176/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

176
ZÁKON
z 25. júna 2015
o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
pôsobnosť, postavenie, voľbu, podmienky výkonu funkcie a zánik výkonu funkcie
1.
komisára pre deti,
2.
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
b)
zriadenie a úlohy
1.
Úradu komisára pre deti,
2.
Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
DRUHÁ ČASŤ
KOMISÁR PRE DETI
§ 2
(1)
Komisár pre deti sa podieľa na ochrane práv detí
a)
podporou a presadzovaním práv priznaných dieťaťu1) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná2) (ďalej len „práva dieťaťa“),
b)
plnením úloh národného preventívneho mechanizmu podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.2a)
(2)
Komisár pre deti je nezávislý orgán, ktorý svoju pôsobnosť vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitný predpis ustanovuje kompetencie v oblasti ochrany ľudských práv.
(3)
Každý má právo obrátiť sa na komisára pre deti vo veci porušovania práv dieťaťa alebo ohrozovania práv dieťaťa.
(4)
Dieťa má právo obrátiť sa na komisára pre deti priamo alebo prostredníctvom inej osoby aj bez vedomia rodičov, poručníka, opatrovníka alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.3)
§ 3
(1)
Pôsobnosť komisára pre deti sa vzťahuje na
a)
orgány verejnej správy, ktorými na účely tohto zákona sú
1.
orgány štátnej správy,
2.
orgány územnej samosprávy,
3.
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy,
b)
právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov neuvedené v písmene a).
(2)
Pôsobnosť komisára pre deti sa nevzťahuje na výkon právomocí Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "národná rada"), prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd"), prokuratúry, súdu, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, spravodajských služieb a na výkon rozhodovacích právomocí policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní;4) to neplatí, ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány vykonávajú ako orgány verejnej správy.
§ 4
(1)
Komisár pre deti
a)
posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv dieťaťa,
b)
monitoruje dodržiavanie práv dieťaťa najmä
1.
vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,2)
2.
uskutočňovaním systematických návštev miest podľa odseku 2 písm. h) na účely plnenia úloh národného preventívneho mechanizmu,
3.
uskutočňovaním výskumov a prieskumov na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv detí,
c)
presadzuje záujmy detí v spoločnosti, spolupracuje s deťmi priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv detí, konzultuje s deťmi veci, ktoré sa ich týkajú, skúma názory detí a podporuje ich záujem o verejné otázky,
d)
podporuje zvyšovanie povedomia o právach dieťaťa v spoločnosti,
e)
spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na výkone práv dieťaťa alebo ochrane práv dieťaťa.
(2)
Komisár pre deti je oprávnený
a)
požadovať
1.
informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania práv dieťaťa a na účely monitorovania dodržiavania práv dieťaťa,
2.
kópie spisovej dokumentácie na účely posúdenia dodržiavania práv dieťaťa vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových záznamov,
3.
od orgánov verejnej správy výkon ich oprávnení,
4.
stanovisko k výsledku posúdenia podľa odseku 1 písm. a) a stanovisko k výsledku monitorovacej činnosti podľa odseku 1 písm. b) a prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia alebo monitorovacej činnosti je zistenie, že bolo porušené právo dieťaťa alebo ohrozené právo dieťaťa,
b)
hovoriť aj bez prítomnosti tretích osôb s dieťaťom, ktoré je umiestnené v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, detencia, ochranné liečenie alebo ochranná výchova, v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu5) alebo v mieste, kde sa nachádza dieťa alebo sa môže nachádzať dieťa v dôsledku odkázanosti na poskytovanie starostlivosti,
c)
predkladať oznámenia v mene dieťaťa alebo detí podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,6)
d)
podávať vyjadrenia v prípadoch, ktoré posudzoval podľa odseku 1 písm. a),
e)
vydávať stanoviská vo veciach dodržiavania práv dieťaťa,
f)
navrhovať prostriedky nápravy podľa výsledkov posúdenia podľa odseku 1 písm. a) alebo podľa výsledkov monitorovacej činnosti podľa odseku 1 písm. b),
g)
zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi,
h)
na účely plnenia úloh národného preventívneho mechanizmu podľa § 2 ods. 1 písm. b) uskutočňovať systematické návštevy
1.
