170/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
VYHLÁŠKA
Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
zo 6. júla 2015,
ktorou sa ustanovuje zoznam rádioaktívnych materiálov, ich množstvá a ich fyzikálne a chemické parametre odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje zoznam, množstvá a fyzikálne a chemické parametre rádioaktívnych materiálov odôvodňujúce nízke riziko jadrovej škody
a)
pri ich preprave alebo
b)
v jadrovom zariadení počas etapy vyraďovania, ak sa v ňom nachádzajú jadrové materiály alebo rádioaktívne odpady v takých množstvách a s takými fyzikálnymi a chemickými parametrami a ak sa v jadrovom zariadení súčasne nenachádza čerstvé jadrové palivo alebo vyhoreté jadrové palivo.
§ 2
(1)
Zo zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 4 zákona a z povinnosti finančne kryť túto zodpovednosť podľa § 6 zákona pri preprave rádioaktívnych materiálov je vyňatý
a)
rádioaktívny materiál, ktorý obsahuje jediný rádionuklid s celkovou aktivitou, ktorá je menšia ako stonásobok hodnoty A2 pre jeden dopravný prostriedok, kde A2 je hodnota aktivity príslušného rádionuklidu podľa prílohy č. 1; za jeden dopravný prostriedok sa považuje aj súbor jednotlivých dopravných prostriedkov, ak sú počas prepravy spojené,
b)
rádioaktívny materiál, ktorý obsahuje zmes rádionuklidov, ktorých zloženie a aktivita sú známe, ak výsledná aktivita pre jeden dopravný prostriedok je určená na základe výpočtu podľa vzorca
VZOREC
kde
B(i) je aktivita rádionuklidu (i) obsiahnutého v rádioaktívnom materiáli a
A2(i) je hodnota aktivity A2 príslušného rádionuklidu (i) podľa prílohy č. 1; za jeden dopravný prostriedok sa považuje aj súbor jednotlivých dopravných prostriedkov, ak sú počas prepravy spojené,
c)
rádioaktívny materiál, ktorý obsahuje neznámy rádionuklid alebo neznámu zmes rádionuklidov, alebo nie sú o nich dostupné relevantné údaje, a pre jeden dopravný prostriedok platí vzorec podľa písmena b) s hodnotami A2 podľa prílohy č. 2; za jeden dopravný prostriedok sa považuje aj súbor jednotlivých dopravných prostriedkov, ak sú počas prepravy spojené,
d)
osobitný štiepny materiál, ktorý sa môže prepravovať ako bežná zásielka za podmienok, že materiálom
1.
je urán obohatený 235U najviac na 1 % hmotnosti s celkovým obsahom Pu a 233U neprevyšujúcim 1 % hmotnosti 235U, rozložený úplne homogénne v celom materiáli, a ak je 235U vo forme kovu, oxidu alebo karbidu, nesmie byť usporiadaný do tvaru mreže,
2.
sú kvapalné roztoky dusičnanu uranylu s uránom obohateným 235U najviac na 2 % hmotnosti s celkovým obsahom Pu a 233U neprevyšujúcim 0,002 % hmotnosti uránu a s pomerom atómov dusíka k uránu (N/U) najmenej 2,
3.
je urán s maximálnym obohatením uránu 5 % hmotnosti 235U za predpokladu, že
3a.
neprevyšuje 3,5 g 235U na zásielku,
3b.
celkový obsah Pu a 233U neprevyšuje 1 % hmotnosti 235U na zásielku,
3c.
preprava zásielky neprevyšuje 45 g štiepnych rádionuklidov,
4.
je štiepny rádionuklid s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 g na zásielku za predpokladu, že preprava zásielky neprevyšuje 15 g štiepnych rádionuklidov,
5.
je balený alebo nebalený štiepny rádionuklid s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 45 g na zásielku, ktorý musí byť prepravovaný za výlučného použitia zásielky neprevyšujúcej 45 g štiepnych rádionuklidov, alebo
6.
je jeden štiepny materiál povolený pre celú zásielku, ak povolenie na prepravu neobsahuje rôznorodé materiály.
(2)
Zo zodpovednosti za jadrovú škodu podľa § 4 zákona a z povinnosti finančne kryť túto zodpovednosť podľa § 6 zákona je vyňaté jadrové zariadenie počas jeho vyraďovania, ak sú splnené podmienky podľa § 5 ods. 5 písm. b) zákona a zároveň ak
a)
zariadenie obsahuje niekoľko izotopov (n) podľa prílohy č. 3 v podobe aktivity v spevnenej forme (f) alebo aktivity v akejkoľvek inej forme (of) a
b)
tieto aktivity rôznych izotopov prítomných v jadrovom zariadení (Ai) spoločne spĺňajú kritériá:
VZOREC
kde
Ai of lim je limit aktivity pre izotop (i) prítomný v akejkoľvek inej forme ako v spevnenej forme a
Ai f lim je limit aktivity pre izotop (i) prítomný v aktivite v spevnenej forme.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Marta Žiaková v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 170/2015 Z. z.
HODNOTY AKTIVITY RÁDIONUKLIDOV (A2)
Príloha č. 2 k vyhláške č. 170/2015 Z. z.
ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE NEZNÁME RÁDIONUKLIDY ALEBO ZMESI RÁDIONUKLIDOV
Rádioaktívny obsah A2

[TBq]

Prítomné sú len rádionuklidy emitujúce ß

alebo γ žiarenie

2 × 10-2
Prítomné sú len rádionuklidy emitujúce α

žiarenie

9 × 10-5
Nie sú známe žiadne relevantné údaje 9 × 10-5
Príloha č. 3 k vyhláške č. 170/2015 Z. z.
VYLUČUJÚCE KRITÉRIÁ PODĽA AKTIVITY IZOTOPOV V JADROVOM ZARIADENÍ
Izotopy Aktivita v spevnenej forme

[Bq]

Ostatné formy aktivity

[Bq]

Pu239 1 E+13 1 E+12
Pu241 1 E+15 1 E+14
U238 1 E+14 1 E+13
Cs137 1 E+13 1 E+12
Ni63 1 E+16 1 E+15
Co60 1 E+14 1 E+13
Fe55 1 E+16 1 E+15
Eu152 1 E+14 1 E+13
Eu154 1 E+14 1 E+13
Cl36 1 E+12
Sr90 1 E+14 1 E+13
Ag108m 1 E+13 1 E+12