvy podľa § 81 a za ktoré nositeľovi práv prináleží odmena vrátane príslušného územia, kde došlo k použitiu týchto diel,
b)
výšku odmeny zaplatenej na základe daňového dokladu podľa § 186 vo vzťahu k jeho hudobným dielam,
c)
výšku účelne vynaložených nákladov podľa § 170 ods. 3 vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv k dielam podľa písmena b).
(3)
Organizácia kolektívnej správy splnomocnená podľa § 184 ods. 5 vyplatí organizácii kolektívnej správy zastupovanej podľa § 184 bez zbytočného odkladu odmeny za on-line použitie hudobných diel zaplatené na základe daňového dokladu podľa zmluvy uzatvorenej podľa § 81 a poskytuje jej informácie podľa odseku 2. Zodpovednosť za prerozdelenie a vyplatenie odmien podľa prvej vety nositeľom práv a zodpovednosť za poskytnutie informácií podľa odseku 2 nositeľom práv nesie organizácia kolektívnej správy zastupovaná podľa § 184, ak nie je dohodnuté inak.
§ 188
Ustanovenia § 165 ods. 4 a 5, § 165 ods. 8 až 12 a § 176 sa primerane vzťahujú aj na poskytovanie multiteritoriálnych licencií na on-line použitie hudobných diel organizáciou kolektívnej správy podľa zmluvy uzatvorenej podľa § 81.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 189
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie o udelenie oprávnenia, na konanie o zmenu oprávnenia, na konanie o odňatie oprávnenia a na konanie o uložení sankcie podľa piatej časti tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.39)
(2)
Na doručovanie písomností a počítanie lehôt pri výkone dohľadu podľa piatej časti tohto zákona sa primerane použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.39)
(3)
Ak tento zákon upravuje povinnosti organizácie kolektívnej správy vo vzťahu k účtovnému obdobiu, ktoré je odlišné od kalendárneho roka, platí účtovné obdobie, v ktorom organizácia kolektívnej správy účtuje.
§ 190
Prechodné ustanovenia
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2016, pričom vznik týchto vzťahov vrátane nárokov z nich vyplývajúcich, ako aj práva zo zodpovednosti za porušenie záväzkov z nich vyplývajúcich sa posudzujú podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015; to neplatí, ak odseky 3 a 4 ustanovujú inak.
(2)
Podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015 sa posudzuje aj obsah, rozsah a spôsob výkonu práv nadobudnutých z licenčných zmlúv a iných zmlúv, ktoré boli uzatvorené
a)
pred 1. januárom 2016 alebo
b)
po 31. decembri 2015, ak bol návrh na uzavretie takejto zmluvy doručený osobe, ktorej je určený, pred 1. januárom 2016.
(3)
Povinnosť využiť výhradnú licenciu podľa § 70 ods. 3 tohto zákona nadobúdateľ nemá vo vzťahu k licenčným zmluvám, ktoré boli uzatvorené pred 1. januárom 2016 alebo aj po 31. decembri 2015, pokiaľ bol pred 1. januárom 2016 doručený návrh na uzavretie takejto zmluvy osobe, ktorej je určený, ibaže sa k tejto povinnosti výslovne zaviazal takou zmluvou.
(4)
Vo vzťahu k licenčným zmluvám, ktoré boli uzatvorené pred 1. januárom 2016 alebo aj po 31. decembri 2015, ak bol pred 1. januárom 2016 doručený návrh na uzavretie takejto zmluvy osobe, ktorej je určený, vznikne právo autora odstúpiť od zmluvy podľa § 73 tohto zákona, len ak sa na ňom zmluvné strany výslovne dohodnú.
(5)
Správne konania, ktoré neboli právoplatne skončené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015.
(6)
Ustanovenia § 150 o zmene oprávnenia sa použijú iba na oprávnenia vydané podľa tohto zákona.
(7)
Ak organizácia kolektívnej správy nepožiada o udelenie oprávnenia podľa § 148 do 10. apríla 2016, ministerstvo rozhodne o odňatí oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv udeleného tejto organizácii kolektívnej správy podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015.