špeciálnych výchovných zariadení a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2.
iných miest, kde sa nachádzajú deti alebo sa môžu nachádzať deti obmedzené na slobode orgánmi verejnej moci alebo v dôsledku odkázanosti na poskytovanie starostlivosti; tým nie je dotknutá pôsobnosť iných orgánov verejnej moci.
(3)
Ak je dieťa vo väzbe z dôvodu uvedeného v § 71 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b) Trestného poriadku (ďalej len "kolúzna väzba"), výkon oprávnenia podľa odseku 2 písm. b) oznámi komisár pre deti príslušnému prokurátorovi najneskôr do siedmich dní.
(4)
Ak je dieťa vo väzbe, komisár pre deti je oprávnený hovoriť s dieťaťom po dohode s obhajcom dieťaťa; obhajca dieťaťa môže byť prítomný pri výkone oprávnenia podľa odseku 2 písm. b).
§ 5
(1)
Komisár pre deti predkladá národnej rade každoročne do konca marca správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto správy sú najmä poznatky z činností podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.
(2)
Ak komisár zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušovanie práv dieťaťa alebo ohrozovanie práv dieťaťa je závažné alebo sa týka väčšieho počtu detí, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu. Súčasťou mimoriadnej správy môže byť aj návrh, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.
(3)
O priebehu a výsledku návštevy podľa § 4 ods. 2 písm. h) komisár pre deti vydáva osobitnú správu, ktorú
a)
bez zbytočného odkladu poskytne koordinačnému orgánu v oblasti národného preventívneho mechanizmu,6a)
b)
zverejní na webovom sídle Úradu komisára pre deti.
Úrad komisára pre deti
§ 6
(1)
Zriaďuje sa Úrad komisára pre deti so sídlom v Bratislave.
(2)
Úrad komisára pre deti je právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra.
(3)
Štatutárnym orgánom Úradu komisára pre deti je komisár pre deti.
(4)
Podrobnosti o organizácii, činnosti a úlohách Úradu komisára pre deti upravuje štatút, ktorý vydá komisár pre deti.
§ 7
(1)
Úrad komisára pre deti plní úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti komisára pre deti.
(2)
Komisár pre deti vymenúva a odvoláva riaditeľa Úradu komisára pre deti.
(3)
Riaditeľ Úradu komisára pre deti a zamestnanci Úradu komisára pre deti plnia úlohy Úradu komisára pre deti v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu.7)
(4)
Komisár pre deti môže poveriť riaditeľa Úradu komisára pre deti alebo zamestnanca Úradu komisára pre deti plnením úloh podľa § 4 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu a písm. b) okrem výkonu oprávnenia podľa § 4 ods. 2 písm. b) v mieste, kde sa vykonáva kolúzna väzba.
TRETIA ČASŤ
KOMISÁR PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
§ 8
(1)
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím
a)
podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná8) (ďalej len „práva osoby so zdravotným postihnutím“),
b)
plnením úloh národného preventívneho mechanizmu podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.2a)
(2)
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím je nezávislý orgán, ktorý svoju pôsobnosť vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitný predpis ustanovuje kompetencie v oblasti ochrany ľudských práv.
(3)
Každý má právo obrátiť sa na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vo veci porušovania práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím.
(4)
Fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, má právo obrátiť sa na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím priamo alebo prostredníctvom inej osoby bez vedomia zákonného zástupcu; ak je takou fyzickou osobou dieťa, použije sa § 2 ods. 4 rovnako.
§ 9
(1)
Pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa vzťahuje na
a)
orgány verejnej správy, ktorými na účely tohto zákona sú
1.
orgány štátnej správy,
2.
orgány územnej samosprávy,
3.
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podľa osobitného predpisu zasahujú do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy,
b)
právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov neuvedené v písmene a).
(2)
Pôsobnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa nevzťahuje na výkon právomocí národnej rady, prezidenta Slovenskej republiky, vlády Slovenskej republiky, ústavného súdu, prokuratúry, súdu, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, verejného ochrancu práv, komisára pre deti, spravodajských služieb a na výkon rozhodovacích právomocí policajta, ktorý je orgánom činným v trestnom konaní;4) to neplatí, ak ide o právomoci, ktoré tieto orgány vykonávajú ako orgány verejnej správy.
§ 10
(1)
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím
a)
posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím,
b)
monitoruje dodržiavanie práv osoby so zdravotným postihnutím najmä
1.
vykonávaním nezávislého zisťovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,8)
2.
uskutočňovaním systematických návštev miest podľa odseku 2 písm. h) na účely plnenia úloh národného preventívneho mechanizmu,
3.
uskutočňovaním výskumov a prieskumov na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím,
c)
presadzuje záujmy osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti, spolupracuje s osobami so zdravotným postihnutím priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím, konzultuje s osobami so zdravotným postihnutím veci, ktoré sa ich týkajú, skúma názory osôb so zdravotným postihnutím a podporuje ich záujem o verejné otázky,
d)
podporuje zvyšovanie povedomia o právach osoby so zdravotným postihnutím v spoločnosti,
e)
spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na výkone práv osoby so zdravotným postihnutím alebo ochrane práv osoby so zdravotným postihnutím.
(2)
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím je oprávnený
a)
požadovať
1.
informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím a na účely monitorovania dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím,
2.
kópie spisovej dokumentácie na účely posúdenia dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových záznamov,
3.
od orgánov verejnej správy výkon ich oprávnení,
4.
stanovisko k výsledku posúdenia podľa odseku 1 písm. a) a stanovisko k výsledku monitorovacej činnosti podľa odseku 1 písm. b) a prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia alebo monitorovacej činnosti je zistenie, že bolo porušené právo osoby so zdravotným postihnutím alebo ohrozené právo osoby so zdravotným postihnutím,
b)
hovoriť aj bez prítomnosti tretích osôb s osobou so zdravotným postihnutím, ktorá je umiestnená v mieste, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, detencia, ochranné liečenie, ochranná výchova alebo ústavné liečenie, v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu5) alebo v mieste, kde sa nachádza osoba so zdravotným postihnutím alebo sa môže nachádzať osoba so zdravotným postihnutím v dôsledku odkázanosti na poskytovanie starostlivosti,
c)
predkladať oznámenia v mene osoby so zdravotným postihnutím alebo osôb so zdravotným postihnutím podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,9)
d)
podávať vyjadrenia v prípadoch, ktoré posudzoval podľa odseku 1 písm. a),
e)
vydávať stanoviská vo veciach dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím,
f)
navrhovať prostriedky nápravy podľa výsledkov posúdenia podľa odseku 1 písm. a) alebo podľa výsledkov monitorovacej činnosti podľa odseku 1 písm. b),
g)
zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi,
h)
na účely plnenia úloh národného preventívneho mechanizmu podľa § 8 ods. 1 písm. b) uskutočňovať systematické návštevy
1.
zariadení, v ktorých sa vykonáva ochranné liečenie,
2.
miest, kde sa nachádzajú alebo sa môžu nachádzať osoby so zdravotným postihnutím obmedzené na slobode orgánmi verejnej moci alebo v dôsledku odkázanosti na poskytovanie starostlivosti, najmä zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb a iných zariadení poskytujúcich podobnú starostlivosť vrátane zariadení bez registrácie podľa osobitného predpisu;9a) tým nie je dotknutá pôsobnosť iných orgánov verejnej moci.
(3)
Ak je osoba so zdravotným postihnutím v kolúznej väzbe, výkon oprávnenia podľa odseku 2 písm. b) oznámi komisár pre osoby so zdravotným postihnutím príslušnému prokurátorovi najneskôr do siedmich dní.
§ 11
(1)
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím predkladá národnej rade každoročne do konca marca správu o činnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou tejto správy sú najmä poznatky z činností podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.
(2)
Ak komisár zistí skutočnosti nasvedčujúce, že porušovanie práv osôb so zdravotným postihnutím alebo ohrozovanie práv osôb so zdravotným postihnutím je závažné alebo sa týka väčšieho počtu osôb so zdravotným postihnutím, môže predložiť národnej rade mimoriadnu správu. Súčasťou mimoriadnej správy môže byť aj návrh, aby bola prerokovaná na najbližšej schôdzi národnej rady.