(8)
Oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv udelené ministerstvom podľa predpisu účinného do 31. decembra 2015 sa považuje za oprávnenie podľa tohto zákona do 10. apríla 2016, najneskôr však do právoplatnosti rozhodnutia ministerstva podľa odseku 7.
(9)
Organizácia kolektívnej správy poskytne nositeľom práv zastupovaným podľa § 164 informácie o ich právach podľa § 158 a 164, ako aj informáciu, či poskytuje alebo bude poskytovať multiteritoriálne licencie na on-line použitie hudobných diel podľa § 183 až 188 najneskôr do 10. októbra 2016.
(10)
Ustanovenia § 182 sa prvýkrát použijú na výročnú správu a účtovnú závierku zostavenú ku dňu nasledujúcemu po 1. januári 2016.
(11)
Účastníkom dohody o spoločnej správe podľa § 174 a 175 môže byť iba organizácia kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie podľa tohto zákona.
(12)
Na výkon práv k audiovizuálnemu dielu, zamestnaneckému dielu, spoločnému dielu a školskému dielu, ktoré boli vytvorené pred 1. januárom 2016, sa použijú ustanovenia predpisu účinného do 31. decembra 2015.
(13)
Zvukovo-obrazový záznam podľa doterajších predpisov sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona považuje za audiovizuálny záznam podľa tohto zákona.
(14)
Trvanie majetkových práv k predmetom ochrany podľa tohto zákona sa spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak sa začalo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a neuplynulo pred 1. januárom 2016.
§ 191
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 192
Zrušuje sa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 453/2008 Z. z., zákona č. 349/2012 Z. z., zákona č. 289/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 283/2014 Z. z.
§ 193
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 185/2015 Z. z.
ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV NA DÔSLEDNÉ VYHĽADÁVANIE
Zdroje informácií pri vykonávaní dôsledného vyhľadávania zahŕňajú,
1.
ak ide o knihy,
a)
povinné výtlačky, katalógy knižníc a úradné záznamy vedené knižnicami a inými inštitúciami,
b)
asociácie vydavateľov a autorov v príslušnej krajine,
c)
existujúce databázy a registre, register autorov slovesných diel, výkonných umelcov a nositeľov ich práv WATCH, medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN a databázy kníh vydaných tlačou,
d)
databázy príslušných organizácií kolektívnej správy, najmä organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie,
e)
zdroje zahŕňajúce databázy a registre vrátane projektu virtuálny medzinárodný súbor autorít VIAF a prístupný register informácií o autorských právach a osirelých dielach ARROW;
2.
ak ide o noviny, časopisy, odborné časopisy a periodiká,
a)
medzinárodné štandardné číslo sériových publikácií pre periodické publikácie ISSN,
b)
indexy a katalógy z knižničných fondov,
c)
povinné výtlačky,
d)
združenia vydavateľov a združenia autorov a novinárov v príslušnej krajine,
e)
databázy príslušných organizácií kolektívnej správy vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie;
3.
ak ide o fotografické diela, iné diela výtvarného umenia a architektonické diela, ktoré sa nachádzajú v knihách, odborných časopisoch, novinách a zábavných časopisoch, alebo iné diela,
a)
zdroje uvedené v prvom bode a druhom bode,
b)
databázy príslušných organizácií kolektívnej správy predovšetkým pre diela výtvarného umenia, fotografické diela a architektonické diela vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie,
c)
databázy obrazových agentúr;
4.
ak ide o audiovizuálne diela a zvukové záznamy,
a)
povinnú rozmnoženinu,
b)
združenia producentov v príslušnej krajine,
c)
databázy inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom a databázy národných knižníc,
d)
databázy s príslušnými normami a identifikátormi, ako je napríklad medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov ISAN, medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela ISWC a medzinárodný štandardný kód zvukových záznamov ISRC,
e)
databázy príslušných organizácií kolektívnej správy najmä pre autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a výrobcov audiovizuálnych diel,
f)
titulky a ostatné informácie uvedené na obale diela,
g)
databázy ostatných relevantných asociácií reprezentujúcich konkrétnu kategóriu autorov.