(3)
O priebehu a výsledku návštevy podľa § 10 ods. 2 písm. h) komisár pre osoby so zdravotným postihnutím vydáva osobitnú správu, ktorú
a)
bez zbytočného odkladu poskytne koordinačnému orgánu v oblasti národného preventívneho mechanizmu,6a)
b)
zverejní na webovom sídle Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
§ 12
(1)
Zriaďuje sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím so sídlom v Bratislave.
(2)
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra.
(3)
Štatutárnym orgánom Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.
(4)
Podrobnosti o organizácii, činnosti a úlohách Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím upravuje štatút, ktorý vydá komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.
§ 13
(1)
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím plní úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
(2)
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím vymenúva a odvoláva riaditeľa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
(3)
Riaditeľ Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a zamestnanci Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím plnia úlohy Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v právnom vzťahu podľa osobitného predpisu.7)
(4)
Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím môže poveriť riaditeľa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím alebo zamestnanca Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím plnením úloh podľa § 10 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu a písm. b) okrem výkonu oprávnenia podľa § 10 ods. 2 písm. b) v mieste, kde sa vykonáva kolúzna väzba.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 14
Na účely tejto časti zákona sa komisárom rozumie komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a úradom komisára sa rozumie Úrad komisára pre deti a Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
§ 15
Podmienky voliteľnosti
(1)
Za komisára možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
je občanom Slovenskej republiky,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
je bezúhonná,
e)
je akceptovaná reprezentatívnymi organizáciami a
f)
písomne súhlasila s kandidatúrou za komisára.
(2)
Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa vydaným vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ten, komu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky, trestný čin neoprávneného pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú látku alebo psychotropnú látku, trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou, trestný čin neoprávneného prechovávania, výroby a obchodovania s drogovým prekurzorom a predmetom určeným na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti, ani ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov.10a) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa tretej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
(4)
Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. e) sa preukazuje podporným stanoviskom najmenej piatich reprezentatívnych organizácií. Za reprezentatívnu organizáciu sa na účely tohto zákona považuje občianske združenie alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ak má predmet činnosti v oblasti
a)
presadzovania a ochrany práv detí a pôsobí najmenej päť rokov v tejto oblasti, ak sa preukazuje akceptácia fyzickej osoby, ktorá kandiduje za komisára pre deti,
b)
presadzovania a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím a pôsobí najmenej päť rokov v tejto oblasti, ak sa preukazuje akceptácia fyzickej osoby, ktorá kandiduje za komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
(5)
Splnenie podmienok voliteľnosti overuje príslušný výbor národnej rady.
§ 16
Voľba komisára
(1)
Komisára volí národná rada z kandidátov navrhnutých príslušným výborom národnej rady. Návrh na kandidáta na komisára môže príslušnému výboru národnej rady predložiť len poslanec národnej rady.
(2)
Voľbu komisára vyhlasuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "predseda národnej rady") tak, aby sa voľba vykonala
a)
v lehote začínajúcej šesťdesiatym dňom pred uplynutím funkčného obdobia komisára, nie však skôr ako 30 dní po jej vyhlásení, alebo
b)
do 60 dní od zániku výkonu funkcie komisára, ak k zániku výkonu funkcie komisára došlo pred uplynutím jeho funkčného obdobia, nie však skôr ako 30 dní po jej vyhlásení.
§ 17
Funkčné obdobie komisára a výkon funkcie komisára
(1)
Funkčné obdobie komisára je šesť rokov a začína plynúť dňom začatia výkonu funkcie komisára.
(2)
Komisár začína vykonávať funkciu v deň nasledujúci po dni, keď bol zvolený za komisára. Ak výkon funkcie doterajšieho komisára zanikne uplynutím funkčného obdobia, novozvolený komisár nezačne vykonávať funkciu skôr ako v deň nasledujúci po dni, keď uplynulo funkčné obdobie doterajšieho komisára.
(3)
Komisár, ktorého funkčné obdobie uplynulo, pokračuje vo výkone funkcie do začatia vykonávania funkcie novozvoleného komisára. Ak výkon funkcie komisára zanikol z iného dôvodu ako uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený nový komisár, plní úlohy štatutárneho orgánu za komisára riaditeľ úradu komisára.
(4)
Komisár musí počas celého výkonu funkcie spĺňať podmienky voliteľnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) až d).
§ 18
Nezlučiteľnosť výkonu funkcie komisára
(1)
Komisár nesmie popri výkone funkcie vykonávať funkciu v inom orgáne verejnej moci alebo inú platenú funkciu, byť členom politickej strany alebo politického hnutia, podnikať ani vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem správy vlastného majetku, správy majetku maloletého dieťaťa,11) správy majetku osoby, ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, alebo správy majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, a vedeckej, pedagogickej, literárnej a umeleckej činnosti.
(2)
Ak komisár vykonáva funkciu alebo činnosť podľa odseku 1 v čase začatia výkonu funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa začatia výkonu funkcie takú funkciu alebo činnosť ukončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
§ 19
Zánik výkonu funkcie komisára
(1)
Výkon funkcie komisára zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia, ak v § 17 ods. 3 nie je ustanovené inak,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení za mŕtveho.
(2)
Komisár sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením predsedovi národnej rady. Výkon funkcie komisára zanikne dňom doručenia písomného oznámenia predsedovi národnej rady, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(3)
Národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady komisára odvolá, ak komisár
a)
prestal spĺňať podmienky voliteľnosti podľa § 15 ods. 1 písm. a) až d),
b)
začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom jeho funkcie.
(4)
Národná rada môže na základe odôvodneného návrhu príslušného výboru národnej rady komisára odvolať, ak komisár
a)
nevykonáva funkciu komisára viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)
porušuje tento zákon, iný zákon alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súvislosti s výkonom funkcie komisára,
c)
koná spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodné pochybnosti o jeho nezávislosti alebo nestrannosti pri výkone funkcie komisára.
(5)
Pred rozhodnutím príslušného výboru národnej rady o návrhu na odvolanie komisára sa komisár môže na schôdzi výboru národnej rady k tomuto návrhu vyjadriť. Pred rozhodnutím národnej rady o návrhu príslušného výboru národnej rady na odvolanie komisára sa komisár môže na schôdzi národnej rady k tomuto návrhu vyjadriť.
(6)
Skutočnosti uvedené v odseku 3 je komisár povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi národnej rady. Nadobudnutie právoplatnosti rozsudku súdu, ktorým bol komisár odsúdený za trestný čin podľa § 15 ods. 3, a nadobudnutie právoplatnosti rozsudku súdu, ktorým bol komisár pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, bezodkladne oznámi predsedovi národnej rady súd, ktorý toto rozhodnutie vydal.
(7)
Zánik výkonu funkcie komisára z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) predseda národnej rady písomne oznámi fyzickej osobe, ktorej takto zanikol výkon funkcie.
§ 20
Platové pomery a podmienky výkonu funkcie komisára
(1)
Funkcia komisára je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnoprávnom vzťahu.
(2)
Komisárovi patrí plat v rovnakej sume ako poslancovi národnej rady a paušálne náhrady súvisiace s výkonom jeho funkcie v rovnakej sume ako diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca národnej rady s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
(3)
Úlohy zamestnávateľa na účely odseku 2 a na účely zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a daní plní pre komisára úrad komisára.
Postup pri vybavovaní podnetu
§ 21
(1)
Každý, kto má právo obrátiť sa na komisára podľa § 2 ods. 3 a 4 a § 8 ods. 3 a 4, má právo pri styku s komisárom používať svoj materinský jazyk a komunikovať s komisárom vo forme komunikácie pre neho prístupnej.
(2)
Podnet možno podať písomne, ústne do zápisnice, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami.
(3)
Podnet osoby, ktorá je pozbavená osobnej slobody, alebo osoby, ktorej osobná sloboda je obmedzená na základe rozhodnutia súdu alebo iného oprávneného štátneho orgánu, a korešpondencia súvisiaca s podnetom nepodliehajú úradnej kontrole.
(4)
Ak sa podnet podáva ústne, vyhotovuje sa písomný úradný záznam a so súhlasom osoby, ktorá podáva podnet (ďalej len "podávateľ podnetu"), aj zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam; fyzickej osobe sú pred vyhotovením zvukového záznamu alebo obrazovo-zvukového záznamu vysvetlené dôvody jeho vyhotovenia. Na takto vyhotovený zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam sa nevzťahuje osobitný predpis;12) zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam komisár poskytuje súdu a orgánom činným v trestnom konaní na ich žiadosť.