Príloha č. 2 k zákonu č. 185/2015 Z. z.
ZÁKLAD NA VÝPOČET NÁHRADY ODMENY PODĽA § 36 ODS. 2 A JEJ VÝŠKA
1.
Osoba podľa § 36 ods. 3 zaplatí náhradu odmeny za použitie diela podľa § 42 za
a)
nenahratý nosič záznamu umožňujúci uloženie alebo uchovanie rozmnoženiny diela, ktorým je CD nosič, DVD nosič, Blu-ray nosič, minidisk, magnetická páska alebo iný obdobný optický, magnetický alebo elektronický nosič, alebo USB kľúč, pamäťová karta, pevný disk, ktorý nie je zabudovaný v technickom zariadení, vo výške 6 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto nosiča,
b)
technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela na pevný disk, USB kľúč, pamäťovú kartu alebo na nosič podľa písmena a) alebo iné technické zariadenie s takýmto účinkom alebo funkciou, ktorým je audio alebo audio-video rekordér, set-top box umožňujúci vyhotovenie alebo uloženie rozmnoženiny diela na iné nezávislé technické zariadenie alebo nosič záznamu, herná konzola, smart TV, mp3 alebo mp4 nahrávač alebo iné technické zariadenie s takýmto účinkom, okrem technických zariadení podľa písmen c) až g) a okrem technických zariadení uvedených v druhom bode písm. a), vo výške 3 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
c)
technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je mobilný telefón, vo výške 0,7 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
d)
technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je tablet, vo výške 0,6 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
e)
technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je počítač, vo výške 0,85 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
f)
technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je kamera, vo výške 1 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
g)
technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je fotoaparát, vo výške 0,35 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia.
2.
Osoba podľa § 36 ods. 3 zaplatí náhradu odmeny za použitie diela podľa § 43 za
a)
technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je tlačiareň, skener, fax, viacfunkčné zariadenie s funkciou tlačiarne, skeneru alebo faxu, kopírovacie zariadenie, elektronická čítačka kníh alebo iné technické zariadenie s takýmto účinkom, ak nie je pevne zabudovanou súčasťou technického zariadenia podľa prvého bodu písm. b) až g) okrem technických zariadení uvedených v prvom bode písm. b) a c) a technických zariadení uvedených v písmenách b) až e) vo výške 3 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
b)
technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je tablet, vo výške 0,1 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
c)
technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je počítač, vo výške 0,15 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
d)
technické zariadenie umožňujúce vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktorým je fotoaparát, vo výške 0,65 % z dovoznej ceny alebo z predajnej ceny takéhoto technického zariadenia,
e)
reprografické služby vo výške 3 % z celkových príjmov za tieto služby.
Príloha č. 3 k zákonu č. 185/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1; Ú. v. ES L 248, 6. 10. 1993).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15; Ú. v. ES L 77, 27. 3. 1996).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 17/zv. 1; Ú. v. ES L 167, 22. 6. 2001).
4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1; Ú. v. ES L 272, 13. 10. 2001).
5.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).
6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).
7.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 372, 27. 12. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011 (Ú. v. EÚ L 265, 11. 10. 2011).
8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 111, 5. 5. 2009).
9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27. 10. 2012).
10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20. 3. 2014).
1)
§ 2 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 600/2008 Z. z.
2)
§ 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 8 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
4)
§ 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 6 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
7)
§ 2 ods. 1 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 2 ods. 5 a 6 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 1 a § 4 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
10)
§ 3 ods. 1 až 6 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 489/2009 Z. z.
11)
§ 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
12)
Napríklad § 86 až 97 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 28 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 208/2009 Z. z.
13)
§ 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
14)
§ 34 ods. 4 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
§ 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20)
§ 1 až 3 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
22)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 129, 16. 5. 2012).
23)
§ 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
24)
§ 442a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
25)
§ 442 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
29)
§ 631 až 643 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
30)
Napríklad § 847 až 849 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 103 až 108 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
33)
§ 70 až 73 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení zákona č. 526/2002 Z. z.
36)
§ 4 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
37)
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
38)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z.
39)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.