(5)
Ak je podnet nejasný, komisár vyzve podávateľa podnetu, aby v určenej lehote nejasný podnet doplnil alebo spresnil. Komisár poučí podávateľa podnetu podľa prvej vety o spôsobe a obsahu doplnenia a spresnenia a o následkoch nedoplnenia alebo nespresnenia podnetu.
(6)
Ak podávateľ podnetu požiada komisára, aby sa jeho totožnosť utajila, alebo ak je jej utajenie potrebné, pri vybavovaní podnetu sa postupuje len na základe anonymizovaného podnetu. Každý zúčastnený na vybavovaní podnetu, komu je totožnosť podávateľa podnetu známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
(7)
Ak podávateľ podnetu požiada komisára, aby sa jeho totožnosť utajila, ale charakter podnetu neumožňuje jeho vybavenie bez uvedenia niektorého z osobných údajov, komisár bezodkladne požiada podávateľa podnetu o súhlas s uvedením niektorého z osobných údajov a poučí ho o následkoch neudelenia súhlasu s uvedením niektorého z osobných údajov.
(8)
Ak je podávateľom podnetu fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, postupuje komisár pri prijímaní a posudzovaní úplnosti alebo zrozumiteľnosti podnetu s prihliadnutím na vek a rozumovú vyspelosť podávateľa podnetu a opisované skutočnosti.
(9)
Postupom pri vybavovaní podnetu nemôžu byť ohrozené práva a právom chránené záujmy podávateľa podnetu.
(10)
Oznámenie informácií alebo podanie podnetu komisárovi nesmie byť oznamovateľovi alebo jemu blízkej osobe na ujmu.
§ 22
(1)
Komisár podnet odloží, ak
a)
vec, ktorej sa podnet týka, nepatrí do jeho pôsobnosti,
b)
vo veci, ktorej sa podnet týka,
1.
koná ústavný súd alebo súd okrem konania, ktorého sa komisár zúčastňuje podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi,
2.
rozhodol ústavný súd alebo súd; to neplatí, ak komisár do 60 dní od doručenia podnetu predložil oznámenie podľa § 4 ods. 2 písm. c) alebo § 10 ods. 2 písm. c),
c)
podávateľ podnetu vezme svoj podnet späť,
d)
podávateľ podnetu napriek výzve komisára podľa § 21 ods. 5 v určenej lehote podnet nedoplnil alebo nespresnil a vo vybavovaní podnetu nemožno pre tento nedostatok pokračovať,
e)
podávateľ podnetu neudelí súhlas s uvedením niektorého z osobných údajov uvedených v žiadosti komisára podľa § 21 ods. 7.
(2)
Komisár môže podnet odložiť, ak
a)
podnet je neopodstatnený,
b)
podnet je anonymný,
c)
vo veci, ktorej sa podnet týka, už koná alebo konal verejný ochranca práv alebo iný komisár,
d)
ide o podnet vo veci, ktorú už komisár vybavil a opakovaný podnet neobsahuje nové skutočnosti.
(3)
O odložení podnetu a dôvodoch jeho odloženia komisár písomne oboznámi podávateľa podnetu; to neplatí, ak ide o anonymný podnet. Fyzickú osobu, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu alebo ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, o odložení podnetu a dôvodoch jeho odloženia komisár oboznámi v prístupnej forme.
§ 23
Ak komisár zistí, že
a)
podnet je podľa svojho obsahu
1.
podaním podľa predpisov upravujúcich správne konanie alebo súdne konanie, alebo ústavnou sťažnosťou, bezodkladne podávateľa podnetu poučí o správnom postupe,
2.
oznámením o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, alebo ak obsah podnetu nasvedčuje tomu, že mal byť spáchaný trestný čin, bezodkladne odstúpi podnet alebo jeho časť príslušnému orgánu13) a o tomto postupe informuje podávateľa podnetu,
b)
právoplatné rozhodnutie orgánu verejnej správy je v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, podá podnet na prokuratúru a o tomto postupe informuje podávateľa podnetu.
§ 24
Výsledkom posúdenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo § 10 ods. 1 písm. a) je písomné vyjadrenie, ktoré sa doručuje
a)
podávateľovi podnetu,
b)
osobe, ktorej porušenie alebo ohrozenie práv bolo posudzované,
c)
tomu, proti komu podnet alebo iniciatíva komisára smeruje.
§ 25
Spracúvanie osobných údajov
(1)
Komisár a úrad komisára spracúvajú na účel posúdenia podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo § 10 ods. 1 písm. a) alebo predloženia oznámenia podľa § 4 ods. 2 písm. c) alebo § 10 ods. 2 písm. c) osobné údaje podľa osobitného predpisu14) o osobách, ktorých sa posúdenie podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo § 10 ods. 1 písm. a) alebo oznámenie podľa § 4 ods. 2 písm. c) alebo § 10 ods. 2 písm. c) týka (ďalej len "dotknutá osoba"), v rozsahu nevyhnutnom na ich posúdenie alebo predloženie.
(2)
Ak je to potrebné na ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných osôb komisár a úrad komisára obmedzia dotknutej osobe výkon práv týkajúcich sa osobných údajov podľa osobitného predpisu.15)
(3)
Úrad komisára môže získavať bez súhlasu dotknutej osoby osobné údaje podľa odseku 1 kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií.
§ 26
Povinnosti orgánu verejnej správy, právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa
(1)
Orgán verejnej správy, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, na ktorých sa vzťahuje pôsobnosť komisára, sú povinní na žiadosť
a)
komisára
1.
umožniť vstup do objektu orgánu verejnej správy a na miesto, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, detencia, ochranné liečenie, ochranná výchova, ústavné liečenie, alebo na miesto, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie podľa osobitného predpisu,5)
2.
poskytnúť písomné stanovisko, informácie, údaje a kópie spisovej dokumentácie vrátane kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových záznamov najneskôr do 20 dní odo dňa doručenia žiadosti, ak nie je dohodnuté s komisárom inak,
3.
zabezpečiť vykonanie oprávnení požadovaných komisárom bez zbytočného odkladu, ak nie je dohodnuté s komisárom inak,
4.
poskytnúť komisárovi súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti,
b)
komisára pre deti umožniť vstup na iné miesto, ako je uvedené v písmene a) prvom bode, ak sa na tomto mieste nachádza dieťa,
c)
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím umožniť vstup na iné miesto, ako je uvedené v písmene a) prvom bode, ak sa na tomto mieste nachádza osoba so zdravotným postihnutím.
(2)
Ak orgán verejnej správy, právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, na ktorých sa vzťahuje pôsobnosť komisára, neprijmú prostriedok nápravy navrhnutý komisárom alebo nesplnia povinnosť podľa odseku 1, komisár oznámi túto skutočnosť ich nadriadenému orgánu; ak orgán verejnej správy nemá nadriadený orgán, komisár predloží informáciu o tejto skutočnosti na rokovanie vlády Slovenskej republiky.
§ 27
Spolupráca
(1)
Komisár pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s príslušnými orgánmi verejnej moci. Komisár môže spolupracovať aj s inými subjektmi pôsobiacimi v oblasti ochrany práv a slobôd.
(2)
Ak má komisár pre deti informácie, že sa v zariadení alebo na mieste podľa § 4 ods. 2 písm. h) nachádza osoba so zdravotným postihnutím, upovedomí o tom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.
(3)
Ak má komisár pre osoby so zdravotným postihnutím informácie, že sa v zariadení alebo na mieste podľa § 10 ods. 2 písm. h) nachádza dieťa, upovedomí o tom komisára pre deti.
§ 28
Mlčanlivosť
Komisár je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, ak povinnosť mlčanlivosti ustanovuje osobitný predpis. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety sa vzťahuje aj na zamestnancov úradu komisára.
§ 29
(1)
Výkon funkcie komisára a činnosť úradu komisára sú financované z dotácií zo štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu.16) Úrad komisára zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pričom výšku jednotlivých výdavkových položiek určí na základe celkového limitu výdavkov. Podrobnosti o štruktúre rozpočtu príjmov a výdavkov upraví komisár štatútom.
(2)
Na hospodárenie s prostriedkami poskytnutými podľa odseku 1 sa vzťahuje osobitný predpis.17) Za hospodárenie s prostriedkami poskytnutými podľa odseku 1 zodpovedá komisár ako štatutárny orgán, ak v § 17 ods. 3 nie je ustanovené inak.
(3)
Na kontrolu hospodárenia úradu komisára s finančnými prostriedkami sa vzťahuje osobitný predpis.18)
(4)
Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje úrad komisára sa vzťahuje osobitný predpis.19)
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 30
(1)
Predseda národnej rady vyhlási prvú voľbu komisára pre deti a prvú voľbu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím najneskôr do 30. novembra 2015.
(2)
Komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím zvolení prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tohto zákona začnú vykonávať svoju pôsobnosť najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zvolenia.
§ 31
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016
V roku 2016 patrí komisárovi plat v rovnakej sume ako poslancovi národnej rady a paušálne náhrady súvisiace s výkonom jeho funkcie v rovnakej sume ako diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca národnej rady s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji ustanovené na rok 2016 osobitným predpisom.20)
§ 33
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2018
V roku 2018 patrí komisárovi plat v rovnakej sume ako poslancovi národnej rady a paušálne náhrady súvisiace s výkonom jeho funkcie v rovnakej sume ako diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca národnej rady s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji ustanovené na rok 2018 osobitným predpisom.22)
§ 34
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021
Komisár, ktorého funkčné obdobie začalo plynúť pred 1. januárom 2021, sa považuje za bezúhonného, ak spĺňa podmienky bezúhonnosti podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.
Čl. III
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 527/2003 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 23 ods. 2 sa slová "práv v súvislosti s výkonom jeho pôsobnosti1)" nahrádzajú slovami "práv, komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v súvislosti s výkonom ich pôsobnosti".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení zákona č. 136/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 269/2007 Z. z. a zákona č. 85/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 1 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová "vrátane práv dieťaťa1)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
Čl. V
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 372/2013 Z. z. a zákona č. 307/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 58 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: "komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím,".
Čl. VI
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 122/2006 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z. a zákona č. 362/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa za slová "vládu Slovenskej republiky," vkladajú slová "komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,".
2.
V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vo veci, ktorej sa podnet týka, koná alebo konal komisár pre deti alebo komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.“.
Čl. VII
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z. a zákona č. 140/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39c sa dopĺňa citáciou: "Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
2.
V § 190 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Organizačná zložka Sociálnej poisťovne je povinná umožniť nazeranie do spisov komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v súvislosti s výkonom ich pôsobnosti.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Čl. VIII
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z. a zákona č. 140/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slová "verejného ochrancu práv," vkladajú slová "komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,".
Čl. IX
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 17 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
„f)
komisára pre deti,
g)
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,“.
Doterajšie písmená f) až m) sa označujú ako písmená h) až o).
Čl. X
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 289/2012 Z. z., zákona č. 202/2013 Z. z. a zákona č. 305/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 3 písm. d) sa za slovo "práv," vkladajú slová "Úrad komisára pre deti, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,".
Čl. XI
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 336/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 1 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f) a g), ktoré znejú:
„f)
komisárom pre deti,
g)
komisárom pre osoby so zdravotným postihnutím,“.
Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená h) až k).
2.
V § 16 ods. 4 písm. e) sa slová "písm. g)" nahrádzajú slovami "písm. i)".
Čl. XII
Zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 5 písm. a) a b) sa za slová "Kancelárie verejného ochrancu práv" vkladá čiarka a slová "komisára pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím".
Čl. XIII
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. a zákona č. 130/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 ods. 6 písm. ae) sa na konci pripájajú tieto slová: "komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím,".
2.
V § 23 ods. 3 sa za slovo "práv" vkladá čiarka a slová "komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím" a slovo "jeho" sa nahrádza slovom "ich".
Čl. XIV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015. Čl. II stráca účinnosť 1. júla 2016.
Andrej Kiska v. r.

Peter Pellegrini v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Čl. 1 Dohovoru o právach dieťaťa (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb.).
2)
Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb.).
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 424/2004 Z. z.).
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 256/2009 Z. z.).
Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 91/2014 Z. z).
2a)
Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 143/1988 Zb.) v znení Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.
3)
§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku.
§ 44 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Napríklad § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 466/2008 Z. z., § 120 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Časť II Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení.
6a)
§ 3 ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
8)
Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.).
Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 318/2010 Z. z.).
9)
Opčný protokol k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.
9a)
§ 62 až 70 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení neskorších predpisov.
10a)
§ 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
16)
§ 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.